ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ."

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ck 1/58 A ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ Μάθημα : Πληροφορική Χρόνος : 2.30 ώρες Ημερομηνία : 23 Μαΐου 2002 Ώρα εξέτασης : 7.45 π.μ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη Α και Β. Να απαντήσετε σε 8 ΜΟΝΟ ερωτήσεις του μέρους Α και σε 2 ΜΟΝΟ του μέρους Β. Στην περίπτωση που απαντήσετε σε περισσότερες από τις ζητούμενες ερωτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη στη βαθμολογία όσες απαντήσεις ζητούνται και μάλιστα εκείνες που εμφανίζονται πρώτες στο γραπτό σας. Να γράφετε καθαρά και επιμελημένα. Δεν επιτρέπεται η χρήση προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. Η δολίευση τιμωρείται αυστηρά. Να συμμορφώνεστε πρόθυμα με τις οδηγίες των επιτηρητών. ΜΕΡΟΣ Α Από τις 10 ερωτήσεις να απαντήσετε στις 8. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 7,5 μονάδες. 1. Να σχεδιάσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να: α) διαβάζει ένα ποσό σε Λίρες Κύπρου εμφανίζοντας το μήνυμα «Δώστε ποσό σε Λίρες Κύπρου» β) υπολογίζει σε πόσα ευρώ αντιστοιχούν οι λίρες που δόθηκαν (θεωρώντας ότι η τρέχουσα ισοτιμία είναι 1 λίρα = 1.73 ευρώ) γ) εμφανίζει το μήνυμα «Οι Χ Λίρες Κύπρου αντιστοιχούν με Υ Ευρώ» όπου Χ το ποσό σε Λίρες Κύπρου που δόθηκε αρχικά και Υ τα ευρώ στα οποία αντιστοιχούν. Αρχή J 4 N 0 N < =9 Αληθής N N+3 Ψευδής Τέλος 2. Δίνεται το πιο κάτω λογικό διάγραμμα: (α) Να γράψετε τα αποτελέσματα του λογικού διαγράμματος. (β) Να μετατρέψετε το πιο πάνω λογικό διάγραμμα σε πρόγραμμα στη γλώσσα Pascal 3. Δίνονται Ν θετικοί αριθμοί (από το χρήστη) σε τυχαία σειρά όπου Ν=100. Να σχεδιάσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να διαβάζει και να εμφανίζει τους αριθμούς και δίπλα το μήνυμα «ΑΡΤΙΟΣ», εφόσον είναι άρτιος, ή «ΠΕΡΙΤΤΟΣ», εφόσον είναι περιττός. J J*2 J J+N Τύπωσε N,, J 4. Ποιες είναι οι τιμές των πιο κάτω εκφράσεων στην περίπτωση της γλώσσας Pascal: (ι) Writeln(12+2*6); (ιι) Writeln(111 MOD 12/4); (ιιι) Writeln(20 DIV 3 /2); (ιv) Writeln(8-8/4+3); (v) Writeln(27/(ABS(-9)/3));

2 ck 2/58 5. Γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω μαθηματικές εκφράσεις: i) Z ii) iii) Z sin 2x iv) Z ( X Y) v) K J 6 X Z 2 Y 6 1 Z d r 5 d 6. Με τη βοήθεια της προκαταρκτικής εκτέλεσης να γράψετε το αναμενόμενο αποτέλεσμα των πιο κάτω τμημάτων προγραμμάτων. Στη θέση του διαστήματος να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο. Να λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη σωστή εκτέλεση των προγραμμάτων. b) k:=0; α) FOR I:=12 DOWNTO 8 DO p:=23; writeln ( I:4); REPEAT k:=k+2*p; writeln(k:6); UNTIL k>50; 7. Να σχεδιάσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να διαβάζει μια ακολουθία αριθμών που δίνονται από το χρήστη και να τους προσθέτει. Η επανάληψη να τερματίζεται όταν το άθροισμα των αριθμών γίνει ίσο ή μεγαλύτερο από Τέλος να παρουσιάζεται το άθροισμα με το κατάλληλο μήνυμα. 8. Δίνεται η πιο κάτω διαδικασία στην Pascal: Procedure task(var a,b:integer); a:=b+a; end; Να γράψετε τα αποτελέσματα των πιο κάτω τμημάτων προγραμμάτων στην Pascal. Στη θέση του διαστήματος να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο. α) a:=5; b:=8; task(a,b); writeln(a,, b); task(a,a); writeln(a,, b); task(b,a); writeln(a,, b); β) a := 15; b:= 7; c:= 31; IF a <= c THEN task (a,b) ELSE task (b,c); writeln (a,, b,, c); 9. Δίνονται οι πιο κάτω δηλώσεις στην περίπτωση της γλώσσας Pascal: TYPE Arrval = Array[1..10] of Integer; VAR Sample: Arrval; i, j, k: integer; Να γράψετε μια διαδικασία στη γλώσσα Pascal που να διαβάζει 10 αριθμούς και να τους τοποθετεί στο μονοδιάστατο πίνακα Sample. Η διαδικασία επίσης να προσθέτει τους αριθμούς και να παρουσιάζει το άθροισμα τους. 10. Οι μεταβλητές A,B και C στη γλώσσα Pascal είναι τύπου συνόλου και: Α= [1,2,3] Β= [3,5,7,9] C=[4..8] Υπολογίστε τις πιο κάτω εκφράσεις: (i) A*B+C (ii) A*(B+C) (iii) B-A (iv) [0..9]-A

3 ck 3/58 ΜΕΡΟΣ Β Από τις 3 ερωτήσεις να απαντήσετε τις 2. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 20 μονάδες. 1. Δίνεται το αρχείο temp.dat το οποίο περιέχει θερμοκρασίες σε βαθμούς Κελσίου (τύπου Integer) που έχουν καταγραφεί για μία εβδομάδα. Το αρχείο περιέχει θερμοκρασίες, όπως π.χ κτλ. Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα και να γράψετε πρόγραμμα στην Pascal που να διαβάζει τις θερμοκρασίες από το αρχείο χρήστη, να βρίσκει και να τυπώνει: (α) την πιο χαμηλή θερμοκρασία. (β) την πιο ψηλή θερμοκρασία (γ) το μέσο όρο των θερμοκρασιών Το πρόγραμμα θα πρέπει να τυπώνει τα αποτελέσματα συνοδευόμενα από τα κατάλληλα μηνύματα. 2. Να σχεδιάσετε ένα λογικό διάγραμμα και να γράψετε ένα πρόγραμμα στην Pascal που να: (α) διαβάζει τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα ακεραίων αριθμών με το όνομα Α που αποτελείται από 10 γραμμές και 4 στήλες (β) υπολογίζει το άθροισμα κάθε γραμμής του πίνακα Α και το αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα με το όνομα Β (γ) παρουσιάζει το περιεχόμενο του πίνακα Β με τα κατάλληλα μηνύματα. Το πρόγραμμα πρέπει να τυπώνει τα κατάλληλα μηνύματα και επικεφαλίδες για τα πιο πάνω αποτελέσματα. 3. Δίνεται η συνάρτηση f(χ,υ) = Υ/(Χ-3) Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα και να γράψετε πρόγραμμα στην Pascal το οποίο να υπολογίζει την τιμή της f(χ,υ) για κάθε ακέραια τιμή Χ από 10 έως 10 και για κάθε ακέραια τιμή Υ από 2 έως -2. Για τις τιμές Χ και Υ να τυπώνεται η τιμή f(χ,υ). Για την περίπτωση που μηδενίζεται ο παρονομαστής να εμφανίζεται το λεκτικό «διαίρεση δια μηδέν». Τα αποτελέσματα προγράμματος θα πρέπει να παρουσιάζονται με την πιο κάτω μορφή: X Y F(X,Y) ΧΧΧ.ΧΧΧΧ ΤΕΛΟΣ

4 ck 4/58

5 ck 5/58 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Β ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ Μάθημα : Πληροφορική Χρόνος : 2.30 ώρες Ημερομηνία : 25 Μαΐου 2002 Ώρα εξέτασης : 7.45 π.μ. ΜΕΡΟΣ Α Από τις 10 ερωτήσεις να απαντήσετε στις 8. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 7,5 μονάδες. 1. Για την κάθε μια από τις πιο κάτω περιπτώσεις να ορίσετε τον τύπο της μεταβλητής που αναφέρονται. Οι πληροφορίες αφορούν τα στοιχεία καταλόγου πελατών μιας εταιρείας; Γράψετε το αντίστοιχο τμήμα δηλώσεων στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal. Δικαιολογείστε την απάντηση σας. (i) Το όνομα ενός πελάτη (ii) Τον αριθμό καταλόγου του πελάτη (iii)το τηλέφωνο του πελάτη (iv) Το φύλο του πελάτη (v) Τη διεύθυνση του πελάτη 2. Να γράψετε τις τιμές των πιο κάτω εκφράσεων στη γλώσσα Pascal: (i) 3+4*12 (ii) 9/2-19 DIV 3 (iii) 13 MOD 5-9/3 (iv) 10*3+5/2 (v) 2.03E- 2*0.01E6 3. Δίνονται οι πιο κάτω δηλώσεις σε γλώσσα Pascal: X:=True, Y:=False, Z:=False; W=True Να γράψετε το αποτέλεσμα των πιο κάτω εκφράσεων στη γλώσσα Pascal: i) NOT (Y OR Z) AND X ii) Z OR Y AND X iii) NOT W OR (W OR NOT X) iv) Z OR X AND W OR Z v) W AND Z AND X 4. Γράψτε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω μαθηματικές εκφράσεις: a Z 5 a b Z 3 b k Z ( k a)( k b)( k c) 3 Z (( a b) 3) 4 i) ii) iii) iv) v) a Z 2 b c 2 Αρχή 5. Δίνεται το πιο κάτω λογικό διάγραμμα: (α) Δώστε τα αποτελέσματα του λογικού διαγράμματος. (β) Να μετατρέψετε το πιο πάνω λογικό διάγραμμα σε πρόγραμμα στη γλώσσα Pascal. 6. (α) Να γράψετε μια διαδικασία με όνομα CALC στη γλώσσα Pascal η οποία να υπολογίζει το τετράγωνο του μισού ενός πραγματικού αριθμού (π.χ. αν ο αριθμός είναι α τότε η διαδικασία να υπολογίζει το (α/2) 2 ). (β) Επίσης, να γράψετε ένα πρόγραμμα που να δέχεται τις τιμές a, b και c, να κάνει χρήση της πιο πάνω διαδικασίας και να υπολογίζει την τιμή x, αν x = (a/2) 2 - (b/2) 2 + (с/2) 2. Το πρόγραμμα να τυπώνει το x. T P P 2 X -2 N 12 N>=8 0 P+X X X+2 N N-1 F ΤΎΠΩΣΕ Ν,,P,, Χ Τέλος

6 ck 6/58 7. Να σχεδιάσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο: (α) να διαβάζει το πλήθος των στοιχείων n (όπου 1 < n < 1000) ενός μονοδιάστατου πίνακα θετικών αριθμών Α (β) να διαβάζει τα στοιχεία, να τα τοποθετεί στον πίνακα Α και να τυπώνει μόνο τους αριθμούς που διαιρούνται με το Να σχεδιάστε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να εκτελεί τα πιο κάτω: (α) να διαβάζει 35 αριθμούς μετά από την εμφάνιση του μηνύματος «Δώστε ένα αριθμό» και να τους αποθηκεύει σε ένα μονοδιάστατο πίνακα Α (β) να υπολογίζει και τυπώνει το μέσο όρο του πίνακα Α εμφανίζοντας το μήνυμα «Μέσος Όρος =» 9. Χρησιμοποιώντας την ένθετη επαναληπτική δομή Να γράψετε ένα πρόγραμμα στη γλώσσα Pascal που να τυπώνει τo πιο κάτω σχήμα * FOR/DO ** BEGIN *** FOR /DO **** ***** END ****** ******* 10. (α) Να γράψετε συνάρτηση σε γλώσσα προγραμματισμού Pascal η οποία να υπολογίζει το άθροισμα Κ (β) Να γράψετε το κυρίως πρόγραμμα, το οποίο να διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό Κ μεταξύ του 1 και του 150. Στην περίπτωση που διαβαστεί ακέραιος μικρότερος από το 1 ή μεγαλύτερος από το 150 να εμφανίζεται το μήνυμα «Αριθμός εκτός ορίων». Διαφορετικά το πρόγραμμα να κάνει χρήση της συνάρτησης που έχετε γράψει στο (α) και να τυπώνει το αποτέλεσμα. ΜΕΡΟΣ Β Από τις 3 ερωτήσεις να απαντήσετε στις 2. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 20 μονάδες. 1. Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα και να γράψετε πρόγραμμα στην Pascal, το οποίο να διαβάζει ένα πίνακα δύο διαστάσεων τύπου (m,n όπου m <100 και n<99) πραγματικών αριθμών. Το πρόγραμμα να: (α) υπολογίζει το μέσο όρο της πρώτης γραμμής (β) τυπώνει όλους τους αριθμούς οι οποίοι είναι πάνω από το μέσο όρο που έχει υπολογιστεί στο (α) Το πρόγραμμα να τυπώνει τις κατάλληλες επικεφαλίδες και μηνύματα για την κάθε μια από τις πιο πάνω περιπτώσεις (α και β). 2. Δίνεται το αρχείο με το όνομα arithmoi.dat το οποίο περιέχει ακέραιους αριθμούς και ένα άδειο αρχείο του ιδίου τύπου με το όνομα passing.dat. Το αρχείο arithmoi.dat περιέχει βαθμούς μαθητών όπως Να γράψετε πρόγραμμα στην Pascal το οποίο να διαβάζει Ν αριθμούς από το χρήστη και να εκτελεί τα πιο κάτω: (α) να υπολογίζει και να τυπώνει τον αριθμό των βαθμών που είναι μικρότεροι από το δέκα (10). (β) να αντιγράφει όλους τους αριθμούς που είναι μεγαλύτεροι από το δέκα σε πίνακα. (γ) με χρήση διαδικασίας να καταταγεί κατά αύξουσα σειρά και να εμφανίζεται στο κυρίως πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα πρέπει να τυπώνει τα αποτελέσματα συνοδευόμενα από τα κατάλληλα μηνύματα. 3. Ο λογαριασμός κατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρεύματος, από μια ιδιωτική εταιρεία, είναι διμηνιαίος και υπολογίζεται με βάση την κατανάλωση. Η αξία του Ηλεκτρικού Ρεύματος υπολογίζεται από τον παρακάτω πίνακα: Κατανάλωση/διμηνία σε KWh , , , ,070 >1301 0,1 Τιμή σε λίρες ανά KWh Παράδειγμα: Αν η κατανάλωση είναι 450 KWh τότε η αξία του ρεύματος υπολογίζεται για τα πρώτα 100 KWh προς 3,5 σεντ το Kwh, τα επόμενα 200 προς 4,0 σεντ το KWh, και τα επόμενα 150 προς 5,0 σεντ το KWh Η χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος προκύπτει αφού προστεθεί ΦΠΑ 10% επί της αξίας. Να σχεδιάσετε λογικό διάγραμμα και γράψετε πρόγραμμα στην Pascal, που να διαβάζει το ονοματεπώνυμο του καταναλωτή, τον αριθμό του μετρητή ρεύματος, την κατανάλωση (ανά δίμηνο), να τυπώνει τα στοιχεία του καταναλωτή και, αφού υπολογίσει τη χρέωσή του, να την εκτυπώνει μαζί με τα στοιχεία του. Το πρόγραμμα θα πρέπει να τυπώνει τα αποτελέσματα συνοδευόμενα από τα κατάλληλα μηνύματα.

7 ΤΕΛΟΣ ck 7/58

8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ck 8/58 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ Μάθημα : Πληροφορική Χρόνος : 2.30 ώρες Ημερομηνία : 01 Ιουλίου 2002 Ώρα εξέτασης : 11:00 13:30 ΜΕΡΟΣ Α 3. Δίνεται το λογικό διάγραμμα: (α) Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης, να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα του λογικού διαγράμματος. (β) Να μετατρέψετε το πιο πάνω λογικό διάγραμμα σε πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Pascal. 4. (α) Να γράψετε τις αντίστοιχες εντολές εκχώρησης στη γλώσσα Pascal για τις πιο κάτω μαθηματικές εκφράσεις: 3 3 X 2(A 2 4 E C i) B ) ii) Y 3(K L) iii) Z iv) 2 M 5 D A M (β) Δίνονται οι πιο κάτω λογικές εκχωρήσεις στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal: X := True; Y := True; Z := False; Ποιο είναι το αποτέλεσμα της κάθε μιας από τις πιο κάτω λογικές εκφράσεις στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal; i) X OR Y ii) X AND (Z OR Y) iii) NOT (Y OR Z AND X) iv) Z AND (Z AND NOT Y) 5. Να σχεδιάσετε λογικό διάγραμμα το οποίο να δέχεται από το πληκτρολόγιο ακολουθία θετικών αριθμών το πλήθος της οποίας είναι άγνωστο τη στιγμή που ετοιμάζεται το διάγραμμα. Επίσης να υπολογίζει και να τυπώνει το άθροισμα τους και το πλήθος των αριθμών. Ως δείκτη τέλους της ακολουθίας να θεωρήσετε τον αριθμό Ένας περιοδεύων πωλητής πληρώνεται οδοιπορικά 14.5 σεντ το χιλιόμετρο. Από το συνολικό ποσό αποκόπτεται το 10%. Να γράψετε ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Pascal το οποίο: α) Να δέχεται τον αριθμό των χιλιομέτρων β) Να υπολογίζει και να τυπώνει το ακαθάριστο ποσό, το ποσό αποκοπής και το καθαρό ποσό που θα πληρωθεί ο πωλητής. 7. α) Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης, να παρουσιάσετε το αποτέλεσμα της πιο κάτω διαδικασίας αν το Χ = 5 και το Υ = 8. procedure prog7a ( var x, y : integer ); var z : integer; z := x; x := y; y := z; writeln( x =,x, y =,y, z =,z) end;

9 ck 9/58 β) Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης, να παρουσιάσετε το αποτέλεσμα του πιο κάτω προγράμματος. program epagogi; const pi = 3.14; var xl, frequency, inductance : real; inductance := 1.0; frequency := ; while frequency < do xl := 2 * pi * frequency * inductance; writeln('xl at ',frequency:4:0,' hertz = ', xl:8:2 ); frequency := frequency end end. 8. α) Να γράψετε στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal μια συνάρτηση (Function) η οποία να δέχεται από το κύριο πρόγραμμα τις δύο πλευρές ( Χ,Υ) ενός ορθογωνίου τριγώνου και να επιστρέφει την υποτείνουσα. Υποτείνουσα = 2 2 X Y β) Να γράψετε την εντολή ή τις εντολές για τη χρήση της πιο πάνω συνάρτησης και την παρουσίαση του αποτελέσματος από το κύριο πρόγραμμα. ΜΕΡΟΣ Β 1. Ο χαρακτηρισμός της αριθμητικής βαθμολογίας ενός μαθητή σε μάθημα Γυμνασίου δίνεται από τον πιο κάτω πίνακα: Βαθμός Χαρακτηρισμός Επίδοσης Να σχεδιάσετε λογικό διάγραμμα και να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal, το οποίο να: α) δέχεται το ονοματεπώνυμο ενός μαθητή, το μάθημα και το βαθμό του στο μάθημα αυτό β) μετατρέπει το βαθμό στο κατάλληλο χαρακτηρισμό επίδοσης Α Β Γ Δ Ε γ) τυπώνει το ονοματεπώνυμο του μαθητή, το μάθημα και το χαρακτηρισμό της επίδοσής του με τις κατάλληλες επικεφαλίδες. Σημείωση: Να λάβετε υπόψη ότι ο βαθμός είναι ακέραιος και στο πρόγραμμά σας να ελέγχετε ότι ο βαθμός είναι μεταξύ 1 και 20. Αν ο βαθμός είναι λανθασμένος να τυπώνει το κατάλληλο μήνυμα, π.χ. «Βαθμός λανθασμένος». Παράδειγμα: Αν ο μαθητής Αντωνίου Αντρέας πήρε 14 στα Μαθηματικά, το πρόγραμμα να τυπώνει: Ονοματεπώνυμο Μάθημα Επίδοση ====================================================== Αντωνίου Αντρέας Μαθηματικά Γ 2. Να γράψετε ένα πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal που να: α) δέχεται τα ύψη των 10 παικτών μιας ομάδας καλαθόσφαιρας, να τα τοποθετεί σε μονοδιάστατο πίνακα και να τυπώνει τον πίνακα αυτό β) υπολογίζει και τυπώνει το μέσο ύψος των παικτών γ) βρίσκει και τυπώνει τον αριθμό των παικτών οι οποίοι έχουν ύψος μεγαλύτερο από το μέσο ύψος δ) βρίσκει και τυπώνει τον αριθμό των παικτών οι οποίοι έχουν ύψος μεγαλύτερο από 1.98 μέτρα Η κάθε εκτύπωση να συνοδεύεται από το κατάλληλο μήνυμα ΤΕΛΟΣ

10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ck 10/58 A ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ Μάθημα : Πληροφορική Χρόνος : 2.30 ώρες Ημερομηνία : 25 Μαΐου 2003 Ώρα εξέτασης : 7.45 π.μ. ΜΕΡΟΣ Α Να απαντήσετε και στις 10 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 6 μονάδες. 1. Να σχεδιάσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να: α) διαβάζει την ακτίνα (r) σε μέτρα εμφανίζοντας το μήνυμα «Δώστε την ακτίνα σε μέτρα» β) υπολογίζει τη διάμετρο (D=2r), την περίμετρο (P=2πr) και το εμβαδόv του κύκλου (E=πr 2 ). γ) εμφανίζει τα αποτελέσματα με τα κατάλληλα μηνύματα. 2. Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω μαθηματικές εκφράσεις: x a b c e Z 3 2t Z sin b cos c a 8t 6k 3. Δίνεται η πιο κάτω διαδικασία στην Pascal:. Procedure pip(var a,b,c:integer); var t:integer; t:=a; a:=b-1; b:=c+1; c:=t end;. 4. Να εξηγήσετε τους πιο κάτω όρους: α) Ανάλυση Συστημάτων β) Πληροφοριακό Σύστημα Να γράψετε τα αποτελέσματα του πιο κάτω τμήματος προγράμματος στην Pascal. Στη θέση του διαστήματος να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο. Z x r 2 n x := 8; y:= 10; z:= 12; pip (x,y,z); writeln (x,' ',y,' ',z); pip(z,y,x); writeln (x,' ',y,' ',z) end.. 5. α) Να εξηγήσετε τι είναι η Μονάδα Ελέγχου του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. β) Να αναφέρετε 4 από τις κύριες λειτουργίες της Μονάδας Ελέγχου. 6. α) Να αναφέρετε τι εννοούμε με τον όρο «Λειτουργικό Σύστημα». β) Να αναφέρετε τρεις κατηγορίες λογισμικού που ανήκουν στο Λογισμικό Συστήματος. 7. Να αναφέρετε τρεις συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μονάδες εισόδου καθώς και τη χρήση της κάθε μιας ξεχωριστά. 8. Δίνεται το πιο κάτω λογικό διάγραμμα: (α) Να κάνετε προκαταρκτική εκτέλεση και να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα του πιο πάνω λογικού διαγράμματος. (β) Να μετατρέψετε το πιο πάνω λογικό διάγραμμα σε πρόγραμμα στη γλώσσα Pascal. Αρχ j 2 s 0 p 1 i 1 i < = 3 Αληθή p p*p+j i i +1 s s+p Ψευδή Τύπωσεs,, p Τέλο

11 9. Να αναφέρετε τέσσερις από τις βασικές εργασίες που περιλαμβάνει η Υλοποίηση και ο Έλεγχος ενός Νέου Συστήματος. 10. Να σχεδιάσετε ένα ΔΡΔ(Διάγραμμα Ροής Δεδομένων, Data Flow Diagram) για τη δημιουργία ενός αρχείου με στοιχεία μαθητών ενός σχολείου. Το αρχείο πρέπει να περιλαμβάνει το τμήμα του μαθητή, το όνομα, το επίθετο, τη διεύθυνση και την ημερομηνία γέννησής του. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη δημιουργία καταλόγου με τα στοιχεία των μαθητών που έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο και θα παραδοθεί στο διευθυντή του σχολείου. Για το πιο πάνω πρόβλημα, εκτός από το ΔΡΔ του συστήματος, θα πρέπει να εξηγήσετε τις οντότητες, διαδικασίες και τις ροές δεδομένων. ΜΕΡΟΣ Β Να απαντήσετε και στις 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 20 μονάδες 1. Η έκπτωση που χορηγεί μια αεροπορική εταιρεία για τον αριθμό των παιδιών που συνοδεύουν τους γονείς τους σε ένα αεροπορικό ταξίδι, υπολογίζεται σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα: Αριθμός παιδιών ανά οικογένεια Έκπτωση σε λίρες Κύπρου και άνω 200 Να σχεδιάσετε ένα λογικό διάγραμμα και να γράψετε ένα πρόγραμμα στην Pascal που να: (α) δέχεται από το χρήστη τον αριθμό των παιδιών που συνόδευσαν τους γονείς τους για κάθε μια από 100 οικογένειες. (β) υπολογίζει και τυπώνει το ολικό ποσό των εκπτώσεων που δικαιούνται όλες μαζί οι οικογένειες. (γ) υπολογίζει και τυπώνει τον αριθμό των οικογενειών στις οποίες οι γονείς συνοδεύτηκαν από 2 ή περισσότερα παιδιά. Το πρόγραμμα θα πρέπει να τυπώνει τα αποτελέσματα συνοδευόμενα από τα κατάλληλα μηνύματα. ck 11/58 2. Να σχεδιάσετε ένα λογικό διάγραμμα και να γράψετε ένα πρόγραμμα στην Pascal που να: (α) διαβάζει τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα Α ακέραιων αριθμών που αποτελείται από 8 γραμμές και 4 στήλες. (β) βρίσκει το μεγαλύτερο αριθμό που υπάρχει στον πίνακα. (γ) υπολογίζει το άθροισμα όλων των αριθμών του πίνακα. (δ) παρουσιάζει το περιεχόμενο του πίνακα με 8 γραμμές και 4 στήλες και ακολούθως το μεγαλύτερο αριθμό και το άθροισμα όλων των αριθμών. Το πρόγραμμα πρέπει να τυπώνει τα κατάλληλα μηνύματα και επικεφαλίδες για τα πιο πάνω αποτελέσματα. ΤΕΛΟΣ

12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ck 12/58 Β ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ Μάθημα : Πληροφορική Χρόνος : 2.30 ώρες Ημερομηνία : 25 Μαΐου 2003 Ώρα εξέτασης : 7.45 π.μ. ΜΕΡΟΣ Α Να απαντήσετε και στις 10 ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 6 μονάδες. 1. Να σχεδιάσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να : α) Διαβάζει ένα ακέραιο αριθμό εμφανίζοντας το μήνυμα «Δώστε τον αριθμό». β) Ελέγχει τον αριθμό και εμφανίζει ένα από τα πιο κάτω μηνύματα : 1. «Κερδίσατε» εάν ο βαθμός είναι μεταξύ των αριθμών 10 και 50 συμπεριλαμβανομένων. 2. «Δεν κερδίσατε» εάν ο αριθμός δεν είναι μεταξύ των αριθμών 10 και Με τη βοήθεια προκαταρτικής εκτέλεσης, γράψετε το αναμενόμενο αποτέλεσμα του πιο κάτω προγράμματος: program askisi3; uses wincrt; var i:integer; procedure pick; var a,b:integer; write (' Δώστε δύο ακέραιους αριθμούς: '); readln(a,b); a:=a+b; b:=b+a; writeln(a:5,b:7); b:=b-1; a:=b; writeln(a:5,b:7) end; for i:=1 to 3 do pick end. Οι τιμές των μεταβλητών a και b, με τη σειρά εισόδου, είναι: Στη θέση του διαστήματος να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο. 3. Γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα Pascal για τις πιο κάτω μαθηματικές εκφράσεις: X Y Ζ α) β) γ) Χ Y Ζ A B LN 1 A B 4. α) Τι είναι το Λογισμικό (Software) και ποια η χρήση του; β) Σε πόσες και ποιες κατηγορίες χωρίζεται το λογισμικό; Χ Y Χ Y 2sin cos 2 2T 5. Οι περιφερειακές μονάδες του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες. α) Ποιες είναι αυτές και ποια η χρήση τους; β) Αναφέρετε 2 παραδείγματα για κάθε κατηγορία περιφερειακής μονάδας. 6. α) Τι είναι ο αλγόριθμος; β) Αναφέρετε 2 χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας καλός αλγόριθμος.

13 ck 13/58 7. Kατά την πορεία της ανάλυσης ενός συστήματος γίνεται συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών. Αναφέρετε 3 από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους συγκέντρωσης στοιχείων. 8. Σε ένα μικρό κατάστημα ο πελάτης δίνει τα προϊόντα στο ταμείο, όπου εντοπίζεται ο κωδικός με βάση το προϊόν. Οι τιμές των προϊόντων βρίσκονται από ένα αρχείο τιμών και αθροίζονται και ο πελάτης παίρνει τιμολόγιο. Να σχεδιάσετε ένα ΔΡΔ (Διάγραμμα Ροής Δεδομένων, Data Flow Diagram) για το σύστημα του ταμείου, επεξηγώντας τις οντότητες, διαδικασίες και ροές δεδομένων. 9. Να αναφέρετε τι πρέπει να προηγείται του σχεδιασμού των αρχείων του νέου συστήματος και να εξηγήσετε τους λόγους. 10. Δίνεται το πιο κάτω λογικό διάγραμμα. α) Να γίνει προκαταρτική εκτέλεση και να παρουσιάσετε το αποτέλεσμα του λογικού διαγράμματος. β) Να μετατρέψετε το πιο πάνω λογικό διάγραμμα σε πρόγραμμα στη γλώσσα Pascal. ΜΕΡΟΣ Β Να απαντήσετε και στις δύο ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 20 μονάδες. 1. Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα και να γράψετε πρόγραμμα στην Pascal που να: α) Δέχεται από το χρήστη τον αριθμό των μαθητών ενός τμήματος και ακολούθως να διαβάζει το βαθμό κάθε μαθητή στο μάθημα της πληροφορικής. β) Ελέγχει αν ο βαθμός είναι μεγαλύτερος από 18 και να τον κατατάσσει ως «άριστα». γ) Υπολογίζει το μέσο όρο των βαθμών όλων των μαθητών του τμήματος και να εμφανίζει το μέσο όρο και τον αριθμό των άριστων μαθητών. Το πρόγραμμα πρέπει να τυπώνει τα κατάλληλα μηνύματα και επικεφαλίδες για τα πιο πάνω αποτελέσματα. (Σημείωση: μπορείτε να υποθέσετε ότι ο αριθμός των μαθητών ενός τμήματος είναι μέχρι 30) 2. Να σχεδιάσετε ένα λογικό διάγραμμα και να γράψετε ένα πρόγραμμα στη Pascal που να : α) Δημιουργεί ένα δισδιάστατο πίνακα ακέραιων αριθμών με το όνομα table, που να αποτελείται από 10 γραμμές και 10 στήλες, υπολογίζει το γινόμενο των αριθμών (0 9 ) μεταξύ τους και το αποθηκεύει στην κατάλληλη θέση (βλέπε αποτέλεσμα). β) Παρουσιάζει το περιεχόμενο του πίνακα table με τη σωστή στοίχιση όπως ακριβώς πιο κάτω: γ) Υπολογίζει και παρουσιάζει το άθροισμα των αριθμών της τελευταίας γραμμής του πίνακα. ΤΕΛΟΣ

14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ck 14/58 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ Μάθημα : Πληροφορική Χρόνος : 2.30 ώρες Ημερομηνία : 05 Ιουλίου 2003 Ώρα εξέτασης : 11:00 13:30 ΜΕΡΟΣ Α 1. Να σχεδιάσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο: (α) Να διαβάζει τα μήκη Α και Β των πλευρών ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου. (β) Αν οι αριθμοί Α και Β είναι και οι δύο θετικοί, τότε να υπολογίζει και να παρουσιάζει το εμβαδόν (Ε) του ορθογωνίου, διαφορετικά να παρουσιάζει ένα μήνυμα λάθους. (Σημείωση: το εμβαδόν ορθογωνίου δίνεται από τον τύπο Ε=Α Β). 2. Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal για τις πιο κάτω μαθηματικές εκφράσεις: X 3 A A B 3X Z 2 X X (α) (β) Z 3cos (2 tan ) (γ) Z X Y B X 2 3. Να αναφέρετε 3 διαφορές της Κύριας Μνήμης από τη Βοηθητική Μνήμη. 4. Να αναφέρετε τα κύρια συστατικά μέρη της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας. Να δώσετε μια σύντομη περιγραφή για το ρόλο του κάθε μέρους. 5. (α) Τι εννοούμε με την έκφραση «μετάπτωση από το παλαιό στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα»; (β) Να αναφέρετε τους τρεις τρόπους μετάπτωσης. (γ) Για ένα από τους τρόπους μετάπτωσης να αναφέρετε ένα μειονέκτημα και ένα πλεονέκτημα. 6. Δίνεται το πιο κάτω λογικό διάγραμμα: α) Με τη χρήση της προκαταρκτικής εκτέλεσης να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα του λογικού διαγράμματος. Στη θέση του διαστήματος να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο. β) Να μετατρέψετε το πιο πάνω λογικό διάγραμμα σε πρόγραμμα στη γλώσσα Pascal. 7. Δίνεται η πιο κάτω διαδικασία στη γλώσσα Pascal: Procedure change(var a,b:integer); var temp:integer; temp:=a; a:=b; b:=temp end; Να γράψετε τα αποτελέσματα του πιο κάτω τμήματος προγράμματος στη γλώσσα Pascal. Στη θέση του διαστήματος να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο. Να θεωρήσετε ότι υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη σωστή εκτέλεση του προγράμματος. x:=5; y:=8; z:=16; change(x,y); writeln(x:3,y:3,z:3); change(y,z);

15 writeln(x:3,y:3,z:3) end. 8. Να γράψετε ένα πρόγραμμα στη γλώσσα Pascal το οποίο να: (α) τυπώνει όλους τους ζυγούς αριθμούς από το 100 μέχρι το 180 συμπεριλαμβανομένων, σε αύξουσα σειρά, χρησιμοποιώντας την επαναληπτική δομή WHILE/DO. (β) τυπώνει όλους τους ακέραιους αριθμούς από το 200 έως το 100 συμπεριλαμβανομένων, με φθίνουσα σειρά, χρησιμοποιώντας την επαναληπτική δομή FOR/DO. 9. Δίνονται οι πιο κάτω δηλώσεις στη γλώσσα Pascal: ck 15/58 Program Ex9; type Arrstore=array[1..30] of integer; var grades: Arrstore; i,max,min: integer; (α) Να γράψετε μια διαδικασία με το όνομα maxmin που να: (i) διαβάζει 30 βαθμούς και να τους τοποθετεί στο πίνακα grades, (ii) επιστρέφει το μικρότερο και το μεγαλύτερο βαθμό. (β) Να γράψετε την εντολή ενεργοποίησης της διαδικασίας maxmin. 10. (α) Να αναφέρετε τα κύρια στάδια του κύκλου ανάπτυξης μηχανογραφικής εφαρμογής (κύκλος ανάπτυξης συστήματος). (β) Πότε ένα Πληροφοριακό Σύστημα βρίσκεται στην παραγωγική του λειτουργία; Ποιες περαιτέρω εργασίες μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας; ΜΕΡΟΣ Β 1. Να σχεδιάσετε ένα λογικό διάγραμμα και να γράψετε ένα πρόγραμμα στη γλώσσα Pascal το οποίο να δέχεται από το χρήστη το όνομα, το φύλο (Α=Αγόρι, Κ=Κορίτσι) και το βαθμό στο μάθημα της Πληροφορικής για κάθε ένα από τους 25 μαθητές ενός τμήματος και: (α) να ελέγχει ότι ο κάθε βαθμός που εισάγεται είναι αριθμός μεταξύ του 1 και του 20 συμπεριλαμβανομένων, διαφορετικά να ζητά από το χρήστη να εισαγάγει ξανά το βαθμό, (β) να υπολογίζει και να εμφανίζει στην οθόνη το μέσο όρο των βαθμών του τμήματος, (γ) να υπολογίζει τον αριθμό των κοριτσιών και τον αριθμό των αγοριών του τμήματος που πήραν βαθμό κάτω από το 10 και να εμφανίζει τους αριθμούς αυτούς στην οθόνη. Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. (15 Μονάδες) 2. Να γράψετε ένα πρόγραμμα στη γλώσσα Pascal το οποίο να: (α) δέχεται από το χρήστη 25 ακέραιους αριθμούς και να τους αποθηκεύει σε ένα δισδιάστατο πίνακα που αποτελείται από 5 γραμμές και 5 στήλες. (β) υπολογίζει με τη χρήση επαναληπτικής δομής το γινόμενο όλων των στοιχείων της τέταρτης (4 ης ) στήλης του πίνακα και να το εμφανίζει στην οθόνη. (γ) ορίζει και χρησιμοποιεί μια συνάρτηση, η οποία να μετρά πόσες φορές υπάρχει ο αριθμός μηδέν (0) μέσα στον πίνακα και να επιστρέφει στο κύριο πρόγραμμα το αποτέλεσμα της μέτρησης. Το πρόγραμμα να εμφανίζει στην οθόνη το αποτέλεσμα της μέτρησης. Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. (15 Μονάδες) 3. Μια αεροπορική εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της ηλεκτρονική κράτηση θέσης. Για το σκοπό αυτό, διαθέτει ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο, η οποία επικοινωνεί με το αρχείο πτήσεων στο οποίο είναι αποθηκευμένα τα στοιχεία που αφορούν τις πτήσεις ανά πόλη-προορισμό, ημερομηνία και ώρα αναχώρησης. Μέσα από την ιστοσελίδα αυτή, ένας υποψήφιος πελάτης μπορεί να δει τις διαθέσιμες πτήσεις και ώρες αναχώρησης για μια συγκεκριμένη πόλη εισάγοντας μέσω μιας φόρμας οθόνης την πόλη-προορισμό που τον ενδιαφέρει, καθώς και την ημερομηνία αναχώρησης. Στη συνέχεια μπορεί να προβεί σε κράτηση θέσης, επιλέγοντας μια συγκεκριμένη πτήση από τη λίστα διαθέσιμων πτήσεων και εισάγοντας σε μια άλλη φόρμα οθόνης το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό διαβατηρίου του. Όταν γίνει μια κράτηση αποθηκεύεται στο αρχείο κρατήσεων και εκτυπώνεται μια αναφορά που περιέχει όλα τα στοιχεία που έδωσε ο πελάτης, τα στοιχεία της πτήσης και ένα μοναδικό αριθμό που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κράτηση. Η έκδοση του εισιτηρίου γίνεται από τα γραφεία της εταιρείας όπου ο πελάτης προσκομίζει την αναφορά που εκτύπωσε μέσω της ιστοσελίδας όταν έκανε την κράτηση. Ο μοναδικός αριθμός κράτησης που υπάρχει στην αναφορά εισάγεται στο σύστημα, γίνεται αναζήτηση στο αρχείο των κρατήσεων για να βρεθεί η συγκεκριμένη κράτηση και εκδίδεται το εισιτήριο.

16 (α) Να σχεδιάσετε το Διάγραμμα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ) και να περιγράψετε όλες τις διαδικασίες. (β) Να γράψετε τον πίνακα με τα πεδία του αρχείου πτήσεων. ck 16/58

17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ck 17/58 Α ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ Μάθημα : Πληροφορική Χρόνος : 2.30 ώρες Ημερομηνία : 9 Ιουνίου 2004 Ώρα εξέτασης : 7.45 π.μ. ΜΕΡΟΣ Α Να απαντήσετε και στις 10 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 6 μονάδες. 1. Το εμβαδόν του τραπεζίου υπολογίζεται από τον B1 B2 Y τύπο, όπου Β1 η μεγάλη βάση, Β2 η μικρή βάση και Y το ύψος του τραπεζίου. 2 Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα το οποίο να διαβάζει τις βάσεις και το ύψος του τραπεζίου και κατόπιν να υπολογίζει και εμφανίζει το εμβαδόν του. 2. Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω μαθηματικές εκφράσεις: a b c a b 2 x 1 j 3. Να γράψετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα των πιο κάτω τμημάτων προγραμμάτων στην Pascal. Να υποθέσετε ότι υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη σωστή εκτέλεση των προγραμμάτων: (α).. for x:=4 to 6 do a :=10*x; writeln (a) end; k x 1 e 4. α) Ποιος ο στόχος της μελέτης σκοπιμότητας; β) Να αναφέρετε τρία ερωτήματα που πρέπει να διερευνηθούν και να παρουσιαστούν σε μια μελέτη σκοπιμότητας; 5. α) Να εξηγήσετε τι είναι η Αριθμητική και Λογική Μονάδα. β) Τι είναι καταχωρητές; Να αναφέρετε τρία είδη καταχωρητών που γνωρίζετε; 2 z sin(a) b (β). z:= 8; repeat z:= z+4; writeln (z) until z>= α) Να εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο «Λογισμικό Εφαρμογών». β) Να αναφέρετε τρία είδη προγραμμάτων που ανήκουν στα βοηθητικά προγράμματα. Αρχή 7. α) Να αναφέρετε δύο διαφορές μεταξύ της μνήμης RΑΜ και της μνήμης RΟΜ. β) Σε τι χρησιμεύει μια μονάδα εισόδου σε έναν υπολογιστή; Να αναφέρετε τρεις συσκευές που χρησιμοποιούνται ως μονάδες εισόδου; Ψευδής k 1 A 100 A<=100 Αληθής 8. Δίνεται το πιο κάτω λογικό διάγραμμα: Τύπωσε A-k k < =5 Αληθής Ψευδής (α) Να κάνετε προκαταρκτική εκτέλεση και να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα του πιο πάνω λογικού διαγράμματος. (β) Να μετατρέψετε το πιο πάνω λογικό διάγραμμα σε πρόγραμμα στη γλώσσα Pascal. k k+1 ψευδής k = 5 Αληθής Τύπωσε A+k k k+1 Τέλος

18 ck 18/58 9. Ποιες είναι οι τιμές των πιο κάτω λογικών εκφράσεων στη γλώσσα Pascal; Δώστε το αποτέλεσμα με τη λέξη TRUE / FALSE (Αληθής/ Ψευδής): (α) (8>6) AND (6 > 4) (β) (8=6) OR ((6+4)>8) (γ) NOT ((3<5) OR (4=5)) 10. Να σχεδιάσετε ένα ΔΡΔ(Διάγραμμα Ροής Δεδομένων, Data Flow Diagram) για την καταχώρηση στοιχείων πελατών μιας εταιρείας. Το αρχείο περιλαμβάνει το όνομα του πελάτη, το επίθετο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του. Όταν παρουσιαστεί νέος πελάτης, το σύστημα έχει τη δυνατότητα να καταγράψει τα στοιχεία του. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη δημιουργία καταλόγου με το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο του πελάτη καθώς και τη δημιουργία καταλόγου πελατών ανά επαρχία για να δοθεί στο διευθυντή. Για το πιο πάνω πρόβλημα, εκτός από το ΔΡΔ του συστήματος, θα πρέπει να εξηγήσετε τις οντότητες, τις διαδικασίες, τα αρχεία και τις ροές δεδομένων. ΜΕΡΟΣ Β Να απαντήσετε και στις 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 20 μονάδες 1. Στην Παγκύπρια Ολυμπιάδα Πληροφορικής υπήρξαν 215 διαγωνιζόμενοι που πήραν βαθμολογία από Να σχεδιάσετε ένα λογικό διάγραμμα και να γράψετε ένα πρόγραμμα στην Pascal που να: (α) δέχεται από το χρήστη τη βαθμολογία για κάθε διαγωνιζόμενο. (β) υπολογίζει το μέσο όρο των βαθμών όλων των διαγωνιζομένων. (γ) υπολογίζει το μέσο όρο των βαθμών των διαγωνιζομένων με βαθμολογία μεγαλύτερη του 250. (δ) βρίσκει τη μικρότερη και τη μεγαλύτερη βαθμολογία των διαγωνιζομένων. Το πρόγραμμα πρέπει να τυπώνει τα κατάλληλα μηνύματα και επικεφαλίδες για τα πιο πάνω αποτελέσματα. 2. Ένας δισδιάστατος πίνακας Α ακέραιων αριθμών έχει 8 γραμμές και 2 στήλες. Να γράψετε πρόγραμμα στην Pascal που να: (α) δέχεται από το χρήστη τους αριθμούς και να τα τους τοποθετεί στον πίνακα Α. (β) αντικαθιστά με μηδέν όλους τους αρνητικούς αριθμούς του πίνακα. (γ) υπολογίζει και τυπώνει το πλήθος όλων των αριθμών του πίνακα που ισούνται με μηδέν (μετά την αντικατάσταση των αρνητικών με 0). (δ) βρίσκει και τυπώνει το μεγαλύτερο αριθμό της κάθε γραμμής. Η απάντηση πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό της γραμμής και μετά το μεγαλύτερο αριθμό της. (ε) βρίσκει και να τυπώνει το μεγαλύτερο αριθμό μέσα στον πίνακα χρησιμοποιώντας διαδικασία. Το πρόγραμμα πρέπει να τυπώνει τα κατάλληλα μηνύματα και επικεφαλίδες για τα πιο πάνω αποτελέσματα. ΤΕΛΟΣ

19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ck 19/58 Β ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ Μάθημα : Πληροφορική Χρόνος : 2.30 ώρες Ημερομηνία : 10 Ιουνίου 2004 Ώρα εξέτασης : 7.45 π.μ. ΜΕΡΟΣ Α 1. Να σχεδιάσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να : α) Διαβάζει τους βαθμούς των τριών τριμήνων ενός μαθήματος. β) Να υπολογίζει και ελέγχει το μέσο όρο των βαθμών και να εμφανίζει ένα από τα πιο κάτω μηνύματα: i) «Προάγεται» αν ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το 10. ii) «Δεν προάγεται» αν ο μέσος όρος είναι μικρότερος από το Με τη βοήθεια της προκαταρκτικής εκτέλεσης, να γράψετε το αναμενόμενο αποτέλεσμα του πιο κάτω προγράμματος: program ex2; uses wincrt; var i,number1, number2 : integer; procedure START(var value1, value2 : integer ); var temp : integer; temp := value1 + 4; value1 := value2 + 5; value2 := temp end; for i:=1 to 3 do readln(number1,number2); writeln('number1 = ', number1:5,' Number2 = ', number2:5); START(number1, number2 ); writeln('number1 = ', number1:5,' Number2 = ', number2:5) end end. Οι τιμές των μεταβλητών number1 και number2, με τη σειρά εισόδου είναι: Στη θέση του διαστήματος να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο 3. Γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα Pascal για τις πιο κάτω μαθηματικές εκφράσεις: Z 3X 4( X 2) Z 4 3( A B ) 4X 2Y 2 8X 1 4 Z LN Y X Y 4. α) Τι είναι η μνήμη CACHE και πως χρησιμοποιείται; β) Αναφέρεται ένα πλεονέκτημα καθώς και ένα μειονέκτημα που έχει η μνήμη CACHE σε σχέση με τη μνήμη RAM. 5. Να εξηγήσετε τι είναι ο κύκλος εντολής (Instruction Cycle) και να περιγράψετε τα στάδια από τα οποία αποτελείται. 6. Να αναφέρετε τις 3 κύριες κατηγορίες περιφερειακών μονάδων. Να αναφέρετε σε ποια κατηγορία περιφερειακών μονάδων ανήκει το καθένα από τα πιο κάτω. α) Πληκτρολόγιο δ) Σαρωτής β) Οθόνη ε) Μαγνητική ταινία γ) Σκληρός δίσκος ζ) Εκτυπωτής

20 ck 20/58 7. α) Τι είναι το ΔΡΔ (Διάγραμμα Ροής Δεδομένων); β) Να αναφέρετε 2 από τις βασικές εργασίες της ανάλυσης του παρόντος συστήματος. 8. α) Βρισκόμαστε στο στάδιο της υλοποίησης του νέου συστήματος. Να αναφέρετε 3 τρόπους μετάπτωσης από το παλαιό στο νέο σύστημα. β) Τι πρέπει να ακολουθήσει μετά την επιτυχή μετάβαση από το παλαιό στο νέο σύστημα, για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του νέου συστήματος; 9. Δίνεται το πιο κάτω λογικό διάγραμμα : Αρχή α) Να κάνετε προκαταρκτική εκτέλεση και να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα του πιο πάνω λογικού διαγράμματος. β) Να μετατρέψετε το πιο πάνω λογικό διάγραμμα σε γλώσσα Pascal. 10. Ο διευθυντής ενός σχολείου αποφάσισε να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία επιλογής μαθημάτων για κάθε μαθητή. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ένα αρχείο με όλα τα μαθήματα που προσφέρονται στην κάθε τάξη. Ο μαθητής θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μια φόρμα με τα προσωπικά του στοιχεία και τα μαθήματα που έχει επιλέξει. Ακολούθως θα ελέγχεται κατά πόσο τα μαθήματα αυτά υπάρχουν και είναι διαθέσιμα και εάν ο μαθητής έχει όλα τα κριτήρια που απαιτούνται για να εγγραφεί στα μαθήματα που έχει επιλέξει. Η αίτηση του μαθητή θα αποθηκεύεται στο αρχείο αιτήσεων. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία καταλόγου όλων των μαθητών που έχουν επιλέξει κάθε μάθημα για να δοθεί στον προγραμματιστή. Να σχεδιάσετε ένα ΔΡΔ(Διάγραμμα Ροής Δεδομένων, Data Flow Diagram) για τη δημιουργία των πιο πάνω. Εκτός από το ΔΡΔ του συστήματος, θα πρέπει να εξηγήσετε τις οντότητες, τις διαδικασίες, τα αρχεία και τις ροές δεδομένων. ΜΕΡΟΣ Β Να απαντήσετε και στις 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 20 μονάδες. 1. Να σχεδιάσετε ένα λογικό διάγραμμα και να γράψετε ένα πρόγραμμα στην Pascal το οποίο να ζητά από το χρήστη το όνομα και το ολικό ποσό που χρωστά κάθε ένας από τους 300 πελάτες ενός μικρού καταστήματος και να : α) υπολογίζει και να τυπώνει το συνολικό ποσό που χρωστούν οι 300 πελάτες. β) υπολογίζει και να τυπώνει τον αριθμό των πελατών που έχουν υπόλοιπο 0 (μηδέν), τον αριθμό των πελατών που έχουν υπόλοιπο μεγαλύτερο από 200 λίρες και το μέσο όρο του χρέους των πελατών αυτών. γ) βρίσκει και να τυπώνει το όνομα του πελάτη με το μεγαλύτερο χρέος. Το πρόγραμμα πρέπει να τυπώνει τα κατάλληλα μηνύματα και επικεφαλίδες για τα πιο πάνω αποτελέσματα. X 2 Y 4 True Y 12 Y Y+4 X X*2 ΤΥΠΩΣΕ Χ,Υ Χ Χ+Υ False Τέλος 2. Να γράψετε ένα πρόγραμμα στην Pascal το οποίο να ζητά από το χρήστη τις βαθμολογίες 15 φοιτητών για τα 5 μαθήματα που παρακολουθούν και να τις τοποθετεί σε ένα δισδιάστατο πίνακα. Ακολούθως να : α) υπολογίζει και τυπώνει το μέσο όρο βαθμολογίας ανά φοιτητή για τα 5 μαθήματα. β) υπολογίζει και τυπώνει το μέσο όρο βαθμολογίας ανά μάθημα για όλους τους φοιτητές. γ) υπολογίζει και τυπώνει το μικρότερο και το μεγαλύτερο βαθμό για κάθε μάθημα με τη χρήση 2 συναρτήσεων. Το πρόγραμμα πρέπει να τυπώνει τα κατάλληλα μηνύματα και επικεφαλίδες για τα πιο πάνω αποτελέσματα. ΤΕΛΟΣ

21 ck 21/58 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ Μάθημα : Πληροφορική Χρόνος : 2.30 ώρες Ημερομηνία : 03 Ιουλίου 2003 Ώρα εξέτασης : 11:00 14:00 ΜΕΡΟΣ Α 1. Η επίδοση ενός αθλητή στο αγώνισμα του πεντάθλου υπολογίζεται αθροίζοντας τη βαθμολογία του για κάθε ένα από τα πέντε αθλήματα. Να σχεδιάσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να α) διαβάζει το όνομα του αθλητή και τη βαθμολογία του για κάθε ένα από τα πέντε αθλήματα. β) υπολογίζει και τυπώνει την ολική βαθμολογία του αθλητή στο πένταθλο. 2. Δίνεται το πιο κάτω λογικό διάγραμμα: α) Με τη χρήση προκαταρκτικής εκτέλεσης να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα του λογικού διαγράμματος χρησιμοποιώντας τα πιο κάτω δεδομένα με τη σειρά που δίνονται: β) Να μετατρέψετε το πιο πάνω λογικό διάγραμμα σε πρόγραμμα στη γλώσσα Pascal. 3. (α) Ποιος ο στόχος της φάσης σχεδιασμού του νέου συστήματος; (β) Να αναφέρετε τις φάσεις που προηγούνται του σχεδιασμού του νέου συστήματος κατά την ανάπτυξη μιας μηχανογραφικής εφαρμογής (Κύκλος Ανάπτυξης Συστήματος). 4. α) Τι είναι λογισμικό και ποιες είναι οι δύο κύριες κατηγορίες του; β) Να προσδιορίσετε σε ποια κατηγορία λογισμικού υπάγονται τα πιο κάτω: i) Λειτουργικό σύστημα ii) Πρόγραμμα ταξινόμησης iii) Σχεδιαστικό πρόγραμμα 5. α) Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα Pascal για τις πιο κάτω μαθηματικές εκφράσεις: F 4LN(5 e 3x 2 ) F 2 A B β) Να μεταφράσετε τις πιο κάτω προτάσεις σε λογικές εκφράσεις (συνθήκες) στη γλώσσα Pascal, χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή age (ηλικία), όπου η ηλικία να είναι: i) μικρότερη από 20 ή μεγαλύτερη από 50 χρονών. ii) μεταξύ 25 και 30 χρονών συμπεριλαμβανομένων ή μεταξύ 45 και 50 χρονών συμπεριλαμβανομένων. 6. Οι μήνες του χρόνου αντιστοιχούν στους ακέραιους αριθμούς 1 ως 12. Να γράψετε ένα πρόγραμμα στη γλώσσα Pascal το οποίο να δέχεται από το χρήστη τον αριθμό που αντιστοιχεί στο μήνα και να παρουσιάζει τον αριθμό των ημερών του μήνα αυτού. Να θεωρηθεί ότι οι μήνες 1, 3, 5, 7,8, 10, 12 έχουν 31 μέρες, οι μήνες 4,6,9,11 έχουν 30 μέρες και ο μήνας 2 έχει 28 μέρες. Αν ο αριθμός που δίνει ο χρήστης δεν αντιστοιχεί σε μήνα, το πρόγραμμα να εμφανίζει το μήνυμα «λάθος αριθμός μήνα» και να τερματίζει. 7. Χ,Υ και Z είναι μεταβλητές τύπου BOOLEAN και παίρνουν τις πιο κάτω τιμές: X := False; Να βρείτε τις τιμές των πιο κάτω εκφράσεων: α) ( NOT X ) OR ( Y AND Z )

22 Y := True; β) NOT ( ( X AND Z ) OR ( X OR Y ) ) Z := True; γ) Z OR Y AND X ck 22/58 8. Να γράψετε μια συνάρτηση (function) στη γλώσσα Pascal με το όνομα cube που να δέχεται από το κυρίως πρόγραμμα ένα ακέραιο αριθμό και να υπολογίζει και να επιστρέφει τον κύβο του αριθμού αυτού. 9. Το πιο κάτω διάγραμμα ροής δεδομένων περιγράφει την ακόλουθη λειτουργία: Σε κάποιο κατάστημα λειτουργεί σύστημα λογισμικού το οποίο καταχωρεί τους πελάτες στο αρχείο πελατών με τα εξής στοιχεία: Αριθμό ταυτότητας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο. Ένας πελάτης κάνει μια παραγγελία δίνοντας τον αριθμό ταυτότητάς του και τα ακόλουθα στοιχεία παραγγελίας: Προϊόν, ποσότητα, τιμή. Η παραγγελία του καταχωρείται στο αρχείο παραγγελιών και στη συνέχεια το σύστημα ετοιμάζει και παραδίδει στον πελάτη μια απόδειξη η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το προϊόν και την ποσότητα που παραγγέλθηκε καθώς επίσης και την τιμή. Στο διάγραμμα υπάρχουν δύο (2) λάθηελλείψεις. Να τα αναφέρετε και να περιγράψετε τις απαραίτητες διορθώσεις. 10. Να γράψετε τα αποτελέσματα του πιο κάτω τμήματος προγράμματος στη γλώσσα Pascal. Στη θέση του διαστήματος να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο.. procedure score (k : integer; var m, n : integer); k:= k*2; m:= m-k; n:= 2*m+1; writeln(k:4, m:4, n:4) end;. a:=2; b:=8; c:=6; score (a,b,c); c:=a+b+c; writeln(a:4, b:4, c:4) end. Να θεωρήσετε ότι υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη σωστή εκτέλεση του προγράμματος.

23 ΜΕΡΟΣ Β ck 23/58 1. Να σχεδιάσετε ένα λογικό διάγραμμα και να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα Pascal, το οποίο να (α) δέχεται από το χρήστη το βάρος κάθε ατόμου μιας ομάδας. Ως τέλος της εισαγωγής των δεδομένων χρησιμοποιείται ο αριθμός 0. (β) ελέγχει ότι το βάρος του κάθε ατόμου είναι αριθμός θετικός, διαφορετικά να ζητά από το χρήστη να δώσει ξανά το βάρος του. (γ) υπολογίζει το μέσο όρο βάρους όλων των ατόμων της ομάδας. (δ) εμφανίζει το ανάλογο μήνυμα: i. «Η ομάδα ανήκει στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α» αν ο μέσος όρος βάρους της ομάδας είναι μικρότερος ή ίσος του 50. ii. «Η ομάδα ανήκει στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β» αν ο μέσος όρος βάρους της ομάδας είναι μεγαλύτερος του 50 και μικρότερος ή ίσος του 80. iii. «Η ομάδα ανήκει στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ» αν ο μέσος όρος βάρους της ομάδας είναι μεγαλύτερος από το 80. Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή των στοιχείων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 2. Τα ονόματα των 25 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταχωρηθούν σε ένα μονοδιάστατο πίνακα με το όνομα country. Η έκταση και ο πληθυσμός της κάθε χώρας θα καταχωρηθούν σε ένα άλλο πίνακα πραγματικών αριθμών δύο διαστάσεων, ο οποίος έχει το όνομα eurodata και είναι παράλληλος με τον πρώτο πίνακα. Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα Pascal, το οποίο να (α) ζητά από το χρήστη το όνομα, την έκταση και τον πληθυσμό της κάθε χώρας και να τοποθετεί τις πληροφορίες αυτές στις κατάλληλες θέσεις των δύο πινάκων. (β) υπολογίζει την πυκνότητα πληθυσμού της κάθε χώρας και να τοποθετεί την πληροφορία αυτή σε νέο μονοδιάστατο πίνακα με το όνομα density (Πυκνότητα = πληθυσμός / έκταση). (γ) παρουσιάζει τις πληροφορίες για κάθε χώρα σε τέσσερις στήλες με τις ανάλογες επικεφαλίδες (Χώρα, Έκταση, Πληθυσμός, Πυκνότητα). 3. Η Τράπεζα Αίματος ενός νοσοκομείου πρόκειται να μηχανογραφηθεί. Κατά την ανάλυση καταγράφηκε η ακόλουθη λειτουργία η οποία και θα εκτελείται από σύστημα λογισμικού: Για κάθε αιμοδότη θα αποθηκεύονται σε αρχείο αιμοδοτών τα ακόλουθα στοιχεία: Κωδικός αιμοδότη, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλικία, φύλο και ομάδα αίματος. Όταν ένας αιμοδότης προσέλθει για αιμοδοσία και δεν είναι καταχωρημένος, τότε θα δίνει όλα τα στοιχεία του πλην του κωδικού και η εγγραφή του θα καταχωρείται στο αρχείο, ο δε κωδικός αιμοδότη θα δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα, θα του κοινοποιείται και θα προχωρεί στην αιμοδοσία. Όταν ο αιμοδότης είναι ήδη καταχωρημένος τότε με βάση τον κωδικό του θα ανακτάται από το αρχείο αιμοδοσιών η εγγραφή της τελευταίας του αιμοδοσίας και θα ελέγχεται από το σύστημα το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την προηγούμενη φορά που έδωσε αίμα. Η σύγκριση θα γίνεται μεταξύ της ημερομηνίας τελευταίας αιμοδοσίας και της τρέχουσας ημερομηνίας. Στην περίπτωση που το διάστημα αυτό είναι μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών ο αιμοδότης θα προχωρά σε αιμοδοσία, διαφορετικά το σύστημα θα ενημερώνει τον υπεύθυνο αιμοδοσίας με κατάλληλο μήνυμα στην οθόνη ότι η αιμοδοσία δεν είναι επιτρεπτή και η αιμοδοσία θα αναστέλλεται. Όταν μια αιμοδοσία πραγματοποιηθεί τότε καταγράφεται στο αρχείο αιμοδοσιών και εκδίδεται πιστοποιητικό με τα στοιχεία του αιμοδότη και της τρέχουσας αιμοδοσίας το οποίο και παραδίδεται στον αιμοδότη. Τέλος, το σύστημα θα δημιουργεί κατάλογο με τα στοιχεία των αιμοδοτών οι οποίοι έχουν δώσει αίμα πάνω από δέκα φορές και ο οποίος θα παραδίδεται στο διευθυντή της Τράπεζας Αίματος. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα ροής δεδομένων για τη λειτουργία που περιγράφηκε πιο πάνω και να επεξηγήσετε όλες τις διαδικασίες.

24 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ck 24/58 Α ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ Μάθημα : Πληροφορική Χρόνος : 2.30 ώρες Ημερομηνία : 15 Ιουνίου 2005 Ώρα εξέτασης : 7.45 π.μ. ΜΕΡΟΣ Α Να απαντήσετε και στις 10 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 6 μονάδες. 1. Ένας σκοπευτικός όμιλος διοργανώνει αγώνες σκοποβολής και ορίζει τους εξής κανονισμούς. Ο κάθε αθλητής έχει τρεις προσπάθειες και προκρίνονται στον τελικό όσοι έχουν σύνολο βαθμολογίας μεγαλύτερο του 65. Να σχεδιάσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να δέχεται το αποτέλεσμα της κάθε προσπάθειας και να υπολογίζει το σύνολο των τριών προσπαθειών. Αν το σύνολο είναι μεγαλύτερο του 65 να εμφανίζει το μήνυμα «ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ», αλλιώς να εμφανίζει το μήνυμα «ΔΕΝ ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ». 2. Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω μαθηματικές εκφράσεις: 2 (α) (β) x 1 b 4cos a x y x e (γ) 3. Δίνεται το πιο κάτω λογικό διάγραμμα z a b a b Να κάνετε προκαταρκτική εκτέλεση και να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα του πιο πάνω λογικού διαγράμματος 4. Να ξαναγράψετε το πιο κάτω μέρος προγράμματος της Pascal χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης: (α) Repeat... Until (β) While.... Do for x:= 4 to 10 do y: =x*2; writeln (' x = ',x:4, 'y = ',y:4); end; 5. Ποιες είναι οι τιμές των πιο κάτω λογικών εκφράσεων στη γλώσσα Pascal; Δώστε το αποτέλεσμα με τη λέξη ΑΛΗΘΗΣ ΨΕΥΔΗΣ: (α) ((4>2) ΑΝD (5 > 3)) OR (5>7) (β) (8=(4*2)) ΑΝD ((6+4)<8) (γ) ΝΟΤ ((8<5) OR (7=5)) 6. Να μετατρέψετε το πιο κάτω λογικό διάγραμμα σε πρόγραμμα στη γλώσσα Pascal

25 ck 25/58 7. Η εταιρεία «ΑΒ Πληροφορική» ζητά να προσλάβει ένα Αναλυτή Συστημάτων. Να αναφέρετε τέσσερα (4) από τα προσόντα που πρέπει να κατέχει ο υπoψήφloς που θα διεκδικήσει την πιο πάνω θέση. 8. α) Ποιος είναι ο σκοπός της φάσης Εξακρίβωσης Αναγκών και Καθορισμού Απαιτήσεων κατά την ανάλυση του συστήματος; β) Να αναφέρετε τρεις (3) τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανεύρεση γεγονότων και τη συλλογή πληροφοριών. 9. Το παραγοντικό (Factorial) ενός ακεραίου θετικού αριθμού Χ είναι το γινόμενο όλων των ακεραίων αριθμών από το 1 μέχρι το Χ. Για παράδειγμα το παραγοντικό του 5 ισούται με 1 *2*3*4*5=120. Το παραγοντικό του Ο ισούται εξ ορισμού με 1. Να γράψετε ένα πρόγραμμα στην Pascal το οποίο να δέχεται ένα ακέραιο θετικό αριθμό Χ, από το 0 μέχρι το 7, και να καλεί μια συνάρτηση η οποία να υπολογίζει το παραγοντικό αυτού του αριθμού. Το πρόγραμμα να παρουσιάζει τ αποτέλεσμα με το κατάλληλο μήνυμα. 10. Η εταιρεία ΑΑ Cruise διαθέτει ιδιόκτητο κρουαζιερόπλοιο για ταξίδια στα ελληνικά νησιά σε καμπίνες Α, Β, και Γ θέσης. Οι κρατήσεις γίνονται μόνο από τους αντιπροσώπους της εταιρείας σε κάθε πόλη. Ο πελάτης τηλεφωνεί ή επισκέπτεται το γραφείο ενός αντιπροσώπου, δίνει το όνομα, την ημερομηνία του ταξιδιού, τον αριθμό των ατόμων και τη θέση που θέλει να ταξιδεύσει. Ο υπάλληλος του γραφείου ελέγχει το αρχείο των διαθέσιμων καμπίνων για τη συγκεκριμένη κρουαζιέρα και, αν υπάρχει διαθέσιμη, διαβάζει την τιμή και τον κωδικό της καμπίνας. Ο υπάλληλος ενημερώνει τον πελάτη για την τιμή και, αν ο πελάτης θέλει να προχωρήσει με την κράτηση, τότε καταχωρούνται τα στοιχεία όλων των ατόμων που θα συνταξιδεύουν στην ίδια καμπίνα (όνομα, αρ. διαβατηρίου, διεύθυνση, τηλέφωνο) στο αρχείο κρατήσεων μαζί με τον κωδικό της καμπίνας. Ακολούθως, αφαιρείται η καμπίνα από το αρχείο διαθέσιμων καμπίνων χρησιμοποιώντας τον κωδικό της καμπίνας, εκδίδεται το εισιτήριο και παραδίδεται στον πελάτη. Να σχεδιάσετε το Διάγραμμα Ροής Δεδομένων για τη λειτουργία που περιγράφηκε πιο πάνω. ΜΕΡΟΣ Β Να απαντήσετε και στις 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 20 μονάδες 1. Σε κάποιους αγώνες στίβου, ο κάθε αθλητής του μήκους έχει τρεις προσπάθειες από τις οποίες καταγράφεται μόνο η καλύτερη. Να γράψετε ένα πρόγραμμα στην Pascal το οποίο: A) Να δέχεται σε παράλληλους πίνακες, τα ονόματα των 20 αθλητών και τη καλύτερη επίδοση για τον κάθε αθλητή. (Η επίδοση δίνεται σε μέτρα και εκατοστά, π.χ. 7,60). B) Να ταξινομήσετε τον πίνακα επιδόσεων σε φθίνουσα σειρά, αλλάζοντας ταυτόχρονα και τη σειρά των ονομάτων των αθλητών για να αντιστοιχούν στις επιδόσεις. C) Το πρόγραμμα να εμφανίζει στην οθόνη πίνακα με τα ονόματα και τις επιδόσεις των 10 αθλητών που πέτυχαν τις ψηλότερες επιδόσεις. Το πρόγραμμα πρέπει να τυπώνει τα κατάλληλα μηνύματα και επικεφαλίδες για τα πιο πάνω αποτελέσματα. 2. Να γράψετε πρόγραμμα στην Pascal το οποίο: A) Να ζητά από το χρήστη τα στοιχεία ενός δυσδιάστατου πίνακα ακεραίων αριθμών με το όνομα «Pinakas» που αποτελείται από δέκα(10) γραμμές και πέντε (5) στήλες. B) Να ζητά από το χρήστη δύο ακέραιους αριθμούς που να αντιστοιχούν σε οποιεσδήποτε γραμμές του πίνακα και να καλεί μια διαδικασία με όνομα allagi η οποία να ανταλλάσσει τα στοιχεία των δύο αυτών γραμμών. Οι αριθμοί των γραμμών πρέπει να ελέγχονται ξεχωριστά, στο κυρίως πρόγραμμα, πριν την ανταλλαγή των στοιχείων, αν είναι μεταξύ του 1 και του 10 συμπεριλαμβανομένων. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να ζητείται από το χρήστη να δώσει νέο αριθμό. C) Να τυπώνει όλα τα στοιχεία του πίνακα. D) Να υπολογίζει και να τυπώνει το άθροισμα όλων των αριθμών του πίνακα. ΤΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: Πληροφορική Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο Ενότητες Α και Β. ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: Πληροφορική Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΞΗ : Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 ΟΔΗΓΙΕΣ: Το εξεταστικό δοκίμιο αυτό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι μονάδες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: Πληροφορική Ηµεροµηνία εξέτασης: Σάββατο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2007 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Pascal. 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της Pascal; 3. Ποια είναι τα ονόματα-ταυτότητες και σε τι χρησιμεύουν; 4. Σε τι χρησιμεύει το συντακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/06/2011 ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΑ: 11:00 ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ: 14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2/6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΑ: 7:30 ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ: 12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση ΠΣ διαχείρισης γυμναστηρίου... 4 2 η Άσκηση ΠΣ διαχείρισης στοιχείων υποψηφίων για πρόσληψη... 6 3 η Άσκηση ΠΣ ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίων... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2015 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 7:45-9:45 ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικώς:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 06 Ιουνίου 2014 08:00 11:00 ΟΔΗΓΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/05/2011 ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΑ: 7:30 ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ: 12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ / ΤΡΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 7: Μοντελοποίηση με ΔΡΔ (3 ο Μέρος) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΒΑΘΜΟΣ: ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΒΑΘΜΟΣ: ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2013 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 7:45-9:45 ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικώς:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 28 Μαΐου 2011 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

2009 :, :30 10: (10) . - (3) . . (10)

2009 :, :30 10: (10) . - (3) . . (10) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθηµα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 28 Μαΐου 2009 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Παλλατίδειο ΓΕΛ Σιδηροκάστρου

Παλλατίδειο ΓΕΛ Σιδηροκάστρου Δομή Επανάληψης 2000 Θέμα 2 ο Έστω τμήμα αλγορίθμου με μεταβλητές A, B, C, D, X και Υ. D 2 Για Χ από 2 μέχρι 5 με_βήμα 2 Α 10 * Χ Β 5 * Χ + 10 C Α + Β (5 * Χ) D 3 * D - 5 Υ A + B C + D Να βρείτε τις τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2014 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 7:45-9:45 ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικώς:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

viii. Α[7] Α[1] Α[3] + Α[8] 2. Δίνεται οι παρακάτω πίνακες ακεραίων Α και Β

viii. Α[7] Α[1] Α[3] + Α[8] 2. Δίνεται οι παρακάτω πίνακες ακεραίων Α και Β ΑΕσΠΠ-Μονοδιάστατοι Πίνακες 1 1. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας ακεραίων Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 Ποια μορφή θα πάρει ο παραπάνω πίνακας Α αν εκτελεστούν οι επόμενες εντολές με την σειρά που δίνονται; i. Α[5]

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3 & 9 (ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3 & 9 (ΠΙΝΑΚΕΣ) ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3 & 9 (ΠΙΝΑΚΕΣ) ίνακες - Ερωτήσεις Σ/Λ ίνακες Ερωτήσεις Σ/Λ 1. Το ακριβές μέγεθος ενός πίνακα καθορίζεται κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού και δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Δίνεται η εντολή εκχώρησης: τ κ < λ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. Να δικαιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Στην εντολή while η επανάληψη συνεχίζεται όσο η λογική έκφραση έχει τιμή false.

Στην εντολή while η επανάληψη συνεχίζεται όσο η λογική έκφραση έχει τιμή false. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Μάθημα: Πληροφορική Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 29 Μαΐου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. β. x=20 και y=10

Μονάδες 4. β. x=20 και y=10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: Πληροφορική Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Προγραμματισμού για το Μάθημα : Εφαρμογές Πληροφορικής. Π=3.14 Μεταβλητές Πραγματικές: X,A,B,Y Αρχή

Ασκήσεις Προγραμματισμού για το Μάθημα : Εφαρμογές Πληροφορικής. Π=3.14 Μεταβλητές Πραγματικές: X,A,B,Y Αρχή Ασκήσεις Προγραμματισμού για το Μάθημα : Εφαρμογές Πληροφορικής Τίτλος σχόλια εισαγωγή δεδομένων εντολές εκχώρησης & πράξεις δηλ. εκφράσεις εμφάνιση αποτελεσμάτων Δομή Προγράμματος Πρόγραμμα υπολογισμός_παράστασης!

Διαβάστε περισσότερα

A3. Μονάδες 5 Α4. Μονάδες 10 ΘΕΜΑ B. Β1. writeln Περιεχόμενα Εντολή Αποτελέσματα Παραμέτρων Μονάδες 20 ΘΕΜΑ Γ.

A3. Μονάδες 5 Α4. Μονάδες 10 ΘΕΜΑ B. Β1. writeln Περιεχόμενα Εντολή Αποτελέσματα Παραμέτρων Μονάδες 20 ΘΕΜΑ Γ. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ. Για i από 1 μέχρι Μ Εμφάνισε A[4,i] Τέλος_επανάληψης. (μονάδες 6) ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ. Για i από 1 μέχρι Μ Εμφάνισε A[4,i] Τέλος_επανάληψης. (μονάδες 6) ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 (ΕΠΤΑ) ΘΕΜΑ Α : A1. Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

4. Ποιος είναι ο τύπος και ποια η τιμή της μεταβλητής που χρησιμοποιείται παρακάτω;

4. Ποιος είναι ο τύπος και ποια η τιμή της μεταβλητής που χρησιμοποιείται παρακάτω; ΑΕσΠΠ-Ακολουθιακή Δομή 1 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 1. Ποια από τα παρακάτω ονόματα μεταβλητών είναι λάθος και γιατί; Α Ύψος Αριθμ.παιδιών ΑΑ ποσοστό Α-Α διάβασε Αξία ΦΠΑ Χ Α4 ΜΗΚΟΣ Αριθμ_παιδιών Β_ ποσοστό% Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 24 Μαΐου 2016 08:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

επιστρέφει αριθµό που προκύπτει µε αντιστροφή των στοιχείων του πρώτου

επιστρέφει αριθµό που προκύπτει µε αντιστροφή των στοιχείων του πρώτου ΑΕσΠΠ-Κεφ.10 Υποπρογράµµατα 1 1. Να γραφεί µία συνάρτηση για κάθε ένα από τα παρακάτω: i. Να δέχεται την ακτίνα ενός κύκλου και να επιστρέφει το εµβαδόν του. ii. Να δέχεται την ακτίνα ενός κύκλου και να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α2. α-

Διαβάστε περισσότερα

TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μάθημα 7 - Υποπρογράμματα Εργαστήριο 11 Ο TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Βασικές Έννοιες: Υποπρόγραμμα, Ανάλυση προβλήματος, top down σχεδίαση, Συνάρτηση, Διαδικασία, Παράμετρος, Κλήση συνάρτησης, Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ώστε επιλογή: Στη συνέχεια θα διαβάζει την επιλογή του χρήστη και την ακτίνα ενός κύκλου και θα εκτυπώνει το αντίστοιχο αποτέλεσµα.

ώστε επιλογή: Στη συνέχεια θα διαβάζει την επιλογή του χρήστη και την ακτίνα ενός κύκλου και θα εκτυπώνει το αντίστοιχο αποτέλεσµα. ΠΙΝΑΚΕΣ 1. Να γραφούν οι εντολές µε τις οποίες από το περιεχόµενο κάθε θέσης του πίνακα αφαιρούµε το τετράγωνο του δείκτη της αντίστοιχης θέσης. 2. Να γραφούν οι εντολές µε τις οποίες αντιγράφουµε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : Πληροφορική Κατεύθυνσης ΤΑΞΗ : Β Αρ. σελίδων : 11 Ηµεροµηνία : 10/6/2008 Ώρα Έναρξης : 7:45 π.µ ιάρκεια : 2 ώρες Ονοµατεπώνυµο :...Τµήµα : Αριθµός :...Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

α. Λογικό διάγραμμα είναι η μέθοδος που χρησιμοποιεί απλά σχήματα που υποστηρίζονται με απλές λέξεις για την αναπαράσταση συγκεκριμένων λειτουργιών.

α. Λογικό διάγραμμα είναι η μέθοδος που χρησιμοποιεί απλά σχήματα που υποστηρίζονται με απλές λέξεις για την αναπαράσταση συγκεκριμένων λειτουργιών. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (Α ΟΜΑΔΑ) & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Πληροφορική Κατεύθυνσης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2014

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Πληροφορική Κατεύθυνσης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2014 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: Πληροφορική Κατεύθυνσης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2014 ΤΑΞΗ: Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2:00 ΩΡΑ: 7:45 9:45 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Πληροφορική Κατεύθυνσης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Πληροφορική Κατεύθυνσης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: Πληροφορική Κατεύθυνσης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2013 ΤΑΞΗ: Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2:00 ΩΡΑ: 7:45 9:45 π.μ. Όνομα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A2. Να γράψετε για κάθε περίπτωση τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που δίνει τη σωστή επιλογή.

A2. Να γράψετε για κάθε περίπτωση τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που δίνει τη σωστή επιλογή. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/Γ' ΕΠΑ.Λ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-1-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Χ.ΠΑΠΠΑ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Εντολές Επανάληψης REPEAT UNTIL, FOR, WHILE

Η ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Εντολές Επανάληψης REPEAT UNTIL, FOR, WHILE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 Ο Η ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Εντολές Επανάληψης REPEAT UNTIL, FOR, WHILE Βασικές Έννοιες: Δομή Επανάληψης, Εντολές Επανάληψης (For, While do, Repeat until), Αλγόριθμος, Αθροιστής, Μετρητής, Παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012. Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012. Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012 ΘΕΜΑ Α Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις: 1. Κάθε βρόγχος που υλοποιείται με την εντολή Για μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 2005 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΛΥΣΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α 1. Αρχή Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΑΣΩ ΠΕΤΡΟΥ ΠΙΝΧΑΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φύλλο Εργασίας 1 - ΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ... 3 Φύλλο Εργασίας 2 - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 4 Φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφέρατε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα. Μονάδες 3

Αναφέρατε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα. Μονάδες 3 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Αναφέρατε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα. Μονάδες 3 Να αναφέρετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι λίστες των παραμέτρων κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

8. Η δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο όταν το πηγαίο πρόγραμμα δεν περιέχει συντακτικά λάθη.

8. Η δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο όταν το πηγαίο πρόγραμμα δεν περιέχει συντακτικά λάθη. 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2015 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα προόδου

Αποτελέσματα προόδου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ http://courses.softlab.ntua.gr/progintro/ Διδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) Δημήτρης Φωτάκης (fotakis@cs.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _ ΦΥΛΛΟ2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _ ΦΥΛΛΟ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _ ΦΥΛΛΟ2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος : Αλγόριθμος Παράδειγμα_1 Διάβασε α Αν α > 0 τότε α α mod 5 Τέλος_αν Εκτύπωσε α Τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών ΙΙ

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών ΙΙ Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών ΙΙ Περιλαμβάνει τα δεύτερα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων από το 2000 μέχρι και σήμερα ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 2000 Έστω τμήμα αλγορίθμου με μεταβλητές Α, Β,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ. Α2. Να αναφέρετε ονομαστικά: i) τα αλγοριθμικά κριτήρια ii) τους τρόπους αναπαράστασης αλγορίθμου. (μονάδες 10)

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ. Α2. Να αναφέρετε ονομαστικά: i) τα αλγοριθμικά κριτήρια ii) τους τρόπους αναπαράστασης αλγορίθμου. (μονάδες 10) ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / Γ3 + Γ4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 (ΕΞΙ) ΘΕΜΑ Α : A1. Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Ερωτήσεις Σωστό Λάθος 1. Οι διαστάσεις ενός πίνακα δεν µπορούν να µεταβάλλονται κατά την εκτέλση ενός αλγόριθµου. 2. Ο πίνακας είναι στατική δοµή δεδοµένων. 3. Ένας πίνακας δυο στηλών µπορεί να περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ. Ενότητα Α - ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ. Ενότητα Α - ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Ενότητα Α - ΛΥΣΕΙΣ Πρόβλημα 1 ΑΡΧΗ Διάβασε Α Ψευδής Α > 0 Αληθής Τύπωσε «ΛΑΘΟΣ» Ε Α 2 Τύπωσε Ε ΤΕΛΟΣ Πρόβλημα 2 (α) I) Α := ABS(sin(x)/cos(x)) + SQR(y) * y; II)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΘΕΜΑ Α ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1. Η ομάδα εντολών μέσα στην Αρχή_επανάληψης..μέχρις_ότου

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (κλιμακωτή χρέωση) Ένα γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων εφαρμόζει την παρακάτω τιμολογιακή πολιτική: Πάγιο 30 ευρώ

Άσκηση 1 (κλιμακωτή χρέωση) Ένα γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων εφαρμόζει την παρακάτω τιμολογιακή πολιτική: Πάγιο 30 ευρώ Α ν α κ ε φ α λ α ι ω τ ι κ έ ς α σ κ ή σ ε ι ς Άσκηση 1 (κλιμακωτή χρέωση) Ένα γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων εφαρμόζει την παρακάτω τιμολογιακή πολιτική: Πάγιο 30 ευρώ Αριθμός χλμ Χρέωση (ευρώ / χλμ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εντολές επιλογής και αποφάσεων 1 ο Φύλλο Εργασιών Εισαγωγικές ασκήσεις για την εντολή if ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εντολές επιλογής και αποφάσεων 1 ο Φύλλο Εργασιών Εισαγωγικές ασκήσεις για την εντολή if ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 10 : Εντολές επιλογής και αποφάσεων 1 ο Φύλλο Εργασιών Εισαγωγικές ασκήσεις για την εντολή if ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιες από τις παρακάτω εντολές είναι σωστές; α) if A + B

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Ασκήσεις στους Μονοδιάστατους Πίνακες

4. Ασκήσεις στους Μονοδιάστατους Πίνακες 4. Ασκήσεις στους Μονοδιάστατους Πίνακες 401 Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει και να αποθηκεύει με τη σειρά τα γράμματα μιας λέξης 10 χαρακτήρων και να αποφαίνεται αν είναι καρκινική ή όχι. 402 Να γραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. β. Οι πληροφορίες είναι δεδομένα τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. β. Οι πληροφορίες είναι δεδομένα τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 16/04/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΝΝΕΑ (9) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Η δομή Επιλογής στη PASCAL H δομή Επανάληψης στη PASCAL. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου.. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου. To πρόγραμμα γραφικών gnuplot. Γραφικά στη PASCAL. Σκοπός 6.1 ΕΠΙΔΙΩΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ ΓΕΛ 15 / 04 / 2018 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης (1-5) και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΘΕΜΑ Α : Α1

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτές εξετάσεις στο μάθημα: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Θ) Εισηγητής: Γεωργίου Χρήστος ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Β. Χαρακτήρας(Αλφαριθμητικά)

Γραπτές εξετάσεις στο μάθημα: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Θ) Εισηγητής: Γεωργίου Χρήστος ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Β. Χαρακτήρας(Αλφαριθμητικά) Γραπτές εξετάσεις στο μάθημα: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Θ) Εισηγητής: Γεωργίου Χρήστος ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στην κόλλα σας τους αριθμούς της στήλης Α που αντιστοιχούν με τα γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Επανάληψης. Κεφάλαιο 7 Mike Trimos

Δομή Επανάληψης. Κεφάλαιο 7 Mike Trimos Δομή Επανάληψης Κεφάλαιο 7 Mike Trimos Δομή Επανάληψης Η Διαδικασία αυτή ονομάζεται Βρόγχος ή Επανάληψη (Loop) και η εντολή ή το σύνολο των εντολών που επαναλαμβάνονται ονομάζεται Σώμα της Δομής. Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΛΥΣΕΙΣ Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Το αναλυτικό πρόγραμμα στο οποίο βασίζεται η εξέταση είναι το αναλυτικό πρόγραμμα του Μαθήματος Κατεύθυνσης Πληροφορική Επιστήμη Η.Υ της Γ Ενιαίου Λυκείου Γενικός Σκοπός Το μάθημα κατεύθυνσης της στη Γ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/04/2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/04/2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/04/2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛHNIΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών 2014

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών 2014 Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών 2014 Βάλβης Δημήτριος Μηχανικός Πληροφορικής ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΑΣΚΗΣΗ 1 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος : Αλγόριθμος Παράδειγμα_1 Διάβασε α Αν α < 0 τότε α α * 5 Τέλος_αν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν το ποσό των αγορών(ποσο_αγορων) ενός πελάτη είναι μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΓΕ.Λ. ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΓΕ.Λ. ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΓΕ.Λ. ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-9-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ Ερωτήσεις Σωστό / Λάθος 1. Η έννοια του αλγορίθμου συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με προβλήματα της Πληροφορικής (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003, 2007) 2. Ο αλγόριθμος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛHNIΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΠΑΛ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΠΑΛ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ Α Α.1 Να χαρακτηρίσετε σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις (Μονάδες 10) 1. Ένας αλγόριθμος μπορεί να έχει άπειρα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις 15 Νοεμβρίου 2011 1 Γενικά Στην standard Pascal ορίζονται τέσσερις βασικοί τύποι μεταβλητών: integer: Παριστάνει ακέραιους αριθμούς από το -32768 μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ HM/NIA: 21/2/2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ HM/NIA: 21/2/2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ HM/NIA: 21/2/2016 ΘΕΜΑ A (Α1) Να σημειώσετε με κατάλληλο τρόπο ανάλογα με το αν θεωρείτε σωστή ή λανθασμένη κάθε μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (7) 25/7/2012 Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ουρά α. Απώθηση 2. Στοίβα β. Εξαγωγή γ. Ώθηση δ. Εισαγωγή

1. Ουρά α. Απώθηση 2. Στοίβα β. Εξαγωγή γ. Ώθηση δ. Εισαγωγή ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΣ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 (ΕΠΤΑ)

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΣ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 (ΕΠΤΑ) ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΣ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 (ΕΠΤΑ) ΘΕΜΑ Α : A1. Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΑΣΚΗΣΗ 1 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος : Αλγόριθμος Παράδειγμα_1 Διάβασε α Αν α < 0 τότε α α * 5 Τέλος_αν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/5/2014 ΤΑΞΗ: B ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2

Διαβάστε περισσότερα