ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεµβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθµ. Β7/424/ Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β / ) όπως τροποποιήθηκε µε µε νεότερες υπουργι κές αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραµµα Μετα πτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε τίτλο «Ναυτιλία» Αναµόρφωση του Προγράµµατος... Αντικατάσταση της υπ αριθµ. Β7/00 (ΦΕΚ 44τ.Β / ) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποι ήθηκε µε νεότερη υπουργική απόφαση και αφορά στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµή µατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε τίτλο «Εφαρµοσµένη Στατιστική» Αναµόρφωση του προγράµµατος Αντικατάσταση της υπ αριθµ. 920/Β7 (ΦΕΚ 79 τ.β / ) Υπουργικής Απόφασης, που αφο ρά στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστή µης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε τίτλο «Αναλο γιστική Επιστήµη και ιοικητική Κινδύνου» Ανα µόρφωση του προγράµµατος.... Αντικατάσταση της υπ αριθµ. 7770/Β7/ (ΦΕΚ 209/τ.Β/ ) Υπουργική Απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. «Βιοτεχνολογία και Εφαρµογές στη Γεωπονία» του Τµήµατος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Αναµόρφω ση του Προγράµµατος Αντικατάσταση της υπ αριθµ. 006/Β7/ (ΦΕΚ 76 τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί µε νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαί δευσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε τίτλο: «Οργάνωση και ιοίκηση της Εκπαίδευσης» Ανα µόρφωση του προγράµµατος Αντικατάσταση της υπ αριθ. 062/Β7 (ΦΕΚ 205/τ.Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά το Π.Μ.Σ. του Τµήµατος ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε τίτ λο: «ιεθνείς Σπουδές» Αναµόρφωση του Προ γράµµατος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ /B7 () Αντικατάσταση της υπ αριθµ. Β7/424/ Υπουρ γικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β / ) όπως τρο ποποιήθηκε µε µε νεότερες υπουργικές αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τµήµατος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πα νεπιστηµίου Πειραιώς µε τίτλο «Ναυτιλία» Αναµόρ φωση του Προγράµµατος. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του Ν. 685/2008 και ιδίως το άρ θρο 6, (ΦΕΚ 48 τ.α / ) «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 696/2008 (ΦΕΚ 77 τ.α / ), του άρθρου 27 του Ν. 794/2009 (ΦΕΚ 56 τ.α / ) και του άρθρου 7, παρ. 5 του Ν. 848/200 (ΦΕΚ 7 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. α του Ν. 4009/20 (ΦΕΚ 95 τ.α ) «οµή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», όπως τρο ποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/20 (ΦΕΚ 228 τ.α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/202 (ΦΕΚ 59 τ.α ) και του άρθρου 4, παρ. 2 του Ν. 45/20 (ΦΕΚ 24 τ.α ).. Τις διατάξεις του Ν. 74/2005 και ιδίως τα άρθρα 4 και 5 (ΦΕΚ 89, τ.α, ) «ιασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων Παράρτηµα διπλώµατος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 6/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 5. Το Π.. 74 (ΦΕΚ 9/Α / ) «Ίδρυση Σχολών κατάργηση Τµήµατος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πα νεπιστήµιο Πειραιώς» 6. Την υπ αριθµ. Β7/424/ Υπουργική Απόφα ση (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β / ), όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ αριθµ /Β7/ (Φ.Ε.Κ. 25/τ.Β/ ) και 7705/Β7/ (ΦΕΚ 277/Β / )

2 0822 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) υπουργικές αποφάσεις και αφορούν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε τίτλο «Ναυ τιλία» 7. Το απόσπασµα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιοµηχανίας του Πανεπιστη µίου Πειραιώς (συνεδρία ) 8. Το απόσπασµα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (συνεδρία 8η/ ) 9. Το υπ αριθµό 25/ έγγραφο της Α ΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε ρική αξιολόγηση του Τµήµατος Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιοµηχανίας, του Πανεπιστη µίου Πειραιώς. 0. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Αντικαθιστούµε την υπ αριθµ. Β7/424/ Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 44/Β / ), όπως τρο ποποιήθηκε µε νεότερες ΥΑ και αφορά στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε τίτλο «Ναυ τιλία», ως ακολούθως: Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτι λίας και Βιοµηχανίας, του Πανεπιστηµίου Πειραιώς θα λειτουργήσει από το ακαδηµαϊκό έτος ανα µορφωµένο το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Ναυτιλία» σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφα σης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείµενο Σκοπός. Αντικείµενο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία είναι η Μεταπτυχιακή Ειδίκευ ση στις κατευθύνσεις της Ναυτιλιακής Οικονοµικής και Πολιτικής, της ιοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, των ιεθνών Μεταφορών και της ιοίκησης Ποιότητας στη Ναυτιλία. 2. Οι βασικοί σκοποί του Προγράµµατος Μεταπτυχια κών Σπουδών στη «Ναυτιλία» του Τµήµατος Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιοµηχανίας, του Πανεπιστηµίου Πειραιώς είναι οι εξής: Να προάγει, διεπιστηµονικά, τις γνώσεις των υποψη φίων στο συγκεκριµένο αντικείµενο του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών για τη Ναυτιλιακή Βιοµηχανία (Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, Λιµάνια, Ναυπηγεία) τις Με ταφορές και την Εφοδιαστική αλυσίδα. Να αναπτύξει σε βάθος τη διεπιστηµονική έρευνα στον Τοµέα της Ναυτιλίας. Να προετοιµάσει ικανά στελέχη που θα µπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Ναυτιλιακής Βιοµηχανίας, όσο και των αντίστοιχων στον Τοµέα των Μεταφορών. Η κάλυψη των αναγκών σε µεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευόµενα επαγγελµατικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Η κατάρτιση στελεχών για τη δηµόσια διοίκηση και τους από το Κράτος εξαρτώµενους ναυτιλιακούς οργανισµούς και υπηρεσίες. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των στελεχών των επιχειρήσεων και η κατανόηση του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναµικού διεθνούς ναυτι λιακού περιβάλλοντος. Η προετοιµασία για µεταπτυχιακές σπουδές διδα κτορικού επιπέδου και ενδεχόµενη ακαδηµαϊκή σταδι οδροµία στη Ναυτιλιακή Οικονοµική και Χρηµατοοικο νοµική, στη ιοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, στις ιεθνείς Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα και στη ιοίκηση Ποιότητας και Ασφάλειας στη Ναυτιλία. Η σύνδεση µε άλλες επιστήµες µε στόχο τόσο την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου γνώσεων Ναυτιλιακών Σπου δών σε επιστήµονες άλλων ειδικοτήτων, όσο και η τρο φοδότηση της υπάρχουσας µε νέα επιστηµονικά πεδία βασικής έρευνας και ανάπτυξης εφαρµογών. Η στενή συνεργασία µεταξύ της Ακαδηµαϊκής Κοι νότητας και των Επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των Ναυτιλιακών Σπουδών. Η συνεργασία µε Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και ι εθνείς Επιστηµονικούς Οργανισµούς, που ασχολούνται µε θέµατα Ναυτιλιακών Σπουδών. Άρθρο Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το ΠΜΣ απονέµει Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στη Ναυτιλία µε τις εξής κατευθύνσεις: Α. Οικονοµική Κατεύθυνση: Ειδίκευση Α) Ναυτιλιακή Οικονοµική και Χρηµατοοι κονοµική Ειδίκευση Α2) ιεθνείς Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα Β. ιοικητική Κατεύθυνση: Ειδίκευση Β) ιοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ειδίκευση Β2) ιοίκηση Ποιότητας και Ασφάλειας στη Ναυτιλία. Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών γίνονται δε κτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδα πής καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάµηνα. Άρθρο 6 Πρόγραµµα Σπουδών Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (2) µαθήµατα κατά τα τρία () πρώτα εξάµηνα. Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου ο µεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει να εκπονήσει διπλω µατική εργασία ή να παρακολουθήσει τέσσερα (4) επι πλέον µαθήµατα επιλογής εξαµήνου. Κάθε µάθηµα ισοδυναµεί µε επτάµιση () πιστωτικές. Η Μεταπτυχιακή ιατριβή ισοδυναµεί µε τριάντα (0) πιστωτικές. Συνολικά,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 082 το ΠΜΣ ισοδυναµεί µε εκατόν είκοσι (20) πιστωτικές. Τα µαθήµατα µπορεί να διδάσκονται και στην Αγγλική γλώσσα. Πρόγραµµα Μαθηµάτων ανά Κατεύθυνση: Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α Εξάµηνο (Υποχρεωτικά και για τις 2 ειδικεύσεις) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές 2 Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου Οικονοµική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών 4 Λιµάνια και Αναπτυξιακές Πολιτικές Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 Β Εξάµηνο (Υποχρεωτικά και για τις 2 ειδικεύσεις) Οργάνωση και ιοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 2 Σχεδιασµός και Πολιτική Μεταφορών ιεθνή Οικονοµικά Θαλάσσιο Εµπόριο 4 Οικονοµική των Λιµένων Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 Α Ειδίκευση στη Ναυτιλιακή Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική Γ Εξάµηνο Ναυλώσεις 2 2 Μαθήµατα Επιλογής Ειδίκευσης από τον πίνακα Α Μάθηµα Επιλογής Ειδίκευσης από τον πίνακα Α2 2 x Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 Α2 Ειδίκευση: ιεθνείς Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 2 Οικονοµική και Πολιτική του Περιβάλλοντος στη Ναυτιλία Ανάλυση Ναυτιλιακής Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εξάµηνο ιπλωµατική Εργασία ή τέσσερα (4) µαθήµα τα επιλογής από τον κάτωθι πίνακα Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 Μαθήµατα Επιλογής 4ου Εξαµήνου 0 Πιστωτι κές Οικονοµικά του Θαλάσσιου Τουρισµού 2 Εφαρµογές Ναυτιλιακής Χρηµατοοικονοµικής Οργάνωση και ιοίκηση Λιµένων 4 ιασφάλιση Ποιότητας Ασφάλειας στις Θαλάσσιες Μεταφορές 5 ιοίκηση Μεταφορικών Επιχειρήσεων 6 Ανάλυση και Αξιολόγηση Εισροών Εκροών στις Θαλάσσιες Μεταφορές Β. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α Εξάµηνο (Υποχρεωτικά και για τις 2 ειδικεύσεις) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές 2 Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Ναυτιλία 4 Περιβάλλον στη Ναυτιλία Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 Α2 Ειδίκευση στις ιεθνείς Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα Γ Εξάµηνο Ναυλώσεις 2 2 Μαθήµατα Επιλογής Ειδίκευσης από τον πίνακα Α2 Μάθηµα Επιλογής Ειδίκευσης από τον πίνακα Α 2 x Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 Πίνακας Μαθηµάτων Επιλογής Α Ειδίκευση: Ναυτιλιακή Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική Ναυτιλιακή Οικονοµική και Πολιτική 2 Οικονοµική Μοντελοποίηση στη Ναυτιλία και τις Μετα φορές Ναυτιλιακή Χρηµατοοικονοµική ιοικητική Β Εξάµηνο (Υποχρεωτικά και για τις 2 ειδικεύσεις) Οργάνωση και ιοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 2 Σχεδιασµός και Πολιτική Μεταφορών Εφαρµογές Ναυτιλιακής Χρηµατοοικονοµικής 4 Οργάνωση και ιοίκηση Λιµένων Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 Β Ειδίκευση στη ιοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Γ Εξάµηνο Ναυτασφαλίσεις 2 2 Μαθήµατα Επιλογής Ειδίκευσης από τον πίνακα Β 2x

4 0824 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Μάθηµα Επιλογής Ειδίκευσης από τον πίνακα Β2 Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 Β2 Ειδίκευση στη ιοίκηση Ποιότητας και Ασφάλειας στη Ναυτιλία Γ Εξάµηνο Ναυτασφαλίσεις 2 2 Μαθήµατα Επιλογής Ειδίκευσης από τον πίνακα Β2 Μάθηµα Επιλογής Ειδίκευσης από τον πί νακα Β 2x Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 Πίνακας Μαθηµάτων Επιλογής Β Ειδίκευση: ιοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ανάλυση Περιπτώσεων Ναυτιλιακής Χρηµατοοικονοµικής ιοικητικής 2 Λειτουργική ιαχείριση Πλοίου Ναυτικό ίκαιο και Θεσµοί Β2 Ειδίκευση: ιοίκηση Ποιότητας και Ασφάλειας στη Ναυτιλία Αξιοπιστία Συστηµάτων και ιαχείριση Κινδύνου 2 Γαλάζια Ανάπτυξη και Ναυτιλία Ειδικά Θέµατα Προστασίας Περιβάλλοντος Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν µέλη ΕΠ του Τµήµατος ή άλλων Τµηµάτων του ιδίου Πανεπιστηµίου ή άλλων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής, καθώς και κατηγορίες διδασκόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδοµή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ, θα χρησιµοποιηθεί µέρος της υφιστάµενης υλικοτεχνικής υποδοµής του Πανεπι στηµίου Πειραιώς (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη κλπ) και οι απαραίτητες εργαστηριακές υποδοµές του Τµήµατος Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιοµηχανίας. Άρθρο 0 ιάρκεια λειτουργίας Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών θα λειτουργή σει µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος , µε την επιφύ λαξη των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 80 του Ν. 4009/20 (ΦΕΚ 95 τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο Κόστος Λειτουργίας Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ), το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ, αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Εξάµηνο ιπλωµατική Εργασία ή τέσσερα (4) µαθή µατα επιλογής από τον κάτωθι πίνακα Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 0 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΩΝ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙ ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΙΚΑ 5.000,00. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 8.840,00 Μαθήµατα Επιλογής 4ου Εξαµήνου Οικονοµικά του Θαλάσσιου Τουρισµού 2 ιεθνή Οικονοµικά Θαλάσσιο Εµπόριο Οικονοµική των Λιµένων 4 ιασφάλιση Ποιότητας Ασφάλειας στις Θαλάσσιες Μεταφορές 5 ιοίκηση Μεταφορικών Επιχειρήσεων 6 Ανάλυση και Αξιολόγηση Εισροών Εκροών στις Θαλάσσιες Μεταφορές Τροποποίηση του προγράµµατος των µαθηµάτων και ανακατανοµή των µαθηµάτων µεταξύ των εξαµήνων Μπο ρεί να γίνει µε αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων και θα αναφέρεται στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Άρθρο 7 Αριθµός Εισακτέων Ο αριθµός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ α νώτατο όριο σε 20 άτοµα κατ έτος. 4. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ,00 5. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 6.000,00 6. ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ,00 7. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 4.400,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυ φθεί από δίδακτρα των µεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές, κλπ. Άρθρο 2 Μεταβατικές διατάξεις Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος , θα περατώσουν τις σπου δές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται στην παρούσα απόφα ση, θα ρυθµίζονται από τον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 0825 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 5 Σεπτεµβρίου 204 ΑΝ ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ ΟΣ F Αριθµ /B7 (2) Αντικατάσταση της υπ αριθµ. Β7/00 (ΦΕΚ 44τ.Β / ) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιή θηκε µε νεότερη υπουργική απόφαση και αφορά στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανε πιστηµίου Πειραιώς µε τίτλο «Εφαρµοσµένη Στατι στική» Αναµόρφωση του προγράµµατος. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του Ν. 685/2008 και ιδίως το άρθρο 6, (ΦΕΚ 48 τ.α / ) «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 696/2008 (ΦΕΚ 77 τ.α / ), του άρθρου 27 του Ν. 794/2009 (ΦΕΚ 56 τ.α / ) και του άρθρου 7, παρ. 5 του Ν. 848/200 (ΦΕΚ 7 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. α του Ν. 4009/20 (ΦΕΚ 95 τ.α ) «οµή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», όπως τρο ποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/20 (ΦΕΚ 228 τ.α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/202 (ΦΕΚ 59 τ.α ) και του άρθρου 4, παρ. 2 του Ν. 45/20 (ΦΕΚ 24 τ.α ).. Τις διατάξεις του Ν. 74/2005 και ιδίως τα άρθρα 4 και 5 (ΦΕΚ 89, τ.α, ) «ιασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων Παράρτηµα διπλώµατος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 6/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 5. Το Π.. 74 (ΦΕΚ 9/Α / ) «Ίδρυση Σχολών κατάργηση Τµήµατος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πα νεπιστήµιο Πειραιώς» 6. Την υπ αριθµ. Β7/00 (ΦΕΚ 44τ.Β / ) Υπουρ γική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. αριθµ. 9206/Β7 (ΦΕΚ 495 τ.β / ) υπουργική απόφαση και αφορά στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρµοσµένη Στατιστική» του Τµήµατος Στατι στικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. 7. Το απόσπασµα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφα λιστικής Επιστήµης της Σχολής Χρηµατοοικονοµικής και Στατιστικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (συνεδρίαση 4η/ ). 8. Το απόσπασµα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (συνεδρίαση 8η/ ). 9. Το υπ. αριθµ. πρωτ. 49/ έγγραφο της Α ΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης της Σχολής Χρηµατοοικονοµι κής και Στατιστικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. 0. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Αντικαθιστούµε την υπ. αριθµ. Β7/00 (ΦΕΚ 44τ.Β / ) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε νεότερη υπουργική απόφαση και αφορά στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε τίτλο «Εφαρµοσµένη Στατιστική», ως ακολούθως: Άρθρο Γενικές ιατάξεις Το Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης της Σχολής Χρηµατοοικονοµικής και Στατιστικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς θα λειτουργήσει από το ακα δηµαϊκό έτος αναµορφωµένο το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρµοσµένη Στατιστι κή» (MSc in Applied Statistics), σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείµενο Σκοπός Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρµοσµένη Στατιστική» έχει ως αντικείµενο την εκ παίδευση, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα στη Στατιστική Μεθοδολογία και τις ειδικότερες Στα τιστικές Τεχνικές που χρησιµοποιούνται σε διάφορες περιοχές της εφαρµοσµένης έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευ ση και η εξειδίκευση νέων επιστηµόνων στο ευρύ και αναπτυσσόµενο πεδίο της Στατιστικής και των εφαρ µογών της σε διάφορους επιστηµονικούς κλάδους, µε στόχο να συµβάλουν υπεύθυνα και ουσιαστικά i. στο σχεδιασµό, στη συλλογή και στη διερεύνηση δεδοµένων µε σύγχρονες και επιστηµονικά τεκµηριω µένες µεθόδους στατιστικής ανάλυσης. ii. στην προπτυχιακή και µεταπτυχιακή εκπαίδευση καθώς και στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών και πρω τοποριακών µεθόδων στο πεδίο της Στατιστικής. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα µπορούν (α) να στελεχώνουν εταιρείες, δηµόσιους οργανισµούς, ειδικές υπηρεσίες των υπουργείων και δηµόσιων οργα νισµών, τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης όπου απαιτείται εξειδικευµένη στατιστική γνώση. (β) να απασχολούνται σε εταιρείες δηµοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς, φαρµακευτικές εταιρείες, σε τµήµατα Στατιστικής µεγάλων νοσηλευτικών µονάδων, σε κέντρα προγραµµατισµού και µελετών µεγάλων τραπεζικών ορ γανισµών, σε εταιρείες χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και σε συναφείς φορείς και οργανισµούς. (γ) να διδάσκουν σε κύκλους µαθηµάτων συνεχιζό µενης εκπαίδευσης και επιµορφωτικών σεµιναρίων, µε στόχο να εξοικειώσουν στις στατιστικές έννοιες και µεθόδους, εργαζόµενους µε επαγγελµατική ενασχόληση σε σχετικά αντικείµενα ή νέα άτοµα τα οποία πρόκειται να απασχοληθούν στο µέλλον στον ευρύτερο επαγ γελµατικό χώρο που χρησιµοποιεί παρόµοιες τεχνικές.

6 0826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέµει Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ..Ε.) στην «Εφαρµοσµένη Στατιστική» (MSc in Applied Statistics). Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τµηµάτων Πανε πιστηµίων της ηµεδαπής και αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τµη µάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονοµή του Με ταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία () εξάµηνα για το πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και σε δύο επιπλέον εξάµηνα για το πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Άρθρο 6 Πρόγραµµα µαθηµάτων Τα διδασκόµενα µαθήµατα είναι εξαµηνιαία. Η γλώσ σα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική και η Αγγλική. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε µαθήµατα υποχρεωτικά, επιλογής, καθώς και να εκπονήσουν τη µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία. Το σύνολο των πιστωτικών µονάδων για την απόκτηση του Μ..Ε. ανέρχεται σε 90. Τα µαθήµατα και η κατανοµή τους ανά εξάµηνο πα ρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. Τίτλος Μαθήµατος Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ανάλυση Παλινδρόµησης και Ανάλυση ιακύµανσης 2 Ανάλυση εδοµένων µε Χρήση Στατιστικών Πακέτων Μαθήµατα Επιλογής Α Εξαµήνου από τον κάτωθι πίνακα Mονάδες 6 6 x6 Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α Εξαµήνου 0 Τίτλος Μαθήµατος Β ΕΞΑΜΗΝΟ Mονάδες Γενικευµένα Γραµµικά Μοντέλα Μαθήµατα Επιλογής Β Εξαµήνου από τον κάτωθι πίνακα 4X6 Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β Εξαµήνου 0 Τίτλος Μαθήµατος Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Mονάδες ιπλωµατική Εργασία Μαθήµατα Επιλογής Γ Εξαµήνου από τον κάτωθι πίνακα 2x6 Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Γ Εξαµήνου 0 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ιαχείριση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων Εισαγωγή στην Επιστήµη εδοµένων Εισαγωγή στις Στατιστικές Μεθόδους Ερευνητική Μεθοδολογία και Τεχνικές ειγµατοληψίας Κλινικές οκιµές Ποσοτικές Μέθοδοι στη ηµογραφία Ποσοτικές Μέθοδοι στη ιοίκηση Επιχειρήσεων Στατιστικές Μέθοδοι στην Έρευνα Αγοράς Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Στοχαστικά Μοντέλα Χρηµατοοικονοµικές Αγορές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ανάλυση ιακριτών εδοµένων Ανάλυση Επαναλαµβανόµενων Μετρήσεων Ανάλυση Επιβίωσης Απαραµετρική Στατιστική Βιοπληροφορική Εισαγωγή στην Επιδηµιολογία Εφαρµοσµένη Πολυµεταβλητή Ανάλυση Θεωρία Ακραίων Τιµών Μέθοδοι Προσοµοίωσης Μπεϋζιανή Συµπερασµατολογία Οπτικοποίηση εδοµένων Πειραµατικοί Σχεδιασµοί Πληθυσµιακά Μοντέλα και Στοχαστικές ηµογραφικές Τεχνικές Πρόβλεψη Χρονοσειρές Προγραµµατισµός µε Χρήση Στατιστικών Πακέτων Στατιστικές Μέθοδοι Εξόρυξης εδοµένων Υπολογιστικές Στατιστικές Τεχνικές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοστατιστική και Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδηµιολογία ιοικητική Κινδύνου Επιχειρησιακή Έρευνα και Στρατηγικός Σχεδιασµός για Επιχειρήσεις Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα Προχωρηµένες Τεχνικές Ανάλυσης Χρονοσειρών Στατιστική Θεωρία Αξιοπιστίας και Έλεγχοι Χρόνων Ζωής Στατιστικές Μέθοδοι στην Οικονοµετρία Στατιστικές Μέθοδοι στη Γενετική Στατιστικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήµες Στατιστική στη Βιοτεχνολογία Στοχαστικός Λογισµός Τροποποίηση του προγράµµατος των µαθηµάτων και ανακατανοµή στα επιπλέον εξάµηνα του προγράµµα τος µερικής φοίτησης µπορεί να γίνει µε αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων και αναφορά στον κανονισµό µεταπτυχιακών σπουδών. Άρθρο 7 Αριθµός εισακτέων Ο αριθµός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) άτοµα κατ έτος.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 0827 Άρθρο 8 Προσωπικό Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν µέλη ΕΠ του Τµήµα τος ή άλλων Τµηµάτων του ίδιου Πανεπιστηµίου και άλλων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδοµή Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιµοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδοµή (π.χ. αίθουσες διδα σκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.) του Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Άρθρο 0 ιάρκεια Λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 80 του Ν. 4009/20 (ΦΕΚ 95 τ.α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο Κόστος Λειτουργίας Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία απάνης Ποσό ( ). Αµοιβές αποζηµιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Αναλώσιµα Εξοπλισµός Μετακινήσεις Υποτροφίες Έξοδα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Έξοδα δηµοσιότητας Εκπαιδευτικό υλικό Λογισµικό Γενικές δαπάνες Λοιπά έξοδα 6500 ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύ πτεται από δίδακτρα των µεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ. Άρθρο 2 Μεταβατικές διατάξεις Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπου δές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέµατα δε ρυθµίζονται στην παρούσα απόφα ση, θα ρυθµίζονται από τον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 5 Σεπτεµβρίου 204 ΑΝ ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ ΟΣ F Αριθµ /B7 () Αντικατάσταση της υπ αριθµ. 920/Β7 (ΦΕΚ 79 τ.β / ) Υπουργικής Απόφασης, που αφορά στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πα νεπιστηµίου Πειραιώς µε τίτλο «Αναλογιστική Επι στήµη και ιοικητική Κινδύνου» Αναµόρφωση του προγράµµατος. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του Ν. 685/2008 και ιδίως το άρθρο 6, (ΦΕΚ 48 τ.α / ) «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 696/2008 (ΦΕΚ 77 τ.α / ), του άρθρου 27 του Ν. 794/2009 (ΦΕΚ 56 τ.α / ) και του άρθρου 7, παρ. 5 του Ν. 848/200 (ΦΕΚ 7 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. α του Ν. 4009/20(ΦΕΚ 95 τ.α ) «οµή, λειτουργία, διασφάλι ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», όπως τροπο ποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/20 (ΦΕΚ 228 τ.α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/202 (ΦΕΚ 59 τ.α ) και του άρθρου 4, παρ. 2 του Ν. 45/20 (ΦΕΚ 24 τ.α ).. Τις διατάξεις του Ν. 74/2005 και ιδίως τα άρθρα 4 και 5 (ΦΕΚ 89, τ.α, ) «ιασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων Παράρτηµα διπλώµατος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 6/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 5. Το Π.. 74 (ΦΕΚ 9/Α / ) «Ίδρυση Σχολών κατάργηση Τµήµατος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πα νεπιστήµιο Πειραιώς» 6. Την υπ αριθµ. 920/Β7 (ΦΕΚ 79τ.Β / ) Υπουργική Απόφαση που αφορά στο Πρόγραµµα Με ταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε τίτλο «Αναλογιστική Επιστήµη και ιοικητική Κιν δύνου». 7. Το απόσπασµα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης της Σχολής Χρηµατοοικο νοµικής και Στατιστικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (συνεδρίαση 4η/ ).

8 0828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 8. Το απόσπασµα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (συνεδρίαση 8η/ ). 9. Το υπ αριθµ. πρωτ. 49/ έγγραφο της Α ΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης της Σχολής Χρηµατοοικονοµι κής και Στατιστικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. 0. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Αντικαθιστούµε την υπ αριθµ. 920/Β7 (ΦΕΚ 79τ. Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπι στηµίου Πειραιώς µε τίτλο «Αναλογιστική Επιστήµη και ιοικητική Κινδύνου», ως ακολούθως: Άρθρο Γενικές ιατάξεις Το Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης της Σχολής Χρηµατοοικονοµικής και Στατιστικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς θα λειτουργήσει από το ακα δηµαϊκό έτος αναµορφωµένο το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αναλογιστική Επιστήµη και ιοικητική Κινδύνου» (MSc in Actuarial Science and Risk Management) σύµφωνα µε τις διατάξεις της από φασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείµενο Σκοπός Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Αναλογιστική Επιστήµη και ιοικητική Κινδύνου», έχει ως αντικείµενο, την εκπαίδευση και την έρευνα στην Αναλογιστική Ασφαλιστική Επιστήµη και τη ιοικητική Κινδύνου, καθώς και την προώθηση της εφαρµοσµένης έρευνας στους πιο πάνω τοµείς. Σκοπός του ΠΜΣ είναι να είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήµονες στο ευρύ πεδίο του Αναλογισµού και της ιοικητικής Κινδύνου, ώστε να είναι ικανοί να συµβάλλουν υπεύθυνα και ουσιαστικά στις πιο κάτω, κυρίως, δραστηριότητες του Ιδιωτικού και ηµόσιου τοµέα: α. Πρόβλεψη σηµαντικών χρηµατοοικονοµικών και αναλογιστικών µεγεθών που ενδιαφέρουν επιχειρήσεις και οργανισµούς, ιδιαίτερα του χρηµατοοικονοµικού και ασφαλιστικού κλάδου. για τον εντοπισµό και τη διαχεί ριση κινδύνων. β. Μελέτη και ανάλυση υποδειγµάτων για την ποσοτι κή ανάλυση και αξιολόγηση οικονοµικών κινδύνων, όπως υποδείγµατα ασφαλίσεων ζωής και γενικών ασφαλίσε ων, επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράµµατα κλπ. γ. Ανάπτυξη νέων µεθοδολογιών που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων και τη βελτιστοποίηση επενδυτικών στρατηγικών. δ. Μελέτη και ανάλυση υποδειγµάτων στο πεδίο του Αναλογισµού, καθώς επίσης και ανάπτυξη µεθόδων και τεχνικών στον τοµέα της διοικητικής ασφαλιστικών επιχειρήσεων. ε. Μελέτη και στην ανάπτυξη στρατηγικών διοικητι κής τραπεζικών, επιχειρησιακών, περιβαλλοντικών και άλλων κινδύνων. στ. Προπτυχιακή και µεταπτυχιακή εκπαίδευση καθώς και στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών και πρωτοπορια κών µεθόδων στο πεδίο του Αναλογισµού, των Ασφα λίσεων και της ιοικητικής Κινδύνου. 2. Με βάση την παρεχόµενη σε αυτούς εκπαίδευση, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα δύνανται κυρίως: α) Να στελεχώνουν επιχειρήσεις, δηµόσιους οργανι σµούς, ειδικές υπηρεσίες των υπουργείων και δηµόσιων οργανισµών, τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κλπ, όπου απαιτείται εξειδικευµένη γνώση αναλογισµού και διοικητικής κινδύνου. β) Να απασχολούνται σε αναλογιστικά τµήµατα και τµήµατα διοικητικής κινδύνου ασφαλιστικών εταιρειών, τραπεζών ή και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, στα κέντρα προγραµµατισµού και µελετών µεγάλων δηµόσιων οργανισµών, ως ασφαλιστικοί σύµβουλοι στη βιοµηχανία, ως σύµβουλοι επενδύσεων και ασφάλισης σε εταιρείες χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών κ.λπ. Στα ανωτέρω θα πρέπει να προστεθούν το Ίδρυµα Κοινωνι κών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) καθώς και τα άλλα ασφαλιστικά ταµεία και οργανισµοί, το Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το Κέντρο Προγραµµατι σµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), κ.ά. γ) Να διδάσκουν σε κύκλους µαθηµάτων συνεχιζόµε νης εκπαίδευσης και σε πάσης φύσεως επιµορφωτικά σεµινάρια, µε στόχο να εξοικειώσουν µε τις αναλογι στικές και ασφαλιστικές έννοιες και µεθόδους, εργα ζόµενους µε επαγγελµατική ενασχόληση σε σχετικά αντικείµενα ή νέα άτοµα τα οποία πρόκειται να απα σχοληθούν στο µέλλον στον ευρύτερο επαγγελµατικό χώρο του αναλογισµού και της διοικητικής κινδύνου. δ) Να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως αναλογι στές, είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες είτε ως στελέχη σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Άρθρο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠΜΣ απονέµει Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ..Ε.) στην «Αναλογιστική Επιστήµη και ιοικητική Κιν δύνου» (MSc in Actuarial Science and Risk Management). Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων Πανε πιστηµίων της ηµεδαπής και αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τµη µάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία () εξάµηνα για το πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και σε δύο επιπλέον εξάµηνα για το πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Άρθρο 6 Πρόγραµµα µαθηµάτων. Η γλώσσα διδασκαλίας των µαθηµάτων του ΠΜΣ, της συγγραφής εργασιών, της συγγραφής της ιπλω µατικής Εργασίας, της εξέτασης των µαθηµάτων κλπ είναι η Ελληνική ή και η Αγγλική.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Τα µαθήµατα του Π.Μ.Σ. είναι εξαµηνιαία και πε ριλαµβάνουν θεωρητική διδασκαλία, φροντιστηριακές ασκήσεις και πρακτική άσκηση επί των διδασκοµένων αντικειµένων σε εργαστήριο, µε χρήση προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.. Τα µαθήµατα χωρίζονται σε υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε). 4. Για την απόκτηση του Μ Ε απαιτείται η επιτυχής συµπλήρωση 90 πιστωτικών µονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. 5. Οι εναλλακτικοί τρόποι συµπλήρωσης 90 πιστωτι κών µονάδων είναι οι εξής: α. Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δεκατέσ σερα (4) µαθήµατα εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα έξι (6) επιλογής. Στα µα θήµατα αυτά αντιστοιχούν εβδοµήντα (70) πιστωτικές. Επίσης, να συγγράψει µετά τη λήξη του Β εξαµήνου, Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές. β. Να παρακολουθήσει επιτυχώς δεκαοχτώ (8) µα θήµατα εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα δέκα(0) επιλογής. Στα µαθήµατα αυτά αντιστοιχούν ενενήντα (90) πιστωτικές. Αναλυτικά η δοµή του προγράµµατος µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής: Α Εξάµηνο Οικονοµικά και Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά 2 Θεωρία Κινδύνου I 5 Ζηµιοκατανοµές και Θεωρία Ακραίων Τιµών 5 4 Συµβάντα Ζωής και θανάτου I Μαθήµατα Επιλογής από τον κάτωθι πί νακα Α Εξαµήνου 0 Μαθήµατα επιλογής Θεωρία Επενδύσεων και ιοίκησης Χαρτο φυλακίου 2 Στατιστικές µέθοδοι 4 Στοχαστικές ιαδικασίες στα Χρηµατοοικο νοµικά και τον Αναλογισµό Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστά σεων 5 Γλώσσα προγραµµατισµού R Β Εξάµηνο 5 2x5 Αναλογιστικές Μέθοδοι Συνταξιοδότησης 5 2 ιοικητική Κινδύνου 5 Πιστωτικός Κίνδυνος 5 4 Λειτουργικοί Κίνδυνοι και Κίνδυνοι Αγοράς Μαθήµατα Επιλογής από τον κάτωθι πί νακα Β Εξαµήνου 0 Μαθήµατα επιλογής Συµβάντα Ζωής και θανάτου II 2 Ανάλυση, Πρότυπα και πίνακες Επιβίωσης Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα 4 Στρατηγικές ιοικητικής Κινδύνων Γ Εξάµηνο Α Επιλογή 2x5 2 Μαθήµατα Επιλογής από τον κάτωθι πί νακα ιπλωµατική Εργασία 20 Γ Εξαµήνου 0 Γ Εξάµηνο Β Επιλογή 2x5 6 Μαθήµατα Επιλογής από τον κάτωθι πίνακα 6x5 Γ Εξαµήνου Μαθήµατα επιλογής Τιµολόγηση Ασφαλίστρων και ιαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου και Αποθεµατοποίηση Στατιστική ανάλυση αναλογιστικών προτύ πων επιβίωσης Μελέτες Περιπτώσεων στη ιοικητική Κιν δύνου Risk Management Case Studies 5 Ήθη και εταιρική διακυβέρνηση 6 Θεωρία Κινδύνου IΙ Αναλογιστική Πρακτική και Ασφαλιστικό 7 ίκαιο 8 Μέθοδοι αποτίµησης υποχρεώσεων 9 Μαθηµατικά γενικών ασφαλίσεων Τροποποίηση του προγράµµατος των µαθηµάτων και ανακατανοµή στα επιπλέον εξάµηνα του προγράµµα τος µερικής φοίτησης µπορεί να γίνει µε αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων και αναφορά στον κανονισµό µεταπτυχιακών σπουδών. Άρθρο 7 Αριθµός εισακτέων Ο αριθµός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ ανώ τατο όριο σε εκατό (00) άτοµα. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα µπορούν να διδάσκουν µέλη ΕΠ του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης ή άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και άλλων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδοµή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιµοποιηθεί η υπάρ χουσα υλικοτεχνική υποδοµή (π.χ. αίθουσες διδασκα λίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κλπ) του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλι στικής Επιστήµης. Άρθρο 0 ιάρκεια Λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 80 του Ν. 4009/20 (ΦΕΚ 95 τ.α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο Κόστος Λειτουργίας Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48

10 080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) τ.α ) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδοµήντα επτά χιλιάδων ευρώ (77.000) και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: α/α Κατηγορίες απάνης Ποσά ( ) Αµοιβές αποζηµιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Αναλώσιµα Εξοπλισµός Μετακινήσεις Υποτροφίες Έξοδα εκπαιδευτικών ραστηριοτήτων Έξοδα δηµοσιότητας Εκπαιδευτικό υλικό λογισµικό Γενικές δαπάνες Λοιπά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα κα λύπτεται από δίδακτρα των µεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ. Άρθρο 2 Μεταβατικές διατάξεις Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπου δές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέµατα δε ρυθµίζονται στην παρούσα απόφα ση, θα ρυθµίζονται από τον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 5 Σεπτεµβρίου 204 ΑΝ ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ ΟΣ F Αριθµ. 4066/B7 (4) Αντικατάσταση της υπ αριθµ. 7770/Β7/ (ΦΕΚ 209/τ.Β/ ) Υπουργική Απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. «Βιοτεχνολογία και Εφαρµογές στη Γεω πονία» του Τµήµατος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονι κού Πανεπιστηµίου Αθηνών Αναµόρφωση του Προ γράµµατος. Έχοντας υπόψη :. Τις διατάξεις του Ν. 685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 48 Α ) «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 696/2008 (ΦΕΚ 77 Α ), του άρθρου 27 του ν 794/2009 (ΦΕΚ 56 Α ) και του άρθρου 7, παρ.5 του ν. 848/200 (ΦΕΚ 7 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. α του Ν. 4009/20 (ΦΕΚ 95 τ. Α ) «οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό τητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του ν. 4025/20 (ΦΕΚ 228 Α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν.4076/202 (ΦΕΚ 59 Α ) και του άρθρου 4, παρ. 2 του ν.45/20 (ΦΕΚ 24 Α ).. Τις διατάξεις του Ν. 74/2005 (ΦΕΚ 89/τ.Α / ) και ιδίως τα άρθρα 4 και 5 «ιασφάλιση της ποιότη τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων Παράρτηµα ιπλώµατος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π..6/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 5. Το Π. 80/20 (ΦΕΚ 9/Α / ) «Ίδρυση Σχο λών, κατάργηση Τµήµατος και µετονοµασία Τµηµάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνώ». 6. Tην υπ αριθµ. 7770/Β7 (ΦΕΚ 209/τ. Β/ ) Υπουργική Απόφαση που αφορά στην αντικατάσταση του Π.Μ.Σ. «Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στη Γεω πονία» του Τµήµατος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 7. Το απόσπασµα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Βιοτεχνολογίας (συνε δρία 2η / ) 8. Το απόσπασµα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου (συνεδρίαση 46η / ). 9. Το υπ αριθµ. 9/ έγγραφο της Α ΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τµήµατος Βιοτεχνολογίας του Γεωπο νικού Πανεπιστηµίου 0. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Αντικαθιστούµε την υπ αριθµ. 7770/Β7/ (ΦΕΚ 209/τ.Β/ ) Υπουργική Απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. «Βιοτεχνολογία και Εφαρµογές στη Γεω πονία» του Τµήµατος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ως ακολούθως: Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τµήµα Βιοτεχνολογίας της Σχολής Τροφίµων Βιο τεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστη µίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδηµαϊκό έτος αναµορφωµένο το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ) µε νέο τίτλο «Βιολογία Συστηµάτων», σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ48 τ.α ), όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείµενο σκοπός Αντικείµενο του ΠΜΣ «Βιολογία Συστηµάτων» είναι η ειδίκευση πτυχιούχων σε θεµατολογίες αιχµής της βιολογικής επιστήµης. Επιπλέον το ΠΜΣ «Βιολογία Συ στηµάτων» στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευ οµένων µε α) τις ολιστικές προσεγγίσεις βιολογικών συστηµάτων, β) τη µοντελοποίηση των δικτύων σε γο νιδιακό πρωτεϊνικό λειτουτργικό επίπεδο, γ) τη βιοπλη ροφορική και τη χρήση της στη συνθετική βιολογία και τη βιοτεχνολογία. Το πρόγραµµα λειτουργεί συµπληρω µατικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το Τµήµα Βιοτεχνολογίας. Το ΠΜΣ προσφέρει εξειδίκευση, η οποία θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 08 και θα συµβάλλει στην αναβάθµιση του ελληνικού εκ παιδευτικού συστήµατος. Η εκπαίδευση στα παραπάνω θεµατικά πεδία της Βιο λογίας Συστηµάτων περιλαµβάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτηµάτων και υποθέσεων, την ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών επιστηµονικών τεχνικών και µεθοδολογιών, τη διαδικασία συλλογής δεδοµένων καθώς και την ποσοτική και ποιοτική τους επεξεργασία. Τέλος, επιδιώξη του είναι η συνθετική επεξεργασία βιολογικών δεδοµένων µέσω βιοπληρο φορικής, µε στόχο την βαθύτερη και αρτιότερη γνώση επιµέρους βιολογικών διεργασιών και συστηµάτων και βιοτεχνολογικών εφαρµογών. Άρθρο Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το ΠΜΣ απονέµει Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ Ε) στη «Βιολογία Συστηµάτων» Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Σχολών Θετικών Επιστηµών, Επιστηµών Υγείας, Επιστηµών Περιβάλλο ντος, Επιστηµών των Υπολογιστών Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Άρθρο 5 Χρονική ιάρκεια Το Πρόγραµµα χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός () έτους (δύο εξάµηνα και θερινή περίοδος). Άρθρο 6 Πρόγραµµα Μαθηµάτων Το πρόγραµµα χαρακτηρίζεται εντατικό 75 πιστω τικών µονάδων, οι οποίες προκύπτουν από την παρα κολούθηση και την επιτυχή εξέταση των µαθηµάτων, εργαστηρίων, σεµιναρίων στα 2 εξάµηνα (60 πιστωτικές ) και την εκπόνηση µεταπτυχιακής διατριβής (5 πιστωτικές ) κατά τη θερινή περίοδο. Τα µαθήµατα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονοµή του Μ Ε ορίζονται ως εξής: ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή σε Βιολογία ή Εισαγωγή στη Πληροφορική Βιοπληροφορική Οµικές τεχνολογίες και ψηφιοποίηση εικόνας Βιολογία συστηµάτων Βιολογικά δίκτυα και ανάλυση µεγάλου όγκου δεδοµένων Βιολογία οργανισµών µοντέλων 6 2 Εργαστηριακή εισαγωγή και έρευνα 0 ΣΥΝΟΛΟ 0 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ικτύωση ενζύµων και νανοτεχολογία 2 Σηµατοδοτικά µονοπάτια και αναπτυ ξιακή δικτύωση Μαθηµατική µοντελοποίηση (προτυπο ποίηση) Ανάπτυξη ικανοτήτων µεθοδολογία της έρευνας Ανάπτυξη εργαστηριακής εµπειρίας 0 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ( από τα 2 προσφερόµενα) Συνθετική Βιολογία (Ε) Βιοφυσική και στατιστική µοντελοποί ηση (προτυποποίηση) (Ε) ΣΥΝΟΛΟ 0 ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Εκπόνηση µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας ΣΥΝΟΛΟ 75 Με αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων µπορεί να γί νει ανακατανοµή και τροποποίηση των µαθηµάτων και θα περιλαµβάνεται στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Άρθρο 7 Αριθµός εισακτέων Ο αριθµός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20) µεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν µέλη ΕΠ του Τµήµατος Βιοτεχνολογίας ή άλλων Τµηµάτων του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και άλλων Τµηµάτων Πανεπι στηµίων της ηµεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδοµή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιµοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξο πλισµός και η διοικητική δοµή του Τµήµατος Βιοτεχνο λογίας του ιδρύµατος. Άρθρο 0 ιάρκεια λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 6 5

12 082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) , µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 80 του Ν.4009/20 (ΦΕΚ 95 Α ) όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο Κόστος λειτουργίας Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 9.500,00 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ Αµοιβές και αποζηµιώσεις διδα κτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 6.000,00 2 απάνες µετακινήσεων 7.200,00 Αναλώσιµα αντιδραστήρια 4.200,00 4 Λοιπά έξοδα 2.00,00 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 9.500,00 Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από δίδακτρα των µεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές κ.ά. Άρθρο 2 Μεταβατικές διατάξεις Οι φοιτητές που εισήχθησαν µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπουδές τους σύµ φωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθµίζονται από τον Κανονισµό του Προγράµµατος καθώς και από τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 5 Σεπτεµβρίου 204 ΑΝ ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ ΟΣ F Αριθµ /B7 (5) Αντικατάσταση της υπ αριθµ. 006/Β7/ (ΦΕΚ 76 τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί µε νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγω γικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπι στηµίου Θεσσαλίας µε τίτλο: «Οργάνωση και ιοίκηση της Εκπαίδευσης» Αναµόρφωση του προγράµµατος. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του ν. 685/2008 και κυρίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 48, τ. Α ) «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 696/2008 (ΦΕΚ 77, τ. Α ), του άρθρου 27 του Ν. 794/2009 (ΦΕΚ 56, τ. Α ) και του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 848/200 (ΦΕΚ 7, τ. Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 80 του ν. 4009/ 20 (ΦΕΚ 95, τ. Α ) «οµή, λειτουργία, διασφάλι ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» όπως τροποποιή θηκε µε τις διατάξεις της παρ. γ' του άρθρου 47 του ν. 4025/20 (ΦΕΚ 228, τ. Α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/202 (ΦΕΚ 59, τ. Α ) και της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 45/20 (ΦΕΚ 24, τ. Α ),. Τις διατάξεις του ν. 74/2005 και κυρίως τα άρθρα 4 και 5 (89, τ. Α ) «ιασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστηµα µεταφοράς και συσσώ ρευσης πιστωτικών µονάδων Παράρτηµα ιπλώµατος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 6/2005 (ΦΕΚ 98, τ. Α ). 5. Το Π.. 92/20 (Φ.Ε.Κ. /Α /5 6 20) «Μετονοµα σία, κατάργηση και ένταξη Τµηµάτων ή Σχολών και ίδρυση συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας». 6. Την υπ αρ. 006/Β7/ (ΦΕΚ 76 τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση που αφορά στην «Έγκρι ση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδα γωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπι στηµίου Θεσσαλίας µε τίτλο «Οργάνωση και ιοίκηση της Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αρ. 8520/Β (ΦΕΚ 205 τ.β / ) Υπουργική Απόφαση. 7. Το απόσπασµα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµο τικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (συ νεδρίαση 9η/ ). 8. Το απόσπασµα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ( συνεδρίαση 8η/ ). 9. Το µε αρ. πρωτ. 975/ έγγραφο της Α ΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 0. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Αντικαθιστούµε την υπ αριθµ. 006/Β7/ (ΦΕΚ 76 τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση, που αφορά στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρω πιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµί ου Θεσσαλίας µε τίτλο «Οργάνωση και ιοίκηση της Εκπαίδευσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε νεότερη ΥΑ, ως ακολούθως: Άρθρο Γενικές ιατάξεις Το Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδ. έτος αναµορφωµένο το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Οργάνωση και ιοί κηση της Εκπαίδευσης», σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 685 (ΦΕΚ 48, τ.α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 08 Άρθρο 2 Αντικείµενο σκοπός Αντικείµενο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπου δών (ΠΜΣ) είναι η εξειδίκευση των φοιτητών/τριών σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Το ΠΜΣ λειτουργεί συµπληρωµατικά προς τις προπτυχι ακές σπουδές των εν ενεργεία και µελλοντικών εκπαι δευτικών προσφέροντας εξειδίκευση η οποία θα καλύ ψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος για στελέχη. Σκοποί του προγράµµατος είναι: α) Η προετοιµασία στελεχών που διαθέτουν τη γνω στική βάση του επιστηµονικού αντικειµένου της Εκπαι δευτικής ιοίκησης καθώς και τις σχετικές ικανότητες, ώστε να συµβάλουν αποτελεσµατικά στην αναµόρφωση της εκπαίδευσης, προκειµένου αυτή να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. β) Η προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας γενικά και της έρευνας σε θέµατα διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης ειδικότερα. Συγκεκριµένα οι πτυχιούχοι θα είναι σε θέση να: Αναπτύσσουν ένα όραµα και σχέδιο δράσης για το σχολείο ηµιουργούν θετικό σχολικό κλίµα ηµιουργούν ένα δηµοκρατικά οργανωµένο και πο λιτισµικά ευαίσθητο σχολικό περιβάλλον Προωθούν την ισότητα ευκαιριών για όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας Αξιολογούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα σε ατο µικό και οργανωσιακό επίπεδο Προωθούν αλλαγές και καινοτοµίες για σχολική βελτίωση Αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για συνεργατική µάθηση και λειτουργία δικτύων επικοινωνίας Προωθούν την ερευνητική κουλτούρα και τη λει τουργία του σχολείου ως οργανισµού που µαθαίνει Άρθρο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠMΣ απονέµει Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (M E) στην «Οργάνωση και ιοίκηση της Εκπαίδευσης». Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Παιδαγωγι κών Τµηµάτων ή άλλων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Άρθρο 5 Χρονική ιάρκεια Η χρονική διάρκεια για το Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία () εξάµηνα. Άρθρο 6 Πρόγραµµα Μαθηµάτων Για τη λήψη του Μ Ε απαιτείται η συµπλήρωση 90 πιστωτικών µονάδων ECTS µέσα από την παρακολού θηση και επιτυχή εξέταση εννέα µαθηµάτων καθώς και την εκπόνηση µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Τα µαθήµατα και οι αντίστοιχες πιστωτικές / ECTS ορίζονται ως εξής: ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΥ Οργανωτική Ψυχο λογία µε εφαρµογές στη διοίκηση εκπαι δευτικών µονάδων ΑΥ2 ΑΥ ΑΥ4 ΒΥ5 ΒΥ6 ΒΥ7 ΒΥ8 ΓΥ9 Εφαρµογές των νέων τεχνολογιών στην εκ παιδευτική πράξη και στη διοίκηση της εκ παίδευσης Μεθοδολογία εκπαι δευτικής έρευνας Στατιστική Βασικές αρχές διοί κησης ιοίκηση εκ παιδευτικών µονάδων ΕΞΑΜΗ ΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙ ΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ/ ECTS Α Α Α Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 0 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Ηγεσία και Σχολική αποτελεσµατικότητα Εκπαιδευτική αξιολό γηση Σχεδιασµός και προγραµµατισµός Ανάπτυξη και δια χείριση καινοτοµιών στην εκπαιδευτική µονάδα Εκπαιδευτική Πολιτι κή οµή και ιοί κηση εκπαιδευτικών συστηµάτων Β Β Β Β ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 0 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Ειδικά Θέµατα Εκπαι δευτικής Ηγεσίας Μεταπτυχιακή ιπλω µατική Εργασία Γ 5 Γ 25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 0 Γενικό Σύνολο 90 Τροποποίηση του προγράµµατος µαθηµάτων και ανα κατανοµή µεταξύ των εξαµήνων δύναται να επέλθει µε αποφάσεις των οργάνων και αναφορά στον κανονισµό µεταπτυχιακών σπουδών

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 6 Σεπτεμβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/424/28 2 200 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 9100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΙΟΙΚΗΣΗ H E L L E N I C R E P U B L I C D E M O C R I T U U N I V E R I T Y O F T H R A C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2859 11 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1713

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 4 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 2101/Β7/0 2007 (ΦΕΚ 978 Β /18.0.2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3592 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 66069/Β7/21 08 2003 (ΦΕΚ 1317 τ. Β ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 304 11 Νοεµβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. 7306/Β7/10 07 2003 (ΦΕΚ 1023 τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2776 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω περιβάλλοντος του Εθνικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 714 20 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 99960/Β7 (ΦΕΚ 42/Β / 22.01.03) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 796/Β7/6 6 1 (ΦΕΚ 184/Β/6 6 1) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 204..07 8:42:07 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2013.01.16 09:4:02 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1955 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 14218/Β/20.2.2006 (ΦΕΚ 262/τ.) Υ.Α που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας ΣΠΟΥ ΕΣ 2009 1 Οδηγίες χρήσης Η Εισαγωγή Τα Θέµατα Τα Μόρια Μηχανογραφικό Σχολές - Βάσεις ΕΠΑΛ Μεταπτυχιακά Ανοικτό Πανεπ. ΙΕΚ Κολέγια Στο Εξωτερικό Υποτροφίες Επαγγέλµατα Σχετικά 240 ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37711 22 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3757 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση κοινού Διατμηματικού - Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 35102/B7/14 7 2003 (ΦΕΚ 1057 τ. Β / 7 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15725 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1272 4 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. 20161258/7 3 2016 (ΦΕΚ 719/τ.Β /17 03 2016) Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1953 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 70403/Β7 (ΦΕΚ 1258, τ.β/ 2009) ΥΑ που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 212 2 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 124472/Β7/4-8-2014 (ΦΕΚ 2221/13-8-2014, τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 409 Ιουνίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/7084 (ΦΕΚ 660/τ. Β /9 005) υπουργικής απόφασης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2469 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 5318π.έ./Β7/9.2.2004 (ΦΕΚ 324/τ. Β /11.2.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3044 11 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. Φ.711/24/Β7/212/10 4 1995 (ΦΕΚ 333 τ.β ) Υ.Α. όπως

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ««ΣΣΧΧΕΕ ΙΙΑΑΣΣΗ ΙΙΑΑ ΡΡΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΝ ΚΚΑΑΙΙ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΩΝ ΠΡΡΟΪΪΟΝΤΤΩΝ & ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΜΑΑΤΤΩΝ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3607 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 92025/Β7/22 7 2008 (ΦΕΚ 1597 τ.β /11 8 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7423 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 598 7 Μαρτίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

3ο Επιστηµονικό Πεδίο 3 5ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι των παρακάτω Σχολών δεν εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο: Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 29 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 10219/Β7/24 3 2008 (ΦΕΚ 6/τ.Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20667 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1815 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2307 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 51720/Β7/05.07.2005 (ΦΕΚ 979/τ.B ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Bιολογία Συστημάτων»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Bιολογία Συστημάτων» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Bιολογία Συστημάτων» 1. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διέπονται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1362 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 80379/ Β7/21 8 2003 (ΦΕΚ 1317/τ.Β /16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1415 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της Y.A. υπ αριθμ 85467/Β7/17 8 2007 (ΦΕΚ 1518 Β ) που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2746 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 51377/Β7/10 7 2013 (ΦΕΚ 1018/τ.Β /24 7 2003 Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2223 13 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 65882/Β7 (ΦΕΚ 2215/ 4 2011 τ.β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2066 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε πιστημίου Angers της Γαλλίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Το πρόγραμμα... 3 Σε ποιους απευθύνεται... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1829 25 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14082/B7/8 9 2014 (ΦΕΚ 2438/B /12 9 2014) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3021 7 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 8347/Β7 (ΦΕΚ 471/ Β /2004) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής Ι) Τροποποίηση της Διάρκειας, Δομής και Περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών 1 Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρια (3) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3600 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όπως τροποποιήθηκε από την 41 η Γ.Σ.Ε.Σ. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 2 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα