Fax Κ.Α α) β) γ) & K.A Κ.Α.Ε &

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fax Κ.Α α) β) γ) & K.A Κ.Α.Ε &"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Ηρ. Πολυτεχνείου 9 Ταχ Κώδικας Fax Τηλέφωνο Αρµόδιος Πλατανησιώτης Νικόλαος )Προµήθεια «Υλικά Φαρµακείου» Χρηµατοδότηση ίδιοι πόροι Πoσό: 7.45,97 συµπ/νου Κ.Α α) β) γ) & 2)Υλικά φαρµακείου»για τον «Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών» Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ Ποσο:665,86 συµπ/νου K.A )Προµήθεια «Υλικά Φαρµακείου» Χρηµατοδότηση ΟΠΑΝ Ποσό 3.895,04 συµπ/νου Κ.Α.Ε & ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ EIKTIKOY ΠΡ/ΣΜΟΥ : 2.02,87 Σ/ΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ ο Αντικείµενο της παρούσας µελέτης. Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια Φαρµακευτικού Υγειονοµικού Υλικού για τις ανάγκες του ήµου Πειραιά καθώς και για τις ανάγκες του Οργανισµού Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας Πειραιά (ΟΠΑΝ) έτους 206. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 202,87 συµπεριλαµβανόµενου (µπορεί να διαφοροποιηθούν τα ποσά ) & θα χρηµατοδοτηθεί ως εξής:. από τους Κ.Α α) β) γ) «Προµήθεια υλικών Φαρµακευτικού Υγειονοµικού Υλικού» για ποσό 7.45,97 συµπερ/νου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Πειραιά, η χρηµατοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. 2.από τον Κ.Α Προµήθεια Υλικών Φαρµακευτικού -Υγειονοµικού Υλικού «Ξενώνας Κακοποιηµένων γυναικών «για ποσό 665,86 συµπ/νου,η χρηµατοδότηση θα γίνει από ΕΣΠΑ. 3.Κωδικός & Προµήθεια Υλικών Φαρµακευτικού Υγειονοµικού Υλικού για ποσό 3,895,04 για τις ανάγκες του Οργανισµού Πολιτισµού,Αθλητισµού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ)η θα χρηµατοδότηση θα γίνει από Οργανισµό Πολιτισµού,Αθλητισµού και Νεολαίας(ΟΠΑΝ).

2 ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:. Ν.442/6-ΦΕΚ.47.Α ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 204/24/ΕΕ και 204/25/ΕΕ. 2. Το Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ήµου & Κοινοτήτων εκτός των παραγράφων -3 του πρώτου εδαφίου της παρ.9,της παρ.0 του άρθρου 209, της παρ.5 του άρθρου 223,του δεύτερου εδαφίου της παρ.2του άρθρου257,της παρ.7του άρθρου 265,της παραγράφου του άρθρου268 που καταργούνται µε τον Ν.442/6. 3. Τον Ν. 3852/ ΦΕΚ. 87Α 7-6-0, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»εκτός της περίπτωσης β της παρ.7του άρθρου 72 παρ.8 του άρθρου 94 και της παρ.5 του άρθρου 96,που καταργούνται µε τον Ν.442/6. ΑΡΘΡΟ 3ο Συµβατικά στοιχεία Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 2. Η Τεχνική έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4. Τιµολόγιο ΑΡΘΡΟ 4ο Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού ή µε απευθείας ανάθεση.(αρ.7&8 του Ν.442/6).Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να δώσουν πρόσφορά για όλες τις οµάδες των υλικών που αφορούν τον ήµο και τον ΟΠΑΝ µε κριτήριο κατακύρωση την χαµηλότερη τιµή. ΑΡΘΡΟ 5 ο ικαίωµα συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας. Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο. Οι συµµετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορές για όλες τις οµάδες. εν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιµέρους είδη οµάδων ΑΡΘΡΟ 6 ο ικαιολογητικά συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την προσφορά η οποία υποβάλλετε µέσα σε σφραγισµένο φάκελο πρέπει να υποβάλλουν τα κάτωθι : 2

3 . Βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο (Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου). 2. Υπεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται: Ότι έλαβαν γνώση για τους όρους του διαγωνισµού και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. ιευκρινίζεται ότι, η ασφαλιστική ενηµερότητα θα αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος. ;Ότι είναι ενήµεροι στις υποχρεώσεις τους στο οικείο Επιµελητήριο. Ότι τα υλικά θα παραδοθούν τµηµατικά ή συνολικά, καθώς και ότι η προθεσµία εκτελέσεως της προµήθειας θα είναι σύµφωνα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ήµου και του ΟΠΑΝ. 3. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν µε εκπροσώπους τους,υποβάλλουν Υπεύθυνη ήλωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου. 4. Όταν πρόκειται για εταιρεία, υποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι ο εξουσιοδοτών είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, που έχει το δικαίωµα αυτό και ότι έχει ληφθεί απόφαση του ιοικ. Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους. Σε περίπτωση µη προσκόµισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και κατά τον έλεγχο αυτών προκύψει κώλυµα σύναψης της σύµβασης, η κατακύρωση γίνεται σε συµµετέχοντα που προσφέρει την αµέσως επόµενη καλλίτερη για το φορέα προσφορά ΑΡΘΡΟ 7ο Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές. 3

4 Άρθρο 8ο Χρόνος παράδοσης των υλικών Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή και αρχίζει από την υπογραφή των επιµέρους συµφωνητικών που θα υπογράψει ο ήµος Πειραιά και το Νοµικό Πρόσωπο (ΟΠΑΝ) Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά µέσα στο χρόνο που ορίζει η σύµβαση. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του.σ. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης,χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό,ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε παρ.206&207 του Ν.442/6). Άρθρο 9ο Παραλαβή των υλικών Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρµόδια επιτροπή, αµέσως µετά την παράδοσή τους αφού προηγηθεί ο ποιοτικός έλεγχος που προβλέπεται στην συγγραφή υποχρεώσεων και ελεγχθεί η αναγραφόµενη ηµεροµηνία λήξης των φαρµάκων, η οποία θα είναι τουλάχιστον δύο έτη από την ηµεροµηνία παράδοσης. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε το αρ.208του Ν.442/6. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τµηµατικά ή εξ ολοκλήρου κατόπιν παραγγελίας,ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να είναι απαραίτητο να εξαντληθούν όλες οι ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Τα προς προµήθεια είδη αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.το φαρµακευτικό υλικό θα έχει έγκριση από τον ΕΟΦ. Τα υπόλοιπα είδη θα φέρουν το σήµα CE και θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας. Άρθρο 0ο Έξοδα µεταφοράς και ασφάλισης των υλικών Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την αρµόδια επιτροπή(αρ.20 του Ν.442/6). Άρθρο ο Υπογραφή Σύµβασης Ο προµηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια υποχρεούται εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας (αρ.05 του Ν.442/6). Άρθρο 2ο Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου. Ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος όταν : εν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου(αρ.05 του Ν.442/6). 4

5 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε φόρτωσε,παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο (άρθρο 206 του Ν.442/6). ΑΡΘΡΟ 3ο ιάρκεια Σύµβασης Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται από την υπογραφής της σχετικής συµβάσεως ως την 3/2 /206 µε δυνατότητα παράτασης. ΑΡΘΡΟ 4ο Τόπος παράδοσης Η παράδοση θα γίνει σε αποθηκευτικούς χώρους του ήµου και του Νοµικού Προσώπου (ΟΠΑΝ) και θα γίνει µετά από τηλεφωνική επικοινωνία των αρµοδίων υπαλλήλων. ΑΡΘΡΟ 5 ο Τρόπος πληρωµής Η πληρωµή θα γίνει : Σύµφωνα µε το (άρθρο 200 του Ν.442/6 πάρ.2α :Με την εξόφληση του 00%της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών,ανά κωδικό (Κ.Α) ΑΡΘΡΟ 6 ο απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή Όλες οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και εκφόρτωσης,φόροι,τέλη,κηρύκεια δικαιώµατα,χαρτόσηµα,κλπ καθώς και κρατήσεις :. Υπέρ Ε Α Α Η Σ Υ 0,06% 2. Φόρος εισοδήµατος 4%, & τα έξοδα του συµφωνητικού,πλην του Φ. Π. Α ο οποίος θα βαρύνει τον ήµο. ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β.ΠΙΠΠΗ -ΝΟΝΑ ΑΘ. ΚΟΥΡΕΜΑ Η ΓΙΑΛΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Ν.ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ Ν. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ( ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ) /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Επιθεώρησης & Ελέγχου ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο /ΝΤΗΣ ΚΑΡΡΑ Μ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ Π. 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση : Ηρ. Πολυτεχνείου 9 Ταχ Κώδικας : Fax Τηλέφωνο / Αρµόδιος Πλατανησιώτης Νικόλαος )Προµήθεια «Υλικά Φαρµακείου» Χρηµατοδότηση ίδιοι πόροι Πoσό: 7.45,97 συµπ/νου Κ.Α α) β) γ) )»Υλικά φαρµακείου»για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ Ποσο:665,86 συµπ/νου K.A )Προµήθεια «Υλικά Φαρµακείου» Χρηµατοδότηση ΟΠΑΝ Ποσό 3.895,04 συµπ/νου Κ.Α.Ε & ΣΎΝΟΛΟ ΕΝ /ΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ 2,09,54 ΣΥΜ/ΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η µελέτη αυτή αφορά στην προµήθεια Φαρµακευτικού και υγειονοµικού υλικού για την κάλυψη αναγκών όλων των υπηρεσιών του ήµου Πειραιά,του «Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών» και του Οργανισµού Πολιτισµού,Αθλητισµού &Νεολαίας Πειραιά (ΟΠΑΝ) Ισχύουσες διατάξεις Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:. Ν.442/6-ΦΕΚ.47.Α ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 204/24/ΕΕ και 204/25/ΕΕ. 2. Το Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ήµου & Κοινοτήτων εκτός των παραγράφων -3 του πρώτου εδαφίου της παρ.9,της παρ.0 του άρθρου 209, της παρ.5 του άρθρου 223,του δεύτερου εδαφίου της παρ.2του άρθρου257,της παρ.7του άρθρου 265,της παραγράφου του άρθρου268 που καταργούνται µε τον Ν.442/6. 3. Τον Ν. 3852/ ΦΕΚ. 87Α 7-6-0, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»εκτός της περίπτωσης β της παρ.7του άρθρου 72 παρ.8 του άρθρου 94 και της παρ.5 του άρθρου 96,που καταργούνται µε τον Ν.442/6. 6

7 Συντάσσουµε τις τεχνικές προδιαγραφές ως εξής : ΟΜΑ Α Α' Α) Υπηρεσίες ήµου Πειραιά ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ (DEPON )ΣΙΡΌΠΙ500mg 2 ATARAX υδροξιζίνη (ATARAX) Ethanol ΠΟΣΙΜΟ ΙΑΛΥΜΑ 3 BETADINE solution ext.use povidone iodine 0%) Ιωδιούχος Ποβιδόνη 240ML 4 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 250 ml ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ SOLU-CORTEF Ενέσιµο σκεύασµα κορτιζόνης 500 ml υδροκορτιζόνη 5 (Solu cortef) ΦΙΑΛΙ ΙΟ 6 ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ DEPON TΑΜΠΛΈΤΕΣ 7 ADRENALINE AMP (επινεφρίνη) inj Α2) για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 250ML 2 ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ DEPON TΑΜΠΛΈΤΕΣ BETADINE solution ext.use povidone iodine 0%) Ιωδιούχος Ποβιδόνη 240 ML 3 Α3) για τον ΟΠΑΝ Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (Ασπιρίνη) 500mg /TAB/BT X20 2 Παρακεταµόλη ( Depon) 500mg/TAB/BT X20 3 Αντιισταµινικά δισκία (Zyrtek) 0mg/TAB F.C. BTX20 4 Ενέσιµο σκεύασµα κορτιζόνης (µεθυλπρεδνιζολόνη)25mg (Solu Medrol) 5 Σπασµολυτικά δισκία (Buscopan) mg/tab BTX40 6 Αντισηπτικό κολλύριο (Septobore) 0,% +% sol FLX0ML 7 Αντιϊσταµινική αλοιφή Fenistil 8 Αντιϊσταµινική αλοιφή Fucicort 9 Αντιϊσταµινική αλοιφή Celestoderm 0 Αντιϊσταµινική αλοιφή Celestoderm Ceramicin Γάζες εµποτισµένες µε αντιβιοτικό (Fusidic acid) Fusidin 2 Αντισηπτικό διάλυµα (BETADINE) 240ml 3 Ponstan (Σιρόπι) 4 Ponstan (Χάπι) 5 Voltaren (Χάπι) 50mg (ΒΤΧ20) 6 Depon Αναβράζον 500mg 7 Pensozdil (Υπογλώσσιο) 8 Fenistil (Παιδικό Σιρόπι) 9 Panadol 500mg TAB (BTX20) 7

8 20 Οξυζενέ 00ml 2 Imodium χάπι (BTX6) 22 Pulvo FLx74G 23 Voltaren (Ενδοφλέβια Χορήγηση) 24 Lyo-Cortin (Ενέσιµο) ΟΜΑ Α Β' Β) Υπηρεσίες ήµου Πειραιά ΧΑΝΖΑΠΛΑΣΤ(κουτί 20 τεµ) 2 ΒΑΜΒΑΚΙ (70gr ότι συνθετικό) 3 ΕΠΙ ΕΣΜΟΙ (κουτί 8τεµ) 4 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (5 εκατοστών) 5 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ 6 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙ ΕΣΜΟΙ Β2) για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών ΧΑΝΖΑΠΛΑΣΤ (κουτί 20 τεµ) 2 ΒΑΜΒΑΚΙ (70gr όχι συνθετικό) 3 ΕΠΙ ΕΣΜΟΙ (κουτί 8τεµ) Β3) για τον ΟΠΑΝ Αποστειρωµένες γάζες 5 εκατοστών (πακ. 0τµχ) 2 Αποστειρωµένες γάζες 0 εκατοστών (πακ. 0τµχ) 3 Αποστειρωµένες γάζες 5 εκατοστών (πακ. 2τµχ) 4 Λευκοπλάστ 0,08 µ. Αυτοκόλλητες αδιάβροχες αντικολλητικές γάζες 5 5Χ7.2cm (πακ. 5τµχ) 6 Επίδεσµος 2.50Χ0,05µ 7 Επίδεσµος 2.50Χ0,0µ 8 Ελαστικούς Επιδέσµους (Μικρό Μέγεθος) 9 Ελαστικούς Επιδέσµους (Μεσαίο Μέγεθος) 0 Ελαστικούς Επιδέσµους (Μεγάλο Μέγεθος) Κολλάρο 2 Μεταξωτά TAPE 3 Τριγωνικός επίδεσµος 4 Αιµοστατικός επίδεσµος αποστειρωµένος 0cm 5 Τραυµαπλάστ (πακ.40τµχ διάφορα µεγέθη) 6 Μάσκα τεχνητής αναπνοής (AMBU) ΟΜΑ Α Γ' Γ) Υπηρεσίες ήµου Πειραιά Ψηφιακό πιεσόµετρο µπράτσου 2 Ψηφιακό θερµόµετρο 3 Οινόπνευνα καθαρό 240 ml 4 Παγοκύστες 8

9 Γ2) για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών Ψηφιακό πιεσόµετρο µπράτσου Β3) για τον ΟΠΑΝ Αλοιφή για επούλωση εγκαυµάτων 50ml Γάντια χειρουργικά µιας χρήσης ελαφρώς πουδραρισµένα Νο 2 Medium πακ. 00τµχ 3 Υγρό απολύµανσης χεριών 000ml 4 Οινόπνευµα καθαρό 200ml 5 Ψυκτικό spray 400ml Οφθαλµικό διάλυµα για πλύση (New 6 Sent 500 sodium chloride) 7 Θερµόµετρο ηλεκτρονικό Τα προς προµήθεια είδη αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Το φαρµακευτικό υλικό θα έχει έγκριση από τον ΕΟΦ. Τα υπόλοιπα είδη θα φέρουν το σήµα CE και θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής φαρµακοποιίας. Η ηµεροµηνία λήξης τους θα είναι τουλάχιστον δύο έτη από την ηµεροµηνία παράδοσης. Η δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ύψους (συµπ. ) θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α , , & του προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 206. Η δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ύψους 665,86 (συµπ. )θα βαρύνει τον Κ.Α ΕΣΠΑ Για τον «Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών «Η δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ύψους 3,895,04 (συµπ. )θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε & του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του Ο.Π.Α.Ν. για το οικονοµικό έτος 206. ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β ΠΙΠΠΗ ΝΟΝΑ ΑΘ.ΚΟΥΡΕΜΑ Η ΓΙΑΛΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Ν. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ( ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Επιθεώρησης & Ελέγχου ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο /ΝΤΗΣ ΚΑΡΡΑ Μ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ Π. 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση : Ηρ. Πολυτεχνείου 9 Ταχ Κώδικας fax Τηλέφωνο )Προµήθεια «Υλικά Φαρµακείου» Χρηµατοδότηση ίδιοι πόροι Πoσό: 7.45,97 ΣΥΜ/ΝΟΥ Κ.Α α) β) γ) & ΕΣΠΑ 2)»Υλικά φαρµακείου»για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ Ποσό:665,86 ΣΥΜ/ΝΟΥ K.A Αρµόδιος Πλατανησιώτης Νικόλαος 3)Προµήθεια «Υλικά Φαρµακείου» Χρηµατοδότηση ΟΠΑΝ Ποσό 3.895,04 ΣΥΜ/ΝΟΥ Κ.Α.Ε & ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ Α Α' ( 6%) ΥΠΟΟΜΑ Α Α Α) Υπηρεσίες ήµου Πειραιά ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ποσότητα Τιμή μονάδας Σύνολο χωρίς ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ (DEPON )ΣΙΡΌΠΙ500mg ΦΙΑΛΗ 200 2,2 424,00 ATARAX υδροξιζίνη (ATARAX) Ethanol 56,64 9,84 2 ΠΟΣΙΜΟ ΙΑΛΥΜΑ ΦΙΑΛΗ 3 BETADINE solution ext.use povidone iodine 0%) Ιωδιούχος Ποβιδόνη 240ML ΦΙΑΛΗ 94 3,6 63,04 0

11 4 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 250 ml ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΦΙΑΛΗ 384,2 464,64 Ποσότητα Τιμή μονάδας Σύνολο χωρίς SOLU-CORTEF Ενέσιµο σκεύασµα κορτιζόνης 500 ml υδροκορτιζόνη (Solu cortef) 5 7,4 37,05 5 ΦΙΑΛΙ ΙΟ ΦΙΑΛΗ 6 ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ DEPON TΑΜΠΛΈΤΕΣ ΚΟΥΤΙ 235 0,72 69,20 7 ADRENALINE AMP (επινεφρίνη) inj ΚΟΥΤΙ 5,2 6,05 ΣΥΝΟΛΟ 805,82 (6%) 08,35 Α ΣΥΝΟΛΟ 94,7 ΟΜΑ Α Α' ΥΠΟΟΜΑ Α Α2 Α2) για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών Χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ ( 6%) ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 250ML 2 ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ DEPON TΑΜΠΛΈΤΕΣ BETADINE solution ext.use povidone iodine 0%) Ιωδιούχος Ποβιδόνη 240 ML 3 Ποσότητα Τιμή μονάδας Σύνολο χωρίς ΦΙΑΛΗ 40,2 48,40 ΚΟΥΤΙ ΦΙΑΛΗ 40 0,72 28, ,6 75,84 ΣΥΝΟΛΟ 53,04 (6%) 9,8 Α2 ΣΥΝΟΛΟ 62,22 ΟΜΑ Α Α' ΥΠΟΟΜΑ Α Α3 Α3) για τον ΟΠΑΝ Χρηµατοδότηση ΟΠΑΝ ( 6%) Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας Σύνολο χωρίς Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (Ασπιρίνη) 500mg /TAB/BT X20 ΚΟΥΤΙ 20,70 34,00 2 Παρακεταµόλη ( Depon) 500mg/TAB/BT X20 ΚΟΥΤΙ 20 0,72 4,40 3 Αντιισταµινικά δισκία (Zyrtek) 0mg/TAB F.C. BTX20 ΚΟΥΤΙ 20 4,38 87,60 Ενέσιµο σκεύασµα κορτιζόνης (µεθυλπρεδνιζολόνη)25mg (Solu Medrol) 4 ΦΙΑΛΗ 20 2,64 52,80 5 Σπασµολυτικά δισκία (Buscopan) mg/tab BTX40 ΚΟΥΤΙ 20 6,74 34,80 Αντισηπτικό κολλύριο (Septobore) 0,% +% sol 6 FLX0ML ΦΙΑΛΗ 20 3,0 62,00 7 Αντιϊσταµινική αλοιφή Fenistil ΚΟΥΤΙ 20 4,28 85,60 8 Αντιϊσταµινική αλοιφή Fucicort ΚΟΥΤΙ 20 8,98 79,60

12 9 Αντιϊσταµινική αλοιφή Celestoderm ΚΟΥΤΙ 5,9 28,65 0 Αντιϊσταµινική αλοιφή Celestoderm Ceramicin ΚΟΥΤΙ 0 5,96 59,60 Μονάδα Ποσότητα Τιμή Σύνολο μέτρησης μονάδας χωρίς Γάζες εµποτισµένες µε αντιβιοτικό (Fusidic acid) Fusidin ΚΟΥΤΙ 20 4,4 88,20 2 Αντισηπτικό διάλυµα (BETADINE) 240ml ΦΙΑΛΗ 20 3, 62,20 3 Ponstan (Σιρόπι) ΦΙΑΛΗ 5,7 7,55 4 Ponstan (Χάπι) ΚΟΥΤΙ 20,9 38,20 5 Voltaren (Χάπι) 50mg (ΒΤΧ20) ΚΟΥΤΙ 40 2,37 94,80 6 Depon Αναβράζον 500mg ΚΟΥΤΙ 20,0 22,00 7 Pensozdil (Υπογλώσσιο) ΚΟΥΤΙ 20,26 25,20 8 Fenistil (Παιδικό Σιρόπι) ΦΙΑΛΗ 20 2,58 5,60 9 Panadol 500mg TAB (BTX20) ΚΟΥΤΙ 20,45 29,00 20 Οξυζενέ 00ml ΦΙΑΛΗ 40 2,03 8,20 2 Imodium χάπι (BTX6) ΚΟΥΤΙ 0 3,42 34,20 22 Pulvo FLx74G ΦΙΑΛΗ 40 5,95 238,00 23 Voltaren (Ενδοφλέβια Χορήγηση) ΦΙΑΛΗ 0,85 8,50 24 Lyo-Cortin (Ενέσιµο) ΦΙΑΛΗ 0 6,04 60,40 ΣΥΝΟΛΟ 600,0 (6%) 96,00 Α3 ΣΥΝΟΛΟ 696,0 ΟΜΑ Α Β' ( 3%) ΥΠΟΟΜΑ Α Β Β) Υπηρεσίες ήµου Πειραιά ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Μονάδα μέτρησης Ποσότητα τιμή μονάδας Σύνολο χωρίς ΧΑΝΖΑΠΛΑΣΤ(κουτί 20 τεµ) ΚΟΥΤΙ 397 3,70 468,90 2 ΒΑΜΒΑΚΙ (70gr ότι συνθετικό) ΚΟΥΤΙ 277 0,96 265,92 3 ΕΠΙ ΕΣΜΟΙ (κουτί 8τεµ) ΚΟΥΤΙ 93,33 23,69 4 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (5 εκατοστών) ΚΟΥΤΙ 63 2,2 39,23 5 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ (κουτί 20τεµ) ΚΟΥΤΙ 63,77,5 6 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙ ΕΣΜΟΙ (κουτί 0τεµ) ΚΟΥΤΙ 63 6,20 390,60 ΣΥΝΟΛΟ 2.499,85 (3%) 324,98 Β ΣΥΝΟΛΟ 2.824,83 ΟΜΑ Α Β' ΥΠΟΟΜΑ Α Β2 Β2) για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών 2

13 Χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ ( 3%) Μονάδα μέτρησης Ποσότητα τιμή μονάδας Σύνολο χωρίς ΧΑΝΖΑΠΛΑΣΤ (κουτί 20 τεµ) ΚΟΥΤΙ 60 3,70 222,00 2 ΒΑΜΒΑΚΙ (70gr όχι συνθετικό) ΚΟΥΤΙ 20 0,96 9,20 3 ΕΠΙ ΕΣΜΟΙ (κουτί 8τεµ) ΚΟΥΤΙ 30,33 39,90 ΣΥΝΟΛΟ 28,0 (3%) 36,54 Β2 ΣΥΝΟΛΟ 37,64 ΟΜΑ Α Β' ΥΠΟΟΜΑ Α Β3 Β3) για τον ΟΠΑΝ Χρηµατοδότηση ΟΠΑΝ ( 3%) Μονάδα μέτρησης Ποσότητα τιμή μονάδας Σύνολο χωρίς Αποστειρωµένες γάζες 5 εκατοστών (πακ. 0τµχ) ΚΟΥΤΙ 20 0,88 7,60 2 Αποστειρωµένες γάζες 0 εκατοστών (πακ. 0τµχ) ΚΟΥΤΙ 20,33 26,60 3 Αποστειρωµένες γάζες 5 εκατοστών (πακ. 2τµχ) ΚΟΥΤΙ 20 0,92 8,40 4 Λευκοπλάστ 0,08 µ. ΚΟΥΤΙ 32 2,30 73,60 5 Αυτοκόλλητες αδιάβροχες αντικολλητικές γάζες 5Χ7.2cm (πακ. 5τµχ) ΚΟΥΤΙ 32 2,65 84,80 6 Επίδεσµος 2.50Χ0,05µ ΚΟΥΤΙ 40 0,3 2,40 7 Επίδεσµος 2.50Χ0,0µ ΚΟΥΤΙ 40 0,44 7,60 8 Ελαστικούς Επιδέσµους (Μικρό Μέγεθος) ΚΟΥΤΙ 40,06 42,40 9 Ελαστικούς Επιδέσµους (Μεσαίο Μέγεθος) ΚΟΥΤΙ 40,42 56,80 0 Ελαστικούς Επιδέσµους (Μεγάλο Μέγεθος) ΚΟΥΤΙ 40,68 67,20 Κολλάρο ΚΟΥΤΙ 0 8,76 87,60 2 Μεταξωτά TAPE ΚΟΥΤΙ 40 3,63 45,20 3 Τριγωνικός επίδεσµος ΚΟΥΤΙ 32 0,88 28,6 4 Αιµοστατικός επίδεσµος αποστειρωµένος 0cm ΚΟΥΤΙ 32 3,0 99,20 5 Τραυµαπλάστ (πακ.40τµχ διάφορα µεγέθη) ΚΟΥΤΙ 20 3,0 62,00 6 Μάσκα τεχνητής αναπνοής (AMBU) ΚΟΥΤΙ 0 8,05 80,50 ΣΥΝΟΛΟ 920,06 (3%) 9,6 Β3 ΣΥΝΟΛΟ 039,67 ΟΜΑ Α Γ' ( 24%) ΥΠΟΟΜΑ Α Γ 3

14 Γ) Υπηρεσίες ήµου Πειραιά ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ποσότητα τιμή μονάδας Σύνολο χωρίς a/a Ψηφιακό πιεσόµετρο µπράτσου 63 30,00 890,00 2 Ψηφιακό θερµόµετρο 22 2,80 6,60 3 Οινόπνευνα καθαρό 240 ml ΦΙΑΛΗ 66,83 20,78 4 Παγοκύστες 22 5,25 5,50 ΣΥΝΟΛΟ 2.87,88 (24%) 525,09 Γ ΣΥΝΟΛΟ 272,97 ΟΜΑ Α Γ' ΥΠΟΟΜΑ Α Γ2 Γ2) για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών Χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ ( 24%) a/a Ποσότητα τιμή μονάδας Σύνολο χωρίς Ψηφιακό πιεσόµετρο µπράτσου 5 30,00 50,00 ΣΥΝΟΛΟ 50,00 (24%) 36,00 Γ2 ΣΥΝΟΛΟ 86,00 2 ΟΜΑ Α Γ' ΥΠΟΟΜΑ Α Γ3 Γ3) για τον ΟΠΑΝ Χρηµατοδότηση ΟΠΑΝ ( 24%) Ποσότητα τιμή μονάδας Σύνολο χωρίς Αλοιφή για επούλωση εγκαυµάτων 50ml ΚΟΥΤΙ 20 6,20 24,00 Γάντια χειρουργικά µιας χρήσης ελαφρώς πουδραρισµένα Νο Medium πακ. 00τµχ ΚΟΥΤΙ 5 3,90 9,50 3 Υγρό απολύµανσης χεριών 000ml ΦΙΑΛΗ 32 8,65 276,80 4 Οινόπνευµα καθαρό 200ml ΦΙΑΛΗ 40 8,98 359,20 5 Ψυκτικό spray 400ml ΦΙΑΛΗ 40 2,69 07,60 Ποσότητα τιμή μονάδας Σύνολο χωρίς 4

15 6 Οφθαλµικό διάλυµα για πλύση (New Sent 500 sodium chloride) ΦΙΑΛΗ 5 3,26 6,30 7 Θερµόµετρο ηλεκτρονικό ΚΟΥΤΙ 0 3,5 3,50 ΣΥΝΟΛΟ 934,90 (24%) 224,38 Γ3 ΣΥΝΟΛΟ 59,28 Συνολική αξία (Α+Β+Γ) Υπηρεσίες του ήµου Πειραιά(Α+Β+Γ) «Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών«(α2+β2+γ2) Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού &Νεολαίας Πειραιά(Α3+Β3+Γ3) Οµάδας ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ (6%+3%+24%) 6493,55 584,4 3455,06 958,42 8,72 439,98 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 745,97 665, ,04 202,87 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Ν. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ) ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Επιθεώρησης & Ελέγχου ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο /ΝΤΗΣ ΚΑΡΡΑ Μ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ Π. 5

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση : Ηρ. Πολυτεχνείου 9 Ταχ Κώδικας : fax Τηλέφωνο Αρµόδιος Πλατανησιώτης Νικόλαος ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Προµήθεια φαρµακευτικού- υγειονοµικού υλικού» Το παρόν τιµολόγιο αφορά προµήθεια Υλικών Φαρµακείου-Υγειονοµικού Υλικού για τις ανάγκες του ήµου Πειραιά καθώς και του Οργανισµού Πολιτισµού,Αθλητισµού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ). Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ () ΓΙΑ ΤIΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΜΑ Α Α' ( 6%) ΥΠΟΟΜΑ Α Α Α) Υπηρεσίες ήµου Πειραιά ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Μονάδα μέτρησης Ενδεικτική Τιμή μονάδας (χωρίς ) Ολογράφως ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ (DEPON )ΣΙΡΌΠΙ500mg ΦΙΑΛΗ 2,2 ύο ευρώ και δώδεκα ATARAX υδροξιζίνη (ATARAX) Ethanol ΠΟΣΙΜΟ,64 Ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα 2 ΙΑΛΥΜΑ ΦΙΑΛΗ BETADINE solution ext.use povidone iodine 0%) 3,6 Τρία ευρώ και δεκαέξι 3 Ιωδιούχος Ποβιδόνη 240ML ΦΙΑΛΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 250 ml ΝΑΤΡΙΟ,2 Ένα ευρώ και είκοσι ένα 4 ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΦΙΑΛΗ SOLU-CORTEF Ενέσιµο σκεύασµα κορτιζόνης 500 7,4 Εφτά ευρώ και σαράντα ένα 5 ml υδροκορτιζόνη (Solu cortef) ΦΙΑΛΙ ΙΟ ΦΙΑΛΗ 6 ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ DEPON TΑΜΠΛΈΤΕΣ ΚΟΥΤΙ 0,72 Εβδοµήντα δύο 7 ADRENALINE AMP (επινεφρίνη) inj ΚΟΥΤΙ,2 Έξι ευρώ και πέντε 6

17 ΟΜΑ Α Α' ΥΠΟΟΜΑ Α Α2 Α2) για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών Χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ ( 6%) ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 250ML Ενδεικτική Τιμή μονάδας (χωρίς ) Ολογράφως ΦΙΑΛΗ,2 Ένα ευρώ και είκοσι ένα 2 ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ DEPON TΑΜΠΛΈΤΕΣ ΚΟΥΤΙ 0,72 Εβδοµήντα δύο BETADINE solution ext.use povidone iodine 0%) 3,6 Τρία ευρώ και δεκαέξι 3 Ιωδιούχος Ποβιδόνη 240 ML ΦΙΑΛΗ ΟΜΑ Α Α' ΥΠΟΟΜΑ Α Α3 Α3) για τον ΟΠΑΝ Χρηµατοδότηση ΟΠΑΝ ( 6%) Μονάδα μέτρησης Ενδεικτική Τιμή μονάδας (χωρίς ) Ολογράφως Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (Ασπιρίνη) 500mg /TAB/BT X20 ΚΟΥΤΙ,70 Ένα ευρώ και εβδοµήντα 2 Παρακεταµόλη ( Depon) 500mg/TAB/BT X20 ΚΟΥΤΙ 0,72 Εβδοµήντα δύο Τέσσερα και τριάντα οχτώ 3 Αντιισταµινικά δισκία (Zyrtek) 0mg/TAB F.C. BTX20 ΚΟΥΤΙ 4,38 4 Ενέσιµο σκεύασµα κορτιζόνης (µεθυλπρεδνιζολόνη)25mg (Solu Medrol) ΦΙΑΛΗ 2,64 ύο ευρώ και εξήντα τέσσερα 5 Σπασµολυτικά δισκία (Buscopan) mg/tab BTX40 ΚΟΥΤΙ 6,74 Έξι ευρώ και εβδοµήντα τέσσερα 6 Αντισηπτικό κολλύριο (Septobore) 0,% +% sol FLX0ML ΦΙΑΛΗ 3,0 Τρία ευρώ και δέκα Τέσσερα ευρώ και είκοσι οχτώ 7 Αντιϊσταµινική αλοιφή Fenistil ΚΟΥΤΙ 4,28 8 Αντιϊσταµινική αλοιφή Fucicort ΚΟΥΤΙ 8,98 Οκτώ ευρώ και ενενήντα οκτώ 9 Αντιϊσταµινική αλοιφή Celestoderm ΚΟΥΤΙ,9 Ένα ευρώ και ενενήντα ένα Πέντε ευρώ και ενενήντα έξι 0 Αντιϊσταµινική αλοιφή Celestoderm Ceramicin ΚΟΥΤΙ 5,96 Γάζες εµποτισµένες µε αντιβιοτικό (Fusidic acid) Fusidin ΚΟΥΤΙ 4,4 Τέσσερα ευρώ και σαράντα ένα 2 Αντισηπτικό διάλυµα (BETADINE) 240ml ΦΙΑΛΗ 3, Τρία ευρώ και έντεκα 3 Ponstan (Σιρόπι) ΦΙΑΛΗ,7 Ένα ευρώ και δεκαεπτά 4 Ponstan (Χάπι) ΚΟΥΤΙ,9 Ένα ευρώ και ενενήντα ένα 5 Voltaren (Χάπι) 50mg (ΒΤΧ20) ΚΟΥΤΙ 2,37 ύο ευρώ και τριάντα επτά 6 Depon Αναβράζον 500mg ΚΟΥΤΙ,0 Ένα ευρώ και δέκα 7 Pensozdil (Υπογλώσσιο) ΚΟΥΤΙ,26 Ένα ευρώ και είκοσι έξι ύο ευρώ και πενήντα οχτώ 8 Fenistil (Παιδικό Σιρόπι) ΦΙΑΛΗ 2,58 9 Panadol 500mg TAB (BTX20) ΚΟΥΤΙ,45 Ένα ευρώ και σαράντα πέντε 20 Οξυζενέ 00ml ΦΙΑΛΗ 2,03 ύο ευρώ και τρία Τρία ευρώ και σαράντα δυο 2 Imodium χάπι (BTX6) ΚΟΥΤΙ 3,42 Πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε 22 Pulvo FLx74G ΦΙΑΛΗ 5,95 7

18 23 Voltaren (Ενδοφλέβια Χορήγηση) ΦΙΑΛΗ,85 Ένα ευρώ και ογδόντα πέντε 24 Lyo-Cortin (Ενέσιµο) ΦΙΑΛΗ 6,04 Έξι ευρώ και τέσσερα ΟΜΑ Α Β' ( 3%) ΥΠΟΟΜΑ Α Β Β) Υπηρεσίες ήµου Πειραιά ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Μονάδα μέτρησης Ενδεικτική Τιμή μονάδας (χωρίς ) Ολογράφως ΧΑΝΖΑΠΛΑΣΤ(κουτί 20 τεµ) ΚΟΥΤΙ 3,70 Τρία ευρώ και εβδοµήντα 2 ΒΑΜΒΑΚΙ (70gr ότι συνθετικό) ΚΟΥΤΙ 0,96 Ενενήντα έξι ΕΠΙ ΕΣΜΟΙ (κουτί 8τεµ) Ένα ευρώ και τριάντα τρία 3 ΚΟΥΤΙ,33 4 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (5 εκατοστών) ΚΟΥΤΙ 2,2 ύο ευρώ και είκοσι ένα ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ (κουτί 20τεµ) Ένα ευρώ και εβδοµήντα επτά 5 ΚΟΥΤΙ,77 6 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙ ΕΣΜΟΙ (κουτί 0τεµ) ΚΟΥΤΙ 6,20 Έξι ευρώ και είκοσι ΟΜΑ Α Β' ΥΠΟΟΜΑ Α Β2 Β2) για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών Χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ ( 3%) Ενδεικτική Τιμή μονάδας (χωρίς ) Ολογράφως ΧΑΝΖΑΠΛΑΣΤ (κουτί 20 τεµ) ΚΟΥΤΙ 3,70 Τρία ευρώ και εβδοµήντα 2 ΒΑΜΒΑΚΙ (70gr όχι συνθετικό) ΚΟΥΤΙ 0,96 Ενενήντα έξι ΕΠΙ ΕΣΜΟΙ (κουτί 8τεµ) Ένα ευρώ και τριάντα τρία 3 ΚΟΥΤΙ,33 8

19 ΟΜΑ Α Β' ΥΠΟΟΜΑ Α Β3 Β3) για τον ΟΠΑΝ Χρηµατοδότηση ΟΠΑΝ ( 3%) Ενδεικτι κή Τιμή μονάδας (χωρίς ) Ολογράφως Αποστειρωµένες γάζες 5 εκατοστών (πακ. 0τµχ) ΚΟΥΤΙ 0,88 Ογδόντα οκτώ Ένα ευρώ και τριάντα τρία 2 Αποστειρωµένες γάζες 0 εκατοστών (πακ. 0τµχ) ΚΟΥΤΙ,33 3 Αποστειρωµένες γάζες 5 εκατοστών (πακ. 2τµχ) ΚΟΥΤΙ 0,92 Ενενήντα δύο ύο ευρώ και τριάντα 4 Λευκοπλάστ 0,08 µ. ΚΟΥΤΙ 2,30 5 Αυτοκόλλητες αδιάβροχες αντικολλητικές γάζες 5Χ7.2cm (πακ. 5τµχ) ΚΟΥΤΙ 2,65 ύο ευρώ και εξήντα πέντε 6 Επίδεσµος 2.50Χ0,05µ ΚΟΥΤΙ 0,3 Τριάντα ένα 7 Επίδεσµος 2.50Χ0,0µ ΚΟΥΤΙ 0,44 Σαράντα τέσσερα 8 Ελαστικούς Επιδέσµους (Μικρό Μέγεθος) ΚΟΥΤΙ,06 Ένα ευρώ και έξι Ένα ευρώ και σαράντα 9 Ελαστικούς Επιδέσµους (Μεσαίο Μέγεθος) ΚΟΥΤΙ,42 δύο 0 Ελαστικούς Επιδέσµους (Μεγάλο Μέγεθος) ΚΟΥΤΙ,68 Ένα ευρώ και εξήντα οχτώ Κολλάρο ΚΟΥΤΙ 8,76 Οκτώ ευρώ και εβδοµήντα έξι 2 Μεταξωτά TAPE ΚΟΥΤΙ 3,63 Τρία ευρώ και εξήντα τρία 3 Τριγωνικός επίδεσµος ΚΟΥΤΙ 0,88 Ογδόντα οχτώ 4 Αιµοστατικός επίδεσµος αποστειρωµένος 0cm ΚΟΥΤΙ 3,0 Τρία ευρώ και δέκα 5 Τραυµαπλάστ (πακ.40τµχ διάφορα µεγέθη) ΚΟΥΤΙ 3,0 Τρία ευρώ και δέκα Οκτώ ευρώ και πέντε 6 Μάσκα τεχνητής αναπνοής (AMBU) ΚΟΥΤΙ 8,05 ΟΜΑ Α Γ' ( 24%) ΥΠΟΟΜΑ Α Γ Γ) Υπηρεσίες ήµου Πειραιά ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Μονάδα μέτρησης Ενδεικτική Τιμή μονάδας (χωρίς ) Ολογράφως a/a Ψηφιακό πιεσόµετρο µπράτσου 30,00 Τριάντα ευρώ 2 Ψηφιακό θερµόµετρο 2,80 ύο ευρώ και ογδόντα 3 Οινόπνευνα καθαρό 240 ml ΦΙΑΛΗ,83 Ένα ευρώ και ογδόντα τρία 4 Παγοκύστες 5,25 Πέντε ευρώ και είκοσι πέντε 9

20 a/a ΟΜΑ Α Γ' ΥΠΟΟΜΑ Α Γ2 Γ2) για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών Χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ ( 24%) Ενδεικτική Τιμή μονάδας (χωρίς ) Ολογράφως Ψηφιακό πιεσόµετρο µπράτσου 30,00 Τριάντα ευρώ 2 3 ΟΜΑ Α Γ' ΥΠΟΟΜΑ Α Γ3 Γ3) για τον ΟΠΑΝ Χρηµατοδότηση ΟΠΑΝ ( 24%) Ενδεικτική Τιμή μονάδας (χωρίς ) Αλοιφή για επούλωση εγκαυµάτων 50ml ΚΟΥΤΙ 6,20 Γάντια χειρουργικά µιας χρήσης ελαφρώς πουδραρισµένα Νο Medium πακ. 00τµχ ΚΟΥΤΙ 3,90 Υγρό απολύµανσης χεριών 000ml ΦΙΑΛΗ 8,65 4 Οινόπνευµα καθαρό 200ml ΦΙΑΛΗ 8,98 5 Ψυκτικό spray 400ml ΦΙΑΛΗ 2,69 Οφθαλµικό διάλυµα για πλύση (New Sent 500 sodium 6 chloride) ΦΙΑΛΗ 3,26 7 Θερµόµετρο ηλεκτρονικό ΚΟΥΤΙ 3,5 Ολογράφως Έξι ευρώ και είκοσι Τρία ευρώ και ενενήντα Οκτώ ευρώ και εξήντα πέντε Οκτώ ευρώ και ενενήντα οκτώ ύο ευρώ και εξήντα εννιά Τρία ευρώ και είκοσι έξι Τρία ευρώ και δεκαπέντε Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΑΛΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ( ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ). /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Επιθεώρησης & Ελέγχου ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο /ΝΤΗΣ ΚΑΡΡΑ Μ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ Π. 20

Fax Κ.Α α) β) γ) & K.A Κ.Α.Ε &

Fax Κ.Α α) β) γ) &  K.A Κ.Α.Ε & a ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Ηρ. Πολυτεχνείου 9 Ταχ Κώδικας 85 32 Fax 2360880 Τηλέφωνο 236083 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:10/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ-ΟΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ-ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ KOIΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :10/201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 21/2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 21/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 21/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σίνδος, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Απόφ.: 1048 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σίνδος, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Απόφ.: 1048 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Απόφ.: 1048 Αρ. Πρωτ.: 29611 Πληροφορίες: Πιτσάνη Πετρούλα Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ,09

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ,09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 9/05/01 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κωνσταντα 11, Βόλος Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες : Κοπάνου Ελισσάβετ Τηλέφωνο : 10 7515 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707626 2015-04-15

15PROC002707626 2015-04-15 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 02/04/2015 Αριθ. Πρωτ. : 551 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002770858 2015-05-13

15REQ002770858 2015-05-13 5REQ00770858 05-05-3 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις ανάγκες i) του Κολυμβητηρίου του Δήμου Χαλκηδόνος, ii) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α βάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005294092 2016-10-25 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑ Τ.Κ. : 84 700 TEL : +30 22860 25393-4 FAX : +30 22860 25898 E-Mail :karamfenia@yahoo.gr Πληρ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08/05/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προµηθειών Ταχ. /νση: ΑΝ ΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : kornarou-s@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 16/07/015 Αριθ.Πρωτ.:617/015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ:2/133394 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.πρωτ 74434. Ηµεροµ 10/06/2015.. Μ Ε Λ Ε Τ Η «Προµήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Επιχειρήσεις εμπορίας φαρμακευτικών υλικών Θέμα: Επαναπρόσκληση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμάκων για πρώτες βοήθειες

Προς: Επιχειρήσεις εμπορίας φαρμακευτικών υλικών Θέμα: Επαναπρόσκληση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμάκων για πρώτες βοήθειες Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Δ/νση : 24ο χιλιόμετρο της Π.Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας, Στεφανοβίκειο, Ν. Μαγνησίας T.K: 37 500 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 28/04/2014 Αριθ. Πρωτ. : 807 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. 60 Αναλγητικό Αντιπυρετικό

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. 60 Αναλγητικό Αντιπυρετικό ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΓΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΙΟΚΣΤΡΟΥ \ ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚ ΧΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚ ΜΟΝΔ ΠΟΣΟΤΗ Τ ΜΟΝΔΟ Σ (ΜΕ ΦΠ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 1. ΦΡΜΚ Παρακεταμόλη ταμπλέτες (500mg) τύπος Panadol, Depon) (20 60 ναλγητικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 9/10/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/95310 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7Β7Λ7-70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 7/07/0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 6 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑΜ: PROC009878 0-07-7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Νίκαια : 24/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Νίκαια : 24/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Αρ. Πρωτ: Δ.Υ. ΤΜΗΜΑ & Προς: Το Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Θέμα : Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και φαρμακείων πλάτης για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση,

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ- ΜΕΛΕΤΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ- ΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 28 Απριλίου 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 2) Ασφαλιστική

δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 2) Ασφαλιστική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ-ΓΣΠ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της παρούσας µελέτης.

Διαβάστε περισσότερα

KA: ,00 & &

KA: ,00  & & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ KA:30.6615.06 προϋπολογισµού 10.851,00 πλέον Φ.Π.Α /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού Νοµικού Προσώπου ήµου Σητείας ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ιδ. Πόροι ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ταχ.Δ/νση: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76 Ωραιόκαστρο, Τ.Κ.57013 Πληροφορίες:Κυργάκη Μαρία ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 13 / 03 /2014 ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2313/304058 Email: kirgaki@oraiokastro.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:52158 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015»

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Τιμολόγιο Τιμές εφαρμογής 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ-fax: ,

Τηλ-fax: , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 10\9\2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ AΓΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ Κ.Α. 15.7135.47 ΠΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) Προϋπολογισµού: 975,32 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) Προϋπολογισµού: 975,32 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2016 Αριθµ. Πρωτ. Οικ. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προµηθειών Ταχ. /νση: ΑΝ ΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 22. 4. 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:34777 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακα Ανακοινώσεων ΑΜΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ

Πίνακα Ανακοινώσεων ΑΜΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /νση : Ερυθρού Σταυρού 12Α ΡΟ ΟΣ 24/ 10 / 2016 ΡΟ ΟΣ Τ.Κ. 8100 Αρ. Πρωτ. 447 Πληρ. : Φτακλάκη Κορίνα

Διαβάστε περισσότερα

7/2/2014 & : »

7/2/2014 & : » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7/2/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΡΑΣ/ΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ:ΟΥΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 49710 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 658/2015 Από το Πρακτικό της 53ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΛΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΓΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΚΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ αρ. πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. µελέτης 69 /2014 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ «Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 7.910,00 Κ.Α. 30.6699.02 «Προµήθεια αλατιού για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών» Αριθ. µελέτης 69/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΜΑΧΕΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΜΑΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 08/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Αρμόδιος Στυλιανή Κορνάρου Τηλ: 2813409403 2813409185-6 & 189 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό». ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΘΑΣΟΣ 16/06/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9267 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Τηλ. 2131601833-213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Ο χρόνος εγγυήσεως µετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε δύο (2) µήνες. Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν εκπρόθεσµ

4.2 Ο χρόνος εγγυήσεως µετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε δύο (2) µήνες. Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν εκπρόθεσµ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ-ΓΣΠ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια: Λευκών ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθµών έτους 2012 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 40/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14.990,74 µε Φ.Π.Α. 6,5% ή 13% ή 23% αναλόγως των υλικών CPV: [33680000-0] - Φαρµακευτικά Είδη

Αρ. Μελέτης 40/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14.990,74 µε Φ.Π.Α. 6,5% ή 13% ή 23% αναλόγως των υλικών CPV: [33680000-0] - Φαρµακευτικά Είδη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 69100, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Πολίτου Ζωή Τηλ.:2531352426

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ρ. Μελέτης : 27/201 ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ CPV : 33600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΛΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΣ Διεύθυνση: Στρ. Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΤΗΣ /ΝΣΗ O ΟΠΟΙΪΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

- - - (K.A ) : 2.714, Fax:

- - - (K.A ) : 2.714, Fax: /ΝΣΗ ΤΜ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ασετυλίνης - προπανίου - αργού» ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετυλίνης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 25/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 25/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 25/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τρίτη (23 η ) Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις Εργοδότη

Ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις Εργοδότη Ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις Εργοδότη Περίληψη Βιβλία και καταστάσεις εργατικής-ασφαλιστικής νομοθεσίας που υποχρεούται ο εργοδότης να τηρεί-φυλάσει στις εγκαταστάσεις του και να επιδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15REQ002753115 2015-05-06 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τιµολόγιο προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τιµολόγιο προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τιµολόγιο προσφοράς Κτηνιατρικά φάρµακα Α/Α Περιγραφή προµήθειας Μ.Μ Ποσότης Φ.Π.Α 1 Κολάρο τύπου Ελισαβετ ν.35 Τεµ. 10 23% 2 Glamoxyl La 50 ml Inj 10 13% 3 Ceporex tabs500mg boite 10 13% 4

Διαβάστε περισσότερα

08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376

08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376 08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 14SYMV002255980 2014-08-26 Στην Κω, σήμερα την 8 η Αυγούστου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 23/12/2013 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 23/12/2013 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 23/12/2013 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ:2/158886 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 17-12-2015 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ Α.Π.4490 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Θ Ε Μ Α: «Προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι οκτώ (28) προκατασκευασμένων υπαίθριων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (προµήθεια ταιστρων. κλωβών µεταφοράς αδέσποτων ζώων κλπ.)» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1859,90 µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΝΔΡΙΚΟ /ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΝΔΡΙΚΟ /ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Παροχές ένδυσης ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ποσού 6.717,27 συµπ.φπα 23% ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑ: 50.6061.01.ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α ΑΜ πρωτ: 15REQ003225466 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α ΑΜ 15REQ003317585

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Κ. Μ.: Π122/2014 K.A: 30.6654.0016

Διαβάστε περισσότερα