ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ"

Transcript

1 236/ Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Βουλγαρίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 11 Τ.Κ. : Πληροφορίες : Καραδήμου Ζωή Τηλ. : Fax : Ορεστιάδα: 22 / 11/2011 Α.Π.: ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ VYSSA-SVILENGRAD ROAD LIFE (VSRL) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΩΔ. ΈΡΓΟΥ: 8256 ΣΑΕΠ: 2011ΕΠ Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: ,00 (σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 13/12/2011, 12:00 Τόπος Διαγωνισμού: Δήμος Ορεστιάδας, Βασ. Κωσνταντίνου 11, Ορεστιάδα 68200

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ... 3 ΑΡΘΡΟ 2- ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ TOY ΕΡΓΟΥ... 4 ΑΡΘΡΟ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Εισαγωγικές πληροφορίες - Περιγραφή του Έργου Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου Παρακολούθηση και παραλαβή του έργου... 5 ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 6 ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ... 6 ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 6 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΟΚΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ... 7 ΑΡΘΡΟ 9 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 8 ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 9 Άρθρο 11 ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 13 - ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 14 - ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 15 ο ΝΟΜΙΣΜΑ, ΤΙΜΕΣ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 16 - ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 17 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Περιεχόμενα φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Περιεχόμενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 18 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στοιχεία αξιολόγησης Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς Τελική Αξιολόγηση Προσφορών ΑΡΘΡΟ 19 ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 20 - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡ0 21 ο - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡ0 22 ο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡ0 23 ο - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΘΡΟ 24ο - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡ0 25ο - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ο Δήμος Ορεστιάδας, που εδρεύει στην Ορεστιάδα, στην οδό Βασ. Κων/νου 11, Τ.Κ (τηλ , fax ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με το παρακάτω κανονιστικό πλαίσιο για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για τη Διαχείριση και το Συντονισμό της υλοποίησης του έργου VYSSA-SVILENGRAD ROAD LIFE (VSRL) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΑΡΘΡΟ 2- ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις: Του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980), «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Του ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004» με τις ισχύουσες τροποποιήσεις αυτού Του Π.Δ. 261/97 «Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης» Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2083/2005 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2005, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Των Κοινοτικών Κανονισμών (EΚ) 1080/2006, 1081/2006, 1082/2006, 1083/2006, 1084/2006, 1085/2006, 1828/2006 και 718/2007, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την έγκριση της αναδιαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο Το Ν.3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/Α/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. Του Ν. 2522/1997 «Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α 178/1997). Του Ν. 3310/2005(Φ.Ε.Κ.30/Α/ ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α/ ). 3

4 Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ ), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Τις διατάξεις του Ν.3852/ , ΦΕΚ 87 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Τις υπ αριθμό 560/2009, 685/2009 & 967/2009 Αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το θεσμικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας, Ελλάδα Βουλγαρία Την από / B υπογεγραμμένη Σύμβαση Επιχορήγησης (Subsidy Contract) του έργου VYSSA-SVILENGRAD ROAD LIFE (VSRL). 3. Την υπ αριθμ. 236/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της Δράσης Project management/coordinator του έργου VYSSA- SVILENGRAD ROAD LIFE (VSRL) στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία ». ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ TOY ΕΡΓΟΥ Ο συνολικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό ,00 (σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η δαπάνη της εν λόγω παροχής υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Βουλγαρίας. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής. 4 ΑΡΘΡΟ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4.1 Εισαγωγικές πληροφορίες - Περιγραφή του Έργου Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι «VYSSA-SVILENGRAD ROAD LIFE» και το ακρωνύμιο του έργου είναι VSRL. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία και εντάσσεται στην Προτεραιότητα 2: Προσβασιμότητα, Τομέας Παρέμβασης 2.1: Ανάπτυξη του Οδικού & Σιδηροδρομικού Δικτύου. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ,11. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο Δήμος Ορεστιάδας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%. 4.2 Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου To αντικείμενο του Αναδόχου αφορά στην υλοποίηση της παρακάτω δράσης και ο Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει την αναλυτική μεθοδολογία υλοποίησης, τα εργαλεία/μέσα καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Ειδικότερα, το αντικείμενο που θα κληθεί να υλοποιήσει ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών, αφορά στην υλοποίηση της Δράσης 1.2 General Management and Coordination (γενική διαχείριση και συντονισμός υλοποίησης έργου) και συγκεκριμένα της δράσης Project management coordinator (διαχείριση έργου/συντονιστής έργου). Σημειώνεται πως σε περίπτωση που προκύψουν επιμέρους διευκρινιστικές οδηγίες από τον Επικεφαλής

5 Εταίρο του έργου επί των παραδοτέων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενσωματώσει τις προτεινόμενες αλλαγές στα παραδοτέα του. Αναλυτικά, το αντικείμενο του αναδόχου αφορά στην υλοποίηση του παρακάτω Πακέτου Εργασίας: ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (Π.Ε.1): Διαχείριση και συντονισμός του έργου - Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και υλοποίησης παραδοτέων. - Προετοιμασία αναφορών υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. - Προετοιμασία έκθεσης οικονομικού αντικειμένου και αναφορών για την πιστοποίηση δαπανών. Οι αναφορές οικονομικού αντικειμένου και πιστοποίησης δαπανών υποβάλλονται στην Αρχή Πιστοποίησης σύμφωνα με τα υποδείγματα του προγράμματος. - Προετοιμασία έκθεσης φυσικού αντικειμένου. Οι αναφορές φυσικού αντικειμένου υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του προγράμματος και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατόπιν υπόδειξής της αναθέτουσας αρχής. - Υποστήριξη της ομαλής εκταμίευσης της δημόσιας χρηματοδότησης. - Εν γένει συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου επί θεμάτων σχετιζομένων με το εγκεκριμένο έργο, την εξέλιξή του, το νομικό πλαίσιο υλοποίησης και την παρακολούθηση των χρηματοροών - Υποστήριξη του Δήμου κατά τη φάση των προσυμβατικών διαδικασιών (διαγωνισμοί, συμβάσεις), σύμφωνα με το κείμενο κοινοτικό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο - Την συμβουλευτική παρουσία στους διαγωνισμούς της πράξης Ελάχιστα Παραδοτέα έργου: - Αναφορές φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. - Παραδοτέα των συναντήσεων εργασίας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου. - Μηνιαίες επιτόπιες συναντήσεις με τις ομάδες έργου των δύο (2) δικαιούχων της πράξης (Δήμος Ορεστιάδας και Δήμος Svilengrad Βουλγαρίας) Παρακολούθηση και παραλαβή της παροχής υπηρεσιών Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών και την παραλαβή της, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων της, είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, όπως έχει ορισθεί με σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου του, θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή και θα κοινοποιεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τα παραδοτέα του έργου, έτσι όπως αυτά θα ορίζονται στην σχετική του σύμβαση. Η παροχή υπηρεσιών παραλαμβάνεται οριστικά μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή της από τον Ανάδοχο και την έκδοση Πρωτοκόλλου Παραλαβής, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

6 ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή Η διάθεση της Προκήρυξης γίνεται από την έδρα του Δήμου Ορεστιάδας, οδό Βασ. Κων/νου 11, Τ.Κ , αρμόδιος υπάλληλος κα. Καραδήμου (τηλ , fax ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και η παραλαβή της προκήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), ο Δήμος Ορεστιάδας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Η Αναλυτική Διακήρυξη διατίθεται και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστιάδας, Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε ο Δήμος Ορεστιάδας να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ' αυτής. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Προκήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο Ορεστιάδας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της Προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους, έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, γραπτώς στην Αναθέτουσα Αρχή ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στον αριθμό με την ένδειξη «Ερωτήματα σχετικά με τον Πρόχειρο Διαγωνισμό» για την «Παροχή υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για τη Διαχείριση και το Συντονισμό της υλοποίησης του έργου VYSSA-SVILENGRAD ROAD LIFE (VSRL) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία ». H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να απαντήσει μέσα σε χρονικό διάστημα 2 εργάσιμων ημερών πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 6 ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών έργων ευφυών μεταφορών, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και στη διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. β) Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών έργων

7 ευφυών μεταφορών, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, και στη διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή Προσφορά. Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα: Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης - ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Ανάδοχος, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί ένα μέλος αυτών να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας. Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και συμπληρωματικά του άρθρου 24 του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ Α 236/1998) σε συνδυασμό με το Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ Α 226/1996), όπως ισχύουν, και συγκεκριμένα εάν: α) Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. β) Έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. γ) Έχουν καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή. δ) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές. ε) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. στ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 7

8 ζ)είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του παρόντος τμήματος ή όταν δεν παρέχουν τις πληροφορίες αυτές. Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, οι υποψήφιοι εις βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών: α)οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης, β)τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 8 ΑΡΘΡΟ 9 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειάς του, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. 2) Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση του έργου και δικαιούται να το αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 3) Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Υποψηφιότητας, Προσφοράς, κ.λπ. 4) Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ομίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, όλα τα μέλη τους ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και σε ολόκληρο.

9 5) Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψήφιους. 6) Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος του έργου που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας δεν γίνονται δεκτές. 7) Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 8) Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό: I. Ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: - επιχειρηματική δομή, - τομείς δραστηριότητας, - εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, - αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία με το αντικείμενο του έργου - αποδεδειγμένη εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) έργο στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Ελλάδα Βουλγαρία, ίσης ή και μεγαλύτερης αξίας από τον προϋπολογισμό του έργου της παρούσας προκήρυξης - αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα στελεχών και να δηλωθεί ποιοί απ' αυτούς θα είναι υπεύθυνοι για την παροχή των υπηρεσιών (σύσταση ομάδας έργου). II. Ότι έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 150% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 150% του προϋπολογισμού του Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: - Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (ή αν δραστηριοποιείται λιγότερα χρόνια για όσα δραστηριοποιείται), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών ή δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών. - Αναφορά του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών. - Αναφορά του ύψους του κύκλου εργασιών, που αφορά στην εκτέλεση έργων συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. 9

10 III. Ότι διαθέτει τριετή (3ετή) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη, στην υλοποίηση, διαχείριση, και υποστήριξη της οικονομικής παρακολούθησης έργων. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με την υποβολή πίνακα ολοκληρωμένων έργων τελευταίας τριετίας. Ο πίνακας θα πρέπει να περιλαμβάνει, με την σειρά, τις παρακάτω στήλες: 1. Ημερομηνίες έναρξης 2. Τίτλος έργου 3. Φορέας ανάθεσης 4. Σύντομη περιγραφή έργου 5. Διάρκεια έργου 6. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 7. Προϋπολογισμός που αναλογεί στον υποψήφιο ανάδοχο 8. Κατάσταση έργου 9. Ρόλος του υποψήφιου αναδόχου 10. Ποσοστό συμμετοχής αναδόχου στο έργου 11. Στοιχείο τεκμηρίωσης Για όλα τα έργα του πίνακα απαιτείται πιστοποιητικό ή βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής, εφόσον οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του Δημοσίου. Εάν οι αποδέκτες του έργου είναι ιδιωτικοί φορείς, τότε είτε θα υπάρχει στο φάκελο βεβαίωση καλής εκτέλεσης του εργοδότη ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε αρκεί υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται κατά σειρά προτίμησης με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: Μέσω της εμπειρίας του υποψηφίου ή όλων των μελών σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας. Μέσω συνεργαζόμενου εμπειρογνώμονα ή μέλους της προτεινόμενης ομάδας έργου. Οι Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά τους (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών), ως στοιχεία τεκμηρίωσης, συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες. 10 Άρθρο 11 ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση μη υποβολής κάποιου δικαιολογητικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης του έργου. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού. Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού αφορούν στα παρακάτω έγγραφα:

11 Α. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος καθώς και έγκρισης συμμετοχής και ορισμού νομίμου εκπρόσωπου σε περίπτωση νομικού προσώπου. Ειδικότερα: α) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο/ ατομική επιχείρηση/ επιτηδευματία, απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντος και βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή/και οιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας του προσφέροντα. β) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, για τη σύσταση του νομικού προσώπου: Αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου του προσφέροντος και τυχόν τροποποιήσεις του, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. Απαιτείται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού με πρωτότυπη θεώρηση από την αρμόδια περί αυτού αρχή. Για την έγκριση συμμετοχής και για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου: Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.), για την έγκριση συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις, οπότε απαιτείται το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου). γ) Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συμφωνητικό συνεργασίας με το οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασμό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό με το διαγωνισμό, έγγραφο. Στο συμφωνητικό αυτό θα πρέπει να ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των μελών της, το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους, καθώς και το μέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης. Β. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους ποσού ίσου με το 3% του προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 1.485,00 ευρώ (χίλια τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σχέδιο εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτημα II της παρούσας. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή Οργανισμών η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι ενιαία στο όνομα όλων των μελών της Ένωσης. 11

12 Γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, και να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: I. Ο προσφέρων: α) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση, για το ειδικό επάγγελμά του που αφορά στον παρόντα διαγωνισμό, β) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας, δηλαδή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή και δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, γ) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, δ) είναι φορολογικά ενήμερος, ε) είναι ασφαλιστικά ενήμερος και στ) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης. ζ) διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό/κα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000 II. Η υποβαλλόμενη προσφορά: (α) συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των οποίων ο Προσφέρων έλαβε γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχεται, (β) καλύπτει το σύνολο του έργου και (γ) τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει και την ημερομηνία αυτή. Δ. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό, κατά ειδικότητα και κατά μορφή απασχόλησης. Ε. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων έργων, αντίστοιχων με το παρόν έργο, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10 της παρούσας. ΣΤ. Συμπληρωμένο τον Πίνακα 1 που βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου. Ζ. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών, από τα οποία να προκύπτει η επαγγελματική εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις των Στελεχών της Ομάδας Έργου σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10 της παρούσας, συνοδευόμενα από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του 12

13 ν.1599/1986 για κάθε μέλος της Ομάδας έργου που δεν ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του προσφέροντος. Στη συγκεκριμένη Υπεύθυνη δήλωση ο εξωτερικός συνεργάτης δηλώνει ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και ότι αποδέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την 13/12/2011 και ώρα 12:00. Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού/Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. ΑΡΘΡΟ 13 - ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ελληνική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα κατά το διαγωνισμό και η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης του Αναδόχου. Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει όλα τα έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, προσφορές κλπ.) να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αλλοδαπών συμμετεχόντων, θα υποβληθούν και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Οι τυχόν αντιρρήσεις κατά της διαδικασίας του διαγωνισμού, υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 13 ΑΡΘΡΟ 14 - ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές κατατίθενται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή (εκτός φακέλου), στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου, που υποβάλλει την προσφορά. Όλοι οι φάκελοι (ενιαίος και επί μέρους) των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του προσφέροντα, καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά για τον Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών: «Παροχή υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για τη Διαχείριση και το Συντονισμό της υλοποίησης του έργου VYSSA-SVILENGRAD ROAD LIFE (VSRL) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία ». Ημερομηνία Διαγωνισμού: 13/12/2011 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

14 Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιμέρους φακέλους. Οι Υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και επιπλέον τις επιμέρους ενδείξεις: 1. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Τα περιεχόμενά του περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 17.1 και πρέπει να είναι ταξινομημένα με τη σειρά που ζητούνται και να υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 2. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόμενά του περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 17.2 και πρέπει να είναι ταξινομημένα με τη σειρά που ζητούνται και να υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 3. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού. Περιέχει την Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων, με τα στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 17.3 και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Η κάθε σελίδα του αντιτύπου που ορίζεται ως πρωτότυπο πρέπει να φέρει, ευκρινώς, τη λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και την πρωτότυπη μονογραφή του νομίμου και εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του υποψηφίου αναδόχου. To περιεχόμενό του είναι επικρατέστερο του περιεχομένου του αντιγράφου, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, χωρίς ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λ.π. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι ευκρινώς γραμμένη και πρωτότυπα μονογραμμένη από τον νόμιμο και εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των όρων της Προκήρυξης. Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται μέσω: ΕΛΤΑ Εταιριών Ταχυμεταφορών (courier) Όσες Προσφορές υποβληθούν με τους παραπάνω τρόπους, θα γίνουν δεκτές μόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν μέχρι την προηγούμενη της ημέρας ανοίγματος των προσφορών. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. 14 ΑΡΘΡΟ 15 ο ΝΟΜΙΣΜΑ, ΤΙΜΕΣ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι τιμές των Προσφορών θα πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. ΑΡΘΡΟ 16 - ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μονομερώς από την αναθέτουσα, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα.

15 ΑΡΘΡΟ 17 - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους Προσφέροντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς αυτούς όρους έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του Προσφέροντος. Ειδικότερα, οι προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απορρίπτονται επίσης οι Προσφέροντες, των οποίων οι οικονομικές προσφορές δεν έχουν συνταχθεί με τους όρους των ανωτέρω παραγράφων, καθώς επίσης και προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό. ΑΡΘΡΟ 18 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι, διαπιστώνεται η ύπαρξη εντός αυτού των επιμέρους φακέλων της Προσφοράς και αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η αξιολόγησή τους, ανοίγονται οι φάκελοι των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών την ίδια ημέρα και συντάσσεται σχετικό πρακτικό που θα κοινοποιηθεί στους υποψηφίους αναδόχους των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού Περιεχόμενα φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Ο Φάκελος "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στα άρθρα 10 και 11 της παρούσης και συγκεκριμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά με την σειρά που παραθέτονται παρακάτω και έχοντας ευκρινή διαχωριστικά μεταξύ τους. 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό. 2. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος καθώς και έγκρισης συμμετοχής και ορισμού νομίμου εκπρόσωπου σε περίπτωση νομικού προσώπου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσης. 3. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 του προσφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσης. 4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (ή αν δραστηριοποιείται λιγότερα χρόνια για όσα δραστηριοποιείται), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών ή δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών. 5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 του προσφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσης, για το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας 3ετίας καθώς και του ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά στην εκτέλεση έργων συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. 6. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001: Τις γενικές πληροφορίες του υποψηφίου των άρθρων 10 και 11 και συγκεκριμένα τα παρακάτω: 15

16 - γενική παρουσίαση του προσφέροντος (όνομα/επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα του αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά). - Ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης της επιχείρησης - Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής (νομική μορφή, οργανόγραμμα) - Τομείς δραστηριότητα (συνοπτική περιγραφή) - Τεχνική υποδομή (εγκαταστάσεις και εξοπλισμό) - Απασχολούμενο προσωπικό, κατά ειδικότητα και κατά μορφή απασχόλησης. 8. Πίνακα των κυριοτέρων έργων, αντίστοιχων με το παρόν έργο, τα οποία υλοποίησε ο προσφέρον κατά την προηγούμενη τριετία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10 της παρούσας, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης (αποδεικτικά εμπειρίας) σε έντυπη μορφή. 9. Πίνακα των υλοποιηθέντων έργων στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG Ελλάδα Βουλγαρία ίσης ή και μεγαλύτερης αξίας από τον προϋπολογισμό του έργου της παρούσας προκήρυξης, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης (αποδεικτικά εμπειρίας) σε έντυπη μορφή. 10. Συμπληρωμένο τον Πίνακα της Ομάδας έργου που βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης. 11. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10 της παρούσας, συνοδευόμενα από τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσης. 12. Σε περίπτωση ενώσεων, έγγραφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των μελών με την οποία ορίζεται κοινός εκπρόσωπο της ένωσης, αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους και οριοθετείτε με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει το κάθε μέλος της ένωσης Περιεχόμενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία εκείνα που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου. Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στον πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο αναγράφεται και ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου, κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. A/A ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ A Μεθοδολογία υλοποίησης φάσεων του Έργου 70% Α.1 Στρατηγική και τρόπος προσέγγισης Έργου - Αντίληψη υποψηφίου για το Έργο/ Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου 10%

17 Α.2 Περιγραφή των μεθοδολογιών, εργαλείων, τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του Έργου (επάρκεια, σαφήνεια) Α.3 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου (διάγραμμα GANTT) όπου θα απεικονίζονται οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα του Έργου και η αλληλουχία φάσεων/ σταδίων 20% 10% Α.4 Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του Έργου σύμφωνα με 30% τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης και την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του υποψηφίου Αναδόχου Β Σχήμα Διοίκησης και Ομάδα Έργου 30% Β.1 Γενική εμπειρία και ικανότητα του προσφέροντος - Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του Έργου - Ικανότητα στη διαχείριση σχετικών με το προκηρυσσόμενο έργο, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων 10% Β.2 Βαθμός απασχόλησης και καταλληλότητα της Ομάδας Έργου 20% /Ικανότητα ανταπόκρισης της Ομάδας Έργου στις απαιτήσεις του έργου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% Τονίζεται ότι στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμφανίζονται τιμές. Τυχόν εμφάνιση τιμών επιφέρει αποκλεισμό της προσφοράς. Γενικά, ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την ικανότητα του υποψήφιου αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ, και φέρει την υπογραφή του Προσφέροντα. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Ο ΦΠΑ αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία. Θα δίνεται η τελική προσφερόμενη τιμή για το σύνολο του αποκηρυσσόμενου έργου. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη, κ.λπ. Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου ή θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

18 Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των αντικειμένων της υπηρεσίας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές. Εάν η προσφορά ορισμένου προσφέροντα περιέχει έκπτωση επί των ανωτέρω ποσών μεγαλύτερη του 10%, η αναθέτουσα αρχή θα ζητήσει γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς, τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. ΑΡΘΡΟ 19 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19.1 Στοιχεία αξιολόγησης Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού/Αξιολόγησης Προσφορών, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, της βαθμολόγησης και της τελικής κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση της σύμβασης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού/Αξιολόγησης Προσφορών θα προβεί στα παρακάτω: 1. Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελάχιστων προϋποθέσεων Συμμετοχής. 2. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά την προηγούμενη φάση της αξιολόγησης του Φακέλου «Δικαιολογητικά». 3. Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών με σκοπό την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς Η αξιολόγηση του φακέλου της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα γίνει με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα της παραγράφου Στο στάδιο αυτό κρίνονται τα στοιχεία που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου. Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, κατατάσσονται σε δύο ομάδες και ορίζονται συντελεστές βαρύτητας, ως εξής: 1. Μεθοδολογία υλοποίησης φάσεων του Έργου, με συντελεστή βαρύτητας σε ποσοστό 70% 2. Σχήμα Διοίκησης και Ομάδα Έργου, με συντελεστή βαρύτητας σε ποσοστό 30% Η βαθμολόγηση των επί μέρους κριτηρίων των τεχνικών προσφορών γίνεται με βάση τους συντελεστές βαρύτητας του Πίνακα της παραγράφου 17.2 και υπολογίζεται ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ). Η βαθμολόγηση των επί μέρους κριτηρίων γίνεται με την ακόλουθη μέθοδο:

19 Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή Κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης βαθμολογούνται με έναν ακέραιο βαθμό από το 100 έως 110 (100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι και αυξάνεται έως 110 όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές). Στη συνέχεια ο βαθμός του κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται επί τον επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού. Ακολούθως υπολογίζεται το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων κάθε ομάδας κριτηρίων. Το άθροισμα αυτό των βαθμών των επί μέρους κριτηρίων κάθε ομάδας κριτηρίων πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας κριτηρίων για να προκύψει ο βαθμός της ομάδας κριτηρίων. Το προκύπτον άθροισμα των βαθμών όλων των ομάδων κριτηρίων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος. Ο συνολικός βαθμός τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφέροντος υπολογίζεται με τον τύπο: ΣΒΤΠ= (ΑΒΤΠ/ΑΒΤΠ max ) x 100 Όπου ΑΒΤΠ max = η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων βαθμολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, θα γίνει το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών όλων των υποψηφίων σε ανοικτή συνεδρίαση, όπου καλούνται όλοι οι διαγωνιζόμενοι που έγιναν δεκτοί στο στάδιο αυτό του διαγωνισμού. Η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς θα γίνει επί της προσφερόμενης τιμής μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των υποψηφίων που δεν αποκλείονται στο προηγούμενο στάδιο γίνεται επί του συνόλου του οικονομικού αντικειμένου του παρόντος έργου. Ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) προκύπτει από το λόγο της ελάχιστης Οικονομικής Προσφοράς δια την Οικονομική Προσφορά του Προσφέροντος επί τοις εκατό: ΣΒΟΠ = (Συνολική Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/ Συνολική Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) χ Τελική Αξιολόγηση Προσφορών Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Αναθέτουσα Αρχή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του Τελικού Βαθμού (ΤΒ), ο οποίος προκύπτει ως ακολούθως: ΤΒ = (ΣΒΤΠ X 80%) + (ΣΒΟΠ X 20%) δηλαδή ο Τελικός Βαθμός (ΤΒ) της προσφοράς αντιστοιχεί στο άθροισμα του 80% του συνολικού βαθμού της τεχνικής προσφοράς και του 20% του συνολικού βαθμού της οικονομικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τεχνικής αξιολόγησης (ΣΒΤΠ). Η πρώτη στον Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά.

20 Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον ανάδοχο που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. ΑΡΘΡΟ 20 ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σε αυτόν και κατά της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του ΠΔ 28/80. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 21 - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου Κατ' εξαίρεση, το έργο - και κατ' αντιστοιχία η παράδοσή του από τον ανάδοχο - μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου, σε περίπτωση τροποποίησης του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου. Ως τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζεται η έδρα του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Προκήρυξης. Συμπληρωματικά, σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρίσταται σε συναντήσεις του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας και κατόπιν προγραμματισμού με την ομάδα έργου της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡ0 22 ο - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η Δήλωση της παραγράφου 17.1 της παρούσας, διαφορετικά θα αποκλεισθεί και θα εκπέσει η Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, την οποία έχει καταθέσει με την Προσφορά του. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης Διαγωνιζόμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει τη Σύμβαση μαζί του. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου (πριν την υποβολή του), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας. 2. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. 3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. 4. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 5. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης. 6. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, επαγγελματικού μητρώου, ή επαγγελματικής ένωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του προσφέροντος, καθώς και το ειδικό επάγγελμά του. 20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : 717468-5 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΚΠΕΕ Αμφίκλειας Ταχ. Κωδ.: 35002 Τηλ./Fax: 2234 0 23529 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 1 ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΑLΚΑΝΕΑΝΑ: A Europeana Digital Library Initiative

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάρος, 09/10/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός Προκήρυξης: 63/2009 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παροικία ΠΑΡΟΣ Τ.Κ. 844 00 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 2120100, Φαξ: 210 2120131 Email: esyd@esyd.gr, Website: http://www.esyd.gr Αρ. Πρωτ.:883/15 Αθήνα, 24 / 4/ 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 655 Αρ. Προκήρυξης: 9/2015. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 46.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 655 Αρ. Προκήρυξης: 9/2015. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 46.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 1 / 5849 / 12.05.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΑΛΚΑΝΕΑΝΑ: A Europeana Digital Library Initiative

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1- ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ ΤΚ 18531 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ Χανιά, 30/5/2008 Αρ. Πρωτ.: 152 Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ Για την ανάθεση των υπηρεσιών:

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: 25 ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα