ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας»"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 (Άρθρο 1 της Οδηγίας) Με το άρθρο 1 προσδιορίζεται ο σκοπός του παρόντος νόμου, που είναι η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ (όπως ο αριθμός αυτής διορθώθηκε στο ορθό από το εσφαλμένο 2011/92/ΕΕ και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335 της 17ης Δεκεμβρίου 2011) για την "καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης", με την οποία θεσπίζονται κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων στον τομέα της γενετήσιας εκμετάλλευσης ανηλίκων, την πρόληψη των συγκεκριμένων εγκλημάτων και την προστασία των θυμάτων. Η εναρμόνιση, λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη υφιστάμενες ρυθμίσεις στους ανωτέρω τομείς, όπως αυτές εμπεριέχονται στον Ποινικό Κώδικα (άρθρα 8 εδάφιο η, 113 παράγραφος 6, 187Β, 336 σε βάρος ανηλίκου, 338 σε βάρος ανηλίκου, 339, 342, 348Α, 348Β, 349 παράγραφοι 1 και 2, 351 παράγραφος 4, 351Α, 352Α, 352Β), στην Ποινική Δικονομία (άρθρα 59 παράγραφος 4, 226Α, 253Α) και σε λοιπά νομοθετήματα (ν. 2225/1994, ν. 3064/2002, ν. 3226/2004, ν. 3386/2005, ν. 3500/2006, ν. 3625/2007, ν. 3727/2008, ν. 3811/2009, ν. 4198/2013, ν. 4216/2013, Π.Δ. 233/2003 κ.ά.), προβαίνει στις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσθήκες (άρθρο 5 παράγραφος 3, 67 παράγραφος 1, 348Γ ΠΚ). ΑΡΘΡΟ 2 (Άρθρο 17 παράγραφος 3 της Οδηγίας) Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται ενιαία το θέμα εφαρμογής των ελληνικών ποινικών νόμων στις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας, οι οποίες χρησιμοποιούν την τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών ως μέσο τέλεσης, ανεξαρτήτως συγκεκριμένης αξιόποινης πράξης, αφού ολοένα πληθαίνουν οι

2 περιπτώσεις τέλεσης εγκλημάτων μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, με τη ρητή πρόβλεψη ότι σε περίπτωση που οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη τελείται μέσω αυτών, τόπος τέλεσης θεωρείται και η Ελλάδα, εφόσον στο έδαφός της παρέχεται πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέσα. Η νομοτεχνική αυτή επιλογή κρίθηκε ορθότερη, διότι η μόνη εναλλακτική αυτής θα ήταν η προσθήκη ειδικής διάταξης σε κάθε κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα, ώστε να καλύπτεται η δια του διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας τέλεση των αντίστοιχων εγκλημάτων. Αυτό όμως θα είχε ως αποτέλεσμα την ύπαρξη πληθώρας, παρομοίου περιεχομένου, διατάξεων και εντέλει την υποκατάσταση του χαρακτήρα των διατάξεων του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα. Η προσθήκη της εν λόγω ρύθμισης αποτελεί υποχρέωση, η οποία προκύπτει από διάφορα νομικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων η Οδηγία που ενσωματώνεται με το παρόν σχέδιο νόμου καθώς και η Οδηγία 2013/40/ΕΕ για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών, για την οποία υφίσταται επίσης υποχρέωση συμμόρφωσης. Τέλος, μια τέτοια επιλογή εναρμονίζεται και με τις αρχές της καλής νομοθέτησης. ΑΡΘΡΟ 3 (Άρθρο 17 παράγραφοι 1, 2 και 4 της Οδηγίας) Με το άρθρο 3 τροποποιείται το άρθρο 8 εδάφιο η του Π.Κ. με την εισαγωγή σε αυτό και των εγκλημάτων των άρθρων 336 σε βάρος ανηλίκου, 338 σε βάρος ανηλίκου, 339, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Γ και 349 παράγραφοι 1 και 2, ούτως ώστε οι ανωτέρω διατάξεις να εναρμονιστούν με τις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 17 της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ. Τα ανωτέρω εγκλήματα προστίθενται διότι, στρεφόμενα κατά της γενετήσιας ελευθερίας του ανηλίκου, συνιστούν, για την ευρωπαϊκή έννομη τάξη, σοβαρές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων και ειδικότερα των δικαιωμάτων των παιδιών (σημείο 1 προοιμίου της Οδηγίας). Για το λόγο αυτό και προκειμένου να καταστεί δυνατή η δίωξή τους εντάσσονται στην αρχή της παγκόσμιας δικαιοσύνης. ΑΡΘΡΟ 4 (Άρθρο 10 παράγραφος 1 της Οδηγίας) Με την παρούσα ρύθμιση προστίθεται εδάφιο στο συγκεκριμένο άρθρο του ΠΚ, σε συμμόρφωση με το άρθρο 10 παράγραφος 1 της Οδηγίας. Διασφαλίζεται η

3 δυνατότητα επιβολής στον καταδικασθέντα για τις περιλαμβανόμενες στο άρθρο αξιόποινες πράξεις αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων και ειδικότερα η δυνατότητα επιβολής προσωρινής ή μόνιμης απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος αυτού, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο υποτροπής του (σημείο 12 και 40 προοιμίου). Η εν λόγω προσθήκη στο άρθρο 67 του ΠΚ λαμβάνει υπόψη την ήδη υφιστάμενη υποχρέωση απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κεφαλαίου Α' του ν. 3727/2008. Αυτή η πρόβλεψη καταλαμβάνει όχι μόνο τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί αλλά και εκείνα για τα οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για όλα τα εγκλήματα του 19ου κεφαλαίου του ειδικού μέρους του ΠΚ, σε αντίθεση με την προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία εντασσόμενη στον ΠΚ πρέπει να αναφέρει ρητά τα εγκλήματα για τα οποία εφαρμόζεται ενώ, θέτοντας ως προϋπόθεση την αμετάκλητη καταδίκη για την επιβολή της παρεπόμενης αυτής ποινής, διασφαλίζει το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου (το οποίο κατοχυρώνεται με το άρθρο 6 παράγραφο 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου-ΕΣΔΑ και το άρθρο 48 παράγραφο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης- ΧΘΔΕΕ). Άλλωστε η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος κατά το άρθρο 67 του ΠΚ αποτελεί παρεπόμενη ποινή, η οποία επιβάλλεται από το δικαστήριο και για την επιβολή της, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι απαραίτητη η αμετάκλητη καταδίκη. ΑΡΘΡΟ 5 (Άρθρο 15 παράγραφος 2 της Οδηγίας) Με το άρθρο 5 αντικαθίσταται η παράγραφος 6 του άρθρου 113 Π.Κ. ώστε να περιληφθούν στα προβλεπόμενα από την παράγραφο αυτή και δύο ακόμη εγκλήματα. Προστίθεται, αφενός το νεοεισαχθέν με το άρθρο 10 του παρόντος σχεδίου νόμου, έγκλημα των πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων (άρθρο 348Γ ΠΚ). Όπως είναι γνωστό η παράγραφος αυτή του άρθρου 113 ΠΚ προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο παράγραφος 2 του ν.3625/2007 ώστε να παρέχεται η ευχέρεια καταγγελίας εκ μέρους του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής που τελέστηκαν σε βάρος του, όταν ήταν ανήλικο, και μετά την ενηλικίωσή του. Αφετέρου προστίθεται και το έγκλημα του άρθρου 348Β του ΠΚ, το οποίο προστέθηκε με το ν. 3727/2008 και όπως προκύπτει και από το προηγούμενο εδάφιο είναι μεταγενέστερο της ρύθμισης του άρθρου 113 παράγραφος 6 του ΠΚ. Για να ληφθεί υπόψη ένα μεταγενέστερο έγκλημα αλλά και ο

4 χαρακτήρας αυτού, όπως προσδιορίζεται στο σημείο 19 του προοιμίου της Οδηγίας, όπου χαρακτηρίζεται "ως απειλή με ειδικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του διαδικτύου", το άρθρο αυτό διαφοροποιείται από την πρόβλεψη του άρθρου 15 παράγραφος 2 της Οδηγίας προσθέτοντας και το έγκλημα του άρθρου 348Β του ΠΚ. Διασφαλίζεται έτσι το ενδεχόμενο της μη παραγραφής των σοβαρών αυτών εγκλημάτων για το χρόνο που το θύμα είναι ακόμη ανήλικο, οπότε είναι πιθανότερο να αποτραπεί από την καταγγελία για διάφορους λόγους που σχετίζονται με την ευάλωτη ηλικία-θέση του ή τη σχέση του με το δράστη. Η παρούσα τροποποίηση, όπως προαναφέρθηκε, ενσωματώνει τη διάταξη του άρθρου 15 παράγραφος 2 της Οδηγίας, η οποία λαμβάνει υπόψη και τις συναφείς Διεθνείς Συμβάσεις σύμφωνα με το σημείο 5 του προοιμίου. Άρθρο 6 (Άρθρο 14 της Οδηγίας) Με τη ρύθμιση του άρθρου αυτού αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 187Β ΠΚ, ώστε και το θύμα των εγκλημάτων των άρθρων 348Α, 348Β, 348Γ και 349 ΠΚ να μπορεί να τύχει της ευνοϊκής μεταχείρισης που ο νόμος, με τα καλούμενα μέτρα επιείκειας, παρέχει στα θύματα εγκληματικών οργανώσεων και εγκλημάτων εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας. Με την παρούσα διάταξη ενσωματώνεται το άρθρο 14 της Οδηγίας, προκειμένου να μην ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος του ανήλικου θύματος για συγκεκριμένα εγκλήματα, ούτε αυτό να απελαύνεται, όταν η συμμετοχή του σε εγκληματικές δραστηριότητες ήταν άμεση συνέπεια του γεγονότος ότι ο ανήλικος υπήρξε θύμα των εγκλημάτων αυτών (αποφυγή δευτερογενούς θυματοποίησης, σημείο 24 προοιμίου). Άρθρο 7 (Άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 της Οδηγίας) Με την παρούσα ρύθμιση τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 339 ΠΚ σε εναρμόνιση με το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 της Οδηγίας. Οι προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό συμπεριφορές, που εξαναγκάζουν ή εξωθούν τον ανήλικο να παρακολουθήσει πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βλάβη της ψυχολογικής υγείας του ανηλίκου και πιθανότατα σε πρόκληση κινδύνου σοβαρής βλάβης της προσωπικότητάς του, αφού θα του δημιουργούσαν μια παραμορφωμένη εικόνα τόσο για την γενετήσια συμπεριφορά, όσο και για τις

5 προσωπικές σχέσεις και ειδικά στην περίπτωση που ο ανήλικος γινόταν μάρτυρας γενετήσιας κακοποίησης. Αυτά επιχείρησε ο νομοθέτης να αντιμετωπίσει με το άρθρο 3 παράγραφος 6 του ν. 3727/2008, με το οποίο προστέθηκε η παράγραφος 4 στο άρθρο 339 ΠΚ, σε συμφωνία και με τις ρητές προβλέψεις του άρθρου 22 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2007 για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ίδιο νόμο. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται με το παρόν άρθρο διαφοροποιούν την ποινική μεταχείριση του δράστη ανάλογα με το είδος της πράξης γενετήσιου χαρακτήρα, στην οποία παρίσταται ο ανήλικος. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη την απαξία τέτοιου είδους συμπεριφορών και τις επιπτώσεις τους στο ανήλικο θύμα, για το αξιόποινο της συμπεριφοράς του δράστη δε λαμβάνεται πλέον υπόψη η ηλικία του θύματος. Άρθρο 8 (άρθρα 2, 5 παράγραφος 3 και 9 της Οδηγίας) Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού τροποποιούνται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 348Α του ΠΚ. Ειδικότερα, στην ισχύουσα παράγραφο 2 του άρθρου 348Α του ΠΚ αντικαθίσταται ο όρος "δια συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με τη χρήση διαδικτύου" με τον όρο "μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών" τον οποίο χρησιμοποιεί και η Οδηγία στον αντίστοιχο ορισμό για την παιδική πορνογραφία (άρθρο 5 παράγραφος 3 της Οδηγίας και στοιχείο 18 του προοιμίου). Η αντικατάσταση αυτή διασφαλίζει την υπαγωγή περισσότερων μέσων στην τέλεση του συγκεκριμένου εγκλήματος και καλύπτει κατ αυτόν το τρόπο την εξέλιξη της τεχνολογίας η οποία συνεχώς παρέχει νέα μέσα και άρα νέους τρόπους τέλεσης. Περαιτέρω, αντικαθίσταται η περιέχουσα τον ορισμό του υλικού παιδικής πορνογραφίας παράγραφος 3 του άρθρου 348Α ΠΚ με την προσθήκη σε αυτήν της φράσης "των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου". Με την αλλαγή αυτή προσαρμόζεται ο ορισμός του υλικού παιδικής πορνογραφίας με τον προβλεπόμενο στην Οδηγία ορισμό (άρθρο 2 περίπτωση γ υποπερίπτωση ιιι) και ταυτόχρονα εξειδικεύεται με την αναφορά στα γεννητικά όργανα ο όρος "της γενετήσιας διέγερσης" που χρησιμοποιείται στο ίδιο άρθρο. Η χρήση του όρου "του σώματος εν γένει του ανηλίκου" επιχειρεί να συμπεριλάβει, περιορίζοντας το αξιόποινο με την αναφορά σε γεννητικά όργανα, και περιπτώσεις απεικόνισης που αναφέρονται στο σώμα του ανηλίκου και συνεπώς σε μέρη αυτού χωρίς να περιλαμβάνουν τα γεννητικά όργανα. Επιπλέον, με την αντικατάσταση της παραγράφου αυτής,

6 διασφαλίζεται ενιαία διατύπωση και με τον ορισμό των πορνογραφικών παραστάσεων, ο οποίος περιέχεται στο νεοεισαχθέν άρθρο 348Γ του ΠΚ, όπως άλλωστε ισχύει και για τους αντίστοιχους ορισμούς στην Οδηγία (άρθρο 2 περιπτώσεις γ' υποπερίπτωση ιιι και ε' υποπερίπτωση ιι). Με τις τροποποιήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 348Α του ΠΚ εναρμονίζεται η ισχύουσα διάταξη με τις τυποποιούμενες στην Οδηγία επιβαρυντικές περιστάσεις (άρθρο 9). Συγκεκριμένα, στην περίπτωση β' προστίθεται η έκθεση της ζωής του ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο, περίσταση προβλεπόμενη από την Οδηγία και εισάγεται νέα περίπτωση γ' για την τυποποίηση ως επιβαρυντικής περίστασης της εκμετάλλευσης ορισμένης ιδιότητας από το δράστη ή ορισμένης θέσης του θύματος (περίπτωση β' άρθρο 9). Οι τροποποιήσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες ρυθμίσεις του Ποινικού Κώδικα για τον κίνδυνο ζωής αλλά και για τον προσδιορισμό του κύκλου των προσώπων που εκμεταλλεύονται μια ιδιότητα τους ή μια ιδιαίτερη κατάσταση του θύματος (άρθρο 342 παράγραφος 2 του ΠΚ). Τέλος, με διορθωτική παρέμβαση στην ισχύουσα παράγραφο 4 του άρθρου 348Α του ΠΚ επιχειρείται ευθυγράμμιση των πλαισίων της απειλούμενης χρηματικής ποινής με τη βαρύτητα της πράξης. Αυτό επιβάλλεται, διότι υπό την ισχύουσα μορφή το πλαίσιο της χρηματικής ποινής για το έγκλημα της παραγράφου 2 κυμαίνεται από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, ενώ για τη διακεκριμένη μορφή του εγκλήματος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 348Α του ΠΚ το αντίστοιχο πλαίσιο δεν μπορεί κατά ανώτατο όριο να ξεπεράσει τις εκατό χιλιάδες ευρώ. Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 8 προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 348Α ΠΚ προκειμένου να ποινικοποιηθεί η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε υλικό παιδικής πορνογραφίας, όπως η Οδηγία 2011/93/ΕΕ απαιτεί (άρθρο 5 παράγραφος 3). Διευκρινίζεται βέβαια ότι δεν ποινικοποιείται γενικά η απλή θέαση αλλά, για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου εγκλήματος, απαιτείται ρητά η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε τέτοιο υλικό, στοιχείο που προκύπτει από την καταβολή σχετικού αντιτίμου ή την κατά συνήθεια τέλεση της πράξης, μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Τα κριτήρια αυτά για τη θεμελίωση του εκούσιου χαρακτήρα της απόκτησης πρόσβασης σε τέτοιο υλικό- και άρα τη στοιχειοθέτηση αξιόποινης πράξης- απαριθμούνται ενδεικτικά στο σημείο 18 του προοιμίου της Οδηγίας. Η εθνική μας έννομη τάξη, όταν εισήγαγε στον ΠΚ το άρθρο 348Α, επέλεξε την εισαγωγή του αξιοποίνου της πορνογραφίας, εφόσον αυτή γίνεται από κερδοσκοπία και αφορά στους ανήλικους, κατά τη ρητή διατύπωση της εισηγητικής εκθέσεως επί του σχεδίου του μεταγενέστερου ν. 3064/2002 (σημείο 13).

7 Η θεωρία άλλωστε επισημαίνει ορθά ότι η απλή θέαση του πορνογραφικού υλικού π.χ. σε μια οθόνη Η/Υ ή ενός κινητού τηλεφώνου, δεν αποτελεί πραγματική εξουσίαση επί του υλικού φορέα των ηλεκτρονικών δεδομένων ή επ' αυτού και δε μπορεί να θεωρείται κατοχή, ενώ ακόμα και το άνοιγμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αρχείου που περιέχει (μη εμφανώς) τέτοιο υλικό δε συνιστά κατοχή του, αφού ακόμη και αν θεωρηθεί πράξη εξουσίασης, δεν καλύπτεται από σχετικό δόλο (βλ. Μ.Καιάφα- Γκμπάντι, Διαδικτυακές προσβολές της ανηλικότητας, ΠοινΧρ ΞΒ/2012, σελ ). Προς επίρρωση των στοιχείων που απαιτούνται για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος που εισάγεται με την παρούσα ρύθμιση και προς αποφυγή οποιασδήποτε διαφορετικής ερμηνευτικής εκδοχής, καθώς και σε συμφωνία με την απορρέουσα από το άρθρο 7 του Συντάγματος αρχή της ορισμένης διατύπωσης των ποινικών νόμων («έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της»), περιέχεται στην προς εισαγωγή πέμπτη παράγραφο του άρθρου 348Α ΠΚ ένας λόγος αποχής από τη δίωξη της ακούσιας πρόσβασης σε υλικό παιδικής πορνογραφίας. Άρθρο 9 (άρθρο 6 παράγραφος 1 της Οδηγίας) Με την παρούσα ρύθμιση τροποποιείται η ήδη υφιστάμενη διάταξη του άρθρου 348Β ΠΚ, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 4 του κεφαλαίου Α του ν.3727/2008, σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του άρθρου 23 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2007 για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, την οποία κύρωσε η χώρα μας με τον ίδιο νόμο. Η διάταξη αυτή καλύπτει την άγρα παιδιών για σεξουαλικούς λόγους, αποδίδεται σε διεθνές επίπεδο με τον όρο «grooming», και μάλιστα μέσω της χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας, κυρίως του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων, στα οποία οι ανήλικοι έχουν διαρκώς αυξανόμενη πρόσβαση. Με τις επερχόμενες τροποποιήσεις τυποποιείται ως αξιόποινη η προσέλκυση ανηλίκου κάτω των δεκαπέντε ετών από ενήλικο, μέσω της τεχνολογίας της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, χωρίς να απαιτείται ως αναγκαία η μεσολάβηση και άλλου ενηλίκου, όπως μέχρι τώρα προέβλεπε η νομοτυπική μορφή της διάταξης. Η προσέλκυση θα πρέπει να γίνεται με σκοπό την τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 339 παράγραφοι 1 και 2 και 348Α ΠΚ σε βάρος του ανήλικου, απαιτούνται δηλαδή συγκριμένα σκοπούμενα εγκλήματα και δεν διευρύνεται γενικά το αξιόποινο, σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της Οδηγίας (σημείο 19 του προοιμίου). Με τις βελτιώσεις αυτές

8 συμμορφώνεται η εθνική μας έννομη τάξη τόσο με τις διατάξεις της Οδηγίας, όσο και με την πρόβλεψη του άρθρου 23 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η μη ορθή μεταφορά του οποίου είχε επισημανθεί και από τη θεωρία (βλ. Μ. Καιάφα- Γκμπάντι, Διαδικτυακές προσβολές της ανηλικότητας, ΠοινΧρ ΞΒ/2012, σελ. 170). Άρθρο 10 (άρθρο 4 παράγραφοι 1,2, 3 και 4 της Οδηγίας) Με την παρούσα ρύθμιση εισάγεται νέο άρθρο 348Γ στον Ποινικό Κώδικα προκειμένου η εθνική έννομη τάξη να εναρμονιστεί με την επιλογή της Οδηγίας για θέσπιση αξιοποίνου των πράξεων που συνδέονται με πορνογραφικές παραστάσεις. Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης προσέγγισης που επιχειρεί για σοβαρά αδικήματα (σημείο 6 του προοιμίου), όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων (άρθρο 4 παράγραφοι 5,6,7 της Οδηγίας), η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων (άρθρο 3 της Οδηγίας) και η παιδική πορνογραφία (άρθρο 5 της Οδηγίας), η Οδηγία 2011/93/ΕΕ οριοθετεί εννοιολογικά τις "πορνογραφικές παραστάσεις" και θέτει στο επίκεντρο της έννοιας αυτών την οργανωμένη απευθείας έκθεση ανηλίκων (είτε σε ζωντανή -"live"- παράσταση είτε δια σύγχρονων μέσων επικοινωνίας- όπως "skype"), η οποία είναι προορισμένη για ακροατήριο. Περιεχόμενο της έκθεσης αυτής συνιστά η προβολή είτε ανηλίκου που επιδίδεται σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα (πραγματικές ή εικονικές), είτε των γεννητικών οργάνων ή του σώματος αυτού με τρόπο που να προκαλεί γενετήσια διέγερση. Στην έννοια της οργανωμένης έκθεσης είναι προφανές ότι εμπίπτει η απευθείας έκθεση του ανηλίκου, η οποία μπορεί να γίνεται είτε ενώπιον κοινού και χωρίς τη χρήση της προαναφερόμενης τεχνολογίας, είτε μέσω της τεχνολογίας αυτής με απευθείας μετάδοση που δεν αποτυπώνεται σε υλικό φορέα (οπότε και θα συνιστούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας). Συνεπώς, σύμφωνα με τον ανωτέρω ορισμό, για τη στοιχειοθέτηση του εν λόγω αδικήματος, δεν είναι απαραίτητη οποιουδήποτε είδους άμεση προσωπική επικοινωνία του εκτιθέμενου ανηλίκου με τους θεατές ή των θεατών μεταξύ τους (σημείο 8 του προοιμίου). Οι τυποποιούμενες με το άρθρο αυτό αξιόποινες συμπεριφορές αφορούν στην εξώθηση, υπό οποιαδήποτε μορφή, ή στην παράσυρση του ανηλίκου για συμμετοχή σε τέτοιου είδους παραστάσεις, στη διοργάνωση αυτών, αλλά και στην εν γνώσει, μετά από καταβολή αντιτίμου, παρακολούθησή τους. Όταν, για την τέλεση των ανωτέρω συμπεριφορών, γίνεται χρήση εξαναγκαστικών ή βίαιων μέσων ή επιδιώκεται από αυτές οικονομικό όφελος, θεσπίζεται στο προς εισαγωγή στον ΠΚ άρθρο επιβαρυντική

9 περίσταση. Τέλος, για τη διαμόρφωση των πλαισίων της απειλούμενης ποινής λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο η ηλικία του ανηλίκου κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης, σε συμφωνία τόσο με τα ήδη ισχύοντα στην εθνική έννομη τάξη (339 ΠΚ), όσο και με τις αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 4 της Οδηγίας. Επιπρόσθετα, για τη διαμόρφωση του πλαισίου της απειλούμενης ποινής λαμβάνεται υπόψη η απαξία της κάθε συμπεριφοράς και η αντίστοιχη με αυτή πρόβλεψη της Οδηγίας, ώστε εκείνος που παρακολουθεί τέτοια παράσταση να τιμωρείται με φυλάκιση. ΑΡΘΡΟ 11 (Άρθρα 12 και 13 της Οδηγίας) Με την παρούσα ρύθμιση αντικαθίσταται το τέταρτο άρθρο του ν. 3625/2007 προκειμένου να συμπληρωθούν οι ισχύουσες διατάξεις για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε βάρος νομικών προσώπων που εμπλέκονται σε αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και παιδικής πορνογραφίας. Η ρύθμιση αυτή δεν είναι νεοπαγής, καθώς τα τελευταία χρόνια εισήχθησαν στην ελληνική νομοθεσία διατάξεις ομοίου περιεχομένου, σε εκπλήρωση διεθνών συμβατικών μας υποχρεώσεων, όπως το άρθρο 41 του ν. 3251/2004 (οργανωμένο έγκλημα), το άρθρο 10 του ν. 3560/2007 (διαφθορά), το άρθρο 51 του ν. 3691/2008 (ξέπλυμα χρήματος) και το άρθρο 3 του ν. 4198/2013 (εμπορία ανθρώπων). Κατά το πρότυπο των προαναφερόμενων διατάξεων για την ευθύνη των νομικών προσώπων, το παρόν άρθρο δεν περιορίζεται στις πράξεις που τελούνται «προς όφελος» του εμπλεκόμενου νομικού προσώπου (όπως προβλέπεται στην Οδηγία). Καλύπτει επιπλέον όλες τις περιπτώσεις αδικημάτων που τελέσθηκαν «μέσω ή προς όφελος ή για λογαριασμό» νομικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσία εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τις περιπτώσεις αδικημάτων που η τέλεσή τους κατέστη δυνατή λόγω έλλειψης εποπτείας ή ελέγχου ενός τέτοιου προσώπου, ανεξαρτήτως δηλαδή της ύπαρξης σκοπού προσπορισμού οποιουδήποτε οφέλους υπέρ του νομικού προσώπου. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορούν δε να είναι: α)πρόστιμο από έως ευρώ, β)ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου για χρονικό διάστημα από ένα (1) μήνα έως δύο (2) έτη ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας για το ίδιο χρονικό διάστημα, γ)αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις ή αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, για το ίδιο χρονικό διάστημα. Καμιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη κλήτευση

10 των νομίμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου προς παροχή εξηγήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, ΦΕΚ Α 45). Για την επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων λαμβάνονται υπόψη ιδίως η βαρύτητα της παράβασης, η έκταση της βλάβης που αυτή προκάλεσε, ο βαθμός της υπαιτιότητας και η οικονομική κατάσταση του νομικού προσώπου, καθώς και η τυχόν υποτροπή του, λαμβανομένων υπόψη των προβλέψεων του νόμου για τη διάλυση των σωματείων (βλ. άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3 του Συντάγματος και άρθρα Α.Κ.), ενώ η επιβολή των κυρώσεων αυτών είναι ανεξάρτητη από την αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη των αναφερόμενων στο παρόν άρθρο φυσικών προσώπων. Τέλος, οι πιο πάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στο Κράτος, στα δημόσια νομικά πρόσωπα κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας και στους διεθνείς οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Το είδος των επιβαλλόμενων σε νομικά πρόσωπα κυρώσεων καθορίζεται σε συμφωνία με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ, αλλά και της βασικής αρχής του ποινικού συστήματος της χώρας μας, κατά την οποία δεν αναγνωρίζεται ποινική ευθύνη σε νομικά πρόσωπα. ΑΡΘΡΟ 12 (Άρθρο 14 της Οδηγίας) Με την παρούσα ρύθμιση τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ), σε εναρμόνιση με το άρθρο 14 της Οδηγίας, ώστε να είναι εφικτή η υπό προϋποθέσεις αναστολή της ποινικής δίωξης και για τα θύματα των εγκλημάτων της προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (άρθρο 348Β ΠΚ) και των πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων (νεοεισαχθέν άρθρο 348Γ ΠΚ). Η προσθήκη των συγκεκριμένων αδικημάτων κρίθηκε απαραίτητη διότι, προκειμένου το θύμα να κάνει χρήση των προβλεπόμενων στο άρθρο 187Β παράγραφος 3 ΠΚ μέτρων επιείκειας, θα πρέπει να καταγγείλει το ίδιο τις σε βάρος του τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις. Ειδικά όμως για την ευαίσθητη ηλικία της ανηλικότητας και δεδομένης της απαξίας των αναφερομένων στο άρθρο 59 παρ. 4 ΚΠΔ εγκλημάτων, η αναβολή της άσκησης ποινικής δίωξης δεν μπορεί να εξαρτάται από την καταγγελία του παθόντα. 'Άλλωστε, για τον ίδιο λόγο, ο νομοθέτης με το ν. 3875/2010 (άρθρο πέμπτο παράγραφος 1) προσέθεσε την παράγραφο 4 στο άρθρο 59 ΚΠΔ, καθιερώνοντας ως υποχρεωτική την αναβολή της άσκησης ποινικής δίωξης στις συγκεκριμένες

11 περιπτώσεις, σε αντίθεση με το άρθρο 187Β ΠΚ με το οποίο αναγνωρίζεται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών η δυνητική ευχέρεια για προσωρινή αποχή από την ποινική δίωξη. ΑΡΘΡΟ 13 (Άρθρο 20 της Οδηγίας) Με την παρούσα ρύθμιση τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 226Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ), σε εναρμόνιση με το άρθρο 20 της Οδηγίας. Ειδικότερα προστίθενται στην ήδη υφιστάμενη διάταξη τα εγκλήματα της προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (άρθρο 348Β ΠΚ) και των πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων (νεοεισαχθέν άρθρο 348Γ ΠΚ), ώστε η προβλεπόμενη δυνατότητα εξέτασης των ανήλικων θυμάτων να παρέχεται και στις περιπτώσεις των αδικημάτων αυτών. ΑΡΘΡΟ 14 (Άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 4 της Οδηγίας) Με το παρόν άρθρο επεκτείνεται η δυνατότητα εφαρμογής των ανακριτικών πράξεων που διαλαμβάνονται στο άρθρο 253Α του ΚΠΔ και στα αναφερόμενα στο παρόν σχέδιο νόμου εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και παιδικής πορνογραφίας, προκειμένου οι αρμόδιες για τη διερεύνηση και τη δίωξη των ανωτέρω αδικημάτων αρχές να έχουν στη διάθεσή τους αποτελεσματικά ερευνητικά εργαλεία. Η επιλογή αυτή δικαιολογείται από την δυσκολία των παιδιών να καταγγείλουν τις σε βάρος τους αξιόποινες πράξεις αλλά και από την ανωνυμία των δραστών στο διαδίκτυο (σημείο 26 του προοιμίου). Επίσης, η απαξία των πράξεων αυτών αλλά και η σοβαρότητά τους επιτάσσει τον εξοπλισμό των αρμόδιων αρχών με τα καταλληλότερα επιβοηθητικά εργαλεία προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα και ταχύτερα τα εγκλήματα αυτά και να προστατεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ευαίσθητη παιδική ηλικία. ΑΡΘΡΟ 15 (Άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 4 της Οδηγίας) Με το άρθρο αυτό επέρχεται τροποποίηση του άρθρου 4 παράγραφος 1 του ν. 2225/1994, με την εισαγωγή των εγκλημάτων σεξουαλικής κακοποίησης και

12 εκμετάλλευσης παιδιών και παιδικής πορνογραφίας, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο παρόν σχέδιο νόμου, στο εδάφιο α του ανωτέρω άρθρου, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και στις περιπτώσεις τέλεσης των ανωτέρω εγκλημάτων. ΑΡΘΡΟ 16 (Άρθρα 18 και 19 της Οδηγίας) Με τις πρώτη και τρίτη παραγράφους του παρόντος άρθρου τροποποιούνται η παράγραφος 1 του άρθρου 12 και το άρθρο 13 του ν. 3064/2002, καθώς και το άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδοθέντος Π.Δ. 233/2003 αντίστοιχα, σε εναρμόνιση με τα άρθρα 18 και 19 της Οδηγίας. Συγκεκριμένα προστίθενται στις ήδη υφιστάμενες διατάξεις τα εγκλήματα της αποπλάνησης παιδιών (άρθρο 339 παράγραφοι 1 και 4 ΠΚ), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (άρθρο 342 παράγραφοι 1 και 2 ΠΚ), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (άρθρο 348Β ΠΚ) και πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων (νεοεισαχθέν άρθρο 348Γ ΠΚ), καθώς και το έγκλημα του βιασμού ανηλίκου (άρθρο 336 ΠΚ σε βάρος ανηλίκου), ώστε τα προβλεπόμενα με το ν. 3064/2002 μέτρα προστασίας των θυμάτων των αναφερομένων στο νόμο αυτό εγκλημάτων να εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των θυμάτων των προστιθέμενων αδικημάτων. Ειδικότερα τα μέτρα αυτά αφορούν στην προστασία έννομων αγαθών των θυμάτων εφόσον αυτά απειλούνται από άμεσο κίνδυνο, στην κοινωνική υποστήριξη των θυμάτων με την παροχή στέγης, διατροφής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχολογικής στήριξης, στη νομική αρωγή των θυμάτων και στην ένταξή τους σε προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και στη δυνατότητα αναστολής της απέλασης των αλλοδαπών θυμάτων και του ασφαλούς και αξιοπρεπούς επαναπατρισμού τους. Με τη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου τροποποιείται το άρθρο 1 του ν. 3386/2005, ομοίως σε εναρμόνιση με τα άρθρα 18 και 19 της Οδηγίας. Συγκεκριμένα προστίθενται στην ήδη υφιστάμενη διάταξη για τον ορισμό του θύματος εμπορίας ανθρώπων και τα θύματα των εγκλημάτων της αποπλάνησης παιδιών (άρθρο 339 παράγραφοι 1 και 4 ΠΚ), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (άρθρο 342 παράγραφοι 1 και 2 ΠΚ), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (άρθρο 348Β ΠΚ) και πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων (νεοεισαχθέν άρθρο 348Γ ΠΚ), καθώς και το ανήλικο θύμα βιασμού (άρθρο 336 ΠΚ), ώστε ο χαρακτηρισμός "θύμα εμπορίας ανθρώπων" που αποδίδεται με την προβλεπόμενη στο ν. 3386/2005 διαδικασία και

13 κρίνεται απαραίτητος για την εφαρμογή του νόμου αυτού, να αποδίδεται και στα θύματα των προστιθέμενων αδικημάτων. ΑΡΘΡΟ 17 (Άρθρο 20 της Οδηγίας) Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 17 τροποποιούνται τα άρθρα 1 παράγραφος 1 και 3 παράγραφος 1 του ν. 3811/2009, με την προσθήκη σε αυτά των εγκλημάτων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και παιδικής πορνογραφίας, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο παρόν σχέδιο νόμου, έτσι ώστε, σε εναρμόνιση με τη διάταξη του άρθρου 20 παράγραφοι 1, 2, 4, 5 και 6 της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ, και τα θύματα των ανωτέρω εγκλημάτων να έχουν πρόσβαση στα προβλεπόμενα από τον παραπάνω νόμο προγράμματα αποζημίωσης. Η συγκεκριμένη τροποποίηση του ν. 3811/2009 καθίσταται αναγκαία, καθόσον τα ανωτέρω εγκλήματα μπορεί να τελεστούν χωρίς τη χρήση βίας ή απειλής βίας (στοιχείο απαραίτητο κατά τη θέσπιση του ν. 3811/2009, όπως άλλωστε προκύπτει και από τον τίτλο του συγκεκριμένου νόμου: "Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση"), αλλά με την εκμετάλλευση της ευάλωτης θέσης του θύματος ή με την απόσπαση της συναίνεσης του θύματος αυτού ή ακόμα και με τη κατάχρηση από το δράστη μιας ορισμένης ιδιότητας ή θέσης. Με τις επόμενες δύο παραγράφους τροποποιούνται οι υφιστάμενες διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 3 του ν. 3226/2004 και του άρθρου 173 παράγραφος 5 του ΚΠολΔ, ώστε να περιλάβουν στον κύκλο των δικαιούχων και τα θύματα των εγκλημάτων του άρθρου 348Β και του νεοεισαχθέντος άρθρου 348Γ του ΠΚ. Η προσθήκη αυτή υλοποιεί τις προβλέψεις του άρθρου 20 παράγραφος 2 της Οδηγίας. ΑΡΘΡΟ 18 (Άρθρο 25 της Οδηγίας) Το παρόν άρθρο περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνονται κατά των ιστοσελίδων που περιέχουν ή διαδίδουν παιδική πορνογραφία (κατάργηση ιστοσελίδας, προσωρινή απενεργοποίηση του ονόματος χώρου, φραγή της πρόσβασης σε ιστοσελίδα). Ο όρος "διάδοση" δεν είναι ταυτόσημος με τον όρο "περιεχόμενο" (ιστοσελίδας) αφού μία ιστοσελίδα web page - μπορεί να περιέχει μόνο κατάλογο διευθύνσεων άλλων ιστοσελίδων που περιέχουν παιδική πορνογραφία. Η επιβολή των συγκεκριμένων μέτρων γίνεται με κριτήριο του αν η επίμαχη ιστοσελίδα φιλοξενείται στη Ελλάδα, οπότε επιβάλλεται η κατάργησή της. Αν όμως

14 δεν προκύπτει ότι η επίμαχη ιστοσελίδα φιλοξενείται στην Ελλάδα ή όχι, βρίσκεται δε σε χώρο ή υποχώρο ονομάτων χώρου που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα, τότε επιβάλλεται η προσωρινή απενεργοποίηση του ονόματος χώρου. Ενώ, αν η ιστοσελίδα αυτή δεν φιλοξενείται στην Ελλάδα και δεν ανήκει σε χώρο ή υποχώρο ονομάτων χώρου που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα, επιβάλλεται η φραγή της πρόσβασης σε αυτή. Επιπρόσθετα, με βάση την ανωτέρω διαβάθμιση επισημαίνονται τα ακόλουθα: Α)Εάν η ιστοσελίδα φιλοξενείται εντός Ελλάδος και εντοπισθεί ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας - hosting provider -, η αρμόδια αρχή διατάσσει την κατάργηση της ιστοσελίδας από τον εν λόγω πάροχο. Με αυτό τον τρόπο, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας και δεν χρειάζεται η εφαρμογή άλλων εκ των προβλεπόμενων μέτρων στην συγκεκριμένη περίπτωση. Β)Εάν η ιστοσελίδα δεν φιλοξενείται εντός Ελλάδος ή δεν μπορεί να διαπιστωθεί πού φιλοξενείται και το όνομα χώρου αυτής - domain name - έχει κατάληξη ".gr" ή ανήκει σε άλλο χώρο που διαχειρίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η απενεργοποίηση ή κατάργηση της ιστοσελίδας μπορεί να γίνει με απενεργοποίηση ή κατάργηση του ονόματος χώρου. (Η ΕΕΤΤ μέχρι σήμερα, διαχειρίζεται μόνο τα ονόματα χώρου με κατάληξη ".gr", σύμφωνα όμως με το άρθρο 12 περίπτωση κδ' του ν. 4070/2012, η ΕΕΤΤ μπορεί να ρυθμίζει και τα θέματα ονομάτων οποιουδήποτε άλλου χώρου ή υποχώρου που θα χορηγηθεί στην Ελλάδα). Για το λόγο αυτό, η αρμόδια αρχή διατάσσει την κατάργηση του ονόματος χώρου με κατάληξη ".gr" ή άλλου χώρου που διαχειρίζεται η ΕΕΤΤ. Η συγκριμένη ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε κατάργηση ιστοσελίδων που φιλοξενούνται εκτός Ελλάδος, αλλά τα ονόματα χώρου τα διαχειρίζεται η Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο η νομοθεσία εναρμονίζεται πλήρως με το άρθρο 25 της Οδηγίας, το οποίο ζητά από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων για κατάργηση τέτοιου είδους σελίδων που φιλοξενούνται εκτός του εδάφους τους (σημείο 47 του προοιμίου). Γ)Στις περιπτώσεις που η ιστοσελίδα δεν φιλοξενείται στην Ελλάδα και το όνομα χώρου δεν έχει κατάληξη ".gr", το μόνο μέτρο που μπορεί να ληφθεί είναι η φραγή της πρόσβασης σε αυτή τη σελίδα από χρήστες εντός Ελλάδας. Επιπλέον, στις περιπτώσεις της προσωρινής απενεργοποίησης του ονόματος χώρου ή της φραγής της πρόσβασης σε ιστοσελίδα, που περιέχει ή διαδίδει υλικό παιδικής πορνογραφίας, παρέχεται, με την παρούσα ρύθμιση, δικαίωμα προσφυγής στον κάτοχο της επίμαχης ιστοσελίδας ή του ονόματος χώρου. Με τον τρόπο αυτό η νομοθεσία μας εναρμονίζεται με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου

15 2 του άρθρου 25 της Οδηγίας, που προβλέπει τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής ειδικά στην περίπτωση λήψης των δύο προαναφερομένων μέτρων ("προσωρινή απενεργοποίηση του ονόματος χώρου", "φραγή της πρόσβασης σε ιστοσελίδα").

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας»

στο σχέδιο νόµου «Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Άρθρο 1 (Άρθρο 1 της Οδηγίας) Με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 105(Ι)/2014 105(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 326, 13.12.2005, σ. 13. (α) εκ νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 3: Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 3: Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Ποινικό Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 3 Άρθρο 13 4 Έννοια όρων του Κώδικα Άρθρο 292Β 5 Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων Άρθρο 292Γ 6 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο POL.

Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο POL. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΑ/ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Δ/νση: ΑΘΗΝΑ 10177

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4451, 4.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4451, 4.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4451, 4.7.2014 Ν. 91(Ι)/2014 91(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 11.7.2013 2013/0023(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ -------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 119(Ι) του 2000. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 17.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/92/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011L0093 EL 17.12.2011 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ C1 2011/93/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών

Ο ρόλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών Ο ρόλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών Χαρά Ταπανίδου Πρώτη Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΤΗ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)»

δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α 139) και προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 2: Το δίκαιο πρόνοιας και αρωγής ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 2: Το δίκαιο πρόνοιας και αρωγής ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Το δίκαιο πρόνοιας και αρωγής ανηλίκων Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας-Σωφρονιστικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3382, 21/1/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3382, 21/1/2000 Ο περί Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας - Σωφρονιστικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για τον παρόντα νόμο θεωρείται: 1. ενδοοικογενειακή βία, η τέλεση αξιόποινης πράξης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

185(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

185(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 185(Ι)/2014 185(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2010 COM(2010)94 τελικό 2010/0064 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού

στο σχέδιο νόµου «Καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Γενικό µέρος 1. Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δηµοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 1. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110 Α προστίθενται τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 45/01, 102/01, 4/02, 84/02, 81/03, 32/04, 64/07, 55/09 & 80/11.

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 45/01, 102/01, 4/02, 84/02, 81/03, 32/04, 64/07, 55/09 & 80/11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 9 Για τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 11.4.2016 2015/2110(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που

Διαβάστε περισσότερα

33 η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

33 η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ Αθήνα 27/05/2013 Αρ. Πρωτ.:Δ33Β5020140ΕΞ2013 33 η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ 1. Να εξωτερικεύσουμε τί πιστεύουμε για τον Ποινικό Κώδικα και να δώσουμε παραδείγματα αδικημάτων που πιστεύουμε ότι χρειάζονται εκσυγχρονισμό. Πχ. κτηνοβασία είναι εντελώς αχρίαστη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΑΜΒΗΣ,.: 1. Ο εφεσείων παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορία κατοχής. παιδικού πορνογραφικού υλικού και του επιβλήθηκε ποινή προστίµου 1000.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΑΜΒΗΣ,.: 1. Ο εφεσείων παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορία κατοχής. παιδικού πορνογραφικού υλικού και του επιβλήθηκε ποινή προστίµου 1000. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΡΑΜΒΗΣ,.: 1. Ο εφεσείων παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορία κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού και του επιβλήθηκε ποινή προστίµου 1000. Ο Γενικός Εισαγγελέας θεωρεί ότι η επιβληθείσα ποινή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού 27 Μαρτίου 2001 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0025(CNS) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτισµού, Νεότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 5: Ουσιαστικό ποινικό δίκαιο ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 5: Ουσιαστικό ποινικό δίκαιο ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Ουσιαστικό ποινικό δίκαιο ανηλίκων Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ www.dskalamatas.gr Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2013 Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία των κρατών-μελών του ΙΝΗΟΡΕ (www.inhope.org)

Νομοθεσία των κρατών-μελών του ΙΝΗΟΡΕ (www.inhope.org) Νομοθεσία των κρατών-μελών του ΙΝΗΟΡΕ (www.inhope.org) σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση, τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και την παιδική πορνογραφία. Η αύξηση των κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου Αριθ. Πρωτ /20056/ΔΕ-Ε

ΠΟΛ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου Αριθ. Πρωτ /20056/ΔΕ-Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε, Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ.Χ. Λόη Μ. Στάντζου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθμ. 391/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος Ε' Συνεδρίαση τη ς 19ης Νοεμβρίου 2013 Σύνθεση: Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα Άρθρο 1 Οι περιπτώσεις γ και δ του άρθρου 8 του Ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 18.12.2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α 139) και προσαρµογή του στην απόφαση - πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν.703/77 «ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Από 1 ης Μαΐου 2004 ισχύει στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέτρηση της ποινής

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέτρηση της ποινής Επιμέτρηση της ποινής Άρθρα 79 ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέτρηση της ποινής Ι. Γενικοί κανόνες ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Άρθρο 79 Δικαστική επιμέτρηση της ποινής 1. Κατά την επιμέτρηση της ποινής στα όρια που διαγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

µπορεί όµως να παραγνωρίζει κανείς το γεγονός ότι πάντως αποτελεί «ποινή» που συνεπάγεται στέρηση της ελευθερίας του ανηλίκου, και άρα συνιστά γι

µπορεί όµως να παραγνωρίζει κανείς το γεγονός ότι πάντως αποτελεί «ποινή» που συνεπάγεται στέρηση της ελευθερίας του ανηλίκου, και άρα συνιστά γι ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΔΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L303, 02.12.2000, σ.16 Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 Ν. 168(Ι)/2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ********************** Σημαντικές αλλαγές επιφέρει ο νέος νόμος 4322/2015 (Μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ) ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 116(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

στήριξε το «φύλο» σου!

στήριξε το «φύλο» σου! απο την εκπαίδευση στην πρόληψη στήριξε το «φύλο» σου! Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων: από την εκπαίδευση στην πρόληψη Το Σχέδιο Δράσης με τίτλο: «Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων:

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη Α) Η αρχή της ισότητας στο ελληνικό Σύνταγμα i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος του Θεόδωρου Π. Μαντά Ο N. 1608/1950 ανατρέπει την ισορροπία ολόκληρου του ποινικού (ουσιαστικού και oικονομικού) μας συστήματος. Και τούτο διότι: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ EgikliosETAP-MMEn.3863 Διατηρητέο μέχρι 31-12-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.20551/1530 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα