ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την ορθή διαδικασία καταβολής της χρηματοδότησης των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων Ο.Ε.Φ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την ορθή διαδικασία καταβολής της χρηματοδότησης των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων Ο.Ε.Φ."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Αθήνα, 22 ΜΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. πρωτ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Πληροφορίες: Α. Σπίνος, Σ. Τσαγκαλάκης Τηλέφωνα: ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Αποδεκτών Τηλ/πία: Ηλ. Ταχυδρ.: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την ορθή διαδικασία καταβολής της χρηματοδότησης των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων Ο.Ε.Φ.» ΙΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ I. Κανονισμοί (ΕΕ) αριθ.: /2013 (L 347) του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» (Ενιαίος κανονισμός Κ.Ο.Α.) /2014 της Επιτροπής της 11 ης Μαρτίου 2014 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» /2014 της Επιτροπής της 6 ης Ιουνίου 2014 «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» II. Αποφάσεις /157266/ Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» (Φ.Ε.Κ. 3351/Β/ ) /7541/ Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 611/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» και 615/2014 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών»» (Φ.Ε.Κ. 194/Β/ )

2 /35577/ Απόφαση Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του ύψους της εθνικής χρηματοδότησης των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.)» (Φ.Ε.Κ. 481/Β/ ) ισχύουν τα ακόλουθα όσον αφορά στην παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης και την καταβολή της σχετικής χρηματοδότησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.). 1. ΣΚΟΠΟΣ Με την παρούσα καθορίζονται οι πρακτικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη χορήγηση των κοινοτικών και εθνικών ενισχύσεων του προγράμματος στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, για μία ορθή, ενιαία και καθολική εφαρμογή επί όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών τόσο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες όσο και από τους ελεγχόμενους φορείς με στόχο την δίκαιη, σωστή και έννομη κατανομή, και τη μείωση στο ελάχιστο των παρατηρήσεων των ευρωπαϊκών και εγχώριων ελεγκτικών οργάνων και κατ επέκταση των επιβαλλόμενων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιονομικών διορθώσεων στη χώρα μας. 2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της Δ/νσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι ο αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης, την αναγνώριση και εκκαθάριση της σχετικής χρηματοδότησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ.. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κινήσεις του ειδικού λογαριασμού που τηρείται από την οργάνωση πρέπει να αποτυπώνουν πλήρως τις εξοφλήσεις των δαπανών των δράσεων. Καμία δαπάνη δεν θεωρείται επιλέξιμη προς ενίσχυση όταν η εξόφληση έχει πραγματοποιηθεί εκτός ειδικού λογαριασμού. Οι φάκελοι με τα αιτήματα ενίσχυσης που υποβάλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πρέπει να περιλαμβάνουν τα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην υπ αριθ. 218/7541/ Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ορθή και πλήρη συμπλήρωση των αντίστοιχων υποδειγμάτων αιτήσεων προκαταβολής/εξόφλησης/αποδέσμευσης εγγυητικών επιστολών (ε/ε) οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Νόμου 1599/ Χορήγηση προκαταβολών Όσον αφορά στα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αυτά θα εκδίδονται για είσπραξη χρημάτων και θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης των προβλεπόμενων εντολών πληρωμής.

3 3.2 Αποδόσεις/εκκαθαρίσεις δαπανών - Αποδεσμεύσεις εγγυητικών επιστολών (ε/ε) προκαταβολών A. Στα παραστατικά πιστοποίησης πραγματοποίησης των δαπανών και πληρωμών, που έγιναν στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος συγκαταλέγονται: τα τιμολόγια για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, στα οποία θα αναγράφονται οι σειριακοί αριθμοί του επιλέξιμου εξοπλισμού και η σήμανση του προγράμματος, τα δελτία αποστολής ή ισοδύναμα παραστατικά εξοπλισμού / λογισμικού, οι εξοφλητικές αποδείξεις για το σύνολο των παραστατικών, οι οποίες θα περιγράφουν σαφώς και αναλυτικά την αντιστοίχιση των παραστατικών εξόφλησης με τα τιμολόγια, τον επιλέξιμο εξοπλισμό και τα ποσά πληρωμής. H προσωρινή δήλωση ή οριστική υποβολή του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Φ.Μ.Υ. πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από αποδεικτικά πληρωμής του οφειλόμενου ποσού, τα αντίγραφα των επιταγών (καθαρής αξίας, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., κ.λπ.) και αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών (extrait) προς επιβεβαίωση της εξόφλησής των, οι τραπεζικές καταθέσεις και τραπεζικά εμβάσματα σε προμηθευτές με υποχρεωτική καταγραφή του τιμολογίου στην αιτιολογία των καταθέσεων, τα σχετικά CMR, SWIFT και της διασάφησης αυτών στις εισαγωγές μηχανημάτων από το εξωτερικό. B. Με σκοπό την ταχύτερη πραγματοποίηση των ελέγχων, οι φάκελοι των αιτήσεων είναι αναγκαίο να υποβάλλονται όπως προβλέπεται από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και να περιλαμβάνουν ευρετήριο υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ανά τομέα, δράση και κατηγορία δαπάνης. Εξακολουθούν να ισχύουν τα ακόλουθα: Ο ειδικός λογαριασμός είναι ξεχωριστός για κάθε έτος υλοποίησης, Η κίνηση του ειδικού λογαριασμού υποβάλλεται με την αίτηση αποδέσμευσης των ε/ε για την Α δόση προκαταβολής από 1 η Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου (ή 15 Νοεμβρίου για το 1 ο έτος) και για την εκκαθάριση της Β δόσης προκαταβολής - υπολοίπου από 16 Οκτωβρίου (ή 16 Νοεμβρίου για το 1ο έτος) έως 31 Μαΐου. Στην περίπτωση μη αίτησης Β δόσης προκαταβολής, η υποβολή της κίνησης του ειδικού λογαριασμού αφορά το χρονικό διάστημα από 1 η Απριλίου έως 31 Μαΐου του επόμενου έτους. Η τακτοποίηση - εξόφληση των δαπανών πραγματοποιείται εντός των νομίμων προθεσμιών. Οι ε/ε προκαταβολών, στις περιπτώσεις που οι υλοποιηθείσες δράσεις εξοφλούνται εκπρόθεσμα (μετά τις 15 Οκτωβρίου ή τέλος Φεβρουαρίου), δεν αποδεσμεύονται για τα αντίστοιχα ποσά. Απαιτείται η ειδική σήμανση του προγράμματος επί των πρωτοτύπων παραστατικών (τιμολόγια κ.λπ.) και πριν την αναπαραγωγή αντιγράφων τους. Οι υποβληθείσες δαπάνες εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω του ειδικού λογαριασμού: α. είτε με έκδοση τραπεζικών επιταγών στο όνομα του δικαιούχου β. είτε με απευθείας πίστωση του λογαριασμού του με το δικαιούμενο ποσό. Δεν επιτρέπεται ανάληψη τραπεζογραμματίων από τον εδικό λογαριασμό για εξόφληση παραστατικών πληρωμής [εφεξής τιμολόγια (ΤΠΥ, ΤΠ, ΤΠ-ΔΑ, ΑΠΥ κ.λπ.)] δράσεων, παρά μόνο για πληρωμή μικρών απρόβλεπτων εξόδων (Γενικά Έξοδα) και μέχρι του ορίου των 4.000,00 ετησίως με ανάληψη έως 1.000,00 τη φορά. Για οποιαδήποτε χρέωση απαιτείται στην κίνηση του ειδικού λογαριασμού το όνομα του δικαιούχου, το είδος και ο αριθμός παραστατικού. Τα Γενικά Έξοδα θα πρέπει να αντιστοιχούν με τις πραγματοποιηθείσες δράσεις στη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος σε ρεαλιστικές ποσότητες και τιμές αγοράς. Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία και το Α.Φ.Μ. του προμηθευτή, να

4 περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους στοιχεία, οι ποσότητες και η διάρκεια των υπηρεσιών κατά περίπτωση. Ειδικά για τις περιπτώσεις εξοπλισμού, θα πρέπει επίσης να αναγράφονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί σειράς όλων των τμημάτων του καθώς και το αντικείμενο των εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάστασή του. Τα παραστατικά θα συνοδεύονται από βεβαίωση προμηθευτή για το καινούριο και αμεταχείριστο του εξοπλισμού (με σαφή αναφορά στους σειριακούς αριθμούς, τα οποία αναφέρονται στα τιμολόγια). Για τις περιπτώσεις λογισμικού - εφαρμογών, θα πρέπει επίσης να αναγράφονται κατά περίπτωση οι κωδικοί αριθμοί σειράς ή αδειών χρήσης ή κωδικοί πελάτη από την αντίστοιχη βάση πελατών του κατασκευαστή. Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι εμφανείς ή να μπορούν να εξαχθούν σαφώς οι καθαρές αξίες χωρίς Φ.Π.Α.. Τα τιμολόγια εκδίδονται ανά δράση, με αναφορά της αντίστοιχης σύμβασης με τον εκάστοτε ανάδοχο με αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων της δράσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα πρωτόκολλα - πρακτικά παραλαβής υποβάλλονται συνημμένα με τα αντίστοιχα τιμολόγια. Τα πρωτόκολλα - πρακτικά παραλαβής πρέπει να έχουν ημερομηνία προγενέστερη της εξόφλησής των τιμολογίων, αναφέροντας τα παραδοτέα όπως αυτά περιγράφονται στις εγκεκριμένες συμβάσεις. Όταν μέρος της καθαρής αξίας ενός τιμολογίου χρεώνεται σε παραπάνω από μια δράση, τότε τα αντίστοιχα ποσά να σημειώνονται διευκρινιστικά ανά δράση επί του τιμολογίου. Όταν ένα τιμολόγιο (πλην ΤΠΥ, ΑΠΥ) υποβάλλεται με την αίτηση αποδέσμευσης των ε/ε της Α δόσης προκαταβολής, η πληρωμή του οποίου επιμερίζεται σε δυο στάδια πληρωμής (Α δόση προκαταβολής & Β δόση προκαταβολής - υπόλοιπο) και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κ.Β.Σ., τότε τα επιμερισμένα ποσά σημειώνονται διευκρινιστικά στα στάδια πληρωμής (Α δόση προκαταβολής & Β δόση προκαταβολής - υπόλοιπο) επί του παραστατικού πληρωμής, του οποίου αντίγραφο επανυποβάλλεται με την αίτηση πληρωμής του επόμενου σταδίου του έτους υλοποίησης (Β δόση προκαταβολής - υπόλοιπο). Με την αίτηση πληρωμής του επόμενου σταδίου επανυποβάλλεται συνημμένα αντίγραφο και του πρωτοκόλλου - πρακτικού παραλαβής που το συνοδεύει. Όπου παρακρατείται φόρος 20% για παροχή υπηρεσιών, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών απόδοσης. Εφόσον πραγματοποιούνται δράσεις στις οποίες μετέχουν παραγωγοί - μέλη των ΟΕΦ, υποβάλλεται επιπλέον αναλυτική κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται τουλάχιστον ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ., σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση προμήθειας και διανομής πάγιου εξοπλισμού σε μετέχοντες παραγωγούς - μέλη, απαιτείται η προσκόμιση κατάστασης διανομής του εξοπλισμού με τους αριθμούς συνοδευτικών δελτίων μεταφοράς/παραλαβής και τις υπογραφές των παραγωγών. Στην περίπτωση των οδοιπορικών, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση α) οδηγού χιλιομετρικών αποστάσεων των νομών των ΟΕΦ βάσει του οποίου υπολογίζονται οι διανυθείσες αποστάσεις και β) εκθέσεων πεπραγμένων, υπογεγραμμένων από τους μετακινούμενους. Οι πίνακες δαπανών υποβάλλονται και σε μαγνητικό μέσο (CD ή e - mail). Στους υποβαλλόμενους πίνακες δαπανών, στις στήλες των πραγματοποιηθεισών δαπανών (καθαρή αξία) ανά τομέα, δράση και κατηγορία δαπάνης θα καταχωρούνται μόνο τα εντός προϋπολογισμού ποσά. Στις περιπτώσεις των ΟΕΦ που έχουν συνάψει συμβάσεις ανάθεσης παροχής υπηρεσιών

5 αφορούσες στην διαχείριση - υποστήριξη της αποτελεσματικής υλοποίησης των προγραμμάτων, οι τεχνικοί σύμβουλοι έχουν την ευθύνη της εν λόγω προσαρμογής και κυρίως της πληρότητας και ορθής συγκρότησης των φακέλων που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας. Συνολικά, το τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγκρίνει τη σχετική χρηματοδότηση ή αποδέσμευση ε/ε των προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ. βάσει ελέγχου των προβλεπόμενων: εκθέσεων αξιολόγησης και πρακτικών τακτικών επιτοπίων ελέγχων των Δ.Α.Ο.Κ. εκθέσεων ελέγχου επιτόπιων δειγματοληπτικών ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δικαιολογητικών που συνοδεύουν τα αντίστοιχα αιτήματα των Ο.Ε.Φ. εκθέσεων εργασιών προγράμματος των Ο.Ε.Φ.. 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του προγράμματος εργασίας, η Ο.Ε.Φ. προσαρμόζει την εγγύηση του 10% σε «καλής εκτέλεσης». Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικά εγκεκριμένης ενωσιακής χρηματοδότησης με διάρκεια ισχύος έως την Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την πιστοποίηση οριστικής ολοκλήρωσης του συνόλου του εγκεκριμένου προγράμματος, ενώ καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σημειώνεται ότι η μερική υλοποίηση ή η μη υλοποίηση του προγράμματος, σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ) 282/2012 της Επιτροπής, συνεπάγεται την κατάπτωση της εγγύησης προγράμματος (10%) στο σύνολό της. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα απευθύνεται προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ) και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Την ημερομηνία έκδοσης, 2. Τον εκδότη (πλήρης επωνυμία διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λπ.), 3. Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής, 4. Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή, 5. Την πλήρη επωνυμία, τη διεύθυνση και το Α.Φ.Μ. της Ο.Ε.Φ. υπέρ της οποίας εκδίδεται η εγγύηση, 6. Τον αριθμό της εγκριθείσας σχετικής σύμβασης που αφορά στο εγκεκριμένο τριετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων περιόδου της Οργάνωσης Ελαιουργικών Φορέων «...» των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής. (Απόφαση Έγκρισης... ), 7. Το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η εγγυητική επιστολή και έως , 8. Αναφορά ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της ενστάσεως, διζήσεως ή διαιρέσεως, 9. Αναφορά ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της τράπεζας και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση του, 10. Όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης θα βαρύνεται με τα προβλεπόμενα τέλη ή φόρους, 11. Όρο ότι ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή του από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., που θα

6 υποβληθεί πριν από την λήξη της εγγύησης, 12. Όρο ότι η εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή θα διέπεται από τους Ελληνικού νόμου, ενώ αρμόδια για επίλυση των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από αυτή, θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας, 13. Να βεβαιώνεται ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών της τράπεζας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την τράπεζα. Σε περίπτωση εξαίρεσης της τράπεζας από τα ανωτέρω όρια, θα γίνεται αναφορά της σχετικής νομοθεσίας. Επιπλέον θα δηλώνεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα παραπάνω παύουν να ισχύουν μόνον όταν επιστραφεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση καλής εκτέλεσης ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως. Για τις περιπτώσεις συμβάσεων ανάθεσης μεταξύ Ο.Ε.Φ. και αναδόχων, ο ανάδοχος δύναται να λάβει προκαταβολή κατά μέγιστο ποσό ίσο με τη δόση της αμοιβής του με την προϋπόθεση της έκδοσης ισόποσης εγγύησης προκαταβολής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος αορίστου χρόνου. Η εγγυητική επιστολή θα αποδεσμεύεται κατόπιν έκδοσης σχετικού τιμολογίου από τον ανάδοχο, που αντιστοιχεί στη δόση της αμοιβής του αναδόχου και μετά την παραλαβή του αντίστοιχου έργου. 5. ΕΛΕΓΧΟΙ 5.1 Τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Οι επιτροπές ελέγχου στα πλαίσια των ελέγχων: προσδιορίζουν τον ακριβή αριθμό μελών - παραγωγών των οργανώσεων, επιβεβαιώνουν με την υπογραφή τους στα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών στα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει η ένδειξη «Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και την Ελλάδα καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής δραστηριότητα... του εγκεκριμένου προγράμματος με την αριθ.. απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Κανένα παραστατικό δαπανών χωρίς την εν λόγω ένδειξη δεν θεωρείται επιλέξιμο προς ενίσχυση, επιβεβαιώνουν στο πρακτικό ελέγχου ότι τα στοιχεία του πάγιου εξοπλισμού αναγράφονται ακριβώς τόσο επί του βιβλίου πάγιου εξοπλισμού της οργάνωσης, όσο και επί των τιμολογίων (σειριακός αριθμός, τύπος κλ.π.) καθώς και οι σειριακοί αριθμοί του συνόλου του πάγιου εξοπλισμού και λογισμικού του τρέχοντος προγράμματος και τυχόν προηγούμενων προγραμμάτων Ο.Ε.Φ. σε βάθος πενταετίας, για τον πάγιο εξοπλισμό που διανεμήθηκε στα μέλη πραγματοποιούν δειγματοληπτικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις τους προς επιβεβαίωση της υλοποίησης της δράσης και ότι πρόκειται για καινούριο και αμεταχείριστο πάγιο εξοπλισμό, κ.λπ., επιβεβαιώνουν την απόκτηση των απαραίτητων αδειών ή εγκρίσεων εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (ενδεικτικά αναφέρονται άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας, οικοδομική, περιβαλλοντικών όρων, κυκλοφορίας, ταξινόμηση οχημάτων, πιστοποιητικά καταλληλότητας, πιστοποιητικά CE, κ.τ.λ.) και τις αναγράφουν με σαφήνεια στην έκθεση ελέγχου,

7 επιβεβαιώνουν την πραγματοποίηση των επιλέξιμων προς ενίσχυση μετακινήσεων, επιβεβαιώνουν την επιλεξιμότητα των γενικών εξόδων. Τα γενικά έξοδα θα πρέπει να αντιστοιχούν στις πραγματοποιηθείσες δράσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, για ποσότητες αντίστοιχες των πραγματικών απαιτήσεων των δράσεων και σε ρεαλιστικές τιμές αγοράς, επιβεβαιώνουν ότι οι συμβάσεις αφενός μεταξύ Ο.Ε.Φ. και αναδόχων και αφετέρου μεταξύ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και Ο.Ε.Φ. έχουν δηλωθεί οριστικά την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ακριβή αναφορά των παρεχομένων υπηρεσιών, ελέγχουν την εξόφληση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι η προσωρινή δήλωση ή οριστική υποβολή του Φ.Μ.Υ. πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από αποδεικτικά πληρωμής του οφειλόμενου ποσού, Για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας (Διπλογραφικά ) ελέγχουν: α) το αναλυτικό καθολικό/καρτέλες για τους λογαριασμούς που αφορούν στο πρόγραμμα (έσοδα, έξοδα, πάγια, κ.λπ.) με ξεχωριστή λογιστική μερίδα για τις επιλέξιμες δαπάνες, στις οποίες θα φαίνονται απαραιτήτως οι εγγραφές των αντίστοιχων εξοφλήσεων των τιμολογίων και άλλων εξόδων, β) το βιβλίο Παγίων με την καταχώρηση των στοιχείων των παγίων εξοπλισμών. Για επιχειρήσεις με βιβλία Β κατηγορίας ελέγχουν: α) τα βιβλία εσόδων και εξόδων, όπου φαίνονται οι καταχωρήσεις όλων των τιμολογίων που αφορούν στο εγκεκριμένο πρόγραμμα, και β) το βιβλίο Παγίων με την καταχώριση των στοιχείων των παγίων εξοπλισμών. Οι επιτροπές ελέγχου τηρούν στο αρχείο τους όλα τα παραστατικά έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον έλεγχο για να είναι στη διάθεσή τους (φωτοαντίγραφα κλ.π.) οποτεδήποτε αυτά ζητηθούν. Τούτο αποτελεί βασικό στοιχείο της ελεγκτικής διαδρομής που ακολουθήθηκε. Στον φάκελο πληρωμής προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι αναγκαίο να υποβληθούν όλα τα παραστατικά δαπανών για τα οποία κατατίθεται το αίτημα καταβολής ενίσχυσης, και αναλυτική κατάσταση δαπανών συμπληρωμένη από την αρμόδια επιτροπή τακτικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφο Α.1. της υπ αριθ. 218/7541/ Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πλήθος και οι λεπτομέρειες των ελέγχων καθορίζονται από την επιτροπή, λαμβανομένων υπ όψιν του ύψους, του είδους της δαπάνης και άλλων παραμέτρων κατά την κρίση της. Για την επαλήθευση του φυσικού αντικειμένου δράσεων, πέρα από την ύπαρξη των νόμιμων παραστατικών αγοράς που πρέπει να υπάρχουν, η επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο του συνόλου των παραδοτέων που αφορούν την οργάνωση και δειγματοληπτικά στους παραγωγούς, {ενδεικτικά αναφέρουμε συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης / ιχνηλασιμότητας / πιστοποίησης βάσει προτύπων ISO [αναφορές εσωτερικών επιθεωρήσεων, διαχείριση μη συμμορφώσεων, ανασκόπηση, πιστοποιητικά, επίτευξη στόχων και δεικτών, εκπαιδεύσεις και εκπαιδευτικό υλικό, παρουσιολόγια, εγχειρίδια, ημερολόγια παραγωγών, έλεγχος και δοκιμή διαδικασιών διαχείρισης μη συμμορφούμενων προϊόντων (απόσυρση, ανάκληση), επαλήθευση διαγραμμάτων ροής σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, κ.τ.λ.], τελικών αποδεκτών εξοπλισμού}, προς επιβεβαίωση της υλοποίησης της δράσης. Εφόσον κατά τον έλεγχο υπάρχουν αποκλίσεις, η επιτροπή δύναται να αυξήσει το δείγμα ελέγχου κατά την κρίση της. Ο έλεγχος θα εστιάζεται στην πραγματική συσχέτιση των δαπανών με τις λογιστικές εγγραφές και να φτάνει μέχρι πλήρους επιβεβαίωσης των δαπανών και της αποτροπής διπλής χρηματοδότησης ή χρηματοδότησης δράσεων εκτός προγράμματος. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο

8 από την επιτροπή η συνεπικουρία και άλλης ειδικότητας, αυτή δύναται να ζητηθεί συνοδευτικά προς διευκόλυνση του έργου της. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια και οι παρατηρήσεις, που καταγράφονται τόσο στο πρακτικό όσο και στην έκθεση αξιολόγησης των επιτροπών και αφορούν στις δράσεις ή μέρος των δράσεων, θα πρέπει να καταλήγουν σε σαφές οικονομικό αντίκτυπο όσον αφορά την επιλεξιμότητα ή μη των δαπανών (μη επιλέξιμη δράση ή ποσοστό μη επιλέξιμης δράσης κατά περίπτωση) και να καταγράφονται επί του πρακτικού και επί των αναλυτικών καταστάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση η υπηρεσία μας θα προχωρεί σε συνολική απόρριψη της σχετικής δαπάνης. Η ελεγχόμενη οργάνωση λαμβάνει γνώση του πρακτικού και της έκθεσης αξιολόγησης της επιτροπής προκειμένου και εφόσον υπάρχουν αντιρρήσεις να προσφύγει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στην περίπτωση που υπάρχουν αντιρρήσεις, η αρμόδια πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια επιτροπή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) επανέρχεται συντάσσοντας συμπληρωματική έκθεση με σαφές οικονομικό αντίκτυπο όσον αφορά την επιλεξιμότητα ή μη των δαπανών, εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Με ευθύνη των Δ.Α.Ο.Κ. στον φάκελο που θα αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για πληρωμή, θα πρέπει να υπάρχει η έκθεση και το πρακτικό της επιτροπής με τις εγκριθείσες & απορριφθείσες δαπάνες. Ως εκ τούτου οι αρμόδιες επιτροπές οφείλουν άμεσα και πριν από την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φακέλων πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους. Δεν αποστέλλεται κανένας φάκελος προς πληρωμή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε εφόσον η οργάνωση τελεί υπό ανάκληση αναγνώρισης ή αναστολή αναγνώρισης ή δεν συνοδεύεται από την έκθεση και το πρακτικό της προηγούμενης παραγράφου. 5.2 Οργανώσεις Παραγωγών Πέραν των άλλων υποχρεώσεων που ορίζονται από τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις οι Ο.Π., Ε.Ο.Π., & Διεπαγγελματική οφείλουν να τηρούν πλήρη στοιχεία για τα μέλη τους και κυρίως για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Ως εκ τούτου οφείλουν να ενημερώνουν τους παραγωγούς ότι για να είναι μέλη απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποχρέωσή τους να δηλώνουν τις καλλιέργειες τους στο Ο.Σ.Δ.Ε.. Τα στοιχεία των δηλώσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την ενημέρωση του αρχείου των Ο.Π., Ε.Ο.Π., & Διεπαγγελματικής. 5.3 Διασταυρωτικοί έλεγχοι Με ευθύνη των Δ.Α.Ο.Κ να αποστέλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) οι καταστάσεις μελών υπογεγραμμένες από τους νόμιμους εκπροσώπους για κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. μέχρι 30 η Απριλίου κάθε έτους προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. 6. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Ο.Ε.Φ. - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά την διαδικασία της έγκρισης των συμβάσεων ελέγχει τόσο την τήρηση του σχετικού άρθρου 15 της υπ αριθ. 218/7541/ Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ισχύει, όσο και τους όρους υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος. Για την έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης του εγκεκριμένου

9 προγράμματος εργασίας των Ο.Ε.Φ. κρίνεται απαραίτητη η συνυποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα δηλώνεται ότι κανένα από τα μέλη της εταιρείας του δεν έχει καμία εταιρική σχέση ή σχέση εργασίας με τις εταιρείες (υπεργολάβοι) που θα περιλαμβάνονται στις υπό έγκριση συμβάσεις για την υλοποίηση των δράσεων του εγκεκριμένου προγράμματος της Ο.Ε.Φ. και αντίστροφα. Οι Ο.Ε.Φ. φέρουν την ευθύνη τεκμηρίωσης του καταμερισμού του χρόνου και των αρμοδιοτήτων των αναδόχων (ανάθεση αρμοδιοτήτων με σαφή περιγραφή του έργου, κ.λπ.) στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται ανάθεση έργων υπηρεσιών και προμήθεια υλικών εξοπλισμού σε εταίρους, μέλη ή μισθολογικά εξαρτώμενους από την οργάνωση και εφόσον δεν εξαντλείται ο διαθέσιμος χρόνος απασχόλησής τους στην Ο.Ε.Φ.. Τα υποβληθέντα προς έγκριση σχέδια συμβάσεων έργων και παγίων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα XIV και XV της υπ αριθ. 218/7541/ Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιπλέον αυτών συνυποβάλλονται: Αποσπάσματα σχετικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου Ο.Π., Ε.Ο.Π. και Διεπαγγελματικών για τον ορισμό γνωμοδοτικών ή αποφαινόμενων οργάνων, την κατακύρωση έργου και του τρόπου επιλογής του αναδόχου κατά περίπτωση, Πρακτικά ή/και αποσπάσματα κατακύρωσης των έργων γνωμοδοτικών ή αποφαινόμενων οργάνων. Τόσο στα πρακτικά όσο και στα αποσπάσματα κατακύρωσης των έργων να αναφέρεται ρητά η ύπαρξη ή μη ενστάσεων κατά την διαδικασία επιλογής αναδόχου, Διακήρυξη διεξαγωγής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, εφόσον και όπου προβλέπεται, οι δημοσιεύσεις προκηρύξεων, διακηρύξεων, οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών, εφόσον και όπου προβλέπεται, φωτοαντίγραφα όλων των προσφορών, η πραγματοποιηθείσα έρευνα αγοράς από την οποία να τεκμηριώνεται το ρεαλιστικό του κόστους, οι επισυναπτόμενες προσφορές θα συνοδεύονται από τα καταστατικά των εταιρειών των τεχνικών συμβούλων και αναδόχων υλοποίησης, ε/ε συμμετοχής υποψηφίων αναδόχων, εφόσον και όπου προβλέπεται. Δεν θα γίνονται δεκτές κατατμήσεις συμβάσεων έργου, προμηθειών, υπηρεσιών εξαιτίας της κατανομής του εγκεκριμένου προϋπολογισμού σε βάθος τριετίας. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποστέλλονται στην υπηρεσία μας ακριβή αντίγραφα των συμβάσεων αμέσως μετά την υπογραφή τους, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης οι οποίες θα έχουν εκδοθεί μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής των εν λόγω συμβάσεων, και τα αποδεικτικά οριστικής υποβολής των συμβάσεων στη Δ.Ο.Υ. (πίνακας συμβάσεων) θα περιλαμβάνονται στα συνημμένα παραστατικά έγγραφα του φακέλου της αίτησης απορρόφησης Α δόσης προκαταβολής ή εξόφλησης του προγράμματος. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των εν λόγω συμβάσεων επιστρέφονται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Επίσης κατά την υποβολή του φακέλου οι δαπάνες θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται μόνο εφόσον οι αντίστοιχες συμβάσεις έχουν προσαρμοστεί στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα της υπηρεσίας μας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Σας υπενθυμίζουμε ότι: οι Ο.Ε.Φ. είναι οι μόνες υπεύθυνες για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων

10 και οφείλουν να μεριμνούν για την πιστή εφαρμογή του ανωτέρω νόμου περί προμηθειών σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα του εγκεκριμένου προγράμματος. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, υπεύθυνος έναντι της Ο.Ε.Φ. παραμένει καθ ολοκληρία ο υπεργολάβος. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης έγκρισης σχεδίου σύμβασης και εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η Ο.Ε.Φ. είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης με ιδία συμμετοχή. 6.1 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την σύνταξη της τεχνικής - οικονομικής προσφοράς Η περιγραφή του έργου στην τεχνική - οικονομική προσφορά θα γίνεται κατά περίπτωση από κάθε προσφέροντα με βάση τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: Α. Για την κατηγορία δαπανών «πάγια» συμμόρφωση με τα οριζόμενα στο τεχνικό δελτίο της δράσης του εγκεκριμένου προγράμματος, σαφής περιγραφή του οίκου κατασκευής και εμπορίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού (επωνυμία, χώρα προέλευσης, επιχειρηματικό προφίλ, κ.λπ.). Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι αναγνωρισμένος διεθνώς και στην Ελλάδα και ο αντιπρόσωπός του να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία εγκατάστασης παρόμοιων λειτουργικά αξιόπιστων συστημάτων και εκπαίδευσης των χειριστών αυτών, για κάθε ζητούμενο και προσφερόμενο σύστημα ξεχωριστά, καταθέτοντας σχετικά στοιχεία και κατάλογο εγκατεστημένων στην Ελλάδα συστημάτων του ίδιου κατασκευαστή, σαφής αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια εξοπλισμού με επισύναψη σχετικών επίσημων ενημερωτικών δελτίων (prospectus) του οίκου κατασκευής όπου θα φαίνεται σαφώς ο αναγραφόμενος εξοπλισμός (μοντέλο, κωδικός, τεχνικά χαρακτηριστικά, κ.λπ.), οι απαιτούμενες προδιαγραφές θα αποδεικνύονται απαραίτητα και με σαφήνεια στα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. Δηλώσεις συμμόρφωσης του κατασκευαστικού οίκου δεν γίνονται δεκτές αν δεν συνοδεύονται με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, να διαθέτουν σήμανση CE όλα τα επιμέρους τμήματα ή πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένες αρχές κατά περίπτωση, να υπάρχει κοστολόγηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού στην προσφορά με βάση την τεχνική περιγραφή σε συνδυασμό με τα κοστολογικά στοιχεία του λογιστηρίου, των αποθηκών, των προμηθευτών κ.λπ. του αναδόχου. Η κοστολόγηση θα πρέπει να είναι απολύτως σχετική με την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορτωτικές, δελτία αποστολής ή ισοδύναμα παραστατικά, τιμολόγια πώλησης που θα εκδώσει ο ανάδοχος) και στα οποία, όπου απαιτείται, θα είναι υποχρεωτική η αναγραφή του σειριακού αριθμού (serial number) του υπό προμήθεια εξοπλισμού, συγκεντρωτικό πίνακα οικονομικής προσφοράς, που να περιλαμβάνει αναλυτικά τον προμηθευόμενο εξοπλισμό, την ποσότητα, την τιμή μονάδας του εξοπλισμού και τα αντίστοιχα κόστη, στις περιπτώσεις ανάθεσης τμήματος ή τμημάτων σύμβασης προμηθειών, η Ο.Ε.Φ. οφείλει να εξασφαλίζει την λειτουργική σύνδεση των διαφόρων μερών και την απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου του προμηθευόμενου πάγιου εξοπλισμού, να διασφαλίζεται η πλήρης χρήση, αξιοποίηση, εξυπηρέτηση και υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε έτη, η εκπαίδευση προσωπικού, εγγύηση καλής λειτουργίας ανάλογα με τον είδος,

11 ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει όλα τα συστήματα σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό που θα του υποδειχθεί για το κάθε σύστημα. Όλα τα μέρη κάθε συστήματος πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους με ευθύνη του προμηθευτή και όπου απαιτείται. Το κάθε σύστημα ξεχωριστά πρέπει να παραδοθεί και να εγκατασταθεί πλήρες και έτοιμο με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας αυτού, διάθεση εγχειριδίων λειτουργίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Β. Για την κατηγορία δαπανών «παροχής υπηρεσιών» τεχνική περιγραφή και εξειδίκευση της υλοποίησης του έργου για την επιλέξιμη περίοδο λαμβάνοντας υπόψη: το τεχνικό δελτίο της δράσης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας τυχόν υλοποίηση της δράσης κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, χαρακτηριστικά και τεκμηρίωση της εμπειρίας του προσφέροντος (το προφίλ της επιχείρησης, πλήρη στοιχεία προσφέροντος, υλικοτεχνική και ανθρώπινη υποδομή, σύντομη περιγραφή επιχειρηματικής δραστηριότητας, τεκμηρίωση εμπειρίας κυρίως σε συναφή έργα, κατάλογο των κυριότερων έργων που υλοποιήθηκαν κατά τα τελευταία έτη). κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, περιγραφή του τρόπου προσέγγισης του έργου, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων κατά φάση, καλύτερη δυνατή κάλυψη των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών της δράσης, συμμόρφωση με τα οριζόμενα στους οδηγούς εφαρμογής για τις προδιαγραφές υλοποίησης δραστηριοτήτων των προγραμμάτων των Ο.Ε.Φ. κατά περίπτωση (π.χ. σχετικά με τον υποτομέα Β.iv), καταμερισμό υλοποίησης του έργου κατά φάση και τα αντίστοιχα παραδοτέα, οργανωτικό σχήμα υλοποίησης έργου, σύνθεση και καθήκοντα της ομάδας έργου (βιογραφικά σημειώματα), συνεργασία της με την Ο.Ε.Φ., κατανομή απασχόλησης και ανάλυση κόστους του έργου (Σύμβουλος δράσης) ή ανά δράση και ανά μέλος ομάδας έργου (Σύμβουλος Προγράμματος), όπου θα περιλαμβάνονται η θέση στην ομάδα, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα, το ημερήσιο κόστος, οι ημέρες απασχόλησης, τα στάδια υλοποίησης του έργου, η αμοιβή, Οικονομική προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών της τεχνικής προσφοράς, θα περιλαμβάνονται η ανάλυση κόστους ανά προσφερόμενη υπηρεσία καθώς και σαφής περιγραφή εργασιών/μεθοδολογιών υλοποίησης του έργου, Δήλωση του αναδόχου ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου θα επισυνάψει αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας του όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις ανάθεσης του έργου «Συμβούλου Διαχείρισης» του προγράμματος θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή για την τήρηση των όρων ανταγωνισμού που θα αναγράφει τα εξής: «Κανένα από τα μέλη της εταιρείας μου με την επωνυμία... στην οποία ανατίθεται το έργο «Σύμβουλος Διαχείρισης του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της Ο.Ε.Φ.... για της περίοδο », δεν έχει καμία εταιρική σχέση ή σχέση εργασίας με τις εταιρείες (υπεργολάβοι), οι οποίες θα περιλαμβάνονται στις υπό έγκριση συμβάσεις για την υλοποίηση των δράσεων του εγκεκριμένου προγράμματος της Ο.Ε.Φ.... και αντίστροφα.» Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες υλοποίησης δράσεων για τους τομείς β), γ) και δ), προϋποθέτει τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφο

12 4 του Καν. 611/2004. Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι, υποχρεούστε να ενημερώνετε την υπηρεσία μας αμελλητί εγγράφως, παρέχοντας κάθε χρήσιμη πληροφορία για οποιοδήποτε γεγονός που δύναται να παρακωλύσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι (Δ.Α.Ο.Κ., Ο.Π., Ε.Ο.Π., Διεπαγγελματική και παραγωγοί) να τηρούν πιστά τις ανωτέρω διαδικασίες, στα πλαίσια του δημοσίου συμφέροντος για την διασφάλιση της καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ A. Γραφεία κ. αντιπεριφερειαρχών Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Φθιώτιδας, Ηλείας, Έβρου, Βορείου Τομέα Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αττικής, Πειραιά, Εύβοιας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Θάσου, Βοιωτίας, Μαγνησίας, Λασιθίου, Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Καβάλας, Κορινθίας, Λακωνίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Μεσσηνίας, Κυκλάδων, Αχαΐας, Χαλκιδικής) B. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - Έδρες τους Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Φθιώτιδας, Ηλείας, Έβρου, Νήσων Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Εύβοιας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Βοιωτίας, Μαγνησίας και Σποράδων, Λασιθίου, Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Καβάλας, Κορινθίας, Λακωνίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Μεσσηνίας, Κυκλάδων, Αχαΐας, Χαλκιδικής) 2. Α.Σ. ΑΓΕΛΛΙΑΝΩΝ, Αγγελιανά, ΡΕΘΥΜΝΟ, Τ.Κ Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Άγιος Στέφανος Σταυροχωρίου, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, Τ.Κ Α.Σ. «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», ΑΓΡΙΝΙΟ, Τ.Κ Α.Σ. ΑΔΕΛΕ, Άδελε, ΡΕΘΥΜΝΟ, Τ.Κ Ε.Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΡΕΑ, 2 Ο χλμ Ναυπλίου - Ν. Κίου, ΝΑΥΠΛΙΟ, Τ.Κ Α.Κ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ - Η ΕΝΩΣΗ, 28 ης Οκτωβρίου 8, ΤΡΙΠΟΛΗ, Τ.Κ Α.Σ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ, Νικολόπουλου 34, Γαργαλιάνοι, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Τ.Κ ΑΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ, Γραμβούσα Κισάμου, ΧΑΝΙΑ, Τ.Κ Ο.Π. CRETA GREEN AGROFARM Ι.Κ.Ε., Αρχάνες, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ Ε.Δ.Α.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ, Πηλικα 28, ΧΑΛΚΙΔΑ, Τ.Κ Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ, Ζάκος Δήμου Ιτανού, ΣΗΤΕΙΑ, Τ.Κ Ε.Α.Σ. Ο.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Λυκούδι, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, Τ.Κ ΕΝ. ΣΥ. ΗΛΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕΣ, Τ. Πετροπούλου & Κοκκίνου 8, ΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Πυρι, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Τ.Κ Α.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ, Ύδρας 18, ΚΑΒΑΛΑ, Τ.Κ Α.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 18. Α.Ε.Σ. ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ "ΑΘΗΝΑ", Καλλιράχη, ΘΑΣΟΣ 19. Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. Α.Ε., Συκιά Λακωνίας, Τ.Κ Ε.Α.Σ. ΚΙΑΤΟΥ Α.Ε.Σ. Α.Ε., Άγ. Ιωάννης, θέση σφαγεία, ΚΙΑΤΟ, Τ.Κ Ε.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε., 5 Ο χλμ Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Άργους, θέση Σπανό, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ «ΦΟΙΝΙΚΑΣ», Κουτσουρας Σταυροχωρίου, ΜΑΚΡΥΣ ΓΥΑΛΟΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΚΟΦΙΝΑ, Ασήμι, ΓΟΡΤΥΝΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 24. Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ, Κριτσά Λασιθίου 25. ΕΝΩΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Πύλης 4, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 26. Ε.Α.Σ. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, Άστρος Κυνουρίας, Τ.Κ ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε., Λεωνιδίου 113, ΣΠΑΡΤΗ, Τ.Κ Α.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ «Ο ΑΙΧΜΕΑΣ», Σοφοκλέους 16, ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Τ.Κ Α.Σ. ΛΙΘΙΝΩΝ, Λιθίνες Αγ. Νικολάου, ΛΑΣΙΘΙ 30. Α.Ε.Σ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ, Λιμενάρια, ΘΑΣΟΣ 31. Α.Ε.Σ. ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΑΒΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ 32. Α.Σ.Ο. ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ, Κων/νου Μονομάχου 1, ΧΙΟΣ, Τ.Κ Α.Ε.Σ. ΕΝΩΣΗ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ Α.Ε., Σεργακη 2, ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ 34. Α.Σ. ΜΕΣΚΛΩΝ, Μεσκλα, ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ, Τ.Κ

14 35. Α.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, Ναυπάκτου 35, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, Τ.Κ Α.Σ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ, Μοίρες, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ - ΠΑΚΙΩΝ, ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Τ.Κ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.Ε., Αργυροπούλου 2, ΚΗΦΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Γ. Παπανδρέου & Γ. Καρυωτάκη, ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ, Τ.Κ Ο.Π. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙΤΡ.ΕΛΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Ριζα Κορινθίας 41. Α.Σ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, Πέραμα Μυλοποτάμου, Τ.Κ Α.Σ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ, Παλαίκαστρο, ΣΗΤΕΙΑ Τ.Κ ΕΛ. ΣΥΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ, Παλαιόκηπος, ΛΕΣΒΟΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ, Παναγιά Δήμου Μίνωα Πεδιάδος, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 45. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α.Ε.Σ. Α.Ε., Κορίνθου 201, ΑΙΓΙΟ, Τ.Κ Α.Σ. ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ, Παπαδιάνικα Λακωνίας 47. Α.Σ. ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΕΣΒΟΣ 48. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ, Ανθειας 38, ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Σ., Καλλονή Οινοποιών 4, ΑΡΧΑΝΕΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΠΕΤΡΙΝΑΣ, Πετρινα Λακωνίας, Τ.Κ Α.Σ. ΠΕΥΚΩΝ, Πευκοι Σητείας Λασιθίου, Τ.Κ Α.Σ. ΠΗΛΙΟΥ - Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ, Άνω Λεχωνια, ΒΟΛΟΣ, Τ.Κ Ε.Α.Σ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Κωνσταντινουπόλεως 13, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, Τ.Κ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Ι.Κ.Ε., Γεννηματά και Κνωσού 21, ΣΗΤΕΙΑ 55. Α.Ε.Σ. ΠΤΕΛΕΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ 56. Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Τρία Μοναστήρια, ΡΕΘΥΜΝΟ, Τ.Κ Ε.Ο.Σ. ΣΑΜΟΥ, Μαλαγαρι, ΣΑΜΟΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ, Παλαιοχώρα Δήμου Καντάνου - Σελίνου 59. Α.Σ.Ε.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ, ΣΗΤΕΙΑ 60. Ε.Ο.Π. ΣΗΤΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε., Κάτω Ρουσελάκη 25, ΣΗΤΕΙΑ 61. Α.Σ. ΣΤΕΡΝΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Τ.Κ Α.Ε.Σ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΣΤΥΛΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΣΥΚΕΑΣ, ΣΥΚΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ, Συκολόγος, Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης 65. Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, Τυμπάκι, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 66. Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ, Νεροκούρου, ΧΑΝΙΑ, Τ.Κ Α.Σ. ΧΑΡΑΚΑ, Χάρακας Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Τμήμα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιών Αχαρνών 2, Αθήνα Τ.Κ III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Διοίκησης 2. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 3. Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων 4. Γραφεία περιφερειακών υπηρεσιών

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα : 10.07.2014 Αρ. Πρωτ : 101267 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. digi-retail. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. digi-retail. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 2012 (Τροποποίηση έκδοση 1.2) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015

15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015 15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015 Αρ. Πρ.: 6/4325 Αρ. Διακ.: 200 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» Το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σουηδίας 54, 106 76 Αθήνα Τηλ: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΝΑΥ ΑΓΟΣΩΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Βόλος, 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002770234 2015-05-13

15PROC002770234 2015-05-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 2105385118-9 FAX : 2105385118

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠ- ΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) Μονάδα Β2, Γραφείο 425 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 Βόλος, 03 / 07 / 2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER 5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ: 1.2 ΕΡΓΟ: SECURITY CHECK-IN SYSTEMS (SECINS) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα