ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Διακ.: 15/2013 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 29-03-2013 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Διακ.: 15/2013 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ"

Transcript

1 Δ: ΒΕ2ΨΟΞΒΤ-10Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΦΝΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ & ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΙΩΜΤΩΝ ριθ. Διακ.: 15/2013 ΚΤΣΤΗΜ ΚΡΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΚΟΡΙΝΘΟΣ Πληροφορίες: ΧΡ.ΜΠΕΚΟΣ Τηλέφωνο : FAX : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ,00 πλέον Φ.Π. ΓΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΙΔΩΝ ΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΣ ΜΗΝΩΝ ΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕ 1411 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 Κριτήριο αξιολόγησης : Για τις ομάδες της κατηγορίας 1 ΧΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Για τις ομάδες της κατηγορίας 2 ΜΕΓΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΣ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία : Ημέρα : ΔΕΥΤΕΡ Ώρα : 13:00 πμ Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο ΔΕΝ ΠΙΤΕΙΤΙ Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. ΔΕΝ ΠΙΤΕΙΤΙ νάρτηση στο διαδίκτυο ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΣ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΥ : Γραφείο Διεύθυνσης Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου ΠΟΦΣΗ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: Του Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19//95) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 Φ.Ε.Κ. 115//95 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» Των άρθρων από 79 έως και 85 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247//95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 2

2 Του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150//07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» Του άρθρου 8 του Ν.2741/99 (Φ.Ε.Κ. 199//99) «Ενιαίος φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υ.Π..Ν. Του Ν.3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143//2002) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 1 αυτού» 2. Τις αποφάσεις : Την αριθμ.:56568/ (Φ. Ε. Κ. 842/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ.:82834/ (ΦΕΚ1304 τ.β ) αριθμ.: / (ΦΕΚ 1490 τ. Β ) αριθμ.:9391/ (ΦΕΚ.104 τ.β ) και 21614/ (ΦΕΚ 404 τ Β ) όμοιες αποφάσεις. 2.2.Την ανάγκη προμήθειας διαφόρων ειδών και υλικών που απαιτούνται για την παρασκευή του συσσιτίου και την διατροφή των κρατουμένων του Κ.Κ.Κορίνθου για όλο το τρίμηνο ΠΡΙΛΙΟ- ΜΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα ,00 (εικοσιτέσσερις χιλιάδες ) με ΦΠ. Π Ρ Ο Κ Υ Ρ Η Σ Ο Υ Μ Ε 1) πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών με κριτήριο κατακύρωσης: Για τις ομάδες της ΚΤΗΓΟΡΙΣ 1, σταθερή τιμή για όλο το Β τρίμηνο 2013 για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο ΠΡΡΤΗΜ της παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Για τις ομάδες της ΚΤΗΓΟΡΙΣ 2, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επι τοις εκατό (%) στην εκάστοτε μέση διαμορφούμενη τιμή πώλησης των ειδών που αναφέρονται στο ΠΡΡΤΗΜ 2) Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία (9) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο διαδίκτυο της Διακήρυξης αυτής 3) ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΣ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡ Δ: ΒΕ2ΨΟΞΒΤ-10Λ ΩΡ Κατάστημα Κράτησης Κορίνθου ΓΡΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡ 13:00 πμ Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ημέρα ΔΕΥΤΕΡ και ώρα 13:00 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια όπως περιγράφεται στο παράρτημα Β. 4) Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: Τα φυσικά Νομικά Πρόσωπα. Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Συνεταιρισμοί Κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι Ενώσεις και Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη Νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης Νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 5) Οι προσφορές υποβάλλονται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι και την ημέρα του διαγωνισμού και μία (1) ώρα πριν της διενέργειας του. 3

3 6) Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην ίδια υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού με ευθύνη του προσφέροντα. 7) Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην υπηρεσία δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντας. 8) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 8.1 «ΣΤΟΙΧΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΙΔΩΝ» ΠΡΡΤΗΜ 8.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΡΡΤΗΜ Β 8.3 «ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΠΡΡΤΗΜ Γ 8.4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ» ΠΡΡΤΗΜ Δ 8.6 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΤ ΦΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΠΡΡΤΗΜ Ε 9) Πληροφορίες : ντίτυπα της διακήρυξης αυτής καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την υπηρεσία του Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου αρμόδιος υπάλληλος ΧΡ. ΜΠΕΚΟΣ τηλέφωνο FAX ) ΝΟΜΟΘΕΣΙ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη β) Το Ν. 2286/95 γ) Το Ν. 2362/95 δ) Το Π. Δ. 118/2007 Η ΠΡΟΪΣΤΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ: ΒΕ2ΨΟΞΒΤ-10Λ ΖΦΕΙΡΚΗ ΜΡΙ Π Ρ Ρ Τ Η Μ ΣΤΟΙΧΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΙΔΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙ 1 ΜΕ ΣΤΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΟΜΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π. ΣΥΝΟΛΟ 1 ΕΙΔΗ ΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 5.752,21 747, ,00 ΣΥΝΟΛ 5.752,21 747, ,00 ΜΕ ΣΤΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΟΜΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π. ΣΥΝΟΛΟ 1 ΕΙΔΗ ΠΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.194,69 805, ,00 ΣΥΝΟΛ 6.194,69 805, ,00 4

4 Δ: ΒΕ2ΨΟΞΒΤ-10Λ ΚΤΗΓΟΡΙ 2 ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΕΙΔΟΣ ΟΜΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π. ΣΥΝΟΛΟ 1 ΕΛΙΟΛΔΟ 1.327,43 172, ,00 2 ΚΤΕΨΥΓΜΕΝ ΨΡΙ Β 884,96 115, ,00 3 ΚΤΕΨΥΓΜΕΝ ΚΡΕΤ ΠΟΥΛΕΡΙΚ Γ 4.424,78 575, ,00 4 ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚ Δ 2.654,87 345, ,00 ΣΥΝΟΛ 9.292, , ,00 ΣΥΝΟΛ ,94 2,761, ,00 Π Ρ Ρ Τ Η Μ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΣ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΔΙΚΙΩΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚ ΔΙΚΙΩΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής β) συνεταιρισμοί γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΞΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: α)να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. β)οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. γ)στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που θα αποδεχθούν να παρατείνουν την προσφορά τους. 2) Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3)Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 4. ΤΙΜΕΣ 1) Στις προσφορές θα αναφέρονται οι τιμές σε ΕΥΡΩ ( ). 2) Όλες οι τιμές θα νοούνται για εκτελεστέες εργασίες και προμήθειες ειδών ελευθέρων δασμών και κάθε τέλους. 3).Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4).Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το 5

5 Δ: ΒΕ2ΨΟΞΒΤ-10Λ άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ 150//2007), άρθρο 35του Ν.3377/2005 άρθρο 3 του Ν.2522/ ΔΙΔΙΚΣΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΣ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΥ 6.1. ΠΟΣΦΡΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1) Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παρουσία των προμηθευτών ή τυχόν νομίμων επροσώπων τους Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 2) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν σε πρακτικό που υπογράφει και σφραγίζει. 3) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤΩΝ ΚΤΚΥΡΩΣΗ. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία. 1) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης 2) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 3) Η προσφερόμενη τιμή για όμοιο ή παρεμφερές είδος. 4) Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. 5) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 6) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ντιθέτως δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 7) ποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 8) Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον ανάδοχο του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους όρους στη διακήρυξη και που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. 9) Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της μπορεί να προτείνει: α) Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές για ένα είδος ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή του αναδόχου. β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων της διακήρυξης. 7. ΝΚΟΙΝΩΣΗ ΚΤΚΥΡΩΣΗΣ 1) Στον ανάδοχο στον οποίον έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α) Το είδος των προς προμήθεια ειδών και τις απαιτούμενες εργασίες β) Την τιμή. γ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα είδη και οι εργασίες που αναδείχθηκε μειοδότης δ) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις τω όρων τούτων. 2) Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 3) Ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών εργασιών υποχρεούται να προσέλθει σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο μειοδότης μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης τηρουμένων των όρων της παρ.3 του άρθρου 6

6 Δ: ΒΕ2ΨΟΞΒΤ-10Λ 23 του Π. Δ. 118/ ) Εάν ο μειοδότης στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, και του επιβάλλονται αθροιστικά η διαζευκτικά οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34 του Π. Δ. 118/07 8. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ 8.1 ΔΙΡΚΕΙ ΕΠΕΚΤΣΗ ΔΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΣΕΙΣ 1) Η χορήγηση των ειδών έναρξη των εργασιών θα αρχίσει από την ημερομηνία που θα καθορισθεί 7 στην σύμβαση και θα λήγει την , με δυνατότητα της υπηρεσίας να παρατείνει μονομερώς, αν πρόκειται για προμήθεια ειδών, την σύμβαση για ένα τρίμηνο με τους ίδιους όρους και με απλή ειδοποίηση. 2) Ο μειοδότης παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι του δημοσίου στις κατωτέρω περιπτώσεις α) καταργήσεως της φυλακής β) μεταφορά της φυλακής σε άλλη τοποθεσία γ) αυξομείωση της ποσότητας χορηγουμένων ειδών δ) προμήθεια ειδών από αποθέματα του δημοσίου η γροτικές Φυλακές Στις περιπτώσεις α & β διακόπτεται η σύμβαση με σχετική απόφαση και μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού η οποία είναι αρμόδια και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων. ΜΕΤΦΟΡ ΠΡΔΟΣΗ ΠΡΛΒΗ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1) Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται τμηματικά με μεταφορικά μέσα, μηχανήματα και εργατικά του μειοδότη, σύμφωνα με την εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί για το λόγο αυτό. 2) Τα είδη θα παραδίδονται στην αποθήκη της υπηρεσίας και θα συντάσσεται σχετικό πρακτικό παραλαβής και θα υπογράφεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 3) Τα είδη θα συνοδεύονται οπωσδήποτε με παραστατικό έγγραφο (τιμολόγιο, δελτίο αποστολής κλπ) στο οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά και με λεπτομέρεια το είδος, η ποσότητα, ο τόπος προέλευσης και κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα. 4) Ο μειοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί την παράδοση είδους ή ειδών με την δικαιολογία ότι υπάρχει έλλειψη στην αγορά. 5) Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει είδος ή είδη που προμηθεύει ο μειοδότης αναφέρει σε σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της σύμβασης και τους όρους της απόρριψης. Με απόφαση του διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η εκ νέου εκτέλεση της προμήθειας, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ανωτέρω απόφαση. 9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9.1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία μετά την παραλαβή των ειδών και αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τιμολόγια, φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος 9.2. Κατά την πληρωμή του προμηθευτή γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τον νόμο 2198/94.Επίσης θα παρακρατούνται οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.187/ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και στο ΠΡΡΤΗΜ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ που είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής 2.Στον προμηθευτή ο οποίος θα κηρυχθεί έκπτωτος επιβάλλονται οι κυρώσεις του Π.Δ.118/ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΤΞΕΙΣ 1.παγορεύεται η εκχώρηση, υπό οιανδήποτε μορφή, υπό του προμηθευτή των εκ της συμβάσεως που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Καταστήματος Κράτησης ΚΟΡΙΝΘΟΥ απορρεουσών υποχρεώσεων όπως και δικαιωμάτων σε οποιονδήποτε τρίτο. 2.Ο προμηθευτής θα φέρει τις απορρέουσες ευθύνες (αστικές-διοικητικές) για το προσωπικό το οποίο 7

7 Δ: ΒΕ2ΨΟΞΒΤ-10Λ θα απασχολεί. 3.Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 4.Στην διακήρυξη αυτή επισυνάπτεται το ΠΡΡΤΗΜ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ της διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. ΠΡΡΤΗΜ Γ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΞΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 1.Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 2.Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο την τάξη την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του προμηθευτή. 3.Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις της παρ Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: α. Η λέξη «Προσφορά». β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 5.Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡ» Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡ» 6.Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 7.Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 8.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορων. 9.Οι προμηθευτές μπορούν να προσφέρουν τιμές για μία ή περισσότερες ομάδες οι οποίες αναφέρονται στο ΠΡΡΤΗΜ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ της διακήρυξης. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τιμές αναλυτικά για το κάθε είδος κάθε ομάδας σε ΕΥΡΩ. 10.Ο προσφέρων θα δηλώνει τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με το παράρτημα «Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης» σημειώνοντας δίπλα σε κάθε είδος την λέξη «ΣΥΜΦΩΝΩ» ή τους λόγους απόκλισης από τις τεχνικές προδιαγραφές και τον τύπο του είδους που προσφέρει. 8

8 Δ: ΒΕ2ΨΟΞΒΤ-10Λ 11.Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται,ως απαράδεκτες. 12.Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εις διπλούν και υπογεγραμμένες τόσο την Τεχνική όσο και την Οικονομική προσφορά τους. Π Ρ Ρ Τ Η Μ Δ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ της διακήρυξης 1.Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας-κατηγορίας και το περιεχόμενό τους απαλλαγμένο από ξένες προς το είδος τους ουσίες θα παραδίδονται συσκευασμένα όπως αυτά προσφέρονται στο εμπόριο και είναι θα εγκεκριμένα από αναγνωρισμένο και επώνυμο οργανισμό τυποποίησης, εφ όσον είναι τυποποιημένα προϊόντα. 2.Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που αναφέρονται στην διακήρυξη αυτή πρέπει να είναι όπως καθορίζονται από τις ισχύουσες γορανομικές διατάξεις, αποφάσεις.χ.κ., Κώδικα τροφίμων και ποτών κ.λ.π. ΚΤΗΓΟΡΙ 1 (Σταθερή τιμή για όλο το έτος) ΟΜΔ Είδη αρτοποιείου Ο άρτος θα παραδίδεται σε τεμάχια μισού κιλού. Ε Ι Δ Ο Σ ΠΟΣΟΤΗΤ (ενδεικτική) 1 ΡΤΟΣ kg 2 ΜΓΙ (ΝΩΠΗ ΖΥΜΗ) 3 kg Σύνολο προϋπολογισθείσης αξίας 6.500,00 ΚΤΗΓΟΡΙ 1 (Σταθερή τιμή ΟΜΔ Β Είδη παντοπωλείου Τα προς προμήθεια είδη όταν πρόκειται για τυποποιημένα θα παραδίδονται στην αρχική τους συσκευασία. Θα είναι εγκεκριμένα από επώνυμο αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο οργανισμό τυποποίησης. Πάνω στην συσκευασία θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης το εργοστάσιο παραγωγής καθώς και ημερομηνία ανάλωσης του προς προμήθεια είδους. Τα είδη τα οποία διατηρούνται εκτός ψυγείου η ημερομηνία ανάλωσης τους πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες. Τα είδη που διατηρούνται σε ψυγεία ή καταψύκτες θα μεταφέρονται με ειδικά οχήματα ψυγεία τα οποία θα πληρούν τους όρους υγιεινής και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για την μεταφορά και διατήρηση τους. Ε Ι Δ Ο Σ ΠΟΣΟΤΗΤ (ενδεικτική) 1 ΥΓ φρέσκα ωοσκοπημένα (τιμή ανά τεμάχιο) ΛΤΙ ΨΙΛΟ ΣΥΣΚΕΥΣΜΕΝΟ (τιμή ανά κιλό) 75 3 ΛΕΥΡΙ (τιμή ανά κιλό) 50 4 ΝΜΕΙΚΤ Λαχανικά 4 ειδών (τιμή ανά κιλό) ΡΒΟΣΙΤΕΛΙΟ ή ΗΛΙΕΛΙΟ (τιμή ανά κιλό) ΡΚΣ (τιμή ανά κιλό) ΒΙΤΜ (συσκευασία ½ κιλού) (τιμή ανά τεμάχιο) 50 8 ΓΛ ΕΒΠΟΡΕ (τιμή ανά τεμάχιο) ΓΡΥΦΛΛΟ τριμμένο (συσκευασία 30 gr) (τιμή ανά τεμάχιο) ΓΙΟΥΡΤΙ ΧΥΜ (τιμή ανά κιλό) ΔΥΟΣΜΟΣ ΞΕΡΟΣ (συσκευασία 30 gr) (τιμή ανά τεμάχιο) ΕΛΙΕΣ ΜΦΙΣΣΣ (τιμή ανά κιλό) ΖΧΡΗ (τιμή ανά κιλό) ΖΥΜΡΙΚ διάφορα (τιμή ανά κιλό) ΚΟΝ ΚΣΕ (συσκευασία 3 κιλών) (τιμή ανά τεμάχιο) 20 9

9 16 ΚΡΕΜ ΓΛΚΤΟΣ (συσκευασία 1λίτρου) (τιμή ανά τεμάχιο) ΛΟΥΚΝΙΚ χωριάτικα η Φρανκφούρτης (τιμή ανά κιλό) ΜΥΖΗΘΡ κεφάλι (τιμή ανά κιλό) ΜΠΥΡ κουτι 330 ml ( τιμή ανά τεμάχιο συμπεριλαμβάνεται Ε.Φ.Κ.ΟΙΝΟΠΝ.) ΞΥΔΙ (φιάλη 400 gr) (τιμή ανά τεμάχιο) ΠΙΠΕΡΙ (τιμή ανά κιλό) 3 22 ΠΙΚΛΕΣ (τιμή ανά κιλό) ΡΙΓΝΗ (τιμή ανά κιλό) 3 24 ΡΕΒΥΘΙ (τιμή ανά κιλό) ΡΎΖΙ νυχάκι (τιμή ανά κιλό) ΣΙΜΙΓΔΛΙ (τιμή ανά κιλό) ΣΠΝΚΙ ΚΤΨ (τιμή ανά κιλό) ΤΟΜΤΟΠΟΛΤΟΣ (τιμή ανά κιλό) ΤΣΪ (τιμή ανά κιλό) ΤΡΜΣ (τιμή ανά κιλό) ΤΥΡΙ ΛΕΥΚΟ (τιμή ανά κιλό) ΦΚΕΣ (τιμή ανά κιλό) ΦΣΟΛΙ ΓΊΓΝΤΕΣ (τιμή ανά κιλό) ΦΣΟΛΙ ΜΕΤΡΙ (τιμή ανά κιλό) ΦΣΟΛΚΙ ΚΤΨ (τιμή ανά κιλό) ΦΕΤ σκληρή ΠΟΠ ΔΟΧ 16 κιλ (τιμή ανά κιλό) ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ άρτυμα (φιάλη 330 gr) (τιμή ανά τεμάχιο) 140 Σύνολο προϋπολογισθείσης αξίας 7.000, ΚΤΗΓΟΡΙ 2 (με ποσοστό έκπτωσης επί τοις%) Δ: ΒΕ2ΨΟΞΒΤ-10Λ ΟΜΔ Ελαιόλαδο Το υπό προμήθεια ελαιόλαδο πρέπει να έχει οξύτητα από 0 έως 1 να είναι τυποποιημένο αναγνωρισμένο και επώνυμο οργανισμό τυποποίησης σε δοχεία των 5 lit. από Ε Ι Δ Ο Σ ΠΟΣΟΤΗΤ (ενδεικτική) 1 ΕΛΙΟΛΔΟ ΠΡΘΕΝΟ με οξύτητα 0 1, σε συσκευασία 5 Lit 300,00 lit. Σύνολο προϋπολογισθείσης αξίας 1.500, ΟΜΔ Β Κατεψυγμένα ψάρια Θαλασσινά είδη Τα υπό προμήθεια κατεψυγμένα ψάρια θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας για κάθε κατηγορία και είδος καλά διατηρημένα, κατ ευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία ή από τους συντηρητές ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. Πάνω στην συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία αλίευσης, κατάψυξης και λήξης καθώς η χώρα προέλευσης και η περιοχή αλίευσης Ε Ι Δ Ο Σ ΠΟΣΟΤΗΤ (ενδεικτική) 1 ΓΛΕΟΣ (τιμή ανά κιλό) 100 Kg 2 ΒΚΛΟΣ /Κ (τιμή ανά κιλό) 200 Kg 3 ΚΟΚΚΙΝΟΨΡΟ /Κ 3 5 (τιμή ανά κιλό) 50 Kg 10

10 Δ: ΒΕ2ΨΟΞΒΤ-10Λ 4 ΛΙΘΡΙΝΗ ΚΤΕΨΥΓΜΕΝΟ (τιμή ανά κιλό) 50 Kg Σύνολο προϋπολογισθείσης αξίας 1.000, ΟΜΔ Γ Κατεψυγμένα κρέατα πουλερικά Το κατεψυγμένο βοδινό κρέας θα προέρχεται από σφάγια που πληρούν της εξής προδιαγραφές: τα τεμάχια θα είναι αυτοτελή αποκλειόμενης της λάπας (εκτός αν ζητηθεί από τον φορέα) θα προέρχονται από το οπίσθιο τεταρτημόριο και θα παραδίδονται αναλογικά και σύμφωνα με την δ/ξη. Τα κιβώτια συσκευασίας θα αναγράφουν εξωτερικώς τα παρακάτω στοιχεία: 1) Χώρα προέλευσης 2) εργαστήριο τεμαχισμού 3) σφαγειοτεμαχική εγκατάσταση 4) ημερομηνία σφαγής κατάψυξης 5) ημερομηνία ανάλωσης 6) Είδος, αριθμός τεμαχίου και βάρος στην εξωτερική συσκευασία. Ο κιμάς μόσχου ανεξάρτητα του κομματιού από το οποίο θα προέρχεται θα είναι σε συσκευασία των πέντε (5) κιλών στην οποία θα αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία. Η μεταφορά των κρεάτων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα οχήματα - ψυγεία που θα πληρούν τους όρους υγιεινής. Τα κρέατα να μην εμφανίζουν σημεία απόψυξης επανακατάψυξης, να έχουν συντηρηθεί στους -12C και κατά την παράδοση να έχει την ίδια θερμοκρασία. Τα παραδιδόμενα κρέατα θα πληρούν τους υγειονομικούς όρους παραγωγής και διάθεσης στην αγορά όπως περιγράφονται στο Π.Δ. 410/94 Ε Ι Δ Ο Σ ΠΟΣΟΤΗΤ (ενδεικτική) 1 ΡΝΙ ΚΤΕΨΥΓΜΕΝΟ Ν. ΖΗΛΝΔΙΣ πλάτη (χεράκι) 200 κg 2 ΚΙΜΣ ΜΟΣΧΡΙ σπέσιαλ 200 κg 3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ μπούτι 200 κg 4 ΜΟΣΧΡΙ μηρός 100 κg 5 ΜΟΣΧΡΙ κιλότο 100 κg Σύνολο προϋπολογισθείσης αξίας 5.000,00 ΟΜΔ Δ Οπωροκηπευτικά είδη μαναβικής Τα χορηγούμενα οπωροκηπευτικά πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής πρώτης ποιότητας. παγορεύεται η χορήγηση μη ώριμων ειδών. Οι πατάτες τα κρεμμύδια και τα λοιπά είδη, θα παραδίδονται χωρίς ξένες ύλες και ελαττώματα. Ειδικώς η ανοχή για τις πατάτες μικρού μεγέθους, τουλάχιστον μεγάλου καρυδιού, δεν υπερβαίνει το 10% της παραδιδόμενης ποσότητας. ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ (ενδεικτικά) 1 γγούρια (τιμή ανα τεμ) 50 2 Άνηθος (τιμή ανα δεματικό) 60 3 Καρότα (τιμή ανά κιλό) Κολοκυθάκια (τιμή ανά κιλό) 50 5 Κρεμμυδάκια φρέσκα (τιμή ανά κιλό) 20 6 Κρεμμύδια ξερά (τιμή ανά κιλό) Λάχανο (τιμή ανά κιλό) Λεμόνια (τιμή ανά κιλό) 10 9 Μαϊντανός (τιμή ανα δεματικό) Μαρούλια (τιμή ανα τεμ) Μελιτζάνες τσακώνες (τιμή ανά κιλό) Μελιτζάνες φλάσκες (τιμή ανά κιλό) 20 11

11 Δ: ΒΕ2ΨΟΞΒΤ-10Λ 13 Ντομάτες (τιμή ανά κιλό) Πατάτες (τιμή ανά κιλό) Πιπεριές (τιμή ανά κιλό) Πορτοκάλια (τιμή ανά κιλό) Σέλινο (τιμή ανα δεματικό) Σκόρδα (τιμή ανα τεμαχιο) Χόρτα παντζάρια (τιμή ανά κιλό) 180 Σύνολο προϋπολογισθείσης αξίας 3.000, Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΖΦΕΙΡΚΗ ΜΡΙ Κυρίως φάκελος ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΟΣΤΟΛΕ ΠΡΡΤΗΜ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜ 1 ΦΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΠΡΟΣΦΟΡ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΦΝΕΙΣ & ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΙΩΜΤΩΝ ΚΤΣΤΗΜ ΚΡΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ φορά την διακήρυξη 15/ Διαγωνισμό προμήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας Στις 08/04/2013 και ώρα 13:00 π.μ. ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΟΣΤΟΛΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΦΝΕΙΣ & ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΙΩΜΤΩΝ ΚΤΣΤΗΜ ΚΡΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ φορά την διακήρυξη 15/ Διαγωνισμό προμήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας Στις 08/04/2013 και ώρα 13:00 π.μ.

12 Δ: ΒΕ2ΨΟΞΒΤ-10Λ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΟΣΤΟΛΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΦΝΕΙΣ & ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΙΩΜΤΩΝ ΚΤΣΤΗΜ ΚΡΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ φορά την διακήρυξη 15/ Διαγωνισμό προμήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας Στις 08/04/2013 και ώρα 13:00 π.μ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) Ταχ. Δ/νση: 62046 ΧΡΥΣΟ -ΣΕΡΡΩΝ Πληροφορίες: Τσιλεδάκη Μαρία-Όρσολα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002170656 2014-07-16

14PROC002170656 2014-07-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Καβάλα, 15/07 /2014 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 4025 Δ/νση: Τέρμα Ιοκάστης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-5-2014 Αριθμ. Πρωτ: 17316 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 16-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 25803 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια σίτισης παιδικών σταθμών με ανοικτό διαγωνισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

10 / 1 /2012 Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 11.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

10 / 1 /2012 Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 11.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αριθμός Διακήρυξης : 1 /2012 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10. Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Πληροφορ. : Γ. ΚΑΤΙΝΤΣΑΡΟΣ Τηλέφωνο :210-52

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 861. Κριτήριο Αξιολόγησης : Για όλα τα είδη η χαµηλότερη σταθερή τιµή.

Αριθ. Πρωτ.: 861. Κριτήριο Αξιολόγησης : Για όλα τα είδη η χαµηλότερη σταθερή τιµή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΤρίπολη 09 Μαρτίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 861 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: FAX: Τηλέφωνο: Πληροφορίες: e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ :Κορίνθου ΑΦΜ : 999049011 Τμήμα : Οικονομικό/Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Μελέτης: 1/2014 Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠ: 1617/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έτος 2014» Ο Δήμαρχος Καρδίτσας έχοντας υπόψη: Το άρθρο 103

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918 ΔΙΑΚHΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Β.Ν.Σ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αριθμός Διακήρυξης : 4/2012 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την εφηµερίδα δηµοσίευσης «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για το έτος 2015 του Δήμου Ζηρού και του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου του Δήμου»

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για το έτος 2015 του Δήμου Ζηρού και του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου του Δήμου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημ.: 21/2015 Αρ. πρωτ.:1506/11-2-2015 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για το έτος 2015 του Δήμου Ζηρού και του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΟΙ : 24/12/2014 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 11114 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:811/6-2-2015.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:811/6-2-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΟΙ : 6/2/2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 811 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9, 1 ΟΣ ΌΡΟΦΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 104 38 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΠΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα