Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ Ιστορικότητα Εκδόσεων Έκδοση Ημ/νία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια 1 η Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας / Τμήμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας 1. Νομικό Πλαίσιο Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει κάθε φορά. Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1698/2005 του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά. Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά. Καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων, όπως ισχύει κάθε φορά. Καν. (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως ισχύει κάθε φορά. Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, όπως ισχύει κάθε φορά. Σελίδα 1 από 17

2 Καν. (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ, όπως ισχύει κάθε φορά. Καν. (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια, όπως ισχύει κάθε φορά. Υπ αριθ. C (2015) 9170/ απόφαση της Επιτροπής «για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης» (CCI: 2014GR06RDNP001), όπως ισχύει κάθε φορά. Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α / ) «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά. Υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1205/Β /2007) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων», όπως ισχύει κάθε φορά. Υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)» (ΦΕΚ 794/Β/2008), όπως ισχύει κάθε φορά. Υπ αριθμ. 1065/ (ΦΕΚ 1273/Β /2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας », όπως ισχύει κάθε φορά. Υπ αριθμ. 8427/ (ΦΕΚ 2747/Β / ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.4 Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης », όπως ισχύει κάθε φορά. Υπ αριθμ. 2281/96031/ (ΦΕΚ 3277/Β / ) ΚΥΑ «Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών για τα υπομέτρα 19.2, 19.3 και 19.4 του ΠΑΑ », όπως ισχύει κάθε φορά. Οι Συμβάσεις Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που υπεγράφησαν μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και των 13 Περιφερειών της χώρας. Υπ αριθμ / Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα «Εναρμόνιση και καθορισμός ολοκλήρωσης των διαδικασιών πληρωμής φακέλων δικαιούχων ΕΓΤΑΑ εκτός ΟΣΔΕ του ΠΑΑ για τα μέτρα που η διαδικασία ελέγχου έγκρισης αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπάνης έχει ανατεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε άλλο Φορέα». 2. Εισαγωγή Η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω αφορά στην πληρωμή των δικαιούχων του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και η πληρωμή πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ. Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης, όπως αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης στο Υπομέτρο 19.4 του ΠΑΑ Σελίδα 2 από 17

3 3. Ενέργειες Δικαιούχων Δικαιούχοι της ενίσχυσης του Υπομέτρου 19.4 είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που έχουν επιλεγεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ και υλοποιούν πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης CLLD/LEADER. Για την έγκριση δαπανών πράξεων για συγχρηματοδότησή τους από το ΠΑΑ στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.4 του Μέτρου 19 του ΠΑΑ , οι δικαιούχοι (ΟΤΔ) υποβάλλουν, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της αρμόδιας Περιφέρειας, Αίτηση Προκαταβολής / Αίτηση Πληρωμής, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: A. Αίτηση Προκαταβολής Η ΟΤΔ καταχωρεί την Αίτηση Προκαταβολής στο ΟΠΣΑΑ, αναρτώντας όλα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα (στήλη: «Ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ») και την οριστικοποιεί. Στη συνέχεια διαβιβάζει φάκελο πληρωμής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της αρμόδιας Περιφέρειας, ο οποίος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα (στήλη: «Ταχυδρομική υποβολή στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας»). Δικαιολογητικά Αίτησης Προκαταβολής Σελίδα 3 από 17 Ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ Ταχυδρομική υποβολή στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αίτηση Προκαταβολή Δικαιούχου (Ε_1) Εγγυητική Επιστολή (υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 της υπ αριθμ. 8427/ ΥΑ) Φορολογική ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων) Ασφαλιστική ενημερότητα (για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων) Η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή φυλάσσεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ έως την επιστροφή της. Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής γίνεται μετά: - Την ολοκλήρωση του ελέγχου του φακέλου πληρωμής στον οποίο περιλαμβάνεται η τελική Αίτηση Πληρωμής του δικαιούχου και την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. - Την επιστροφή στον ΕΛΕΓΕΠ τυχόν αδιάθετων υπολοίπων. - Την επιστροφή στον ΕΛΕΓΕΠ των τόκων που έχουν παραχθεί από την προκαταβολή. Οι τόκοι που παράγονται από την προκαταβολή κατατίθενται με την ολοκλήρωση της πράξης στον ΕΛΕΓΕΠ. Η σχετική ενημέρωση (etrait ή βεβαίωση) της τράπεζας, στην οποία τηρείται ο τραπεζικός λογαριασμός του Υπομέτρου, για το ποσό των τόκων και το αποδεικτικό κατάθεσής τους στον ΕΛΕΓΕΠ διαβιβάζονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πράξης, εντός του μηνός Ιανουαρίου του επόμενου έτους. B. Αίτηση Πληρωμής Η ΟΤΔ καταχωρεί την Αίτηση Πληρωμής στο ΟΠΣΑΑ, αναρτώντας όλα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα (στήλη: «Ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ») και την οριστικοποιεί. Στη συνέχεια διαβιβάζει φάκελο πληρωμής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της αρμόδιας Περιφέρειας, ο οποίος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα (στήλη: «Ταχυδρομική υποβολή στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας»). Δικαιολογητικά Αίτησης Πληρωμής Ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ Ταχυδρομική υποβολή στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αίτηση Πληρωμής Δικαιούχου (Ε_2) Βεβαίωση Υλοποίησης Δαπανών (ΒΥΔ) (Πίνακες 1α και 1β) Κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του υπομέτρου 19.4 και του λογαριασμού της ΟΤΔ από τον οποίο γίνονται οι πληρωμές στο πλαίσιο του υπομέτρου

4 Αναλυτικό καθολικό των υπό έλεγχο δαπανών Αντίγραφο του λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή των παραστατικών δαπανών της τρέχουσας αίτησης πληρωμής Αντίγραφο του λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή της επιχορήγησης που έχει ήδη καταβληθεί (μετά την 2 η αίτηση πληρωμής) Αποφάσεις Επιπέδου Λήψης Απόφασης που σχετίζονται με τις αιτούμενες δαπάνες Νόμιμα παραστατικά δαπάνης, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη φορολογική νομοθεσία Αποδεικτικά εξόφλησης παραστατικών δαπάνης Επίσημη μετάφραση παραστατικών από την αλλοδαπή (όπου απαιτείται) Έγγραφα/δικαιολογητικά/στοιχεία/παραστατικά, κατά περίπτωση, τα οποία αποδεικνύουν τη νομιμότητα και τεκμηριώνουν επαρκώς την επιλεξιμότητα των αιτούμενων δαπανών Φύλλα χρονοχρέωσης για την απασχόληση (όπου απαιτείται) Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης του εύλογου κόστους των αιτούμενων δαπανών (όπου απαιτείται) Φορολογική ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων) Ασφαλιστική ενημερότητα (για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων) Δήλωση Δικαιούχου για παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ./ΕΦΚΑ (Ε_8) (στην περίπτωση που υπάρχει όρος παρακράτησης στην φορολογική ή/και στην ασφαλιστική ενημερότητα / μόνο στην τελική πληρωμή) 4. Ενέργειες των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της αρμόδιας Περιφέρειας διενεργεί διοικητικό έλεγχο επί της Αίτησης Προκαταβολής Δικαιούχου ή της Αίτησης Πληρωμής Δικαιούχου και συμπληρώνει τη Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Αίτησης Προκαταβολής Δικαιούχου (Ε_3) ή τη Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Αίτησης Πληρωμής Δικαιούχου (Ε_4) αντίστοιχα. Κατά τον διοικητικό έλεγχο της Αίτησης Προκαταβολής και προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος εγκυρότητας της Εγγυητικής Επιστολής, είναι σκόπιμη η διασταύρωση των στοιχείων του φορέα έκδοσης της προσκομιζόμενης Εγγυητικής Επιστολής με τα στοιχεία των φορέων που περιλαμβάνονται στους πίνακες των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδας ιδρυμάτων, που δημοσιεύονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: Κατά τον διοικητικό έλεγχο της Αίτησης Πληρωμής γίνεται επαλήθευση του «εύλογου κόστους» των δαπανών που υποβάλλονται στην αίτηση πληρωμής (όπου απαιτείται) και για την τεκμηρίωση του σχετικού ελέγχου η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας συμπληρώνει το Φύλλο Ελέγχου Εύλογου Κόστους Δαπανών Αίτησης Πληρωμής (Ε_5). Στη συνέχεια συγκεντρώνει τις εγκεκριμένες αιτήσεις προκαταβολής ή πληρωμής, δημιουργεί παρτίδα πληρωμής ανά είδος πληρωμής (προκαταβολή-μερική-τελική), αναγνωρίζει και εκκαθαρίζει το συνολικό ποσό της παρτίδας, καταχωρίζει τις παρακρατήσεις (εάν υπάρχουν παρακρατήσεις / μόνο στην τελική πληρωμή) και δημιουργεί φάκελο πληρωμής ο οποίος περιέχει: Διαβιβαστικό Πληρωμής (Ε_6). Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων, η οποία δημιουργείται αυτόματα από το ΟΠΣΑΑ, με την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης, με σφραγίδα της Υπηρεσίας και πρωτότυπες υπογραφές (από τον ελεγκτή, τον προϊστάμενο της αρμόδιας Μονάδας και τον προϊστάμενο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας). Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου (Check List) (Ε_7) με τη βεβαίωση επιλεξιμότητας, με σφραγίδα της Υπηρεσίας και πρωτότυπες υπογραφές (από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Μονάδας και τον προϊστάμενο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας). Φορολογική Ενημερότητα για κάθε δικαιούχο (για είσπραξη χρημάτων-σε ισχύ). Ασφαλιστική Ενημερότητα για κάθε δικαιούχο (για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων-σε ισχύ). Σελίδα 4 από 17

5 Δήλωση Δικαιούχου για παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ./ΕΦΚΑ (Ε_8), στην περίπτωση που υπάρχει όρος παρακράτησης στην φορολογική ή/και στην ασφαλιστική ενημερότητα (μόνο στην τελική πληρωμή). Κατάσταση Παρακρατήσεων (εάν υπάρχουν παρακρατήσεις / μόνο στην τελική πληρωμή). Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω, περιλαμβάνεται και το εξής: Εγγυητική Επιστολή (πρωτότυπη). Ο φάκελος πληρωμής διαβιβάζεται στο Τμήμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συστημένης αλληλογραφίας ή courier, σε διπλούς φακέλους (ή πακέτα), εκ των οποίων: Ο εσωτερικός φάκελος αλληλογραφίας (ή πακέτο) αναγράφει τον αποστολέα και τον τελικό παραλήπτη και επίσης φέρει σήμανση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ στην κορυφή του. Ο εξωτερικός φάκελος αλληλογραφίας (ή πακέτο) αναγράφει τον αποστολέα, τον τελικό παραλήπτη, το Μέτρο και το Υπομέτρο χωρίς να φέρει καμία σήμανση διαβάθμισης. 5. Ενέργειες ΟΠΕΚΕΠΕ Το Τμήμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί έλεγχο πληρότητας και κανονικότητας του φακέλου πληρωμής καθώς και έλεγχο των φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων που πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την πληρωμή. Εάν οι φορολογικές ή/και ασφαλιστικές ενημερότητες έχουν λήξει, η προσκόμιση νέων ενημεροτήτων μπορεί να γίνει και σε αυτό το στάδιο εκτέλεσης της πληρωμής. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με βάση τη Λίστα Ελέγχου Φακέλου Πληρωμής (Ε_9), η οποία υπογράφεται από τον αρμόδιο ελεγκτή καθώς και από τον προϊστάμενο του Τμήματος Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας ή τον προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Στη συνέχεια, στο ΟΠΣΑΑ, επιβεβαιώνεται το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών και εγκρίνεται η παρτίδα πληρωμής. Τέλος, το Τμήμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας συντάσσει διαβιβαστικό έγγραφο (Ε_10) με το οποίο προωθεί το φάκελο πληρωμής στο Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πραγματοποίηση της πληρωμής. 6. Συνημμένα Ε_1: Αίτηση Προκαταβολής Δικαιούχου Ε_2: Αίτηση Πληρωμής Δικαιούχου Ε_3: Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Αίτησης Προκαταβολής Δικαιούχου Ε_4: Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Αίτησης Πληρωμής Δικαιούχου Ε_5: Φύλλο Ελέγχου Εύλογου Κόστους Δαπανών Αίτησης Πληρωμής Ε_6: Διαβιβαστικό Πληρωμής Ε_7: Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου (Check List) Ε_8: Δήλωση Δικαιούχου για παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ./ΕΦΚΑ Ε_9: Λίστα Ελέγχου Φακέλου Πληρωμής Ε_10: Διαβιβαστικό Φακέλου Πληρωμής Πίνακες 1α και 1β: Βεβαίωση Υλοποίησης Δαπανών (ΒΥΔ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ Σελίδα 5 από 17

6 ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Μονάδα Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ.: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ» ΤΟΥ ΠΑΑ ΗΜ/ΝΙΑ: ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ε_1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Α.Φ.Μ.: Δ.O.Y.: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΟΤΔ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: FAX: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται αποκλειστικά για το Υπομέτρο 19.4 ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (IBAN): Για την υλοποίηση του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης και σε συνέχεια της υπ αριθμ. απόφαση ένταξης, παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε προκαταβολή ύψους. H αιτούμενη προκαταβολή αντιστοιχεί στο % (έως 50%) της δημόσιας δαπάνης του Υπομέτρου 19.4 του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης. Η δημόσια δαπάνη του Υπομέτρου 19.4 ανέρχεται σε και αντιστοιχεί: - σε ποσοστό % (έως 20%) της δημόσιας δαπάνης ΕΓΤΑΑ, η οποία ανέρχεται σε και - σε ποσοστό % (έως 25%) της δημόσιας δαπάνης ΕΤΘΑ, η οποία ανέρχεται σε (στην περίπτωση χρήσης επικεφαλής ταμείου), σύμφωνα με την υπ αριθμ. απόφαση έγκρισης του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης. Συνημμένα, υποβάλλω: Εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους η οποία έχει εκδοθεί από (τράπεζα ή άλλος χρηματοπιστωτικός οργανισμός) και αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του αιτούμενου ποσού. Φορολογική ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων). Ασφαλιστική ενημερότητα (για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων). (Τόπος, ημ/νία) Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου Σελίδα 6 από 17 (ονοματεπώνυμο, υπογραφή, εταιρική σφραγίδα)

7 ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Μονάδα Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ.: ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ» ΤΟΥ ΠΑΑ ΗΜ/ΝΙΑ: ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ε_2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Α.Φ.Μ.: Δ.O.Y.: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΟΤΔ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: FAX: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται αποκλειστικά για το Υπομέτρο 19.4 ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (IBAN): Με την παρούσα υποβάλλω την (1 η, 2 η, ) αίτηση (μερικής ή τελικής) πληρωμής για τις δαπάνες που έχω πραγματοποιήσει ως δικαιούχος του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του ΠΑΑ , σύμφωνα με την υπ αριθμ. απόφαση ένταξης. Όταν έχει χορηγηθεί προκαταβολή: Το σύνολο των δαπανών που έχω πραγματοποιήσει από έως (πρώτη και τελευταία ημερομηνία εξόφλησης) ανέρχεται στο % (τουλάχιστον 40%) της προκαταβολής ύψους που έχω λάβει για την υλοποίηση του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης. Όταν δεν έχει χορηγηθεί προκαταβολή: Το σύνολο των δαπανών που έχω πραγματοποιήσει από έως (πρώτη και τελευταία ημερομηνία εξόφλησης / περίοδος τουλάχιστον 4 μηνών) ανέρχεται σε. Ως εκ τούτου παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε οικονομική ενίσχυση ύψους. Συνημμένα, υποβάλλω: Δικαιολογητικά Αίτησης Πληρωμής Σελίδα 7 από 17 Ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ Ταχυδρομική υποβολή στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βεβαίωση Υλοποίησης Δαπανών (ΒΥΔ) Κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του υπομέτρου 19.4 και του λογαριασμού της ΟΤΔ από τον οποίο γίνονται οι πληρωμές στο πλαίσιο του υπομέτρου Αναλυτικό καθολικό των υπό έλεγχο δαπανών Αντίγραφο του λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή των παραστατικών δαπανών της τρέχουσας αίτησης πληρωμής

8 Αντίγραφο του λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή της επιχορήγησης που έχει ήδη καταβληθεί (μετά την 2η αίτηση πληρωμής) Αποφάσεις Επιπέδου Λήψης Απόφασης που σχετίζονται με τις αιτούμενες δαπάνες Νόμιμα παραστατικά δαπάνης, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη φορολογική νομοθεσία Αποδεικτικά εξόφλησης παραστατικών δαπάνης Επίσημη μετάφραση παραστατικών από την αλλοδαπή (όπου απαιτείται) Έγγραφα/δικαιολογητικά/στοιχεία/παραστατικά, κατά περίπτωση, τα οποία αποδεικνύουν τη νομιμότητα και τεκμηριώνουν επαρκώς την επιλεξιμότητα των αιτούμενων δαπανών Φύλλα χρονοχρέωσης για την απασχόληση (όπου απαιτείται) Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης του εύλογου κόστους των αιτούμενων δαπανών (όπου απαιτείται) Φορολογική ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων) Ασφαλιστική ενημερότητα (για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων) Δήλωση Δικαιούχου για παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ./ΕΦΚΑ (στην περίπτωση που υπάρχει όρος παρακράτησης στην φορολογική ή/και στην ασφαλιστική ενημερότητα / μόνο στην τελική πληρωμή) Βεβαιώνουμε ότι οι ανωτέρω δαπάνες δεν έχουν τύχει, ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα στο πλαίσιο της τρέχουσας ή άλλης προγραμματικής περιόδου. (Τόπος, ημ/νία) Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, υπογραφή, εταιρική σφραγίδα) Σελίδα 8 από 17

9 ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ» ΤΟΥ ΠΑΑ Ε_3 ΟΤΔ που υποβάλλει την αίτηση προκαταβολής ΑΦΜ Κωδικός ΟΠΣΑΑ Αρ. πρωτ. αίτησης προκαταβολής Ύψος αιτούμενης προκαταβολής Αρ. πρωτ. απόφαση ένταξης στο υπομέτρο 19.4 Δημόσια δαπάνη υπομέτρου 19.4 Χρήση του ΕΓΤΑΑ ως επικεφαλής ταμείο (ΝΑΙ / ΟΧΙ) Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που τηρείται αποκλειστικά από την ΟΤΔ για το υπομέτρο 19.4 Τράπεζα: Αριθμός λογαριασμού (IBAN): ΕΛΕΓΧΟΙ: ΝΑΙ ΟΧΙ Υπάρχει απόφαση ένταξης στο υπομέτρο 19.4; Υπάρχει Αίτηση Προκαταβολής της ΟΤΔ ορθά συμπληρωμένη και αρμοδίως υπογεγραμμένη; Υπάρχει έγκυρη Εγγυητική Επιστολή αορίστου χρόνου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποσού ίσου με το 100% της αιτούμενης προκαταβολής; Η Εγγυητική Επιστολή είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 της υπ αριθμ. 8427/ Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων; Υπάρχει φορολογική ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων); Υπάρχει ασφαλιστική ενημερότητα (για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων); Το ύψος της αιτούμενης προκαταβολής αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 50% της δημόσιας δαπάνης του υπομέτρου 19.4; Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες καταχωρίσεις και αναρτήσεις στο ΟΠΣΑΑ; Παρατηρήσεις:... ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΝΑΙ ΟΧΙ Βεβαιώνεται η πληρότητα και νομιμότητα της αίτησης προκαταβολής της δικαιούχου ΟΤΔ Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ισχύουσες αποφάσεις, οι εγκύκλιοι εφαρμογής του υπομέτρου και οι σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις εφαρμογής Παρατηρήσεις:... Ημ/νία / / Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ Για τον επανέλεγχο Ημ/νία / / Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ονοματεπώνυμο, υπογραφή) (ονοματεπώνυμο, υπογραφή) Σελίδα 9 από 17

10 ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ» ΤΟΥ ΠΑΑ ΟΤΔ που υποβάλλει την αίτηση πληρωμής ΑΦΜ Κωδικός ΟΠΣΑΑ Αρ. πρωτ. αίτησης πληρωμής Α/Α αίτησης πληρωμής (1η, 2η, 3 η, ) Ύψος αιτούμενου ποσού Ύψος χορηγηθείσας προκαταβολής (στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί προκαταβολή) Δημόσια δαπάνη υπομέτρου 19.4 Ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου Β Χρήση του ΕΓΤΑΑ ως επικεφαλής ταμείο (ΝΑΙ / ΟΧΙ) Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που τηρείται αποκλειστικά από την ΟΤΔ για το υπομέτρο 19.4 Τράπεζα: Αριθμός λογαριασμού (IBAN): Ε_4 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Υπάρχει Αίτηση Πληρωμής της ΟΤΔ ορθά συμπληρωμένη και αρμοδίως υπογεγραμμένη; Υπάρχει Βεβαίωση Υλοποίησης Δαπανών (ΒΥΔ); Υπάρχει κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται αποκλειστικά για το υπομέτρο 19.4 και του λογαριασμού της ΟΤΔ από τον οποίο γίνονται οι πληρωμές στο πλαίσιο του υπομέτρου; Υπάρχει αναλυτικό καθολικό των υπό έλεγχο δαπανών; Υπάρχει αντίγραφο του λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή των παραστατικών δαπανών της τρέχουσας αίτησης πληρωμής; Υπάρχει αντίγραφο του λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή της επιχορήγησης που έχει ήδη καταβληθεί (μετά την 2η αίτηση πληρωμής); Υπάρχουν Αποφάσεις Επιπέδου Λήψης Απόφασης που σχετίζονται με τις αιτούμενες δαπάνες; Υπάρχουν νόμιμα παραστατικά δαπάνης, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη φορολογική νομοθεσία; Υπάρχουν αποδεικτικά εξόφλησης παραστατικών δαπάνης; Υπάρχει επίσημη μετάφραση παραστατικών από την αλλοδαπή (όπου απαιτείται); Υπάρχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά/στοιχεία/παραστατικά, κατά περίπτωση, τα οποία αποδεικνύουν τη νομιμότητα και τεκμηριώνουν επαρκώς την επιλεξιμότητα των αιτούμενων δαπανών; Υπάρχουν φύλλα χρονοχρέωσης για την απασχόληση (όπου απαιτείται); Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης του εύλογου κόστους των αιτούμενων δαπανών (όπου απαιτείται); Υπάρχει φορολογική ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων); Υπάρχει ασφαλιστική ενημερότητα (για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων); Υπάρχει δήλωση Δικαιούχου για παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ./ΕΦΚΑ (στην περίπτωση που υπάρχει όρος παρακράτησης στην φορολογική ή/και στην ασφαλιστική ενημερότητα / μόνο στην τελική πληρωμή); Παρατηρήσεις:... ΕΛΕΓΧΟΙ: ΝΑΙ ΟΧΙ Υπάρχει απόφαση ένταξης στο υπομέτρο 19.4; Το ύψος του αιτούμενου ποσού είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 40% της χορηγηθείσας προκαταβολής (στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί προκαταβολή); Η αίτηση πληρωμής αφορά περίοδο δαπανών τουλάχιστον 4 μηνών (στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί προκαταβολή); Σελίδα 10 από 17 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

11 Οι δαπάνες οι οποίες περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής της ΟΤΔ εντάσσονται στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του υπομέτρου 19.4, σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο; Οι δαπάνες για τις οποίες αιτείται ενίσχυση η ΟΤΔ πραγματοποιήθηκαν εντός της περιόδου επιλεξιμότητας (δηλαδή, από την επόμενη της κατάθεσης του φακέλου Β ή από τη σύσταση του νομικού προσώπου (για τις υπό σύσταση ΟΤΔ) και μέχρι τις ); Οι αιτούμενες δαπάνες έχουν εξοφληθεί νομίμως; Οι αιτούμενες δαπάνες έχουν εξοφληθεί μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής; Τα παραστατικά δαπανών της τρέχουσας αίτησης πληρωμής έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία του Δικαιούχου; Η επιχορήγηση που έχει ήδη καταβληθεί έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία του Δικαιούχου (μετά την 2 η αίτηση πληρωμής); Έχει γίνει έλεγχος/επαλήθευση του «εύλογου κόστους» των δαπανών που υποβάλλονται στην τρέχουσα αίτηση πληρωμής (όπου απαιτείται); Διασφαλίζεται η μη διπλή χρηματοδότηση των δαπανών που υποβάλλονται στην τρέχουσα αίτηση πληρωμής από κάθε άλλη πηγή χρηματοδότησης; Υπάρχουν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα ΦΠΑ (στην περίπτωση που στις αιτούμενες δαπάνες περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ); Το άθροισμα των ποσών των υποβληθεισών αιτήσεων πληρωμής δεν υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της πράξης O δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα (τοποθέτηση επεξηγηματικής πινακίδας); Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες καταχωρίσεις και αναρτήσεις στο ΟΠΣΑΑ; Παρατηρήσεις:... ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΝΑΙ ΟΧΙ Αιτούμενο ποσό (α): Επιλέξιμο ποσό (β): Έχουν επιβληθεί μειώσεις; - Αν ΝΑΙ, ποσό Μειώσεων (μ) (μ=α-β): Αιτιολογία:. Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό εκφρασμένη σε ποσοστό (π= [(α β)/β]*100) είναι: % Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό είναι μεγαλύτερη από 10%; - Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση (δκ) ποσού [δκ= β - (α-β)] Επιλέξιμο ποσό πληρωμής (α-μ-δκ): Εγκρίνεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο; Παρατηρήσεις:... ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΝΑΙ ΟΧΙ Βεβαιώνεται η πληρότητα και νομιμότητα της αίτησης πληρωμής της δικαιούχου ΟΤΔ Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ισχύουσες αποφάσεις, οι εγκύκλιοι εφαρμογής του υπομέτρου και οι σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις εφαρμογής Παρατηρήσεις:... Ημ/νία / / Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ Για τον επανέλεγχο Ημ/νία / / Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ονοματεπώνυμο, υπογραφή) Σελίδα 11 από 17 (ονοματεπώνυμο, υπογραφή)

12 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ» ΤΟΥ ΠΑΑ ΟΤΔ που υποβάλλει την αίτηση πληρωμής ΑΦΜ Κωδικός ΟΠΣΑΑ Αρ. πρωτ. αίτησης πληρωμής Α/Α αίτησης πληρωμής (1η, 2η, 3 η, ) Αιτούμενο ποσό τρέχουσας αίτησης πληρωμής Ποσό τρέχουσας αίτησης πληρωμής που υπόκειται σε έλεγχο εύλογου κόστους Ε_5 Ο ελεγκτής, λαμβάνοντας υπόψη: τις δαπάνες για τις οποίες απαιτείται επαλήθευση του εύλογου κόστους τα αποδεικτικά στοιχεία και παραστατικά που εστάλησαν από τον δικαιούχο τα αποδεικτικά στοιχεία που προσπέλασε ο ίδιος προέβη σε έλεγχο του εύλογου κόστους των δαπανών, όπως φαίνονται παρακάτω: α/α Περιγραφή δαπάνης Ποσό δαπάνης Διαδίκτυο (ύπαρξη αποδεικτικών) Έλεγχος Εύλογου Κόστους Στοιχεία προμηθευτών (ύπαρξη αποδεικτικών) Διασταυρωτικός έλεγχος (ύπαρξη αποδεικτικών) Σημείωση: Για κάθε δαπάνη σημειώνεται ο τρόπος με τον οποίο έγινε ο έλεγχος του εύλογου κόστους. Ημ/νία / / Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ Για τον επανέλεγχο Ημ/νία / / Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ονοματεπώνυμο, υπογραφή) (ονοματεπώνυμο, υπογραφή) Σελίδα 12 από 17

13 Ε_6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Μονάδα Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fa: Ημ/νία: / / Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας Δομοκού 5 Τ.Κ , Αθήνα Θέμα: Αποστολή παρτίδας πληρωμής στο πλαίσιο του Μέτρου 19 Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του ΠΑΑ Σας διαβιβάζουμε την με αριθμό παρτίδα πληρωμής του Μέτρου 19 Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του ΠΑΑ για ποσό Δημόσιας Δαπάνης που αφορά: ΟΤΔ: Κωδ. ΟΠΣΑΑ: Είδος πληρωμής: (προκαταβολή-μερική-τελική) Κωδικός ΣΑΕ: Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ονοματεπώνυμο) Συνημμένα 1. Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων 2. Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου (Check List) 3. Φορολογική Ενημερότητα 4. Ασφαλιστική Ενημερότητα 5. Δήλωση Δικαιούχου για παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ./ΕΦΚΑ 6. Κατάσταση Παρακρατήσεων 7. Εγγυητική Επιστολή Σελίδα 13 από 17

14 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK LIST) ΜΕΤΡΟ 19 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ» ΤΟΥ ΠΑΑ Ε_7 Κωδικός ΣΑΕ: ΟΤΔ: Κωδ. ΟΠΣΑΑ: Είδος πληρωμής: Αριθμός παρτίδας: Ποσό μειώσεων: Ποσό κυρώσεων: Συνολικό ποσό πληρωμής παρτίδας: ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Για το σύνολο των δικαιούχων της παρτίδας: 1. Υπάρχει Απόφαση Ένταξης στο ΠΑΑ ; 2. Έχει υποβληθεί η Αίτηση Προκαταβολής Δικαιούχου / Αίτηση Πληρωμής Δικαιούχου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά; 3. Έχει συνταχθεί η Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Αίτησης Προκαταβολής Δικαιούχου / Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Αίτησης Πληρωμής Δικαιούχου; 4. Έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι, από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, έλεγχοι (π.χ. διασταυρωτικοί, διοικητικοί); 5. Τηρούνται οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης και όλοι οι εφαρμοστέοι ενωσιακοί και εθνικοί κανόνες; 6. Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες καταχωρίσεις και αναρτήσεις στο ΟΠΣΑΑ; ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:... Βεβαίωση Επιλεξιμότητας: - Όλοι οι έλεγχοι διεξήχθησαν κανονικά και σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις εφαρμογής. - Βεβαιώνεται η πληρότητα και νομιμότητα της των Αιτήσεων Προκαταβολής / Αιτήσεων Πληρωμής και η επιλεξιμότητα της ενίσχυσης των Δικαιούχων που συμπεριλαμβάνονται στην Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων που διαβιβάζεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - Τα παραστατικά που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω φυλάσσονται στα αρχεία της Υπηρεσίας μας/των Δικαιούχων και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ελέγχου. Ημερομηνία / /. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ονοματεπώνυμο, υπογραφή) (ονοματεπώνυμο, υπογραφή, σφραγίδα) Σελίδα 14 από 17

15 Ε_8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΟΤΔ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΦΜ: ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δομοκού 5, Τ.Κ , Αθήνα ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ Δ.Ο.Υ./ΕΦΚΑ Με την παρούσα δίνω εντολή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να παρακρατήσει και να αποδώσει στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή/και στον ΕΦΚΑ τα ποσά που αναγράφονται στην φορολογική ή/και ασφαλιστική ενημερότητα και αφορούν στην τελική αίτηση πληρωμής για το Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ (Τόπος, ημ/νία) Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, υπογραφή, εταιρική σφραγίδα) Σελίδα 15 από 17

16 Ε_9 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ» ΤΟΥ ΠΑΑ Αρ. πρωτ. εισερχ. φακέλου πληρωμής: Κωδικός ΣΑΕ: ΟΤΔ: Κωδ. ΟΠΣΑΑ: Είδος πληρωμής: Αριθμός παρτίδας: Ποσό μειώσεων: Ποσό κυρώσεων: Συνολικό ποσό πληρωμής παρτίδας: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Ύπαρξη Κατάστασης Πληρωμής Υποχρεώσεων, με την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης, αρμοδίως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη Ύπαρξη Συγκεντρωτικής Κατάστασης Ελέγχου (Check List), αρμοδίως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη Ύπαρξη Φορολογικής Ενημερότητας για κάθε δικαιούχο Ύπαρξη Ασφαλιστικής Ενημερότητας για κάθε δικαιούχο Ύπαρξη Δήλωσης Δικαιούχου για παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ./ΕΦΚΑ (εάν υπάρχουν παρακρατήσεις / μόνο στην τελική πληρωμή) Ύπαρξη Κατάστασης Παρακρατήσεων (εάν υπάρχουν παρακρατήσεις / μόνο στην τελική πληρωμή) Ύπαρξη πρωτότυπης Εγγυητικής Επιστολής (στην περίπτωση προκαταβολής) ΕΛΕΓΧΟΙ: ΝΑΙ ΟΧΙ Έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣΑΑ τα απαραίτητα στοιχεία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, βάσει δειγματοληπτικού ελέγχου Βεβαιώνεται από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας ότι πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι, από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, έλεγχοι (π.χ. διασταυρωτικοί, διοικητικοί) Βεβαιώνεται από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας η επιλεξιμότητα της δαπάνης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:..... Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ (ονοματεπώνυμο, υπογραφή, κωδ. ελεγκτή, ημερομηνία) (ονοματεπώνυμο, υπογραφή, ημερομηνία) Σελίδα 16 από 17

17 Ε_10 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πληρ.: Ημερομηνία: Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ: Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων - Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων - Γραφείο Προϊσταμένου της Δ/νσης ΘΕΜΑ: Αποστολή φακέλου πληρωμής στο πλαίσιο του Μέτρου 19 Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του ΠΑΑ Σας διαβιβάζουμε τον με αριθ. πρωτ. εισερχόμενο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. φάκελο πληρωμής που αφορά πληρωμή στο πλαίσιο του Μέτρου 19 Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του ΠΑΑ Ο φάκελος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συνοδεύεται από Λίστα Ελέγχου Φακέλου Πληρωμής με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αναγνωρισμένου και εκκαθαρισμένου φακέλου πληρωμής, διαβιβάζεται προς πληρωμή η παρτίδα με τα παρακάτω στοιχεία: Αριθμός παρτίδας Ποσό Δ.Δ. ΟΤΔ Κωδ. ΟΠΣΑΑ Είδος πληρωμής Κωδ. ΣΑΕ Παρακαλούμε για την έκδοση εντολής πληρωμής, την απόδοση των τυχόν παρακρατήσεων και τη μέριμνα για την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου στην Τράπεζα. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ (ονοματεπώνυμο, υπογραφή) ΚΟΙΝ.: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Μονάδα Σελίδα 17 από 17

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ» ΤΟΥ ΠΑΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΟΤΔ)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ» ΤΟΥ ΠΑΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΟΤΔ) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠεοιΦέοειας Μονάδα Ταγ. Δ/νσπ: Τ.Κ.: Ε 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 04.10.2016 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 132027 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 28/07/2017 Αρ. Πρωτ : 63602 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 09-08-2016 Αρ. Πρωτ : 103243 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 08/07/2016 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 95229 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ Ε Γ Κ Υ Κ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα:4/5/2017 Αρ. Πρωτ : 38223 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 30/12/14 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 177404 Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: 210 8802410 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα Βελτίωσης Ανταγωνιστικότητας

Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα Βελτίωσης Ανταγωνιστικότητας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 21-09-2016 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 119051 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση:Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας. Τμήμα: Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση:Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας. Τμήμα: Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση:Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας Αθήνα, 25/07/2016 Αρ. Πρωτ: 99001 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ. Πρωτ : 91617

ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ. Πρωτ : 91617 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Αρ. Πρωτ : 91617 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 23-12-2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 136432 Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: 210 8802410 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.: /01/ Εγκύκλιος οδηγιών για

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.: /01/ Εγκύκλιος οδηγιών για Πίνακας περιεχομένων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2ης ή/και 3ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 1. Νομικό Πλαίσιο 2. Εισαγωγή Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΞ46ΨΧΞΧ-6ΗΙ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 02.04.2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 38928 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες : Αριστέα Βολιτάκη Αθήνα 19.12.2016 Αριθμ. Πρωτ.185835 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Ημερομηνία: Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΑΡΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Ημερομηνία: Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΡΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Ημερομηνία: 25-07-2016 Αρ. πρωτ.: 98921 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Εναρμόνιση και καθορισμός ολοκλήρωσης των διαδικασιών πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ46ΨΧΞΧ-ΜΔΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 31-1-2013 Πληροφορίες : Τσούμας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 28-12-2015 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αριθ. Πρωτ. 137437 Τμήμα Αλιείας ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 11/3/2016 Αρ. Πρωτ : ΔΗΜΟΣΙΟ

ΤΜΗΜΑ : Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 11/3/2016 Αρ. Πρωτ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ : Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 11/3/2016 Αρ. Πρωτ : 55763 ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ΕΝΤΥΠΟ Ε_1 Προς: Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/08/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 106336 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 04/07/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Αρ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΜΕΤΡΟΥ 3.1 και ειδικότερα της πρόσκλησης 3.1.2 του «ΕΠΑλ 2007-2013»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΜΕΤΡΟΥ 3.1 και ειδικότερα της πρόσκλησης 3.1.2 του «ΕΠΑλ 2007-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 30.12. 2015 Αρμόδια Δ/νση : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αρ. Πρωτ:139202 Τμήμα Αλιείας ΔΗΜΟΣΙΟ Ιστορικότητα εκδόσεων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΔΑ: ΒΕΝΤ46ΨΧΞΧ-ΙΤΕ ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 13-5-2013 Πληροφορίες : Τσούμας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.5 του Ε.Π.ΑΛ

Εγκύκλιος Μέτρου 3.5 του Ε.Π.ΑΛ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας Αθήνα, 11.11.2016 Αρ. Πρωτ: 158392 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε /56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε /56/Β/8623 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ. Αθήνα : Αρ. Πρωτ : ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ. Αθήνα : Αρ. Πρωτ : ΔΗΜΟΣΙΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα :22-07-2016 Αρ. Πρωτ : 98853 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9-11-2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 112345 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εγκύκλιος Οπτικού Διοικητικού ελέγχου των παραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 10/10/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 100012 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ 2007-2013 (Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ) Ιστορικότητα Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας Αθήνα, 20/11/2015 Αρ. Πρωτ: 121513 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/12/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:4204/136049 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΕΚ:4171/B /23-12-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-07-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5376 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΕΚ: B 2400/03-08-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα : 10.07.2014 Αρ. Πρωτ : 101267 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Αθήνα 10 Μαρτίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 10.2.2016 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 37092 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 15/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.51484 ΔΗΜΟΣΙΟ Ο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 15/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.51484 ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες : Όλγα Σταμούλη Αθήνα 15/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.51484 ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 145864 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 3.1 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος Συλλογικές Δράσεις»

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 3.1 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος Συλλογικές Δράσεις» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 18.03.2014 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 968/84613

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 968/84613 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη,09/10/2017 Ταχ. Διεύθ. : 1 ο χλμ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ "Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις"

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:14/08/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 114610 ΑΔΑ:.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11.03.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 2277 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. /νση: Μενάνδρου 22 Τ.Θ. 1091 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 22/1/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 25376 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 970/84618

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 970/84618 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Πληροφορίες: Ν. ΚΩΤΣΗΡΑΣ Τηλέφωνο: Ε-mail:

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Πληροφορίες: Ν. ΚΩΤΣΗΡΑΣ Τηλέφωνο: Ε-mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Βελή, Πλατεία Ρήγα Φεραίου Λάρισα, 41222 Πληροφορίες: Ευθύμιος Κοντζικλίδης Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/1/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 25375 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

: /01/

: /01/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Περί της έγκρισης, διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση και καταβολής 1 ης μερικής δόσης

ΘΕΜΑ : Περί της έγκρισης, διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση και καταβολής 1 ης μερικής δόσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Υπόδειγμα 1α: Αίτηση του Φορέα για τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Μελισσοκομίας Υπόδειγμα 1β: Αίτηση της ΟΜΣΕ για τη συνέχιση λειτουργίας του επιχορηγούμενου από τον Καν. Ε.Ε1234/07

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΑΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ Ν ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦ ΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β 6 Αθήνα,15-11-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Αθήνα, 10 / 05 /2017. Αρ.Πρωτ.:1396 Α.Δ.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Αθήνα, 10 / 05 /2017. Αρ.Πρωτ.:1396 Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ολοκλήρωσης των έργων των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.

Διαδικασίες Ολοκλήρωσης των έργων των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 19/02/2008 Αρ. Πρ. 1998 Πληρ. Τηλ. FAX e-mail Δ/νση Τ.Κ. Φίλιππος Χανοζίδης Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Αθήνα, 17/ 06 /2016. Αρ.Πρωτ.: 1477 Α.Δ.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Αθήνα, 17/ 06 /2016. Αρ.Πρωτ.: 1477 Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/ 06 /2016 Αρ.Πρωτ.: 1477 Α.Δ.Α.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822 Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 207

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17/01/2018 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΕΙΣ : 1.ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17/01/2018 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΕΙΣ : 1.ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17/01/2018 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΕΙΣ : 1.ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5387 2. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-2-2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1460 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07.05.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6353 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: 24660

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΟΥΛ4653ΠΓ-5Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ:6ΟΥΛ4653ΠΓ-5Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ:6ΟΥΛ4653ΠΓ-5Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-08 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 2720/88459 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΥΘ04653ΠΓ-Ο4Σ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-08 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 2721/88467 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11/12/2015 Αριθ. Πρωτ:5620/138619 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. (ΦΕΚ 2703/Β /14-12-2015)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11/12/2015 Αριθ. Πρωτ:5620/138619 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. (ΦΕΚ 2703/Β /14-12-2015) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ Τοποθεσία υλοποίησης : ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΤΚ

ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ Τοποθεσία υλοποίησης : ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΤΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Αθήνα: 14-5-2010 Αρ. Πρωτ.: 46646 ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Αθήνα, 28-03-2016

Διαβάστε περισσότερα

694 (ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. 79/ , ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 2104/71913/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

694 (ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. 79/ , ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 2104/71913/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9.14 : ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ µονο ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αριθμός φακέλου

9.14 : ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ µονο ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αριθμός φακέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/1/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 25374 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής, 65 Ταχ. Κώδικας : 57001 Πληροφορίες: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα