Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ, Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20, Αθήνα Τ. Κ. : Πληροφορίες: Α. Πνευματικάτου, Ι. Κωττάκης Τηλέφωνο: Fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/01/2015 Αρ. Πρωτ. Οικ.:8342/105 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πρακτικών Νο 23 της , Νο 24 της , Νο 25 της και Νο 26 της της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ » Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/Α/2005) και ιδίως το άρθρο Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152/Α/2013), άρθρο Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/ ) 4. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α/ ). 5. Το Π.Δ. 157/2014 «Αποδοχή παραίτησης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 240/Α/ ). 6. Το Π.Δ. 158/2014 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ 240/Α/ ). 7. Την υπ αριθ. πρωτ / (ΦΕΚ 2944/Β/ ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 8. Την υπ αριθ. πρωτ / (ΦΕΚ 676/ΥΟΔΔ/ ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, περί ορισμού του Γεωργίου Στεργίου του Ευάγγελου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 9. Την με αριθ. Ε (2007) 5338/ απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική Σελ 1 από 59

2 ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001). 10. Την με αριθ. C(2007) 5443/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 11. Την με αριθ. C(2007) 5337/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 12. Την με αριθ. C(2007) 5332/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001). 13. Την με αριθ. C(2007)5439/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002). 14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), όπως ισχύει. 16. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 και 17 (ΦΕΚ 267/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010). 17. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 18. Την υπ αριθμ. 8790/1014Α/0063Α/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1965/Β/ ). 19. Την με αριθ. πρωτ /ΕΥΣ6517/ Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με ΑΠ 58758/ΕΥΣ8528/ , 59540/ΕΥΣ8572/ (ΦΕΚ 2632/Β/ και 2652/Β/ ), 13708/ΕΥΣ1926/ (ΦΕΚ 502/Β/ ), 2637/ΕΥΣ4221/ (ΦΕΚ1019/Β/2009), /ΕΥΣ5030/ (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/ (ΦΕΚ2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/ (ΦΕΚ 2214/Β/2009). 20. Την υπ αριθμ. 4226/1019Δ/ Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 21. Το Π.Δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν Σελ 2 από 59

3 έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 77/Α/1996) 22. Το Π.Δ. 93/97 «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας» και ειδικότερα το άρθρο 3 και 4 (ΦΕΚ 92/Α/97). 23. Την υπ αριθ. πρωτ. 2462/706/0020/ Απόφαση για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΝΕΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ , στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον ΕΦΕΠΑΕ (ΦΕΚ 912/Β/2011). 24. Την υπ αριθ. πρωτ. Οικ.5987/466/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1077/Β/2011) του Αν. Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ » (ΦΕΚ 1077/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με τις Οικ.8803/741/ (ΦΕΚ 1811/Β/ ) και υπ αριθ. πρωτ /3694/ (ΦΕΚ 2580/Β/2011) αποφάσεις και ισχύει. 25. Την υπ αριθ. πρωτ. Οικ.6689/943/ (ΦΕΚ 2019/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ ». 26. Την υπ αριθ. πρωτ. Οικ /2120/ (ΦΕΚ 503/ΥΟΔΔ/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων με θέμα: «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ », όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. πρωτ. Οικ. 6688/1101/ (ΦΕΚ 236/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων. 27. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 28. Την υπ αριθ. πρωτ. Οικ. 3962/564/ Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων «Αποδοχή του Πρακτικού Νο 1/ της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ ». 29. Το υπ αριθ. πρωτ. 1255/6/ εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ , με το οποίο διαβιβάζονται τα Πρακτικά Νο 23 της , Νο 24 της , Νο 25 της και Νο 26 της των αντίστοιχων συνεδριάσεων της Επιτροπής στη Διεύθυνση Στήριξης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. 30. Τα εισηγητικά σημειώματα του ΕΦΕΠΑΕ και τα συνημμένα σε αυτά έγγραφα και στοιχεία, καθώς και τις παρασχεθείσες δια ζώσης επεξηγήσεις. 31. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σελ 3 από 59

4 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την Αποδοχή των Πρακτικών Νο 23 της , Νο 24 της , Νο 25 της και Νο 26 της της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ », αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελούν τα εισηγητικά σημειώματα των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 23 της Α) Απένταξη έργων λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον Οδηγό του προγράμματος Σύμφωνα με τις Αποφάσεις ένταξης και χρηματοδότησης των Δικαιούχων (Άρθρο 5.5) και τον Οδηγό του προγράμματος (κεφ.10 και κεφ. 14.2, 14.4 & 14.7) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει : «Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 (εικοσιτέσσερις) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα οκτάμηνης παράτασης και μέχρι τις , εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.», και, «Απεντάσσονται αυτόματα και οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 24 μηνών αντίστοιχα (ή 32 μηνών εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης, καθώς και το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις προθεσμίες που αναφέροντα στην τελευταία παράγραφο της περίπτωσης (Δ) «Παραλαβή του έργου» του υποκεφαλαίου 14.2 «Παρακολούθηση Έργου», του κεφάλαιο 14, όπως τροποποιείται.». Επίσης, «Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο κεφ. 10, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ πριν το πέρας του έργου (24 μήνες-βλέπε κεφάλαιο 10). Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν την ημερομηνία αυτή και να έχει καταβληθεί το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (εξοφλημένες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών).». Σύμφωνα με την ενημέρωση και εισήγηση του συνόλου των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ, οι επιχειρήσεις που παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα, παρά τις γραπτές και ηλεκτρονικές ενημερώσεις του ΕΦΕΠΑΕ, δεν υπέβαλλαν αίτημα παράτασης υλοποίησης του έργου τους ούτε / είτε αίτημα ολοκλήρωσης έως τις 10/6/2014, ούτε τεκμαίρεται ότι έχουν υλοποιήσει το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους. Επίσης, ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει ότι καμία από τις επιχειρήσεις αυτές δεν έχει λάβει δημόσια επιχορήγηση. Συνεπώς, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Οδηγού του προγράμματος όπως ισχύει και την εισήγηση για απένταξη του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή εισηγείται την απένταξη 176 επιχειρήσεων από πρόγραμμα, ως ακολούθως: Σελ 4 από 59

5 A/A Εταίρος ΕΦΕΠΑΕ Κωδικός Έργου Επωνυμία Επιχείρησης Κατηγορία Επιχείρησης (Υπό σύσταση Νεοσύστατη -Νέα) Περιφέρεια Υλοποίησης Νομός Υλοποίησης Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός ( ) Δημόσια Δαπάνη ( ) Επιστολές ενημέρωσης για υποβολή δικαιολογητικών 10/6/2014 και εισήγησης για απένταξη λόγω μη υποβολής αιτήματος παράτασης 1 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.-ΝΤΑΤΣΗΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Εταίρος ΕΦΕΠΑΕ : ΕΛΑΝΕΤ Νεοσύστατη ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,83 Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 3 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΞΟΥΡΗ Ε.Ε. Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,31 4 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΑΘ. - ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΝΙΚ. ΟΕ Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,20 5 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Νέα ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ , ,68 6 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΜΠΙΖΑΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,70 7 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ Γ. ΜΗΝΑΤΣΗΣ Ε.Ε. Νεοσύστατη ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ , ,33 8 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ACOMMA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 Ε1760/ΒΓ/ΘΒ/μθ/ & Ε2900/ΒΓ/ΘΒ/μθ/ ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 10 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΡΥΤΗΣ NATURAL KIDS FOODS HELLAS ΕΠΕ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,82 11 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ-Χ.ΡΟΥΦΑ Ε.Ε Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,90 Σελ 5 από 59

6 12 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΑΛΦΑ ΤΡΙΑ ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,84 13 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΦΩΤΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,28 14 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ TOTALVIEW ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,82 15 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ PYNODE SOLUTIONS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοσύστατη ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,42 16 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. SUSTAINABLE ALTERNATIVE NEW ENERGY TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,50 Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,04 Νεοσύστατη ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 19 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΕΛΕΝΗ ΖΙΓΚΙΡΗ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,27 20 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΒΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΣΥΡΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε. Υπό σύσταση ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΙΟΣ , ,27 21 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΣΚΟΥΡΑΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,54 Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 Σελ 6 από 59

7 23 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Β. ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,78 Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,09 Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,88 26 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΔΟΥΜΑΣ Η - ΒΑΡΕΛΟΓΛΟΥ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΦΥΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Σ. ΜΑΡΣΕΛΟΣ - Σ. ΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,24 Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,60 29 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ Α. ΠΑΡΑΣΧΟΥ & ΣΙΑ E.Ε. Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,60 30 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ PAPADONIS IGOR Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,24 31 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΣΚΛΗΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- ΡΙΖΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,91 Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,09 33 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ PRO SOFTWHERE ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 34 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΣΥΝΑΞΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοσύστατη ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,80 Σελ 7 από 59

8 35 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΤΕΤΡΑΕΔΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,28 36 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 37 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΚΑΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 38 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ Syndesis ΕΠΕ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,26 39 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ Δ. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΤΑΝΙΕΛ ΑΜΕΡΣΟΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Α.ΦΩΚΑ - Α.ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ο.Ε Νεοσύστατη ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 Υπό σύσταση ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ , ,00 Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 42 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΛΙΤΣΑΣ - ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΟΥ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,65 43 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΘΩΜΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,84 44 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ Ε. ΔΑΡΑΤΣΑΝΟΥ - Χ. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟYΛΟΣ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 45 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ MY SOFTWARE HOUSE - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Η/Υ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,66 46 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΡΙΖΑΚΗΣ Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,15 47 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ - Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε. Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,79 48 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Νεοσύστατη ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,47 49 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,40 50 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΜΕΤΑΛΟΤΖΙΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ XΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,26 Σελ 8 από 59

9 52 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ PRIME LASER TECHNOLOGY ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΒΕΕ Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 53 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ Χ.ΜΠΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,22 54 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΑΦΟΙ ΠΙΕΤΡΗ Ε.Ε. Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,70 55 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 56 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ Ο.Ε. Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,85 57 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΜΙΧΑHΛ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ - ΣΤΕΡΠΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΡΕΛΑΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Ο.Ε. Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,01 Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 59 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΕΛΥΤ ΕΠΕ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,46 60 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 61 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ECOBALANCE Υπό σύσταση ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ , ,22 62 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΡΕΦΕΝΕΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,19 63 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ Ν. ΔΕΚΟΥΛΗΣ Ε.Π.Ε. Υπό σύσταση ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ , ,43 64 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΧΑΣΑΠΟΓΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ELECTRONIC SPACE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε.Π.Ε. Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,04 Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,67 66 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ STELART ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,48 67 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΤΣΙΧΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΠΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,37 Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,34 69 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 70 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΚΑΠΡΙΤΣΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 Σελ 9 από 59

10 71 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 72 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Κ.Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,57 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 73 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ CORESEC A.E. Νεοσύστατη ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,56 74 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,19 75 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,57 76 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ PHARMA PRINT ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 77 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΚΑΡΑΛΗΣ Δ. - ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Νέα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΙΟΣ , ,28 78 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ORTHOSURGICAL ΑΝΩΜΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 79 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΣΥΜΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ SENSIN INNOVATIONS ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Υπό σύσταση ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 81 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ NOVALIS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,00 Σελ 10 από 59

11 82 ΕΛΑΝΕΤ ΝΕΚ ΑΪΛΗΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Νέα ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ , ,80 Εταίρος ΕΦΕΠΑΕ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 83 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ EXTREME ORGANICS ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ , ,80 84 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ (HELLENIC LED LIGHTING Industry) ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ , ,78 ΑΠ 14997/ & ΑΠ 29116/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΝΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , ,00 86 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ΚΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ , ,86 Σελ 11 από 59

12 87 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ΣΙΕΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , ,18 88 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ΔΑΝΑΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ , ,84 89 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ NETONWEB ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ , ,00 90 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ , ,40 91 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ Σ. ΚΟΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , ,64 92 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΣΤΑΜΠΟΛΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ , ,86 Σελ 12 από 59

13 93 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ - ΑΝΝΑ ΛΕΒΑΝΤΗ ΟΕ ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ , ,00 94 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ Ν.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΝΕΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ , ,00 95 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ Σ. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ - Ν. ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ Ο.Ε. ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ , ,25 96 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ - ΒΙΟΜΑΖΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ - ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ , ,00 97 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , ,96 98 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ΡΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , ,40 Σελ 13 από 59

14 99 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΝΕΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ , , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΘΗΣ- ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΝΕΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ , , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ , , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ENTZ ΠΟΙΝΤ Ε.Ε. ΝΕΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ , , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ΜΗΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ , , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΣΙΓΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ , , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ , ,00 Σελ 14 από 59

15 107 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ΤΙΛΑΒΕΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ , , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚ ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ , ,67 Εταίρος ΕΦΕΠΑΕ: ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ 109 ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ ΝΕΚ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΝΕΑ 110 ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ ΝΕΚ ΤΣΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑ 111 ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ ΝΕΚ Δ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΝΕΑ 112 ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ ΝΕΚ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΛΑΤΖΙΔΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ & ΘΡΑΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ & ΘΡΑΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ & ΘΡΑΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ & ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ ,68 ΚΑΒΑΛΑΣ , ,00 ΕΒΡΟΥ , ,55 ΡΟΔΟΠΗΣ , ,00 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ:51975/ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ:54408/ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ:51974/ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ:54407/ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ:51976/ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ:54409/ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ:51977/ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ:54410/ Εταίρος ΕΦΕΠΑΕ: ΑΕΔΕΠ Σελ 15 από 59

16 113 ΑΕΔΕΠ ΝΕΚ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ , ,58 Αποστολή με ηλεκτρονική αλληλλογραφία 28/4/14, 29/5/14, 31/7/14 MAIL 28/4/14, 29/5/14, 31/7/ ΑΕΔΕΠ ΝΕΚ Π. & Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ , , ΑΕΔΕΠ ΝΕΚ ΑΕΔΕΠ ΝΕΚ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ , ,20 ΝΕΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ , ,39 MAIL 28/4/14, 29/5/14, 31/7/14 MAIL 28/4/14, 29/5/14, 31/7/ ΑΕΔΕΠ ΝΕΚ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΝΕΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , ,12 MAIL 28/4/14, 29/5/14, 31/7/14 Εταίρος ΕΦΕΠΑΕ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Αναπτυξιακή Κρήτης Αναπτυξιακή Κρήτης Αναπτυξιακή Κρήτης Αναπτυξιακή Κρήτης Αναπτυξιακή Κρήτης Αναπτυξιακή Κρήτης ΝΕΚ Μ. ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ- Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ O.E Υπό σύσταση Κρήτης ΝΕΚ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ Υπό σύσταση Κρήτης ΝΕΚ Α2Γ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ Α.Ε Νέα Κρήτης ΝΕΚ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ Υπό σύσταση Κρήτης ΝΕΚ Ι. ΚΑΝΤΖΗΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Νέα Κρήτης ΝΕΚ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Υπό σύσταση Κρήτης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , , , , , , , , , , , ,28 ΕΦΝΚΕ 7976/ (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/ & ΕΦΝΚΕ 4375/ ΕΦΝΚΕ 7968/ (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/ & ΕΦΝΚΕ 4375/ ΕΦΝΚΕ 7967/ (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/ & ΕΦΝΚΕ 4375/ ΕΦΝΚΕ 7966/ (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/ & ΕΦΝΚΕ 4375/ ΕΦΝΚΕ 7971/ (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/ & ΕΦΝΚΕ 4375/ ΕΦΝΚΕ 7970/ (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/ & ΕΦΝΚΕ 4375/ Σελ 16 από 59

17 Αναπτυξιακή Κρήτης Αναπτυξιακή Κρήτης Αναπτυξιακή Κρήτης Αναπτυξιακή Κρήτης Αναπτυξιακή Κρήτης Αναπτυξιακή Κρήτης Αναπτυξιακή Κρήτης Αναπτυξιακή Κρήτης ΝΕΚ ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση Κρήτης ΝΕΚ SANDRA IEDEMA Νέα Κρήτης ΝΕΚ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Υπό σύσταση Κρήτης ΝΕΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ Υπό σύσταση Κρήτης ΝΕΚ ΚΑΛΩΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νέα Κρήτης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , , , , , , , , , ,30 ΝΕΚ ΨΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση Κρήτης ΧΑΝΙΩΝ , ,24 ΝΕΚ ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Υπό σύσταση Κρήτης ΝΕΚ ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΣΤΑΡΙΔΑΣ Νέα Κρήτης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , , , ,75 ΕΦΝΚΕ 7962/ (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/ & ΕΦΝΚΕ 4375/ ΕΦΝΚΕ 7973/ (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/ & ΕΦΝΚΕ 4375/ ΕΦΝΚΕ 7975/ (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/ & ΕΦΝΚΕ 4375/ ΕΦΝΚΕ 7964/ (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/ & ΕΦΝΚΕ 4375/ ΕΦΝΚΕ 7972/ (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/ & ΕΦΝΚΕ 4375/ ΕΦΝΚΕ 7965/ (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/ & ΕΦΝΚΕ 4375/ ΕΦΝΚΕ 7969/ (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/ & ΕΦΝΚΕ 4375/ ΕΦΝΚΕ 7974/ (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/ & ΕΦΝΚΕ 4375/ Εταίρος ΕΦΕΠΑΕ: ΑΝ.ΔΙΑ. 132 ΑΝ.ΔΙΑ. ΝΕΚ ENSOL Ε.Π.Ε. Υπό σύσταση ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ , , ΑΝ.ΔΙΑ. ΝΕΚ ΛΕΩΝ Ε. ΕΛΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ Νεοσύστατη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ , ,53 ΑΝ.ΔΙΑ/Α.Π.:2386/ ΑΝ.ΔΙΑ. ΝΕΚ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΣΠ.& ΣΙΑ ΟΕ Νεοσύστατη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ , ,39 Σελ 17 από 59

18 135 ΑΝ.ΔΙΑ. ΝΕΚ ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νέα ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ , , ΑΝ.ΔΙΑ. ΝΕΚ ΒΟΥΡΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υπό σύσταση ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ , , ΑΝ.ΔΙΑ. ΝΕΚ ismood ΕΠΕ Υπό σύσταση ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ , , ΑΝ.ΔΙΑ. ΝΕΚ ΑΝ.ΔΙΑ. ΝΕΚ ΑΝ.ΔΙΑ. ΝΕΚ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΒΡΥΩΝΗ Μ.Ε.Π.Ε. CONCRETE APPLIED NANOTEC Ε.Π.Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΣΙΑ Ο.Ε. Υπό σύσταση ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΩΚΙΔΟΣ , ,28 Υπό σύσταση ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ , ,00 Νέα ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ , ,00 Εταίρος ΕΦΕΠΑΕ: ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 141 ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΠΟΡΦΥΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Υπό σύσταση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΠΕ Υπό σύσταση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Υπό σύσταση ΠΙΕΡΙΑΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ VIRTUAL PLUS ΕΠΕ Υπό σύσταση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΚΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Υπό σύσταση 147 ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοσύστατη ΠΕΛΛΗΣ , ,63 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ,23 ΕΦΝΚΕ 5394/ & ΕΦΝΚΕ 3072/ (Ηλεκτρονική αλληλλογραφία) 148 ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΜΝΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕ Υπό σύσταση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Νέα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΠΑΝΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ Νέα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ,17 Σελ 18 από 59

19 151 ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ Υπό σύσταση 152 ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ENAΛΛΑΚΤΙΚΟ Α.Ε. Νέα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ,09 ΚΙΛΚΙΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ Π. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ - Α. ΦΑΚΑΣ - Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ο.Ε. Νέα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΜΑΡΙΑ ΖΑΡΩΤΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ Υπό σύσταση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε. Υπό σύσταση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ Υπό σύσταση KENΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΣΙΑΚΗΣ Νέα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ Αθηνά Γκουλιάμη & Σια Ε.Ε. Νέα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΚΑΝΤΑΣ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Νέα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υπό σύσταση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ BIOCELLINE Υπό σύσταση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΚΑΡΥΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Νέα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Υπό σύσταση 164 ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ GREENOVARE ΕΠΕ Υπό σύσταση ΗΜΑΘΙΑΣ , ,50 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ,98 Σελ 19 από 59

20 165 ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΓΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΓΑΣ Π. - ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ Γ. Ο.Ε ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ABEE Υπό σύσταση Υπό σύσταση Υπό σύσταση 169 ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ TELESIGNAL EΠΕ Υπό σύσταση 170 ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ Γ.ΚΟΚΟΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Νέα Υπό σύσταση 171 ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΤΖΗΜΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Υπό σύσταση 172 ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΖΑΡΕΖΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Υπό σύσταση Υπό σύσταση ΔΥΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ , ,00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ,00 ΣΕΡΡΩΝ , ,00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , , , , ,00 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ , ,00 ΣΕΡΡΩΝ , ,00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Υπό σύσταση ΣΕΡΡΩΝ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ - Κ. ΠΑΠΑΣ Ε.Ε. Υπό σύσταση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΝΕΚ ΖΕΤΑ-ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ ΕΥΑ Υπό σύσταση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ,20 ΣΥΝΟΛΑ Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός ( ) Δημόσια Δαπάνη ( ) , ,12 Σελ 20 από 59

21 Β) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ) 1) ΝΕΚ 01621Ε. ΑΣΤΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής έρευνας. Υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει, κυρίως, τροποποίηση κτιριακών δαπανών και εργαστηριακού εξοπλισμού, δαπανών πιστοποίησης, δαπανών προβολής και δαπανών πληροφορικής του επενδυτικού σχεδίου. Οι τροποποιήσεις μειώνουν και τον αρχικά εγκεκριμένο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του αιτήματος καθώς και τη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης ως προς τους στόχους του προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την μερική αποδοχή του αιτήματος της επιχείρησης για την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης. Η μερική αποδοχή οφείλεται στην περικοπή δαπάνη ως μη επιλέξιμη στην κατηγορία 6Α, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.2.3, 1.3.2, του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής. Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του διαμορφώνεται από ,66 σε ,70 και η δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) από ,00 σε ,62. 2) ΝΕΚ ΦΩΛΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο κλάδο «Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων». Υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει, κυρίως, τροποποίηση των κτιριακών δαπανών, του εργαστηριακού εξοπλισμού και του εξοπλισμού για ενσωμάτωση περιβαλλοντικά / ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών, των δαπανών προβολής του επενδυτικού σχεδίου. Οι τροποποιήσεις μειώνουν και τον αρχικά εγκεκριμένο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό. Οι προτεινόμενες αλλαγές σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια του προγράμματος ούτε επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης. Η Επιτροπή εισηγείται τη μερική αποδοχή του αιτήματος της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης. Μερική αποδοχή λόγω περικοπών συγκεκριμένων δαπανών ως μη επιλέξιμες και αλλαγής κατηγορίας δαπανών. Σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αυτή αναλύεται στους Πίνακες & του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής. Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος, διαμορφώνεται από ,64 σε ,93 και η δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) από ,58 σε ,76. Σελ 21 από 59

22 3) ΝΕΚ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της «Κατασκευής ρολών / γκαραζόπορτων ή ασφαλείας». Υπέβαλε αίτημα παράτασης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης εμπρόθεσμα, στις 10/6/2014. Κατά την εξέταση των στοιχείων που υποβλήθηκαν, ο αρμόδιος εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, διαπίστωσε ότι ο Δικαιούχος προκειμένου να εξοφλήσει το 30% του οικονομικού αντικειμένου του έργου για να λάβει την παράταση υλοποίησης του έργου του, όπως προβλέπει ο Οδηγός του προγράμματος, προχώρησε σε εξόφληση με μεταφορά χρημάτων από προσωπικό λογαριασμό του ενός εκ ων 2 εταίρων, σε λογαριασμό του προμηθευτή, καθώς η επιχείρηση συστάθηκε στις 03/06/2014 και ο λογαριασμός ανοίχτηκε στις 12/6/2014 σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο της Τράπεζας με Α.Π / Στην δια ζώσης παρουσία του ενός εκ των δύο εταίρων της επιχείρησης, κ. Ελευθέριου Παπαδάκη, ο οποίος είχε κληθεί να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής, προκύπτει ότι είναι απαραίτητη η πλήρης εξακρίβωση των λόγων καθυστέρησης ανοίγματος εταιρικού λογαριασμού όψεως, με σκοπό την ορθή εξαγωγή συμπεράσματος. Η εξέταση του θέματος αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής προκειμένου ο Δικαιούχος να προσκομίσει βεβαίωση της τράπεζας για το χρόνο και τις διαδικασίες ανοίγματος του εταιρικού λογαριασμού. 4) ΝΕΚ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - (αίτημα αλλαγής επωνυμίας και εταιρικής σύνθεσης) Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο κλάδο «Κατασκευή ρολών γκαραζόπορτων ή ασφαλείας». Υπέβαλε αίτημα για την αλλαγή της επωνυμίας από Αριστείδης Κοκαράκης & ΣΙΑ Ο.Ε. σε Παπαδάκη Εμμανουέλα Ο.Ε. και εταιρικής σύνθεσης λόγω αποχώρησης του ενός εταίρου. Συγκεκριμένα η μετοχική σύνθεση από Αριστείδης Κοκαράκης 75%, Παπαδάκης Ελευθέριος 25% μεταβάλλεται σε Εμμανουέλα Παπαδάκη 75% και Παπαδάκης Ελευθέριος 25%. Μετά από εμπεριστατωμένη εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών του Δικαιούχου και με βάση τη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, διαπιστώνεται οι προτεινόμενες αλλαγές επιφέρουν πολύ μικρή απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια του προγράμματος και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης. Η νέα βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται από 801 μονάδες σε 779 μονάδες. Η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της επιχείρησης, για: α) αλλαγή της επωνυμίας από Αριστείδης Κοκαράκης & ΣΙΑ Ο.Ε. σε Παπαδάκη Εμμανουέλα Ο.Ε. β) αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης της επιχείρησης λόγω αποχώρησης του ενός εταίρου, από Αριστείδης Κοκαράκης 75%, Παπαδάκης Ελευθέριος 25% σε Εμμανουέλα Παπαδάκη 75% και Παπαδάκης Ελευθέριος 25%. 5) ΝΕΚ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - (αίτημα αλλαγής νομίμου εκπροσώπου) Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο κλάδο «Κατασκευή ρολών γκαραζόπορτων ή ασφαλείας». Υπέβαλε αίτημα και για την αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου αυτής. Συγκεκριμένα ο Νόμιμος Εκπρόσωπος που δηλώθηκε στο επενδυτικό σχέδιο κ. Αριστείδης Κοκαράκης αντικαθίσταται από την κα. Εμμανουέλα Παπαδάκη. Σελ 22 από 59

23 Από την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών, τη σύμβαση πώλησης δικαιωμάτων τεχνογνωσίας του Αριστείδη Κοκαράκη, ο οποίος αποχωρεί και μεταβιβάζει όλη την τεχνογνωσία της καινοτόμου ιδέας στην Παπαδάκη Εμμανουέλα, προκύπτει σύμφωνα και με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια του προγράμματος που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης. Η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της επιχείρησης για την αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επένδυσης από Αριστείδης Κοκαράκης σε Εμμανουέλα Παπαδάκη. Γ) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΔΕΣΜΟΣ-ΑΜΘ ( ΑΝ. Σ & ΘΡΑΚΗΣ ) 1) ΝΕΚ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Εταιρία - ( ΨΥΡΟΥΚΗ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΙΔΗ-ΖΙΣΙΜΙΔΟΥ ) Η επιχείρηση υπέβαλε γραπτό αίτημα οικειοθελούς απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος συνοδευόμενο με Υ.Δ Ν1599/86 έγγραφο το οποίο φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση). Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα, σύμφωνα και με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Δ) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΑΝΔΙΑ ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) 1) ΝΕΚ ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην κατασκευή παραθύρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων αυτών, θυρών και κασών και κατωφλίων για πόρτες από ξύλο καθώς και κατασκευή επίπλων κουζίνας. Υπέβαλλε αίτημα τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης που αφορά, κυρίως, στην αντικατάσταση σημαντικού μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού και κατάργηση κτηριακών δαπανών με πολύ μεγάλη μείωση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Από την εμπεριστατωμένη εξέταση του αιτήματος προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές επιφέρουν σημαντική απόκλιση στο φυσικό αντικείμενο όπως και στους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο ουσιαστικής αξιολόγησης και χαρακτηρισμού του επενδυτικού σχεδίου ως καινοτομικό (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α<200, Β +Γ<350). Τα προς αντικατάσταση μηχανήματα που προτείνονται, όπως αναλύονται στο αίτημα του ενδιαφερόμενου, στην εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και στα πρακτικά της Επιτροπής, εάν δεν εκτελεστούν-υλοποιηθούν ή αντικατασταθούν από ισοδύναμου χαρακτήρα και αποτελέσματος δαπάνες, δεν διατηρείται ο ολοκληρωμένος και καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης, καθιστώντας το επενδυτικό σχέδιο μη καινοτομικό και κατ επέκταση μη επιλέξιμο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του Οδηγού του προγράμματος. Η επιχείρηση προσεκλήθη εγγράφως με επιστολή (ΑΠ 2935/ ) από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ να εκφράσει δια ζώσης ενώπιον της Επιτροπής Παρακολούθησης της απόψεις της αλλά δεν παρέστη στην συνεδρίαση. Σελ 23 από 59

24 Η Επιτροπή Παρακολούθησης προτείνει την απόρριψη του συγκεκριμένου αιτήματος τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης, αποδεχόμενη τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επανέλθει με νέο ή άλλο αίτημα τροποποίησης πάντα όμως στο πλαίσιο των διατάξεων του Οδηγού του Προγράμματος. 2) ΝΕΚ ΚΑΠΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην κατασκευή διακοσμητικών ειδών από ορείχαλκο κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων ειδών διακόσμησης, κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόμοια είδη και καθρεπτών από κοινά μέταλλα και υπέβαλλε αίτημα τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου που αφορούσε κυρίως την αντικατάσταση του μηχανογραφικού και παραγωγικού εξοπλισμού με σημαντική μείωση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στις 24/11/2014, μετά την υποβολή του παραπάνω αιτήματος, η επιχείρηση υπέβαλλε εγγράφως με νέα επιστολή της (ΑΠ: 4538/ ) αίτημα παραίτησης από το πρόγραμμα με το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του αιτήματος, τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, καθώς και την επικείμενη έκδοση Απόφασης οριζόντιας παράτασης υλοποίησης των έργων που έχουν ήδη εξοφλήσει το 30% του οικονομικού αντικειμένου του έργου έως τις 30/1/2015, εισηγείται την απόσυρση του αιτήματος. Προτείνει η τελική και οριστική απόφαση της επιχείρησης για τη συμμετοχή της ή για την οικειοθελή αποχώρηση και απένταξη από το πρόγραμμα, να υποβληθεί μετά τη λήξη της αυτοδίκαιης παράτασης, η οποία θέλει δοθεί για όλα τα έργα του προγράμματος. Ε) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) 1. NEK ΚΥΚΛΟΣ EΠΕ Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων και των στερεών απορριμμάτων. Υπέβαλε αίτημα για την τροποποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής Χρηματοδοτικού Σχήματος με μηδενισμό του τραπεζικού δανεισμού και αύξηση της ιδίας συμμετοχής), στο οποίο περιλαμβάνεται η αναδιάρθρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών δαπανών, όπως επίσης και την αλλαγή προμηθευτών, με μικρή μείωση αντίστοιχα του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Από την εξέταση του αιτήματος της επιχείρησης προκύπτει ότι από την προτεινόμενη τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν επηρεάζονται τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και διατηρείται ο ολοκληρωμένος και καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης ως προς τους στόχους του προγράμματος, όπως έχει διαπιστωθεί και στην εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης προτείνει την αποδοχή του αιτήματος της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αυτή αναλύεται στους Πίνακες 1.2.3, 1.3.2, του εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής. Σελ 24 από 59

25 Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός, του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διαμορφώνεται από ,32 σε ,17 και η δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) από ,99 σε ,90 αντίστοιχα. 2. ΝΕΚ ΧΑΪΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των εκτυπωτικών και συναφών δραστηριοτήτων και υπέβαλε αίτημα παράτασης υλοποίησης της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει την εξόφληση τουλάχιστον του 30% του έργου με τροποποιήσεις του Τεχνικού Παραρτήματος της Επένδυσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινίσεις που δόθηκαν δια ζώσης από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης κ. Κ. Χάϊδα, η Επιτροπή αποφασίζει την αναβολή της εξέτασης του θέματος προκειμένου ο ΕΦΕΠΑΕ να προσκομίσει περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία ως προς τη διατήρηση του καινοτόμου και ολοκληρωμένου χαρακτήρα της επένδυσης, το εύρος και την επιλεξιμότητα των τροποποιήσεων του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και της ορθής εξόφλησης του οικονομικού αντικειμένου εντός των χρονικών ορίων του προγράμματος. 3. ΝΕΚ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της έρευνας και παραγωγής πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία. Υπέβαλε αίτημα παράτασης υλοποίησης της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει την εξόφληση τουλάχιστον του 30% του έργου με τροποποιήσεις κυρίως του εξοπλισμού της Επένδυσης. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία η Επιτροπή απεφάσισε την αναβολή της εξέτασης του θέματος. Ζήτησε από τον ΕΦΕΠΑΕ να προσκομίσει περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη διατήρηση του καινοτόμου και ολοκληρωμένου χαρακτήρα της επένδυσης, με το εύρος και την επιλεξιμότητα των τροποποιήσεων του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και με την ορθή εξόφλησης του οικονομικού αντικειμένου εντός των χρονικών ορίων του προγράμματος. ΣΤ) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Σ & ΔΥΤΙΚΗΣ Σ ) 1) ΝΕΚ ΚΟΚΚΑΛΙΔΟΥ Β. - ΔΕΡΜΙΣΗ Σ. - ΤΣΑΒΛΗ Β. Ο.Ε. Η επιχείρηση υπέβαλε εγγράφως αίτημα οικειοθελούς απένταξης της επένδυσης από τις διατάξεις του προγράμματος, η οποία δεν έχει λάβει καμία μέχρι σήμερα δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση). Με βάση το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης και τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της απένταξης από το πρόγραμμα. Σελ 25 από 59

26 2) ΝΕΚ BUBBLE ZERO O.E. Η επιχείρηση υπέβαλε εγγράφως αίτημα Οικειοθελούς Απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία μέχρι σήμερα δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση). Με βάση το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης και τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της απένταξης από το πρόγραμμα. 3) ΝΕΚ FRANKEN A.E. Η επιχείρηση υπέβαλε εγγράφως αίτημα Οικειοθελούς Απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία μέχρι σήμερα δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση). Με βάση το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης και τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της απένταξης από το πρόγραμμα. 4) ΝΕΚ Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Η επιχείρηση υπέβαλε εγγράφως αίτημα Οικειοθελούς Απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία μέχρι σήμερα δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση). Με βάση το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης και τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της απένταξης από το πρόγραμμα. 5) NEK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / δ.τ. ''VIDAVO A.E.'' Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην έρευνα και πειραματική ανάπτυξη για παροχή υπηρεσιών στις ιατρικές επιστήμες. Υπέβαλε εγγράφως αίτημα αλλαγής της έδρας / τόπου εγκατάστασης - υλοποίησης της επένδυσης. Προτείνει για έδρα και τόπο υλοποίησης της επένδυσης τη Θερμοκοιτίδα ΤHERMI A.E. (9 χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης) στο 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών η οποία βρίσκεται εντός της ευρύτερης Ζώνης Καινοτομίας της Θεσσαλονίκης. Τα μέλη συνεξετάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία και παραστατικά, θεωρεί ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης, όπως προκύπτει και από τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος οι προτεινόμενες αλλαγές διαμορφώνουν τη νέα βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου σε επίπεδα άνω της βάσης των 550 μονάδων ( Α.200 και Β+Γ>350 μονάδες) με συνολική βαθμολογία της πρότασης στις 669,25 μονάδες από 739,25 μονάδες. Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποδέχεται το αίτημα της επιχείρησης για αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Σελ 26 από 59

27 6) ΝΕΚ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών εκτύπωσης γραμματοσήμων, χαρτοσήμων, τίτλων, ευφυών καρτών και άλλων εγγράφων ασφαλείας και συναφών ειδών. Υπέβαλε αίτημα αλλαγής της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης. Ζητεί την αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης τον πρώτο όροφο έναντι του δευτέρου ορόφου στο ίδιο κτήριο Γ2 της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης όπου είναι εγκατεστημένη σήμερα Οι προτεινόμενες από την επιχείρηση αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια του προγράμματος που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποδέχεται το αίτημα της επιχείρησης για αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης στον πρώτο από τον δεύτερο όροφο εντός του κτηρίου Γ2 της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης και υιοθετεί πλήρως τη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. 7) ΝΕΚ FIG LEAF MEDIA PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην κατασκευή διαδικτυακών παραγωγών συνδυασμού τεχνικών κειμένων και εικόνας. Υπέβαλε αίτημα για την αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης. Η προτεινόμενη αλλαγή αφορά την μετεγκατάστασή της από την Οδό Καζαντζάκη 47, Πυλαία Θεσσαλονίκης ( Θερμοκοιτίδα ΤΗΕΡΜΙ Α.Ε. ) στην οδό Χαλκέων 11, στη Θεσσαλονίκη. Οι προτεινόμενες από την επιχείρηση αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια του προγράμματος που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποδέχεται το αίτημα της επιχείρησης για αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης για αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης στην οδό στην οδό Χαλκέων 11, στη Θεσσαλονίκη από την Οδό Καζαντζάκη 47, Πυλαία Θεσσαλονίκης και συμφωνεί με τη θετική για το σκοπό αυτό εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. 8) ΝΕΚ AΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ SOLUTIONS ΕΠΕ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών εξυγίανσης κτηρίων. Υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει, κυρίως, τροποποίηση στο μηχανολογικό εξοπλισμό του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς μείωση του αρχικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Τα μέλη από την εμπεριστατωμένη εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών καθώς και τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια του προγράμματος τα οποία αποτέλεσαν και αντικείμενο αξιολόγησης της επένδυσης, ούτε επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα αυτής. Η Επιτροπή παρακολούθησης εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται στους Πίνακες & του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής. Σελ 27 από 59

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 31/03/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 36303/281 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Ταχ.Θυρίδα: Αθήνα 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 30/ 7/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 81136/641 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20, Αθήνα Τ. Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20, Αθήνα Τ. Κ. : 10200 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΦ-0ΣΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΦ-0ΣΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΔΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΔΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3207 28 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/ 1 10 2010 Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ" με κωδικό MIS 426021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ με κωδικό MIS 426021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 193 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1 10 2010 Υπουργικής απόφασης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 31/07/2009 Α.Π. : 154.682/ΨΣ15729-Α2. Προς: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : Κολοκοτρώνη 8, T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 31/07/2009 Α.Π. : 154.682/ΨΣ15729-Α2. Προς: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : Κολοκοτρώνη 8, T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.24 11:34:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Θ9ΥΟΡΙΝ-0ΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 10:35:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 759ΜΟΡΙΝ-ΡΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ4Φ-839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ4Φ-839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΧ-ΖΙ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΧ-ΖΙ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 07/01/2015 Α.Π. : 21/5/Α2 Προς: "ΑΘΗΝΑ" ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6 & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ T.K : 15125

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 07/01/2015 Α.Π. : 21/5/Α2 Προς: ΑΘΗΝΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6 & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ T.K : 15125 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.07 14:08:23 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΥΗΦ-ΜΧ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα