Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 L 348/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1287/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 38 στοιχείο δ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής ( 2 ) προβλέπει περίοδο εντός της οποίας οι φορείς και οι αρχές ελέγχου οφείλουν να υποβάλουν την αίτηση αναγνώρισής τους για τους σκοπούς της συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Δεδομένου ότι η εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων τα οποία πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις είναι ακόμη υπό αξιολόγηση και ότι οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, υποδείγματα, ερωτηματολόγια και το απαιτούμενο σύστημα ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους φορείς ελέγχου και τις αρχές ελέγχου θα πρέπει να παραταθεί. (2) Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 περιλαμβάνει τον κατάλογο των τρίτων χώρων των οποίων τα συστήματα παραγωγής και τα μέτρα ελέγχου για τη βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων έχουν αναγνωριστεί ως ισοδύναμα με εκείνα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. (3) Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέσχε το Ισραήλ, το σχετικό πρότυπο παραγωγής έχει αλλάξει και η αναγνώριση ενός από τους προηγούμενα αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου έχει ανακληθεί. (4) Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέσχε η Τυνησία, η αναγνώριση ενός φορέα ελέγχου, ο οποίος έχει παύσει τις δραστηριότητές του λόγω συγχώνευσης, έχει ανακληθεί, ενώ ο άλλος φορέας που εμπλέκεται στη συγχώνευση έχει προστεθεί στον κατάλογο των φορέων ελέγχου που αναγνωρίζονται από την Τυνησία. Η αναγνώριση δύο άλλων φορέων ελέγχου έχει ανακληθεί. (5) Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 περιλαμβάνει κατάλογο των φορέων και των αρχών ελέγχου που είναι αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχων και την έκδοση πιστοποιητικών στις τρίτες χώρες για τους σκοπούς της ισοδυναμίας. (6) Η Επιτροπή έλαβε και εξέτασε αιτήσεις φορέων ελέγχου που ζητούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, καθώς και αιτήσεις τροποποίησης των προδιαγραφών των καταχωρισμένων φορέων ελέγχου. ( 1 ) ΕΕ L 189 της , σ. 1. ( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες (ΕΕ L 334 της , σ. 25).

2 L 348/ (7) Στον κατάλογο του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι φορείς ελέγχου για τους οποίους, από την επακόλουθη εξέταση όλων των πληροφοριών που ελήφθησαν, συνήχθη το συμπέρασμα ότι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις. Οι προδιαγραφές των φορέων ελέγχου που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα, για τους οποίους η εξέταση όλων των πληροφοριών που ελήφθησαν οδήγησε στο συμπέρασμα ότι πληρούσαν τις σχετικές απαιτήσεις, θα πρέπει να τροποποιηθούν. (8) Η Επιτροπή έχει λάβει πληροφορίες υπό μορφή συνοπτικών ετήσιων εκθέσεων που υποβλήθηκαν έως τις 31 Μαρτίου 2013 ή τις 28 Φεβρουαρίου 2014 σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 και στο πλαίσιο επικοινωνίας με τους φορείς ελέγχου. (9) Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, η Επιτροπή μπορεί, με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει, ή ελλείψει των απαιτούμενων πληροφοριών, ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τη συγγραφή υποχρεώσεων ή να αναστείλει την εγγραφή ενός φορέα ελέγχου στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, οι προδιαγραφές των φορέων ελέγχου για τους οποίους η εξέταση όλων των πληροφοριών που ελήφθησαν οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις, θα πρέπει να τροποποιηθούν. (10) Ο IMOswiss AG, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, πληροφόρησε την Επιτροπή στις 17 Ιουνίου 2014 ότι διέκοψε τις δραστηριότητές του στην Κίνα. Επιπλέον, οι πρόσθετες πληροφορίες που παρέσχε ο IMOswiss AG στις 7 Μαρτίου 2014 στην ετήσια έκθεση του 2012 περιλάμβαναν τη δήλωση της Swiss Accreditation Service (ελβετικής υπηρεσίας διαπίστευσης) ότι η Βραζιλία και το Σουρινάμ δεν περιλαμβάνονταν στην αξιολόγησή της για τον IMOswiss AG. Ο IMOswiss AG κλήθηκε από την Επιτροπή να υποβάλει άλλη έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, αλλά δεν απάντησε εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Οι εν λόγω χώρες θα πρέπει, ως εκ τούτου, να απαλειφθούν από τις προδιαγραφές του IMOswiss AG στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, έως ότου διαβιβαστούν επαρκή πληροφοριακά στοιχεία. (11) Ο φορέας «Organic Food Development Center» περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για την Κίνα. Η Επιτροπή ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ετήσια έκθεση του «Organic Food Development Center» όσον αφορά τις δραστηριότητες ελέγχου το Επιπλέον, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου αριθμού περιπτώσεων ανεύρεσης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε δείγματα βιολογικών προϊόντων που εισάγονται στην Ένωση από την Κίνα, η Επιτροπή ζήτησε από τον «Organic Food Development Center» την ανάληψη δράσης και την εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων ελέγχου όσον αφορά την Κίνα. Η Επιτροπή δεν έλαβε καμία απάντηση στα αιτήματα αυτά εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Ως εκ τούτου, ο «Organic Food Development Center» θα πρέπει να απαλειφθεί από τον κατάλογο του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, έως ότου παρασχεθούν επαρκή πληροφοριακά στοιχεία. (12) Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λήφθηκαν από τον IBD Certifications Ltd και τον Organska Kontrola, που απαριθμούνται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, οι διευθύνσεις τους έχουν αλλάξει. (13) Ο IMO Control Private Limited ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με την αλλαγή της διεύθυνσής του στο διαδίκτυο. (14) Ο φορέας ελέγχου Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. (IMC) και ο φορέας ελέγχου CCPB Srl κοινοποίησαν στην Επιτροπή ότι οι δραστηριότητές τους συγχωνεύθηκαν από την 1η Ιουλίου 2014, ότι ο IMC διέκοψε τις δραστηριότητές του και ότι ο CCPB Srl θα συνεχίσει τις δραστηριότητές του. Ως εκ τούτου, ο φορέας ελέγχου Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. θα πρέπει να απαλειφθεί από τον κατάλογο του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008. (15) Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, η Επιτροπή μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αφαιρέσει έναν φορέα ελέγχου, ή μια αναφορά σε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος ή σε συγκεκριμένη τρίτη χώρα όσον αφορά τον εν λόγω φορέα, από τον κατάλογο του παραρτήματος IV του εν λόγω κανονισμού. Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθέντων, οι φορείς ελέγχου για τους οποίους, από την εξέταση όλων των πληροφοριών που ελήφθησαν συνήχθη το συμπέρασμα ότι δεν πληρούσαν τις σχετικές απαιτήσεις, θα πρέπει να απαλειφθούν από τον εν λόγω κατάλογο. (16) Ο φορέας ελέγχου Bio Latina Certificadora περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008. Ο εν λόγω φορέας είχε κληθεί από την Επιτροπή να υποβάλει τα αποτελέσματα των ερευνών του σχετικά με έξι περιπτώσεις παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν από την Επιτροπή, αλλά δεν απάντησε εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ούτε μετά από σχετική υπενθύμιση. Ως εκ τούτου, οι σχετικές χώρες και κατηγορίες προϊόντων θα πρέπει να αφαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της αναγνώρισης, όπως καθορίζεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008. Επιπλέον, ο φορέας Bio Latina Certificadora κοινοποίησε στην Επιτροπή αλλαγές όσον αφορά τη διεύθυνσή του, οπότε θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η σχετική καταχώριση στο εν λόγω παράρτημα. (17) Οι φορείς Australian Certified Organic, BCS Öko-Garantie GmbH, Bioagricert S.r.l., Control Union Certifications και Organic agriculture certification Thailand περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τη «Βιρμανία/Μιανμάρ». Σύμφωνα με τη συνιστώμενη ονομασία για τις πράξεις της Ένωσης, η «Βιρμανία/Μιανμάρ» θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη «Μιανμάρ/Βιρμανία».

3 L 348/3 (18) Σύμφωνα με το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 355/2014 της Επιτροπής ( 1 ), ο φορέας Bioagricert S.r.l. είναι αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου για την κατηγορία προϊόντων A. Δεδομένου ότι η Ινδία περιλαμβάνεται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τις κατηγορίες προϊόντων Α και ΣΤ, ο Bioagricert S.r.l δεν μπορεί να αναγνωριστεί για την Ινδία για τις εν λόγω κατηγορίες προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008. Η αναγνώριση για την κατηγορία προϊόντων Α θα πρέπει, ως εκ τούτου, να απαλειφθεί. Ο Bioagricert S.r.l. είχε κληθεί από την Επιτροπή να μην πιστοποιεί προϊόντα της κατηγορίας Α βάσει της εσφαλμένης αναφοράς της εν λόγω κατηγορίας προϊόντων. (19) Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 829/2014 της Επιτροπής ( 2 ), περιέχει σφάλμα όσον αφορά τον κωδικό αριθμό της Ζάμπια για τον φορέα ελέγχου Control Union Certifications. Το εν λόγω σφάλμα θα πρέπει να διορθωθεί. (20) Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθούν και να διορθωθούν αναλόγως τα παραρτήματα III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008. (21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αναγνώρισης για τους σκοπούς της συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του. Ωστόσο, για να δοθεί στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να προσαρμοστούν στις τροποποιήσεις των καταλόγων των παραρτημάτων III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, οι διατάξεις σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων αυτών θα πρέπει να εφαρμοστούν μόνο μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος. (22) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής βιολογικής παραγωγής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 1 1) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, η ημερομηνία «31 Οκτωβρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Οκτωβρίου 2015». 2) Το παράρτημα III τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. 3) Το παράρτημα IV τροποποιείται και διορθώνεται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τα σημεία 2) και 3) του άρθρου 1 εφαρμόζονται από τις 24 Δεκεμβρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 355/2014 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες (ΕΕ L 106 της , σ. 15). ( 2 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 829/2014 της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες (ΕΕ L 228 της , σ. 9).

4 L 348/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 τροποποιείται ως εξής: 1. Η καταχώριση που αφορά το Ισραήλ τροποποιείται ως εξής: α) Το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Πρότυπα παραγωγής: Law for the Regulation of Organic Produce, , and its relevant Regulations» (Νόμος για τη ρύθμιση των βιολογικών προϊόντων, , και σχετικοί κανονισμοί). β) Στο σημείο 5, η γραμμή IL-ORG-005 απαλείφεται. 2. Στην καταχώριση που αφορά την Τυνησία, το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «5. Φορείς ελέγχου: Κωδικός Ονομασία Διαδικτυακή διεύθυνση TN-BIO-001 Ecocert SA en Tunisie TN-BIO-003 BCS TN-BIO-006 Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) TN-BIO-007 Suolo e Salute TN-BIO-008 CCPB Srl

5 L 348/5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 τροποποιείται και διορθώνεται ως εξής: 1. Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Australian Certified Organic», το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Αυστραλία AU-BIO-107 x x x Κίνα CN-BIO-107 x x Νήσοι Κουκ CK-BIO-107 x Νήσοι Φίτζι FJ-BIO-107 x x Νήσοι Φόκλαντ FK-BIO-107 x Χονγκ Κονγκ HK-BIO-107 x x Ινδονησία ID-BIO-107 x x Νότια Κορέα KR-BIO-107 x Μαδαγασκάρη MG-BIO-107 x x Μιανμάρ/Βιρμανία MM-BIO-107 x x Μαλαισία MY-BIO-107 x x Παπουασία Νέα Γουινέα PG-BIO-107 x x Σιγκαπούρη SG-BIO-107 x x Ταϊβάν TW-BIO-107 x x Ταϊλάνδη TH-BIO-107 x x Τόνγκα TO-BIO-107 x x Βανουάτου VU-BIO-107 x x» 2. Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «BCS Öko-Garantie GmbH», το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Αλβανία AL-BIO-141 x x Αλγερία DZ-BIO-141 x x Ανγκόλα AO-BIO-141 x x Αρμενία AM-BIO-141 x x

6 L 348/ Αζερμπαϊτζάν AZ-BIO-141 x x Λευκορωσία BY-BIO-141 x x x Βολιβία BO-BIO-141 x x Μποτσουάνα BW-BIO-141 x x Βραζιλία BR-BIO-141 x x x x Καμπότζη KH-BIO-141 x x Τσαντ TD-BIO-141 x x Χιλή CL-BIO-141 x x x x x Κίνα CN-BIO-141 x x x x x x Κολομβία CO-BIO-141 x x x Κόστα Ρίκα CR-BIO-141 x Ακτή Ελεφαντοστού CI-BIO-141 x x x Κούβα CU-BIO-141 x x x Δομινικανή Δημοκρατία DO-BIO-141 x x Ισημερινός EC-BIO-141 x x x x x Αίγυπτος EG-BIO-141 x x Ελ Σαλβαδόρ SV-BIO-141 x x x x Αιθιοπία ET-BIO-141 x x x x Γεωργία GE-BIO-141 x x x Γκάνα GH-BIO-141 x x Γουατεμάλα GT-BIO-141 x x x Γουινέα Μπισάου GW-BIO-141 x x x Αϊτή HT-BIO-141 x x Ονδούρα HN-BIO-141 x x x Χονγκ Κονγκ HK-BIO-141 x x Ινδία IN-BIO-141 x Ινδονησία ID-BIO-141 x x Ιράν IR-BIO-141 x x x

7 L 348/7 Ιαπωνία JP-BIO-141 x x Κένυα KE-BIO-141 x Κοσσυφοπέδιο (*) XK-BIO-141 x x x Κιργιζία KG-BIO-141 x x x Λάος LA-BIO-141 x x Λεσόθο LS-BIO-141 x x πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας MK-BIO-141 x x Μαλάουι MW-BIO-141 x x Μαλαισία MY-BIO-141 x x Μεξικό MX-BIO-141 x x x x Μολδαβία MD-BIO-141 x x Μαυροβούνιο ME-BIO-141 x x Μοζαμβίκη MZ-BIO-141 x x Μιανμάρ/Βιρμανία MM-BIO-141 x x x Ναμίμπια NA-BIO-141 x x Νικαράγουα NI-BIO-141 x x x x Ομάν OM-BIO-141 x x x Παναμάς PA-BIO-141 x x Παραγουάη PY-BIO-141 x x x x Περού PE-BIO-141 x x x Φιλιππίνες PH-BIO-141 x x x Ρωσία RU-BIO-141 x x x Σαουδική Αραβία SA-BIO-141 x x x x Σενεγάλη SN-BIO-141 x x Σερβία RS-BIO-141 x x Νότια Αφρική ZA-BIO-141 x x x x Νότια Κορέα KR-BIO-141 x x x x

8 L 348/ Σρι Λάνκα LK-BIO-141 x x Σουδάν SD-BIO-141 x x Σουαζιλάνδη SZ-BIO-141 x x Γαλλική Πολυνησία PF-BIO-141 x x Ταϊβάν TW-BIO-141 x x x Τανζανία TZ-BIO-141 x x Ταϊλάνδη TH-BIO-141 x x x x Τουρκία TR-BIO-141 x x x x Ουγκάντα UG-BIO-141 x x Ουκρανία UA-BIO-141 x x x Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα AE-BIO-141 x x Ουρουγουάη UY-BIO-141 x x x x Βενεζουέλα VE-BIO-141 x x Βιετνάμ VN-BIO-141 x x x (*) Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1244 και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.». 3. Στο κείμενο που αφορά τον φορέα «Bioagricert S.r.l.», το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Βραζιλία BR-BIO-132 x x Καμπότζη KH-BIO-132 x x Κίνα CN-BIO-132 x x Ισημερινός EC-BIO-132 x x Γαλλική Πολυνησία PF-BIO-132 x x Ινδία IN-BIO-132 x Λάος LA-BIO-132 x x Νεπάλ NP-BIO-132 x x

9 L 348/9 Μεξικό MX-BIO-132 x x x Μαρόκο MA-BIO-132 x x Μιανμάρ/Βιρμανία MM-BIO-132 x x Άγιος Μαρίνος SM-BIO-132 x Σερβία RS-BIO-132 x x Νότια Κορέα KR-BIO-132 x x Ταϊλάνδη TH-BIO-132 x x x Τόγκο TG-BIO-132 x x Τουρκία TR-BIO-132 x x Ουκρανία UA-BIO-132- x x» 4. Η καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Bio Latina Certificadora» τροποποιείται ως εξής: α) Το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Διεύθυνση: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima-Peru». β) Το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Βολιβία BO-BIO-118 x x x Κολομβία CO-BIO-118 x x Γουατεμάλα GT-BIO-118 x x Ονδούρα HN-BIO-118 x x Μεξικό MX-BIO-118 x x Νικαράγουα NI-BIO-118 x x Παναμάς PA-BIO-118 x x Περού PE-BIO-118 x x x Ελ Σαλβαδόρ SV-BIO-118 x x Βενεζουέλα VE-BIO-118 x x»

10 L 348/ Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «CCPB Srl», το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Κίνα CN-BIO-102 x x Αίγυπτος EG-BIO-102 x x x Ιράκ IQ-BIO-102 x x Λίβανος LB-BIO-102 x x x Μαρόκο MA-BIO-102 x x x Φιλιππίνες PH-BIO-102 x x Άγιος Μαρίνος SM-BIO-102 x x x Συρία SY-BIO-102 x x Τυνησία TN-BIO-102 x Τουρκία TR-BIO-102 x x x» 6. Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Αλβανία AL-BIO-140 x x x Αζερμπαϊτζάν AZ-BIO-140 x x Μπενίν BJ-BIO-140 x x Βολιβία BO-BIO-140 x x x Μπουρκίνα Φάσο BF-BIO-140 x x Μπουτάν BT-BIO-140 x x Βραζιλία BR-BIO-140 x x x Χιλή CL-BIO-140 x x x Κίνα CN-BIO-140 x x x Κολομβία CO-BIO-140 x x x Δομινικανή Δημοκρατία DO-BIO-140 x x x Ισημερινός EC-BIO-140 x x x

11 L 348/11 Αίγυπτος EG-BIO-140 x x x Αιθιοπία ET-BIO-140 x x x Γκάνα GH-BIO-140 x Γρενάδα GD-BIO-140 x x x Ινδονησία ID-BIO-140 x x x Ιράν IR-BIO-140 x x Τζαμάικα JM-BIO-140 x x x Καζακστάν KZ-BIO-140 x x Κένυα KE-BIO-140 x x x Κιργιζία KG-BIO-140 x x πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας MK-BIO-140 x x x Μάλι ML-BIO-140 x x Μεξικό MX-BIO-140 x x x Μολδαβία MD-BIO-140 x x x Μαρόκο MA-BIO-140 x x x Παπουασία Νέα Γουινέα PG-BIO-140 x x x Παραγουάη PY-BIO-140 x x x Περού PE-BIO-140 x x x Φιλιππίνες PH-BIO-140 x x x Ρωσία RU-BIO-140 x x x Ρουάντα RW-BIO-140 x x x Σαουδική Αραβία SA-BIO-140 x x x Σενεγάλη SN-BIO-140 x x Σερβία RS-BIO-140 x x x Σιγκαπούρη SG-BIO-140 x x x Νότια Αφρική ZA-BIO-140 x x x Αγία Λουκία LC-BIO-140 x x x Ταϊβάν TW-BIO-140 x x x Τανζανία TZ-BIO-140 x x x

12 L 348/ Ταϊλάνδη TH-BIO-140 x x x Τουρκία TR-BIO-140 x x x Τόγκο TG-BIO-140 x x Ουγκάντα UG-BIO-140 x x x Ουκρανία UA-BIO-140 x x x Ουζμπεκιστάν UZ-BIO-140 x x x Βιετνάμ VN-BIO-140 x x x» 7. Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα «Control Union Certifications», το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Αφγανιστάν AF-BIO-149 x x x x x x Αλβανία AL-BIO-149 x x x x x x Βερμούδες BM-BIO-149 x x x x x x Μπουτάν BT-BIO-149 x x x x x x Βραζιλία BR-BIO-149 x x x x x x Μπουρκίνα Φάσο BF-BIO-149 x x x x x x Καμπότζη KH-BIO-149 x x x x x x Καναδάς CA-BIO-149 x Κίνα CN-BIO-149 x x x x x x Κολομβία CO-BIO-149 x x x x x x Κόστα Ρίκα CR-BIO-149 x x x Ακτή Ελεφαντοστού CI-BIO-149 x x x x x x Δομινικανή Δημοκρατία DO-BIO-149 x x x x x x Ισημερινός EC-BIO-149 x x x x x x Αίγυπτος EG-BIO-149 x x x x x x Αιθιοπία ET-BIO-149 x x x x x x Γκάνα GH-BIO-149 x x x x x x

13 L 348/13 Γουινέα GN-BIO-149 x x x x x x Ονδούρα HN-BIO-149 x x x x x x Χονγκ Κονγκ HK-BIO-149 x x x x x x Ινδία IN-BIO-149 x x x x Ινδονησία ID-BIO-149 x x x x x x Ιράν IR-BIO-149 x x x x x x Ισραήλ IL-BIO-149 x x x Ιαπωνία JP-BIO-149 x x x Νότια Κορέα KR-BIO-149 x x x x x x Κιργιζία KG-BIO-149 x x x x x x Λάος LA-BIO-149 x x x x x x πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας MK-BIO-149 x x x x x x Μαλαισία MY-BIO-149 x x x x x x Μάλι ML-BIO-149 x x x x x x Μαυρίκιος MU-BIO-149 x x x x x x Μεξικό MX-BIO-149 x x x x x x Μολδαβία MD-BIO-149 x x x x x x Μοζαμβίκη MZ-BIO-149 x x x x x x Μιανμάρ/Βιρμανία MM-BIO-149 x x x x x x Νεπάλ NP-BIO-149 x x x x x x Νιγηρία NG-BIO-149 x x x x x x Πακιστάν PK-BIO-149 x x x x x x Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη PS-BIO-149 x x x x x x Παναμάς PA-BIO-149 x x x x x x Παραγουάη PY-BIO-149 x x x x x x Περού PE-BIO-149 x x x x x x Φιλιππίνες PH-BIO-149 x x x x x x

14 L 348/ Ρουάντα RW-BIO-149 x x x x x x Σερβία RS-BIO-149 x x x x x x Σιέρα Λεόνε SL-BIO-149 x x x x x x Σιγκαπούρη SG-BIO-149 x x x x x x Νότια Αφρική ZA-BIO-149 x x x x x x Σρι Λάνκα LK-BIO-149 x x x x x x Ελβετία CH-BIO-149 x Συρία SY-BIO-149 x x x x x x Τανζανία TZ-BIO-149 x x x x x x Ταϊλάνδη TH-BIO-149 x x x x x x Ανατολικό Τιμόρ TL-BIO-149 x x x x x x Τουρκία TR-BIO-149 x x x x x x Ουγκάντα UG-BIO-149 x x x x x x Ουκρανία UA-BIO-149 x x x x x x Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα AE-BIO-149 x x x x x x ΗΠΑ US-BIO-149 x Ουρουγουάη UY-BIO-149 x x x x x x Ουζμπεκιστάν UZ-BIO-149 x x x x x x Βιετνάμ VN-BIO-149 x x x x x x Ζάμπια ZM-BIO-149 x x x x x x» 8. Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Ecocert SA», το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Αλγερία DZ-BIO-154 x x Ανδόρα AD-BIO-154 x x Αζερμπαϊτζάν AZ-BIO-154 x x Μπαχρέιν BH-BIO-154 x Μπενίν BJ-BIO-154 x x

15 L 348/15 Βοσνία-Ερζεγοβίνη BA-BIO-154 x x Βραζιλία BR-BIO-154 x x x x x Μπρουνέι BN-BIO-154 x Μπουρκίνα Φάσο BF-BIO-154 x x Μπουρούντι BI-BIO-154 x x Καμπότζη KH-BIO-154 x x Καμερούν CM-BIO-154 x x Καναδάς CA-BIO-154 x Τσαντ TD-BIO-154 x Κίνα CN-BO-154 x x x x x x Κολομβία CO-BIO-154 x x x Κομόρες KM-BIO-154 x x Ακτή Ελεφαντοστού CI-BIO-154 x x Κούβα CU-BIO-154 x x Δομινικανή Δημοκρατία DO-BIO-154 x x Ισημερινός EC-BIO-154 x x x x Νήσοι Φίτζι FJ-BIO-154 x x Γκάνα GH-BIO-154 x x Γουατεμάλα GT-BIO-154 x x Γουινέα GN-BIO-154 x x Γουιάνα GY-BIO-154 x x Αϊτή HT-BIO-154 x x Ινδία IN-BIO-154 x x Ινδονησία ID-BIO-154 x x Ιράν IR-BIO-154 x x Ιαπωνία JP-BIO-154 x Καζακστάν KZ-BIO-154 x Κένυα KE-BIO-154 x x Κουβέιτ KW-BIO-154 x x

16 L 348/ Κιργιζία KG-BIO-154 x x Λάος LA-BIO-154 x x πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας MK-BIO-154 x x x Μαδαγασκάρη MG-BIO-154 x x x x Μαλάουι MW-BIO-154 x x Μαλαισία MY-BIO-154 x x x Μάλι ML-BIO-154 x x Μαυρίκιος MU-BIO-154 x x Μεξικό MX-BIO-154 x x Μολδαβία MD-BIO-154 x x Μονακό MC-BIO-154 x x x Μογγολία MN-BIO-154 x Μαρόκο MA-BIO-154 x x x x x Μοζαμβίκη MZ-BIO-154 x x x Ναμίμπια NA-BIO-154 x Νεπάλ NP-BIO-154 x x Νίγηρας NE-BIO-154 x Νιγηρία NG-BIO-154 x Πακιστάν PK-BIO-154 x x Παραγουάη PY-BIO-154 x x Περού PE-BIO-154 x x Φιλιππίνες PH-BIO-154 x x x x Ρωσία RU-BIO-154 x Ρουάντα RW-BIO-154 x x Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ST-BIO-154 x x Σαουδική Αραβία SA-BIO-154 x x x x Σενεγάλη SN-BIO-154 x x

17 L 348/17 Σερβία RS-BIO-154 x x x Σομαλία SO-BIO-154 x x Νότια Αφρική ZA-BIO-154 x x x x x Νότια Κορέα AR-BIO-154 x x Σουδάν SD-BIO-154 x x Σουαζιλάνδη SZ-BIO-154 x x Συρία SY-BIO-154 x x Τανζανία TZ-BIO-154 x x Ταϊλάνδη TH-BIO-154 x x x x x Τόγκο TG-BIO-154 x x Τυνησία TN-BIO-154 x x Τουρκία TR-BIO-154 x x x x x x Ουγκάντα UG-BIO-154 x x Ουκρανία UA-BIO-154 x Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα AE-BIO-154 x x ΗΠΑ US-BIO-154 x Ουρουγουάη UY-BIO-154 x x x Ουζμπεκιστάν UZ-BIO-154 x Βανουάτου VU-BIO-154 x x Βιετνάμ VN-BIO-154 x x Ζάμπια ZM-BIO-154 x x Ζιμπάμπουε ZW-BIO-154 x x x» 9. Η καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Ecoglobe» τροποποιείται ως εξής: α) Το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Αφγανιστάν AF-BIO-112 x x Αρμενία AM-BIO-112 x x

18 L 348/ Λευκορωσία BY-BIO-112 x x Ιράν IR-BIO-112 x x Καζακστάν KZ-BIO-112 x x Κιργιζία KG-BIO-112 x x Πακιστάν PK-BIO-112 x x Ρωσία RU-BIO-112 x x Τατζικιστάν CL-BIO-112 x x Τουρκμενιστάν TM-BIO-112 x x Ουκρανία UA-BIO-112 x x Ουζμπεκιστάν UZ-BIO-112 x x» β) Το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «4. Εξαιρέσεις: Προϊόντα μετατροπής» 10. Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα «IBD Certifications Ltd», το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Διεύθυνση: Rua Amando de Barros 2275, Centro, CEP: , Botucatu SP, Brazil». 11. Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «IMOswiss AG», το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Αφγανιστάν AF-BIO-143 x x x Αλβανία AL-BIO-143 x x Αρμενία AM-BIO-143 x x Αζερμπαϊτζάν AZ-BIO -143 x x Μπανγκλαντές BD-BIO-143 x x x Βολιβία BO-BIO-143 x x Βοσνία-Ερζεγοβίνη BA-BIO-143 x x Μπουρκίνα Φάσο BF-BIO-143 x Καμερούν CM-BIO-143 x Καναδάς CA-BIO-143 x x Χιλή CL-BIO-143 x x x x x

19 L 348/19 Κολομβία CO-BIO-143 x x Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό CD-BIO-143 x x Ακτή Ελεφαντοστού CI-BIO-143 x x Δομινικανή Δημοκρατία DO-BIO-143 x x Ισημερινός EC-BIO-143 x x Ελ Σαλβαδόρ SV-BIO-143 x x Αιθιοπία ET-BIO-143 x x Γεωργία GE-BIO-143 x x Γκάνα GH-BIO-143 x x Γουατεμάλα GT-BIO-143 x x Αϊτή HT-BIO-143 x x Ινδία IN-BIO-143 x x Ινδονησία ID-BIO-143 x x Ιαπωνία JP-BIO-143 x x Ιορδανία JO-BIO-143 x x Καζακστάν KZ-BIO-143 x x Κένυα KE-BIO-143 x x Κιργιζία KG-BIO-143 x x Λιχτενστάιν LI-BIO-143 x Μάλι ML-BIO-143 x Μεξικό MX-BIO-143 x x Μαρόκο MA-BIO-143 x x Ναμίμπια NA-BIO-143 x x Νεπάλ NP-BIO-143 x x Νικαράγουα NI-BIO-143 x x Νίγηρας NE-BIO-143 x x Νιγηρία NG-BIO-143 x x

20 L 348/ Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη PS-BIO-143 x x Πακιστάν PK-BIO-143 x x Παραγουάη PY-BIO-143 x x Περού PE-BIO-143 x x x Φιλιππίνες PH-BIO-143 x x Ρωσία RU-BIO-143 x x x Ρουάντα RW-BIO-143 x x Σιέρα Λεόνε SL-BIO-143 x x Σιγκαπούρη SG-BIO-143 x Νότια Αφρική ZA-BIO-143 x x Σρι Λάνκα LK-BIO-143 x x Σουδάν SD-BIO-143 x x Συρία SY-BIO-143 x Τατζικιστάν TJ-BIO-143 x x Ταϊβάν TW-BIO-143 x x Τανζανία TZ-BIO-143 x x Ταϊλάνδη TH-BIO-143 x x Τόγκο TG-BIO-143 x x Ουγκάντα UG-BIO-143 x x x Ουκρανία UA-BIO-143 x x x x Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα AE-BIO-143 x Ουζμπεκιστάν UZ-BIO-143 x x x Βενεζουέλα VE-BIO-143 x x Βιετνάμ VN-BIO-143 x x x» 12. Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «IMO Control Private Limited», το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Διαδικτυακή διεύθυνση: Η καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.» απαλείφεται.

21 L 348/ Η καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Letis S.A.» τροποποιείται ως εξής: α) Το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Αργεντινή AR-BIO-135 x Βολιβία BO-BIO-135 x x Καναδάς CA-BIO-135 x Παραγουάη PY-BIO-135 x x Περού PE-BIO-135 x x Ουρουγουάη UY-BIO-135 x» β) Το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «4. Εξαιρέσεις: Προϊόντα μετατροπής, προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα III». 15. Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα «Organic agriculture certification Thailand», το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Ινδονησία ID-BIO-121 x x Λάος LA-BIO-121 x x Μαλαισία MY-BIO-121 x Μιανμάρ/Βιρμανία MM-BIO-121 x Νεπάλ NP-BIO-121 x Ταϊλάνδη TH-BIO-121 x x Βιετνάμ VN-BIO-121 x x» 16. Η καταχώρηση που αφορά τον φορέα «Organic Food Development Center» απαλείφεται. 17. Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Organska Kontrola», το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Διεύθυνση: Dzemala Bijedića br.2, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina».

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 4 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες μη Αυστρία 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 Βέλγιο 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Βουλγαρία 1 1 1 3 3 2 3 3 3 Γαλλία 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Γερμανία 1 1

Διαβάστε περισσότερα

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Κατάλογος των 193 κρατών-μελών (και των 6 συνδεδεμένων κρατών μελών) της UNESCO και η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν μέλη (ή συνδεδεμένα μέλη) του Οργανισμού, έως τον Οκτώβριο του 2007 (σε αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ 5 ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ 5 ΑΓΚΟΛΑ 5 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 3 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 5 ΑΪΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες Αγία Λουκία 5 5 3 8 3 Άγιος Βικέντιος 4 4 3 8 3 Άγιος Κίτς & Νέβις 4 4 3 7-8 3 Άγιος Πέτρος & Μικελόν 4 5 3 10 3 Αζερμπαϊτζάν 2 3 3 6 3

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) Αγία Λουκία 0.2477 Αγία Λουκία κινητό 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες κινητό 0.2477 Άγιος Μαρίνος 0.0993 Άγιος Μαρίνος κινητό 0.2477 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 31-8-2010 Αριθ.Πρωτ.1080 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σας διαβιβάζουμε προς γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/53 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 2111202005 Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 55 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 12 10 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 7-7-2011 Αριθ.Πρωτ.574 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.1080/31-8-2010

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver 19% VAT 19% VAT 19% VAT Αγία Λουκία κινητό 0.2635 0.2856 0.2101 Αγία Λουκία σταθερό 0.2635 0.2635

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807 Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 8 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 15 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλγερία ΑΛΓΕΡΙΑ 30 Αλγερία Αλγέρι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Στοιχεία για τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ Στοιχεία αναγνώρισης Αιτούντος / Αντιπροσώπου:

Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Στοιχεία για τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ Στοιχεία αναγνώρισης Αιτούντος / Αντιπροσώπου: Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Μόνο για το ΓΕΕΑ: Ημερομηνία παραλαβής Αριθ. σελίδων Μεταγενέστερη επέκταση της προστασίας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης 0 (υποχρεωτικό) Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής Τιμοκατάλογος Περιαγωγής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Περιαγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ / % / % ΙΤΑΛΙΑ 448.236.708 510.188.432-12,14% 801.193.802 1.026.085.557-21,92% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 405.150.873 441.455.128-8,22% 1.070.713.144 1.174.688.843-8,85% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 259.609.749

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... σελ. 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Free2Roam για Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.6.2015 L 151/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/931 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova Internet Τιμή ανά μήνα (με προπληρωμή 12 μηνών) 15,12 - Τιμή ανά μήνα (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2011 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ)

Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) Συμπληρώνεται από το ΓΕΕΑ: Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) Ημερομηνία παραλαβής Αριθ. σελίδων 0 (υποχρεωτικό) Μεταγενέστερη επέκταση της προστασίας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2012 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play lite

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 KA103 και ΚΑ107 Κινητικότητα για Φοιτητές και Προσωπικό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α) ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

0 Στοιχεία για τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Στοιχεία αναγνώρισης Αιτούντος / Αντιπροσώπου:

0 Στοιχεία για τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Στοιχεία αναγνώρισης Αιτούντος / Αντιπροσώπου: Συμπληρώνεται από το EUIPO: Ημερομηνία παραλαβής Αριθ. σελίδων Διεθνής αίτηση σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης Έντυπο V. 4/04 του EUIPO EM 2 EL (αντιστοιχεί στο έντυπο MM2 E του ΠΟΔΙ) 0 Στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙ ΕΨΕΙΣ Ζώνες χρέωσης Q ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Q no borders Roamer Μάθε

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Απεριόριστα σταθερά Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα σταθερά Μηνιαίο πάγιο 28,13 Internet έως 24Mbps Απεριόριστο Nova

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ)

Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) Συμπληρώνεται από το ΓΕΕΑ: Ημερομηνία παραλαβής Αριθ. σελίδων Διεθνής αίτηση σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης Έντυπο V. 3/04 του ΓΕΕΑ EM

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,0067 /δευτ. SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,12 /SMS Εθνικές video κλήσεις 0,0123 /δευτ. SMS προς διεθνή δίκτυα 0,1771 /SMS MMS

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων σταθερής και Internet Vodafone Home Vodafone Home double play ευέλικτα Vodafone Home telephony ευέλικτα

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούλιος 2013 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό, email: info@forthnetgroup.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Full Επιπλέον Υπηρεσίες Επικοινωνίας Μηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Φεβρουάριος 2014 Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Forthnet SAT 20 & Forthnet 2play Απεριόριστα SAT Υπηρεσία σταθερά σταθερά + κινητά Μηνιαίο πάγιο 29,90

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Στοιχεία για τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ Στοιχεία αναγνώρισης Αιτούντος / Αντιπροσώπου:

Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Στοιχεία για τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ Στοιχεία αναγνώρισης Αιτούντος / Αντιπροσώπου: Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Μόνο για το ΓΕΕΑ: Ημερομηνία παραλαβής Αριθ. σελίδων 0 (υποχρεωτικό) Διεθνής Aίτηση σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης Έντυπο V. 3/04 του ΓΕΕΑ EM 2 EL

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2014 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος Ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Noέμβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2014. Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας

Απρίλιος 2014. Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Απρίλιος 2014 Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Βασικός Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 49.90 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00 Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 48 Απρίλιος 2008 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Νέα επιδείνωση της θέσης της Ελλάδας το 2008 στον είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά παροχής υπηρεσίας Vodafone Business Connect

Προσφορά παροχής υπηρεσίας Vodafone Business Connect Προσφορά παροχής υπηρεσίας Vodafone Business Connect Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016 Αξιότιμοι, Σε συνέχεια της πρόσφατης επικοινωνίας μας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλουμε συνημμένη την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

όσο ποτέ άλλοτε και αναγνωρίζεται η αξία της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε χώρας.

όσο ποτέ άλλοτε και αναγνωρίζεται η αξία της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε χώρας. Ε Ρ Ε Υ Ν Α World Economic Forum Το Global Information Technology Report 2013 επισημαίνει το βασικό ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως καταλύτη για το μετασχηματισμό της κοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 1/5 Υπηρεσία Vodafone Home double play GR +300 Vodafone Home double play GR Vodafone Home double play ευέλικτα 300 Vodafone Home adsl plus double-play

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 1 Ιουνίου 2016 1/8 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή τακτικού Π/Υ Ημερήσια αποζημίωση Έξοδα διανυκτέρευσης Έξοδα μετακίνησης Δαπάνες μετακίνησης Δαπάνες μετακίνησης

ΚΑΕ Περιγραφή τακτικού Π/Υ Ημερήσια αποζημίωση Έξοδα διανυκτέρευσης Έξοδα μετακίνησης Δαπάνες μετακίνησης Δαπάνες μετακίνησης ΚΑΕ Περιγραφή τακτικού Π/Υ 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσίας

Τιµοκατάλογος Υπηρεσίας Τιµοκατάλογος Υπηρεσίας Τιµοκατάλογος Υπηρεσίας Μηνιαίο πάγιο Κανάλια φωνής: 2 Internet έως 24Μbps Σταθερά (Αστικές/Υπεραστικές κλήσεις) Κλήσεις προς όλα τα κινητά (Vodafone, Cosmote, Wind, Q, Cyta) Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@nova.gr. Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας Με επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούνιος 2014 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus Πρόσκληση 2015 KA101 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας Με επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One XL Μηνιαία Συνδρομή 44.90 44.90 64.90 99.90 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά Ομιλίας προς

Διαβάστε περισσότερα

H επικοινωνία είναι µία.

H επικοινωνία είναι µία. Ιανουάριος 2011 H επικοινωνία είναι µία. όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία WIND ONE S WIND ONE M WIND ONE L WIND ONE XL Μηνιαία Συνδροµή 44,90 44,90 64,90 99,90 Ενσωµατωµένη Χρήση Λεπτά Οµιλίας προς Εθνικά

Διαβάστε περισσότερα

με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας περίοδο , τελευταία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27.

με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας περίοδο , τελευταία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Ε Ρ Ε Υ Ν Α WORLD ECONOMIC FORUM Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2012-2013 Δυσοίωνα είναι τα μηνύματα αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σύμφωνα με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας

Ιούλιος Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Ιούλιος 2014 Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Βασικός Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας W + σταθερή Υπηρεσία W + σταθερή Μηνιαία Συνδρομή 79.90 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00 Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND Double

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας

Ιούνιος Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Ιούνιος 2014 Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Βασικός Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας W + σταθερή Υπηρεσία W + σταθερή Μηνιαία Συνδρομή 79.90 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00 Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ WIND ONE

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ WIND ONE ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ WIND ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμης Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 51.31 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.28 Από

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND Double

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE

Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμης Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 51.31 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova3play Nova3play Family Nova3play Family+ Nova3play Cinema

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova3play SAT συνδρομητικής τηλέορασης Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE

Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμης Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 51.31 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμης Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 51.31 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

Ιανουάριος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Ιανουάριος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

Απρίλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Απρίλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One

Διαβάστε περισσότερα

The Global Competitiveness Report ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ

The Global Competitiveness Report ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ The Global Competitiveness Report 2016-2017 ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX - ΚΑΤΆΤΑΞΗ ΧΩΡΏΝ 3 ΔΕΊΚΤΗΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ - ΟΙ 12 ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως αρμόδιος φορέας για την Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 KA101 Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου Συνεισφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 O(2013) 722 final 2013/0344 (O) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο Το KNX είναι το Πρότυπο CENELEC EN 50090 το μοναδικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Οικιακά και Κτιριακά Ηλεκτρονικά Συστήματα (HBES) βασισμένο στο KNX.

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ

Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ 1. Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι η γνωστοποίηση της ανανέωσης (κατόπιν πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού) για 1 χρόνο της σύμβασης με την εταιρία WIND HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 6.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1012/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως φορέας για την Διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6/2014 22:00-22:55 Pre Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ & ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 22:55 00:55 ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 00:55-01:20 Post Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 13/6/2014 18:30-18:55 Pre Game ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ 18:55 20:55 ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 175/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 605/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τον καθορισμό όρων για την

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΤΛΑΣ»

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΤΛΑΣ» Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΤΛΑΣ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Υπουργού Εργασίας... 3 1. Το Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»... 5 1.1 Περιγραφή...

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND BBest

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND BBest ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τα Εταιρικά Οικονομικά Προγράμματα WIND απευθύνονται σε επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου

Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου Εισαγωγή στην Κοινωνική και Συνεργατική Οικονομία Παραδείγματα & καλές πρακτικές από όλο τον Κόσμο 1 ος κύκλος σημειώσεων ver.1 Μάιος 2013 Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 43 Σεπτέµβριος 2006 Τα αποτελέσµατα της έκθεσης του World Economic Forum 2006 2007 Ολική ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τα Εταιρικά Οικονομικά Προγράμματα WIND απευθύνονται σε επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες, και παρέχονται σύμφωνα με τους Γενικούς

Διαβάστε περισσότερα