15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003062126 2015-09-18"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :39:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΦΣ7ΛΛ-Χ00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ (10299) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Χ. Κοτσαπουϊκη Τηλέφωνο : Fax : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάθεση της προμήθειας αναλωσίμων υλικών για αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού Θεσσαλονίκης με απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών) προκειμένου να προχωρήσει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης, για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού Θεσσαλονίκης και έχοντας υπόψη: 1. Τις Δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 2. Τις Δ/ξεις του Ν. 4071/2012, Αρ. Φ. 85/ , τεύχος Α', Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 3. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. (Π.Δ. 133/2010) 5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 6. Την αριθμ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291 Β'/ ), περι αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 7. Το Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων». 8. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου.», κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 9. Τις Δ/ξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/ ), τεύχος Α' Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις, 10. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/ ) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις 11. Το Ν. 4250/2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις, άρθρο 3 περί Απλούστευσης διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου 12. Το Ν. 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, άρθρο 60 (Φ.Ε.Κ. 93/τ. Α / ). 13. Το Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», άρθρο 37 (Φ.Ε.Κ. 29/τ.Α / ). 14. Το αριθμ /οικ. 7781/ (ΑΔΑΜ:15REQ ) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ως πρωτογενές αίτημα, περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης επαρχιακού οδικού δικτύου

2 15. Την αριθμ /8068/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 2468(ΑΔΑ:Ω6ΛΕ7ΛΛ-ΟΛ5, ΑΔΑΜ:15REQ ) και με αριθμό καταχώρησης α/α 623 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ Κωδ Την αριθμ. 249/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. περί έγκρισης προϋπολογισμού Την αριθμ. 1127/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού 18. Το αριθμ /οικ / έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 19. Την αριθμ. οικ (9980)/ (Αρ.Φ. 3129/Τ.Β'/ ) Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ (3671) / (ΦΕΚ. 929/ Τ.Β / ) Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. και την αριθμ. οικ (6128) (6)/ (Αρ. Φ.1731/Τ.Β'/ ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης "περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας" και ισχύει. Προκηρύσσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης για το σύνολο του έργου, μετά την αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών προδιαγραφών η οποία θα γίνει με την υποστήριξη και τεχνογνωσία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης η οποία και συνέταξε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των ανωτέρω υλικών, και όχι σε τμήματα ειδών που περιγράφονται. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ (αρ.λογ ) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και καταχωρήθηκε με α/α 623 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Θεσσαλονίκης. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Λαμπτήρας Φθορίου Τ8 36W 120cm cold white Λάμπα Φθορίου Τ8 18W 60cm warm white Εκκινητές φθορίου 4-65w Εκκινητές φθορίου 4-22w 50 5 Μετασχηματιστές φθορίου 36w 60 6 Ντουί φθορίου για τις παραπάνω λάμπες (1 & 2) 30 7 Λαμπτήρας Na Υ.Π. 250W σωληνωτής μορφής Λαμπτήρας Na Υ.Π. 400W σωληνωτής μορφής Μετασχηματιστές Na 250W Μετασχηματιστές Na 400W 50

3 11 Εκκινητές νατρίου ( W) Φωτοκύτταρο Χρονοδιακόπτης ράγας πίνακα 5 14 Καλώδιο NYM 3x1.5 (H05VV-) με μόνωση PVC ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 300/500V Καλώδιο NYΥ 4x10 (J1VV-) με μόνωση PVC ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V Φωτιστικό σώμα Νατρίου 250W Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού κατάλληλο για 2 λαμπτήρες ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , στεγανό με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ Φωτιστικό σώμα Νατρίου 400W Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού κατάλληλο για 2 λαμπτήρες ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , στεγανό με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό, με οθόνη επίπεδη από ακρυλικό ή πρισματικό 5 προστασίας IP 65 επιμήκες με 2 λυχνίες 36W. 19 Φις σούκο αρσενικό καουτσούκ Φις σούκο θηλυκό καουτσούκ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. Όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά θα είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης, εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στην περιγραφή του είδους. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα προέλευσης θα καταγράφεται επάνω στο υλικό ή στο κουτί συσκευασίας. 2. Σε κάθε περίπτωση το όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας θα είναι καταγραμμένο επάνω στο υλικό. 3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής προσφέρει υλικό χώρας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή το παραδοτέο υλικό δεν αναγράφει την χώρα προέλευσης ή την κατασκευάστρια εταιρία, τότε αυτό θα συνοδεύεται από επίσημα ενημερωμένα έγγραφα πιστοποίησης (CE-EN-DIN κλπ). 4. Τα υλικά θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά την τρέχουσα σειρά προτύπων ISO 9000 (ποιότητα διαδικασιών διοίκησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον Α ενεργειακής κλάσης. 5. Τα υλικά, εκτός από τα πιστοποιητικά ποιότητας, θα συνοδεύονται με τεχνικά φυλλάδια (στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά) των χαρακτηριστικών τους. 6. Τα υλικά θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή και χωρίς επιπλέον χρέωση στην αποθήκη της υπηρεσίας (στο εργοτάξιο Δενδροποτάμου) 3.ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος περιέχει δύο επιμέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή : Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» του υποψηφίου και Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» του υποψηφίου. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία μπορούν να προσκομιστούν σε απλά ευκρινή αντίγραφα και όχι επικυρωμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α / ) πλην της οικονομικής προσφοράς που πρέπει να είναι πρωτότυπη. Τα φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων οφείλουν να υποβάλλονται εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο (Ν. 4250/ ). Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

4 4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας της απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα πρόσκληση. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου.» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/ ). 5.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί. Τα κάτωθι θα περιλαμβάνονται στο Φάκελο Δικαιολογητικών του υποψηφίου : 1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης, στο οποίο να αναφέρεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 2) Πιστοποιητικό από αρμόδια δικαστική αρχή,έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 3) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή. 4) Πιστοποιητικό ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι κατά την ημέρα διενέργειας της απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης. 5) Η χώρα προέλευσης και το όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας θα είναι καταγραμμένα πάνω στο ηλεκτρολογικό υλικό, εφόσον το ηλεκτρολογικό υλικό είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να προσκομιστούν επίσημα ενημερωμένα έγγραφα πιστοποίησης (CE-EN-DIN κ.λ.π.). 6) Πιστοποιητικά ποιότητας (ISO 9000) 7) Τεχνικά φυλλάδια χαρακτηριστικών των υλικών του αντικειμένου του έργου. 6.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Το κριτήριο αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς είναι η χαμηλότερη τιμή, κατόπιν διαπραγμάτευσης. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται σε ευρώ το ποσό αριθμητικώς και ολογράφως άνευ Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και θα δοθεί τιμή μονάδας τόσο ανά είδος όσο και για το σύνολο της απαιτούμενης ποσότητας. Η οικονομική προσφορά αφορά στην συνολική απαιτούμενη ποσότητα και δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ήτοι ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα ως ακολούθως:

5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 1 Λαμπτήρας Φθορίου Τ8 36W 120cm cold 500 white ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 2 Λάμπα Φθορίου Τ8 18W 60cm warm white Εκκινητές φθορίου 4-65w Εκκινητές φθορίου 4-22w 50 5 Μετασχηματιστές φθορίου 36w 60 6 Ντουί φθορίου για τις παραπάνω λάμπες (1 & 2) 7 Λαμπτήρας Na Υ.Π. 250W σωληνωτής μορφής 8 Λαμπτήρας Na Υ.Π. 400W σωληνωτής μορφής Μετασχηματιστές Na 250W Μετασχηματιστές Na 400W Εκκινητές νατρίου ( W) Φωτοκύτταρο Χρονοδιακόπτης ράγας πίνακα 5 14 Καλώδιο NYM 3x1.5 (H05VV-) με μόνωση PVC ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 300/500V 15 Καλώδιο NYΥ 4x10 (J1VV-) με μόνωση PVC ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V Φωτιστικό σώμα Νατρίου 250W 2 Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού κατάλληλο για λαμπτήρες ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , στεγανό με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ Φωτιστικό σώμα Νατρίου 400W 2 Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού κατάλληλο για λαμπτήρες ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , στεγανό με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό, με 5 οθόνη επίπεδη από ακρυλικό ή πρισματικό προστασίας IP 65 επιμήκες με 2 λυχνίες 36W. 19 Φις σούκο αρσενικό καουτσούκ Φις σούκο θηλυκό καουτσούκ 10 ΣΥΝΟΛΑ

6 7.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί από τη διενεργούσα υπηρεσία, με τη βοήθεια και τεχνογνωσία υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου (αριθμ. 6, 7 και 8 δικαιολογητικά συμμετοχής). Οι προσφορές που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το άρθρο 2 "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ" της παρούσας πρόσκλησης, απορρίπτονται. Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών». Κατά το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών θα καταγραφούν αρχικά οι οικονομικές προσφορές και στη συνέχεια θα διεξαχθεί δημόσια διαπραγμάτευση επί των αρχικών τιμών των υποψηφίων, προς βελτίωση και επίτευξη συμφέρουσας τιμής. Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων με τη χαμηλότερη τιμή μετά τη διαδικασία της ανοικτής διαπραγμάτευσης. 8. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνουν άμεσα εντός τριάντα ημερών, μετά την υπογραφή της σύμβασης, και με ευθύνη του προμηθευτή χωρίς επιπλέον χρέωση, στην αποθήκη της υπηρεσίας Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στο Εργοτάξιο του Δενδροποτάμου. Το συμβατικό διάστημα παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Σε αντικειμενικά αιτιολογημένες περιπτώσεις η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατόπιν συμφωνίας των μερών. 9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ., Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ.: 54008, Θεσσαλονίκη. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει με την συνδρομή υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την ίδια ημέρα στις και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ., Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα παραλαμβάνονται. Για περαιτέρω πληροφορίες για τα υπό προμήθεια είδη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα : για διαδικαστικά θέματα στο τηλ (κα Χ. Κοτσαπουϊκη) και για τεχνικά θέματα στο τηλ (κα. Α.Σταθοπούλου). Η Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ

15PROC003065575 2015-09-18

15PROC003065575 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Μ. Φραγκουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002815579 2015-06-02

15PROC002815579 2015-06-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707387 2015-04-15

15PROC002707387 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 74830 (1967) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002684604 2015-04-02

15PROC002684604 2015-04-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.02 14:42:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 725Ι7ΛΛ-5ΧΘ Θεσσαλονίκη: 02-04-2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:431088/13942

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790459 2015-05-20

15PROC002790459 2015-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 374690-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:04:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 24/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 29/05/2015 05/06/2015 05/06/2015 10/06/2015. Προθεσμία υποβολής προσφορών Ημέρα Ώρα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 29/05/2015 05/06/2015 05/06/2015 10/06/2015. Προθεσμία υποβολής προσφορών Ημέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο, Έδεσσα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002947858 2015-07-31

15PROC002947858 2015-07-31 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια χαρτιού και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873738 2015-06-25

15PROC002873738 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΓ5Ψ7ΛΛ-ΣΓΞ Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 213414(6482) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001542427 2013-07-15

13PROC001542427 2013-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15/07/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :οικ. 270836 (8624) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002743082 2015-04-30

15PROC002743082 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2014-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη Τιμή

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη Τιμή 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Ημερομηνία : 03/03/2015 Αρ. Πρωτ. : 5114 Ταχ. Δν/ση : Site Δήμου Βύρωνα: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 Τ.Κ. 16233 ΒΥΡΩΝΑΣ http://www.dimosbyrona.gr/ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813643 2015-05-29

15PROC002813643 2015-05-29 ΑΔΑ: ΨΑΕΖ7ΛΛ-ΓΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 240839(7694) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Κ.: 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα