Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τοµέα Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας Σχέδιο Χορηγιών για τον Εκσυγχρονισµό Μονάδων Μεταποίησης και Εµπορίας Γεωργικών/ ασοκοµικών Προϊόντων Σχέδιο Μετακίνησης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε Καθορισµένες και Κατάλληλες Περιοχές

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του 99% των Κυπριακών επιχειρήσεων και θεωρούνται η ραχοκοκαλιά της Κυπριακής Οικονοµίας. Αντιστοιχούν σε 67,000 περίπου επιχειρήσεις ενώ οι Μεγάλες σύµφωνα µε την ερµηνεία της Επιτροπής δεν ξεπερνούν τις 85. ΗΕυρωπαϊκή Ένωση συστήνει και συµβουλεύει τα κράτη µέληνα υιοθετήσουν τα κατάλληλα µέτρα καινα δηµιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλονγιατη στήριξη και ανάπτυξη των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικότητας. Η προώθηση της ανάπτυξης και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή οικονοµία βρίσκεται στο επίκεντρο των βασικών Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης της ΕΕ. Οι ΜΜΕ διαδραµατίζουν το σηµαντικότερο ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου.

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Κύπρος ως µέλος της Ε.Ε υιοθετεί και εφαρµόζει τα Προγράµµατα αυτά, η διαχείριση και υλοποίηση των οποίων ανατίθεται στα αρµόδια Υπουργεία ή και Τµήµατα του Κράτους. Η Υπηρεσία Βιοµηχανικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού έχει την ευθύνη της διαχείρισης και εφαρµογής των Προγραµµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες / τοµείς που καλύπτει. Τα Σχέδια συγχρηµατοδοτούνται από την Κυπριακή ηµοκρατία, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Σκοπός του Σχεδίου Σκοπός του Σχεδίου είναι η υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση του µεταποιητικού τοµέα (εξαιρουµένης της µεταποίησης γεωργικών προϊόντων) µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τον εκσυγχρονισµό/ επέκταση των υφιστάµενων ή και για τη δηµιουργία νέων βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ικαιούχοι Νέες ή υφιστάµενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις του µεταποιητικού τοµέα που είναι εγκατεστηµένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή ηµοκρατία (εξαιρούνται οι περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων). εν περιλαµβάνονται επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την µεταποίηση γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1της Συνθήκης της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης

7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ικαιούχοι (συνέχεια) Νέες ή υφιστάµενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις που στηρίζουν ή θα εξυπηρετούν επιχειρήσεις του µεταποιητικού τοµέα προσφέροντας τις πιο κάτω υπηρεσίες οι οποίες αποτελούν ή θα αποτελούν τη βασική τους δραστηριότητα: Σχεδιασµό προϊόντων και ετοιµασία πρωτότυπων (prototype) προϊόντων Πιστοποίηση προϊόντων µε το πρότυπο CE Marking Εργαστήρια δοκιµών προϊόντων (testing laboratories)

8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Χορηγίες Α/Α Μέγεθος Επιχείρησης % χορηγίας* Ανώτατο Ύψος Χορηγίας ( ) 1 Πολύ Μικρές Μικρές Μεσαίες Μονάδες χειροτεχνικών δραστηριοτήτων που απασχολούν µέχρι 3 άτοµα * Επί του συνολικού κόστους των επιλέξιµων δαπανών

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Επιλέξιµες απάνες Καινούργια µηχανήµατα & εξοπλισµός Αγορά Τεχνογνωσίας Κτίρια µόνο για τις µονάδες χειροτεχνικών δραστηριοτήτων Επενδύσεις για τις οποίες αναλαµβάνεται οποιαδήποτε δέσµευση για αγορά (π.χ παραγγελία, προκαταβολή) πριν την επιστολή επιλεξιµότητας του Υπουργείου προς τοναιτητή, δεν γίνονται αποδεκτές για σκοπούςχορηγίας

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ιαθέσιµο Ποσό για τις ανάγκες του Σχεδίου Το συνολικό ποσό πουθα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου για την περίοδο είναι 22 22εκ και σε περίπτωση που εξαντληθεί έγκαιρα, πιθανό να διατεθεί πρόσθετο ποσό από εθνικούς πόρους. Το ποσό πουθα διατεθεί για τις ανάγκες της πρώτης προκήρυξης θα είναι 11εκ.

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Υλοποίηση του Σχεδίου Η πρώτη προκήρυξη του Σχεδίου έγινε στις 06 Αυγούστου 2007 και αιτήσεις έγιναν δεκτές µέχρι τις 31 εκεµβρίου Ηδεύτερη προκήρυξη του Σχεδίου αναµένεται να γίνει το 2 ο εξάµηνο του Μετην προκήρυξη οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου στο οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτοµέρειεςκαιτο Έντυπο Αίτησης απότα Κεντρικά και Επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου ήαπό την ιστοσελίδα

12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕ ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

13 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕ ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σκοπός Τα Σχέδια αποσκοπούν στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας των γυναικών (από 18έως 55ετών) ετών)και των νέων (από 20 έως 39 ετών) που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά σε οποιαδήποτε οικονοµική δραστηριότητα µε εξαίρεση τις πιο κάτω: Παραγωγή, Παραγωγή,µεταποίηση και εµπορία γεωργικών &αλιευτικών προϊόντων Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο Αγορά οχηµάτων οδικών µεταφορών για εξυπηρέτησητρίτων Τουριστικά καταλύµατα και κέντρα αναψυχής εξαιρουµένων αυτών που στεγάζονται σε διατηρητέες ή παραδοσιακές οικοδοµές.

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕ ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Γενικό Πλαίσιο Υλοποίησης Και τα δύο Σχέδια εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε και την Κυπριακή ηµοκρατία. Για την περίοδο εκτιµάται ότι θα διατεθούν: 5 εκ. για το Σχέδιο της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας 6 εκ. για το Σχέδιο της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας.

15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕ ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Επιλέξιµες απάνες: Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις ιαµόρφωση Χώρων Κατάρτιση Προβολή -Προώθηση Άλλες απάνες - Κεφάλαιο Κίνησης

16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕ ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Όρια Προϋπολογισµών και Ποσοστό Χρηµατοδότησης: Ανώτατο Όριο Συνολικού Μεταποίηση Προϋπολογισµού της Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Υπηρεσίες, Πρότασης Τουρισµός Κατώτατο Όριο Συνολικού Προϋπολογισµού της Πρότασης Ποσοστό ηµόσιας Χρηµατοδότησης 50% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού της πρότασης

17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕ ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Υποβολή Προτάσεων Κατά την πρώτη προκήρυξη των δύο Σχεδίων αιτήσεις έγιναν δεκτές από τις 25 Φεβρουαρίου µέχρι και τις 30 Μαΐου Η επόµενη πρόσκληση για υποβολή των αιτήσεων αναµένεται να ανακοινωθεί το δεύτερο εξάµηνο του Αιτήσεις που υποβλήθηκαν Κατά την προκήρυξη του 2008 υποβλήθηκαν: 149 αιτήσεις για την Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα 184 αιτήσεις για την Νεανική Επιχειρηµατικότητα

18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕ ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ιαθέσιµο Ποσό για τις ανάγκες του Σχεδίου Τοποσόπουθαδιατεθείγιατιςανάγκεςτηςπρώτηςπροκήρυξηςθαείναι 3,2 εκ. για την Γυναικεία και 3 εκ περίπου για την Νεανική Επιχειρηµατικότητα. Η Υπηρεσία Βιοµηχανικής Ανάπτυξης του Υπουργείου έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση των αιτήσεων της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας και έχουν εγκριθεί 89 προτάσεις που αναλογούν σε χορηγία ύψους 3.2 εκ. Η αξιολόγηση για τις αιτήσεις της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο και αναµένεται να ολοκληρωθεί τους επόµενους µήνες. Οι πρώτες χορηγίες στους δικαιούχους/ες θα καταβληθούν µέσα στο 2009.

19 ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.6 «Προστιθέµενη Αξία στα Γεωργικά και ασοκοµικά Προϊόντα. ηµιουργία και Εκσυγχρονισµός Μονάδων Μεταποίησης και Εµπορίας Γεωργικών και ασοκοµικών Προϊόντων».

20 ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.6 «Προστιθέµενη αξία στα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα. ηµιουργία και Εκσυγχρονισµός Μονάδων Μεταποίησης και Εµπορίας Γεωργικών και ασοκοµικών Προϊόντων» Στόχος του Σχεδίου H παροχή κινήτρων για επενδύσεις που θα στοχεύουν : Στη ανάπτυξη νέων προϊόντων µε ψηλή προστιθέµενη αξία. Στο προσανατολισµό της παραγωγής σε συνάρτηση µε τις προβλεπόµενες τάσεις των αγορών ή την ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων διεξόδων για τα γεωργικά προϊόντα. Στη βελτίωση και παρακολούθηση της ποιότητας, των υγειονοµικών συνθηκών και την τήρηση των αναγκαίων προτύπων. Στην αξιοποίηση πρώτων υλών γεωργικής και δασικής προέλευσης και βελτίωση του εισοδήµατος του αγροτικού κόσµου. ιατήρηση και προώθηση παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων Προστασία του περιβάλλοντος

21 ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.6 «Προστιθέµενη αξία στα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα. ηµιουργία και Εκσυγχρονισµός Μονάδων Μεταποίησης και Εµπορίας Γεωργικών και ασοκοµικών Προϊόντων» Χρηµατοδότηση Σχεδίου Το Σχέδιο περιλαµβάνεται στο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης και θα χρηµατοδοτηθεί κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους. Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή ηµοκρατία

22 ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.6 «Προστιθέµενη αξία στα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα. ηµιουργία και Εκσυγχρονισµός Μονάδων Μεταποίησης και Εµπορίας Γεωργικών και ασοκοµικών Προϊόντων» Επιλέξιµοι Κλάδοι: Γάλα Μέλι Ελαιοκοµικά Προϊόντα Οπωροκηπευτικά Άνθη Φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά Ζωοτροφές Αυγά-πουλερικά Κρέας Σιτηρά Φιστίκια και Αµύγδαλα ασοκοµικά Προϊόντα

23 ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.6 «Προστιθέµενη αξία στα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα. ηµιουργία και Εκσυγχρονισµός Μονάδων Μεταποίησης και Εµπορίας Γεωργικών και ασοκοµικών Προϊόντων» Προτεραιότητες Ωριµότητα έργων Επιχειρήσεις που ανήκουν ή θα δηµιουργηθούν από µέλη αγροτικών οικογενειών ή από τις οµάδες τοπικής δράσης. Μονάδες που ασχολούνται µε Προϊόντα Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης, Προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης, παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα κτλ. ικαιούχοι των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων είναι: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: ικαιούχοι Α Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των ΜΜΕ ικαιούχοι Β Πολύ µικρές επιχειρήσεις της κατηγορίας των ΜΜΕ

24 ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.6 «Προστιθέµενη αξία στα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα. ηµιουργία και Εκσυγχρονισµός Μονάδων Μεταποίησης και Εµπορίας Γεωργικών και ασοκοµικών Προϊόντων» Προϋποθέσεις Συµµετοχής Η δραστηριότητα να περιλαµβάνεται στο Σχέδιο. Να ανήκουν σε µία από τις κατηγορίες των δικαιούχων όπως αναφέρεται πιο πάνω. Το ελάχιστο ύψος της προτεινόµενης επένδυσης ανά κύκλο εφαρµογής του Σχεδίου ορίζεται στις για τους ικαιούχους Α και στις για τους ικαιούχους Β. Εξασφάλιση όλων των απαιτούµενων αδειών (πολεοδοµική άδεια, άδειας οικοδοµής, λειτουργίας κτλ). Τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συµµετοχής στη χρηµατοδότηση της επένδυσης.

25 ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.6 «Προστιθέµενη αξία στα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα. ηµιουργία και Εκσυγχρονισµός Μονάδων Μεταποίησης και Εµπορίας Γεωργικών και ασοκοµικών Προϊόντων» Επιλέξιµες δαπάνες Κτίρια και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών (για τους δικαιούχους Β µόνο) Καινούργια µηχανήµατα ή και εξοπλισµός Μεταφορά τεχνογνωσίας Με τον όρο αυτό εννοείται κάθε επένδυση για µεταφορά τεχνολογίας µέσω της απόκτησης δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, άδειας εκµετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή τεχνικών γνώσεων που δεν είναι κατοχυρωµένες µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.

26 ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.6 «Προστιθέµενη αξία στα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα. ηµιουργία και Εκσυγχρονισµός Μονάδων Μεταποίησης και Εµπορίας Γεωργικών και ασοκοµικών Προϊόντων» Ύψος Ενίσχυσης Θα ανέρχεται στο 40% των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης µε ανώτατο ποσό χορηγίας τις για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται ως ικαιούχοι Α και τις για τις ικαιούχες Β, καθ όλη τη διάρκεια εφαρµογής του Μέτρου ( ). Στις περιπτώσεις οµίλων εταιρειών (συνδεδεµένες) η χορηγία θα συµψηφίζεται έτσιώστεαυτή πουθαδικαιούνταιόλεςοιεταιρείεςτουοµίλουναµηνξεπερνά τα πιο πάνω ανώτατα ποσά.

27 ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.6 «Προστιθέµενη αξία στα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα. ηµιουργία και Εκσυγχρονισµός Μονάδων Μεταποίησης και Εµπορίας Γεωργικών και ασοκοµικών Προϊόντων» Προκήρυξη του Σχεδίου: Η 1 η προκήρυξη του Σχεδίου έγινε στις 7 Απριλίου 2008 και αιτήσεις έγιναν δεκτές µέχρι τις 29 Αυγούστου Η 2 η προκήρυξη αναµένεται να γίνει το δεύτερο εξάµηνο του Με την προκήρυξη οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου στο οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτοµέρειες και το Έντυπο Αίτησης από τα Κεντρικά και Επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου ή από την ιστοσελίδα

28 ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.6 «Προστιθέµενη αξία στα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα. ηµιουργία και Εκσυγχρονισµός Μονάδων Μεταποίησης και Εµπορίας Γεωργικών και ασοκοµικών Προϊόντων» Οι ενδιαφερόµενες δικαιούχες επιχειρήσεις συµβουλεύονται: Να ετοιµάσουν τους εξηλεγµένους οικονοµικούς λογαριασµούς τους για τα έτη 2007 και Να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση µε τον φόρο εισοδήµατος, το Φ.Π.Α και τις κοινωνικές ασφαλίσεις των υπαλλήλων τους. Εάν προτίθενται να προβούν σε επιλέξιµες επενδύσεις των οποίων η αξία υπερβαίνει τις να αρχίσουν την προετοιµασία της απαραίτητης τεχνοοικονοµικής µελέτης. Να µην προχωρήσουν στην υλοποίηση επενδύσεων ή παραγγελία µηχανηµάτων / εξοπλισµού προτού υποβάλουν την σχετική αίτηση τους και ενηµερωθούν για το πότε µπορούν να ξεκινήσουν το επενδυτικό τους πρόγραµµα.

29 ΣΧΕ ΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

30 Σχέδιο Μετακίνησης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε καθορισµένες και Κατάλληλες Περιοχές Σκοπός του Σχεδίου Η παροχή κινήτρου υπό µορφή χορηγίας στις υφιστάµενες δικαιούχες πολύ µικρές επιχειρήσεις που ασχολούνται µε µεταποιητικές δραστηριότητες ή µε άλλες οχληρές δραστηριότητες να µετακινηθούν από µη αδειούχα ή ακατάλληλα υποστατικά,σεσε ιδιόκτητα υποστατικά σε καθορισµένη περιοχή.

31 Σχέδιο Μετακίνησης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε καθορισµένες και Κατάλληλες Περιοχές Προϋπολογισµός ιάρκεια Σχεδίου Ετήσιος Προϋπολογισµός Σχεδίου: 1.5 εκατοµµύρια από εθνικούς πόρους. Το Σχέδιο θα παραµείνει ανοικτό για υποβολή αιτήσεων µέχρι το τέλος του 2013 αλλά το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωµα τερµατισµού του και ενωρίτερα. Οι τελευταίες εγκρίσεις των αιτήσεων που υποβάλλονται θα δοθούν γραπτώς στις επιχειρήσεις το αργότερο µέχρι τις

32 Σχέδιο Μετακίνησης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε καθορισµένες και Κατάλληλες Περιοχές ικαιούχοι του Σχεδίου Πολύ µικρές υφιστάµενες επιχειρήσεις του µεταποιητικού τοµέα ή τέτοιες που ασχολούνται µε οχληρές δραστηριότητες οι οποίες προτίθενται να µετακινηθούν σε ιδιόκτητα υποστατικά σε καθορισµένες περιοχές και: Η κύρια δραστηριότητα τους περιλαµβάνεται στις επιλέξιµες δραστηριότητες του Σχεδίου εν εξασφάλισαν µέχρι και σήµερα οποιαδήποτε χορηγία από το ανάλογο Πρόγραµµα που εφαρµόσθηκε µέχρι το τέλος του 2006 ή άλλο Σχέδιο χορηγιών για σκοπούς µετεγκατάστασης τους εν είναι προβληµατικές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κανονισµού (ΕΚ)αρ. 800/2008

33 Σχέδιο Μετακίνησης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε καθορισµένες και Κατάλληλες Περιοχές Επιλέξιµες δαπάνες Το κόστος αγοράς έτοιµων υποστατικών ή Το κόστος αγοράς της γης και το κόστος ανέγερσης των υποστατικών βάσει εγκεκριµένων αρχιτεκτονικών σχεδίων και άδειας οικοδοµής από τις αρµόδιες αρχές, ή Το κόστος ανέγερσης υποστατικών που ανεγείρονται βάσει εγκεκριµένων αρχιτεκτονικών σχεδίων και άδειας οικοδοµής σε γη που αποκτάται µε το σύστηµα της µακρόχρονης µίσθωσης (τουλάχιστον 20 χρόνια). Το κόστος µίσθωσης της γης δεν αποτελεί επιλέξιµο κόστος.

34 Σχέδιο Μετακίνησης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε καθορισµένες και Κατάλληλες Περιοχές ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ύψος Ενίσχυσης Οι δικαιούχες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο δικαιούνται κρατική χορηγία πάνω στο κόστος των επιλέξιµων δαπανών το ύψος των οποίων υπολογίζεται ως ακολούθως: (α) Πάνω στις επιλέξιµες δαπάνες µέχρι ποσό ύψους , χορηγία 15% (β) Πάνω στις επιλέξιµες δαπάνες από και άνω, χορηγία ύψους 10%, µε ανώτατο ποσό τις (γ) Ανώτατο ύψος χορηγίας (α+β) ανά επιχείρηση

35 Σχέδιο Μετακίνησης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε καθορισµένες και Κατάλληλες Περιοχές Προκήρυξη του Σχεδίου: Η Προκήρυξη του Σχεδίου έγινε στις 23 Μαρτίου 2009 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου στο οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτοµέρειες και το Έντυπο Αίτησης από τα Κεντρικά και Επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου ή από την ιστοσελίδα

36 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Υπηρεσία Βιοµηχανικής Ανάπτυξης Ανδρέα Αραούζου Λευκωσία Τηλ: : Φαξ: :

MARFIN LAIKI. Οδηγός Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης Εθνικά και Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. Σχέδια. Υπηρεσία Οικονοµικών Ερευνών και Προγραµµατισµού

MARFIN LAIKI. Οδηγός Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης Εθνικά και Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. Σχέδια. Υπηρεσία Οικονοµικών Ερευνών και Προγραµµατισµού MARFIN LAIKI Οδηγός Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης Εθνικά και Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. Σχέδια Υπηρεσία Οικονοµικών Ερευνών και Προγραµµατισµού 30 Αυγούστου 2007 Οδηγός Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 06 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 06 Δεκεμβρίου 2013.

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 06 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 06 Δεκεμβρίου 2013. Σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε για τη 4η (Έκτακτη) Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του «Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας» το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2013 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 η Έκτακτη Προκήρυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Παντελής ηµητρίου Σχέδια Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ΥΕΒ&Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παρουσίαση από το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για τα προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ), του Επενδυτικού Νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2005 Αγαπητοί επιχειρηµατίες ή υποψήφιοι επενδυτές, Το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2003 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009- ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009- ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009- ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα

τεχνολογική ανάπτυξη, η περιφερειακή συνοχή και η επιχειρηµατικότητα και

τεχνολογική ανάπτυξη, η περιφερειακή συνοχή και η επιχειρηµατικότητα και www.acrnym.gr, inf@acrnym.gr ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» και τροποποιήσεις του ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΟY ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΟY ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΟY ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τμήμα Παιδείας- ια Βίου Μάθησης Εθελοντισμού Νέας Γενιάς τεύχος 1 ο Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος ο νέος Επενδυτικός Νόμος αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του σχεδιασμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 6423188, 6450212 Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 6423188, 6450212 Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013» ΓΕΝΙΚΑ Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισµός της παραγωγής και της διάθεσης γεωργικών προϊόντων

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισµός της παραγωγής και της διάθεσης γεωργικών προϊόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 2.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισµός της παραγωγής και της διάθεσης γεωργικών προϊόντων 37 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V4 24/07/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.2) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 1) Προκήρυξη προγράµµατος για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security) µε ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' Σεπτεμβρίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 197

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' Σεπτεμβρίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 197 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' Σεπτεμβρίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 197 1. Οι επιχειρήσεις που βλέπουν το μέλλον πρέπει να προετοιμάζονται από σήμερα για την στιγμή της αντιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. επενδυτές. Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των κλάδων της Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών, και Τουρισμού από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011 Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2011 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Φεβρουάριος 2011 2 η Πρόσκληση www.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΡΑΣΕΩΝ - 1 - ΑΝ.ΟΛ Α.Ε. :

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΡΑΣΕΩΝ - 1 - ΑΝ.ΟΛ Α.Ε. : I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΡΑΣΕΩΝ - 1 - ΑΝ.ΟΛ Α.Ε. : ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Υποµέτρο L123: Αύξηση της αξίας

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα