ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΛΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΓΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΚΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ αρ. πρωτοκόλλου : 8612 / αρ. µελέτης : 45 Προϋπολογισµός : ,36 Φ.Π.. 6%, 13%, 24% : 2.827,40 απάνη : ,76 ευρώ Πίστωση : ,00 ευρώ Κ.. : , , ναλυτικά ανά φορέα: 1. ΗΜΟΣ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ Προϋπολογισµός : 768,15 Φ.Π.. 6%, 13%, 24% : 72,75 απάνη : 840,90 Πίστωση : 8.000,00 ευρώ Κ.. : Ο.Κ.Υ...Ν. Προϋπολογισµός : ,88 Φ.Π.. 6%, 13%, 24% : 2.700,04 απάνη : ,92 Πίστωση : ,00 ευρώ Κ.. : Π..Ο...Ν. Προϋπολογισµός : 443,33 Φ.Π.. 6%, 13%, 24% : 54,61 απάνη : 497,94 Πίστωση : 500,00 ευρώ Κ.. : ΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Η Υπάλληλος Γραφείου Προµηθειών Η ν/τρια Προϊσταµένη ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Ζαµβία Παγκάλου γγ. Λασιθιωτάκη Σελίδα 1 από 18

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ Ρ. ΠΡΩΤ. : 8612 / ΝΟΜΟΣ ΛΣΙΘΙΟΥ Ρ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 45 ΗΜΟΣ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ. : ,36 ευρώ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ : Ι. ΠΟΡΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΚΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Σύµφωνα µε: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΦΗ - Το άρθρο 4 παρ. 1 της από Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε το Ν. 4111/13 όπου ορίζεται ότι «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών- χορηγητών για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των Νοµικών τους Προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται». - Το Π.. 16/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 88/654/ΕΟΚ» όπου ορίζεται ότι κάθε χώρος εργασίας θα πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε ένα φαρµακείο που θα περιέχει τα ελάχιστα απαραίτητα υλικά πρώτων βοηθειών. Και λαµβάνοντας υπόψη: - Την µε αριθµό 53361/ Κοινή Υπουργική πόφαση «Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ.. και µέτρα προληπτικής ιατρικής» (ΦΕΚ 1503/ ). - Την µε αρ. οικ / 10.96/ πόφαση Υπ. Εργασίας. - Τα αιτήµατα που έχουν απευθύνει τα Νοµικά Πρόσωπα του ήµου ΟΚΥ Ν, ΠΟ Ν, Συντάχθηκε η παρούσα µελέτη, η οποία αφορά την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού για το έτος 2016 των κάτωθι φορέων: 1. ήµος γίου Νικολάου ( Ν) για την πραγµατοποίηση εµβολιασµού στο προσωπικό που δικαιούται την παροχή, καθώς και την προµήθεια φαρµακο-επιδεσµικού υλικού φαρµακείου Βοηθειών για τους χώρους εργασίας. Οι ποσότητες της προµήθειας υλικού φαρµακείου Βοηθειών είναι µειωµένες και προορίζονται κυρίως για αντικαταστάσεις ειδών, καθώς τα φαρµακεία του ήµου είναι εφοδιασµένα από τις προµήθειες των ετών 2014 και Οι ποσότητες εµβολίων και των απαραίτητων συριγγών για το προσωπικό του ήµου γίου Νικολάου έχουν υπολογιστεί κατά προσέγγιση, καθώς έχει γίνει εµβολιασµός αντιτετανικός και ηπατίτιδας σε όσους εργαζόµενους προσήλθαν τα δύο προηγούµενα έτη, ενώ δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθµός των ατόµων που θα προσληφθούν µε συµβάσεις. 2. Οργανισµός Κοινωνικών Υπηρεσιών ήµου γίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ...Ν.) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του. Σελίδα 2 από 18

3 3. Πολιτιστικός θλητικός Οργανισµός ήµου γίου Νικολάου (Π..Ο...Ν.) για την προµήθεια φαρµακο- επιδεσµικού υλικού φαρµακείου Βοηθειών για τις εγκαταστάσεις του. Η σύµβαση της προµήθειας για όλους τους φορείς, δύναται να παραταθεί έως και τρείς µήνες πέραν της λήξης της και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την υπογραφή σύµβασης για την αντίστοιχη προµήθεια έτους 2017, µετά από κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων. Η παράταση αυτή δεν θα εκτείνεται πέραν του αναγκαίου χρόνου για την εξάντληση των απαραίτητων ποσοτήτων και δεν θα δηµιουργήσει επιπλέον κόστος για τους φορείς. Η πρόβλεψη αυτή γίνεται επειδή λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που απαιτούνται κατά τη φύλαξη των εµβολίων (ψύξη, χρόνος λήξης, ευαισθησία προϊόντος), αυτά δεν είναι δυνατό να φυλαχθούν στις εγκαταστάσεις του ήµου µέχρι τη χρήση τους, ενώ υπάρχει αυστηρά καθορισµένο χρονικό διάστηµα που πρέπει να µεσολαβήσει ανάµεσα στις δόσεις που χορηγούνται. Επίσης µέρος του λοιπού φαρµακευτικού υλικού θα απορροφηθεί εφόσον υπάρξουν ελλείψεις. Η δαπάνη για την ως άνω προµήθεια (CPV , , ) θα αντιµετωπιστεί κατά το µέρος που αφορά το ήµο γίου Νικολάου από Ι. ΠΟΡΟΥΣ/ΟΤ έτους 2016 του ήµου, ενώ κατά το µέρος αφορά τα Ιδρύµατα- Νοµικά Πρόσωπα του ήµου, θα αντιµετωπιστεί από τις πιστώσεις έτους 2016 του προϋπολογισµού του κάθε φορέα ξεχωριστά. Το συνολικό κόστος της προµήθειας, για όλους τους φορείς, σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της, προϋπολογίζεται στο ποσό των ,76 ευρώ (13.472,36 πλέον 2.827,40 6%, 13%, 24% ανάλογα µε το προµηθευόµενο είδος). Το σύνολο της προµήθειας θα έχει υλοποιηθεί µέχρι το τέλος του έτους 2016, µε εξαίρεση την περίπτωση ενεργοποίησης της παράτασης των συµβάσεων µε τους φορείς, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω. Επισηµαίνεται ότι οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο της συµβατικής ποσότητας. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε προµηθευόµενο είδος, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας. Οι προσφορές για όλους τους φορείς, θα υποβληθούν στο ήµο γίου Νικολάου ο οποίος έχει την ευθύνη για τη διαδικασία ανάθεσης, ενώ οι συµβάσεις θα υπογραφούν µε τον κάθε φορέα χωριστά. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβν προσφορά για τις αναγκαίες ποσότητες του συνόλου των ειδών ή για το σύνολό των ειδών ενός ή περισσοτέρων φορέων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προµήθεια ειδών και ο τρόπος παράδοσης αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των ειδών κάθε φορέα. Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε περίπτωση ισοδύναµων προσφορών το αρµόδιο για Σελίδα 3 από 18

4 την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων όργανο, θα γνωµοδοτήσει για την επιλογή του προµηθευτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. δ της περίπτωσης 1 του άρθρου 21 του ΕΚΠΟΤ. ρµόδια υπηρεσία είναι το Γραφείο Προµηθειών του ήµου γίου Νικολάου τηλ , φαξ , ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ΧΘΗΚΕ γ. Νικόλαος Ζαµβία Παγκάλου Σελίδα 4 από 18

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ Ρ. ΠΡΩΤ. : 8612 / ΝΟΜΟΣ ΛΣΙΘΙΟΥ Ρ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 45 ΗΜΟΣ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ. : ,36 ευρώ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ : Ι. ΠΟΡΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΚΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η δαπάνη για την προµήθεια ανά φορέα στον οποίο θα γίνεται η παράδοση των ειδών, έχει ως εξής: ΟΜ 1. ΗΜΟΣ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ / ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤ TIMH µπούλες φυσιολογικού ορού χλωριούχου νατρίου NaCl 0,9% 10 ml Εµβόλιο Ηπατίτιδας Β (να περιέχει κενή σύριγγα) Εµβόλιο Τετάνου Ενέσιµο σκεύασµα κορτιζόνης Λ. ΠΡΟ Λ. ΜΕ τεµ 10 0,25 2,50 6% 0,15 2,65 τεµ 20 12,70 254,00 6% 15,24 269,24 τεµ 25 6,40 160,00 6% 9,60 169,60 τεµ 2 6,25 12,50 6% 0,75 13,25 5 Παρακεταµόλη κουτί 10 1,20 12,00 6% 0,72 12,72 6 Ρανιτιδίνη κουτί 16 4,85 77,60 6% 4,66 82,26 7 σύριγγες 5 ml τεµ 10 0,25 2,50 24% 0,60 3, συσκευές χορήγησης ορού Υοσκίνη- Σπασµολυτικά δισκία Χλωριούχο νάτριο γάντια µεγέθους large γάντια µεγέθους medium Σύριγγες κατάλληλες για εµβόλιο Τετάνου 2ml- 23G υγρό απολύµανσης χεριών τεµ 6 1,20 7,20 24% 1,73 8,93 κουτί 7 3,20 22,40 6% 1,34 23,74 τεµ 3 1,45 4,35 6% 0,26 4,61 κουτί 5 6,00 30,00 24% 7,20 37,20 κουτί 3 6,00 18,00 24% 4,32 22,32 τεµ 30 0,25 7,50 24% 1,80 9,30 τεµ 8 9,20 73,60 24% 17,66 91,26 Σελίδα 5 από 18

6 / ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤ TIMH Λ. ΠΡΟ Λ. ΜΕ φαρµακευτικό 15 τεµ 20 3,00 60,00 6% 3,60 63,60 οινόπνευµα 16 βαµβάκι τεµ 10 2,40 24,00 13% 3,12 27,12 ΗΜΟΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΙΣΜΟΥ 768,15 72,75 840,90 ΟΜ 2. ΟΚΥ Ν / ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤ TIMH Νεφαιναµικό οξύ, τύπου tb ponstan ή (κουτί) κετυλοσαλικυ λικό οξύ,τύπου tb aspirin ή (κο υτί) Παρακεταµόλη, τύπου tb depon ή (κουτί) Παρακεταµόλη τύπου Depon 500mg αναβράζων ή Παρακεταµόλη τύπου Depon maximum 1000 mg ή ντιϊσταµινικά δισκία τύπου tb Aerius 5mg ή ντιϊσταµινικά αλοιφή, τύπου fucicort ή Λ. ΠΡΟ Λ. ΜΕ ΚΟΥΤΙ 15 1,90 28,50 6% 1,71 30,21 ΚΟΥΤΙ 10 1,69 16,90 6% 1,01 17,91 ΚΟΥΤΙ 40 0,71 28,40 6% 1,70 30,10 ΚΟΥΤΙ 10 1,13 11,30 6% 0,68 11,98 ΚΟΥΤΙ 10 1,69 16,90 6% 1,01 17,91 ΚΟΥΤΙ 10 4,36 43,60 6% 2,62 46,22 ΚΟΥΤΙ 20 8,95 179,00 6% 10,74 189,74 Σελίδα 6 από 18

7 / ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤ TIMH ισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4mg), τύπου tb medrol 4mg ή (κουτί) ντιβιωτικό spray κατακλίσεων ντισηπτικό διάλυµα (solution ext use PovidoneIodine 10 %), τύπου betadine sol 30 ml ή Ενέσιµο σκεύασµα κορτιζόνης, τύπου solu medrol 500 mg ή Aντιόξινα δισκία, τύπου tb maalox ή Ρανιτιδίνη, τύπου tb zantac 150 mg ή (κουτί) Σπασµολυτικά δισκία, τύπου tb spasmoapotel ή (buscopan) ντιδιαρροϊκά δισκία Loperamide, τύπου caps Immodium ή Λ. ΠΡΟ Λ. ΜΕ ΚΟΥΤΙ 7 2,37 16,59 6% 1,00 17,59 ΚΝΙΣΤΡ ΤΕΜΧΙ ΤΕΜΧΙ 25 4,70 117,50 6% 7,05 124, ,71 51,30 6% 3,08 54,38 7 5,87 41,09 6% 2,47 43,56 ΚΟΥΤΙ 10 2,63 26,30 6% 1,58 27,88 ΚΟΥΤΙ 10 4,80 48,00 6% 2,88 50,88 ΚΟΥΤΙ 10 3,20 32,00 6% 1,92 33,92 ΚΟΥΤΙ 10 1,48 14,80 6% 0,89 15,69 Σελίδα 7 από 18

8 / ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤ TIMH ντισηπτικό κολλύριο, τύπου septobor col, tobrex, vispring col ή λοιφή για επούλωση εγκαυµάτων, τύπου flammigel ή (bentholia) Φυσιολογικός ορός NaCl 0,9% 10ml (50τµχ) Γάζες επίθεµα εγκαυµάτων 10*10 Γάζες επίθεµα εγκαυµάτων 20*20 Γάντια µεγέθους medium χωρίς πούδρα Γάντια µεγέθους large χωρίς πούδρα Υγρό απολύµανσης χεριών τύπου sterilium ή ml ποστειρωµένε ς γάζες µικρου µεγέθους,κουτι ά των 5cm ποστειρωµένε ς γάζες µεσαίου µεγέθους, κουτιά των 10cm ΤΕΜΧΙ ΤΕΜΧΙ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ. Λ. ΠΡΟ Λ. ΜΕ 7 3,10 21,70 6% 1,30 23, ,50 65,00 24% 15,60 80, ,50 23,00 6% 1,38 24,38 ΚΟΥΤΙ 7 6,00 42,00 13% 5,46 47,46 ΚΟΥΤΙ 7 14,00 98,00 13% 12,74 110,74 ΚΟΥΤΙ 5 5,00 25,00 24% 6,00 31,00 ΚΟΥΤΙ 5 5,00 25,00 24% 6,00 31,00 ΜΠΟΥΚ ΛΙ 50 9,00 450,00 24% 108,00 558,00 ΚΟΥΤΙ 7 1,00 7,00 13% 0,91 7,91 ΚΟΥΤΙ 7 1,20 8,40 13% 1,09 9,49 Σελίδα 8 από 18

9 / ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤ TIMH ποστειρωµένε ς γάζες µεγάλου µεγέθους, κουτιά των 15 cm Γάζες εµποτισµένες µε αντιβιοτικό (Fusidic acid), τύπου fucidin γάζες 10 cm x 10 cm ή (κουτί) ντιισταµινική αλοιφή ιµενθιδένη, τύπου fenistil gel ή (τεµ) Κρέµα για µώλωπες τύπου rnica Φαρµακευτικό οινόπνευµα Ηλεκτρονικό θερµόµετρο Κοµπρέσεςγάζες αποστειρωµένε ς µεγέθους 36*40 Βελονάκια τρυπήµατος (σκαρφιστηρες ) για µέτρηση γλυκόζης αίµατος 100 τεµαχίων Ηλεκτρονικό Πιεσόµετρο συσκευή Πιεσόµετρο απλό συσκευή υτοκόλλητα επιθέµατα τύπου Hansaplast 40 τεµαχίων Λ. ΠΡΟ Λ. ΜΕ ΚΟΥΤΙ 7 1,70 11,90 13% 1,55 13,45 ΚΟΥΤΙ 20 5,80 116,00 6% 6,96 122,96 ΤΕΜΧΙ ΤΕΜΧΙ ΤΕΜΧΙ ΤΕΜΧΙ 30 4,28 128,40 6% 7,70 136, ,50 195,00 24% 46,80 241, ,30 138,00 6% 8,28 146, ,00 150,00 24% 36,00 186,00 ΚΟΥΤΙ 7 2,10 14,70 13% 1,91 16,61 ΚΟΥΤΙ 30 9,00 270,00 24% 64,80 334,80 ΣΥΣΚΕΥ Η ΣΥΣΚΕΥ Η 6 40,00 240,00 24% 57,60 297, ,00 130,00 24% 31,20 161,20 ΚΟΥΤΙ 70 4,50 315,00 24% 75,60 390,60 Σελίδα 9 από 18

10 / 37 ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤ TIMH υτοκόλλητα επιθέµατα 10cm * 15cm 38 Βαµβάκι 100gr 39 Σύριγγες 5 ml 40 Σύριγγες 10 ml 41 Σύριγγες 2,5 ml Λευκοπλάστης πλάτους 1,25*4,6 cm Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα medium Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα XL αυτοκόλλητες αποστειρωµένε ς γάζες µεσαίου µεγέθους (τεµ) αυτοκόλλητες αποστειρωµένε ς γάζες µικρού µεγέθους (τεµ) ποτηράκια µιας χρήσης (συσκευασία χάρτινα ή πλαστικά) (συσκ.) Κουβέρτα αλουµινίου (τεµ) Τριγωνικός επίδεσµος Aιµοστατικός επίδεσµος Επίδεσµος 2,50 * 0,05 µέτρα Επίδεσµος 2,50 * 0,10 µέτρα Φυσιολογικός ορός 250 ml 54 Οξυζενέ Λ. ΠΡΟ Λ. ΜΕ ΚΟΥΤΙ 10 3,50 35,00 13% 4,55 39,55 ΤΕΜΧΙ ΤΕΜΧΙ ΤΕΜΧΙ ΤΕΜΧΙ ΤΕΜΧΙ 60 1,00 60,00 13% 7,80 67, ,30 75,00 24% 18,00 93, ,30 75,00 24% 18,00 93, ,30 75,00 24% 18,00 93, ,00 30,00 13% 3,90 33,90 ΚΟΥΤΙ , ,00 24% 264, ,00 ΚΟΥΤΙ 60 11,00 660,00 24% 158,40 818,40 ΤΕΜΧΙ ΤΕΜΧΙ ΤΕΜΧΙ ΤΕΜΧΙ ΤΕΜΧΙ ΤΕΜΧΙ ΤΕΜΧΙ ΤΕΜΧΙ ΜΠΟΥΚ ΛΙ ΜΠΟΥΚ ΛΙ 10 0,55 5,50 13% 0,72 6, ,55 5,50 13% 0,72 6,22 7 2,40 16,80 24% 4,03 20,83 7 4,50 31,50 24% 7,56 39, ,80 18,00 13% 2,34 20, ,00 20,00 13% 2,60 22, ,50 5,00 13% 0,65 5, ,70 7,00 13% 0,91 7,91 7 1,60 11,20 6% 0,67 11,87 7 2,60 18,20 24% 4,37 22,57 Σελίδα 10 από 18

11 / ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤ TIMH λευκοπλάστης πλάτους 0,08 µέτρα (τεµ) Γλωσσοπίεστρ α αποστειρωµένα 100 τµχ (κουτί) Επίθεµα θερµού ψυχρού γενικής χρήσης τύπου nexcare coldhot comfort 10*27 Ταινίες σακχάρου 50τµχ Ταινίες χοληστερίνης 10τµχ Ταινίες Τριγλυκεριδίων 10τµχ ιαγνωστική συσκευή µέτρησης χοληστερίνης - τριγλυκεριδίων ιαγνωστική συσκευή µέτρησης σακχάρου Λαστιχάκια περίδεσης αιµολοψιών ΤΕΜΧΙ Λ. ΠΡΟ Λ. ΜΕ 10 2,00 20,00 13% 2,60 22,60 ΚΟΥΤΙ 7 3,70 25,90 24% 6,22 32,12 ΚΟΥΤΙ 10 11,00 110,00 24% 26,40 136,40 ΚΟΥΤΙ , ,00 24% 806, ,40 ΚΟΥΤΙ 40 37, ,00 24% 355, ,20 ΚΟΥΤΙ 40 37, ,00 24% 355, ,20 ΣΥΣΚΕΥ Η ΣΥΣΚΕΥ Η ΤΕΜΧΙ 5 75,00 375,00 24% 90,00 465,00 5 ΩΡΟ ΩΡΟ 0,00 3 5,00 15,00 24% 3,60 18,60 ΟΚΥ Ν - ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΙΣΜΟΥ , , ,92 Σελίδα 11 από 18

12 ΟΜ 3. ΠΟ Ν / ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤ TIMH Aκετυλοσαλικυλι κό οξύ, τύπου tb aspirin ή (salospir 500) Παρακεταµόλη, τύπου tb depon ή Aντιισταµινικά δισκία, τύπου tb Ζιρτεκ 10 mg ή ισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg), τύπου tb medrol 4mg ή Ενέσιµο σκεύασµα κορτιζόνης, τύπου solu medrol 500 mg ή Aντιόξινα δισκία, τύπου tb maalox ή Σπασµολυτικά δισκία, τύπου tb spasmoapotel ή (buscopan) ντιδιαρροϊκά δισκία Loperamide, τύπου caps Immodium ή ντισηπτικό κολλύριο, τύπου septobor col ή (vispring col) Λ. ΠΡΟ Λ. ΜΕ κουτί 5 1,52 7,60 6% 0,46 8,06 κουτί 10 0,70 7,00 6% 0,42 7,42 κουτί 8 4,38 35,04 6% 2,10 37,14 κουτί 8 2,42 19,36 6% 1,16 20,52 τεµ. 2 6,25 12,50 6% 0,75 13,25 κουτί 3 1,76 5,28 6% 0,32 5,60 κουτί 8 1,74 13,92 6% 0,84 14,76 κουτί 5 1,48 7,40 6% 0,44 7,84 τεµ. 8 2,86 22,88 6% 1,37 24,25 Σελίδα 12 από 18

13 / ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤ TIMH Aντιϊσταµινική αλοιφή, τύπου fucicort ή λοιφή για επούλωση εγκαυµάτων, τύπου flammigel ή (bentholia) Κρέµα για µώλωπες τύπου Arnica Υγρό απολύµανσης χεριών, τύπου sterilium ή ποστειρωµένες γάζες µεγάλου µεγέθους, κουτιά των δεκαπέντε εκατοστών ποστειρωµένες γάζες µεσαίου µεγέθους, κουτιά των δέκα εκατοστών ποστειρωµένες γάζες µικρού µεγέθους, κουτιά των πέντε εκατοστών Γάζες εµποτισµένες µε αντιβιοτικό (Fusidic acid), τύπου fucidin γάζες 10 cm x 10 cm ή Λ. ΠΡΟ Λ. ΜΕ τεµ. 8 6,63 53,04 6% 3,18 56,22 τεµ. 8 2,68 21,44 24% 5,15 26,59 τεµ. 7 6,50 45,50 24% 10,92 56,42 τεµ. 10 3,58 35,80 24% 8,59 44,39 κουτί 8 0,97 7,76 13% 1,01 8,77 κουτί 8 0,66 5,28 13% 0,69 5,97 κουτί 8 0,44 3,52 13% 0,46 3,98 κουτί 6 5,80 34,80 6% 2,09 36,89 18 Bαµβάκι τεµ. 10 0,74 7,40 24% 1,78 9,18 19 Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 µέτρα, τύπου λευκοπλάστης πλάτους 0,08 µέτρα ή τεµ. 5 0,81 4,05 24% 0,97 5,02 Σελίδα 13 από 18

14 / ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤ TIMH Επίδεσµος 2,50 Χ 0,10 µέτρα, τύπου ή Επίδεσµος 2,50 Χ 0,05 µέτρα, τύπου ή Τριγωνικός επίδεσµος Aιµοστατικός επίδεσµος Φυσιολογικός ορός 250 ml Λ. ΠΡΟ Λ. ΜΕ τεµ. 10 0,35 3,50 24% 0,84 4,34 τεµ. 10 0,19 1,90 24% 0,46 2,36 τεµ. 8 1,28 10,24 24% 2,46 12,70 τεµ. 8 1,54 12,32 24% 2,96 15,28 µπουκάλια 10 1,20 12,00 6% 0,72 12,72 25 Οξυζενέ µπουκάλια 10 0,62 6,20 24% 1,49 7,69 φαρµακευτικό 26 οινόπνευµα µπουκάλια 8 1,95 15,60 6% 0,94 16,54 ντισηπτικό διάλυµα (solution ext use PovidoneIodine %), τύπου betadine sol 240 ml ή µπουκάλια 10 3,12 31,20 6% 1,87 33,07 28 σύριγγες 5 ml τεµ. 10 0,08 0,80 24% 0,19 0,99 ΣΥΝΟΛΟ Π..Ο...Ν. 443,33 54,61 497,94 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ , , ,76 ΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Η Υπάλληλος Γραφείου Προµηθειών Η ν/τρια Προϊσταµένη ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Ζαµβία Παγκάλου γγ. Λασιθιωτάκη Σελίδα 14 από 18

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ Ρ. ΠΡΩΤ. : 8612 / ΝΟΜΟΣ ΛΣΙΘΙΟΥ Ρ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 45 ΗΜΟΣ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ. : ,36 ευρώ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ : Ι. ΠΟΡΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΚΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΓΡΦΕΣ Όλα τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας, κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται, ενώ τα φάρµακα θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές που θέτει η ελληνική νοµοθεσία και ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων. Τα φάρµακα και το φαρµακευτικό υλικό που παραδίδεται θα πρέπει να έχει ηµεροµηνία λήξης µακροπρόθεσµη, ανάλογα µε το φαρµακευτικό είδος. Τα ΚΟΥΠΟΝΙ των φαρµάκων θα παραδίδονται µε τις συσκευασίες στο φορέα, καθώς είναι απαραίτητο να επισυνάπτονται στα εντάλµατα πληρωµών. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται κατόπιν µακροσκοπικού ελέγχου από επιτροπές παραλαβής που θα υποδειχθούν από τον κάθε φορέα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤ. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατόπιν της υπογραφής σύµβασης µε κάθε φορέα χωριστά µετά από ειδοποίηση από τις αρµόδιες υπηρεσίες του φορέα, ενώ θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος τρέχοντος έτους, µε εξαίρεση την περίπτωση της παράτασης των συµβάσεων. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά, ή όπως αλλιώς υποδειχθεί από τους φορείς, στους χώρους που θα υποδειχθούν και κατόπιν συνεννόησης µε τις αρµόδιες υπηρεσίες κάθε φορέα, µε φροντίδα, δαπάνες και µεταφορικά µέσα του προµηθευτή. Ο προµηθευτής οφείλει να διασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης και µεταφοράς των σκευασµάτων (θερµοκρασίας, καθαριότητας και άλλες) µέχρι την παράδοσή τους στο φορέα. ΟΜ 1. ΗΜΟΣ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ / ΠΡΟ ΙΓΡΦΕΣ 1 µπούλες φυσιολογικού ορού χλωριούχου νατρίου NaCl 0,9% 10 ml (τεµ) 2 Εµβόλιο Ηπατίτιδας Β, (να περιέχει κενή σύριγγα) τύπου ENGERIX 20ml (ενηλίκων) ή 3 Εµβόλιο τετάνου, τύπου ΤΕΤΝ BIOMED, ή 4 Ενέσιµο σκεύασµα κορτιζόνης, τύπου solu medrol 500 mg ή (τεµ) 5 Παρακεταµόλη, τύπου tb depon ΝΒΡΖΟΝ ή (κουτί). 6 Ρανιτιδίνη, τύπου tb zantac 150 mg ή (κουτί) 7 σύριγγες 5 ml (τεµ) 8 συσκευές χορήγησης ορού (τεµ) Σελίδα 15 από 18

16 9 Υοσκίνη- Σπασµολυτικά δισκία, τύπου tb Buscopan ή (κουτί) 10 Χλωριούχο νάτριο, τύπου Nacl 0,9 % 1000 ml ή (τεµ) 11 γάντια µεγέθους large (κουτί) 12 γάντια µεγέθους medium (κουτί) 13 Σύριγγες κατάλληλες για εµβόλιο Τετάνου 2ml-23G 14 υγρό απολύµανσης χεριών (τεµ) 15 φαρµακευτικό οινόπνευµα (τεµ) 16 βαµβάκι (τεµ) ΟΜ 2. ΟΚΥ Ν / ΠΡΟ ΙΓΡΦΕΣ 1 Νεφαιναµικό οξύ, τύπου tb ponstan ή (κουτί) 2 κετυλοσαλικυλικό οξύ, τύπου tb aspirin ή (κουτί) 3 Παρακεταµόλη, τύπου tb depon ή (κουτί) 4 Παρακεταµόλη, τύπου tb depon αναβράζων ή (κουτί) 5 Παρακεταµόλη, τύπου tb depon αναβράζων maximum ή (κουτί) 6 ντιϊσταµινικά δισκία τύπου tb Aerius 5mg ή 7 ντιϊσταµινικά αλοιφή, τύπου fucicort ή 8 ισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4mg), τύπου tb medrol 4mg ή (κουτί) 9 ντιβιωτικό spray κατακλίσεων,κάνιστρο υπό πίεση,για εξωτερική χρήση ντισηπτικό διάλυµα (solution ext use PovidoneIodine 10 %), τύπου betadine sol 30 ml ή Ενέσιµο σκεύασµα κορτιζόνης, τύπου solu medrol 500 mg ή (τεµ) 12 Aντιόξινα δισκία, τύπου tb maalox ή 13 ισκία για παθήσεις στοµάχου τύπου tab Zantac 150mgr 14 Σπασµολυτικά δισκία, τύπου tb spasmoapotel ή (buscopan) 15 ντιδιαρροϊκά δισκία Loperamide, τύπου caps Immodium ή 16 ντισηπτικό κολλύριο, τύπου septobor col, tobrex, vispring col ή 17 λοιφή για επούλωση εγκαυµάτων, τύπου flammigel ή (bentholia) 18 µπούλες φυσιολογικού ορού χλωριούχου νατρίου NaCl 0,9% 10 ml (50 τεµ) 19 Γάζες επίθεµα εγκαυµάτων 10*10 20 Γάζες επίθεµα εγκαυµάτων 20*20 21 Γάντια µεγέθους medium χωρίς πούδρα 22 Γάντια µεγέθους large χωρίς πούδρα 23 Υγρό απολύµανσης χεριών τύπου sterilium ή ml 24 ποστειρωµένες γάζες µικρού µεγέθους, κουτιά των πέντε εκατοστών 25 ποστειρωµένες γάζες µεσαίου µεγέθους, κουτιά των δέκα εκατοστών Σελίδα 16 από 18

17 26 ποστειρωµένες γάζες µεγάλου µεγέθους, κουτιά των δεκαπέντε εκατοστών 27 Γάζες εµποτισµένες µε αντιβιοτικό (Fusidic acid), τύπου fucidin γάζες 10 cm x 10 cm ή 28 ντιισταµινική αλοιφή ιµενθιδένη, τύπου fenistil gel ή (τεµ) 29 Κρέµα για µώλωπες τύπου Arnica 30 φαρµακευτικό οινόπνευµα 31 Θερµόµετρο Ηλεκτρονικό, εύκολο στη χρήση, άµεση µέτρηση & ένδειξη - Υψηλής κριβείας - Πολύ λειτουργικό 32 Γάζες αποστειρωµένες µεγάλου µεγέθους 36*40 (κουτί) 33 Βελονάκια τρυπήµατος (σκαρφιστηρες ) για µέτρηση γλυκόζης αίµατος 100 τεµαχίων. Aποστειρωµένες βελόνες για τρύπηµα δακτύλων (λήψη αίµατος για σάκχαρο) 34 Πιεσόµετρο ηλεκτρονικό απλό 35 Πιεσόµετρο απλό συσκευή 36 Hansaplast για τους τραυµατισµούς κάθε είδους, να απωθεί το νερό και τη βρωµιά και να επιτρέπει στο δέρµα να αναπνέει, για εκδορές, γρατσουνιές. 37 υτοκόλλητα επιθέµατα 10cm * 15cm 38 Βαµβάκι 100gr Σύριγγες 5ml µε ενσωµατωµένη βελόνα, µιας χρήσεως, αποστειρωµένες µε αιθυλενοξείδιο, συσκευασµένες σε ατοµική συσκευασία blister Σύριγγες 10ml µε ενσωµατωµένη βελόνα, µιας χρήσεως, αποστειρωµένες µε αιθυλενοξείδιο, συσκευασµένες σε ατοµική συσκευασία blister Σύριγγες 2,5ml µε ενσωµατωµένη βελόνα, µιας χρήσεως, αποστειρωµένες µε αιθυλενοξείδιο, συσκευασµένες σε ατοµική συσκευασία blister 42 Λευκοπλάστης πλάτους 1,25*4,6 cm 43 Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα medium 44 Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα XL 45 αυτοκόλλητες αποστειρωµένες γάζες µεσαίου µεγέθους (τεµ) 46 αυτοκόλλητες αποστειρωµένες γάζες µικρού µεγέθους (τεµ) 47 ποτηράκια µιας χρήσης (συσκευασία χάρτινα ή πλαστικά) (συσκ.) 48 Κουβέρτα αλουµινίου (τεµ) 49 τριγωνικός επίδεσµος (τεµ) 50 αιµοστατικός επίδεσµος (τεµ) 51 Επίδεσµος 2,50 Χ 0,05 µέτρα, τύπου ή 52 Επίδεσµος 2,50 Χ 0,10 µέτρα, τύπου ή 53 Φυσιολογικός ορός 250 ml 54 Οξυζενέ 55 λευκοπλάστης πλάτους 0,08 µέτρα (τεµ) 56 Γλωσσοπίεστρα αποστειρωµένα 57 Επίθεµα θερµού ψυχρού γενικής χρήσης τύπου nexcare coldhot comfort 10*27 58 Ταινίες σακχάρου 50τµχ 59 Ταινίες χοληστερίνης 10τµχ 60 Ταινίες Τριγλυκεριδίων 10τµχ 61 ιαγνωστική συσκευή µέτρησης χοληστερίνης - τριγλυκεριδίων 62 ιαγνωστική συσκευή µέτρησης σακχάρου 63 Λαστιχάκια περίδεσης αιµολοψιών Σελίδα 17 από 18

18 ΟΜ 3. ΠΟ Ν / ΠΡΟ ΙΓΡΦΕΣ 1 Aκετυλοσαλικυλικό οξύ, τύπου tb aspirin ή (salospir 500) 2 Παρακεταµόλη, τύπου tb depon ή 3 Aντιισταµινικά δισκία, τύπου tb Ζιρτεκ 10 mg ή 4 ισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg), τύπου tb medrol 4mg ή 5 Ενέσιµο σκεύασµα κορτιζόνης, τύπου solu medrol 500 mg ή 6 Aντιόξινα δισκία, τύπου tb maalox ή 7 Σπασµολυτικά δισκία, τύπου tb spasmoapotel ή (buscopan) 8 ντιδιαρροϊκά δισκία Loperamide, τύπου caps Immodium ή 9 ντισηπτικό κολλύριο, τύπου septobor col ή (vispring col) 10 Aντιϊσταµινική αλοιφή, τύπου fucicort ή 11 λοιφή για επούλωση εγκαυµάτων, τύπου flammigel ή (bentholia) 12 Κρέµα για µώλωπες τύπου Arnica 13 Υγρό απολύµανσης χεριών, τύπου sterilium ή 14 ποστειρωµένες γάζες µεγάλου µεγέθους, κουτιά των δεκαπέντε εκατοστών 15 ποστειρωµένες γάζες µεσαίου µεγέθους, κουτιά των δέκα εκατοστών 16 ποστειρωµένες γάζες µικρού µεγέθους, κουτιά των πέντε εκατοστών 17 Γάζες εµποτισµένες µε αντιβιοτικό (Fusidic acid), τύπου fucidin γάζες 10 cm x 10 cm ή 18 Bαµβάκι 19 Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 µέτρα, τύπου λευκοπλάστης πλάτους 0,08 µέτρα ή 20 Επίδεσµος 2,50 Χ 0,10 µέτρα, τύπου ή 21 Επίδεσµος 2,50 Χ 0,05 µέτρα, τύπου ή 22 Τριγωνικός επίδεσµος 23 Aιµοστατικός επίδεσµος 24 Φυσιολογικός ορός 250 ml 25 Οξυζενέ 26 φαρµακευτικό οινόπνευµα 27 ντισηπτικό διάλυµα (solution ext use PovidoneIodine 10 %), τύπου betadine sol 240 ml ή 28 σύριγγες 5 ml ΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Η Υπάλληλος Γραφείου Προµηθειών Η ν/τρια Προϊσταµένη ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Ζαµβία Παγκάλου γγ. Λασιθιωτάκη Σελίδα 18 από 18

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 9/05/01 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κωνσταντα 11, Βόλος Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες : Κοπάνου Ελισσάβετ Τηλέφωνο : 10 7515 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σίνδος, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Απόφ.: 1048 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σίνδος, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Απόφ.: 1048 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Απόφ.: 1048 Αρ. Πρωτ.: 29611 Πληροφορίες: Πιτσάνη Πετρούλα Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΟΚΠΠ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. 60 Αναλγητικό Αντιπυρετικό

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. 60 Αναλγητικό Αντιπυρετικό ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΓΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΙΟΚΣΤΡΟΥ \ ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚ ΧΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚ ΜΟΝΔ ΠΟΣΟΤΗ Τ ΜΟΝΔΟ Σ (ΜΕ ΦΠ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 1. ΦΡΜΚ Παρακεταμόλη ταμπλέτες (500mg) τύπος Panadol, Depon) (20 60 ναλγητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 21/2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 21/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 21/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Αριθµ.Πρωτ. 87 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ Ποσού (.00,80 ) µε ΦΠΑ Στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Σητείας σήµερα 27-0-204

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 10/08/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 20256 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Μαρία Κουκάκη Τηλ : 2831341013 e-mail: koukaki@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:10/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Α.ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α.ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛ Ο 1 ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ΚΕΝΟ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ( 45 Χ 35 Χ 15 ) 6 24,00% 2 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΟΥΤΙ ΑΠΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ-ΟΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ-ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ KOIΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :10/201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. :22 /2017

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. :22 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. :22 /2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑΚΠΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENIAIA MEΛΕΤΗ. Δ. Για την Ενιαία Σχολική Επιτροπή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προυπολογισμού 1.360,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

ENIAIA MEΛΕΤΗ. Δ. Για την Ενιαία Σχολική Επιτροπή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προυπολογισμού 1.360,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάουσα 22-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ αρ.πρωτ30049 ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:Βαταντζή Αθ.-Λαπαβίτσας Γ. Τηλ.:2332350367,50328

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ταχ.Δ/νση: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76 Ωραιόκαστρο, Τ.Κ.57013 Πληροφορίες:Κυργάκη Μαρία ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 13 / 03 /2014 ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2313/304058 Email: kirgaki@oraiokastro.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για το Δήμο Φαιστού και την

Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για το Δήμο Φαιστού και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Aριθμ. Μελέτης : 03/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για το Δήμο Φαιστού και την Κοινωφελή Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:52158 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:52158 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08/05/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προµηθειών Ταχ. /νση: ΑΝ ΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : kornarou-s@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΠΡΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.   ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 2/12/2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 28339 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Μαρία Κουκάκη Τηλ : 2831341013 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 193 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 193 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 29-03-2017 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 193 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ,09

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ,09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού Νοµικού Προσώπου ήµου Σητείας ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ιδ. Πόροι ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ενδεικτικός προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προσφορές θα γίνονται δεκτές ανά Τμήμα της Μελέτης (Α, Β, Γ) και για όλα τα είδη του κάθε τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προσφορές θα γίνονται δεκτές ανά Τμήμα της Μελέτης (Α, Β, Γ) και για όλα τα είδη του κάθε τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Tίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΟΚΠΠ»

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση,

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "Υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις Εργοδότη

Ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις Εργοδότη Ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις Εργοδότη Περίληψη Βιβλία και καταστάσεις εργατικής-ασφαλιστικής νομοθεσίας που υποχρεούται ο εργοδότης να τηρεί-φυλάσει στις εγκαταστάσεις του και να επιδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 40/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14.990,74 µε Φ.Π.Α. 6,5% ή 13% ή 23% αναλόγως των υλικών CPV: [33680000-0] - Φαρµακευτικά Είδη

Αρ. Μελέτης 40/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14.990,74 µε Φ.Π.Α. 6,5% ή 13% ή 23% αναλόγως των υλικών CPV: [33680000-0] - Φαρµακευτικά Είδη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 69100, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΜΑΧΕΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΜΑΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 08/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Αρμόδιος Στυλιανή Κορνάρου Τηλ: 2813409403 2813409185-6 & 189 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ιενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού ιαγωνισµού µε ιαπραγµάτευση χωρίς ηµοσίευση Προκήρυξης, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της

Πρόσκληση ιενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού ιαγωνισµού µε ιαπραγµάτευση χωρίς ηµοσίευση Προκήρυξης, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:08-09-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Α.Π :18579 ΗΜΟΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΗΒ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ιεύθυνση: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 Πληροφορίες: Παναγιωτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Νίκαια : 24/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Νίκαια : 24/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Αρ. Πρωτ: Δ.Υ. ΤΜΗΜΑ & Προς: Το Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Θέμα : Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και φαρμακείων πλάτης για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια φαρμάκων και κυτίων πρώτων βοηθειών»

«Προμήθεια φαρμάκων και κυτίων πρώτων βοηθειών» Προϋπ/σμός δαπάνης 5.999,66 συμπ/νου του ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ.: Τηλ.: 24313-51213 Ε Ν Ι Α Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η «Προμήθεια φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15REQ002753115 2015-05-06 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΩΡΙΟΚΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΙΟΚΣΤΡΟΥ Ταχ.Δ/νση: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76 Ωραιόκαστρο, Τ.Κ.5701 Πληροφορίες:Κυργάκη Μαρία ΩΡΙΟΚΣΤΡΟ 07 / 12 /2016 ΤΗΛΕΦΩΝΟ:21 / 04058 Email: kirgaki@oraiokastro.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ: ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 09/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Αρμόδιος Στυλιανή Κορνάρου Τηλ: 2813409403 e-mail: kornarou-s@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ρ. Μελέτης : 27/201 ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ CPV : 33600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΛΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΣ Διεύθυνση: Στρ. Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ι Α Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡΙΘΜ. 28/2016

Ε Ν Ι Α Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡΙΘΜ. 28/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2016 Ε Ν Ι Α Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ 16REQ004782092 2016-07-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ υλικού, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ήµου Ιλίου, έτους 2016» Περιεχόµενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1) ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013

1) ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 09/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002770858 2015-05-13

15REQ002770858 2015-05-13 5REQ00770858 05-05-3 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις ανάγκες i) του Κολυμβητηρίου του Δήμου Χαλκηδόνος, ii) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α βάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 22. 4. 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:34777 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ 16PROC Γάζι Αριθμ. πρωτ. :19064

ΑΔΑΜ 16PROC Γάζι Αριθμ. πρωτ. :19064 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΛΟΓ/ΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Αθανασάκη Κλεάνθη Τηλ.:2813-400644 e-mail:athanasaki@malevizi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο συγγραφής

Άρθρο 1 Αντικείμενο συγγραφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 09/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14PROC002273214 2014-09-04 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1 DEPON SYR 58 2,26 131,08 2 PONSTAN SYR 39 1,69 65,91

1 DEPON SYR 58 2,26 131,08 2 PONSTAN SYR 39 1,69 65,91 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προµηθειών Ταχ. /νση: ΑΝ ΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 21, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 21, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» χαρνές, 21/05/2015 ριθμ. πρωτ.: 33086 ΣΥΜΒΣΗ Στις χαρνές σήμερα 21, του

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 5/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 5/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. N.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5/03-02-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 115/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Επιχειρήσεις εμπορίας φαρμακευτικών υλικών Θέμα: Επαναπρόσκληση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμάκων για πρώτες βοήθειες

Προς: Επιχειρήσεις εμπορίας φαρμακευτικών υλικών Θέμα: Επαναπρόσκληση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμάκων για πρώτες βοήθειες Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Δ/νση : 24ο χιλιόμετρο της Π.Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας, Στεφανοβίκειο, Ν. Μαγνησίας T.K: 37 500 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακα Ανακοινώσεων ΑΜΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ

Πίνακα Ανακοινώσεων ΑΜΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /νση : Ερυθρού Σταυρού 12Α ΡΟ ΟΣ 24/ 10 / 2016 ΡΟ ΟΣ Τ.Κ. 8100 Αρ. Πρωτ. 447 Πληρ. : Φτακλάκη Κορίνα

Διαβάστε περισσότερα

Fax Κ.Α α) β) γ) & K.A Κ.Α.Ε &

Fax Κ.Α α) β) γ) &  K.A Κ.Α.Ε & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Ηρ. Πολυτεχνείου 9 Ταχ Κώδικας 85 32 Fax 2360880 Τηλέφωνο 236083 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27/11/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 1. «Προμήθεια φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120076 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120076 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120076 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ- ΜΕΛΕΤΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ- ΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) Προϋπολογισµού: 975,32 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) Προϋπολογισµού: 975,32 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2016 Αριθµ. Πρωτ. Οικ. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη προμήθειας υλικών φαρμακείου» Κ.Α

«Μελέτη προμήθειας υλικών φαρμακείου» Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ -------------------------------------------------------------------- «Μελέτη προμήθειας υλικών φαρμακείου» Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 9/10/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/95310 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005294092 2016-10-25 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑ Τ.Κ. : 84 700 TEL : +30 22860 25393-4 FAX : +30 22860 25898 E-Mail :karamfenia@yahoo.gr Πληρ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ-57018 Α.Φ.Μ. 997652781 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 23940-33171 ΦΑΞ 23940-33008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 6-2013 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707626 2015-04-15

15PROC002707626 2015-04-15 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 02/04/2015 Αριθ. Πρωτ. : 551 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ:2/133394 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 119 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σταυρούπολη 26-2-213 ΑΔΑ ΒΙΕΕΩΞΘ-ΥΡΟ Αριθμός πρωτ: 15792 ΑΔΑΜ... Σύμβαση προμήθειας φαρμακευτικού, υγειονομικού και αναλώσιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 16/07/015 Αριθ.Πρωτ.:617/015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOKΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.560,67 (με Φ.Π.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOKΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.560,67 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOKΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2016 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3429 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών, των δομών και των Νομικών Προσώπων του Δ. Χίου»

Μ Ε Λ Ε Τ Η «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών, των δομών και των Νομικών Προσώπων του Δ. Χίου» ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ &ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών, των δομών και των Νομικών Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7Β7Λ7-70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 7/07/0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 6 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑΜ: PROC009878 0-07-7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ηµάρχου)

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ηµάρχου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, -10-016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: /8993 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:410-344 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Αριδαία, 03 / 06 /2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Αριδαία, 03 / 06 /2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΔΗΜΟΣ ΛΜΩΠΙΣ ριδαία, 03 / 06 /2014 14PROC002086272 ρ. Διακηρ. : 15764 2014-06-03 ΔΙΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΦΡΜΚΩΝ ΚΙ ΝΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙ ΤΙΣ ΝΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25/08/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409-185-186-189-403 Fax: 2810-229-207

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κορυδαλλός 14/11/2016 Αρ. πρωτ.: 35437 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ..: 181.20 Κορυδαλλός Ηλ/κή δ /νση: www.korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 27/2015 /ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Διεύθυνση: Στρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ συσκ. 50 τεµ. Ταινίες σακχάρου σε συσκευασία των 50 2 ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΟΛΗΣΤ. Accutrend Ταινίες χοληστερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 28/04/2014 Αριθ. Πρωτ. : 807 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 28 / 12 / 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 1653 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Αρµόδ.υπάλ. Ι. Μαυραγάνη Τηλ. : 2613 610 249 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002119267 2014-06-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού Τµήµα Προστασίας & Προαγωγής της ηµόσιας Υγείας Κέρκυρα :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ 1: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Α & Β ΚΑΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΦΠΑ 6 %, 13 %, 24% ΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ 1: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Α & Β ΚΑΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΦΠΑ 6 %, 13 %, 24% ΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0/0/0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: /0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡ.: κ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΗΛ.000 ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εμβολίων για τους εργαζόμενους στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας» Κ.Α

«Προμήθεια εμβολίων για τους εργαζόμενους στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας» Κ.Α ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ -------------------------------------------------------------------- «Προμήθεια εμβολίων για τους εργαζόμενους στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας» Κ.Α. 10.6063.0003 Α.Μ.: 2.0/11-1-2017

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Φαρμάκων, Εμβολίων, Τροφών κ.λ.π. για την Λειτουργία Διαχείρισης Προγράμματος Αδέσποτων Ζώων»

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Φαρμάκων, Εμβολίων, Τροφών κ.λ.π. για την Λειτουργία Διαχείρισης Προγράμματος Αδέσποτων Ζώων» Αριθμός Μελέτης : 3/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Φαρμάκων, Εμβολίων, Τροφών K.A. 70.6162.0002, ποσό 15.000,00 με τίτλο: «Προμήθεια Φαρμάκων, Εμβολίων, Προγράμματος Αδέσποτων Ζώων Δήμου Λέσβου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Ηεροηνία: 13 Ιουνίου 2014 Αρ. Πρωτ: 867 Θέα: Προήθεια Υγειονοικού και Φαρακευτικού Υλικού για τα ιατρεία των ΑΚΗ 14PROC002121532 2014-06-23 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC PROC002608455-03-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 26/02/ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 4866 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Για την προμήθεια Υλικών Φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Παιονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Άγιος Νικόλαος: ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 9417 ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Άγιος Νικόλαος: ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 9417 ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Άγιος Νικόλαος: 22-06-2016 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 9417 ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέµα: Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού έτους 2016 του ήµου Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. Άμφισσα Τ.Κ.33 100 CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων Άμφισσα Τ.Κ.33 100 Προϋπολογισμός: 46.872,40 Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) --------------------------------------------------- ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο ΑΦΜ : 998091971 Α ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τιµολόγιο προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τιµολόγιο προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τιµολόγιο προσφοράς Κτηνιατρικά φάρµακα Α/Α Περιγραφή προµήθειας Μ.Μ Ποσότης Φ.Π.Α 1 Κολάρο τύπου Ελισαβετ ν.35 Τεµ. 10 23% 2 Glamoxyl La 50 ml Inj 10 13% 3 Ceporex tabs500mg boite 10 13% 4

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 28/ 11 / 2013 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 58769 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e-mail :dperiouspromhth@gmail.com 14SYMV001823337

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 22-01- 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 22-01- 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 22-01- 2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: 3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ. 22310 60158 FAX: 22310 33945 Αριθμ. Πρωτ. 277 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 09/04/2015 --------------------------------------- Αρ.Πρωτ. 2986 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεγανήσι, 20-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. 1638 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Δεσποτίδου Αικ/νη Τηλ.: 2645 361 320 e-mail: contact@meganisi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών. εκτυπώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έργο: Προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών. εκτυπώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Έργο: υλικών µηχανογράφησης Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10-6613 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,64

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,64 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια ταινιών µέτρησης σακχάρου, φαρµακευτικών ειδών, ιατρικών αναλωσίµων και εξοπλισµού, για τις ανάγκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ - 3,97 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - 5,76 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

ΓΑΝΤΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ - 3,97 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - 5,76 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ 3,97 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 101201 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 5,76 110002 ΚΟΥΤΙ 100Τ ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 2,75 110061 ΚΟΥΤΙ 100Τ ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΤΙ 100Τ

Διαβάστε περισσότερα