ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"

Transcript

1 Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα των Παραθεριστικών Διακοπών των συνταξιούχων του ΕΤΑΑ - ΤΑΝ έτους 2015 για ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ( Α'.Β' & Γ'κατηγορίας) & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ (4 & 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ) Ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 1 του ΠΔ 225/95 (ΦΕΚ 130/Α / ), όπως ισχύει, μετά την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου του με το άρθρο 1 του ΠΔ 176/2008 (ΦΕΚ 235/Α/ ), με τις οποίες καθιερώθηκε στο Ταμείο ο θεσμός του επιδοτούμενου τουρισμού, σε συνδυασμό με την υπ'αριθ. Φ.41/1223/95 - ΦΕΚ 1083/Β Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία καθορίστηκαν οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις, για την εφαρμογή του σχετικού προγράμματος και την υπ'αριθ. πρωτ. Φ.10041/20277/453/ (ΦΕΚ1031/Β'/ ) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφαρμόζει και για το έτος 2015, πρόγραμμα επιδοτούμενου παραθερισμού, για τους συνταξιούχους κύριας ασφάλισης του Ταμείου, που δεν λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης και τους συζύγους τους, σε αριθμό μέχρι και ( δύο χιλιάδες ) άτομα εκ περιτροπής. Το πρόγραμμα των διακοπών περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των συζύγων τους, σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια όλης της χώρας, δηλ. 5*. 4*. 3* και 2* (Α'.Β'και Γ' κατηγορίας ) και σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα-δωμάτια τεσσάρων (4) και τριών (3) κλειδιών. επί επτά (7) ημέρες. έξι (6) διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή των φιλοξενούμενων (πρωινό και ένα γεύμα). ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Τα ξενοδοχεία φιλοξενίας καθώς και τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα-δωμάτια πρέπει να διαθέτουν δίκλινα (ΧΧ) και μονόκλινα (Χ) δωμάτια, με ιδιαίτερο λουτρό και κλιματισμό/κεντρική θέρμανση εντός των δωματίων. - Θα προτιμηθούν καταλύματα στους χώρους των οποίων λειτουργεί εστιατόριο ωστόσο στο πρόγραμμα δύναται να συμμετέχουν και καταλύματα τα οποία συνεργάζονται με εστιατόριο πλησίον τους (μέχρι 500μ.), το οποίο θα πρέπει να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι το κόστος του γεύματος θα συμπεριλαμβάνεται στο τελικό τιμολόγιο που θα εκδίδει το κατάλυμα. - Τα προσφερόμενα γεύματα (πλήρες πρωινό και γεύμα ή δείπνο) πρέπει να διατίθενται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις εκάστοτε ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για τα Τουριστικά καταλύματα 1. ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ 2015 Η δήλωση επέχει θέση σύμβασης μεταξύ της Επιχείρησης και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ. Με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων συμπληρώνονται όλα τα ζητούμενα στοιχεία και επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου που υπογράφει τη ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ. 3. Φωτοτυπία του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου ότι δεν έχει γίνει ανάκληση ή υποβιβασμός αυτού (υπόδειγμα 1). 4. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας εν ισχύ (σε περίπτωση που η επιχείρηση βρίσκεται σε περίοδο αναμονής έκδοσης του νέου πιστοποιητικού αποστέλλει το αμέσως προηγούμενο και αντίγραφο της σχετικής αίτησης ανανέωσης προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία θα πρέπει να φέρει και το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης.) 5. Φωτοαντίγραφο άδειας εστιατορίου - κυλικείου- μπαρ. 5α Σε περίπτωση που η άδεια εστιατορίου είναι σε διαφορετικό όνομα από αυτό του αιτούντος νομίμου εκπροσώπου θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του αιτούντος όπου θα δηλώνει ότι "Είμαι εξ' ολοκλήρου και εκ παραλλήλου υπεύθυνος με τον (ονοματεπώνυμο) κάτοχο της αδείας του εστιατορίου του ευρισκομένου εντός του ξενοδοχείου (όνομα) για την παροχή ημιδιατροφής στους δικαιούχους" (υπόδειγμα 2). 5β Σε περίπτωση που το εστιατόριο δεν βρίσκεται εντός του καταλύματος θα πρέπει να βεβαιώνεται η απόσταση μεταξύ του καταλύματος και του εστιατορίου με Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου (υπόδειγμα 3). 6. Αρ. λογ/ού (IBAN) της επιχείρησης (φωτοτυπία 1ης σελ. Βιβλιαρίου ή εκτύπωση στοιχείων από την Τράπεζα) 7. Αν η επιχείρηση λειτουργεί με μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., ο εκπρόσωπος υποχρεούται να καταθέσει και ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε το καταστατικό της εταιρείας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Σε περίπτωση λήξης ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών κατά τη διάρκεια του προγράμματος 2015, η επιχείρηση οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωσή του και την αποστολή τους στον Τομέα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΜΒΑΣΗ δεν θα ισχύει και δεν θα εξοφλούνται τα σχετικά τιμολόγια. 2. Κανένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν χρειάζεται επικύρωση σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/4/ ) ωστόσο ο φορέας μας έχει την υποχρέωση αλλά και το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου επί της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν.1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις και ανακαλείται αμέσως η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

3 Οι δηλώσεις των τουριστικών καταλυμάτων, για την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων, που αναφέρονται ανωτέρω, θα πρέπει να αποσταλούν στον Τομέα μας έως (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή να κατατεθούν ιδιοχείρως (αρ. Πρωτ.). Εκπρόθεσμες δηλώσεις δε θα γίνονται δεκτές με συνέπεια να μη συμπεριλαμβάνονται τα εν λόγω καταλύματα στον κατάλογο. Για την ένταξη του καταλύματος σας στο πρόγραμμα θα ενημερωθείτε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών δε δεσμεύεται ούτε αναλαμβάνει υποχρέωση συγκεκριμένου αριθμού κρατήσεων. - Το κατάλυμα δε δεσμεύεται να διαθέσει συγκεκριμένες κλίνες ή δωμάτια, για το πρόγραμμα του ΕΤΑΑ - ΤΑΝ, σε ορισμένη χρονική περίοδο. - Η επιλογή μεταξύ των συμβεβλημένων καταλυμάτων όπως θα εμφανίζονται στον κατάλογο που θα εκδοθεί για το έτος 2015 γίνεται από τους ίδιους τους δικαιούχους του προγράμματος και η διαδικασία της κράτησης είναι εξ' ολοκλήρου ευθύνη των δικαιούχων. - Από την επιβεβαίωση της κράτησης, με κοινή συμφωνία μεταξύ δικαιούχου διακοπών και της επιχείρησης του ξενοδοχείου, υποχρεούται η επιχείρηση να διατηρήσει το δωμάτιο στη διάθεση του συνταξιούχου εκτός, εάν, είκοσι μία (21) ημέρες πριν τη συμφωνημένη ημερομηνία έναρξης των διακοπών, ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και σε μικρότερο διάστημα, ειδοποιηθεί το ξενοδοχείο ότι ματαιώνονται οι διακοπές του με συνέπεια την αποδέσμευση του δωματίου. Η παράβαση του όρου αυτού από το ξενοδοχείο συνεπάγεται την οριστική διαγραφή του από τον κατάλογο του προγράμματος διακοπών του Τομέα Ασφάλισης Νομικών. - Το δικαίωμα των συνταξιούχων ισχύει για όλο το ημερολογιακό έτος, μέχρι δηλαδή 31 Δεκεμβρίου εφόσον το κατάλυμα λειτουργεί. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. - Ο Τομέας εκδίδει ονομαστική 2σέλιδη εντολή φιλοξενίας (voucher) προς την επιχείρηση την οποία οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ κατά την άφιξή τους στο κατάλυμα.

4 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρωτότυπη αυτή εντολή υπογράφεται και από τους συνταξιούχους κατά την αναχώρηση και συνοδεύει το τιμολόγιο που θα σταλεί στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών. - Η επιχείρηση έχει την ευθύνη ελέγχου ταυτοπροσωπίας των στοιχείων που αναφέρονται στην Εντολή Φιλοξενίας κατά την άφιξη, καθώς και ότι η εντολή φέρει υπογραφή και πρωτότυπη σφραγίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ ώστε να αποκλεισθεί η φιλοξενία προσώπων, που δεν είναι δικαιούχοι. Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που ο Επιχειρηματίας του καταλύματος, δεχθεί στο κατάλυμά του άτομο ή άτομα, άλλα από αυτά που αναγράφονται στην Εντολή Φιλοξενίας του Τομέα μας, υπόκειται στις οικείες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ως εξής : ΕΤΑΑ - ΤΑΝ (ΝΠΔΔ) Σωκράτους 53 ΤΚ Αθήνα ΑΦΜ ΔΟΥ Δ Αθηνών - ΦΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Σύμφωνα με την παρ. 8 της ΠΟΛ. 1189/ : Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 74. παρ. 14 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/ ). για την υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ: «Στην περίπτωση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και δεδομένου ότι η υπηρεσία διαμονής εντός των επιχειρήσεων αυτών υπάγεται στον υπερμειωμένο συντελεστή (6,5%), όταν παρέχονται περισσότερες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι ο διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός, γίνεται δεκτό η διάκριση μεταξύ των διαφορετικών συντελεστών, να γίνεται ως εξής: β. Διαμονή με ημιδιατροφή: 15% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή (13%), ως αντιπαροχή για το πρωινό και το γεύμα». - Τα τιμολόγια θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αναχώρησης με ευθύνη της επιχείρησης, με συστημένη Επιστολή στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών στην ως άνω διεύθυνση: α. H πρωτότυπη Εντολή Φιλοξενίας του Τομέα καθώς και η βεβαίωση φιλοξενίας (2η σελίδα) με υπογραφή του/των συνταξιούχου/ων και σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της. β. Το πρωτότυπο τιμολόγιο. ΠΡΟΣΟΧΗ Τα τιμολόγια προκειμένου να εξοφληθούν θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, να εκδίδονται ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ και να φέρουν πρωτότυπη την υπογραφή του εκδότη.

5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΑΝ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ. - Το τιμολόγιο θα εξοφλείται εντός (2) δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του από τον Τομέα με κατάθεση στο λογαριασμό που έχει δηλωθεί κατά την έναρξη του προγράμματος, τυχόν απαιτούμενες δαπάνες αποστολής διά μέσου της Τράπεζας, θα βαρύνουν την επιχείρηση και θα παρακρατούνται από το αντίτιμο φιλοξενίας, που θα αναγράφεται στο τιμολόγιο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Τα ξενοδοχεία που θα αποδεχτούν τους παραπάνω όρους και τη διαδικασία φιλοξενίας των συνταξιούχων μας, σύμφωνα με την υπ'αριθ. 46/19/ Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α καλούνται παράλληλα να δεχθούν και τη φιλοξενία των υπαλλήλων του Τμήματος Ελέγχου και Ασφάλισης Εσόδων της Δ/νσης Επιθεώρησης του Ε.Τ.Α.Α.. που με ειδική εντολή του Προέδρου του Ε.Τ.Α.Α. μετακινούνται σε επαρχιακές πόλεις. για την διενέργεια ελέγχου σε υπολόγους του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. (συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, δικηγορικούς συλλόγους κλπ.). Η κατηγορία αυτή των φιλοξενούμενων θα καταβάλλει ως έξοδα διανυκτέρευσης με διατροφή την οριζόμενη εκ του νόμου τιμή ημερήσιας διανυκτέρευσης (που σήμερα ανέρχεται σε ημερησίως για τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Δεκέμβριο με εξαίρεση τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο και Σεπτέμβριο που η ημερήσια τιμή είναι ). Η καταβολή της δαπάνης θα γίνεται από τον ίδιο τον φιλοξενούμενο, εξ' ιδίων χρημάτων, ενώ ο Τομέας ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για την καταβολή οποιασδήποτε δαπάνης, σχετικά με την φιλοξενία των προσώπων αυτών. Οι τιμές θα ισχύουν μόνο εφόσον επιδεικνύεται η σχετική εντολή του Προέδρου του Ε.Τ.Α.Α., για την διενέργεια ελέγχου στους υπολόγους του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, που έχουν την έδρα τους στην περιοχή που βρίσκεται το ξενοδοχείο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την φιλοξενία των επιθεωρητών του ΕΤΑΑ - ΤΑΝ, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα : Η παρούσα εγκύκλιος δεν αποστέλλεται ταχυδρομικά, αλλά μόνο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. (www.tnomik.qr) και αποστέλλεται παράλληλα για δημοσίευση στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και τη Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Δωματίων Ελλάδος. ΑΔΑ: 79ΜΧΟΡΕ1-ΝΥΟ 5/06/2015 Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑΔ Αθήνα, 23/2/2012 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ 3758/13-1-2012 Τμήμα Λοιπών Παροχών & ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 1635 /16/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 503037 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ζ.4. Περίοδος λειτουργίας των καταλυμάτων

Ζ.4. Περίοδος λειτουργίας των καταλυμάτων Καταλύματα - Αδειοδότηση: Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-1-2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 3188 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Φώτη- Ε. Κόνιαρη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2131519303,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Οι κάτοχοι των δελτίων «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές σε όλη την Επικράτεια.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Οι κάτοχοι των δελτίων «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές σε όλη την Επικράτεια. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 21/6/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 504119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών και Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505363 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών και Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:26077 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231, 214, 303, 304, 310 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Γνωστοποίηση όρων εφαρμογής προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, έτους 2008 για την ένταξη νέων καταλυμάτων».

ΘΕΜΑ :«Γνωστοποίηση όρων εφαρμογής προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, έτους 2008 για την ένταξη νέων καταλυμάτων». 1 ΘΕΜΑ :«Γνωστοποίηση όρων εφαρμογής προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, έτους 2008 για την ένταξη νέων καταλυμάτων». Σας γνωρίζουμε, ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μας στην αριθμ. 44/09-10-07

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λ.Α.Ε /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λ.Α.Ε /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-5-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 26224 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Τηλ. : 2131519233, 304, 303, 231 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: 210 8707894, 8707713, 8707720 FAX

: 210 8707894, 8707713, 8707720 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 03-06-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 506285 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ : ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 /12 /2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αριθμ. πρωτ: 29602 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγησιλάου 10 T.K. 102 10 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2015

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Γ ΗΛΙΚΙΑΣ 2012-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Γ ΗΛΙΚΙΑΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Π. Γκόλφη ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ XAΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΑ ΕΤΟΥΣ 2011. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ Ε ΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY A ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Λ. Α.Ε. /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ

Γ ΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ Ε ΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY A ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Λ. Α.Ε. /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-5-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 26225 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Τηλέφωνα : 213.1519.233, 303 Γ ΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 Βόλος, 03 / 07 / 2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Βόλος, 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 180.000 ΛΙΤΡΩΝ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 180.000 ΛΙΤΡΩΝ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΦΟΔΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έδρα: Πειραιάς. Ταχ.δ/νση: Ακτή Μιαούλη-10, 185 38. Α.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24. Πειραιάς, 22 Δεκεμβρίου 2010. Α.Φ.Μ.: 090010223. Δ.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.: ΩΚ36ΟΡΕ1-904 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021 FAX.: 2226 0 53540 e-mail.: dimistiaias@gmail.com ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

10/09/2015. Αρ. Πρωτ. 51614

10/09/2015. Αρ. Πρωτ. 51614 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125 10/09/2015 Αρ. Πρωτ. 51614 Δ Ι Α Κ Ή Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002576990 2015-02-16

15PROC002576990 2015-02-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 02/02/2015 Αριθμ. Πρωτ. 2510 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Tα προς μίσθωση δωμάτια θα πρέπει να είναι σε απόσταση έως 15χλ. από το Ναύπλιο.

Tα προς μίσθωση δωμάτια θα πρέπει να είναι σε απόσταση έως 15χλ. από το Ναύπλιο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Τρίπολη, 6/03/2015 Αρ πρωτ.: 1515 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα