ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες: Κ. Αρβανίτης, Α. Μπουτσιούκου Τηλ : , Fax : ΠΡΟΣ: Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: / ΕΥΘΥ 220 Ειδικές Υπηρεσίες (πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τις πληρωμές έργων τεχνικής βοήθειας συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ από τις Ειδικές Υπηρεσίες Υπουργείων και Περιφερειών Σχετικό : Η με αρ / (Β 2573) ΚΥΑ για τις πληρωμές του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ 1. ΕΡΓΑ ΤΒ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΠΔΕ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σύμφωνα με την ΚΥΑ 46274/ (Β 2573) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», από οι πληρωμές των δαπανών δράσεων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία, παύουν πλέον να πραγματοποιούνται μέσω υπολόγου φυσικού προσώπου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 της ως άνω ΚΥΑ «στις περιπτώσεις των δράσεων τεχνικής βοήθειας των ειδικών υπηρεσιών των υπουργείων και των Περιφερειών, οι πληρωμές πραγματοποιούνται, αντί της οικονομικής υπηρεσίας, από την αρμόδια μονάδα οργάνωσης υποστήριξης, που ασκεί καθήκοντα εφαρμογής των πόρων της ΤΒ». Οι πληρωμές που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 46274/ είναι γενικότερα όσες αφορούν στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ (έργα 1

2 που είναι ενταγμένα σε ΣΑ με κωδικούς καθέτων 2,3,4,7,8 και 9 καθώς και 1, 6 για τη νέα ΠΠ). 2. ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΤΒ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Όλα τα έργα ΤΒ είναι ενταγμένα στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ και επομένως υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ΚΥΑ. Έργα ΤΒ του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ τα οποία υλοποιούνται από άλλους φορείς/δικαιούχους πλην των Ειδικών Υπηρεσιών, πληρώνονται : Αν δικαιούχος είναι υπηρεσία του δημοσίου (υπουργείου ή ανεξάρτητης αρχής) από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του υπουργείου στο οποίο υπάγονται (ή τον αρμόδιο Ειδικό Λογαριασμό όπως π.χ. για τη ΓΓΕΤ). Αν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ) από την οικονομική υπηρεσία του νομικού προσώπου που υλοποιεί το έργο. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή, η οποία εφεξής πραγματοποιείται μόνο με ηλεκτρονικές εντολές (με την επιφύλαξη των προκαταβολών για μικροδαπάνες), αναλύεται στο άρθρο 5 της ανωτέρω ΚΥΑ, και ακολουθεί τα στάδια : 1 ο. Εκκαθάριση της δαπάνης 2 ο. Έκδοση και υπογραφή της εντολής πληρωμής 3 ο. Εκτέλεση της εντολής για την πληρωμή της δαπάνης. Όπου στην εν λόγω ΚΥΑ αναφέρεται «αρμόδια οικονομική υπηρεσία» νοείται για τις δαπάνες της Τεχνικής Βοήθειας η «αρμόδια μονάδα» της Ειδικής Υπηρεσίας, η οποία σύμφωνα με την ΚΥΑ σύστασης της υπηρεσίας ασκεί καθήκοντα εφαρμογής των πόρων της τεχνικής βοήθειας. Με δεδομένο ότι οι Ειδικές Υπηρεσίες των Υπουργείων εποπτεύονται από Ειδικό/Γενικό Γραμματέα, ο τελικός υπογράφων για κάθε ενέργεια (έγγραφο, απόφαση, διαταγή κλπ) που απαιτείται για την εφαρμογή της διαδικασίας πληρωμής ορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής από τον Υπουργό/Υφυπουργό στο Γενικό/Ειδικό Γραμματέα ή/και στον προϊστάμενο της Ειδικής υπηρεσίας ή της μονάδας της. Αντίστοιχα στις Ειδικές Υπηρεσίες των Περιφερειών η μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής γίνεται από τον Περιφερειάρχη, που εποπτεύει την Ε.Υ. Προτείνεται η απόφαση μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής για τις εντολές πληρωμής να ορίζει τον υπογράφοντα ανάλογα με το ύψος της δαπάνης, ακολουθώντας κατ αντιστοιχία τα όρια του ΠΔ 4/2002 που αφορούν στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης, κατεβαίνοντας ιεραρχικά ένα επίπεδο. Αναλυτικότερα για ποσά σύμβασης που υπογράφει ο υπουργός/αναπληρωτής/ υφυπουργός προτείνεται να μεταβιβαστεί το δικαίωμα υπογραφής της πληρωμής στον ειδικό/γενικό γραμματέα που εποπτεύει την ΕΥ. Για ποσά σύμβασης που υπογράφονται από τον ειδικό/γενικό γραμματέα να μεταβιβαστεί η υπογραφή της πληρωμής στον προϊστάμενο της ΕΥ και τέλος για ποσά σύμβασης, που υπογράφει 2

3 ο προϊστάμενος της ΕΥ την πληρωμή να υπογράφει ο προϊστάμενος της αρμόδιας μονάδας. Για κάθε πληρωμή ο προϊστάμενος της υπηρεσίας ορίζει (χρεώνει) στέλεχος για να διενεργήσει την εκκαθάριση της δαπάνης και να καταρτίσει την εντολή πληρωμής. Η χρέωση δεν απαιτεί κάποιο ιδιαίτερο τύπο εγγράφου και ακολουθεί τον εφαρμοζόμενο τρόπο χρέωσης των εγγράφων της Ειδικής Υπηρεσίας και μπορεί να αφορά σε μέρος ή στο σύνολο των πληρωμών ενός έργου/υποέργου. Το στέλεχος αυτό της μονάδας (ή στέλεχος άλλης μονάδας της ΕΥ εκτελώντας «παράλληλα καθήκοντα»): Ελέγχει ότι η εν λόγω δαπάνη ανταποκρίνεται στο εγκεκριμένο έργο/υποέργο τεχνικής βοήθειας Επαληθεύει τα δικαιώματα είσπραξης του δικαιούχου της πληρωμής Επαληθεύει το ποσό της απαίτησης και προσδιορίζει τυχόν ποσά παρακράτησης και απόδοσης κρατήσεων, φόρων ή εισφορών (π.χ. φόρου 4%, 8%, 20%, ΕΑΑΔΗΣΥ 0,1 % κλπ) Επαληθεύει τυχόν όρους υπό τους οποίους επιβεβαιώνεται το απαιτητό της αξίωσης. Η εκκαθάριση της δαπάνης στηρίζεται στα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 12 της ΚΥΑ, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων. Δεδομένου ότι στην παρούσα φάση από το ΠΣΥΠΠΟΔΕ δεν παράγεται αυτόματα η εντολή πληρωμής με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της υπηρεσίας που την εξέδωσε και των αρμοδίων προσώπων για την υπογραφή της), μέχρι να δοθεί αυτή η λειτουργικότητα και λαμβάνοντας υπ όψη την υφιστάμενη υποχρέωση ανάρτησης της πράξης αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή/και στο ΚΗΜΔΗΣ, η εντολή (απόφαση) πληρωμής εκδίδεται σε υπηρεσιακό έγγραφο. Ο φάκελος της εκκαθάρισης με την εντολή πληρωμής υπογεγραμμένη από το στέλεχος που έχει επιληφθεί, ελέγχεται από τον προϊστάμενο της μονάδας προκειμένου να την υπογράψει (εκδώσει) ή να την προωθήσει στον τελικό υπογράφοντα, αφού βεβαιωθεί ότι υπάρχει επάρκεια πιστώσεων. Με την υπογραφή της εντολής πληρωμής παραγγέλλεται στον υπεύθυνο λογαριασμού η εκτέλεσή της ηλεκτρονικά μέσω της ΤτΕ. Για την εκτέλεση της εντολής πληρωμής, ο υπεύθυνος λογαριασμού του έργου συνεργάζεται με τον εισηγητή της εκκαθάρισης για να έχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να εισάγει στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ τα στοιχεία της πληρωμής και να προβεί στην πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής. Μετά την επιβεβαίωση της εκτέλεσης από την ΤτΕ, αποστέλλονται με ευθύνη της υπηρεσίας, στην αρμόδια ΥΔΕ ως δικαιολογητικά για την έκδοση των συμψηφιστικών ενταλμάτων σε σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό, (α) η υπογεγραμμένη εντολή πληρωμής και (β) η επιβεβαίωση της εκτέλεσής της από την ΤτΕ. Στις περιπτώσεις που ο υπεύθυνος λογαριασμού είναι και εισηγητής της 3

4 εκκαθάρισης, οι ανωτέρω ενέργειες ταυτίζονται στο ίδιο πρόσωπο. Ο φάκελος με το σύνολο των πρωτότυπων δικαιολογητικών της πληρωμής τηρείται στην ειδική υπηρεσία (στο φάκελο της πράξης). Δεδομένου ότι στα έργα τεχνικής βοήθειας η «υπηρεσία που εκτελεί το έργο» ταυτίζεται με την «οικονομική υπηρεσία» αρμόδια για τις πληρωμές, δεν έχει εφαρμογή η αίτηση, που αναφέρεται στα δικαιολογητικά των δαπανών στο άρθρο 12 της ΚΥΑ. 4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΔΑΠΑΝΕΣ Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 46274/ , διατηρείται η δυνατότητα να πληρωθούν κάποιες μικροδαπάνες χωρίς την προηγούμενη έκδοση αντίστοιχων παραστατικών της δαπάνης, με τη μορφή προκαταβολής (όπως προβλέπεται και στην παρ. 3 του άρ. 7 του ΠΔ 4/2002). Για το σκοπό αυτό ο προϊστάμενος της αρμόδιας μονάδας εκδίδει σχετική «διαταγή» (εντολή πληρωμής προκαταβολής) ποσού έως 1500, η οποία απευθύνεται σε στέλεχος της μονάδας ή στον υπεύθυνο λογαριασμού. Η εκταμίευση της προκαταβολής δύναται να πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά (με την έκδοση ηλεκτρονικής εντολής με δικαιούχο το εξουσιοδοτημένο στέλεχος) είτε με την έκδοση επιταγής, με την οποία το στέλεχος εκταμιεύει ισόποσα μετρητά από την ΤτΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης των δικαιολογητικών της πληρωμής έως του ύψους της εκταμίευσης της προκαταβολής. Εντός δύο μηνών το πολύ ο δικαιούχος της προκαταβολής αφού πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες πληρωμές συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά των μικροδαπανών και τα αποδίδει στον προϊστάμενο της αρμόδιας μονάδας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 1α του άρθρου 8 του ΠΔ 4/2002. Στη συνέχεια με βάση τα δικαιολογητικά αυτά συντάσσεται κατάσταση εξοφλημένων τιμολογίων, η οποία υπογράφεται από το δικαιούχο της προκαταβολής και τον εξουσιοδοτημένο για υπογραφή εντολών πληρωμής έως 1500, προϊστάμενο. Η κατάσταση εξοφλημένων τιμολογίων (που ισοδυναμεί με υπογεγραμμένη εντολή για τις λοιπές πληρωμές) μαζί με το αποδεικτικό εκτέλεσης της εντολής προκαταβολής ή το αντίγραφο της επιταγής, αποστέλλεται στην ΥΔΕ για τη έκδοση αντίστοιχου συμψηφιστικού εντάλματος. Διευκρινίζεται ότι η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 7 του ΠΔ 4/2002 υπάγεται επίσης στο όριο της προκαταβολής των 1500 που ορίζει η ΚΥΑ, και η δυνατότητα να προκαταβάλλει η υπηρεσία στον μετακινούμενο το ποσό των εισιτηρίων καθώς και του 80% του υπολοίπου κόστους μετακίνησης μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι του ορίου αυτού. Στην περίπτωση αυτή μπορεί για διευκόλυνση να οριστεί το μετακινούμενο στέλεχος ως «δικαιούχος προκαταβολής». 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Στο άρθρο 12 της ΚΥΑ και ειδικότερα στις παραγράφους 2β και 2γ σε συνδυασμό με τις παρ. 2η και 2θ ορίζονται τα δικαιολογητικά για την εκκαθάριση των δαπανών της ΤΒ. 4

5 Διευκρινίζεται ότι όπου με την εν λόγω ΚΥΑ ρυθμίζονται με συγκεκριμένο τρόπο τα ως άνω δικαιολογητικά οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται έναντι των αντίστοιχων προγενέστερων διατάξεων του άρθρου 8 του ΠΔ4/2002. Αντίθετα για όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην ΚΥΑ συνεχίζουν να εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο ΠΔ 4/2002. Προς διευκόλυνση και για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω ισχυουσών διατάξεων παρουσιάζονται στη συνέχεια τα αναγκαία δικαιολογητικά για τις δαπάνες της ΤΒ ανά περίπτωση : α. Πληρωμή αναδόχων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών Στο φάκελο του έργου τηρούνται : Η απόφαση ένταξης/σαπο και το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΤΒ Δικαιολογητικά της «επισυναπτόμενης κατάστασης» (προκύπτουν από το ΠΔ 4/2002): Διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης (όπου απαιτείται) Απόφαση αρμοδίου οργάνου για την ανάθεση της σύμβασης Αρχική σύμβαση και τυχόν τροποποιήσεις της Ε/Ε καλής εκτέλεσης εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση Ε/Ε προκαταβολής εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση Πρακτικό/ά παραλαβής (δεν απαιτείται για την προκαταβολή) Δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης (προκύπτουν από την ΚΥΑ) : αα. Προκαταβολή Επισυναπτόμενη κατάσταση δικαιολογητικών Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (για ποσά άνω των οποίων απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης Βεβαίωση μη ενεχυρίασης/εκχώρησης πληρωμής Παραστατικό είσπραξης προκαταβολής Αποδείξεις για την πληρωμή κρατήσεων/φόρων (για όσες περιπτώσεις δεν δύναται να πληρωθούν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ) ββ. Τμηματικές πληρωμές και αποπληρωμή Επισυναπτόμενη κατάσταση δικαιολογητικών Αποδείξεις για την πληρωμή κρατήσεων/φόρων (για όσες περιπτώσεις δεν δύναται να πληρωθούν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ) Τιμολόγιο δικαιούχου πληρωμής (αναδόχου) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (για ποσά άνω των οποίων απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία) β. Για λοιπές δαπάνες μετακινήσεων/αμοιβών προσωπικού κλπ 5

6 Στο φάκελο του έργου τηρούνται : Η απόφαση ένταξης/σαπο και το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΤΒ αα. Αμοιβές προσωπικού (αν προβλέπονται) Τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 32 της ΥΠΑΣΥΔ (αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ , ΦΕΚ Β 292/2013) ββ. Μετακινήσεις προσωπικού Απόφαση μετακίνησης του αρμοδίου οργάνου Ημερολόγιο κίνησης στο οποίο υπολογίζεται το συνολικό ποσό αποζημίωσης για τη μετακίνηση, όπου αναφέρονται η ημέρα αναχώρησης και επιστροφής, τα μέσα μετακίνησης, η απόσταση που διανύθηκε με ΙΧ (με αποδείξεις διοδίων, όπου προβλέπονται) και ο τόπος διανυκτέρευσης, υπογραμμένο από τον μετακινηθέντα. Τιμολόγιο ξενοδοχείου ή αντίστοιχο παραστατικό. Προκειμένου για μετακινήσεις φιλοξενουμένων προσώπων, τα εισιτήρια των μέσων μεταφοράς, στα οποία επισυνάπτεται η απόφαση μετακίνησης. 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Σε ότι αφορά στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κρατήσεις αυτές υπολογίζονται σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 5 της ΚΥΑ από τον εισηγητή της εκκαθάρισης και περιλαμβάνονται στην εντολή πληρωμής. Κατ αρχάς πρέπει να επισημανθεί ότι και στην εν λόγω κανονιστική πράξη τονίζεται η υποχρέωση ότι για κάθε πραγματοποίηση της πληρωμής (εν προκειμένω για τις πληρωμές του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ) πρέπει να αποδίδονται αρμοδίως οι οφειλές και οι προβλεπόμενες κρατήσεις για φόρους, τέλη, δικαιώματα κλπ. Περαιτέρω και όσον αφορά στη διαδικασία απόδοσης προκύπτει ότι στην περίπτωση που οι οφειλές κρατήσεις μπορούν να προσδιορίζονται επακριβώς και μπορούν να βεβαιώνονται και να λαμβάνουν ορισμένη μορφή όπως π.χ. «ταυτότητα οφειλής», παρέχεται η δυνατότητα παρακράτησής τους από την αρμόδια (οικονομική) υπηρεσία και η καταβολή στους δικαιούχους γίνεται για το υπόλοιπο μετά την αφαίρεση των παρακρατήσεων ποσό. Η δυνατότητα αυτή, ήτοι η παρακράτηση φόρου (π.χ. 20 % κλπ) ή των άλλων κρατήσεων προβλέπεται να περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων στοιχείων και αναφορών, και στο διοικητικό έγγραφο (εντολή πληρωμής) που εκδίδεται «παραγγέλνοντας στον υπεύθυνο λογαριασμού να πληρώσει το ποσό της δαπάνης». Τα ποσά φόρου και των κρατήσεων, στο σύνολο σχεδόν των κατηγοριών τους, μπορούν πλέον να αποδίδονται μέσω ηλεκτρονικών εντολών αφού στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ υπάρχουν σχετικά υποσυστήματα (οθόνες), που διευκολύνουν τους υπευθύνους λογαριασμού για την πραγματοποίηση των πληρωμών των κρατήσεων αυτών. 6

7 Σε κάθε περίπτωση όλες οι ισχύουσες κρατήσεις για φόρους, εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία και λοιπές κρατήσεις αποδιδόμενες σε άλλους φορείς (π.χ. ΕΑΑΔΗΣΥ), που έχουν υπολογιστεί στην εντολή πληρωμής αποδίδονται στο δημόσιο ή στους ασφαλιστικούς ή άλλους φορείς. O Υπουργός Γεώργιος Σταθάκης Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΔΕ ΕΣΠΑ (ηλεκτρονικά) 3. ΕΥ Αρχή Πληρωμής 4. ΔΔΕ 5. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) 7

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 20/1/ 2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 1135/390 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα : 10.07.2014 Αρ. Πρωτ : 101267 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: 210-33.32.546, 210-33.38.949 FAX: 210-33.32.731 210-33.38.958 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: 210-33.32.546, 210-33.38.949 FAX: 210-33.32.731 210-33.38.958 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,16 Σεπτεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.60630 /ΕΥΣ 5671 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Πέρασµα από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ (ελληνικά λογιστικά πρότυπα) Εισήγηση Ζυµωνόπουλος Θεόδωρος Φοροτεχνικός Σύµβουλος 1 Η έλευση και η καθιέρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012)

Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012) Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012) Θέμα: «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σουηδίας 54, 106 76 Αθήνα Τηλ: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρ. Λαδά 6 Πληροφορίες : Ε. Καφεντζή, Μ. Χατζάρα Τηλέφωνο : 210 368 9038, 727 5044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Εισήγηση Δ.Σ. Εταιρείας: 158 η Συνεδρίαση /16-12-2008 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ...7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...7 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπολογισμός ατόμων/ωρών εργασίας-καθορισμός λεπτομερειών καθαρισμού

Α. Υπολογισμός ατόμων/ωρών εργασίας-καθορισμός λεπτομερειών καθαρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54008-Θεσ/νίκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Αρβανιτίδου, A.Δράκου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις 'Αρθρο 1 Διοίκηση εσόδων εξόδων Η διοίκηση των δημοσίων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2141/98 (ΦΕΚ Β 78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-286 Β'/98) : "Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης"

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2141/98 (ΦΕΚ Β 78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-286 Β'/98) : Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2141/98 (ΦΕΚ Β 78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-286 Β'/98) : "Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης" Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) Του άρθ., 56

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax : Email : Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture.

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ, ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΩΝ»

«ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ, ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ, ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΩΝ» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο ««ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 26/15

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 26/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα