ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την ορθή διαδικασία καταβολής της χρηματοδότησης των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων Ο.Ε.Φ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την ορθή διαδικασία καταβολής της χρηματοδότησης των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων Ο.Ε.Φ."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Αθήνα, 22 ΜΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. πρωτ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Πληροφορίες: Α. Σπίνος, Σ. Τσαγκαλάκης Τηλέφωνα: ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Αποδεκτών Τηλ/πία: Ηλ. Ταχυδρ.: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την ορθή διαδικασία καταβολής της χρηματοδότησης των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων Ο.Ε.Φ.» ΙΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ I. Κανονισμοί (ΕΕ) αριθ.: /2013 (L 347) του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» (Ενιαίος κανονισμός Κ.Ο.Α.) /2014 της Επιτροπής της 11 ης Μαρτίου 2014 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» /2014 της Επιτροπής της 6 ης Ιουνίου 2014 «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» II. Αποφάσεις /157266/ Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» (Φ.Ε.Κ. 3351/Β/ ) /7541/ Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 611/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» και 615/2014 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών»» (Φ.Ε.Κ. 194/Β/ )

2 /35577/ Απόφαση Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του ύψους της εθνικής χρηματοδότησης των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.)» (Φ.Ε.Κ. 481/Β/ ) ισχύουν τα ακόλουθα όσον αφορά στην παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης και την καταβολή της σχετικής χρηματοδότησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.). 1. ΣΚΟΠΟΣ Με την παρούσα καθορίζονται οι πρακτικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη χορήγηση των κοινοτικών και εθνικών ενισχύσεων του προγράμματος στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, για μία ορθή, ενιαία και καθολική εφαρμογή επί όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών τόσο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες όσο και από τους ελεγχόμενους φορείς με στόχο την δίκαιη, σωστή και έννομη κατανομή, και τη μείωση στο ελάχιστο των παρατηρήσεων των ευρωπαϊκών και εγχώριων ελεγκτικών οργάνων και κατ επέκταση των επιβαλλόμενων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιονομικών διορθώσεων στη χώρα μας. 2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της Δ/νσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι ο αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης, την αναγνώριση και εκκαθάριση της σχετικής χρηματοδότησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ.. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κινήσεις του ειδικού λογαριασμού που τηρείται από την οργάνωση πρέπει να αποτυπώνουν πλήρως τις εξοφλήσεις των δαπανών των δράσεων. Καμία δαπάνη δεν θεωρείται επιλέξιμη προς ενίσχυση όταν η εξόφληση έχει πραγματοποιηθεί εκτός ειδικού λογαριασμού. Οι φάκελοι με τα αιτήματα ενίσχυσης που υποβάλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πρέπει να περιλαμβάνουν τα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην υπ αριθ. 218/7541/ Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ορθή και πλήρη συμπλήρωση των αντίστοιχων υποδειγμάτων αιτήσεων προκαταβολής/εξόφλησης/αποδέσμευσης εγγυητικών επιστολών (ε/ε) οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Νόμου 1599/ Χορήγηση προκαταβολών Όσον αφορά στα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αυτά θα εκδίδονται για είσπραξη χρημάτων και θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης των προβλεπόμενων εντολών πληρωμής.

3 3.2 Αποδόσεις/εκκαθαρίσεις δαπανών - Αποδεσμεύσεις εγγυητικών επιστολών (ε/ε) προκαταβολών A. Στα παραστατικά πιστοποίησης πραγματοποίησης των δαπανών και πληρωμών, που έγιναν στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος συγκαταλέγονται: τα τιμολόγια για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, στα οποία θα αναγράφονται οι σειριακοί αριθμοί του επιλέξιμου εξοπλισμού και η σήμανση του προγράμματος, τα δελτία αποστολής ή ισοδύναμα παραστατικά εξοπλισμού / λογισμικού, οι εξοφλητικές αποδείξεις για το σύνολο των παραστατικών, οι οποίες θα περιγράφουν σαφώς και αναλυτικά την αντιστοίχιση των παραστατικών εξόφλησης με τα τιμολόγια, τον επιλέξιμο εξοπλισμό και τα ποσά πληρωμής. H προσωρινή δήλωση ή οριστική υποβολή του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Φ.Μ.Υ. πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από αποδεικτικά πληρωμής του οφειλόμενου ποσού, τα αντίγραφα των επιταγών (καθαρής αξίας, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., κ.λπ.) και αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών (extrait) προς επιβεβαίωση της εξόφλησής των, οι τραπεζικές καταθέσεις και τραπεζικά εμβάσματα σε προμηθευτές με υποχρεωτική καταγραφή του τιμολογίου στην αιτιολογία των καταθέσεων, τα σχετικά CMR, SWIFT και της διασάφησης αυτών στις εισαγωγές μηχανημάτων από το εξωτερικό. B. Με σκοπό την ταχύτερη πραγματοποίηση των ελέγχων, οι φάκελοι των αιτήσεων είναι αναγκαίο να υποβάλλονται όπως προβλέπεται από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και να περιλαμβάνουν ευρετήριο υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ανά τομέα, δράση και κατηγορία δαπάνης. Εξακολουθούν να ισχύουν τα ακόλουθα: Ο ειδικός λογαριασμός είναι ξεχωριστός για κάθε έτος υλοποίησης, Η κίνηση του ειδικού λογαριασμού υποβάλλεται με την αίτηση αποδέσμευσης των ε/ε για την Α δόση προκαταβολής από 1 η Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου (ή 15 Νοεμβρίου για το 1 ο έτος) και για την εκκαθάριση της Β δόσης προκαταβολής - υπολοίπου από 16 Οκτωβρίου (ή 16 Νοεμβρίου για το 1ο έτος) έως 31 Μαΐου. Στην περίπτωση μη αίτησης Β δόσης προκαταβολής, η υποβολή της κίνησης του ειδικού λογαριασμού αφορά το χρονικό διάστημα από 1 η Απριλίου έως 31 Μαΐου του επόμενου έτους. Η τακτοποίηση - εξόφληση των δαπανών πραγματοποιείται εντός των νομίμων προθεσμιών. Οι ε/ε προκαταβολών, στις περιπτώσεις που οι υλοποιηθείσες δράσεις εξοφλούνται εκπρόθεσμα (μετά τις 15 Οκτωβρίου ή τέλος Φεβρουαρίου), δεν αποδεσμεύονται για τα αντίστοιχα ποσά. Απαιτείται η ειδική σήμανση του προγράμματος επί των πρωτοτύπων παραστατικών (τιμολόγια κ.λπ.) και πριν την αναπαραγωγή αντιγράφων τους. Οι υποβληθείσες δαπάνες εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω του ειδικού λογαριασμού: α. είτε με έκδοση τραπεζικών επιταγών στο όνομα του δικαιούχου β. είτε με απευθείας πίστωση του λογαριασμού του με το δικαιούμενο ποσό. Δεν επιτρέπεται ανάληψη τραπεζογραμματίων από τον εδικό λογαριασμό για εξόφληση παραστατικών πληρωμής [εφεξής τιμολόγια (ΤΠΥ, ΤΠ, ΤΠ-ΔΑ, ΑΠΥ κ.λπ.)] δράσεων, παρά μόνο για πληρωμή μικρών απρόβλεπτων εξόδων (Γενικά Έξοδα) και μέχρι του ορίου των 4.000,00 ετησίως με ανάληψη έως 1.000,00 τη φορά. Για οποιαδήποτε χρέωση απαιτείται στην κίνηση του ειδικού λογαριασμού το όνομα του δικαιούχου, το είδος και ο αριθμός παραστατικού. Τα Γενικά Έξοδα θα πρέπει να αντιστοιχούν με τις πραγματοποιηθείσες δράσεις στη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος σε ρεαλιστικές ποσότητες και τιμές αγοράς. Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία και το Α.Φ.Μ. του προμηθευτή, να

4 περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους στοιχεία, οι ποσότητες και η διάρκεια των υπηρεσιών κατά περίπτωση. Ειδικά για τις περιπτώσεις εξοπλισμού, θα πρέπει επίσης να αναγράφονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί σειράς όλων των τμημάτων του καθώς και το αντικείμενο των εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάστασή του. Τα παραστατικά θα συνοδεύονται από βεβαίωση προμηθευτή για το καινούριο και αμεταχείριστο του εξοπλισμού (με σαφή αναφορά στους σειριακούς αριθμούς, τα οποία αναφέρονται στα τιμολόγια). Για τις περιπτώσεις λογισμικού - εφαρμογών, θα πρέπει επίσης να αναγράφονται κατά περίπτωση οι κωδικοί αριθμοί σειράς ή αδειών χρήσης ή κωδικοί πελάτη από την αντίστοιχη βάση πελατών του κατασκευαστή. Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι εμφανείς ή να μπορούν να εξαχθούν σαφώς οι καθαρές αξίες χωρίς Φ.Π.Α.. Τα τιμολόγια εκδίδονται ανά δράση, με αναφορά της αντίστοιχης σύμβασης με τον εκάστοτε ανάδοχο με αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων της δράσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα πρωτόκολλα - πρακτικά παραλαβής υποβάλλονται συνημμένα με τα αντίστοιχα τιμολόγια. Τα πρωτόκολλα - πρακτικά παραλαβής πρέπει να έχουν ημερομηνία προγενέστερη της εξόφλησής των τιμολογίων, αναφέροντας τα παραδοτέα όπως αυτά περιγράφονται στις εγκεκριμένες συμβάσεις. Όταν μέρος της καθαρής αξίας ενός τιμολογίου χρεώνεται σε παραπάνω από μια δράση, τότε τα αντίστοιχα ποσά να σημειώνονται διευκρινιστικά ανά δράση επί του τιμολογίου. Όταν ένα τιμολόγιο (πλην ΤΠΥ, ΑΠΥ) υποβάλλεται με την αίτηση αποδέσμευσης των ε/ε της Α δόσης προκαταβολής, η πληρωμή του οποίου επιμερίζεται σε δυο στάδια πληρωμής (Α δόση προκαταβολής & Β δόση προκαταβολής - υπόλοιπο) και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κ.Β.Σ., τότε τα επιμερισμένα ποσά σημειώνονται διευκρινιστικά στα στάδια πληρωμής (Α δόση προκαταβολής & Β δόση προκαταβολής - υπόλοιπο) επί του παραστατικού πληρωμής, του οποίου αντίγραφο επανυποβάλλεται με την αίτηση πληρωμής του επόμενου σταδίου του έτους υλοποίησης (Β δόση προκαταβολής - υπόλοιπο). Με την αίτηση πληρωμής του επόμενου σταδίου επανυποβάλλεται συνημμένα αντίγραφο και του πρωτοκόλλου - πρακτικού παραλαβής που το συνοδεύει. Όπου παρακρατείται φόρος 20% για παροχή υπηρεσιών, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών απόδοσης. Εφόσον πραγματοποιούνται δράσεις στις οποίες μετέχουν παραγωγοί - μέλη των ΟΕΦ, υποβάλλεται επιπλέον αναλυτική κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται τουλάχιστον ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ., σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση προμήθειας και διανομής πάγιου εξοπλισμού σε μετέχοντες παραγωγούς - μέλη, απαιτείται η προσκόμιση κατάστασης διανομής του εξοπλισμού με τους αριθμούς συνοδευτικών δελτίων μεταφοράς/παραλαβής και τις υπογραφές των παραγωγών. Στην περίπτωση των οδοιπορικών, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση α) οδηγού χιλιομετρικών αποστάσεων των νομών των ΟΕΦ βάσει του οποίου υπολογίζονται οι διανυθείσες αποστάσεις και β) εκθέσεων πεπραγμένων, υπογεγραμμένων από τους μετακινούμενους. Οι πίνακες δαπανών υποβάλλονται και σε μαγνητικό μέσο (CD ή e - mail). Στους υποβαλλόμενους πίνακες δαπανών, στις στήλες των πραγματοποιηθεισών δαπανών (καθαρή αξία) ανά τομέα, δράση και κατηγορία δαπάνης θα καταχωρούνται μόνο τα εντός προϋπολογισμού ποσά. Στις περιπτώσεις των ΟΕΦ που έχουν συνάψει συμβάσεις ανάθεσης παροχής υπηρεσιών

5 αφορούσες στην διαχείριση - υποστήριξη της αποτελεσματικής υλοποίησης των προγραμμάτων, οι τεχνικοί σύμβουλοι έχουν την ευθύνη της εν λόγω προσαρμογής και κυρίως της πληρότητας και ορθής συγκρότησης των φακέλων που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας. Συνολικά, το τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγκρίνει τη σχετική χρηματοδότηση ή αποδέσμευση ε/ε των προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ. βάσει ελέγχου των προβλεπόμενων: εκθέσεων αξιολόγησης και πρακτικών τακτικών επιτοπίων ελέγχων των Δ.Α.Ο.Κ. εκθέσεων ελέγχου επιτόπιων δειγματοληπτικών ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δικαιολογητικών που συνοδεύουν τα αντίστοιχα αιτήματα των Ο.Ε.Φ. εκθέσεων εργασιών προγράμματος των Ο.Ε.Φ.. 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του προγράμματος εργασίας, η Ο.Ε.Φ. προσαρμόζει την εγγύηση του 10% σε «καλής εκτέλεσης». Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικά εγκεκριμένης ενωσιακής χρηματοδότησης με διάρκεια ισχύος έως την Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την πιστοποίηση οριστικής ολοκλήρωσης του συνόλου του εγκεκριμένου προγράμματος, ενώ καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σημειώνεται ότι η μερική υλοποίηση ή η μη υλοποίηση του προγράμματος, σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ) 282/2012 της Επιτροπής, συνεπάγεται την κατάπτωση της εγγύησης προγράμματος (10%) στο σύνολό της. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα απευθύνεται προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ) και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Την ημερομηνία έκδοσης, 2. Τον εκδότη (πλήρης επωνυμία διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λπ.), 3. Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής, 4. Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή, 5. Την πλήρη επωνυμία, τη διεύθυνση και το Α.Φ.Μ. της Ο.Ε.Φ. υπέρ της οποίας εκδίδεται η εγγύηση, 6. Τον αριθμό της εγκριθείσας σχετικής σύμβασης που αφορά στο εγκεκριμένο τριετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων περιόδου της Οργάνωσης Ελαιουργικών Φορέων «...» των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής. (Απόφαση Έγκρισης... ), 7. Το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η εγγυητική επιστολή και έως , 8. Αναφορά ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της ενστάσεως, διζήσεως ή διαιρέσεως, 9. Αναφορά ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της τράπεζας και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση του, 10. Όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης θα βαρύνεται με τα προβλεπόμενα τέλη ή φόρους, 11. Όρο ότι ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή του από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., που θα

6 υποβληθεί πριν από την λήξη της εγγύησης, 12. Όρο ότι η εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή θα διέπεται από τους Ελληνικού νόμου, ενώ αρμόδια για επίλυση των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από αυτή, θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας, 13. Να βεβαιώνεται ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών της τράπεζας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την τράπεζα. Σε περίπτωση εξαίρεσης της τράπεζας από τα ανωτέρω όρια, θα γίνεται αναφορά της σχετικής νομοθεσίας. Επιπλέον θα δηλώνεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα παραπάνω παύουν να ισχύουν μόνον όταν επιστραφεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση καλής εκτέλεσης ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως. Για τις περιπτώσεις συμβάσεων ανάθεσης μεταξύ Ο.Ε.Φ. και αναδόχων, ο ανάδοχος δύναται να λάβει προκαταβολή κατά μέγιστο ποσό ίσο με τη δόση της αμοιβής του με την προϋπόθεση της έκδοσης ισόποσης εγγύησης προκαταβολής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος αορίστου χρόνου. Η εγγυητική επιστολή θα αποδεσμεύεται κατόπιν έκδοσης σχετικού τιμολογίου από τον ανάδοχο, που αντιστοιχεί στη δόση της αμοιβής του αναδόχου και μετά την παραλαβή του αντίστοιχου έργου. 5. ΕΛΕΓΧΟΙ 5.1 Τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Οι επιτροπές ελέγχου στα πλαίσια των ελέγχων: προσδιορίζουν τον ακριβή αριθμό μελών - παραγωγών των οργανώσεων, επιβεβαιώνουν με την υπογραφή τους στα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών στα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει η ένδειξη «Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και την Ελλάδα καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής δραστηριότητα... του εγκεκριμένου προγράμματος με την αριθ.. απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Κανένα παραστατικό δαπανών χωρίς την εν λόγω ένδειξη δεν θεωρείται επιλέξιμο προς ενίσχυση, επιβεβαιώνουν στο πρακτικό ελέγχου ότι τα στοιχεία του πάγιου εξοπλισμού αναγράφονται ακριβώς τόσο επί του βιβλίου πάγιου εξοπλισμού της οργάνωσης, όσο και επί των τιμολογίων (σειριακός αριθμός, τύπος κλ.π.) καθώς και οι σειριακοί αριθμοί του συνόλου του πάγιου εξοπλισμού και λογισμικού του τρέχοντος προγράμματος και τυχόν προηγούμενων προγραμμάτων Ο.Ε.Φ. σε βάθος πενταετίας, για τον πάγιο εξοπλισμό που διανεμήθηκε στα μέλη πραγματοποιούν δειγματοληπτικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις τους προς επιβεβαίωση της υλοποίησης της δράσης και ότι πρόκειται για καινούριο και αμεταχείριστο πάγιο εξοπλισμό, κ.λπ., επιβεβαιώνουν την απόκτηση των απαραίτητων αδειών ή εγκρίσεων εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (ενδεικτικά αναφέρονται άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας, οικοδομική, περιβαλλοντικών όρων, κυκλοφορίας, ταξινόμηση οχημάτων, πιστοποιητικά καταλληλότητας, πιστοποιητικά CE, κ.τ.λ.) και τις αναγράφουν με σαφήνεια στην έκθεση ελέγχου,

7 επιβεβαιώνουν την πραγματοποίηση των επιλέξιμων προς ενίσχυση μετακινήσεων, επιβεβαιώνουν την επιλεξιμότητα των γενικών εξόδων. Τα γενικά έξοδα θα πρέπει να αντιστοιχούν στις πραγματοποιηθείσες δράσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, για ποσότητες αντίστοιχες των πραγματικών απαιτήσεων των δράσεων και σε ρεαλιστικές τιμές αγοράς, επιβεβαιώνουν ότι οι συμβάσεις αφενός μεταξύ Ο.Ε.Φ. και αναδόχων και αφετέρου μεταξύ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και Ο.Ε.Φ. έχουν δηλωθεί οριστικά την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ακριβή αναφορά των παρεχομένων υπηρεσιών, ελέγχουν την εξόφληση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι η προσωρινή δήλωση ή οριστική υποβολή του Φ.Μ.Υ. πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από αποδεικτικά πληρωμής του οφειλόμενου ποσού, Για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας (Διπλογραφικά ) ελέγχουν: α) το αναλυτικό καθολικό/καρτέλες για τους λογαριασμούς που αφορούν στο πρόγραμμα (έσοδα, έξοδα, πάγια, κ.λπ.) με ξεχωριστή λογιστική μερίδα για τις επιλέξιμες δαπάνες, στις οποίες θα φαίνονται απαραιτήτως οι εγγραφές των αντίστοιχων εξοφλήσεων των τιμολογίων και άλλων εξόδων, β) το βιβλίο Παγίων με την καταχώρηση των στοιχείων των παγίων εξοπλισμών. Για επιχειρήσεις με βιβλία Β κατηγορίας ελέγχουν: α) τα βιβλία εσόδων και εξόδων, όπου φαίνονται οι καταχωρήσεις όλων των τιμολογίων που αφορούν στο εγκεκριμένο πρόγραμμα, και β) το βιβλίο Παγίων με την καταχώριση των στοιχείων των παγίων εξοπλισμών. Οι επιτροπές ελέγχου τηρούν στο αρχείο τους όλα τα παραστατικά έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον έλεγχο για να είναι στη διάθεσή τους (φωτοαντίγραφα κλ.π.) οποτεδήποτε αυτά ζητηθούν. Τούτο αποτελεί βασικό στοιχείο της ελεγκτικής διαδρομής που ακολουθήθηκε. Στον φάκελο πληρωμής προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι αναγκαίο να υποβληθούν όλα τα παραστατικά δαπανών για τα οποία κατατίθεται το αίτημα καταβολής ενίσχυσης, και αναλυτική κατάσταση δαπανών συμπληρωμένη από την αρμόδια επιτροπή τακτικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφο Α.1. της υπ αριθ. 218/7541/ Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πλήθος και οι λεπτομέρειες των ελέγχων καθορίζονται από την επιτροπή, λαμβανομένων υπ όψιν του ύψους, του είδους της δαπάνης και άλλων παραμέτρων κατά την κρίση της. Για την επαλήθευση του φυσικού αντικειμένου δράσεων, πέρα από την ύπαρξη των νόμιμων παραστατικών αγοράς που πρέπει να υπάρχουν, η επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο του συνόλου των παραδοτέων που αφορούν την οργάνωση και δειγματοληπτικά στους παραγωγούς, {ενδεικτικά αναφέρουμε συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης / ιχνηλασιμότητας / πιστοποίησης βάσει προτύπων ISO [αναφορές εσωτερικών επιθεωρήσεων, διαχείριση μη συμμορφώσεων, ανασκόπηση, πιστοποιητικά, επίτευξη στόχων και δεικτών, εκπαιδεύσεις και εκπαιδευτικό υλικό, παρουσιολόγια, εγχειρίδια, ημερολόγια παραγωγών, έλεγχος και δοκιμή διαδικασιών διαχείρισης μη συμμορφούμενων προϊόντων (απόσυρση, ανάκληση), επαλήθευση διαγραμμάτων ροής σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, κ.τ.λ.], τελικών αποδεκτών εξοπλισμού}, προς επιβεβαίωση της υλοποίησης της δράσης. Εφόσον κατά τον έλεγχο υπάρχουν αποκλίσεις, η επιτροπή δύναται να αυξήσει το δείγμα ελέγχου κατά την κρίση της. Ο έλεγχος θα εστιάζεται στην πραγματική συσχέτιση των δαπανών με τις λογιστικές εγγραφές και να φτάνει μέχρι πλήρους επιβεβαίωσης των δαπανών και της αποτροπής διπλής χρηματοδότησης ή χρηματοδότησης δράσεων εκτός προγράμματος. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο

8 από την επιτροπή η συνεπικουρία και άλλης ειδικότητας, αυτή δύναται να ζητηθεί συνοδευτικά προς διευκόλυνση του έργου της. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια και οι παρατηρήσεις, που καταγράφονται τόσο στο πρακτικό όσο και στην έκθεση αξιολόγησης των επιτροπών και αφορούν στις δράσεις ή μέρος των δράσεων, θα πρέπει να καταλήγουν σε σαφές οικονομικό αντίκτυπο όσον αφορά την επιλεξιμότητα ή μη των δαπανών (μη επιλέξιμη δράση ή ποσοστό μη επιλέξιμης δράσης κατά περίπτωση) και να καταγράφονται επί του πρακτικού και επί των αναλυτικών καταστάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση η υπηρεσία μας θα προχωρεί σε συνολική απόρριψη της σχετικής δαπάνης. Η ελεγχόμενη οργάνωση λαμβάνει γνώση του πρακτικού και της έκθεσης αξιολόγησης της επιτροπής προκειμένου και εφόσον υπάρχουν αντιρρήσεις να προσφύγει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στην περίπτωση που υπάρχουν αντιρρήσεις, η αρμόδια πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια επιτροπή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) επανέρχεται συντάσσοντας συμπληρωματική έκθεση με σαφές οικονομικό αντίκτυπο όσον αφορά την επιλεξιμότητα ή μη των δαπανών, εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Με ευθύνη των Δ.Α.Ο.Κ. στον φάκελο που θα αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για πληρωμή, θα πρέπει να υπάρχει η έκθεση και το πρακτικό της επιτροπής με τις εγκριθείσες & απορριφθείσες δαπάνες. Ως εκ τούτου οι αρμόδιες επιτροπές οφείλουν άμεσα και πριν από την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φακέλων πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους. Δεν αποστέλλεται κανένας φάκελος προς πληρωμή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε εφόσον η οργάνωση τελεί υπό ανάκληση αναγνώρισης ή αναστολή αναγνώρισης ή δεν συνοδεύεται από την έκθεση και το πρακτικό της προηγούμενης παραγράφου. 5.2 Οργανώσεις Παραγωγών Πέραν των άλλων υποχρεώσεων που ορίζονται από τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις οι Ο.Π., Ε.Ο.Π., & Διεπαγγελματική οφείλουν να τηρούν πλήρη στοιχεία για τα μέλη τους και κυρίως για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Ως εκ τούτου οφείλουν να ενημερώνουν τους παραγωγούς ότι για να είναι μέλη απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποχρέωσή τους να δηλώνουν τις καλλιέργειες τους στο Ο.Σ.Δ.Ε.. Τα στοιχεία των δηλώσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την ενημέρωση του αρχείου των Ο.Π., Ε.Ο.Π., & Διεπαγγελματικής. 5.3 Διασταυρωτικοί έλεγχοι Με ευθύνη των Δ.Α.Ο.Κ να αποστέλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) οι καταστάσεις μελών υπογεγραμμένες από τους νόμιμους εκπροσώπους για κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. μέχρι 30 η Απριλίου κάθε έτους προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. 6. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Ο.Ε.Φ. - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά την διαδικασία της έγκρισης των συμβάσεων ελέγχει τόσο την τήρηση του σχετικού άρθρου 15 της υπ αριθ. 218/7541/ Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ισχύει, όσο και τους όρους υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος. Για την έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης του εγκεκριμένου

9 προγράμματος εργασίας των Ο.Ε.Φ. κρίνεται απαραίτητη η συνυποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα δηλώνεται ότι κανένα από τα μέλη της εταιρείας του δεν έχει καμία εταιρική σχέση ή σχέση εργασίας με τις εταιρείες (υπεργολάβοι) που θα περιλαμβάνονται στις υπό έγκριση συμβάσεις για την υλοποίηση των δράσεων του εγκεκριμένου προγράμματος της Ο.Ε.Φ. και αντίστροφα. Οι Ο.Ε.Φ. φέρουν την ευθύνη τεκμηρίωσης του καταμερισμού του χρόνου και των αρμοδιοτήτων των αναδόχων (ανάθεση αρμοδιοτήτων με σαφή περιγραφή του έργου, κ.λπ.) στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται ανάθεση έργων υπηρεσιών και προμήθεια υλικών εξοπλισμού σε εταίρους, μέλη ή μισθολογικά εξαρτώμενους από την οργάνωση και εφόσον δεν εξαντλείται ο διαθέσιμος χρόνος απασχόλησής τους στην Ο.Ε.Φ.. Τα υποβληθέντα προς έγκριση σχέδια συμβάσεων έργων και παγίων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα XIV και XV της υπ αριθ. 218/7541/ Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιπλέον αυτών συνυποβάλλονται: Αποσπάσματα σχετικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου Ο.Π., Ε.Ο.Π. και Διεπαγγελματικών για τον ορισμό γνωμοδοτικών ή αποφαινόμενων οργάνων, την κατακύρωση έργου και του τρόπου επιλογής του αναδόχου κατά περίπτωση, Πρακτικά ή/και αποσπάσματα κατακύρωσης των έργων γνωμοδοτικών ή αποφαινόμενων οργάνων. Τόσο στα πρακτικά όσο και στα αποσπάσματα κατακύρωσης των έργων να αναφέρεται ρητά η ύπαρξη ή μη ενστάσεων κατά την διαδικασία επιλογής αναδόχου, Διακήρυξη διεξαγωγής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, εφόσον και όπου προβλέπεται, οι δημοσιεύσεις προκηρύξεων, διακηρύξεων, οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών, εφόσον και όπου προβλέπεται, φωτοαντίγραφα όλων των προσφορών, η πραγματοποιηθείσα έρευνα αγοράς από την οποία να τεκμηριώνεται το ρεαλιστικό του κόστους, οι επισυναπτόμενες προσφορές θα συνοδεύονται από τα καταστατικά των εταιρειών των τεχνικών συμβούλων και αναδόχων υλοποίησης, ε/ε συμμετοχής υποψηφίων αναδόχων, εφόσον και όπου προβλέπεται. Δεν θα γίνονται δεκτές κατατμήσεις συμβάσεων έργου, προμηθειών, υπηρεσιών εξαιτίας της κατανομής του εγκεκριμένου προϋπολογισμού σε βάθος τριετίας. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποστέλλονται στην υπηρεσία μας ακριβή αντίγραφα των συμβάσεων αμέσως μετά την υπογραφή τους, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης οι οποίες θα έχουν εκδοθεί μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής των εν λόγω συμβάσεων, και τα αποδεικτικά οριστικής υποβολής των συμβάσεων στη Δ.Ο.Υ. (πίνακας συμβάσεων) θα περιλαμβάνονται στα συνημμένα παραστατικά έγγραφα του φακέλου της αίτησης απορρόφησης Α δόσης προκαταβολής ή εξόφλησης του προγράμματος. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των εν λόγω συμβάσεων επιστρέφονται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Επίσης κατά την υποβολή του φακέλου οι δαπάνες θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται μόνο εφόσον οι αντίστοιχες συμβάσεις έχουν προσαρμοστεί στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα της υπηρεσίας μας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Σας υπενθυμίζουμε ότι: οι Ο.Ε.Φ. είναι οι μόνες υπεύθυνες για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων

10 και οφείλουν να μεριμνούν για την πιστή εφαρμογή του ανωτέρω νόμου περί προμηθειών σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα του εγκεκριμένου προγράμματος. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, υπεύθυνος έναντι της Ο.Ε.Φ. παραμένει καθ ολοκληρία ο υπεργολάβος. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης έγκρισης σχεδίου σύμβασης και εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η Ο.Ε.Φ. είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης με ιδία συμμετοχή. 6.1 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την σύνταξη της τεχνικής - οικονομικής προσφοράς Η περιγραφή του έργου στην τεχνική - οικονομική προσφορά θα γίνεται κατά περίπτωση από κάθε προσφέροντα με βάση τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: Α. Για την κατηγορία δαπανών «πάγια» συμμόρφωση με τα οριζόμενα στο τεχνικό δελτίο της δράσης του εγκεκριμένου προγράμματος, σαφής περιγραφή του οίκου κατασκευής και εμπορίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού (επωνυμία, χώρα προέλευσης, επιχειρηματικό προφίλ, κ.λπ.). Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι αναγνωρισμένος διεθνώς και στην Ελλάδα και ο αντιπρόσωπός του να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία εγκατάστασης παρόμοιων λειτουργικά αξιόπιστων συστημάτων και εκπαίδευσης των χειριστών αυτών, για κάθε ζητούμενο και προσφερόμενο σύστημα ξεχωριστά, καταθέτοντας σχετικά στοιχεία και κατάλογο εγκατεστημένων στην Ελλάδα συστημάτων του ίδιου κατασκευαστή, σαφής αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια εξοπλισμού με επισύναψη σχετικών επίσημων ενημερωτικών δελτίων (prospectus) του οίκου κατασκευής όπου θα φαίνεται σαφώς ο αναγραφόμενος εξοπλισμός (μοντέλο, κωδικός, τεχνικά χαρακτηριστικά, κ.λπ.), οι απαιτούμενες προδιαγραφές θα αποδεικνύονται απαραίτητα και με σαφήνεια στα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. Δηλώσεις συμμόρφωσης του κατασκευαστικού οίκου δεν γίνονται δεκτές αν δεν συνοδεύονται με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, να διαθέτουν σήμανση CE όλα τα επιμέρους τμήματα ή πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένες αρχές κατά περίπτωση, να υπάρχει κοστολόγηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού στην προσφορά με βάση την τεχνική περιγραφή σε συνδυασμό με τα κοστολογικά στοιχεία του λογιστηρίου, των αποθηκών, των προμηθευτών κ.λπ. του αναδόχου. Η κοστολόγηση θα πρέπει να είναι απολύτως σχετική με την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορτωτικές, δελτία αποστολής ή ισοδύναμα παραστατικά, τιμολόγια πώλησης που θα εκδώσει ο ανάδοχος) και στα οποία, όπου απαιτείται, θα είναι υποχρεωτική η αναγραφή του σειριακού αριθμού (serial number) του υπό προμήθεια εξοπλισμού, συγκεντρωτικό πίνακα οικονομικής προσφοράς, που να περιλαμβάνει αναλυτικά τον προμηθευόμενο εξοπλισμό, την ποσότητα, την τιμή μονάδας του εξοπλισμού και τα αντίστοιχα κόστη, στις περιπτώσεις ανάθεσης τμήματος ή τμημάτων σύμβασης προμηθειών, η Ο.Ε.Φ. οφείλει να εξασφαλίζει την λειτουργική σύνδεση των διαφόρων μερών και την απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου του προμηθευόμενου πάγιου εξοπλισμού, να διασφαλίζεται η πλήρης χρήση, αξιοποίηση, εξυπηρέτηση και υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε έτη, η εκπαίδευση προσωπικού, εγγύηση καλής λειτουργίας ανάλογα με τον είδος,

11 ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει όλα τα συστήματα σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό που θα του υποδειχθεί για το κάθε σύστημα. Όλα τα μέρη κάθε συστήματος πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους με ευθύνη του προμηθευτή και όπου απαιτείται. Το κάθε σύστημα ξεχωριστά πρέπει να παραδοθεί και να εγκατασταθεί πλήρες και έτοιμο με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας αυτού, διάθεση εγχειριδίων λειτουργίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Β. Για την κατηγορία δαπανών «παροχής υπηρεσιών» τεχνική περιγραφή και εξειδίκευση της υλοποίησης του έργου για την επιλέξιμη περίοδο λαμβάνοντας υπόψη: το τεχνικό δελτίο της δράσης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας τυχόν υλοποίηση της δράσης κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, χαρακτηριστικά και τεκμηρίωση της εμπειρίας του προσφέροντος (το προφίλ της επιχείρησης, πλήρη στοιχεία προσφέροντος, υλικοτεχνική και ανθρώπινη υποδομή, σύντομη περιγραφή επιχειρηματικής δραστηριότητας, τεκμηρίωση εμπειρίας κυρίως σε συναφή έργα, κατάλογο των κυριότερων έργων που υλοποιήθηκαν κατά τα τελευταία έτη). κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, περιγραφή του τρόπου προσέγγισης του έργου, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων κατά φάση, καλύτερη δυνατή κάλυψη των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών της δράσης, συμμόρφωση με τα οριζόμενα στους οδηγούς εφαρμογής για τις προδιαγραφές υλοποίησης δραστηριοτήτων των προγραμμάτων των Ο.Ε.Φ. κατά περίπτωση (π.χ. σχετικά με τον υποτομέα Β.iv), καταμερισμό υλοποίησης του έργου κατά φάση και τα αντίστοιχα παραδοτέα, οργανωτικό σχήμα υλοποίησης έργου, σύνθεση και καθήκοντα της ομάδας έργου (βιογραφικά σημειώματα), συνεργασία της με την Ο.Ε.Φ., κατανομή απασχόλησης και ανάλυση κόστους του έργου (Σύμβουλος δράσης) ή ανά δράση και ανά μέλος ομάδας έργου (Σύμβουλος Προγράμματος), όπου θα περιλαμβάνονται η θέση στην ομάδα, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα, το ημερήσιο κόστος, οι ημέρες απασχόλησης, τα στάδια υλοποίησης του έργου, η αμοιβή, Οικονομική προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών της τεχνικής προσφοράς, θα περιλαμβάνονται η ανάλυση κόστους ανά προσφερόμενη υπηρεσία καθώς και σαφής περιγραφή εργασιών/μεθοδολογιών υλοποίησης του έργου, Δήλωση του αναδόχου ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου θα επισυνάψει αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας του όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις ανάθεσης του έργου «Συμβούλου Διαχείρισης» του προγράμματος θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή για την τήρηση των όρων ανταγωνισμού που θα αναγράφει τα εξής: «Κανένα από τα μέλη της εταιρείας μου με την επωνυμία... στην οποία ανατίθεται το έργο «Σύμβουλος Διαχείρισης του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της Ο.Ε.Φ.... για της περίοδο », δεν έχει καμία εταιρική σχέση ή σχέση εργασίας με τις εταιρείες (υπεργολάβοι), οι οποίες θα περιλαμβάνονται στις υπό έγκριση συμβάσεις για την υλοποίηση των δράσεων του εγκεκριμένου προγράμματος της Ο.Ε.Φ.... και αντίστροφα.» Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες υλοποίησης δράσεων για τους τομείς β), γ) και δ), προϋποθέτει τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφο

12 4 του Καν. 611/2004. Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι, υποχρεούστε να ενημερώνετε την υπηρεσία μας αμελλητί εγγράφως, παρέχοντας κάθε χρήσιμη πληροφορία για οποιοδήποτε γεγονός που δύναται να παρακωλύσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι (Δ.Α.Ο.Κ., Ο.Π., Ε.Ο.Π., Διεπαγγελματική και παραγωγοί) να τηρούν πιστά τις ανωτέρω διαδικασίες, στα πλαίσια του δημοσίου συμφέροντος για την διασφάλιση της καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ A. Γραφεία κ. αντιπεριφερειαρχών Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Φθιώτιδας, Ηλείας, Έβρου, Βορείου Τομέα Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αττικής, Πειραιά, Εύβοιας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Θάσου, Βοιωτίας, Μαγνησίας, Λασιθίου, Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Καβάλας, Κορινθίας, Λακωνίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Μεσσηνίας, Κυκλάδων, Αχαΐας, Χαλκιδικής) B. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - Έδρες τους Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Φθιώτιδας, Ηλείας, Έβρου, Νήσων Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Εύβοιας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Βοιωτίας, Μαγνησίας και Σποράδων, Λασιθίου, Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Καβάλας, Κορινθίας, Λακωνίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Μεσσηνίας, Κυκλάδων, Αχαΐας, Χαλκιδικής) 2. Α.Σ. ΑΓΕΛΛΙΑΝΩΝ, Αγγελιανά, ΡΕΘΥΜΝΟ, Τ.Κ Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Άγιος Στέφανος Σταυροχωρίου, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, Τ.Κ Α.Σ. «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», ΑΓΡΙΝΙΟ, Τ.Κ Α.Σ. ΑΔΕΛΕ, Άδελε, ΡΕΘΥΜΝΟ, Τ.Κ Ε.Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΡΕΑ, 2 Ο χλμ Ναυπλίου - Ν. Κίου, ΝΑΥΠΛΙΟ, Τ.Κ Α.Κ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ - Η ΕΝΩΣΗ, 28 ης Οκτωβρίου 8, ΤΡΙΠΟΛΗ, Τ.Κ Α.Σ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ, Νικολόπουλου 34, Γαργαλιάνοι, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Τ.Κ ΑΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ, Γραμβούσα Κισάμου, ΧΑΝΙΑ, Τ.Κ Ο.Π. CRETA GREEN AGROFARM Ι.Κ.Ε., Αρχάνες, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ Ε.Δ.Α.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ, Πηλικα 28, ΧΑΛΚΙΔΑ, Τ.Κ Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ, Ζάκος Δήμου Ιτανού, ΣΗΤΕΙΑ, Τ.Κ Ε.Α.Σ. Ο.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Λυκούδι, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, Τ.Κ ΕΝ. ΣΥ. ΗΛΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕΣ, Τ. Πετροπούλου & Κοκκίνου 8, ΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Πυρι, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Τ.Κ Α.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ, Ύδρας 18, ΚΑΒΑΛΑ, Τ.Κ Α.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 18. Α.Ε.Σ. ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ "ΑΘΗΝΑ", Καλλιράχη, ΘΑΣΟΣ 19. Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. Α.Ε., Συκιά Λακωνίας, Τ.Κ Ε.Α.Σ. ΚΙΑΤΟΥ Α.Ε.Σ. Α.Ε., Άγ. Ιωάννης, θέση σφαγεία, ΚΙΑΤΟ, Τ.Κ Ε.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε., 5 Ο χλμ Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Άργους, θέση Σπανό, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ «ΦΟΙΝΙΚΑΣ», Κουτσουρας Σταυροχωρίου, ΜΑΚΡΥΣ ΓΥΑΛΟΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΚΟΦΙΝΑ, Ασήμι, ΓΟΡΤΥΝΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 24. Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ, Κριτσά Λασιθίου 25. ΕΝΩΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Πύλης 4, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 26. Ε.Α.Σ. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, Άστρος Κυνουρίας, Τ.Κ ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε., Λεωνιδίου 113, ΣΠΑΡΤΗ, Τ.Κ Α.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ «Ο ΑΙΧΜΕΑΣ», Σοφοκλέους 16, ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Τ.Κ Α.Σ. ΛΙΘΙΝΩΝ, Λιθίνες Αγ. Νικολάου, ΛΑΣΙΘΙ 30. Α.Ε.Σ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ, Λιμενάρια, ΘΑΣΟΣ 31. Α.Ε.Σ. ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΑΒΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ 32. Α.Σ.Ο. ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ, Κων/νου Μονομάχου 1, ΧΙΟΣ, Τ.Κ Α.Ε.Σ. ΕΝΩΣΗ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ Α.Ε., Σεργακη 2, ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ 34. Α.Σ. ΜΕΣΚΛΩΝ, Μεσκλα, ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ, Τ.Κ

14 35. Α.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, Ναυπάκτου 35, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, Τ.Κ Α.Σ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ, Μοίρες, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ - ΠΑΚΙΩΝ, ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Τ.Κ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.Ε., Αργυροπούλου 2, ΚΗΦΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Γ. Παπανδρέου & Γ. Καρυωτάκη, ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ, Τ.Κ Ο.Π. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙΤΡ.ΕΛΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Ριζα Κορινθίας 41. Α.Σ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, Πέραμα Μυλοποτάμου, Τ.Κ Α.Σ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ, Παλαίκαστρο, ΣΗΤΕΙΑ Τ.Κ ΕΛ. ΣΥΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ, Παλαιόκηπος, ΛΕΣΒΟΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ, Παναγιά Δήμου Μίνωα Πεδιάδος, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 45. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α.Ε.Σ. Α.Ε., Κορίνθου 201, ΑΙΓΙΟ, Τ.Κ Α.Σ. ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ, Παπαδιάνικα Λακωνίας 47. Α.Σ. ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΕΣΒΟΣ 48. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ, Ανθειας 38, ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Σ., Καλλονή Οινοποιών 4, ΑΡΧΑΝΕΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΠΕΤΡΙΝΑΣ, Πετρινα Λακωνίας, Τ.Κ Α.Σ. ΠΕΥΚΩΝ, Πευκοι Σητείας Λασιθίου, Τ.Κ Α.Σ. ΠΗΛΙΟΥ - Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ, Άνω Λεχωνια, ΒΟΛΟΣ, Τ.Κ Ε.Α.Σ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Κωνσταντινουπόλεως 13, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, Τ.Κ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Ι.Κ.Ε., Γεννηματά και Κνωσού 21, ΣΗΤΕΙΑ 55. Α.Ε.Σ. ΠΤΕΛΕΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ 56. Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Τρία Μοναστήρια, ΡΕΘΥΜΝΟ, Τ.Κ Ε.Ο.Σ. ΣΑΜΟΥ, Μαλαγαρι, ΣΑΜΟΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ, Παλαιοχώρα Δήμου Καντάνου - Σελίνου 59. Α.Σ.Ε.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ, ΣΗΤΕΙΑ 60. Ε.Ο.Π. ΣΗΤΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε., Κάτω Ρουσελάκη 25, ΣΗΤΕΙΑ 61. Α.Σ. ΣΤΕΡΝΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Τ.Κ Α.Ε.Σ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΣΤΥΛΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΣΥΚΕΑΣ, ΣΥΚΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Τ.Κ Α.Σ. ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ, Συκολόγος, Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης 65. Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, Τυμπάκι, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 66. Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ, Νεροκούρου, ΧΑΝΙΑ, Τ.Κ Α.Σ. ΧΑΡΑΚΑ, Χάρακας Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Τμήμα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιών Αχαρνών 2, Αθήνα Τ.Κ III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Διοίκησης 2. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 3. Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων 4. Γραφεία περιφερειακών υπηρεσιών

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ΕΝΤΥΠΟ Ε_1 Προς: Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 04/07/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Αρ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΒ-20Η. Αρ. Πρωτ.: 7387 Αθήνα, 04/4/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΒ-20Η. Αρ. Πρωτ.: 7387 Αθήνα, 04/4/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 Τ.Κ. 10441

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1. απάνες κτιριακών επεµβάσεων Τιµολόγια, ελτία αποστολής (και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα : 10.07.2014 Αρ. Πρωτ : 101267 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Γραφείο Διοίκησης & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 29-01-2014 Αριθ. Πρωτ: 11545 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Γραφείο Διοίκησης & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 29-01-2014 Αριθ. Πρωτ: 11545 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Γραφείο Διοίκησης & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 29-01-2014 Αριθ. Πρωτ: 11545 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 27. ΘΕΜΑ: Άτοκη χρηματοδότηση 2010/2011

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 27. ΘΕΜΑ: Άτοκη χρηματοδότηση 2010/2011 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 140/435 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την 12/10/2011 μέχρι και 60 ημερολογιακές ημέρες μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Άρθρο 1 Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. μελέτης : 72/2014 Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 20/11/2013 Αρ. Πρωτ. 7085 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σπ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 1514 272 Τηλ.: 210 34 57 218, -215, Fax: 210 34 52 515 FAX : 210 38 38 816 e-mail: info@temax.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σπ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 1514 272 Τηλ.: 210 34 57 218, -215, Fax: 210 34 52 515 FAX : 210 38 38 816 e-mail: info@temax. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 24-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ2-168 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/NΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Κ.Τ.Ε.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία, 01/10/2014 Αριθμ. Πρωτ: 136 Ταχ. Δ/νση: Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Τσιλαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για : να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. digi-retail. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. digi-retail. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 2012 (Τροποποίηση έκδοση 1.2) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας : ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7ΠΤ7Λ7-Γ2Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06/0/205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 62560 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 469 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα