ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2016) 448 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ based on Article 10 of Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organised crime EL EL

2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ με βάση το άρθρο 10 της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Ιστορικό Τα πρώτα μέτρα για την ποινικοποίηση των αξιόποινων πράξεων που συνδέονται με εγκληματική οργάνωση ελήφθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1998 με την έγκριση της κοινής δράσης 98/733/ΔΕΥ, σχετικά με το αξιόποινο της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Η πράξη αυτή, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εισήγαγε τον ορισμό του οργανωμένου εγκλήματος στο διεθνές δίκαιο. Ακολούθησε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος (UNTOC), της 15ης Νοεμβρίου 2000, που εγκρίθηκε με το ψήφισμα 55/25 της Γενικής Συνέλευσης, η οποία κατέστη η κύρια διεθνής νομική πράξη για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (πρώην Ευρωπαϊκή Κοινότητα) συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση, την υπέγραψε και είναι συμβαλλόμενο μέρος της 2. Στις 19 Ιανουαρίου 2005, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης-πλαισίου σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 3. Επεδίωξε να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα της κοινής δράσης 98/733/ΔΕΥ και της σύμβασης UNTOC, καθιστώντας δυνατή μια περισσότερο συνεκτική προσέγγιση με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος σε επίπεδο ΕΕ. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων υπήρξε λιγότερο φιλόδοξο από την αρχική πρόταση. Η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από τη Γαλλία και την Ιταλία, αποφάσισε να εκδώσει δήλωση 4 αμφισβητώντας την προστιθέμενη αξία της πράξης όσον αφορά την επίτευξη του απαιτούμενου ελάχιστου βαθμού προσέγγισης των νομοθεσιών Κύρια στοιχεία και σκοπός της απόφασης-πλαισίου Στο προοίμιο της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, επισημαίνεται ότι στόχος της ΕΕ L 351 της Απόφαση 2004/579/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 261 της , σ. 69). 2005/0003 (CNS) που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. «Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος δεν έχει επιτύχει τον στόχο που επιδιώκει η Επιτροπή σε σχέση με την κοινή δράση 98/733/ΔΕΥ όσον αφορά το αξιόποινο της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε σχέση με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, που εγκρίθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2000, στην οποία η Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος από τις 29 Απριλίου Η απόφαση πλαίσιο δεν επιτυγχάνει τον ελάχιστο βαθμό προσέγγισης των πράξεων διεύθυνσης ή συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση βάσει μιας κοινής αντίληψης της έννοιας της εγκληματικής οργάνωσης, όπως προτείνει η Επιτροπή και όπως έχει ήδη εγκριθεί στην απόφασηπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Επιπλέον, η απόφαση πλαίσιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να μην εισαγάγουν την έννοια της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υφιστάμενο εθνικό ποινικό δίκαιο προσφεύγοντας σε γενικούς κανόνες για τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις και την προετοιμασία τους. Επομένως, η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να επισημάνει ότι η απόφαση-πλαίσιο δεν επιτυγχάνει τον στόχο της προσέγγισης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα της Χάγης.». 2

3 Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να βελτιωθεί η κοινή ικανότητα της Ένωσης και των κρατών μελών της να καταπολεμήσουν, μεταξύ άλλων, το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα. Ο στόχος αυτός στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και την αστυνομική συνεργασία πρόκειται να επιτευχθεί ειδικότερα μέσω της προσέγγισης των νομοθεσιών. Το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω πράξης θα πρέπει συνεπώς να περιλαμβάνει αξιόποινες πράξεις που κατά κανόνα διαπράττονται από εγκληματική οργάνωση. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει κυρώσεις αντίστοιχες προς τη σοβαρότητα αυτών των αξιόποινων πράξεων που διαπράττονται από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο κύριος στόχος της απόφασης-πλαισίου είναι η ποινικοποίηση των αξιόποινων πράξεων που συνδέονται με τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου) βάσει των ορισμών που περιλαμβάνονται στο άρθρο Σκοπός της παρούσας έκθεσης και μέθοδος αξιολόγησης Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια, το οποίο 5 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Απριλίου 2015, τονίζει την ανάγκη να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, να αξιοποιήσουν πλήρως τα υφιστάμενα εργαλεία για ανταλλαγή πληροφοριών και να ενθαρρύνουν τη διασυνοριακή επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών. Τούτο θα επιτευχθεί μέσω της καλύτερης εφαρμογής και υλοποίησης των υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, παρακολουθεί τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των σχετικών πράξεων της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης-πλαισίου 6, τα κράτη μέλη έπρεπε να εγκρίνουν τα απαραίτητα εκτελεστικά μέτρα και να ενημερώσουν σχετικά το Συμβούλιο και την Επιτροπή έως τις 11 Μαΐου Η Επιτροπή όφειλε να καταρτίσει έκθεση με βάση τις εν λόγω πληροφορίες. Το Συμβούλιο θα έπρεπε στη συνέχεια να αξιολογήσει, έως τις 11 Νοεμβρίου 2012, κατά πόσον τα κράτη μέλη είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την απόφαση-πλαίσιο. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο, δηλαδή μέχρι τις 11 Μαΐου 2010, μόνο τέσσερα κράτη μέλη (Βέλγιο, Κύπρος, Ιρλανδία και Κάτω Χώρες) είχαν υποβάλει στην Επιτροπή τις κοινοποιήσεις τους. Άλλα κράτη μέλη κοινοποίησαν τα μέτρα μεταφοράς μετά την εν λόγω ημερομηνία. Η απόφαση-πλαίσιο δεν εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Δεκεμβρίου 2014, διότι το ΗΒ άσκησε το δικαίωμά του, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου 36 που προσαρτάται στις Συνθήκες, για εξαίρεση από την εν λόγω νομική πράξη. Μολονότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει στο παρελθόν θεσπίσει εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου και την έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή, η έκθεση δεν καλύπτει το εν λόγω κράτος μέλος. Η Δανία δεσμεύεται από την απόφαση-πλαίσιο σύμφωνα με το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, διότι η απόφαση-πλαίσιο εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η περιγραφή και η ανάλυση στην παρούσα έκθεση βασίζονται κατά κύριο λόγο στις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τα κράτη μέλη, οι οποίες συμπληρώθηκαν από δημοσίως διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία, καθώς και από τα πορίσματα εξωτερικής μελέτης 7. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου 36 των Συνθηκών, την 1η Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς πράξεων που 5 5 COM(2015) 185 final

4 εμπίπτουν στο πλαίσιο του κεκτημένου του πρώην τρίτου πυλώνα, στις οποίες συγκαταλέγεται και η παρούσα απόφαση-πλαίσιο, μέσω της βάσης δεδομένων MNE («Mesures Nationales d Éxecution»). Κατά τη στιγμή σύνταξης του παρόντος, όλα τα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει τα μέτρα αυτά. Η έκθεση επικεντρώνεται στην ανάλυση των άρθρων 1 έως 8. Δεν εξετάζει τα άρθρα 9 έως 12 διότι οι σχετικές διατάξεις δεν χρήζουν εφαρμογής. Τα κριτήρια αξιολόγησης που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή για τη συγκεκριμένη έκθεση είναι τα γενικά κριτήρια που θεσπίστηκαν το 2001 για την αξιολόγηση της εφαρμογής αποφάσεων-πλαισίων (πρακτική αποτελεσματικότητα, σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου, πλήρης εφαρμογή και τήρηση της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο) 8. Δεύτερον, χρησιμοποιούνται επίσης κριτήρια ειδικά για τη συγκεκριμένη απόφαση-πλαίσιο, ενώ στην ανάλυση των επακόλουθων επιμέρους διατάξεων παρέχονται περαιτέρω αναλυτικές πληροφορίες. Χάριν συνέπειας, οι εθνικές διατάξεις σε σχέση με την απόφαση-πλαίσιο αξιολογούνται χωριστά, αφενός, για τα κράτη μέλη που στηρίζουν τα συστήματά τους σε αυτοτελή αξιόποινη πράξη σε σχέση με το άρθρο 2 και, αφετέρου, για εκείνα που υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις. 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2.1. Αξιολόγηση των οικείων εθνικών διατάξεων των κρατών μελών που στηρίζουν τους συστήματα σε αυτοτελή αξιόποινη πράξη Η επισκόπηση που ακολουθεί δεν καλύπτει τη Δανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στις περιπτώσεις που η έκθεση μνημονεύει «όλα τα κράτη μέλη», αναφέρεται συνεπώς μόνο στα υπόλοιπα 25 κράτη μέλη Ορισμοί (άρθρο 1) Το άρθρο 1 περιλαμβάνει δύο ορισμούς που έχουν σημασία για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής της απόφασης-πλαισίου, συγκεκριμένα τους ορισμούς της εγκληματικής οργάνωσης και της διαρθρωμένης ένωσης. Όσον αφορά τον ορισμό της διαρθρωμένης ένωσης («η ένωση που δεν συγκροτείται τυχαία για την άμεση τέλεση μιας αξιόποινης πράξης, ούτε χρειάζεται να έχει επίσημα καθορισμένους ρόλους για τα μέλη της, συνέχεια στη συμμετοχή των μελών αυτών ή ανεπτυγμένη διάρθρωση»), τρία κράτη μέλη (BG, HR, IE) ακολούθησαν τη διατύπωση της απόφασης-πλαισίου, ενώ τέσσερα άλλα (CZ, EE, LT, ES) αναφέρουν ορισμένα περαιτέρω στοιχεία, κυρίως την κατανομή καθηκόντων ή λειτουργιών εντός της εγκληματικής οργάνωσης. Ομάδα επτά κρατών μελών (BE, CY, FI, EL, LU, RO, SK) αναφέρει ότι η ένωση πρέπει να είναι διαρθρωμένη, ενώ έντεκα κράτη μέλη (AT, DE, FR, HU, IT, LV, MT, NL, PL, PT, SI) δεν κάνουν καμία αναφορά στον ορισμό της διαρθρωμένης ένωσης. Έντεκα κράτη μέλη (AT, BE, BG, FI, EL, HU, LU, PT, RO, SK, ES) αναφέρονται στο κριτήριο της συνέχειας («εγκαθιδρυμένη επί ένα χρονικό διάστημα»). Οι εθνικές διατάξεις της Εσθονίας και της Λιθουανίας παραπέμπουν σε μια μόνιμη οργάνωση, πράγμα το οποίο περιορίζει ενδεχομένως το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης εξαιρώντας τις μη μόνιμες εγκληματικές οργανώσεις. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη (HR, CY, CZ, DE, FR, IE, IT, LV, MT, NL, PL, SI) δεν αναφέρουν καθόλου το στοιχείο αυτό στην εθνική τους νομοθεσία. Όσον αφορά τη συμμετοχή («περισσότερα των δύο προσώπων που δρουν από κοινού»), η πλειονότητα των κρατών μελών (AT, BE, BG, HR, CY, EE, FI, EL, HU, IE, IT, LT, LU, PT, RO, SK, ES) αναφέρεται ευθέως σε τουλάχιστον τρία πρόσωπα. Η Λετονία περιορίζει το 8 8 COM(2001) 771 της , σημείο

5 πεδίο εφαρμογής σε ομάδες που αποτελούνται από τουλάχιστον πέντε άτομα. Η νομοθεσία της Τσεχίας αναφέρει τουλάχιστον δύο πρόσωπα που δρουν από κοινού, ενώ έξι κράτη μέλη (DE, FR, MT, NL, PL και SI) δεν περιλαμβάνουν το κριτήριο αυτό στο εθνικό τους δίκαιο. Μόνο τρία κράτη μέλη (Βέλγιο, Λουξεμβούργο Σλοβακία) αναφέρονται στο κριτήριο της ύπαρξης πλεονεκτήματος («τον προσπορισμό, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους») στην εθνική τους νομοθεσία. Τούτο σημαίνει ότι για όλα τα άλλα κράτη μέλη ο ορισμός είναι ευρύτερος, γεγονός που ανοίγει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας διάταξης και σε εγκληματικές οργανώσεις που δεν έχουν κατ ανάγκη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Όσον αφορά τις κύριες αξιόποινες πράξεις («παραβάσεις που τιμωρούνται με ποινή στερητική της ελευθερίας ή εντολή κράτησης μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών ή σοβαρότερη ποινή»), τα χαμηλότερα ανώτατα όρια στερητικής της ελευθερίας ποινής, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο είναι τα εξής: τουλάχιστον 3 έτη σε τρία κράτη μέλη (BE, CY, EE) άνω των 3 ετών σε πέντε κράτη μέλη (AT, BG, HR, LT, SI). τουλάχιστον 4 έτη σε τέσσερα κράτη μέλη (FI, IE, LU, MT) Η Φινλανδία επιπλέον επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής σε δύο περαιτέρω αξιόποινες πράξεις για τις οποίες η μέγιστη ποινή είναι μικρότερη από 4 έτη τουλάχιστον 5 έτη σε δύο κράτη μέλη (FR και HU) πάνω από 5 έτη σε ένα κράτος μέλος (SK) καμία αναφορά στο επίπεδο των κύριων αξιόποινων πράξεων σε οκτώ κράτη μέλη (CZ, DE, IT, NL, PL, PT, RO, ES), πράγμα που σημαίνει ότι το πεδίο εφαρμογής έχει επεκταθεί σε όλες τις αξιόποινες πράξεις Η Γερμανία περιορίζει το πεδίο εφαρμογής εξαιρώντας ορισμένες ειδικές αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται σε βάρος του δημοκρατικού κράτους δικαίου κατάλογος σοβαρών αξιόποινων πράξεων που θεωρούνται κύριες στην Ελλάδα και τη Λετονία ο εν λόγω κατάλογος δεν καλύπτει όλες τις αξιόποινες πράξεις με ανώτατο όριο στερητικής της ελευθερίας ποινής τουλάχιστον 4 ετών στη Λετονία και δεν είναι σαφές αν αυτό ισχύει στην περίπτωση της Ελλάδας Αξιόποινες πράξεις σχετικές με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 2) Η απόφαση-πλαίσιο πραγματεύεται κυρίως την ποινικοποίηση της συμπεριφοράς όσον αφορά τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το άρθρο 2 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες συμπεριφορές θεωρείται αξιόποινη πράξη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία: α) η συμπεριφορά προσώπου, το οποίο εκ προθέσεως και εν γνώσει, είτε του σκοπού και της εν γένει δραστηριότητας της εγκληματικής οργάνωσης, είτε της πρόθεσής της να τελέσει τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις, συμμετέχει ενεργά στις εγκληματικές δραστηριότητές της, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών ή υλικών μέσων, της στρατολόγησης νέων μελών, καθώς και κάθε μορφής χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της, ενώ γνωρίζει ότι η συμμετοχή του θα συμβάλλει στην τέλεση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης β) η συμπεριφορά προσώπου η οποία συνίσταται σε συμφωνία με ένα ή περισσότερα πρόσωπα ότι θα αναπτυχθεί δραστηριότητα η οποία, αν υλοποιηθεί, θα συνίσταται στην τέλεση αξιόποινων πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1, ακόμη και αν το εν λόγω πρόσωπο δεν συμμετέχει στην εκτέλεση της δραστηριότητας αυτής. Το επίπεδο της μεταφοράς του άρθρου 2 στο εσωτερικό δίκαιο έχει ως εξής: Τέσσερα κράτη μέλη (BG, HR, EL, MT) προβλέπουν αμφότερες τις αξιόποινες πράξεις (άρθρο 2 στοιχείο α) και στοιχείο β)). 5

6 Η νομοθεσία είκοσι ενός κρατών μελών (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES) καλύπτει μόνο το άρθρο 2 στοιχείο α), θεσπίζοντας έτσι το αξιόποινο της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Η εθνική νομοθεσία του Βελγίου περιορίζει την εφαρμογή της αξιόποινης πράξης της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση σε περιπτώσεις εκφοβισμού, απειλών, χρήσης βίας, απάτης, δωροδοκίας ή εμπορικών δομών. Όσον αφορά τη μεταφορά του άρθρου 2 στοιχείο α): Έξι κράτη μέλη (BG, FR, LT, LV, PL, SI) αναφέρονται γενικά σε συμμετοχή/εμπλοκή χωρίς να επεκτείνονται στο είδος των περί ων ο λόγος δραστηριοτήτων (διάπραξη αξιόποινων πράξεων ή άλλων δραστηριοτήτων που δεν είναι αναγκαστικά ποινικής φύσεως). Οκτώ κράτη μέλη (BE, CY, CZ, IE, IT, LU, RO, SK) αναφέρονται ρητά στον ορισμό στη συμπερίληψη «άλλων δραστηριοτήτων» στο πεδίο της συμπεριφοράς που συνιστά συμμετοχή ή θεωρούν κολάσιμη τη συμμετοχή καθώς και την υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης. Οκτώ επιπλέον κράτη μέλη (AT, DE, EE, EL, ES, MT, NL, PT) αναφέρουν μία ή περισσότερες συγκεκριμένες περιπτώσεις «άλλων δραστηριοτήτων» που περιλαμβάνονται στην απόφαση-πλαίσιο (όπως η παροχή πληροφοριών ή υλικών μέσων, η στρατολόγηση νέων μελών, καθώς και η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της εγκληματικής οργάνωσης). Τρία κράτη μέλη (HU, HR, FI) περιορίζουν ρητά το πεδίο εφαρμογής, εξαιρώντας τη διάπραξη οιασδήποτε κύριας αξιόποινης πράξης ή πράξεων εξίσου σοβαρών ή σοβαρότερων από την αυτοτελή αξιόποινη πράξη (FI), ή περιορίζοντάς το μόνο στις προπαρασκευαστικές ενέργειες (HU). Όλα τα κράτη μέλη, πλην τεσσάρων (CY, FR, HU, IE) ποινικοποιούν ορισμένες από τις πιο σοβαρές μορφές συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, όπως η ίδρυση, η διεύθυνση, η οργάνωση, η προώθηση, κλπ. Εννέα κράτη μέλη (ΑΥ, BE, HR, CY, EL, FI, IE, LU, SK) περιλαμβάνουν ρητές αναφορές στην πρόθεση και/ή γνώση του δράστη όσον αφορά τον στόχο και την εν γένει δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης και/ή τη διάπραξη κύριων αξιόποινων πράξεων. Σε ό, τι αφορά την αξιόποινη πράξη σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο β): Δύο κράτη μέλη (EL, MT) ποινικοποιούν τη «συμμορία» προσώπων με σκοπό τη διάπραξη αξιόποινης πράξης (εκτός από εκείνες που συνεπάγονται κυρώσεις που διαφέρουν από ποινή στερητική της ελευθερίας, καθώς και εκείνες που υπάγονται στον νόμο περί Τύπου, στην περίπτωση της Μάλτας). Η Ελλάδα εξαιρεί τις κύριες αξιόποινες πράξεις που εμπίπτουν στην αξιόποινη πράξη της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, αλλά περιλαμβάνει τη διάπραξη πλημμελημάτων αν οι δράστες αποβλέπουν σε οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή σε προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας προσώπου εκτός εάν οι πράξεις αυτές τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή μικρότερη του ενός έτους. Στην περίπτωση δύο κρατών μελών (BG, HR), το πεδίο εφαρμογής των κύριων αξιόποινων πράξεων περιορίζεται σε εκείνες που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη των 3 ετών. Ένας άλλος περιορισμός σε σχέση με τη Βουλγαρία αφορά την επιδίωξη υλικού οφέλους ή την παράνομη επιρροή σε φορείς της κεντρικής διοίκησης ή της τοπικής αυτοδιοίκησης. 6

7 Ευθύνη νομικών προσώπων (άρθρο 5) Η διάταξη αυτή είναι τυποποιημένη ρήτρα που περιέχεται σε διάφορες πράξεις της ΕΕ. Σε όλα τα κράτη μέλη (με εξαίρεση την Κύπρο) υπάρχει κανονιστική πρόβλεψη για την ποινική ή μη ποινική ευθύνη νομικών προσώπων για αξιόποινες πράξεις σχετικές με τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 2). Η Κύπρος έχει κυρώσει τη σύμβαση UNTOC, αλλά δεν έχει μεταφέρει τις σχετικές διατάξεις στην εσωτερική της έννομη τάξη. Η πρώτη παράγραφος καλύπτει την ευθύνη για τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 2 όταν αυτές τελούνται προς όφελος νομικού προσώπου από οποιοδήποτε πρόσωπο το εκπροσωπεί, λαμβάνει αποφάσεις εξ ονόματός του ή ασκεί έλεγχο εντός του νομικού προσώπου. Όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν σχετικές διατάξεις στον τομέα αυτό, αλλά μόνο δεκαπέντε εξ αυτών (AT, CZ, DE, FI, EL, HU, IE, IT, LV, LT, PL, PT, SK, SI, ES) αναφέρονται ρητά στην ευθύνη για παράλειψη εποπτείας ή ελέγχου, από πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η οποία καθιστά δυνατή την τέλεση της εν λόγω αξιόποινης πράξης (άρθρο 5 παράγραφος 2). Σε ορισμένα κράτη μέλη, η δυνατότητα αυτή ενδέχεται να απορρέει από την ευέλικτη ανάγνωση των βασικών διατάξεων που καλύπτουν τη συμπεριφορά των νομικών προσώπων η οποία συνίσταται όχι μόνο στην πράξη αλλά και στην παράλειψή της, π.χ. στις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο το Ανώτατο Δικαστήριο έχει επιβεβαιώσει την ερμηνεία αυτή. Όλα τα κράτη μέλη έχουν ορισμούς για τα νομικά πρόσωπα και αναγνωρίζουν ότι η ευθύνη των νομικών προσώπων βάσει των παραγράφων 1 και 2 τελεί υπό την επιφύλαξη της κίνησης ποινικών διαδικασιών κατά φυσικών προσώπων που συμμετέχουν ως αυτουργοί ή συνεργοί στην τέλεση των αξιόποινων πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο Κυρώσεις (άρθρα 3, 4 και 6) Κυρώσεις κατά φυσικών προσώπων (άρθρο 3) Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 να τιμωρούνται με μέγιστη στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον 2 ετών ή, στην περίπτωση συμφωνίας για σύσταση «συμμορίας» στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος, με την ίδια μέγιστη στερητική της ελευθερίας ποινή την οποία επισύρει και η αξιόποινη πράξη που αποτελούσε το αντικείμενο της συμφωνίας. Όσον αφορά την αξιόποινη πράξη συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση [άρθρο 2 στοιχείο α)], τα κατώτατα όρια της στερητικής της ελευθερίας ποινής για την κύρια αξιόποινη πράξη έχουν ως εξής: Έως 2 έτη κατ ανώτατο όριο στη Φινλανδία Έως 3 έτη στην Αυστρία και την Κροατία Από 1 έως 3 έτη στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Ισπανία Έως 5 έτη στη Γερμανία και τη Γαλλία Από 1 έως 5 έτη στην Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία Από 3 μήνες έως 5 έτη στην Πολωνία και τη Σλοβενία Μέχρι 6 έτη στις Κάτω Χώρες Από 1 έως 6 έτη στη Βουλγαρία Από 2 έως 7 έτη στη Μάλτα Έως 10 έτη στην Κύπρο και την Ελλάδα Από 2 έως 10 έτη στην Τσεχική Δημοκρατία Από 5 έως 10 έτη στη Σλοβακία Από 3 έως 12 έτη στην Εσθονία Έως 15 έτη στην Ιρλανδία 7

8 Από 3 έως 15 έτη στη Λιθουανία Από 8 έως 17 ετών στη Λετονία. Μόνο τέσσερα κράτη μέλη (BG, HR, EL, MT) προβλέπουν επιπλέον την αξιόποινη πράξη της «ένωσης» στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος σε συνάρτηση με το άρθρο 2 στοιχείο β). Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της Μάλτας, η ποινή εξαρτάται από την αξιόποινη πράξη που αποτελούσε αντικείμενο της συμφωνίας. Η Βουλγαρία καθορίζει ως μέγιστη ποινή τα 6 έτη, η δε Κροατία τα 3 έτη. Στην Ελλάδα η αξιόποινη πράξη της σύστασης «συμμορίας» στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον 6 μηνών (τουλάχιστον 3 μηνών, εάν η αξιόποινη πράξη είναι πλημμέλημα που τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον 1 έτους). Πρέπει να τονιστεί ότι τα περισσότερα κράτη μέλη υπερκαλύπτουν τις βασικές τους υποχρεώσεις και επιβάλλουν αυστηρότερες κυρώσεις για επιβαρυντική συμπεριφορά που δεν ρυθμίζεται από την απόφαση-πλαίσιο ως προς την κύρια αξιόποινη πράξη του άρθρου 2: ανάλογα με τον ρόλο των προσώπων σε ομάδα οργανωμένου εγκλήματος, π.χ., ιδρυτές, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ή ηγέτες της εγκληματικής οργάνωσης (BE, BG, DE, HR, EE, EL, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, ES) λόγω της σοβαρότητας της κύριας αξιόποινης πράξης (CZ, DE, FR, IT, PL, RO, ES) λόγω ιδιαιτεροτήτων όπως η χρήση ειδικών εργαλείων ή επικίνδυνου υλικού (EL, IT, LT, PL) λόγω του μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων σε εγκληματική οργάνωση (IT, MT) Επιβαρυντικές περιστάσεις (άρθρο 3 παράγραφος 2) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε η τέλεση κύριας αξιόποινης πράξης στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος να μπορεί να θεωρηθεί επιβαρυντική περίσταση στο πλαίσιο των εθνικών τους συστημάτων. Σε γενικές γραμμές, όλα τα εθνικά συστήματα των κρατών μελών χαρακτηρίζονται από την αρχή των εξατομικευμένων κυρώσεων, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε ποινική κύρωση μπορεί ενδεχομένως να επιβαρυνθεί ή να μετριαστεί σύμφωνα με τις ατομικές περιστάσεις που αποφασίζονται κατά περίπτωση. Τούτο καλύπτει επίσης την ειδική περίπτωση της τέλεσης αξιόποινης πράξης στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Όσον αφορά τις νομικές διατάξεις που αφορούν ειδικότερα τις επιβαρυντικές περιστάσεις, υπάρχουν οι ακόλουθες προσεγγίσεις: Η εθνική νομοθεσία της Ιρλανδίας θεωρεί ότι η διάπραξη αξιόποινης πράξης στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης συνιστά επιβαρυντική περίσταση, η οποία εφαρμόζεται μόνο στις αξιόποινες πράξεις που υπερβαίνουν το όριο της μέγιστης διάρκειας 4 ετών, που αντιστοιχεί ακριβώς στην ελάχιστη διάρκεια που προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 2. Στη Σλοβενία, η επιβαρυντική περίσταση αφορά αξιόποινες πράξεις που συνεπάγονται στερητική της ελευθερίας ποινή άνω των 3 ετών. Στην εθνική νομοθεσία έξι κρατών μελών (HR, CZ, FI, HU, LT, PL), η τέλεση αξιόποινης πράξης στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης είναι γενική επιβαρυντική περίσταση για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη (όχι μόνο για σοβαρές αξιόποινες πράξεις). Έντεκα κράτη μέλη (AT, BE, BG, CY, DE, IT, LV, MT, PT, SK, ES) κάνουν συγκεκριμένη αναφορά στην εθνική τους νομοθεσία σε επιβαρυντικές περιστάσεις, όσον αφορά κατάλογο των σοβαρότερων κύριων αξιόποινων πράξεων, επειδή διαπράχθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Δεν είναι σαφές εάν ο εν λόγω 8

9 κατάλογος καλύπτει όλες τις αξιόποινες πράξεις που τιμωρούνται με τουλάχιστον 4ετή στερητική της ελευθερίας ποινή. Η εθνική νομοθεσία έξι κρατών μελών (EE, EL, FR, LU, NL, RO) δεν αναφέρει ρητά ότι η τέλεση αξιόποινης πράξης στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης συνιστά επιβαρυντική περίσταση Δυνατότητα μείωσης της ποινής ή εξαίρεσης του δράστη από την εφαρμογή της ποινής (άρθρο 4) Παρά τον προαιρετικό χαρακτήρα του άρθρου 4 («κάθε κράτος μέλος μπορεί [...]»), όλα τα κράτη μέλη προβλέπουν περιστάσεις εξαίρεσης από την ποινική ευθύνη ή την επιβολή ποινής ή μείωση της ποινής σε ελαφρυντικές περιστάσεις που εφαρμόζονται στις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο Κυρώσεις κατά νομικών προσώπων [άρθρο 6 παράγραφοι 1) και 2)] Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, η συμπεριφορά νομικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 (περιπτώσεις κατοχής ιθύνουσας θέσης βάσει της εξουσίας εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή άσκησης ελέγχου) θα πρέπει να συνεπάγεται πρόστιμα ποινικού ή μη χαρακτήρα και, ενδεχομένως, άλλες κυρώσεις όπως αυτές που απαριθμούνται στην εν λόγω διάταξη. Σε σχέση με το άρθρο 5 παράγραφος 2, ήτοι τις περιπτώσεις παράλειψης εποπτείας ή ελέγχου, το άρθρο 6 παράγραφος 2 αναφέρει μόνο την υποχρέωση των κρατών μελών να προβλέπουν αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις. Όλα τα κράτη μέλη (με εξαίρεση την Κύπρο, η οποία δεν αναφέρει συγκεκριμένα πρόστιμα σε σχέση με τα νομικά πρόσωπα) προβλέπουν πρόστιμα ποινικού ή μη χαρακτήρα σε σχέση με τη συμπεριφορά των νομικών προσώπων όσον αφορά τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 2. Όσον αφορά τις προαιρετικές «άλλες κυρώσεις», συμπεριλαμβανομένου του μη εξαντλητικού καταλόγου του άρθρου 6 παράγραφος 1, όλα τα κράτη μέλη εκτός από πέντε (AT, DE, EE, FI, IE) προβλέπουν επιπλέον μέτρα πέραν των προστίμων: α) ο αποκλεισμός από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο από δεκατέσσερα κράτη μέλη (HR, CZ, FR, EL, HU, IT, LU, LV, MT, PL, PT, RO, SI, ES) β) η προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων έχει μεταφερθεί από δεκαπέντε κράτη μέλη (BE, HR, CZ, FR, EL, HU, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI, ES) γ) η επιβολή δικαστικής εποπτείας έχει μεταφερθεί από έξι κράτη μέλη: (FR, IT, MT, PT, RO, ES) δ) η δικαστική εκκαθάριση έχει μεταφερθεί από δεκατρία κράτη μέλη (BE, HR, CZ, FR, HU, LT, LU, LV, MT, PT, RO, SI, ES) ε) το προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση της αξιόποινης πράξης έχει μεταφερθεί από επτά κράτη μέλη (BE, FR, LT, MT, PT, RO, ES). Επιπλέον, δεκαέξι κράτη μέλη (BE, BG, HR, CZ, FR, HU, IT, LT, LV, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI) προβλέπουν μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, σε σχέση κυρίως με τη δήμευση και τη δημοσίευση της απόφασης. 9

10 Δικαιοδοσία και συντονισμός των διώξεων (άρθρο 7) Το άρθρο 7 επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να μεριμνούν ώστε η δικαιοδοσία τους να καλύπτει τουλάχιστον τις συγκεκριμένες περιπτώσεις σε σχέση με τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2. Το πρώτο κριτήριο είναι υποχρεωτικό και αφορά πράξεις που τελέσθηκαν εν όλω ή εν μέρει στο έδαφος του κράτους μέλους, όποιος και αν είναι ο τόπος όπου η εγκληματική οργάνωση έχει τη βάση της ή αναπτύσσει τις εγκληματικές δραστηριότητές της. Όλα τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με την εν λόγω διάταξη που ενσωματώνει τη βασική αρχή της εδαφικότητας, η οποία επεκτείνεται, στις περισσότερες περιπτώσεις στα πλοία και τα σκάφη. Το δεύτερο κριτήριο, ήτοι η δικαιοδοσία για πράξεις που τελέστηκαν από υπηκόους τους στο εξωτερικό, έχει επίσης ενσωματωθεί από όλα τα κράτη μέλη. Το γεγονός αυτό πληροί ταυτόχρονα για όλα τα κράτη μέλη την απαίτηση του άρθρου 7 παράγραφος 3 το οποίο επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση είτε να ορίζουν τη δικαιοδοσία για τους υπηκόους τους όσον αφορά τις αξιόποινες πράξεις που διαπράττουν στο εξωτερικό είτε να προβαίνουν στην έκδοσή τους. Το τρίτο κριτήριο αναφέρεται σε πράξεις που τελούνται προς όφελος νομικού προσώπου που εδρεύει στο έδαφος του κράτους μέλους. Σαφής αναφορά στην εν λόγω διάταξη περιέχεται στην εθνική νομοθεσία τεσσάρων κρατών μελών (CZ, IE, IT, NL). Όσον αφορά τον περιορισμό της δικαιοδοσίας των δύο τελευταίων περιπτώσεων (άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) σε ειδικές περιστάσεις που εφαρμόζονται όταν οι αξιόποινες πράξεις διαπράττονται εκτός του εδάφους τους, κανένα κράτος μέλος δεν έχει υιοθετήσει αυτή την προσέγγιση. Το άρθρο 7 παράγραφος 2 αναφέρεται στην υποχρέωση συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε διασυνοριακές υποθέσεις (συγκρούσεις δικαιοδοσίας). Όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν εθνικές νομοθετικές πράξεις όσον αφορά τον συντονισμό για την καταπολέμηση του σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματος, με δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Eurojust για την ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών. Το καθήκον της Eurojust να υποστηρίζει τα κράτη μέλη σε αυτό το θέμα περιλαμβάνεται επίσης στην υπό διαπραγμάτευση πρόταση κανονισμού της Eurojust σχετικά με τον Ευρωπαϊκό οργανισμό συνεργασίας στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης Αυτεπάγγελτη δίωξη χωρίς καταγγελία ή κατηγορία από θύματα Το άρθρο 8 της απόφασης-πλαισίου υποχρεώνει τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε η διεξαγωγή ανακρίσεων ή η άσκηση δίωξης για τις αξιόποινες πράξεις, τις οποίες αναφέρει το άρθρο 2, να μην εξαρτώνται από καταγγελία ή κατηγορία προερχομένη από θύμα της αξιόποινης πράξης, τουλάχιστον όσον αφορά πράξεις που τελέσθηκαν στο έδαφος του κράτους μέλους. Η αυτεπάγγελτη διαδικασία σε υποθέσεις δίωξης των αξιόποινων πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 συνιστά αρχή σε όλα τα κράτη μέλη. Τούτο είτε απορρέει ευθέως από την εθνική νομοθεσία είτε συνάγεται από το γεγονός ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, δεν υπάρχουν όροι βάσει των οποίων η δίωξη εξαρτάται από την υποβολή σχετικής καταγγελίας ή τη διατύπωση κατηγορίας. 9 COM (2013)535 final 10

11 2.2. Αξιολόγηση των οικείων εθνικών διατάξεων των κρατών μελών που δεν βασίζουν τα συστήματά τους σε αυτοτελή αξιόποινη πράξη Μεταφορά της απόφασης-πλαισίου από τη Δανία Η εθνική νομοθεσία της Δανίας δεν περιέχει αυτοτελή αξιόποινη πράξη σε σχέση με το άρθρο 2 ή τους σχετικούς ορισμούς του άρθρου 1. Η εν λόγω νομοθεσία ποινικοποιεί γενικώς κάθε απόπειρα τέλεσης αξιόποινων πράξεων, καθώς και τις διάφορες μορφές συμμετοχής σε αυτές τις αξιόποινες πράξεις, οι δε κυρώσεις εξαρτώνται από την εκάστοτε συμπεριφορά. Η γενική επιβαρυντική περίσταση που βασίζεται στην τέλεση αξιόποινης πράξης από περισσότερα του ενός πρόσωπα που συμμετέχουν σε «ένωση» ισχύει για όλες τις αξιόποινες πράξεις. Η Δανία εφαρμόζει ευρύ φάσμα ελαφρυντικών περιστάσεων για όλες τις αξιόποινες πράξεις και διαθέτει σύστημα ποινικού δικαίου που βασίζεται στην οριζόντια ευθύνη των νομικών προσώπων για όλες τις αξιόποινες πράξεις, με επιβολή των σχετικών προστίμων. Επίσης, οι γενικοί κανόνες περί δικαιοδοσίας καλύπτουν την αρχή της εδαφικότητας και τη δικαιοδοσία για τους υπηκόους όσον αφορά αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται στο εξωτερικό. Γενικό κανόνα της ποινικής διαδικασίας στη Δανία αποτελεί η αυτεπάγγελτη διαδικασία για την κίνηση της οποίας δεν απαιτείται υποβολή καταγγελίας ή διατύπωση κατηγορίας από τα θύματα Μεταφορά της απόφασης-πλαισίου από τη Σουηδία Η εθνική νομοθεσία της Σουηδίας δεν περιλαμβάνει αυτοτελή αξιόποινη πράξη σε σχέση με το άρθρο 2. Ποινικοποιεί τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και, στις περισσότερες περιπτώσεις, τις απόπειρες, σε σχέση με κατάλογο των αξιόποινων πράξεων που θεωρείται ότι διαπράττονται κατά κανόνα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης και οι οποίες διαπράττονται παράλληλα με σκοπό το κέρδος και τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον 4 ετών. Η κύρωση για προπαρασκευαστικές ενέργειες θα πρέπει να είναι μικρότερη από τη μέγιστη και ενδέχεται να είναι μικρότερη από το χαμηλότερο όριο που εφαρμόζεται για τη διαπραχθείσα αξιόποινη πράξη, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον 2 ετών (εκτός εάν για τη διαπραχθείσα αξιόποινη πράξη προβλέπεται τουλάχιστον 8ετής φυλάκιση). Σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, η επιβαρυντική περίσταση για τη διάπραξη αξιόποινης πράξης στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης ισχύει για όλες τις αξιόποινες πράξεις. Ο ορισμός του οργανωμένου εγκλήματος εφαρμόζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Το σουηδικό σύστημα ποινικού δικαίου βασίζεται στην οριζόντια ευθύνη των νομικών προσώπων για όλες τις αξιόποινες πράξεις με την επιβολή των σχετικών ποινών και πρόσθετων κυρώσεων. Επίσης, οι γενικοί κανόνες περί δικαιοδοσίας καλύπτουν την αρχή της εδαφικότητας και τη δικαιοδοσία για τους υπηκόους όσον αφορά αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται στο εξωτερικό. Οι περισσότερες αξιόποινες πράξεις διώκονται αυτεπαγγέλτως χωρίς την υποβολή καταγγελίας ή τη διατύπωση κατηγορίας από μέρους των θυμάτων. 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Κατά την επισκόπηση της μεταφοράς της απόφασης-πλαισίου στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών εντοπίζονται ορισμένες διαφορές, που μπορούν σε μεγάλο βαθμό να αποδοθούν στις διαφορετικές νομικές παραδόσεις των κρατών μελών. Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η απόφαση-πλαίσιο δεν επιτυγχάνει τον απαραίτητο ελάχιστο βαθμό προσέγγισης όσον αφορά τη διεύθυνση ή τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με βάση μια κοινή αντίληψη της έννοιας της εγκληματικής οργάνωσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εκτιμά ότι η απόφασηπλαίσιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να μην εισαγάγουν την έννοια της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το ισχύον εθνικό ποινικό δίκαιο 11

12 προσφεύγοντας σε γενικούς κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή και την προπαρασκευή συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επιπλέον αποκλίσεων στην πρακτική εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου. Παρότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει την έννοια των αυτοτελών αξιόποινων πράξεων όσον αφορά τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με το άρθρο 2, δύο κράτη μέλη δεν το έχουν ακόμη πράξει. Όλα τα κράτη μέλη που προβλέπουν αυτοτελή αξιόποινη πράξη, καλύπτουν και τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση [άρθρο 2 στοιχείο α)], ενώ ορισμένα κράτη μέλη καλύπτουν και την αξιόποινη πράξη της σύστασης «συμμορίας» στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος [άρθρο 2 στοιχείο β)]. Κανένα κράτος μέλος δεν έχει επιλέξει την ποινικοποίηση αποκλειστικά της αξιόποινης πράξης της σύστασης «συμμορίας» στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος (άρθρο 2, στοιχείο β)). Πολλά κράτη μέλη υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Ορισμένα εξ αυτών έχουν διευρύνει τις εθνικές διατάξεις μη αναφέροντας όλα τα στοιχεία του ορισμού του οργανωμένου εγκλήματος, όπως, για παράδειγμα, το κριτήριο της ύπαρξης πλεονεκτήματος ή το πεδίο εφαρμογής των κύριων αξιόποινων πράξεων. Ως εκ τούτου το εθνικό νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε ευρύτερο φάσμα αξιόποινων πράξεων, π.χ. και σε αξιόποινες πράξεις που δεν έχουν κατ ανάγκη κερδοσκοπικό χαρακτήρα (ή τουλάχιστον των οποίων το όφελος δεν χρειάζεται να αποδειχθεί) ή σε περιπτώσεις όπου το πεδίο εφαρμογής εκτείνεται πέραν των σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Πέραν των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 2, πολλά κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα τα οποία δεν καλύπτει καθόλου η απόφαση-πλαίσιο, π.χ. παράλληλες αξιόποινες πράξεις οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα είδη οργανωμένων ομάδων που προσδιορίζονται βάσει του στόχου τους ή του τρόπου λειτουργίας τους. Ένα άλλο παράδειγμα εθνικών προτύπων που υπερβαίνουν την απόφαση-πλαίσιο αφορά επίπεδα βασικών ποινών που είναι υψηλότερα από εκείνα που προβλέπει η απόφασηπλαίσιο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυξάνονται περαιτέρω λόγω π.χ. της συγκεκριμένης συμπεριφοράς ή του ρόλου της οργάνωσης. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι προαιρετικές διατάξεις, όπως οι ελαφρυντικές περιστάσεις ή οι κυρώσεις κατά νομικών προσώπων, έχουν σε μεγάλο βαθμό μεταφερθεί. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που απαιτούν ενδεχομένως πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου. Τα ζητήματα αυτά αφορούν κυρίως το δυνητικά περιορισμένο πεδίο εφαρμογής του ορισμού της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και ζητήματα σχετικά με την ορθή μεταφορά του άρθρου 5 σχετικά με την ευθύνη των νομικών προσώπων. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια, το οποίο απαιτεί τη διασφάλιση καλύτερης εφαρμογής και εκτέλεσης των υφιστάμενων νομικών πράξεων της ΕΕ, η Επιτροπή θα παράσχει υποστήριξη στα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό επίπεδο εκτέλεσης της απόφασης-πλαισίου. Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των εθνικών μέτρων με τη νομοθετική πράξη της ΕΕ. Στην αξιολόγηση θα συνεκτιμηθεί επίσης κατά πόσον τα εντοπισθέντα προβλήματα επηρεάζουν την ορθή εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου. Η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει διμερείς επαφές με τα κράτη μέλη και, εάν κριθεί αναγκαίο, θα χρησιμοποιήσει τις εκτελεστικές εξουσίες της βάσει των Συνθηκών. Η παρούσα έκθεση θα συμβάλει επίσης στην αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της δυνατότητας επανεξέτασης της απόφασης-πλαισίου. 12

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2016 COM(2016) 871 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 5:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Εφαρμογή Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: Με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η νομοθεσία στον τομέα;

Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: Με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η νομοθεσία στον τομέα; ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12.2016 COM(2016) 722 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 69) - Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 27/05/2009 Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 67 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις κατά την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους όρους επεξεργασίας δεδομένων από τις εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ στο πλαίσιο του Συστήματος Πληροφοριών Ευρωπόλ. Αριθ.

Έκθεση σχετικά με τους όρους επεξεργασίας δεδομένων από τις εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ στο πλαίσιο του Συστήματος Πληροφοριών Ευρωπόλ. Αριθ. Έκθεση σχετικά με τους όρους επεξεργασίας δεδομένων από τις εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ στο πλαίσιο του Συστήματος Πληροφοριών Ευρωπόλ Αριθ. 12-61 1 Έκθεση σχετικά με τους όρους επεξεργασίας δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ

Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Επίλυση Διαφορών και Προστασία του Φορολογούμενου Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ Ανδρέας Τσουρουφλής Η Σύμβαση Διαιτησίας Σύμβαση της 23.7.1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.10.2004 COM(2004) 709 τελικό. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η εφαρµογή από τα κράτη µέλη της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2014 COM(2014) 57 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή από τα κράτη μέλη των αποφάσεων-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 313 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 2009/948/ΔΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του «IP Translator» v1.2, 20 Φεβρουαρίου 2014 1 Στις 19/06/2012 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 25.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 179/9 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Μαΐου 2013 αναφορικά με πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Σειρά παρακολούθησης της κοινής γνώμης Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

ΜΕΛΕΤΗ Σειρά παρακολούθησης της κοινής γνώμης Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Οι Ευρωπαίοι το 2016: Αντιλήψεις και προσδοκίες, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης Ειδικό Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΜΕΛΕΤΗ Σειρά παρακολούθησης της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 127 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ποιότητα της βενζίνης και του ντίζελ που χρησιμοποιούνται για τις οδικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.6.2008 C 141/27 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2008 Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: πολυετή σχέδια συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

9718/17 ΚΑΛ/μκρ/ΔΛ 1 DG D 2B

9718/17 ΚΑΛ/μκρ/ΔΛ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0414 (COD) 9718/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 9280/17 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της 1 Νίκαιας v1.2, 28 Οκτωβρίου 2015 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM)

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) ΣΚΟΠΟΣ: αλληλοενημέρωση και έλεγχος των ΚΜ σχετικά με τον ΦΠΑ στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 1 VIES τέθηκε σε εφαρμογή 1/5/2004 ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών 1/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 25/03/2009 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 71): Ιανουάριος-Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 15.7.2014 B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7281/17 ENFOPOL 121 JAI 239 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Σχέδιο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εγκρίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 239 τελικό 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία την 1 η Ιανουαρίου 2011 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2016 COM(2016) 311 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2017 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4535, 16.10.2015 Ν. 147(Ι)/2015 147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12.2016 COM(2016) 719 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των υφιστάμενων εθνικών νομοθεσιών βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Το ασιατικό οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το ασιατικό οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Το ασιατικό οργανωμένο έγκλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Ένας από μας»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Ένας από μας» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 355 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Ένας από μας» EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.11.2007 SEC(2007) 1425 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνοδευτικό έγγραφο Πρόταση για απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα