ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 17/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 17/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ.: 939 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ FAX : Πληροφορίες: Κούρου Ε - Πραμαντιώτης Δ. Έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 17/2014 1) Τις διατάξεις του άρθ. 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ Α 43/ ) αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 2) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 3) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4) Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α 66 / ), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/ ) Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α 139/ ). 6) Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 178/ ) Περί Δικαστικής Προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών και σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ. 7) Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α 138/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 8) Τις Δ/ξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 3527/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. 9) Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο ) Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 11) Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» και του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ Α 163/ ), άρθ. 46 για την υποχρέωση πληρωμής των δαπανών δημοσίευσης από τους ανάδοχους προμηθευτές. 12) Τις διατάξεις του ν.3772/2009 (ΦΕΚ Α 112) άρθ. 36, παργ. 2, αναφορικά με την κατάργηση του άρθ. 8 του ν.2955/ ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 14) Την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

2 Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 15) Το αριθ. 1129/ έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί «επιβολής και κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ.» 16) Η αρ. Π1/2100/ εγκύκλιος κατάρτισης ΕΠΠ έτους 2014, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρέσεις ένταξης: προμήθειες που η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του προγράμματος (CPV), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ευρώ άνευ ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στην αριθμ.π1/3306/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 1789/Β/ )καθώς και οι υπηρεσίες. 17) Τις διατάξεις των παρακάτω νόμων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: του ν.4025/2011 περί συγχώνευσης ΜΚΦ, του ν.4052/2012 περί αλλαγής εποπτεύοντος Υπουργείου των ΜΚΦ από Υγείας σε Εργασίας και του ν.4109/2013 άρθρο 9 (ΦΕΚ 16/ τ.α ) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου κ.ά. διατάξεις» περί συγχώνευσης ΜΚΦ και σύστασης νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. 18) Τις διατάξεις του Ν.3863/2010 άρθρο 68 (ΦΕΚ 115/τ.Α / ) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθ. 22, Ν.4144/ ΦΕΚ 88/Α ) και την αριθμ. πρωτ.: 30440/ Εγκύκλιο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σχετικά με τις συμβάσεις του Δημοσίου με εταιρείες SECURITY και Συνεργεία Καθαριότητας, όπως συμπληρώθηκε με τις αρ. Πρωτ / , 31372/ και 30108/ Εγκυκλίους. 19) Την αριθ /2484 (ΦΕΚ 948, T.B ) απόφαση του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ περί «Προμηθειών Φορέων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», η οποία μας γνωστοποιήθηκε με το αρ. 1814/407/ έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού του Υπ. Εργασίας. 20) Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις και τις ανάγκες του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος ) Η αρ. 538/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΒΙΗΙΟΞΧΓ-ΝΞΧ). 22) Την με αριθ. 13/ (θ.6ο) Απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου με θέμα «Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 8/2014 για την ανάδειξη αναδόχου/ων Καθαριότητας των εγκαταστάσεων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 με το ΦΠΑ, για το έτος 2014», από την οποία προκύπτει η αναγκαιότητα προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Επαναληπτικό Δημόσιο ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών καθαριότητας (CPV: ) του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2014 και συγκεκριμένα από ΕΩΣ , συνολικού προϋπολογισμού ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (23.300,00 ) με το Φ.Π.Α. τα οποία θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου (Κωδικός Αριθμός Εξόδου ΚΑΕ 0419). 2. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 3. Ο διαγωνισμός (αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση) θα διενεργηθεί στις , ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ. στην έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος», Γραφείο Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης, στα Ιωάννινα. 4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την σχετική Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 2

3 5. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι και ώρα π.μ. Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά την παραπάνω προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και εφόσον δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα παροχής υπηρεσιών. Στο διαγωνισμό δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι κατά το παρελθόν και όσοι δεν παρέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, τα εχέγγυα της πλήρους και τελείας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους. 7. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον προσφέροντα, για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή που θα αναδειχθεί, καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της ενδεχόμενης παράτασής της. 8. Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα από τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007). 9. Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν θα ξεκινούν από την υπογραφή τους και θα λήγουν την , με δυνατότητα μονομερούς δίμηνης παράτασης. 10. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τα έντυπα και τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία μας στο τηλέφωνο: κα. Κούρου, καθώς και από το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας (Μονάδα Ηγουμενίτσας) στο τηλέφωνο Ακολουθεί αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης καθώς και υπόδειγμα σύμβασης αναπόσπαστο της παρούσας. Συνημμένα Αναλυτικό τεύχος Προκήρυξης Ο Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων 2. Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα), με 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 17/2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού μειοδοτικού πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα) του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2014 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (23.300,00 ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ που θα βαρύνει ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΑΕ 0419 Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού 16 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα Κριτήριο κατακύρωσης Η χαμηλότερη τιμή. ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν επί χειρός, ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών μέχρι τις και ώρα π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που εδρεύει στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» (Νεομ. Γεωργίου 1 Συν. Πεντέλης ΙΩΑΝΝΙΝΑ), υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ. Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις : Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας μας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Νεομ. Γεωργίου 1 Συν. Πεντέλης ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ο αριθμός διακήρυξης : (17/2014) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax). Το Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου για τα οποίο γίνεται η προσφορά. Η ένδειξη: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4

5 2. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) χωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής: Α) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος για τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής: Η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Νεομ. Γεωργίου 1 Συν. Πεντέλης ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ο αριθμός διακήρυξης : (17/2014) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax). Το Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου για τα οποίο γίνεται η προσφορά. Μέσα στο φάκελο των δικαιολογητικών τοποθετούνται σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπααντίγραφα) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 με υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος, στην οποία θα πρέπει: α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, ότι έλαβαν γνώση των όρων της Διακήρυξης και ότι η προσφορά τους ισχύει για 120 ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού, β) να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα της υποβολής* της προσφοράς τους οι προμηθευτές: δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία. δεν τελούν σε πτώχευση και διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1920 ή διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Βεβαίωση από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ότι ασκεί τη δραστηριότητα του καθαρισμού δημοσίων χώρων, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα γ) να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται μετά την αξιολόγηση των προσφορών σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 5

6 *Σημείωση: Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει (επί ποινή απορρίψεως) να συμπίπτει με την ημερομηνία της κατάθεσης της προσφοράς στην υπηρεσία μας. Σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας courier η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία παράδοσης του φακέλου της προσφοράς στο ταχυδρομείο ή την εταιρεία courier. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης δεν δύναται να είναι προγενέστερη από την ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 2) Παραστατικά εκπροσώπησης, σε περίπτωση που οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση γ, του Π.Δ 118/2007). 3) Ιδιωτικό Συμφωνητικό για τις ενώσεις προμηθευτών, στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής στην Ένωση καθώς και ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο αναπληρωτής του. Στο ίδιο έγγραφο θα πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 4) Πιστοποιητικό από επίσημους φορείς πιστοποίησης, τουλάχιστον σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000 ή ισοδύναμο, για τη διαχείριση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. 5) Αποδεικτικά τουλάχιστον 3ετούς εμπειρίας σε σχετικούς χώρους. Θα κατατεθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο τουλάχιστον τρείς (3) Συμβάσεις εργασιών που έχει επισυνάψει με άλλους φορείς του Δημοσίου κατά την τελευταία 3ετία στους οποίους έχει προσφέρει τις Υπηρεσίες του. Επισημαίνεται ότι : Οι ενώσεις προμηθευτών, υποβάλλουν κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Β) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος για την τεχνική προσφορά, στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής: Η λέξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Νεομ. Γεωργίου 1 Συν. Πεντέλης ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ο αριθμός διακήρυξης : (17/2014) 6

7 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax). Το Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου για τα οποίο γίνεται η προσφορά. Μέσα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται σε δύο αντίγραφα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ (σελ. 21 της παρούσας Διακήρυξης). Γ) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος για την οικονομική προσφορά, στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής: Η λέξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Νεομ. Γεωργίου 1 Συν. Πεντέλης ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ο αριθμός διακήρυξης: (17/2014) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax). Το Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου για τα οποίο γίνεται η προσφορά. Μέσα στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται σε δύο αντίγραφα (επί ποινή απορρίψεως) η οικονομική προσφορά Παράρτημα ΙIΙ (σελ. 22 της παρούσας Διακήρυξης). Σε ξεχωριστό κεφάλαιο της οικονομικής προσφοράς οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού (εργολάβοι) υποχρεούνται με ποινή αποκλεισμού (άρθρο 68 του Ν.3863/2010 ΦΕΚ 115/ τεύχος Α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013-ΦΕΚ 88/ τεύχος Α ), να συμπληρώσουν : 1. Την κατάσταση υπαλλήλων (παρ.2 του Υποδείγματος του Παρατήματος ΙΙΙ) στην οποία θα αναγράφονται: Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθεί στους χώρους καθαριότητας του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας του Κ.Κ.Π.Π.Ηπείρου. Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας τους. Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. [Ως ωφέλιμη συνολική επιφάνεια των καθημερινών εργασιών καθαρισμού εννοείται η συνολική επιφάνεια, όπως περιγράφεται στον πίνακα «Χαρακτηριστικά των Κτιριακών Συγκροτημάτων» του Παραρτήματος Ι]. 2. Να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο (παρ. 3 του Υποδείγματος του παραρτήματος ΙΙΙ) τα ακόλουθα στοιχεία συμπληρώνοντας στον αντίστοιχο πίνακα : α) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων β) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά γ) το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών, των αναλωσίμων, του εργολαβικού κέρδους και των νόµιμων υπέρ δηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. 7

8 3. Να επισυνάψουν σε ένα αντίγραφο τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 4. Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση με υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου, με όσα ο νόμος επιφέρει περί ψευδούς δήλωσης, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Το πάσης φύσεως προσωπικό που θα απασχολήσω θα είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ. Υποχρεώνομαι να τηρώ όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική νομοθεσία) και τις διατάξεις για τις αμοιβές, ωράριο εργασίας, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, κοινωνικών παροχών, νομίμων αδειών και αναπαύσεων ώστε να καλύπτονται τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες, για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεών μου έναντι του Παραρτήματος, αποζημιώσεων, φόρων κ.λπ., θα ευθύνομαι δε έναντι των Ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ αυτές. Οι νόμιμες αποδοχές του προσωπικού που απασχολώ, δεν θα είναι σε καμία περίπτωση κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, ενώ αυτές βαρύνουν εμένα. Με την ανάληψη του έργου Υπηρεσιών Καθαριότητας θα ασφαλίσω με δικές μου δαπάνες το προσωπικό για κάθε είδους ατύχημα. Επίσης δεσμεύομαι να εκπληρώσω όλες τις υποχρεώσεις μου απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. Τέλος, δεσμεύομαι να παρέχω, όποτε μου ζητηθεί, όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκείνα που θα επιβεβαιώνουν τις προηγούμενες δηλώσεις μου.» ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές κατατίθενται, έως την ημερομηνία που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη, στο Γραφείο Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, που εδρεύει στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομ. Γεώργιος», και παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του πρόχειρου Διαγωνισμού αμέσως πριν την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως ορίζεται. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την ορισµένη ηµεροµηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται άμεσα στην Υπηρεσία Γραμματείας Πρωτοκόλλου για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η υπηρεσία αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και πριν τη σύναψη των συμβάσεων, θα υποβάλλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην υπηρεσία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η υπηρεσία δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης. Η υπηρεσία µπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος σύμφωνα με τα αναγραφόμενα της παραγράφου 2γ του άρθρου 22 «τροποποίηση άρθρου 68 του ν. 3863/2010» του Ν. 4144/2013. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζονται με την παρούσα διακήρυξη σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 1. Αριθμείται, μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 2. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς (ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται σ αυτό το στάδιο, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή). 8

9 3. Σφραγίζονται και μονογράφονται από την επιτροπή, όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο, ενώ ταυτόχρονα γίνεται έλεγχος και συμφωνία του περιεχομένου τους με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 4. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται, μονογράφονται και αξιολογούνται από την αρμόδια Επιτροπή. Εάν στο Διαγωνισμό η προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαμηλή, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση Προσφοράς). Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της Προσφοράς αυτής. Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την από χαμηλότερη τιμή προσφορά βάση της παραπάνω περιγραφείσας διαδικασίας αξιολόγησης. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 5. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από το παραπάνω όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν κατά την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί από την πρόσκληση. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων, που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται Πρακτικό αιτιολογημένης απόρριψης των Προσφορών, το οποίο υποβάλλεται στο νόμιμο και αρμόδιο αποφασιστικό όργανο να αποφανθεί και να εγκρίνει το Πρακτικό. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες, καθώς επίσης και η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών επισημαίνονται τα εξής: 1. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης. 2. Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχουν, θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον προσφέροντα και να μονογράφονται κατά τον έλεγχο και από την επιτροπή. 3. Κάθε προσφορά ασαφής, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται και η λήξη της: εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Γίνεται η κατακύρωση υπέρ του προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή. 5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 6. Οι συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης. 9

10 7. Κάθε προσφορά συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, η υπηρεσία κοινοποιεί εγγράφως το αποτέλεσμα στον προσφέροντα υπέρ του οποίου πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και στους λοιπούς συμμετέχοντες. Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποχρεούται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν (άρθρο 6 του Κ.Π.Δ. 118/2007), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά: Δικαιολογητικά που απαιτούνται μετά την αξιολόγηση των προσφορών Α) Οι Έλληνες πολίτες: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, και της δόλιας χρεωκοπίας. ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις τους. ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ Ή ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Β) Οι αλλοδαποί : 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή διαδικασία πτώχευσης ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις περί ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 10

11 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους με το οποίο θα πιστοποιείται ότι ήταν εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή σε άλλες επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι σ αυτό μέχρι την επίδοση της ειδοποίησης. Γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 1. Τα κατά περίπτωση (ημεδαπών ή αλλοδαπών) παραπάνω δικαιολογητικά. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (Εφετείο για τις Α.Ε., Πρωτοδικείο για τις Ο.Ε.και Ε.Ε. κ.λ.π.), έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ήειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις ή διαδικασία τέτοιων περιπτώσεων. 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε., και Ε.Π.Ε. και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο των Α.Ε., από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεωκοπία. Δ) Οι συνεταιρισμοί 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση, της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. 3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής, ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Ε) Οι ενώσεις προμηθευτών Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. ΣΤ) Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας [παρ. 2γ και 2δ του άρθρου 22 «τροποποίηση άρθρου 68 του ν. 3863/2010» του ν. 4144/2013]. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Η μη έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό. Όταν ο προμηθευτής δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα, ακολουθεί κατακύρωση στην αμέσως επόμενη συμφέρουσα προσφορά και ούτω καθ εξής. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ 11

12 Στο τελικό στάδιο, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση στον ανάδοχο/χους, προκειμένου να προσέλθει/θουν εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή τους για την υπογραφή της σύμβασης. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον ανάδοχο/χους, η σύμβαση, με βάση το άρθ. 23 του Π.Δ.118/2007, θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της Σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) δεν προσέλθει, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ 118/2007. Σε περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της Συμβάσεως που θα υπογραφεί, θα εφαρμόζονται οι κείμενες περί προμηθειών Δημοσίου Τομέα Διατάξεις. Η ισχύς της συμβάσεως που θα συναφθεί θα ξεκινά από την υπογραφή της και θα λήγει την , με δυνατότητα δίμηνης μονομερούς παράτασης. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου για λογαριασμό του Παραρτήματος και τον ανάδοχο. Κατά τα λοιπά η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ειδικούς όρους του Παραρτήματος Ι (σελ της παρούσας Διακήρυξης). Σε γενικές γραμμές ο ανάδοχος υποχρεούται: 1. Να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 2. Να παρέχει τις υπηρεσίες καθαριότητας κάθε ημέρα, σύμφωνα με τις απαιτούμενες ώρες εργασίας που έχουν δηλώσει στην τεχνική τους προσφορά 3. Να διαθέτει όλα τα αναγκαία εργαλεία, σκεύη και υλικά καθαρισμού και συσκευασίας, τα οποία απαραίτητα θα έχουν τις απαιτούμενες άδειες των υγειονομικών και λοιπών αρχών, για την καλή εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι. 4. Τα μηχανήματα καθαρισμού πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση από άποψη λειτουργίας και να είναι όσο το δυνατόν αθόρυβα. 5. Σε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει αμέσως, ώστε η εκτέλεση του αναλαμβανόμενου έργου να είναι απρόσκοπτη. 1. Πληρωμή ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή της αμοιβής των εργασιών καθαριότητας, θα γίνεται στον ανάδοχο με προσκόμιση : 1. αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από τη ΔΟΥ για τυχόν χρέη προς το Δημόσιο, 2. αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ και τυχόν άλλα ασφαλιστικά ταμεία των επιτηδευματιών (Ο.Α.Ε.Ε., Ταμείο Εμπόρων) για το ότι είναι ενήμερος μέχρι ένα μήνα πριν από την έκδοση του τιμολογίου και 3. βεβαίωση της Επιτροπής παραλαβής εργασιών περί εκπληρώσεως όλων των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων. 2. Κρατήσεις 12

13 Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ, 2% χαρτόσημο επί του Μ.Τ.Π.Υ και 20% Ο.Γ.Α χαρτοσήμου (επί του χαρτοσήμου) καθώς και ο προβλεπόμενος κάθε φορά φόρος επί προμηθειών υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα (σήμερα 8%). Επίσης, κατά την πρώτη πληρωμή παρακρατείται εφάπαξ ποσό ύψους 0,10% επί της συνολικής καθαρής συμβατικής αξίας υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (αρθρο 4 Ν. 4013/2011). Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων και τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς των ειδών στις υπηρεσίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή αναδόχου σ' αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007). 2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διενέργειας του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλήψεως της αναθέτουσας αρχής. δ) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης όσον αφορά τη νομιμότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 4. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής επί της ένστασης απόφασης (σώμα της οποίας τους κοινοποιείται) με φροντίδα τους. 5. Ο προμηθευτής κατά του οποίου επιβάλλονται οι τυχόν κυρώσεις λόγω των ενστάσεων, έχει δικαίωμα να υποβάλλει προσφυγή μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 15, του Π.Δ. 118/ Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, θα πρέπει να προσκομισθεί το παράβολο που προβλέπεται από τη παράγραφο 6, του άρθρου 15, του Π.Δ. 118/

14 ΑΡΘΡΟ 9 Ο ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το τεύχος της διακήρυξης μπορεί να διατίθενται σε έντυπη μορφή από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, έναντι απόδειξης με την καταβολή του ποσού #10,00# Ευρώ. Εναλλακτικά, οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν ηλεκτρονικά πρόσβαση στο τεύχος μέσα από την ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π.Η. από το πεδίο «Διακηρύξεις». Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 8 παρ.1 της παρούσας. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 10 Ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, που εδρεύει στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» και σε σχετικούς χώρους του: Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας, Πανόραμα, 46100, Ηγουμενίτσα, Επίσης θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Εκτός από την ανάρτησή της στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», η παρούσα Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος», ορισμένη έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου: «Διακηρύξεις». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου (Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Ιωάννινα) στο τηλέφωνο: κα. Κούρου, καθώς και στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας (Μονάδα Ηγουμενίτσας) στο τηλέφωνο Για περιπτώσεις οι οποίες δε διευκρινίζονται με την παρούσα διακήρυξη, γνωμοδοτεί η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού εφαρμόζοντας αυτά που κατά περίπτωση ορίζονται με το Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). Ο Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ανήκει στο διαγωνισμό 17/2014) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ταχ. Διεύθυνση Επιφάνεια (σε τ.μ.) Απαιτούμενες ώρες καθαρισμού ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Πανόραμα, 46100, Ηγουμενίτσα Εσωτερικοί χώροι: 1.134,75 Εξωτερικοί χώροι 500,00 Καθημερινές: 07:00-13:00 10:00-14:00 16:30-19:30 Σαββατοκύριακα-Αργίες: 07:00-13:00 16:30-19:30 Κατώτατο όριο ατόμων που θα απασχοληθεί στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα): τρία (3) Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας από τον ανάδοχο θα γίνεται με τους εξής όρους: 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες καθημερινά, για τις απαιτούμενες ώρες, όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. Γενικότερα, αλλαγή στο ωράριο εργασίας μπορεί να γίνεται ύστερα από συνεννόηση της υπηρεσίας με τον ανάδοχο. 2. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος πρέπει να φέρει ομοιόμορφη στολή που θα είναι ίδια από πλευράς ποιότητας και χρώματος και θα υπόκειται στην έγκριση του Παραρτήματος, να είναι ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους, στους περιθαλπόμενους φιλοξενουμένους και στο προσωπικό των Παραρτημάτων και να τηρεί πιστά τις εντολές των αρμοδίων οργάνων. 3. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις των Παραρτημάτων ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ όσον οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών του. 4. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνον εφόσον έχουν τις απαραίτητες άδειες παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα και είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. 15

16 5. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική νομοθεσία) και τις διατάξεις για τις αμοιβές, ωράριο εργασίας, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων κ.λπ., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ αυτές. Οι νόμιμες αποδοχές του προσωπικού που απασχολεί, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, ενώ αυτές βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει με δικές του δαπάνες το προσωπικό για κάθε είδους ατύχημα. Επίσης υποχρεώνεται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 6. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην παροχή στο προσωπικό του των νομίμων αδειών και αναπαύσεων και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες, για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεών του έναντι του Παραρτήματος. 7. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο απ αυτόν προσωπικό, ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου και να δέχεται τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα των τυχόν αποσκευών του κατά την αποχώρηση από το Παράρτημα. 8. Το εκάστοτε Παράρτημα δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται αν δεν υποδεικνύεται ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του εργολάβου να εφοδιάζει το Παράρτημα με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. 9. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, αν κρίνει ότι κάποιος από το προσωπικό του αναδόχου είναι ακατάλληλος ή από άποψη εκτέλεσης της εργασίας καθαριότητας ή από άποψη συμπεριφοράς, να ζητήσει την αντικατάστασή του, μετά από αιτιολογημένη απόφασή της και ο ανάδοχος την αποδέχεται χωρίς καμία ένδικη ή άλλου είδους αντίρρηση. 10. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί όλα τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας για την διαφύλαξη της υγείας του προσωπικού του (εμβολιασμός κ.λπ.), ενώ για κάθε συνέπεια από την παραβίαση αυτών των μέτρων το Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου δεν θα φέρει καμία ευθύνη. 11. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η τήρηση βιβλίων επικοινωνίας με τους αρμόδιους των Παραρτημάτων, με σκοπό την αναγραφή σ αυτά τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων. Επίσης υποχρεώνεται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ αυτόν από τα αρμόδια όργανα του εκάστοτε Παραρτήματος. 12. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας στο χώρο που θα του δοθεί από το Παράρτημα για την φύλαξη των πραγμάτων και υλικών του. 13. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνος έναντι του εκάστοτε Παραρτήματος για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα για όλο τον χρόνο διάρκειας της σύμβασης και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας. 14. Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύμφωνα με τα παραπάνω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας θα επιβάλλεται από το Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου ποινική ρήτρα από 150,00 μέχρι 590,00 ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της ζημιάς, παρακρατούμενη από την μηνιαία αμοιβή του. Σε περίπτωση υποτροπής, η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται, διατηρουμένου του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του εργολάβου εκπτώτου. 15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία εργαλεία, σκεύη και υλικά καθαρισμού και συσκευασίας, τα οποία απαραίτητα θα έχουν τις απαιτούμενες άδειες των Υγειονομικών και λοιπών αρχών. 16

17 16. Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιωνδήποτε δικαιωμάτων του ανάδοχου, που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί και η εκχώρηση και ενεχυρίαση οποιωνδήποτε απαιτήσεων του ανάδοχου. 17. Ο ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεστεί λόγους ανώτερης βίας, για τη μη εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως εκτέλεση αυτής, ούτε δύναται να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις που τον βαρύνουν από τη σύμβαση, εάν δεν επικαλεστεί και αποδείξει τα περιστατικά της ανώτερης βίας, εντός 2 ημερών από τότε που έλαβαν χώρα τα περιστατικά αυτά. 18. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει άμεσα και να καθαρίζει τοπικά, σε οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση του ζητηθεί. 19. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να διαθέτει επόπτη, τον οποίο και θα γνωστοποιήσει στο Παράρτημα, όλες τις ώρες εργασίας του προσωπικού του, για επίβλεψη του έργου και επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα του Παραρτήματος. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα) οι όροι παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνουν τα εξής: Το πρόγραμμα εργασίας θα καθορίζεται και σε συνεργασία με την επιτροπή επιστασίας του έργου για την απρόσκοπτη και τη συνεχή καθαριότητα του Παραρτήματος, σύμφωνα με το ωράριο καθαριότητας που θα καθορίζεται από το γραφείο επιστασίας του Παραρτήματος και θα ισχύει γενικώς και είναι: Καθημερινές: 07:00-13:00 10:00-14:00 16:30-19:30 Σαββατοκύριακα-Αργίες: 07:00-13:00 16:30-19:30 Υποχρεωτική η γνωστοποίηση του πίνακα εργασίας των εργαζομένων του ιδιωτικού συνεργείου στη Διεύθυνση του Παραρτήματος. Ο ανάδοχος θα καθαρίζει καθημερινά: 1) Γραφεία Διοίκησης Ιατρείο Γραφείο Κοινωνικού Λειτουργού Στάση αδερφής Φυσιοθεραπευτήριο Γραφείο Τεχνικού. Αποκομιδή απορριμμάτων καθημερινά. Ξεσκόνισμα επίπλων μία (1) φορά την εβδομάδα. Αφαίρεση αποτυπωμάτων χεριών από όλες τις επιφάνειες, έπιπλα, πόμολα, πόρτες και παράθυρα καθημερινά. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων καθημερινά. W.C Μπάνια: Αποκομιδή απορριμμάτων πλύσιμο νιπτήρες βρύσες λεκάνες πλακάκια καθρέπτες. Σκούπισμα σφουγγάρισμα δαπέδων καθημερινά. Σκούπισμα σφουγγάρισμα μπαλκονιών δύο (2) φορές την εβδομάδα. Ο καθαρισμός των τζαμιών και των θυρών θα γίνεται μία (1) φορά την εβδομάδα. Γενική καθαριότητα όλων των παραπάνω χώρων θα γίνεται μία (1) φορά τον μήνα 17

18 2) Εσωτερικοί χώροι Παραρτήματος: Σαλόνι περιθαλπομένων και επισκεπτών θάλαμοι περιθαλπομένων - W.C. Μπάνια περιθαλπομένων αποθηκευτικοί χώροι διάδρομοι Παραρτήματος Μπαλκόνια. Αποκομιδή απορριμμάτων καθημερινά. Καθαρισμός κομοδίνων, επιφανειακά σε καθημερινή βάση και σχολαστικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πάντα σε πρωινή βάρδια, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, παρουσία Νοσηλευτικού προσωπικού. Ο καθαρισμός των κλινών (κρεβάτια) θα γίνεται μία (1) φορά την εβδομάδα, πάντα σε πρωινή βάρδια, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ξεσκόνισμα ντουλαπών, τηλεοράσεων, πινάκων, καρεκλών, πολυθρόνων, τραπεζάκια σαλονιού, φωτιστικών θα γίνεται μία (1) φορά την εβδομάδα. Ο καθαρισμός των τζαμιών και των θυρών θα γίνεται μία (1) φορά την εβδομάδα. Αφαίρεση αποτυπωμάτων χεριών από όλες τις επιφάνειες, έπιπλα, πόμολα, πόρτες, παράθυρα και χειρολαβές καθημερινά. W.C. Μπάνια περιθαλπομένων: Αποκομιδή απορριμμάτων πλύσιμο νιπτήρες βρύσες λεκάνες - πλακάκια - καθρέπτες - χειρολαβές. Σκούπισμα - σφουγγάρισμα δαπέδων καθημερινά. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων και μπαλκονιών δύο (2) φορές την εβδομάδα. Καθάρισμα ψυγείων περιθαλπομένων - Προσωπικού μία (1) φορά την εβδομάδα. 3) Μαγειρεία Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων καθημερινά. Καθαρισμός των τζαμιών και των θυρών καθημερινά. W.C Μπάνια μαγειρείων: Αποκομιδή απορριμμάτων πλύσιμο νιπτήρες βρύσες λεκάνες πλακάκια καθρέπτες. Σκούπισμα σφουγγάρισμα δαπέδων καθημερινά. 4) Τραπεζαρία περιθαλπομένων Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων καθημερινά. Καθαρισμός των τζαμιών και των θυρών μία (1) φορά την εβδομάδα. Καθαρισμός τραπεζών και καρεκλών μία (1) φορά την εβδομάδα. Ξεσκόνισμα πινάκων και επίπλων μία (1) φορά την εβδομάδα. Η τραπεζαρία θα καθαρίζεται μετά το πρωινό ρόφημα, ώρα 08:15, μετά το γεύμα, ώρα 13:30 και μετά το δείπνο, ώρα 19:00. 5) Καθαρισμός Εξωτερικού χώρου τρεις (3) φορές την εβδομάδα. Να γίνεται έλεγχος του εξωτερικού χώρου για σκουπίδια τρείς (3) φορές την εβδομάδα και να συλλέγονται τυχόν σκουπίδια που υπάρχουν στον προαύλιο χώρο. 6) Εκκλησία Παραρτήματος - Θυρωρείο Γενική καθαριότητα μία (1) φορά το μήνα. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία εργαλεία, σκεύη και υλικά καθαρισμού και συσκευασίας, τα οποία απαραίτητα θα έχουν τις απαιτούμενες άδειες των υγειονομικών και λοιπών αρχών, για την καλή εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται ανωτέρω, ενώ θα έχουν και την έγκριση του Παραρτήματος. Τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται για την καθαριότητα των χώρων θα διατίθενται από τον ανάδοχο Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και δεν θα πρέπει να προκαλούν φθορά στους χώρους και τα αντικείμενα. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει στο Γενικό Χημείο του Κράτους την 18

19 ποιότητα των υλικών και ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται προς τις παρατηρήσεις και να αντικαθιστά τα υλικά κ.λ.π. που προκαλούν φθορά. Τα απορρίμματα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα μεταφέρονται στο χώρο συγκέντρωσης των σκουπιδιών, ώστε να είναι εύκολη η αποκομιδή τους από τα ειδικά αυτοκίνητα μεταφοράς απορριμμάτων. Για τον εργοδότη υπάρχει η υποχρέωση να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του απαραίτητου νερού που χρειάζεται, καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται. Ο ανάδοχος ωστόσο πρέπει να φροντίζει για όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση. Η εργασία θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιμελημένη και θα ελέγχεται από τριμελή επιτροπή που θα ορισθεί για κάθε Υπηρεσία, προς την τήρηση των συμφωνηθέντων. Ο ανάδοχος θα πρέπει, για την παροχή των υπηρεσιών του, να διαθέτει : Καρότσια περισυλλογής απορριμμάτων, Καρότσια σφουγγαρίσματος ή κουβάδες σφουγγαρίσματος, Ηλεκτρικές σκούπες. Τα υλικά καθαρισμού βαρύνουν τον ανάδοχο και περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα : α/α Είδος 1 Χλωρίνη 2 Υγρό καθαρισμού πατώματος 3 Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4 Σακούλες απορριμμάτων και για καλάθια γραφείου 5 Σκούπες 6 Σφουγγαρίστρες μεγάλες 7 Καθαριστικό αλάτων 8 Καθαριστικό λεκάνης τουαλέτας 9 Γάντια που θα χρησιμοποιεί το προσωπικό του αναδόχου κατά την εκτέλεση των εργασιών Τα μηχανήματα καθαρισμού πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση από άποψη λειτουργίας και να είναι όσο το δυνατόν αθόρυβα. Σε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει αμέσως, ώστε η εκτέλεση του αναλαμβανόμενου έργου να είναι απρόσκοπτη. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί με επιμέλεια τις εργασίες καθαρισμού όπως περιγράφονται ανωτέρω, για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης που θα συναφθεί. Ο εργοδότης κάνει έλεγχο των χώρων που καθαρίζονται. Η εποπτεία και ο έλεγχος της καθαριότητας των κτιρίων, θα διενεργείται από Επιτροπή Ελέγχου που θα οριστεί από την υπηρεσία ή τους εντεταλμένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, σε ημερομηνίες που θα καθορίζει η Διοίκηση και χωρίς προειδοποίηση (αιφνιδιαστικά) κατά την κρίση τους. Αν η ειδική επιτροπή διαπιστώσει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες παραβάσεις παρουσία του αναδόχου ή του τυχόν ορισθέντος νόμιμου εκπροσώπου του συντάσσει πρωτόκολλο παραβάσεως που υπογράφεται και από τον ανάδοχο. Η υπογραφή του αναδόχου είναι υποχρεωτική με την έννοια 19

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 23/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 23/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ιωάννινα, 12-9-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1488 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ιωάννινα, 04 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 22/12/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ7ΛΛ-Τ3Ω 13PROC001614795 2013-09-11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΘΗΝΑ, 18/03/2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5609 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση ΑΔΑ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 12646 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 20-5-2015 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 16-1-2015 Αρ. Πρωτ.: 106 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 04-07- 2012 Αρ. Διακήρυξης: 14 Αριθ. Πρωτ.: 4233 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα