ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την ορθή διαδικασία καταβολής της χρηματοδότησης των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων Ο.Ε.Φ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την ορθή διαδικασία καταβολής της χρηματοδότησης των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων Ο.Ε.Φ."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Αθήνα, 22 ΜΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. πρωτ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Πληροφορίες: Α. Σπίνος, Σ. Τσαγκαλάκης Τηλέφωνα: ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Αποδεκτών Τηλ/πία: Ηλ. Ταχυδρ.: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την ορθή διαδικασία καταβολής της χρηματοδότησης των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων Ο.Ε.Φ.» ΙΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ I. Κανονισμοί (ΕΕ) αριθ.: /2013 (L 347) του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» (Ενιαίος κανονισμός Κ.Ο.Α.) /2014 της Επιτροπής της 11 ης Μαρτίου 2014 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» /2014 της Επιτροπής της 6 ης Ιουνίου 2014 «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» II. Αποφάσεις /157266/ Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» (Φ.Ε.Κ. 3351/Β/ ) /7541/ Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 611/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» και 615/2014 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών»» (Φ.Ε.Κ. 194/Β/ )

2 /35577/ Απόφαση Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του ύψους της εθνικής χρηματοδότησης των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.)» (Φ.Ε.Κ. 481/Β/ ) ισχύουν τα ακόλουθα όσον αφορά στην παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης και την καταβολή της σχετικής χρηματοδότησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.). 1. ΣΚΟΠΟΣ Με την παρούσα καθορίζονται οι πρακτικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη χορήγηση των κοινοτικών και εθνικών ενισχύσεων του προγράμματος στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, για μία ορθή, ενιαία και καθολική εφαρμογή επί όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών τόσο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες όσο και από τους ελεγχόμενους φορείς με στόχο την δίκαιη, σωστή και έννομη κατανομή, και τη μείωση στο ελάχιστο των παρατηρήσεων των ευρωπαϊκών και εγχώριων ελεγκτικών οργάνων και κατ επέκταση των επιβαλλόμενων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιονομικών διορθώσεων στη χώρα μας. 2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της Δ/νσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι ο αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης, την αναγνώριση και εκκαθάριση της σχετικής χρηματοδότησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ.. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κινήσεις του ειδικού λογαριασμού που τηρείται από την οργάνωση πρέπει να αποτυπώνουν πλήρως τις εξοφλήσεις των δαπανών των δράσεων. Καμία δαπάνη δεν θεωρείται επιλέξιμη προς ενίσχυση όταν η εξόφληση έχει πραγματοποιηθεί εκτός ειδικού λογαριασμού. Οι φάκελοι με τα αιτήματα ενίσχυσης που υποβάλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πρέπει να περιλαμβάνουν τα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην υπ αριθ. 218/7541/ Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ορθή και πλήρη συμπλήρωση των αντίστοιχων υποδειγμάτων αιτήσεων προκαταβολής/εξόφλησης/αποδέσμευσης εγγυητικών επιστολών (ε/ε) οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Νόμου 1599/ Χορήγηση προκαταβολών Όσον αφορά στα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αυτά θα εκδίδονται για είσπραξη χρημάτων και θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης των προβλεπόμενων εντολών πληρωμής.

3 3.2 Αποδόσεις/εκκαθαρίσεις δαπανών - Αποδεσμεύσεις εγγυητικών επιστολών (ε/ε) προκαταβολών A. Στα παραστατικά πιστοποίησης πραγματοποίησης των δαπανών και πληρωμών, που έγιναν στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος συγκαταλέγονται: τα τιμολόγια για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, στα οποία θα αναγράφονται οι σειριακοί αριθμοί του επιλέξιμου εξοπλισμού και η σήμανση του προγράμματος, τα δελτία αποστολής ή ισοδύναμα παραστατικά εξοπλισμού / λογισμικού, οι εξοφλητικές αποδείξεις για το σύνολο των παραστατικών, οι οποίες θα περιγράφουν σαφώς και αναλυτικά την αντιστοίχιση των παραστατικών εξόφλησης με τα τιμολόγια, τον επιλέξιμο εξοπλισμό και τα ποσά πληρωμής. H προσωρινή δήλωση ή οριστική υποβολή του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Φ.Μ.Υ. πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από αποδεικτικά πληρωμής του οφειλόμενου ποσού, τα αντίγραφα των επιταγών (καθαρής αξίας, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., κ.λπ.) και αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών (extrait) προς επιβεβαίωση της εξόφλησής των, οι τραπεζικές καταθέσεις και τραπεζικά εμβάσματα σε προμηθευτές με υποχρεωτική καταγραφή του τιμολογίου στην αιτιολογία των καταθέσεων, τα σχετικά CMR, SWIFT και της διασάφησης αυτών στις εισαγωγές μηχανημάτων από το εξωτερικό. B. Με σκοπό την ταχύτερη πραγματοποίηση των ελέγχων, οι φάκελοι των αιτήσεων είναι αναγκαίο να υποβάλλονται όπως προβλέπεται από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και να περιλαμβάνουν ευρετήριο υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ανά τομέα, δράση και κατηγορία δαπάνης. Εξακολουθούν να ισχύουν τα ακόλουθα: Ο ειδικός λογαριασμός είναι ξεχωριστός για κάθε έτος υλοποίησης, Η κίνηση του ειδικού λογαριασμού υποβάλλεται με την αίτηση αποδέσμευσης των ε/ε για την Α δόση προκαταβολής από 1 η Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου (ή 15 Νοεμβρίου για το 1 ο έτος) και για την εκκαθάριση της Β δόσης προκαταβολής - υπολοίπου από 16 Οκτωβρίου (ή 16 Νοεμβρίου για το 1ο έτος) έως 31 Μαΐου. Στην περίπτωση μη αίτησης Β δόσης προκαταβολής, η υποβολή της κίνησης του ειδικού λογαριασμού αφορά το χρονικό διάστημα από 1 η Απριλίου έως 31 Μαΐου του επόμενου έτους. Η τακτοποίηση - εξόφληση των δαπανών πραγματοποιείται εντός των νομίμων προθεσμιών. Οι ε/ε προκαταβολών, στις περιπτώσεις που οι υλοποιηθείσες δράσεις εξοφλούνται εκπρόθεσμα (μετά τις 15 Οκτωβρίου ή τέλος Φεβρουαρίου), δεν αποδεσμεύονται για τα αντίστοιχα ποσά. Απαιτείται η ειδική σήμανση του προγράμματος επί των πρωτοτύπων παραστατικών (τιμολόγια κ.λπ.) και πριν την αναπαραγωγή αντιγράφων τους. Οι υποβληθείσες δαπάνες εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω του ειδικού λογαριασμού: α. είτε με έκδοση τραπεζικών επιταγών στο όνομα του δικαιούχου β. είτε με απευθείας πίστωση του λογαριασμού του με το δικαιούμενο ποσό. Δεν επιτρέπεται ανάληψη τραπεζογραμματίων από τον εδικό λογαριασμό για εξόφληση παραστατικών πληρωμής [εφεξής τιμολόγια (ΤΠΥ, ΤΠ, ΤΠ-ΔΑ, ΑΠΥ κ.λπ.)] δράσεων, παρά μόνο για πληρωμή μικρών απρόβλεπτων εξόδων (Γενικά Έξοδα) και μέχρι του ορίου των 4.000,00 ετησίως με ανάληψη έως 1.000,00 τη φορά. Για οποιαδήποτε χρέωση απαιτείται στην κίνηση του ειδικού λογαριασμού το όνομα του δικαιούχου, το είδος και ο αριθμός παραστατικού. Τα Γενικά Έξοδα θα πρέπει να αντιστοιχούν με τις πραγματοποιηθείσες δράσεις στη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος σε ρεαλιστικές ποσότητες και τιμές αγοράς. Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία και το Α.Φ.Μ. του προμηθευτή, να

4 περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους στοιχεία, οι ποσότητες και η διάρκεια των υπηρεσιών κατά περίπτωση. Ειδικά για τις περιπτώσεις εξοπλισμού, θα πρέπει επίσης να αναγράφονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί σειράς όλων των τμημάτων του καθώς και το αντικείμενο των εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάστασή του. Τα παραστατικά θα συνοδεύονται από βεβαίωση προμηθευτή για το καινούριο και αμεταχείριστο του εξοπλισμού (με σαφή αναφορά στους σειριακούς αριθμούς, τα οποία αναφέρονται στα τιμολόγια). Για τις περιπτώσεις λογισμικού - εφαρμογών, θα πρέπει επίσης να αναγράφονται κατά περίπτωση οι κωδικοί αριθμοί σειράς ή αδειών χρήσης ή κωδικοί πελάτη από την αντίστοιχη βάση πελατών του κατασκευαστή. Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι εμφανείς ή να μπορούν να εξαχθούν σαφώς οι καθαρές αξίες χωρίς Φ.Π.Α.. Τα τιμολόγια εκδίδονται ανά δράση, με αναφορά της αντίστοιχης σύμβασης με τον εκάστοτε ανάδοχο με αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων της δράσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα πρωτόκολλα - πρακτικά παραλαβής υποβάλλονται συνημμένα με τα αντίστοιχα τιμολόγια. Τα πρωτόκολλα - πρακτικά παραλαβής πρέπει να έχουν ημερομηνία προγενέστερη της εξόφλησής των τιμολογίων, αναφέροντας τα παραδοτέα όπως αυτά περιγράφονται στις εγκεκριμένες συμβάσεις. Όταν μέρος της καθαρής αξίας ενός τιμολογίου χρεώνεται σε παραπάνω από μια δράση, τότε τα αντίστοιχα ποσά να σημειώνονται διευκρινιστικά ανά δράση επί του τιμολογίου. Όταν ένα τιμολόγιο (πλην ΤΠΥ, ΑΠΥ) υποβάλλεται με την αίτηση αποδέσμευσης των ε/ε της Α δόσης προκαταβολής, η πληρωμή του οποίου επιμερίζεται σε δυο στάδια πληρωμής (Α δόση προκαταβολής & Β δόση προκαταβολής - υπόλοιπο) και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κ.Β.Σ., τότε τα επιμερισμένα ποσά σημειώνονται διευκρινιστικά στα στάδια πληρωμής (Α δόση προκαταβολής & Β δόση προκαταβολής - υπόλοιπο) επί του παραστατικού πληρωμής, του οποίου αντίγραφο επανυποβάλλεται με την αίτηση πληρωμής του επόμενου σταδίου του έτους υλοποίησης (Β δόση προκαταβολής - υπόλοιπο). Με την αίτηση πληρωμής του επόμενου σταδίου επανυποβάλλεται συνημμένα αντίγραφο και του πρωτοκόλλου - πρακτικού παραλαβής που το συνοδεύει. Όπου παρακρατείται φόρος 20% για παροχή υπηρεσιών, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών απόδοσης. Εφόσον πραγματοποιούνται δράσεις στις οποίες μετέχουν παραγωγοί - μέλη των ΟΕΦ, υποβάλλεται επιπλέον αναλυτική κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται τουλάχιστον ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ., σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση προμήθειας και διανομής πάγιου εξοπλισμού σε μετέχοντες παραγωγούς - μέλη, απαιτείται η προσκόμιση κατάστασης διανομής του εξοπλισμού με τους αριθμούς συνοδευτικών δελτίων μεταφοράς/παραλαβής και τις υπογραφές των παραγωγών. Στην περίπτωση των οδοιπορικών, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση α) οδηγού χιλιομετρικών αποστάσεων των νομών των ΟΕΦ βάσει του οποίου υπολογίζονται οι διανυθείσες αποστάσεις και β) εκθέσεων πεπραγμένων, υπογεγραμμένων από τους μετακινούμενους. Οι πίνακες δαπανών υποβάλλονται και σε μαγνητικό μέσο (CD ή e - mail). Στους υποβαλλόμενους πίνακες δαπανών, στις στήλες των πραγματοποιηθεισών δαπανών (καθαρή αξία) ανά τομέα, δράση και κατηγορία δαπάνης θα καταχωρούνται μόνο τα εντός προϋπολογισμού ποσά. Στις περιπτώσεις των ΟΕΦ που έχουν συνάψει συμβάσεις ανάθεσης παροχής υπηρεσιών

5 αφορούσες στην διαχείριση - υποστήριξη της αποτελεσματικής υλοποίησης των προγραμμάτων, οι τεχνικοί σύμβουλοι έχουν την ευθύνη της εν λόγω προσαρμογής και κυρίως της πληρότητας και ορθής συγκρότησης των φακέλων που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας. Συνολικά, το τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγκρίνει τη σχετική χρηματοδότηση ή αποδέσμευση ε/ε των προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ. βάσει ελέγχου των προβλεπόμενων: εκθέσεων αξιολόγησης και πρακτικών τακτικών επιτοπίων ελέγχων των Δ.Α.Ο.Κ. εκθέσεων ελέγχου επιτόπιων δειγματοληπτικών ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δικαιολογητικών που συνοδεύουν τα αντίστοιχα αιτήματα των Ο.Ε.Φ. εκθέσεων εργασιών προγράμματος των Ο.Ε.Φ.. 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του προγράμματος εργασίας, η Ο.Ε.Φ. προσαρμόζει την εγγύηση του 10% σε «καλής εκτέλεσης». Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικά εγκεκριμένης ενωσιακής χρηματοδότησης με διάρκεια ισχύος έως την Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την πιστοποίηση οριστικής ολοκλήρωσης του συνόλου του εγκεκριμένου προγράμματος, ενώ καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σημειώνεται ότι η μερική υλοποίηση ή η μη υλοποίηση του προγράμματος, σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ) 282/2012 της Επιτροπής, συνεπάγεται την κατάπτωση της εγγύησης προγράμματος (10%) στο σύνολό της. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα απευθύνεται προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ) και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Την ημερομηνία έκδοσης, 2. Τον εκδότη (πλήρης επωνυμία διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λπ.), 3. Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής, 4. Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή, 5. Την πλήρη επωνυμία, τη διεύθυνση και το Α.Φ.Μ. της Ο.Ε.Φ. υπέρ της οποίας εκδίδεται η εγγύηση, 6. Τον αριθμό της εγκριθείσας σχετικής σύμβασης που αφορά στο εγκεκριμένο τριετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων περιόδου της Οργάνωσης Ελαιουργικών Φορέων «...» των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής. (Απόφαση Έγκρισης... ), 7. Το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η εγγυητική επιστολή και έως , 8. Αναφορά ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της ενστάσεως, διζήσεως ή διαιρέσεως, 9. Αναφορά ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της τράπεζας και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση του, 10. Όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης θα βαρύνεται με τα προβλεπόμενα τέλη ή φόρους, 11. Όρο ότι ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή του από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., που θα

6 υποβληθεί πριν από την λήξη της εγγύησης, 12. Όρο ότι η εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή θα διέπεται από τους Ελληνικού νόμου, ενώ αρμόδια για επίλυση των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από αυτή, θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας, 13. Να βεβαιώνεται ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών της τράπεζας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την τράπεζα. Σε περίπτωση εξαίρεσης της τράπεζας από τα ανωτέρω όρια, θα γίνεται αναφορά της σχετικής νομοθεσίας. Επιπλέον θα δηλώνεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα παραπάνω παύουν να ισχύουν μόνον όταν επιστραφεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση καλής εκτέλεσης ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως. Για τις περιπτώσεις συμβάσεων ανάθεσης μεταξύ Ο.Ε.Φ. και αναδόχων, ο ανάδοχος δύναται να λάβει προκαταβολή κατά μέγιστο ποσό ίσο με τη δόση της αμοιβής του με την προϋπόθεση της έκδοσης ισόποσης εγγύησης προκαταβολής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος αορίστου χρόνου. Η εγγυητική επιστολή θα αποδεσμεύεται κατόπιν έκδοσης σχετικού τιμολογίου από τον ανάδοχο, που αντιστοιχεί στη δόση της αμοιβής του αναδόχου και μετά την παραλαβή του αντίστοιχου έργου. 5. ΕΛΕΓΧΟΙ 5.1 Τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Οι επιτροπές ελέγχου στα πλαίσια των ελέγχων: προσδιορίζουν τον ακριβή αριθμό μελών - παραγωγών των οργανώσεων, επιβεβαιώνουν με την υπογραφή τους στα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών στα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει η ένδειξη «Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και την Ελλάδα καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής δραστηριότητα... του εγκεκριμένου προγράμματος με την αριθ.. απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Κανένα παραστατικό δαπανών χωρίς την εν λόγω ένδειξη δεν θεωρείται επιλέξιμο προς ενίσχυση, επιβεβαιώνουν στο πρακτικό ελέγχου ότι τα στοιχεία του πάγιου εξοπλισμού αναγράφονται ακριβώς τόσο επί του βιβλίου πάγιου εξοπλισμού της οργάνωσης, όσο και επί των τιμολογίων (σειριακός αριθμός, τύπος κλ.π.) καθώς και οι σειριακοί αριθμοί του συνόλου του πάγιου εξοπλισμού και λογισμικού του τρέχοντος προγράμματος και τυχόν προηγούμενων προγραμμάτων Ο.Ε.Φ. σε βάθος πενταετίας, για τον πάγιο εξοπλισμό που διανεμήθηκε στα μέλη πραγματοποιούν δειγματοληπτικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις τους προς επιβεβαίωση της υλοποίησης της δράσης και ότι πρόκειται για καινούριο και αμεταχείριστο πάγιο εξοπλισμό, κ.λπ., επιβεβαιώνουν την απόκτηση των απαραίτητων αδειών ή εγκρίσεων εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (ενδεικτικά αναφέρονται άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας, οικοδομική, περιβαλλοντικών όρων, κυκλοφορίας, ταξινόμηση οχημάτων, πιστοποιητικά καταλληλότητας, πιστοποιητικά CE, κ.τ.λ.) και τις αναγράφουν με σαφήνεια στην έκθεση ελέγχου,

7 επιβεβαιώνουν την πραγματοποίηση των επιλέξιμων προς ενίσχυση μετακινήσεων, επιβεβαιώνουν την επιλεξιμότητα των γενικών εξόδων. Τα γενικά έξοδα θα πρέπει να αντιστοιχούν στις πραγματοποιηθείσες δράσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, για ποσότητες αντίστοιχες των πραγματικών απαιτήσεων των δράσεων και σε ρεαλιστικές τιμές αγοράς, επιβεβαιώνουν ότι οι συμβάσεις αφενός μεταξύ Ο.Ε.Φ. και αναδόχων και αφετέρου μεταξύ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και Ο.Ε.Φ. έχουν δηλωθεί οριστικά την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ακριβή αναφορά των παρεχομένων υπηρεσιών, ελέγχουν την εξόφληση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι η προσωρινή δήλωση ή οριστική υποβολή του Φ.Μ.Υ. πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από αποδεικτικά πληρωμής του οφειλόμενου ποσού, Για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας (Διπλογραφικά ) ελέγχουν: α) το αναλυτικό καθολικό/καρτέλες για τους λογαριασμούς που αφορούν στο πρόγραμμα (έσοδα, έξοδα, πάγια, κ.λπ.) με ξεχωριστή λογιστική μερίδα για τις επιλέξιμες δαπάνες, στις οποίες θα φαίνονται απαραιτήτως οι εγγραφές των αντίστοιχων εξοφλήσεων των τιμολογίων και άλλων εξόδων, β) το βιβλίο Παγίων με την καταχώρηση των στοιχείων των παγίων εξοπλισμών. Για επιχειρήσεις με βιβλία Β κατηγορίας ελέγχουν: α) τα βιβλία εσόδων και εξόδων, όπου φαίνονται οι καταχωρήσεις όλων των τιμολογίων που αφορούν στο εγκεκριμένο πρόγραμμα, και β) το βιβλίο Παγίων με την καταχώριση των στοιχείων των παγίων εξοπλισμών. Οι επιτροπές ελέγχου τηρούν στο αρχείο τους όλα τα παραστατικά έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον έλεγχο για να είναι στη διάθεσή τους (φωτοαντίγραφα κλ.π.) οποτεδήποτε αυτά ζητηθούν. Τούτο αποτελεί βασικό στοιχείο της ελεγκτικής διαδρομής που ακολουθήθηκε. Στον φάκελο πληρωμής προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι αναγκαίο να υποβληθούν όλα τα παραστατικά δαπανών για τα οποία κατατίθεται το αίτημα καταβολής ενίσχυσης, και αναλυτική κατάσταση δαπανών συμπληρωμένη από την αρμόδια επιτροπή τακτικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφο Α.1. της υπ αριθ. 218/7541/ Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πλήθος και οι λεπτομέρειες των ελέγχων καθορίζονται από την επιτροπή, λαμβανομένων υπ όψιν του ύψους, του είδους της δαπάνης και άλλων παραμέτρων κατά την κρίση της. Για την επαλήθευση του φυσικού αντικειμένου δράσεων, πέρα από την ύπαρξη των νόμιμων παραστατικών αγοράς που πρέπει να υπάρχουν, η επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο του συνόλου των παραδοτέων που αφορούν την οργάνωση και δειγματοληπτικά στους παραγωγούς, {ενδεικτικά αναφέρουμε συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης / ιχνηλασιμότητας / πιστοποίησης βάσει προτύπων ISO [αναφορές εσωτερικών επιθεωρήσεων, διαχείριση μη συμμορφώσεων, ανασκόπηση, πιστοποιητικά, επίτευξη στόχων και δεικτών, εκπαιδεύσεις και εκπαιδευτικό υλικό, παρουσιολόγια, εγχειρίδια, ημερολόγια παραγωγών, έλεγχος και δοκιμή διαδικασιών διαχείρισης μη συμμορφούμενων προϊόντων (απόσυρση, ανάκληση), επαλήθευση διαγραμμάτων ροής σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, κ.τ.λ.], τελικών αποδεκτών εξοπλισμού}, προς επιβεβαίωση της υλοποίησης της δράσης. Εφόσον κατά τον έλεγχο υπάρχουν αποκλίσεις, η επιτροπή δύναται να αυξήσει το δείγμα ελέγχου κατά την κρίση της. Ο έλεγχος θα εστιάζεται στην πραγματική συσχέτιση των δαπανών με τις λογιστικές εγγραφές και να φτάνει μέχρι πλήρους επιβεβαίωσης των δαπανών και της αποτροπής διπλής χρηματοδότησης ή χρηματοδότησης δράσεων εκτός προγράμματος. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο

8 από την επιτροπή η συνεπικουρία και άλλης ειδικότητας, αυτή δύναται να ζητηθεί συνοδευτικά προς διευκόλυνση του έργου της. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια και οι παρατηρήσεις, που καταγράφονται τόσο στο πρακτικό όσο και στην έκθεση αξιολόγησης των επιτροπών και αφορούν στις δράσεις ή μέρος των δράσεων, θα πρέπει να καταλήγουν σε σαφές οικονομικό αντίκτυπο όσον αφορά την επιλεξιμότητα ή μη των δαπανών (μη επιλέξιμη δράση ή ποσοστό μη επιλέξιμης δράσης κατά περίπτωση) και να καταγράφονται επί του πρακτικού και επί των αναλυτικών καταστάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση η υπηρεσία μας θα προχωρεί σε συνολική απόρριψη της σχετικής δαπάνης. Η ελεγχόμενη οργάνωση λαμβάνει γνώση του πρακτικού και της έκθεσης αξιολόγησης της επιτροπής προκειμένου και εφόσον υπάρχουν αντιρρήσεις να προσφύγει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στην περίπτωση που υπάρχουν αντιρρήσεις, η αρμόδια πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια επιτροπή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) επανέρχεται συντάσσοντας συμπληρωματική έκθεση με σαφές οικονομικό αντίκτυπο όσον αφορά την επιλεξιμότητα ή μη των δαπανών, εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Με ευθύνη των Δ.Α.Ο.Κ. στον φάκελο που θα αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για πληρωμή, θα πρέπει να υπάρχει η έκθεση και το πρακτικό της επιτροπής με τις εγκριθείσες & απορριφθείσες δαπάνες. Ως εκ τούτου οι αρμόδιες επιτροπές οφείλουν άμεσα και πριν από την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φακέλων πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους. Δεν αποστέλλεται κανένας φάκελος προς πληρωμή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε εφόσον η οργάνωση τελεί υπό ανάκληση αναγνώρισης ή αναστολή αναγνώρισης ή δεν συνοδεύεται από την έκθεση και το πρακτικό της προηγούμενης παραγράφου. 5.2 Οργανώσεις Παραγωγών Πέραν των άλλων υποχρεώσεων που ορίζονται από τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις οι Ο.Π., Ε.Ο.Π., & Διεπαγγελματική οφείλουν να τηρούν πλήρη στοιχεία για τα μέλη τους και κυρίως για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Ως εκ τούτου οφείλουν να ενημερώνουν τους παραγωγούς ότι για να είναι μέλη απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποχρέωσή τους να δηλώνουν τις καλλιέργειες τους στο Ο.Σ.Δ.Ε.. Τα στοιχεία των δηλώσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την ενημέρωση του αρχείου των Ο.Π., Ε.Ο.Π., & Διεπαγγελματικής. 5.3 Διασταυρωτικοί έλεγχοι Με ευθύνη των Δ.Α.Ο.Κ να αποστέλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) οι καταστάσεις μελών υπογεγραμμένες από τους νόμιμους εκπροσώπους για κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. μέχρι 30 η Απριλίου κάθε έτους προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. 6. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Ο.Ε.Φ. - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά την διαδικασία της έγκρισης των συμβάσεων ελέγχει τόσο την τήρηση του σχετικού άρθρου 15 της υπ αριθ. 218/7541/ Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ισχύει, όσο και τους όρους υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος. Για την έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης του εγκεκριμένου

9 προγράμματος εργασίας των Ο.Ε.Φ. κρίνεται απαραίτητη η συνυποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα δηλώνεται ότι κανένα από τα μέλη της εταιρείας του δεν έχει καμία εταιρική σχέση ή σχέση εργασίας με τις εταιρείες (υπεργολάβοι) που θα περιλαμβάνονται στις υπό έγκριση συμβάσεις για την υλοποίηση των δράσεων του εγκεκριμένου προγράμματος της Ο.Ε.Φ. και αντίστροφα. Οι Ο.Ε.Φ. φέρουν την ευθύνη τεκμηρίωσης του καταμερισμού του χρόνου και των αρμοδιοτήτων των αναδόχων (ανάθεση αρμοδιοτήτων με σαφή περιγραφή του έργου, κ.λπ.) στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται ανάθεση έργων υπηρεσιών και προμήθεια υλικών εξοπλισμού σε εταίρους, μέλη ή μισθολογικά εξαρτώμενους από την οργάνωση και εφόσον δεν εξαντλείται ο διαθέσιμος χρόνος απασχόλησής τους στην Ο.Ε.Φ.. Τα υποβληθέντα προς έγκριση σχέδια συμβάσεων έργων και παγίων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα XIV και XV της υπ αριθ. 218/7541/ Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιπλέον αυτών συνυποβάλλονται: Αποσπάσματα σχετικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου Ο.Π., Ε.Ο.Π. και Διεπαγγελματικών για τον ορισμό γνωμοδοτικών ή αποφαινόμενων οργάνων, την κατακύρωση έργου και του τρόπου επιλογής του αναδόχου κατά περίπτωση, Πρακτικά ή/και αποσπάσματα κατακύρωσης των έργων γνωμοδοτικών ή αποφαινόμενων οργάνων. Τόσο στα πρακτικά όσο και στα αποσπάσματα κατακύρωσης των έργων να αναφέρεται ρητά η ύπαρξη ή μη ενστάσεων κατά την διαδικασία επιλογής αναδόχου, Διακήρυξη διεξαγωγής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, εφόσον και όπου προβλέπεται, οι δημοσιεύσεις προκηρύξεων, διακηρύξεων, οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών, εφόσον και όπου προβλέπεται, φωτοαντίγραφα όλων των προσφορών, η πραγματοποιηθείσα έρευνα αγοράς από την οποία να τεκμηριώνεται το ρεαλιστικό του κόστους, οι επισυναπτόμενες προσφορές θα συνοδεύονται από τα καταστατικά των εταιρειών των τεχνικών συμβούλων και αναδόχων υλοποίησης, ε/ε συμμετοχής υποψηφίων αναδόχων, εφόσον και όπου προβλέπεται. Δεν θα γίνονται δεκτές κατατμήσεις συμβάσεων έργου, προμηθειών, υπηρεσιών εξαιτίας της κατανομής του εγκεκριμένου προϋπολογισμού σε βάθος τριετίας. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποστέλλονται στην υπηρεσία μας ακριβή αντίγραφα των συμβάσεων αμέσως μετά την υπογραφή τους, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης οι οποίες θα έχουν εκδοθεί μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής των εν λόγω συμβάσεων, και τα αποδεικτικά οριστικής υποβολής των συμβάσεων στη Δ.Ο.Υ. (πίνακας συμβάσεων) θα περιλαμβάνονται στα συνημμένα παραστατικά έγγραφα του φακέλου της αίτησης απορρόφησης Α δόσης προκαταβολής ή εξόφλησης του προγράμματος. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των εν λόγω συμβάσεων επιστρέφονται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Επίσης κατά την υποβολή του φακέλου οι δαπάνες θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται μόνο εφόσον οι αντίστοιχες συμβάσεις έχουν προσαρμοστεί στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα της υπηρεσίας μας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Σας υπενθυμίζουμε ότι: οι Ο.Ε.Φ. είναι οι μόνες υπεύθυνες για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων

10 και οφείλουν να μεριμνούν για την πιστή εφαρμογή του ανωτέρω νόμου περί προμηθειών σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα του εγκεκριμένου προγράμματος. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, υπεύθυνος έναντι της Ο.Ε.Φ. παραμένει καθ ολοκληρία ο υπεργολάβος. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης έγκρισης σχεδίου σύμβασης και εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η Ο.Ε.Φ. είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης με ιδία συμμετοχή. 6.1 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την σύνταξη της τεχνικής - οικονομικής προσφοράς Η περιγραφή του έργου στην τεχνική - οικονομική προσφορά θα γίνεται κατά περίπτωση από κάθε προσφέροντα με βάση τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: Α. Για την κατηγορία δαπανών «πάγια» συμμόρφωση με τα οριζόμενα στο τεχνικό δελτίο της δράσης του εγκεκριμένου προγράμματος, σαφής περιγραφή του οίκου κατασκευής και εμπορίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού (επωνυμία, χώρα προέλευσης, επιχειρηματικό προφίλ, κ.λπ.). Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι αναγνωρισμένος διεθνώς και στην Ελλάδα και ο αντιπρόσωπός του να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία εγκατάστασης παρόμοιων λειτουργικά αξιόπιστων συστημάτων και εκπαίδευσης των χειριστών αυτών, για κάθε ζητούμενο και προσφερόμενο σύστημα ξεχωριστά, καταθέτοντας σχετικά στοιχεία και κατάλογο εγκατεστημένων στην Ελλάδα συστημάτων του ίδιου κατασκευαστή, σαφής αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια εξοπλισμού με επισύναψη σχετικών επίσημων ενημερωτικών δελτίων (prospectus) του οίκου κατασκευής όπου θα φαίνεται σαφώς ο αναγραφόμενος εξοπλισμός (μοντέλο, κωδικός, τεχνικά χαρακτηριστικά, κ.λπ.), οι απαιτούμενες προδιαγραφές θα αποδεικνύονται απαραίτητα και με σαφήνεια στα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. Δηλώσεις συμμόρφωσης του κατασκευαστικού οίκου δεν γίνονται δεκτές αν δεν συνοδεύονται με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, να διαθέτουν σήμανση CE όλα τα επιμέρους τμήματα ή πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένες αρχές κατά περίπτωση, να υπάρχει κοστολόγηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού στην προσφορά με βάση την τεχνική περιγραφή σε συνδυασμό με τα κοστολογικά στοιχεία του λογιστηρίου, των αποθηκών, των προμηθευτών κ.λπ. του αναδόχου. Η κοστολόγηση θα πρέπει να είναι απολύτως σχετική με την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορτωτικές, δελτία αποστολής ή ισοδύναμα παραστατικά, τιμολόγια πώλησης που θα εκδώσει ο ανάδοχος) και στα οποία, όπου απαιτείται, θα είναι υποχρεωτική η αναγραφή του σειριακού αριθμού (serial number) του υπό προμήθεια εξοπλισμού, συγκεντρωτικό πίνακα οικονομικής προσφοράς, που να περιλαμβάνει αναλυτικά τον προμηθευόμενο εξοπλισμό, την ποσότητα, την τιμή μονάδας του εξοπλισμού και τα αντίστοιχα κόστη, στις περιπτώσεις ανάθεσης τμήματος ή τμημάτων σύμβασης προμηθειών, η Ο.Ε.Φ. οφείλει να εξασφαλίζει την λειτουργική σύνδεση των διαφόρων μερών και την απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου του προμηθευόμενου πάγιου εξοπλισμού, να διασφαλίζεται η πλήρης χρήση, αξιοποίηση, εξυπηρέτηση και υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε έτη, η εκπαίδευση προσωπικού, εγγύηση καλής λειτουργίας ανάλογα με τον είδος,

11 ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει όλα τα συστήματα σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό που θα του υποδειχθεί για το κάθε σύστημα. Όλα τα μέρη κάθε συστήματος πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους με ευθύνη του προμηθευτή και όπου απαιτείται. Το κάθε σύστημα ξεχωριστά πρέπει να παραδοθεί και να εγκατασταθεί πλήρες και έτοιμο με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας αυτού, διάθεση εγχειριδίων λειτουργίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Β. Για την κατηγορία δαπανών «παροχής υπηρεσιών» τεχνική περιγραφή και εξειδίκευση της υλοποίησης του έργου για την επιλέξιμη περίοδο λαμβάνοντας υπόψη: το τεχνικό δελτίο της δράσης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας τυχόν υλοποίηση της δράσης κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, χαρακτηριστικά και τεκμηρίωση της εμπειρίας του προσφέροντος (το προφίλ της επιχείρησης, πλήρη στοιχεία προσφέροντος, υλικοτεχνική και ανθρώπινη υποδομή, σύντομη περιγραφή επιχειρηματικής δραστηριότητας, τεκμηρίωση εμπειρίας κυρίως σε συναφή έργα, κατάλογο των κυριότερων έργων που υλοποιήθηκαν κατά τα τελευταία έτη). κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, περιγραφή του τρόπου προσέγγισης του έργου, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων κατά φάση, καλύτερη δυνατή κάλυψη των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών της δράσης, συμμόρφωση με τα οριζόμενα στους οδηγούς εφαρμογής για τις προδιαγραφές υλοποίησης δραστηριοτήτων των προγραμμάτων των Ο.Ε.Φ. κατά περίπτωση (π.χ. σχετικά με τον υποτομέα Β.iv), καταμερισμό υλοποίησης του έργου κατά φάση και τα αντίστοιχα παραδοτέα, οργανωτικό σχήμα υλοποίησης έργου, σύνθεση και καθήκοντα της ομάδας έργου (βιογραφικά σημειώματα), συνεργασία της με την Ο.Ε.Φ., κατανομή απασχόλησης και ανάλυση κόστους του έργου (Σύμβουλος δράσης) ή ανά δράση και ανά μέλος ομάδας έργου (Σύμβουλος Προγράμματος), όπου θα περιλαμβάνονται η θέση στην ομάδα, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα, το ημερήσιο κόστος, οι ημέρες απασχόλησης, τα στάδια υλοποίησης του έργου, η αμοιβή, Οικονομική προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών της τεχνικής προσφοράς, θα περιλαμβάνονται η ανάλυση κόστους ανά προσφερόμενη υπηρεσία καθώς και σαφής περιγραφή εργασιών/μεθοδολογιών υλοποίησης του έργου, Δήλωση του αναδόχου ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου θα επισυνάψει αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας του όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις ανάθεσης του έργου «Συμβούλου Διαχείρισης» του προγράμματος θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή για την τήρηση των όρων ανταγωνισμού που θα αναγράφει τα εξής: «Κανένα από τα μέλη της εταιρείας μου με την επωνυμία... στην οποία ανατίθεται το έργο «Σύμβουλος Διαχείρισης του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της Ο.Ε.Φ.... για της περίοδο », δεν έχει καμία εταιρική σχέση ή σχέση εργασίας με τις εταιρείες (υπεργολάβοι), οι οποίες θα περιλαμβάνονται στις υπό έγκριση συμβάσεις για την υλοποίηση των δράσεων του εγκεκριμένου προγράμματος της Ο.Ε.Φ.... και αντίστροφα.» Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες υλοποίησης δράσεων για τους τομείς β), γ) και δ), προϋποθέτει τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφο

12 4 του Καν. 611/2004. Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι, υποχρεούστε να ενημερώνετε την υπηρεσία μας αμελλητί εγγράφως, παρέχοντας κάθε χρήσιμη πληροφορία για οποιοδήποτε γεγονός που δύναται να παρακωλύσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι (Δ.Α.Ο.Κ., Ο.Π., Ε.Ο.Π., Διεπαγγελματική και παραγωγοί) να τηρούν πιστά τις ανωτέρω διαδικασίες, στα πλαίσια του δημοσίου συμφέροντος για την διασφάλιση της καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ A. Γραφεία κ. αντιπεριφερειαρχών Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Φθιώτιδας, Ηλείας, Έβρου, Βορείου Τομέα Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αττικής, Πειραιά, Εύβοιας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Θάσου, Βοιωτίας, Μαγνησίας, Λασιθίου, Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Καβάλας, Κορινθίας, Λακωνίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Μεσσηνίας, Κυκλάδων, Αχαΐας, Χαλκιδικής) B. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - Έδρες τους Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Φθιώτιδας, Ηλείας, Έβρου, Νήσων Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Εύβοιας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Βοιωτίας, Μαγνησίας και Σποράδων, Λασιθίου, Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Καβάλας, Κορινθίας, Λακωνίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Μεσσηνίας, Κυκλάδων, Αχαΐας, Χαλκιδικής) 2. Α.Σ. ΑΓΕΛΛΙΑΝΩΝ, Αγγελιανά, ΡΕΘΥΜΝΟ, Τ.Κ Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Άγιος Στέφανος Σταυροχωρίου, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, Τ.Κ Α.Σ. «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», ΑΓΡΙΝΙΟ, Τ.Κ Α.Σ. ΑΔΕΛΕ, Άδελε, ΡΕΘΥΜΝΟ, Τ.Κ Ε.Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΡΕΑ, 2 Ο χλμ Ναυπλίου - Ν. Κίου, ΝΑΥΠΛΙΟ, Τ.Κ Α.Κ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ - Η ΕΝΩΣΗ, 28 ης Οκτωβρίου 8, ΤΡΙΠΟΛΗ, Τ.Κ Α.Σ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ, Νικολόπουλου 34, Γαργαλιάνοι, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Τ.Κ ΑΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ, Γραμβούσα Κισάμου, ΧΑΝΙΑ, Τ.Κ Ο.Π. CRETA GREEN AGROFARM Ι.Κ.Ε., Αρχάνες, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ Ε.Δ.Α.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ, Πηλικα 28, ΧΑΛΚΙΔΑ, Τ.Κ Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ, Ζάκος Δήμου Ιτανού, ΣΗΤΕΙΑ, Τ.Κ Ε.Α.Σ. Ο.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Λυκούδι, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, Τ.Κ ΕΝ. ΣΥ. ΗΛΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕΣ, Τ. Πετροπούλου & Κοκκίνου 8, ΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Πυρι, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Τ.Κ Α.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ, Ύδρας 18, ΚΑΒΑΛΑ, Τ.Κ Α.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 18. Α.Ε.Σ. ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ "ΑΘΗΝΑ", Καλλιράχη, ΘΑΣΟΣ 19. Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. Α.Ε., Συκιά Λακωνίας, Τ.Κ Ε.Α.Σ. ΚΙΑΤΟΥ Α.Ε.Σ. Α.Ε., Άγ. Ιωάννης, θέση σφαγεία, ΚΙΑΤΟ, Τ.Κ Ε.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε., 5 Ο χλμ Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Άργους, θέση Σπανό, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ «ΦΟΙΝΙΚΑΣ», Κουτσουρας Σταυροχωρίου, ΜΑΚΡΥΣ ΓΥΑΛΟΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΚΟΦΙΝΑ, Ασήμι, ΓΟΡΤΥΝΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 24. Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ, Κριτσά Λασιθίου 25. ΕΝΩΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Πύλης 4, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 26. Ε.Α.Σ. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, Άστρος Κυνουρίας, Τ.Κ ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε., Λεωνιδίου 113, ΣΠΑΡΤΗ, Τ.Κ Α.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ «Ο ΑΙΧΜΕΑΣ», Σοφοκλέους 16, ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Τ.Κ Α.Σ. ΛΙΘΙΝΩΝ, Λιθίνες Αγ. Νικολάου, ΛΑΣΙΘΙ 30. Α.Ε.Σ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ, Λιμενάρια, ΘΑΣΟΣ 31. Α.Ε.Σ. ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΑΒΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ 32. Α.Σ.Ο. ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ, Κων/νου Μονομάχου 1, ΧΙΟΣ, Τ.Κ Α.Ε.Σ. ΕΝΩΣΗ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ Α.Ε., Σεργακη 2, ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ 34. Α.Σ. ΜΕΣΚΛΩΝ, Μεσκλα, ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ, Τ.Κ

14 35. Α.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, Ναυπάκτου 35, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, Τ.Κ Α.Σ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ, Μοίρες, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ - ΠΑΚΙΩΝ, ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Τ.Κ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.Ε., Αργυροπούλου 2, ΚΗΦΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Γ. Παπανδρέου & Γ. Καρυωτάκη, ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ, Τ.Κ Ο.Π. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙΤΡ.ΕΛΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Ριζα Κορινθίας 41. Α.Σ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, Πέραμα Μυλοποτάμου, Τ.Κ Α.Σ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ, Παλαίκαστρο, ΣΗΤΕΙΑ Τ.Κ ΕΛ. ΣΥΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ, Παλαιόκηπος, ΛΕΣΒΟΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ, Παναγιά Δήμου Μίνωα Πεδιάδος, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 45. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α.Ε.Σ. Α.Ε., Κορίνθου 201, ΑΙΓΙΟ, Τ.Κ Α.Σ. ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ, Παπαδιάνικα Λακωνίας 47. Α.Σ. ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΕΣΒΟΣ 48. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ, Ανθειας 38, ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Σ., Καλλονή Οινοποιών 4, ΑΡΧΑΝΕΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΠΕΤΡΙΝΑΣ, Πετρινα Λακωνίας, Τ.Κ Α.Σ. ΠΕΥΚΩΝ, Πευκοι Σητείας Λασιθίου, Τ.Κ Α.Σ. ΠΗΛΙΟΥ - Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ, Άνω Λεχωνια, ΒΟΛΟΣ, Τ.Κ Ε.Α.Σ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Κωνσταντινουπόλεως 13, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, Τ.Κ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Ι.Κ.Ε., Γεννηματά και Κνωσού 21, ΣΗΤΕΙΑ 55. Α.Ε.Σ. ΠΤΕΛΕΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ 56. Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Τρία Μοναστήρια, ΡΕΘΥΜΝΟ, Τ.Κ Ε.Ο.Σ. ΣΑΜΟΥ, Μαλαγαρι, ΣΑΜΟΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ, Παλαιοχώρα Δήμου Καντάνου - Σελίνου 59. Α.Σ.Ε.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ, ΣΗΤΕΙΑ 60. Ε.Ο.Π. ΣΗΤΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε., Κάτω Ρουσελάκη 25, ΣΗΤΕΙΑ 61. Α.Σ. ΣΤΕΡΝΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Τ.Κ Α.Ε.Σ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΣΤΥΛΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΣΥΚΕΑΣ, ΣΥΚΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ, Συκολόγος, Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης 65. Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, Τυμπάκι, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 66. Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ, Νεροκούρου, ΧΑΝΙΑ, Τ.Κ Α.Σ. ΧΑΡΑΚΑ, Χάρακας Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Τμήμα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιών Αχαρνών 2, Αθήνα Τ.Κ III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Διοίκησης 2. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 3. Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων 4. Γραφεία περιφερειακών υπηρεσιών

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 09-08-2016 Αρ. Πρωτ : 103243 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣ.. Έχουμε την τιμή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 23-12-2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 136432 Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: 210 8802410 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 145864 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκτύπωση της δήλωσης ολοκλήρωσης με θεώρηση της υπογραφής, σφραγίδα και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

1. Εκτύπωση της δήλωσης ολοκλήρωσης με θεώρηση της υπογραφής, σφραγίδα και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 1. Εκτύπωση της δήλωσης ολοκλήρωσης με θεώρηση της υπογραφής, σφραγίδα και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 2. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες : Αριστέα Βολιτάκη Αθήνα 19.12.2016 Αριθμ. Πρωτ.185835 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Αθήνα: 14-5-2010 Αρ. Πρωτ.: 46646 ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) Η συμπλήρωση της αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΞ46ΨΧΞΧ-6ΗΙ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 02.04.2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 38928 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/07/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 177170 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης

Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.2 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ «ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε.» Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΕΤΟΥΣ [αναγράφεται το έτος κατανομής] Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση:Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας. Τμήμα: Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση:Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας. Τμήμα: Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση:Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας Αθήνα, 25/07/2016 Αρ. Πρωτ: 99001 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Υπόδειγμα 1α: Αίτηση του Φορέα για τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Μελισσοκομίας Υπόδειγμα 1β: Αίτηση της ΟΜΣΕ για τη συνέχιση λειτουργίας του επιχορηγούμενου από τον Καν. Ε.Ε1234/07

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 04.10.2016 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 132027 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών ( logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών έργων

Οδηγός Προμηθειών έργων Οδηγός Προμηθειών έργων 1. Εισαγωγή Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών προσδιορίζει τη διαδικασία προμηθειών που πρέπει να ακολουθείται προκειμένου να αποκτηθούν τα είδη και οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1 Tίτλος Διαγωνισμού :Προμήθεια έτοιμου φαγητού για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ46ΨΧΞΧ-ΜΔΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 31-1-2013 Πληροφορίες : Τσούμας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 05/12 /2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1732/151451 ΘΕΜΑ : «Ματαίωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας Αθήνα, 20/11/2015 Αρ. Πρωτ: 121513 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΜΕΤΡΟΥ 3.1 και ειδικότερα της πρόσκλησης 3.1.2 του «ΕΠΑλ 2007-2013»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΜΕΤΡΟΥ 3.1 και ειδικότερα της πρόσκλησης 3.1.2 του «ΕΠΑλ 2007-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 30.12. 2015 Αρμόδια Δ/νση : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αρ. Πρωτ:139202 Τμήμα Αλιείας ΔΗΜΟΣΙΟ Ιστορικότητα εκδόσεων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 3.1 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος Συλλογικές Δράσεις»

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 3.1 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος Συλλογικές Δράσεις» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 18.03.2014 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια βρεφικών πανών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ0Η-Μ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΘ0Η-Μ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21 Απριλίου 2011 Αρ. Πρωτ. 2/25258/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε ένα από τα δύο ανωτέρω στάδια απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Για κάθε ένα από τα δύο ανωτέρω στάδια απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. Η υλοποίηση του έργου αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία : 1. Το οικονομικό αντικείμενο 2. Το φυσικό αντικείμενο Για κάθε ένα από τα δύο ανωτέρω στάδια απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αφορά Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα