ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ)"

Transcript

1 Θήβα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: οικ.δ.σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΑΣ Τμήμα: Προμηθειών Προς: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι Τ.Κ.: 320, Θήβα Τηλ.: fax: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ) Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95(ΦΕΚ Α 19/1-2-95) 2. Το Π.Δ.118/07 3. Τις διατάξεις του ΦΕΚ Β 1291/10 4. Το γεγονός ότι o ανωτέρω διαγωνισμός έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ. 11), Κατηγορία: CPV , Περιγραφή είδους: Ορθοπεδικά υλικά(αναλώσιμο υλικό ορθοπεδικής), Συνολική αξία: , Την με αριθμ. 3457/ Απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή της 5ης Υ.Πε. για την διενέργεια του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών(αναλώσιμο υλικό ορθοπεδικής). 6. Την με αριθμ. 15/ Πράξη του Ενιαίου Δ.Σ. Εξουσιοδότησης του Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.Θηβών για ορισμό επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ Την αριθμ. ΔΣ 537α/ Απόφαση Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.Θηβών με την οποία εγκρίνει τη διενέργεια του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών(αναλώσιμο υλικό ορθοπεδικής), τον ορισμό επιτροπών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 8. Το με αριθμ. 7971/ Έγκρισης των Τεχνικών Προδιαγραφών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας. 9. Την με αριθμ.πρωτ.5735/ (ΑΔΑ: Β45Α4690Β0-ΣY5) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ. Σε εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων και διατάξεων και με στόχο τη διασφάλιση τόσο της δημόσιας υγείας όσο και του δημοσίου συμφέροντος το Γ.Ν.Θηβών προβαίνει στη διαδικασία ανάθεσης δια συλλογής προσφορών, προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών(αναλώσιμο υλικό ορθοπεδικής), προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α. Στη διαδικασία δια συλλογής προσφορών μπορούν να συμμετέχουν όλες οι εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία θα πρέπει μαζί με την υποβολή της προσφοράς τους να υποβάλουν τα παρακάτω: Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, πρέπει: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.

2 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης (δικαιολογητικά κατακύρωσης). Β. ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή και σε ξεχωριστό από τα δικαιολογητικά φάκελο. Γ.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους (κλειστή) σε ένα φάκελο μέχρι την ημέρα Δευτέρα στη γραμματεία του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ημέρα Τρίτη από την επιτροπή. Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των προμηθευτών. Κατά την ημέρα αυτή, και μόνον αυτή, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να λάβουν γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων. Η επιτροπή στη συνέχεια θα συντάξει τον ενιαίο πίνακα των οικονομικών προσφορών. Το Νοσοκομείο θα προχωρήσει στην υπογραφή σχετικής σύμβασης. Δ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕ Σ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ: α) 10cmX2m β) 12cmX2m γ) 15cmX2m δ) cmx2m ε) 5cmX3,6m στ) 7,5cmX3,6m ζ) 10cmX3,6m η) 12,5cmX3,6m ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ: α) 5cmX4,5m β) 7,5cmX4,5m γ) 10cmX4,5m δ) 12,5cmX4,5m ε) 15cmX4,5m ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΥΨΟΥ α) 5cm X 2,7-3m β) 7,5cm X 2,7-3m γ) 10cm X 2,7-3m δ) 15cm X 2,7-3m ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΕΞΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΓΡΑΙΝΟΝΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 2 ΛΕΠΤΩΝ, ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ FIBER GLASS ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΡΗΤΙΝΗ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΚΜΑΓΕΙΟ ΕΛΑΦΡΗ, ΣΚΛΗΡΟ, ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΟΤΑΝ ΒΡΑΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΌ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΝΑΡΘΗΚΟΤΑΙΝΙΑ ΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΛΗ ΔΙΑΒΡΕΞΗ ΣΕ ΝΕΡΟ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 70% FIBERGLASS & 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΥΨΩΣΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ Η ΥΛΙΚΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ, ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΕΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ ΣΤΟΥΣ 121 C0,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΣ, ΜΑΛΑΚΟΣ,ΑΠΑΛΟΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ α) δ) 300 ε) 50 στ) 100 ζ) 0 η) 0 α) 30 β) 50 γ) 100 δ) 150 ε) 100 α) 100 β) 500 γ) 00 δ) 00

3 ΑΠΛΟΣ ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ α) 5cm β)7,5cm γ)10cm δ)12cm ε) 15cm στ) cm ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝ ΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ TENSOPLAST (ΣΕ ΤΑΝΥΣΜΟ): α) 6cmX4,5m β) 8cmX4,5m γ) 10cmX4,5m ΠΙΕΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ β) 8cm X 5m γ) 10cm X5m δ) 12cm X5m. ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΑΖΗΣ α) 6,00cm X 4m β) 8,00cm X4m γ) 10,0cm X 4m δ) 12,0cmX 4m ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΌ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ β)8cm X 5m γ)10cm X 5m δ)12cm X 5m ε)15cm X 5m στ)cm X 5m ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΤΑΣΗΣ (ΤΑΝΥΣΜΕΝΟ): α)6cm X 7m β)8cm X 7m γ)10cm X 7m δ)12cm X 7m ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ DACRON ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΥΓΡΑΣΙΑ, ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝ ΒΡΑΧΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΌ ΒΑΜΒΑΚΙ/RETON, ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ LATEX, Η ΔΕ ΚΟΛΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΠΙΔΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΝΟΥΝ,ΜΕ ΧΝΟΥΔΩΤΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΦΘΟΡΑ ΑΚΡΕΣ,ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΕΧΡΩΜΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ100% ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΦΛΕΒΙΚΑ ΕΛΚΗ, ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΒΙΣΚΟΖΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ. ΝΑ ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΛΙΠΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ, ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ,ΦΙΛΙΚΟΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ,ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΛΕΝΕΤΑΙ,ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΙΧΝΗ ΕΛΑΣΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΔΕΣΕΙΣ α) 400 β) 450 γ) 500 δ) 350 ε) 400 στ) 350 α) 30 β) 100 γ) 100 α) γ) 30 δ) 30 α) γ) 30 δ) 30 α) 500 β) δ) 3000 ε) 2500 στ) 500 α)100 β) 0 δ) 400

4 ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝ ΟΣ, ΠΙΕΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ α)7,5cm Χ 3m β)10,0cm Χ 3m γ)15,0cm Χ 3m (ΤΑΝΥΣΜΕΝΟ: 6m) ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ β) 8cm X 5m γ) 10cm X 5m δ) 12cm X 5m ε) 15cm X 5m στ) cm X 5m ΝΑΡΘΗΚΑΣ α) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΡΠΟΥ β) ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗΣ ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ γ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ δ) ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗΣ ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ ε) ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ZIMMER στ) ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΑΛΑΚΟ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΚΕΣ-ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΟΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΔΕΣΕΙΣ. ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΜΟΣ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΝΑ ΜΗΝ ΦΘΕΙΡΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΠΛΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΛΟΙΦΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΗΜΕΙΑ. ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΚΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ Ή ΔΕΡΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΌ ΜΑΛΑΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΜΑΛΑΚΟ, ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΝΤΙΕΦΙΔΡΩΤΙΚΟ. Ο ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ-ΚΑΡΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΠΑΝΕΛΛΑ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΜΕ ΒΙΝΙΛΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΡΕΙΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. ΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΛΑΦΡΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΝΕ ΕΧΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ FOAM ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΌ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΕΚΤΟ.ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΑ, ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ α) α) 100 β) 100 γ) 400 δ) 400 ε) 400 στ) 400 α) 50 β) γ) 15 δ) ε) 100 στ) ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΔΥΟ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ. ΌΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΤΥΠΟΥ MAIAMI ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ, ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ 16 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ COLLAR & CUFF 0 17 ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΔΑ ΑΠΛΗ ΑΠΌ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΕΛΗΞΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΕΞΗ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ, ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ, ΑΝΤΙΕΦΙΔΡΩΤΙΚΗ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ 18 ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΔΑ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ NEOPRENE, ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ, ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΝΤΙΕΦΙΔΡΩΤΙΚΟ, ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΟΣ 30

5 ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΑΠΛΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΟ α) ΕΛΑΣΤΙΚΟ β) ΜΕ ΔΕΣΤΡΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΑΠΛΟΣ ΩΜΟΥ ΑΠΛΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΕΡΟΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 50 ΑΠΛΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Ή ΜΕ ΔΕΣΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΕΡΟΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΕΞΗ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ, ΑΝΤΙΕΦΥΔΡΩΤΙΚΗ. ΝΑ ΕΙΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΚΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ, ΤΙΡΑΝΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΓΚΡΑΦΑ, ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ α) β) ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΚΛΙΠΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΕΧΡΙ ΓΟΝΑΤΟ ΜΕΧΡΙ ΜΗΡΟ ΔΙΧΤΥΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΥ α) Νο 0 β) Νο 1 γ) Νο 2 δ) Νο 3 ε) Νο 4 στ) Νο 5 ζ) Νο 6 η) Νο 7 θ) Νο 8 ι) Νο 9 κ) Νο α)1000 β)1000 α) 10 γ) 60 δ) 60 ε) 30 στ) ζ) 10 η) 10 θ) 5 ι) 5 κ) 5 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ