ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ.181 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας οικονομικού έτους 2015 Στη Μάνδρα, σήμερα, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.11945/ πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη Παρόντα μέλη: 1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 4. Ρόκας Περικλής 5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική Απόντα μέλη: 1. Αδάμ Μελέτιος 2. Δουδέσης Δημήτριος 1

2 H Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1 ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και το οποίο αποφασίστηκε να συζητηθεί ομόφωνα καθώς επιβάλλεται να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιπυρικής προστασίας έθεσε υπόψη των μελών: την από εισήγηση της Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την αναμόρφωση του Π/Υ που έχει ως κάτωθι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Μάνδρα: 24/6/2015 Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 Τηλέφωνο: ΦΑΧ: Ταχ.Κώδ.: Μάνδρα Προς Οικονομική Επιτροπή Δημοτικό Συμβούλιο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 96 περ.26.του Ν.3852/2010 στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται η μέριμνα σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία του ΚΑΕ ποσού ,00 για εργασίες καθαρισμού οικοπέδων για λόγους αντιπυρικής προστασίας. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Αναστασία Φουτούλη Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά Η Οικονομική Επιτροπή Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και : 1.τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ). 2.το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 3.την παρ 5 άρθ. 23 Ν. 3536/07 4.το εγγρ / ΥΠ.ΕΣ 5.την παρ.5 του άρθρου 77 Ν. 4172/ την από εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Αποφασίζει Ομόφωνα Α. Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ως κάτωθι : 2

3 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δημιουργία ΚΑΕ Εξόδου Εργασίες για καθαρισμό οικοπέδων για λόγους αντιπυρικής προστασίας ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,15 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,15 Β. Η προτεινόμενη αναμόρφωση θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί. Η απόφαση πήρε αα 181 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Η Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Τα μέλη : 1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 3. Ρόκας Περικλής 4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 3

4 4

5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ.182 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.800,00 από τoν Κ.Α με τίτλο :«Λοιπός Εξοπλισμός(Προμήθεια σε πλαστικές καρέκλες για τις ανάγκες του Δήμου)» Στη Μάνδρα, σήμερα, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.11945/ πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη Παρόντα μέλη: 1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 4. Ρόκας Περικλής 5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική Απόντα μέλη: 1. Αδάμ Μελέτιος 2. Δουδέσης Δημήτριος 1

7 Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 2 ο έκτακτο θέμα(του οποίου ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε στα πλαίσια του προγραμματισμού για τις εκδηλώσεις του Δήμου) έθεσε υπ όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 382/ έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 3.800,00 και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α με τίτλο: «Λοιπός Εξοπλισμός(Προμήθεια σε πλαστικές καρέκλες για τις ανάγκες του Δήμου)»και ζήτησε την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης. Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά Η Οικονομική Επιτροπή Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της : 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ). 2. την αριθμό ΑΑΥ 382/ έκθεση ανάληψης υποχρέωσης. 3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 4. Την ανάγκη για «Λοιπός Εξοπλισμός(Προμήθεια σε πλαστικές καρέκλες για τις ανάγκες του Δήμου)» 5. Το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης,με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης. Αποφασίζει Ομόφωνα Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 3.800,00 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α του οικονομικού έτους 2015 με τίτλο: «Λοιπός Εξοπλισμός(Προμήθεια σε πλαστικές καρέκλες για τις ανάγκες του Δήμου)». Η απόφαση πήρε αα 182 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Η Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Τα μέλη : 1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 3. Ρόκας Περικλής 4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 2

8 3

9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ.183 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ,00 από τoν Κ.Α με τίτλο :«Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης των υπηρεσιών (που αφορούν θέματα Εθνικού Κτηματολογίου, Πράξεων Εφαρμογής, Τακτοποίησης και Αναλογισμού)» Στη Μάνδρα, σήμερα, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.11945/ πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη Παρόντα μέλη: 1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 4. Ρόκας Περικλής 5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική Απόντα μέλη: 1. Αδάμ Μελέτιος 2. Δουδέσης Δημήτριος 1

11 Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 3 ο έκτακτο θέμα(του οποίου ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε καθώς υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες για την διεκπεραίωση των υποθέσεων που αφορούν το Εθνικό Κτηματολόγιο) έθεσε υπ όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 383/ έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους ,00 και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α με τίτλο: «Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης των υπηρεσιών (που αφορούν θέματα Εθνικού Κτηματολογίου, Πράξεων Εφαρμογής, Τακτοποίησης και Αναλογισμού»και ζήτησε την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης. Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά Η Οικονομική Επιτροπή Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της : 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ). 2. την αριθμό ΑΑΥ 383/ έκθεση ανάληψης υποχρέωσης. 3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 4. Την ανάγκη για «Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης των υπηρεσιών (που αφορούν θέματα Εθνικού Κτηματολογίου, Πράξεων Εφαρμογής, Τακτοποίησης και Αναλογισμού» 5. Το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης,με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης. Αποφασίζει Ομόφωνα Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους ,00 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α του οικονομικού έτους 2015 με τίτλο: «Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης των υπηρεσιών (που αφορούν θέματα Εθνικού Κτηματολογίου, Πράξεων Εφαρμογής, Τακτοποίησης και Αναλογισμού». Η απόφαση πήρε αα 183 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Η Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Τα μέλη : 1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 3. Ρόκας Περικλής 4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 2

12 3

13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αριθμ.Αποφ: 184 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αποδοχή δωρεάς εργασιών αποκατάστασης αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Κοινότητα Ερυθρών Στη Μάνδρα,σήμερα, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.11945/ πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη Παρόντα μέλη: 1. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 4. Ρόκας Περικλής 5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική Απόντα μέλη: 1. Αδάμ Μελέτιος 2. Δουδέσης Δημήτριος 1

15 Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 4o έκτακτο θέμα, του οποίου ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε καθώς έκρινε ότι πρόκειται για μία συμφέρουσα πρόταση που πρέπει να εξεταστεί καθώς αφορά την αποδοχή δωρεάς για εργασίες αποκατάστασης αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Κοινότητα Ερυθρών, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ / επιστολή του κου Αθανασίου Μαρτίνου με την οποία εκφράζει την πρόθεση του να προσφέρει ως δωρεά εργασίες αποκατάστασης σε αγροτικούς δρόμους στις Ερυθρές συνολικής έκτασης 21 χλμ Στη συνέχεια η Πρόεδρος ανέφερε ότι πρόκειται για μία αξιέπαινη πράξη και προτείνει την αποδοχή της παραπάνω δωρεάς, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες. Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά Η Οικονομική Επιτροπή Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 1 περ. η Ν. 3852/2010 Αποφασίζει Ομόφωνα Α. Αποδέχεται τη δωρεά του κου Αθανάσιου Μαρτίνου για εργασίες αποκατάστασης αγροτικών δρόμων της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών συνολικής έκτασης 21 χλμ. Β. Εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες όλου του δημοτικού συμβουλίου για αυτή την ιδιαίτερα ευγενική χειρονομία. Η απόφαση πήρε αα 184 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Η Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Τα μέλη : 1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 3. Ρόκας Περικλής 4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ - 2 -

16 - 3 -

17 - 4 -

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ.185 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Κατακύρωση η μη αποτελέσματος Πρόχειρου Διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών «Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου»του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος Στη Μάνδρα, σήμερα, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.11945/ πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη Παρόντα μέλη: 1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 4. Ρόκας Περικλής 5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική Απόντα μέλη: 1. Αδάμ Μελέτιος 2. Δουδέσης Δημήτριος

19 H Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι: «.Κατακύρωση η μη αποτελέσματος Πρόχειρου Διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών «Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου»του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015 έθεσε ενώπιον της Επιτροπής τα ακόλουθα : Με την 82/2015 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ενέκρινε την τρόπο εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών :Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου με την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού. Με την 158/2015 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης ποσού ,00 από τους Κ.Α , , , , και με τίτλους «Ασφάλιστρα λοιπών μηχανημάτων,ασφάλιστρα φορτηγών & λοιπών μεταφορικών μέσων, Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων,ασφάλιστρα μηχανημάτων έργου και Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» Με την υπ αριθμ.159/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η Μελέτη και η Κατάρτιση όρων του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών «Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου»του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 και αποφασίστηκε η διενέργεια του παραπάνω διαγωνισμού για τις ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 (έναρξη παραλαβής από την Επιτροπή των προσφορών ) μέχρι 9:30 (λήξη παραλαβής των προσφορών ). Με τα αριθμ. πρωτ 10544,10545,και 10546/ έγγραφα δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: Θριάσιο, Αμαρυσια, Ελεύθερος Διάλογος, και στον πίνακα ανακοινώσεων, η υπ αριθ / περίληψη διακήρυξης για τον ανωτέρω διαγωνισμό. Όπως προκύπτει από το αριθ.πρωτ: 11593/ Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών για Παροχή Υπηρεσιών Μειοδότης για τον πρόχειρο διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015 ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α &Α.Ε. Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. ν αποφανθεί σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου & πήρε υπόψη της : 1.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/ Την με αριθμ.μελέτη :ΔΠ 26/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας. 3.Την 82/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας με την οποία ενέκρινε την τρόπο εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών :Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου με την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού. 4.Την 158/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης ποσού ,00 από τους Κ.Α , , , , και με τίτλους «Ασφάλιστρα λοιπών μηχανημάτων,ασφάλιστρα φορτηγών & λοιπών μεταφορικών μέσων, Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων,ασφάλιστρα μηχανημάτων έργου και Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» 5. Την υπ αριθμ.159/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη και η Κατάρτιση όρων του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών «Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου»του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 και αποφασίστηκε η διενέργεια του παραπάνω διαγωνισμού για τις ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 (έναρξη παραλαβής από την Επιτροπή των προσφορών ) μέχρι 9:30 (λήξη παραλαβής των προσφορών ). 6.Τα αριθμ.πρωτ 10544,10545,και 10546/ έγγραφα με τα οποία δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: Θριάσιο, Αμαρυσια, Ελεύθερος Διάλογος, και στον πίνακα ανακοινώσεων, η υπ αριθ / περίληψη διακήρυξης για τον ανωτέρω διαγωνισμό.. 2

20 7.Το αριθ.πρωτ: 11593/ Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών για Παροχή Υπηρεσιών Μειοδότης για τον πρόχειρο διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015 ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α &Α.Ε. 8.Την Οικονομική προσφορά της εταιρείας ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α & Α.Ε. Αποφασίζει Ομόφωνα 1.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα για το πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου»του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 στην Εταιρία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ &ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ ,ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ 17672, ΑΦΜ , ΔΟΥ:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ»με οικονομική προσφορά για το σύνολο των οχημάτων ,00 (Μικτά Ολικά Ασφάλιστρα )μέση τιμής προσφοράς ανά όχημα 377,61 2.Εξουσιοδοτεί την Κα Δήμαρχο να προβεί στην υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού που αφορά «Ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου»του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 Η απόφαση πήρε αα 185 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Η Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Τα μέλη : 1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 3. Ρόκας Περικλής 4.Παπακωνσταντίνου Αγγελική ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 3

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ. 186 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Κατακύρωση η μη αποτελέσματος Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια και τοποθέτηση Υδρομετρητών»του Δήμου Μάνδρας-Ειδύλλιας για το έτος Στη Μάνδρα, σήμερα, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.11945/ πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη Παρόντα μέλη: 1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 4. Ρόκας Περικλής 5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική Απόντα μέλη: 1. Δουδέσης Δημήτριος 2. Αδάμ Μελέτιος

22 H Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι: Κατακύρωση η μη αποτελέσματος Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια και τοποθέτηση Υδρομετρητών»του Δήμου Μάνδρας-Ειδύλλιας για το έτος 2015 έθεσε ενώπιον της Επιτροπής τα ακόλουθα : Με την 87/2015 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ενέκρινε τον τρόπο εκτέλεσης της Προμήθειας και Τοποθέτησης Υδρομετρητών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015 με την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού. Με την 160/2015 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης ποσού ,00 από τον Κ.Α με τίτλο : «Προμήθεια Υδρομετρητών» Με την υπ αριθμ.161/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η Μελέτη και η Κατάρτιση όρων του Πρόχειρου Διαγωνισμού για Προμήθεια και τοποθέτηση Υδρομετρητών του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας για το έτος 2015 και αποφασίστηκε η διενέργεια του παραπάνω διαγωνισμού για τις ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 (έναρξη παραλαβής από την Επιτροπή των προσφορών ) μέχρι 9:30 (λήξη παραλαβής των προσφορών ). Με τα αριθμ. πρωτ 10550,10551,και 10553/ έγγραφα δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: Αμαρυσια, Ελεύθερος Διάλογος, Θριάσιο, και στον πίνακα ανακοινώσεων, η υπ αριθ / περίληψη διακήρυξης για τον ανωτέρω διαγωνισμό. Όπως προκύπτει από το αριθ.πρωτ: 11844/ Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών Μειοδότης για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Προμήθεια και τοποθέτηση Υδρομετρητών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015»ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε. Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. ν αποφανθεί σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου & πήρε υπόψη της : 1.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/ Την με αριθμ.μελέτη :ΔΠ 29/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας. 3. Την 87/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας με την οποία ενέκρινε τον τρόπο εκτέλεσης της Προμήθειας και Τοποθέτησης Υδρομετρητών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015 με την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού. 4.Την 160/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης ποσού ,00 από τον Κ.Α με τίτλο : «Προμήθεια Υδρομετρητών» 5.Την υπ αριθμ.161/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη και η Κατάρτιση όρων του Πρόχειρου Διαγωνισμού για Προμήθεια και τοποθέτηση Υδρομετρητών του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας για το έτος 2015 και αποφασίστηκε η διενέργεια του παραπάνω διαγωνισμού για τις ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 (έναρξη παραλαβής από την Επιτροπή των προσφορών ) μέχρι 9:30 (λήξη παραλαβής των προσφορών ). 6.Τα αριθμ. πρωτ 10550,10551,και 10553/ έγγραφα με τα οποία δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: Αμαρυσια, Ελεύθερος Διάλογος, Θριάσιο, και στον πίνακα ανακοινώσεων, η υπ αριθ.10549/ περίληψη διακήρυξης για τον ανωτέρω διαγωνισμό. 7.Το αριθ.πρωτ: 11844/ Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών από το οποίο Μειοδότης για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Προμήθεια και τοποθέτηση Υδρομετρητών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015»ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε. 8.Την Οικονομική προσφορά της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε. 2

23 Αποφασίζει Ομόφωνα 1.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα για το πρόχειρο διαγωνισμό για «Προμήθεια και τοποθέτηση Υδρομετρητών» του Δήμου Μάνδρας-Ειδύλλιας για το έτος 2015 στην Εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.» που πρόσφερε το ποσό ,40 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% 2.Εξουσιοδοτεί την κα Δήμαρχο να προβεί στην υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού που αφορά το πρόχειρο διαγωνισμό για «Προμήθεια και τοποθέτηση Υδρομετρητών»του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015 Η απόφαση πήρε αα 186 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Η Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Τα μέλη : 1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 3. Ρόκας Περικλής 4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 3

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ.187 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ,00 από τoν Κ.Α με τίτλο : «Φύλαξη λουόμενων στις παραλίες του Δήμου» Στη Μάνδρα, σήμερα, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.11945/ πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη Παρόντα μέλη: 1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 4. Ρόκας Περικλής 5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική Απόντα μέλη: 1. Αδάμ Μελέτιος 2. Δουδέσης Δημήτριος 1

25 Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 374/ έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους ,00 και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α με τίτλο: «Φύλαξη λουόμενων στις παραλίες του Δήμου»και ζήτησε την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης. Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά Η Οικονομική Επιτροπή Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της : 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ). 2. την αριθμό ΑΑΥ 374/ έκθεση ανάληψης υποχρέωσης. 3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 4. Την ανάγκη για «Φύλαξη λουόμενων στις παραλίες του Δήμου» 5. Το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης,με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης. Αποφασίζει Ομόφωνα Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους ,00 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α του οικονομικού έτους 2015 με τίτλο: «Φύλαξη λουόμενων στις παραλίες του Δήμου». Η απόφαση πήρε αα 187 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Η Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Τα μέλη : 1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 3. Ρόκας Περικλής 4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 2

26 3

27

28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αριθμ.Αποφ: 188 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, Ορισμός υπολόγου και διάθεση πίστωσης ποσού 3.341,10 από τον Κ.Α για λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Μηχ/τα έργου) του Δήμου. Στη Μάνδρα, σήμερα, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.11945/ πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη Παρόντα μέλη: 1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 4. Ρόκας Περικλής 5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική Απόντα μέλη: 1. Αδάμ Μελέτιος 2. Δουδέσης Δημήτριος 1

29 Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε ενώπιον της Επιτροπής ότι πρέπει να γίνει έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, Ορισμός υπολόγου και διάθεση πίστωσης ποσού 3.341,10 από τον Κ.Α που αφορά Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Μηχ/τα έργου) του Δήμου. Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά. 2 Η Οικονομική Επιτροπή Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α / ) Αποφασίζει Ομόφωνα Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 3.341,10 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 για Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Μηχ/τα έργου) του Δήμου. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Χριστοδούλου Ασημίνας η οποία υποχρεούνται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την έκδοση του εντάλματος. Η απόφαση πήρε αα 188 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Η Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Τα μέλη : 1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 3. Ρόκας Περικλής 4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

30

31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ.189 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ,00 από τoν Κ.Α με τίτλο :«Συμβουλευτική υποστήριξη με παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και υπηρεσιών, στις εργασίες αποτύπωσης των οικονομικών δεδομένων της χρήσης» Στη Μάνδρα, σήμερα, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.11945/ πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη Παρόντα μέλη: 1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 4. Ρόκας Περικλής 5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική Απόντα μέλη: 1. Αδάμ Μελέτιος 2. Δουδέσης Δημήτριος 1

32 Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 376/ έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους ,00 και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α με τίτλο: «Συμβουλευτική υποστήριξη με παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και υπηρεσιών, στις εργασίες αποτύπωσης των οικονομικών δεδομένων της χρήσης»και ζήτησε την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης. Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά Η Οικονομική Επιτροπή Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της : 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ). 2. την αριθμό ΑΑΥ 376/ έκθεση ανάληψης υποχρέωσης. 3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 4. Την ανάγκη για «Συμβουλευτική υποστήριξη με παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και υπηρεσιών, στις εργασίες αποτύπωσης των οικονομικών δεδομένων της χρήσης»» 5. Το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης,με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης. Αποφασίζει Ομόφωνα Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους ,00 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α του οικονομικού έτους 2015 με τίτλο: «Συμβουλευτική υποστήριξη με παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και υπηρεσιών, στις εργασίες αποτύπωσης των οικονομικών δεδομένων της χρήσης». Η απόφαση πήρε αα 189 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Η Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Τα μέλη : 1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 3. Ρόκας Περικλής 4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 2

33 3

34

35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ.190 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Εκδίκαση της υπ αριθμ.11294/ ένστασης της Εταιρείας AΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε κατά των συμμετεχόντων εταιρειών Δ.Δημητρακόπουλος ΑΕ και ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ που αφορά τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμού Προμήθεια Καυσίμων (κίνησης -θέρμανσης)λιπαντικών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και του ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ)για το έτος 2015 Στη Μάνδρα, σήμερα, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.11945/ πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη Παρόντα μέλη: 1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 4. Ρόκας Περικλής 5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική Απόντα μέλη: 1 Δουδέσης Δημήτριος 2. Αδάμ Μελέτιος

36 Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 6 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε ενώπιον της Επιτροπής : 1.Στις αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ το με αριθμ.πρωτ:11063/ (ορθή επανάληψη)πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών το οποίο έχει ως ακολούθως: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Ημερομηνία: 10 /6 /2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Αριθμ: Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 Τηλέφωνο: ΦΑΧ: Ταχ.Κώδ.: Μάνδρα ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Θέμα: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια καυσίμων (κίνησης-θερμανσης),λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 και του ΝΠΔΔ(ΔΟΚΑΠ)». Η δαπάνη θα καλυφθεί όπως αναφέρετε στην αριθ. 58/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα δοθεί ανά κατηγορία ήτοι: 1.Καύσιμα ΔΚ Οινόης :Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανα είδος υλικού προμηθείας) επι της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων. 2.Καύσιμα ΔΚ Ερυθρών: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανα είδος υλικού προμηθείας) επι της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων. 3.Καύσιμα ΔΚ Βιλίων: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανά είδος υλικού προμηθείας) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων. 4.Καύσιμα ΔΚ Μάνδρας: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανά είδος υλικού προμηθείας) επι της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων. 5.Κατηγορία :Λιπαντικά Τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ και η τιμή προσφοράς θα δίνεται ως αριθμός με τρία δεκαδικά ψηφία. Στη Μάνδρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, που συγκροτήθηκε με την αποφ. 2/2015 Οικονομικής Επιτροπής και αποτελείται από τους: 1.Λούκο Γεώργιο 2.Τριαντόπουλο Ιωάννη 3.Χριστοδούλου Ασημίνα Για την διεξαγωγή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια καυσίμων (κίνησης-θερμανσης),λιπαντικών για τις ανάγκες Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή η οποία θα δοθεί ανά κατηγορία ήτοι: 2

37 1.Καύσιμα ΔΚ Οινόης :Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανα είδος υλικού προμηθείας) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων που αναφέρονται κάθε φορά στο σχετικά site της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου) για τις τρέχουσες κάθε φορά τιμές του Νομού Αττικής ανά είδος καυσίμου σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία. 2.Καύσιμα ΔΚ Ερυθρών: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανά είδος υλικού προμηθείας) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων που αναφέρονται κάθε φορά στο σχετικά site της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου) για τις τρέχουσες κάθε φορά τιμές του Νομού Αττικής ανά είδος καυσίμου σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία. 3.Καύσιμα ΔΚ Βιλίων: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανά είδος υλικού προμηθείας) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων που αναφέρονται κάθε φορά στο σχετικά site της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου) για τις τρέχουσες κάθε φορά τιμές του Νομού Αττικής ανά είδος καυσίμου σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία. 4.Καύσιμα ΔΚ Μάνδρας: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανά είδος υλικού προμηθείας) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων που αναφέρονται κάθε φορά στο σχετικά site της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου) για τις τρέχουσες κάθε φορά τιμές του Νομού Αττικής ανά είδος καυσίμου σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία. 5.Κατηγορία :Λιπαντικά Τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ και η τιμή προσφοράς θα δίνεται ως αριθμός με τρία δεκαδικά ψηφία. Έχοντας υπόψη: 1. Την με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)» 2. Τις διατάξεις του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 4. Τις διατάξεις του Ν. 3054/ΦΕΚ Α 230/ «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» 5. Τις διατάξεις του Ν. 1797/ΦΕΚ 114 Α 1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 7. Την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 355/2000/ΦΕΚ 410/ «Πετρέλαιο κίνησης προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» 8. Τις διατάξεις του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/ΦΕΚ 18 Α / Τις διατάξεις του ΠΔ 60/ΦΕΚ 64 Α / «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών συναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Νοεμβρίου Την υπ αριθμ. Π1/358/ Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π προμηθειών που πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών σε συνδυασμό με την Π1/1280/ αντίστοιχη 12. Τις διατάξεις του Ν.4155 ΦΕΚ Α / «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 13. Την υπ αριθμ.π1/2390/2013 Υπουργική Απόφαση 14. Όλη την σχετική ισχύουσα νομοθεσία 15. Την υπ αριθμ. ΔΠ 02/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 16. Την υπ αριθμ. 34/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας 17. Την υπ αριθμ. 58/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Μελέτης και Κατάρτιση όρων Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για Προμήθεια καυσίμων (κίνησης Θέρμανσης) λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας έτους 2015 και του ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ). 3

38 Καταθέσαν ηλεκτρονικά μέχρι στις οι παρακάτω εταιρείες και απεστάλησαν μέχρι των προκαθορισμένων ημερομηνιών ταχυδρομικά λοιπά δικαιολογητικά: 1.ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε 2.Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 3,ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ 4.ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, προέβη στην αποσφράγισή τους στην μονογραφή και στο έλεγχο τους. Στη συνέχεια η Επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά και έκανε δεκτούς στο διαγωνισμό τους: 1.ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε 2.Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 3.ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. Δεν έγιναν δεκτοί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού οι κάτωθι συμμετέχοντες: 2].ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ α] Στην υπεύθυνη Δήλωση δεν είναι εγγεγραμμένο ότι θα τροφοδοτεί με δικά του μέσα χωρίς επιπλέον χρέωση στην προσφερόμενη τιμή. Η Επιτροπή έκρινε ότι: Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό υπήρξαν τέσσερεις συμμετοχές διαγωνιζομένων με προσφορά για την κατηγορία 5 Λιπαντικά και καμία για τις άλλες κατηγορίες. Οι προσφορές της ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ της Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και της ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε είναι σύμφωνες με τα όσα ορίζει η διακήρυξη και οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω η επιτροπή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α]Την συνέχιση του διαγωνισμού για την κατηγορία 5 και το άνοιγμα των οικονομικής προσφορών για την εταιρεία ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. και την Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε και ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε. Β]Την εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για κήρυξη του διαγωνισμού για τις κατηγορίες 1,2,3,4 ως άγονου. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λούκος Γεώργιος Τριαντόπουλος Ιωάννης Χριστοδούλου Ασημίνα 2.Στις η Εταιρεία AΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε υποβάλλει ένσταση μαζί με την καταβολή παραβόλου Δημοσίου της Δ.Ο.Υ Χαλκίδας αξίας 1.000,00 με αριθμό Διπλοτύπου 13147/ κατά του ανωτέρω πρακτικού με αριθ.πρωτ:11063/ (Ορθή Επανάληψη). 3.Το υπ αριθμ.πρωτ:11848/ Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών επί της ανωτέρω ένστασης που έχει ως ακολούθως: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μάνδρα ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ αριθμ. πρωτ Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 Τηλέφωνο: ΦΑΧ: Ταχ.Κώδ.: Μάνδρα 4

39 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Θέμα: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια καυσίμων (κίνησης- Θερμανσης),λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 και του ΝΠΔΔ(ΔΟΚΑΠ)». Η δαπάνη θα καλυφθεί όπως αναφέρετε στην αριθ. 58/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα δοθεί ανά κατηγορία ήτοι: 1.Καύσιμα ΔΚ Οινόης :Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανα είδος υλικού προμηθείας) επι της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων. 2.Καύσιμα ΔΚ Ερυθρών: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανα είδος υλικού προμηθείας) επι της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων. 3.Καύσιμα ΔΚ Βιλίων: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανα είδος υλικού προμηθείας) επι της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων. 4.Καύσιμα ΔΚ Μάνδρας: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανα είδος υλικού προμηθείας) επι της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων. 5.Κατηγορία :Λιπαντικά Τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ και η τιμή προσφοράς θα δίνεται ως αριθμός με τρία δεκαδικά ψηφία. Στη Μάνδρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις ημέρα Πέμπτη. και ώρα 14:00 ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, που συγκροτήθηκε με την αποφ. 2/2015 Οικονομικής Επιτροπής και αποτελείται από τους: 1.Λούκο Γεώργιο 2.Τριαντόπουλο Ιωάννη 3.Χριστοδούλου Ασημίνα Για την εξέταση των ενστάσεων που αφορούν τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια καυσίμων (κίνησης-θερμανσης),λιπαντικών για τις ανάγκες Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή η οποία θα δοθεί ανά κατηγορία ήτοι: 1.Καύσιμα ΔΚ Οινόης :Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανα είδος υλικού προμηθείας) επι της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων που αναφέρονται κάθε φορά στο σχετικά site της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου) για τις τρέχουσες κάθε φορά τιμές του Νομού Αττικής ανά είδος καυσίμου σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία. 2.Καύσιμα ΔΚ Ερυθρών: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανά είδος υλικού προμηθείας) επι της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων που αναφέρονται κάθε φορά στο σχετικά site της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου) για τις τρέχουσες κάθε φορά τιμές του Νομού Αττικής ανά είδος καυσίμου σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία. 3.Καύσιμα ΔΚ Βιλίων: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανα είδος υλικού προμηθείας) επι της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων που αναφέρονται κάθε φορά στο σχετικά site της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου) για τις τρέχουσες κάθε φορά τιμές του Νομού Αττικής ανά είδος καυσίμου σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία. 4.Καύσιμα ΔΚ Μάνδρας: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανα είδος υλικού προμηθείας) επι της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων που αναφέρονται κάθε φορά στο σχετικά site της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου) για τις τρέχουσες κάθε φορά τιμές του Νομού Αττικής ανά είδος καυσίμου σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία. 5.Κατηγορία :Λιπαντικά Τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ και η τιμή προσφοράς θα δίνεται ως αριθμός με τρία δεκαδικά ψηφία. Έχοντας υπόψη: 1.Την με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ Εσωτερικών «Ενιαίος Καονισμός Προμθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)» 2.Τις διατάξεις του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυμθίσεις συναφών θεμάτων» 3.Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 4.Τις διατάξεις του Ν. 3054/ΦΕΚ Α 230/ «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» 5.Τις διατάξεις του Ν. 1797/ΦΕΚ 114 Α 1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 6.Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 7.Την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 355/2000/ΦΕΚ 410/ «Πετρέλαιο κίνησης προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» 8.Τις διατάξεις του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 5

40 9.Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/ΦΕΚ 18 Α / Τις διατάξεις του ΠΔ 60/ΦΕΚ 64 Α / «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών συναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Νοεμβρίου Την υπ αριθμ. Π1/358/ Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π προμηθειών που πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών σε συνδυασμό με την Π1/1280/ αντίστοιχη 12.Τις διατάξεις του Ν.4155 ΦΕΚ Α / «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 13.Την υπ αριθμ.π1/2390/2013 Υπουργική Απόφαση 14.Όλη την σχετική ισχύουσα νομοθεσία 15.Την υπ αριθμ. ΔΠ 02/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 16.Την υπ αριθμ. 34/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας 17.Την υπ αριθμ. 58/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Μελέτης και Κατάρτιση όρων Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για Προμήθεια καυσίμων (κίνησης Θέρμανσης) λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας έτους 2015 και του ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ) 18.Το υπ αριθμ / πρακτικό της Επιτροπής 19.Το υπ αριθμ.11063/ πρακτικό της Επιτροπής 20.Την από αναρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ ένσταση του συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό Δ. Δημητρακόπουλος Α.Ε. 21.Την από αναρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ ένσταση του συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ Η επιτροπή παρέλαβε δύο ενστάσεις από τις οποίες: Η ένσταση του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό Δ.Δημητρακόπουλος ΑΕ δεν συνοδεύεται από παράβολο 1.000,00 Ευρώ ως ορίζεται στο άρθρο 13 ο της 5250/ διακήρυξης και επομένως δεν μπορεί να εξεταστεί από την επιτροπή του διαγωνισμού. Η ένσταση του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ΑΦΟΙ Οικονόμου ΟΕ συνοδεύεται από παράβολο 1.000,00 Ευρώ και έχει συμμορφωθεί με τον όρο για καταβολή παραβόλου και η οποία εξετάζεται από την επιτροπή του Διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ένσταση η εταιρεία ΑΦΟΙ Οικονόμου ΟΕ εξετάζονται τα κατωτέρω: Για την εταιρεία Δ.Δημητρακόπουλος ΑΕ 1.Έχει κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001:2008 RILUB S.P.A. στο οποίο αναγράφεται ημερομηνία λήξης , επομένως δεν διαθέτει ISO σε ισχύ για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών της κατηγορίας που συμμετέχει, δεδομένου ότι το ISO αποδεικνύει ότι τα προσφερόμενα είδη είναι γνήσια και όχι ανακυκλωμένα λιπαντικά. 2.Μέρος των προσφερόμενων λιπαντικών δηλώνεται ότι παράγονται από την εταιρεία SLIDER ΑΒΕΕ, για την οποία δεν έχει προσκομισθεί πιστοποιητικό ISO ή DIN η οποία είναι και η παραγωγός εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της συγγραφής υποχρεώσεων της ΔΠ2/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας. Έχει κατατεθεί πιστοποιητικό της εταιρείας ΕΛΙΝΟΪΛ (μεσάζον έμπορος) 3.Στο φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών για το προϊόν EURATF 6 PLUS δεν καλύπτονται τις τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται από τη μελέτη ΔΠ2/2015 Για την εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ: 1.έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως εμπιστευτικού χαρακτήρα τεχνικά χαρακτηριστικά και εμπορικές προδιαγραφές παραγωγικών εταιρειών, πληροφορίες, στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να είναι εμπιστευτικά δεδομένου ότι ως κριτήριο ανάθεσης έχει επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπτυχθεί ο υγιής ανταγωνισμός. 2.Η εταιρεία δηλώνει ως παραγωγό κάποιων λιπαντικών την εταιρεία SHELL για την οποία δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικό ISO ή DIN 3.Η κατάσταση προσωπικού έχει εκδοθεί από Δημόσιο Φορέα (Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικού τομέα Θεσσαλονίκης) επομένως δεν απαιτείται ψηφιακή υπογραφή 4.Υπάρχει πιστοποιητικό του ΕΒΕΘ που περιγράφει το αντικείμενο της εταιρείας περιληπτικά και το εν λόγω πιστοποιητικό παραπέμπει στο ΦΕΚ 13591/ που περιγράφονται όλες οι δραστηριότητες και εν προκειμένω αυτή που μας αφορά 5.Ο Μαρκάτης Ευθύμιος είναι εργαζόμενος χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα (Δεν υπάρχει κατάσταση προσωπικού ΕΛΒΟ και ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ). Επιπλέον υπάρχει βεβαίωση της εταιρίας ΕΛΒΟ ότι ο Μαρκάτης Ευθύμιος είναι υπάλληλός της στην οποία ουδεμία αναφορά γίνεται για ασφάλιση και ασφαλιστική ενημερότητα. Η επιτροπή έκρινε ότι Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω Πρέπει να γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ και να αποκλεισθούν από το επόμενο στάδιο οι εταιρείες α] Δ. Δημητρακόπουλος Α.Ε. για όλους τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω και β] η ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ από το επόμενο στάδιο για τους λόγους 1, 2 και 5 που αναφέρονται ανωτέρω. Επομένως στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού περνάει η εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ για την οποία πρέπει να ανοιχτεί η οικονομική προσφορά. 6

41 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λούκος Γεώργιος Τριαντόπουλος Ιωάννης Χριστοδούλου Ασημίνα Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά Η Οικονομική Επιτροπή Μετά την εισήγηση της Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω εκτεθέντα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α / ) Αποφασίζει ομόφωνα Α. Κάνει αποδεκτή την υπ αριθμ.11294/ ένσταση της Εταιρείας AΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε και επομένως αποκλείονται από το επόμενο στάδιο για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω με αριθμ.πρωτ:11848/ σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων οι εταιρείες α] Δ. Δημητρακόπουλος Α.Ε και β] η ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ και Β. Αποδέχεται τη συμμετοχή της Εταιρείας με την επωνυμία AΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε στο επόμενο στάδιο στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του Διαγωνισμού Γ) Ορίζει ως ημερομηνία για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 και ώρα 13:00. Η απόφαση πήρε αα 190 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Η Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Τα μέλη : 1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 3. Ρόκας Περικλής 4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 7

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αριθμ.Αποφ: 170 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ 238 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -22-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ. 278 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -30-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ.218 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -21-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη, ήτοι :

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη, ήτοι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 19/21.09.2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Aρ. Απόφασης 249/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 20 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 20, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 29/30.12.2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Απόφασης 353/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 345/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 345/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 345/2015 ΘΕΜΑ 4 ο : Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 17680/25-09-2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16ης/23-09-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26/2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/28-01-2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατακύρωση επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ορθή Π.Α.Υ. περιπτ.ζ του διατακτικού. ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 311/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 311/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 311/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 35/30-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 39/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 651 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 27/7/2012 Αριθ. Πρωτ. : 9678 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

3) την υπ αριθ.πρωτ / γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 4) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία των φακέλων

3) την υπ αριθ.πρωτ / γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 4) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία των φακέλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 217 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 22/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/01-02-2016 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 6 /.08.05 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Aρ. Απόφασης 3/05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1661/2-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 37 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: ,Fax: Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: ,Fax: Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 315/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 49710 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 658/2015 Από το Πρακτικό της 53ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για Την Ανάθεση του Έργου :

1 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για Την Ανάθεση του Έργου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(Ως προς το όνομα του αναδόχου) Αριθμ. Απόφ.: 95/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 13/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Αριθμ. Απόφ.: 133/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Αριθμ. Απόφ.: 133/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Αριθμ. Απόφ.: 133/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 18/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάργας Στο Καναλάκι σήμερα την 28η Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 92148 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 613/2013 Από το Πρακτικό της 62ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 230/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 230/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 230/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την έκτη (6 η ) Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στo Δημoτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης / 2013 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης / 2013 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 170 / 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 207 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 207 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 207 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 4/11/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη, ήτοι :

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη, ήτοι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 18/1.09.2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Aρ. Απόφασης 241/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση Οδών 2017».

«Συντήρηση Οδών 2017». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 27/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:209/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 19 ης από 31.8.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 19/9/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 05/02-04-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 05/02-04-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 05/02-04-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 35/2017 ΘΕΜΑ 9 ο : Έγκριση ή μη του 1 ου πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 14 η /3/ /3/2016

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 14 η /3/ /3/2016 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 11-05-2016 πρώτης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -13-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αριθμ.Αποφ.172 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-06-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 248

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 248 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 248 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 18/9/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 28/30-09-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ορθή επανάληψη με απαλοιφή στοιχείων Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 84/2017 ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση ή μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 18 / 2016 συνεδρίασης ΑΡ. ΑΠΟΦ. 101 / 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 18 / 2016 συνεδρίασης ΑΡ. ΑΠΟΦ. 101 / 2016 Τ AGENCY eeest e s t Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγία Παρασκευή 31-03-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. - 9510 - ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρας ( λόγω αναπλήρωσης της τακτικού υπαλλήλου Ναλμπάντη Ελένη)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρας ( λόγω αναπλήρωσης της τακτικού υπαλλήλου Ναλμπάντη Ελένη) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 16 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 26/11-09-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 406 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 406 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 406 Της 36ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 37055/601/22-9-2011 πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 598 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 4ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 4ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 4ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 06/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 06/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 06/12-03-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2810 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

2. Λ. Ακριβόπουλος 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος 6. Α. Αποστολόπουλος 7. Γ. Μελιόπουλος ΓΕΝΙΚΟ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

2. Λ. Ακριβόπουλος 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος 6. Α. Αποστολόπουλος 7. Γ. Μελιόπουλος ΓΕΝΙΚΟ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το αριθμ. 34/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 527 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση πρακτικών διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ Σ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 283 / 2017 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 38 / 2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ.57 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -6-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 558 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας-Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002897498 2015-07-07

15PROC002897498 2015-07-07 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 384/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/28-01-2013 συνεδριάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 256 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 256 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-6-2013) ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 256 Επαναλαμβάνεται ορθώς η ως άνω απόφαση, επειδή στο αποφασιστικό μέρος, η επιμέρους συμβατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 14/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 14/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 14/24-05-2016 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 533 Της 43ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 44530/746/2011 πρόσκληση που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 94 / 2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 6

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία επίδοσης της πρόσκλησης στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η 17/12/2015. Ημερομηνία συνεδρίασης : 21 Δεκεμβρίου 2015

Ημερομηνία επίδοσης της πρόσκλησης στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η 17/12/2015. Ημερομηνία συνεδρίασης : 21 Δεκεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 000548/07-01-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 16/10.08.2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Aρ. Απόφασης 226/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ Π.Α.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονοµικού έτους 2015

Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονοµικού έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 31/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΟΚ67-ΨΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 18 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 25 ης Νοεμβρίου Αριθ. απόφασης 231 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 18 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 25 ης Νοεμβρίου Αριθ. απόφασης 231 Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 18 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 25 ης Νοεμβρίου 2014 Αριθ. απόφασης 231 Περίληψη Εξέταση ενστάσεων και έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ».

για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 03 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Μάνδρα 7.7.2014 Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 αριθμ. πρωτ.15970 Τηλέφωνο: 2132014900 ΦΑΧ: 2105555880 Ταχ.Κώδ.: 19600 Μάνδρα ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Μάνδρα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 1 ης από 21.1.2013 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση ΑΤΜ της Τράπεζας ΕΤΕ στο χώρο του ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Βιλίων

Εγκατάσταση ΑΤΜ της Τράπεζας ΕΤΕ στο χώρο του ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Βιλίων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 270 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγκατάσταση ΑΤΜ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 22ης /2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα