ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/3/2013 ΑΠ: Φ22/2/1377 Ταχ. ιεύθυνση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο Ταχ. Κώδικας : Ηράκλειο ΚΟΙΝ.: 1. Ε Α Περιφέρεια Κρήτης Πληροφορίες : Θ.Ζαχάρος ουκός Μποφώρ 7, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο : ΥΠΑΙΘΠΑ/ΕΥ Τοµέα Πολιτισµού Fax : Θεµιστοκλεόυς και Μεθώνης, Αθήνα ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και συντήρησης υφισταµένων στο υπάρχον κτίριο αναψυκτηρίου WC, για την εκτέλεση του έργου της ενταγµένης στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ » πράξης µε τίτλο «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου». Η ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Του Νόµου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Του Νόµου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3). 3. Του Π.. 191/2003 ( ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού» 4. Του Π.. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 5. Του Ν. 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων». 6. Του Π..99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων». 7. Του Π.. 609/85 «Κατασκευή ηµοσίων Έργων». 8. Του Νόµου 2947/2001 (άρθρο 19,παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) «θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας». 9. Του Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 10. Του Π..118/07 (ΦΕΚ/150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 11. Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις 1

2 συναφών θεµάτων». 12. Του Νόµου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις. 13. Την υπ' αριθ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 14. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ180/Β/ ) Υπουργική Απόφαση για «Μεταβίβαση Αρµοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής /νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.». 15. Την Υ.Α. Αριθµ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική απόφαση συστήµατος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥ ) 16. Tην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 237/ ) µε τίτλο «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις». Β. Την υπ' αριθ Φ22/2/4869/ Απόφαση της ΚΓ ΕΠΚΑ, µε την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών. Γ. Τη µε αρ. πρωτ.4448/ Απόφαση της Ε Α Περιφέρειας Κρήτης Ένταξης της Πράξης: «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ».. Τη µε αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/97201/5007/ Υπουργική Απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου»,απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων. Ε. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγµένη πράξη : «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» µε κωδικό πράξης: 2010ΣΕ της ΣΑΕ0148. ΣΤ.Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στην ενταγµένη πράξη:«ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» Ζ. Την αρ. πρωτ. 557/ εισήγηση του επιβλέποντα του έργου και την έγκριση αυτής. Η. Την υπ' αριθ. Φ22/2/655/ (Α Α:ΒΕΤ4Γ-ΗΜ2) απόφαση της ΚΓ ΕΠΚΑ για την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι : Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και συντήρησης υφισταµένων στο υπάρχον 2

3 κτίριο αναψυκτηρίου WC στον αρχαιολογικό χώρο της Τυλίσου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν για τις ανάγκες της ενταγµένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ » πράξης «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου», µε προϋπολογισµό δαπάνης ύψους µέχρι το ποσό των δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις της πράξης µε κωδικό 2010ΣΕ της ΣΑΕ0148 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων σε συγχρηµατοδότηση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν τα σχετικά του διαγωνισµού (διακήρυξη, αίτηση, τεχνική έκθεση, έντυπη οικονοµική προσφορά) από τα γραφεία της ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, ΤΚ Ηράκλειο (τηλ: , fax: ). Υπεύθυνος για το διαγωνισµό είναι ο κ. Ζαχάρος Θ. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: Α. ΕΙ ΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός είναι πρόχειρος µειοδοτικός µε αντικείµενο τις εργασίες κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και της συντήρησης των υφισταµένων κουφωµάτων στο υπάρχον κτίριο του αναψυκτηρίου WC, εντός του Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόµενη τεχνική περιγραφή του επιβλέποντα του έργου, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του υπόψη διαγωνισµού και της σχετικής διακήρυξης. Β. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα που το αντικείµενο τους είναι σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και δύνανται να καλύψουν τις απαιτήσεις του, µε έδρα την Ελλάδα ή άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώσεις εταιριών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 188/2007, Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ε.Ε. Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί : Όσοι δεν ασκούν επάγγελµα σχετικό µε το διαγωνιζόµενο αντικείµενο. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Γ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσµεύουν τους 3

4 προσφέροντες για διάστηµα δύο µηνών από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές µε µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται. Η κατακύρωση του ιαγωνισµού µπορεί να γίνει και µετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας, δεσµεύει όµως τον Ανάδοχο µόνο εφόσον αυτός επιθυµεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντα η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νοµιµοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας (για φυσικά πρόσωπα). 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία θα δηλώνει ότι και µέχρι την υποβολή της προσφοράς του α)έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισµού και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα επί ποινή απαραδέκτου. β)δεν έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από διαγωνισµό ηµόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠ και δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, γιατί δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις, καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί από τους διαγωνισµούς του ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Εµπορίου. Εφόσον οι προσφέροντες συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης. 3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία θα δηλώνει ότι έχει επάρκεια οχηµάτων, εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισµού και προσωπικού ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών και η διαθεσιµότητα αυτών. Επίσης, στη δήλωση θα αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόµενος αναλαµβάνει την υποχρέωση της φύλαξης των κατασκευών σε καλή κατάσταση στις εγκαταστάσεις του µέχρι την τοποθέτηση τους επί του έργου. 4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται η εµπειρία σε παρόµοιες κατασκευές µε την παρουσίαση συγκεκριµένων. Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να την καταθέσει µε την προσφορά του επί ποινής απόρριψης. Στις Υπεύθυνες ηλώσεις θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και να φέρει ηµεροµηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών. Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Προσφέροντες οι οποίοι µετά την εξέταση των παραπάνω στοιχείων, κριθούν ότι δεν είναι ικανοί να εκτελέσουν και να ολοκληρώσουν τις εργασίες, αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας µε αιτιολογηµένη πρόταση της Επιτροπής ιεξαγωγής του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού. Οι προσφέροντες που έχει αποδειχθεί ότι περιέχουν ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν περιέχουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τα άρθρα και Ε, αποκλείονται της 4

5 περαιτέρω διαδικασίας. Οι προσφέροντες από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συµµετέχουν στο διαγωνισµό υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως να προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε επίσηµη ελληνική µετάφραση. Ζ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι από την ανάρτηση και δηµοσιοποίηση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του δικαιούχου και εντός δεκαπέντε (15) ηµερών και το αργότερο µέχρι και ώρα µ.µ. µπορούν να καταθέσουν στη γραµµατεία της ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, ΤΚ Ηράκλειο (τηλ: , fax: ) την προσφορά τους εντός σφραγισµένου φακέλου. Οι φάκελοι δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες προσφορές που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Οι προσφορές που κατατίθενται στη ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων µετά τη λήξη της προθεσµίας, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες. Ο φάκελος θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το όνοµα και τη διεύθυνση του διαγωνιζοµένου, καθώς και το εξής: "Προσφορά για το διαγωνισµό που πραγµατοποιεί η ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων για τις εργασίες κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και της συντήρησης των υφισταµένων κουφωµάτων στο υπάρχον κτίριο του αναψυκτηρίου WC στον Αρχαιολογικό Χώρο Τυλίσου». Κάθε φάκελος θα συνοδεύεται µε αίτηση υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα σύµφωνα µε το υπόδειγµα που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας προκήρυξης. Η ορισθείσα επιτροπή του διαγωνισµού θα συνέλθει την επόµενη της λήξης υποβολής των δικαιολογητικών του διαγωνισµού και ώρα το µεσηµέρι προκειµένου να αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης. Εντός του φακέλου της προσφοράς θα περιέχονται: 1.Υποφάκελος µε την ένδειξη «ικαιολογητικά συµµετοχής», ο οποίος θα περιέχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτών. Ο υποφάκελος τοποθετείται σφραγισµένος µέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς. 2.Υποφάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα περιέχει: α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία θα δηλώνεται ότι εφόσον πραγµατοποιηθεί στον προσφέροντα η ανάθεση των εργασιών θα προσκοµίσει βεβαίωση στην οποία θα εγγυάται την καλή λειτουργία όλων των κουφωµάτων για τουλάχιστον δύο χρόνια από την παραλαβή τους από την υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια ισχύος του διαστήµατος αυτού, η υπηρεσία δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη µη προερχόµενη από τη συνήθη και ορθή χρήση αυτών και δεν θα επιβαρυνθεί µε καµία δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης. Τέλος στα πλαίσια της εγγύησης ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση υλοποίησης προληπτικών ελέγχων συντήρησης ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία των κουφωµάτων. β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι θα τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του επιβλέποντα 5

6 Μηχανικού η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης. γ. Τεχνική Περιγραφή στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές, µέθοδος κατασκευής, ποιότητα υλικών, κ.λ.π. καθώς και σαφές χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών. Στις Υπεύθυνες ηλώσεις θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και να φέρει ηµεροµηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών. Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υπάρχει και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτών. Ο υποφάκελος τοποθετείται σφραγισµένος µέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς. 3.Υποφάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά», ο οποίος θα περιέχει την πρωτότυπη οικονοµική προσφορά, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτής. Ο υποφάκελος τοποθετείται σφραγισµένος µέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς. Όλα τα παραπάνω έγγραφα-δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα. Ειδικότερα για την «Οικονοµική προσφορά» Η οικονοµική προσφορά θα έχει τη µορφή του συνηµµένου στη παρούσα διακήρυξη υποδείγµατος προσφοράς. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν µε κατά τον τρόπο αυτό, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν. Οι προσφορές θα αναφέρουν την τιµή της προσφοράς αριθµητικά και ολογράφως µόνο σε ευρώ και θα είναι υπογεγραµµένες από τον διαγωνιζόµενο. Για την κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς θα δοθεί κατ αποκοπήν τίµηµα που θα περιλαµβάνει το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, το κόστος κατασκευής,µεταφοράς και τοποθέτησης των κουφωµάτων επί του έργου, το κόστος συντήρησης των υφισταµένων καθώς και οποιοδήποτε κόστος συντήρησης και καλής λειτουργίας αυτών προκύψει για τα επόµενα δύο χρόνια. Επίσης περιλαµβάνεται κάθε είδους δαπάνη µισθοδοσίας και ασφάλισης του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχολήσει ο ανάδοχος. Στις τιµή της προσφοράς θα συµπεριληφθεί ο Φ.Π.Α. και θα δεσµεύει τον τελικό ανάδοχο µέχρι την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειµένου ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια υλοποίησης αυτού. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να επισκεφθούν τον τόπο εκτέλεσης του έργου για να σχηµατίσουν πλήρη και σαφή εικόνα και να έχουν προσωπική αντίληψη σχετικά µε τις προσβάσεις, τη διακίνηση, τις αποστάσεις και γενικές όλες τις κυκλοφοριακές συνθήκες, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη των εργασιών. 6

7 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής δε γίνονται αποδεκτές. ιευκρινίσεις, τροποποιήσεις, αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή της προσφοράς που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη κατάθεση των προσφορών τους, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, ούτε εναλλακτικές προσφορές. Μετά τη σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται τροποποίηση του αντικειµένου της. Η. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού και της αξιολόγησης των προσφορών τους, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως τους ενδιαφεροµένους, οι οποίοι έχουν δικαίωµα υποβολής ενστάσεων, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών, (π.δ.118/2007 άρθρο 15). Θ. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν φωτοαντίγραφα από τα σχετικά τεύχη του διαγωνισµού (διακήρυξη, αίτηση, τεχνική έκθεση, οικονοµική προσφορά) από το Τεχνικό τµήµα της ΚΓ ΕΠΚΑ κατά τις ώρες λειτουργίας των γραφείων. Το κείµενο της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΚΓ ΕΠΚΑ, στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΑΙΘΠΑ (www.yppo.gr), και στο πρόγραµµα «ιαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr). ΙΑ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής Παραλαβής και Αποσφράγισης των προσφορών. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας, την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στη παρούσα. Μονογράφεται ο κυρίως φάκελος, αποσφραγίζεται, µονογράφονται οι υποφάκελοι και τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Πραγµατοποιείται αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής. Εφόσον κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών τα στοιχεία κριθούν αποδεκτά, η επιτροπή προχωράει στην αποσφράγιση των φακέλων µε την ένδειξη «τεχνική προσφορά». Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και των τεχνικών προσφορών. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες τεχνικές προσφορές δε κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. ΙΒ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή (κατ αποκοπή τίµηµα), εφόσον εξασφαλίζονται τα απαιτούµενα 7

8 τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά εκτέλεσης των εργασιών (τεχνική προσφορά). Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον µειοδότη που έχει δώσει την πλέον συµφέρουσα προσφορά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς είναι ο ενδιαφερόµενος να καταθέσει και ολοκληρωµένη τεχνική προσφορά. Προσφορές που είναι ασαφείς, αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιαγωνισµού. Αυτονόητα, δε θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση για προσφορές που δε πληρούν τους τυπικούς όρους του διαγωνισµού και των γενικότερων και απαράβατων όρων των τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης. IΓ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΒΑΣΗ Η τελική κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει το αργότερο σε πέντε (5) ηµέρες µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων. Η ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, ειδοποιεί εγγράφως το µειοδότη ότι το αποτέλεσµα του διαγωνισµού κατακυρώθηκε σε αυτόν και τον καλεί για τη προσκόµιση των ακόλουθων δικαιολογητικών, πριν την υπογραφή της σύµβασης: 1. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει, ότι δε τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δε τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 2.Πρόσφατο πιστοποιητικό αρµοδίας αρχής περί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή ισοδύναµων οργανώσεων, µε το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτά. 3.Πλήρη στοιχεία της νόµιµης εκπροσώπησης (καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ δηµοσίευσης του) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι προσωπική επιχείρηση και στερείται καταστατικού. 4.Ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. 5.Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% επί του καθαρού συµβατικού τιµήµατος. Στα πλαίσια υπογραφής της σύµβασης ο ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού του καθώς και για το προσωπικό της Υπηρεσίας και για κάθε τρίτο. Σε περίπτωση κατά την οποία κατακυρωθεί ο διαγωνισµός στον ανάδοχο και αυτός δεν προσέλθει εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, αυτή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο µε απλή δήλωση της. Ι. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Με την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος θα αναλάβει άµεσα την τήρηση των όρων της. Μετά την ηµεροµηνία υπογραφής στης σύµβασης θα πρέπει εντός ενός (1) µήνα να ολοκληρωθεί 8

9 το τεχνικό αντικείµενο αυτής. Η απόκλιση από το παραπάνω χρονοδιάγραµµα, δίνει το δικαίωµα στην υπηρεσία να διακόψει τη σύµβαση, καθώς δυσχεραίνεται η εφαρµογή του χρονοδιαγράµµατος του έργου. Τυχόν λάθη ή αποκλίσεις στην κατασκευή θα σηµαίνει διακοπή της σύµβασης, χωρίς καµία υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής προς τον ανάδοχο. Τόσο ο σχεδιασµός όσο και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των κουφωµάτων και την συντήρηση των υφισταµένων, θα είναι σύµφωνα µε την εγκεκριµένη από τα αρµόδια όργανα του ΥΠΑΙΘΠΑ µελέτη «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου», την συνηµµένη τεχνική περιγραφή του επιβλέποντα του έργου καθώς επίσης θα πρέπει να συµφωνούν µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου. Μικρής κλίµακας τροποποιήσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο µετά από ενηµέρωση της υπηρεσίας και την σύµφωνη γνώµη της προϊσταµένης αρχής. ΙΕ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, θα γίνει από την αρµόδια για το έργο Επιτροπή παραλαβής εργασιών που ορίζεται από την ΚΓ ΕΠΚΑ και η οποία µετά από την εισήγηση του επιβλέποντα του έργου θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. ΙΖ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί σε ευρώ µε την προσκόµιση τιµολογίων παροχής υπηρεσιών και µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε την νόµιµη παρακράτηση φόρου επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου καθώς και τις όποιες άλλες νόµιµες κρατήσεις. Για την πληρωµή απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της ΚΓ ΕΠΚΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει το προϋπολογισµό του έργου «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» 2010ΣΕ της ΣΑΕ0148. Συνηµένα: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Έντυπο Προσφοράς 3. Υπόδειγµα Αίτησης 4. Υπόδειγµα Σύµβασης. Ο προϊστάµενος της ΚΓ ΕΠΚΑ κ.α.α. ΣΕΡΠΕΤΣΙ ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Αρχαιολόγος 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ηράκλειο, 6 Φεβρουαρίου 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα πλαίσια του έργου «ιαµόρφωση του Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου», το οποίο υλοποιείται σύµφωνα µε την υπ αριθµ. ΥΠΠΟΤ/ Γ ΑΠΚ/ ΑΡΧ / Α1 / Φ23 / 97201/ 5007/ Υπουργική Απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών του έργου απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την ΚΓ ΕΠΚΑ, πραγµατοποιούνται εργασίες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του µνηµείου και αναβάθµισης των κτιριακών υποδοµών. Οι εργασίες εκτελούνται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου και τις τεχνικές οδηγίες της ΚΓ ΕΠΚΑ µε βασικό γνώµονα την εναρµόνιση µε το φυσικό περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και της συντήρησης των υφισταµένων στο υπάρχον κτίριο του αναψυκτηρίου WC για τους επισκέπτες του Αρχαιολογικού Χώρου. Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, η ΚΓ ΕΠΚΑ πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών σε ειδικευµένο ανάδοχο µε εµπειρία σε παρόµοιας φύσης εργασίες. Η διαδικασία για την ανάθεση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στους πρόχειρους µειοδοτικούς διαγωνισµούς που αφορούν την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων µε αυτεπιστασία. Αναλυτική Περιγραφή Εργασιών - Προδιαγραφές Υλικών 1. ΘΥΡΕΣ 1.α Εξωτερική Θύρα Τύπου 1 (Θ1) Θύρα ξύλινη πρεσσαριστή, διαστάσεων 0,95 Χ 1,95µ. περαστή. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη κατασκευή του συγκεκριµένου κουφώµατος λόγω της χρήσης του από ΑΜΕΑ. Θα είναι ανοιγµένη προς τα έξω καθαρού πλάτους από κάσα σε κάσα τουλάχιστον 0,90µ, φέρουσα χειρολαβή τύπου µοχλού (όχι σφαιρική) και οριζόντιο χειρολισθήρα σχήµατος Π και κάσα σε έντονη χρωµατική αντίθεση µε τις παρακείµενες επιφάνειες. Η κατασκευή της θύρας θα γίνει από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις, µε φύλλα πρεσσαριστά από κόντρα πλακέ θαλάσσης και 10

11 έγχρωµης µελαµίνης σε κάθε πλευρά, πλήρης επιφάνειας χωρίς φεγγίτες, συνολικού πάχους 5 cm. Το εσωτερικό πλαίσιο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα «µισοχαρακτά» 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «µισοχαρακτές» καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm. Περιλαµβάνονται επίσης σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές κ.λ.π.) και µικροϋλικά, καθώς και η εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση και πλήρη ορθή λειτουργία συµπεριλαµβανοµένου και της τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Χρώµα µελαµίνης: ενδεικτικού τύπου σειράς classic της εταιρίας Shelman Η τελική επιλογή του χρώµατος θα γίνει από την οµάδα επίβλεψης του έργου. Αριθµός τεµαχίων 1. όψη πόρτας για WC AMEA κάτοψη πόρτας για WC AMEA (τύπος 1) 1β. Εξωτερικές Θύρες Τύπου 2 (Θ2, Θ3, Θ4, Θ5, Θ6) Θύρες µονόφυλλες ανοιγόµενες, ταµπλαδωτές, γενικών διαστάσεων 0,85 Χ 2,10 (αριθµός τεµαχίου 1) και 0,94Χ 2,00 (αριθµός τεµαχίων 4) ειδικού σχεδίου. Θα είναι ανοιγµένες προς τα έσω καθαρού πλάτους από κάσα σε κάσα τουλάχιστον 0,75µ, φέρουσες χειρολαβή τύπου µοχλού (όχι σφαιρική) και κλειδαριά. Η κατασκευή των θυρών θα γίνει από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις, από ξυλεία τύπου Σουηδίας (περιθωρίων 4,5Χ12), διπλά τζάµια 4mm και 5mm, νταπλά στο κάτω µέρος και πορταδέλες από ορείχαλκο. Περιλαµβάνονται επίσης σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές) και µικροϋλικά, καθώς και η εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση και πλήρη ορθή λειτουργία συµπεριλαµβανοµένου και της τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Χρώµα βαφής: ενδεικτικού τύπου SIKKENS R0757T Η τελική επιλογή του χρώµατος θα γίνει από την οµάδα επίβλεψης του έργου. Αριθµός τεµαχίων 5. 11

12 σχέδια εξωτερικών θυρών (τύπος 2) 1γ. Θύρες Εσωτερικές Τύπου 3 (Θεσ. 1, Θεσ. 2), (Θες.3) Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, γενικών διαστάσεων 0,78 x 2,10µ, 0,73 x 2,10µ, 0,80 x 2,10µ, περαστές. Η κατασκευή της θύρας θα γίνει από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις, µε φύλλα πρεσσαριστά από κόντρα πλακέ θαλάσσης και έγχρωµης µελαµίνης σε κάθε πλευρά, πλήρης επιφάνειας χωρίς φεγγίτες, συνολικού πάχους 5 cm. Το εσωτερικό πλαίσιο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα «µισοχαρακτά» 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «µισοχαρακτές» καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm. Περιλαµβάνονται επίσης σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (χωνευτή κλειδαριά κατάλληλη για πόρτα WC και χειρολαβές) και µικροϋλικά, καθώς και η εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση και πλήρη ορθή λειτουργία συµπεριλαµβανοµένου και της τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Χρώµα µελαµίνης: ενδεικτικού τύπου σειράς classic της εταιρίας Shelman. Η τελική επιλογή του χρώµατος θα γίνει από την οµάδα επίβλεψης του έργου. Αριθµός τεµαχίων 3. 12

13 σχέδιο εσωτερικών θυρών (τύπος 3) 2. ΦΕΓΓΙΤΕΣ 2α. Σταθεροί εξωτερικοί φεγγίτες (Τεµ. 4) (Φ 1, Φ 2, Φ 3, Φ 4) Τέσσερεις (4) εξωτερικοί φεγγίτες σταθεροί, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε υαλοστάσια συνήθη, διαστάσεων 0,44µ. x 0,94µ. Τα κουφώµατα θα είναι ορθογώνια, σταθερά και θα τοποθετηθούν στην εσωτερική πλευρά του τοίχου. Θα αποτελούνται από το τετράξυλο (κάσσα) διατοµής τουλάχιστον 9 9 εκ. και θα φέρουν διπλούς υαλοπίνακες 4mm και 5mm (χωρίς καΐτια) µε πηχίσκους στερέωσης αυτών. Περιλαµβάνονται επίσης σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας και µικροϋλικά, καθώς και η εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση και πλήρη ορθή λειτουργία. Χρώµα βαφής: ενδεικτικού τύπου SIKKENS R0757T Αριθµός τεµαχίων ΠΑΡΑΘΥΡΑ 3.α Παράθυρα WC και κυλικείου (Τεµ. 5) (Π 1, Π 2, Π 3, Π 4, Π 5) Σε τέσσερα ορθογώνια παράθυρα, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρη, µε υαλοστάσια περαστά, περιστρεφόµενα σε κατακόρυφο άξονα Οι διαστάσεις των ανοιγµάτων είναι 0,63 x 0,70 µ., 0,60 x 0,70 µ., 0,35 x 0,73 µ., 0,75 x 0,75 µ., 0,63 x 0,80 µ. Τα κουφώµατα θα είναι ορθογώνια, ανοιγόµενα / µονόφυλλα µε δυνατότητα ανάκλησης και θα τοποθετηθούν στην εσωτερική πλευρά του λιθόκτιστου τοίχου. Θα αποτελούνται από το τετράξυλο (κάσσα) διαστάσεων 9 9 εκ. και θα φέρουν υαλοπίνακες διπλούς µε πηχίσκους στερέωσης αυτών ο ένας εκ των δύο ηµιδιαφανές για τα παράθυρα των wc. Θα φέρουν χειρολαβή τύπου µοχλού (όχι σφαιρική). Η κατασκευή των παραθύρων θα γίνει από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις, από ξυλεία τύπου Σουηδίας (περιθωρίων 4,5Χ12), διπλά τζάµια 4mm και 5mm, και πορταδέλες από ορείχαλκο. Περιλαµβάνονται επίσης σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (χειρολαβές) και µικροϋλικά, καθώς και η εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση και πλήρη 13

14 ορθή λειτουργία συµπεριλαµβανοµένου και της τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Χρώµα βαφής: ενδεικτικού τύπου SIKKENS R0757T Η τελική επιλογή του χρώµατος θα γίνει από την οµάδα επίβλεψης του έργου. Αριθµός τεµαχίων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΟΦΥΛΛΩΝ Συντήρηση τεσσάρων (4) δίφυλλων ανοιγόµενων, ταµπλαδωτών, πορτόφυλλων γενικών διαστάσεων 0,94Χ 2,00 (αριθµός τεµαχίων 4) ειδικού σχεδίου, περιστρεφόµενες σε κατακόρυφο άξονα. Τα πορτόφυλλα ανήκουν στις εξωτερικές θύρες (τύπου 2). Περιλαµβάνει απόξεση, παλαιών χρωµάτων, αστάρι, ξερόζιασµα, σπατουλάρισµα, στοκαρίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώµατος ή υποστρώµατος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία επανατοποθέτησης και λειτουργίας. Τα πορτόφυλλα Χρώµα βαφής: ενδεικτικού τύπου SIKKENS R0757T Η τελική επιλογή του χρώµατος θα γίνει από την οµάδα επίβλεψης του έργου. Αριθµός τεµαχίων 4. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. H ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ξηρή και άριστης ποιότητας, επίπεδη χωρίς στρεβλώσεις, καθαρή χωρίς σχισµές και κατά το δυνατόν χωρίς ρόζους. 2. Όλα τα κουφώµατα θα εφαρµόζουν στις πατούρες, θα φέρουν νεροχύτη για την παροχέτευση των όµβριων και θα διαθέτουν παρεµβύσµατα ανεµοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας. 3. Τα κουφώµατα θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. Η προσαρµογή και τοποθέτηση των κουφωµάτων στα πλαίσια των ανοιγµάτων θα προσδιοριστεί µετά από κοινή επίσκεψη στο έργο από τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα. Ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επί τόπου σωστή µέτρηση των διαστάσεων, παρουσία του επιβλέποντα, την ακριβή εφαρµογή των µετρήσεων κατά την κατασκευή και τη σωστή τοποθέτηση των κουφωµάτων στα υπάρχοντα ανοίγµατα στις θέσεις που θα του υποδειχθούν. 4. Τα κουφώµατα (µε τα των υαλοπινάκων) θα πρέπει να φθάσουν βερνικωµένα (δύο χέρια λάδι εµποτισµού το πρώτο άχρωµο, το δεύτερο χρωµατιστό σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας και ένα ακόµη χέρι βερνίκι εµποτισµού ώστε να µη σχηµατιστεί κρούστα στην τελική επιφάνεια) στο χώρο του εργοταξίου σε άριστη κατάσταση. Το λάδι και το βερνίκι εµποτισµού θα είναι άριστης ποιότητας και αντοχής για την προστασία των κουφωµάτων από τις έντονες περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, κ.λπ.). 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των κουφωµάτων για τουλάχιστον 2 χρόνια από την παραλαβή τους. Κατά τη διάρκεια ισχύος του διαστήµατος αυτού, η υπηρεσία δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του είδους µη προερχόµενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δε θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Περιλαµβάνεται και η υποχρέωση του προµηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτικά χρονικά διαστήµατα ώστε το υπό προµήθεια είδος να είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας. 14

15 6. Τα µεταλλικά µέρη - εξαρτήµατα κλειδαριές και χειρολαβές σε όλα τα κουφώµατα θα είναι ανοξείδωτα, απλού σχεδίου και θα περικλείονται στην τιµή προσφοράς. Ακολουθούν τα σχεδία κάτοψης και όψεων του κτιρίου µε την αρίθµηση και την θέση των κουφωµάτων ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 15

16 16

17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΙ ΟΣ ΜΟΡΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΨΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΚΑΣΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΥΡΑ ΤΥΠΟΥ 1 ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 0,95 1,95 1,00 WC AMEA ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ ΤΥΠΟΥ 2 ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 0,85 2,10 1,00 WC AΝ ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 0,95 2,00 4,00 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 0,78 2,10 1,00 ΩΜΑΤΙΟ ΦΥΛΑΚΑ ΡΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 0,73 2,10 1,00 WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 0,80 2,10 1,00 WC AΝ ΡΩΝ ΡΟΜΙΚΗ ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 0,94 0,44 4,00 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 0,63 0,70 1,00 WC AΝ ΡΩΝ ΑΜΕΑ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ Ο,60 0,70 1,00 WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 0,35 0,73 1,00 WC AΝ ΡΩΝ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 0,75 0,75 1,00 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 0,63 0,8 1 ΩΜΑΤΙΟ ΦΥΛΑΚΑ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΟΦΥΛΛΩΝ Ο Επιβλέπων Θεοδόσης Ζαχάρος Αρχιτέκτων Μηχ/κός 17

18 ΠΡΟΣ: ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ξανθουδίδου & Ξατζηδάκη Ταχ.Κώδικας: Ηράκλειο Κρήτης. ΕΡΓΟ:«ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αφού ενηµερώθηκα από την σχετική ιακήρυξη µε αριθµό Φ22/2/1377/ της ΚΓ ΕΠΚΑ για το αντικείµενο, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε θέµα : Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και συντήρησης υφισταµένων στο υπάρχον κτίριο αναψυκτηρίου WC, στον αρχαιολογικό χώρο της Τυλίσου, ο οποίος θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΚΓ ΕΠΚΑ, προσφέρω: α/α ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ σε ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 1. Εργασίες κατασκευήςτοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και συντήρησης υφισταµένων. Κατ αποκοπήν τίµηµα.... (αριθµητικά)...* *Σηµειώνεται η τιµή ολογράφως. Ο Προσφέρων Ηµεροµηνία (Σφραγίδα-Υπογραφή) 18

19 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Ξανθουδίδου & Ξατζηδάκη Ταχ.Κώδικας: Ηράκλειο Κρήτης. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος.. µε έδρα αποδεχόµενος όλους τους όρους της υπ αριθµ. Φ22/2/1377/ διακήρυξης, παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτηση µου για συµµετοχή στον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και συντήρησης υφισταµένων στο υπάρχον κτίριο αναψυκτηρίου WC, στον αρχαιολογικό χώρο της Τυλίσου, της ενταγµένης στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ » πράξης µε τίτλο «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου». Ηµεροµηνία.. Ο Αιτών (Υπογραφή-Σφραγίδα) 19

20 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ WC, ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΥΛΙΣΟΥ για την εκτέλεση των εργασιών της ενταγµένης στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ » πράξης µε τίτλο «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» κωδ. Πράξης: 2010ΣΕ της ΣΑΕ 0148 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων. Στο Ηράκλειο σήµερα./ /2013 µεταξύ : ΑΦΕΝΟΣ της ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΓ Ε.Π.Κ.Α.) της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Τ.Κ ) και εκπροσωπείται νόµιµα από την κ. Σερπετσιδάκη Ιωάννα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ΚΓ ΕΠΚΑ εφεξής καλούµενη «Αναθέτουσα Αρχή», ΑΦΕΤΕΡΟΥ της, µε επαγγελµατική έδρα στην οδό, µε Α.Φ.Μ,.Ο.Υ., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από., σύµφωνα µε το υπ. αρ..παραστατικό εκπροσώπησης, εφεξής καλούµενος «Ανάδοχος» και αφού έλαβαν υπόψη τους: (1) Την διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ WC, ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΥΛΙΣΟΥ, της ενταγµένης στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ » πράξης µε τίτλο «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου». (2) Τον φάκελο του διαγωνισµού του ανωτέρω έργου και την υπ' αριθµ.. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία γίνεται η οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του ως άνω διαγωνισµού. Συµφώνησαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΑΘΕΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τις εργασίες ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ WC, ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΥΛΙΣΟΥ, για την εκτέλεση των εργασιών της ενταγµένης στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ » πράξης µε τίτλο «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου», κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην Τεχνική Περιγραφή του επιβλέποντα Μηχανικού. Όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι σύµφωνα µε την εγκεκριµένη από τα αρµόδια όργανα του ΥΠΑΙΘΠΑ µελέτη: «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου», τις προφορικές, γραπτές οδηγίες, τα σχέδια της οµάδας επίβλεψης του έργου, την συνηµµένη τεχνική έκθεση του επιβλέποντα και την τεχνική προσφορά που κατέθεσε ο ανάδοχος. Συµφωνείτε ότι ο Ανάδοχος αναλαµβάνει δια του παρόντος συµφωνητικού την υποχρέωση να εκτελέσει τις εργασίες κατασκευής, τοποθέτησης και συντήρησης των υφισταµένων κουφωµάτων, χωρίς την ανάγκη διενέργειας πρόσθετων εργασιών από την υπηρεσία. Όλα τα απαιτούµενα υλικά θα βαρύνουν τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 2 20

21 ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Συµφωνείτε µεταξύ των συµβαλλοµένων ότι η έναρξη των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί άµεσα µετά την υπογραφή της παρούσης. Το χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης τους ορίζεται σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της παρούσης. Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε πρόβληµα µπορεί να επηρεάσει το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει τον επιβλέποντα του έργου και την υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών υποχρεούται να τηρεί τους νόµους, διατάγµατα, οδηγίες δηµοσίων αρχών και γενικά την ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµούς που αφορούν την εκτέλεση συναφών έργων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες χρησιµοποιώντας έµπειρο και ειδικευµένο προσωπικό και καλύπτει µε δικά του έξοδα το όποιο κόστος ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει µε δικά του έξοδα και µέριµνα την πλήρη ευθύνη για τη λήψη κάθε πρόσθετου µέτρου για την ασφαλή, πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών. Συµφωνείται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει τα κατά τον νόµο κατάλληλα και αναγκαία µέτρα ασφαλείας (κράνη, γάντια, κατάλληλα υποδήµατα, κ.λ.π.) για την προστασία του προσωπικού του από ατυχήµατα, για τα οποία φέρει ακέραια και εξ ολοκλήρου την αστική και ποινική ευθύνη. ιευκρινίζεται και συµφωνείτε ότι σε όλα τα παραστατικά (δελτία αποστολής-τιµολόγια παροχής υπηρεσιών), θα αναγράφονται µε σαφήνεια τα κωδικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του αναδόχου καθώς και ο τίτλος του έργου. Σε περίπτωση που ζητηθούν θα πρέπει να είναι στη διάθεση της υπηρεσίας όλα τα απαραίτητα έντυπα µε τις προδιαγραφές και τις πιστοποιήσεις των δοµικών υλικών που χρησιµοποιήθηκαν. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να προσφέρει γραπτή εγγύηση χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, µε την οποία θα δεσµεύεται για την καλή λειτουργία των κουφωµάτων. Κατά τη διάρκεια ισχύος του διαστήµατος εγγύησης, η υπηρεσία δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη µη προερχόµενη από τη συνήθη και ορθή χρήση αυτών και δεν θα επιβαρυνθεί µε καµία δαπάνη για την αποκατάσταση των βλαβών. Στα πλαίσια της εγγύησης ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση υλοποίησης προληπτικών ελέγχων συντήρησης ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία αυτών. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν αστοχίες, θα είναι υπόχρεος για την άµεση αντικατάσταση αυτών, µε έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΙΜΗΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το τίµηµα (Οικονοµικό Αντάλλαγµα)που υποχρεούται να καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο είναι σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της παρούσας σύµβασης και έως το ποσό των...ευρώ (κατ αποκοπήν τίµηµα) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Οικονοµικά στοιχεία προσφοράς αναδόχου 1. Εργασίες κατασκευής-τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και συντήρησης υφισταµένων:... (συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.) Στην κατ αποκοπήν τιµή που καθορίζεται στην οικονοµική προσφορά συµφωνείται ότι συµπεριλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του αναδόχου, οποιασδήποτε φύσεως, που απαιτούνται για την ασφαλή, πλήρη, έντεχνη και σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης εκτέλεσης των εργασιών καθώς επίσης και ότι η συµφωνηθείσα οικονοµική προσφορά δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση. 21

22 Επίσης ο δεύτερος των συµβαλλοµένων δηλώνει και αποδέχεται ότι στη συµφωνηθείσα κατά αποκοπή τιµή περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες µεταφοράς, προµήθειας, επεξεργασίας, φύλαξης και ασφάλισης του όποιου εξοπλισµού ή µηχανηµάτων τα οποία ανήκουν στον Ανάδοχο, καθώς και οι όποιες δαπάνες ασφάλισης και απασχόλησης του όποιου προσωπικού αυτού. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα δια του παρόντος, ότι επισκέφθηκε τον τόπο του αρχαιολογικού Έργου και σχηµάτισε πλήρη και σαφή εικόνα - προσωπική αντίληψη σχετικά µε τις προσβάσεις, τις κυκλοφοριακές συνθήκες, τις αποστάσεις, τη στενότητα χώρου και γενικά όλες τις συνθήκες που µπορεί να επηρεάσουν την οµαλή εξέλιξη και το κόστος των εργασιών. Συµφωνείται ρητά ότι ο Ανάδοχος θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη του προσωπικού του και θα επιβαρύνεται µε την κάλυψη και καταβολή των όποιων αµοιβών ή ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. ή προς οποιοσδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ µετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών µε την σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης από τον επιβλέποντα του έργου και την παραλαβή αυτών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του, µετά την έγγραφη πιστοποίηση του επιβλέποντα του έργου για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειµένου. Συµφωνείται ότι η παραλαβή θα γίνει αφού διαπιστωθεί από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία έχει ορισθεί από την ΚΓ ΕΠΚΑ, ότι τα κουφώµατα ανταποκρίνεται ποιοτικά και ποσοτικά στην συνηµµένη οικονοµική και τεχνική προσφορά του δεύτερου των συµβαλλοµένων και στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, καθώς και στους όρους της παρούσας σύµβασης. Η πληρωµή θα βαρύνει τις πιστώσεις τις ενταγµένης πράξης : «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» µε κωδικό πράξης: 2010ΣΕ της ΣΑΕ0148. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε την νόµιµη παρακράτηση φόρου επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου καθώς και τις όποιες άλλες νόµιµες κρατήσεις. Για την πληρωµή, ο δεύτερος των συµβαλλοµένων οφείλει να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: δελτία αποστολής, τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, καθώς και κάθε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από το διαχειριστή του έργου. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης και για κάθε απαίτηση του Εργοδότη, ο δεύτερος των συµβαλλοµένων Ανάδοχος κατέθεσε σήµερα µε την υπογραφή της παρούσας σύµβασης την µε αριθµό. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της. µε ηµεροµηνία., ποσού ίσου µε το 10% της καθαρής συµβατικής αξίας της προµήθειας, ήτοι. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα ισχύει για όλη την διάρκεια εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύµβασης και µέχρι την οριστική παραλαβή - ολοκλήρωση των εργασιών (δια της υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής) και θα παραµείνει άτοκα στα χέρια του πρώτου των συµβαλλοµένων «Εργοδότη» ως εγγύηση για την τήρηση των όρων του παρόντος. Η ανωτέρω εγγύηση ενέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στο δεύτερο των συµβαλλοµένων Ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων του πρώτου των συµβαλλοµένων Εργοδότη. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 22

23 Ουδείς µπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η παρούσα Σύµβαση και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη ( ιακήρυξη, Τεχνική Περιγραφή, Τεχνική Προσφορά, Οικονοµική Προσφορά) είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ των µερών. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύµβασης, δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύµβασης. Η εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, µη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώµατα του, δεν µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωµα αυτό, ούτε αποκλείει άσκηση του στο µέλλον. ΑΡΘΡΟ 8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΑΦΩΝΙΩΝ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Η παρούσα Σύµβαση και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη, διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο, αποκλειστική αρµοδιότητα έχουν τα ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, τα συµβαλλόµενα µέρη, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος µε την επωνυµία.,υπέγραψαν αυτή τη συµφωνία σε τέσσερα (4) αντίτυπα, η οποία τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της. Από τα πρωτότυπα, τo ένα κατατίθενται στην ΚΓ ΕΠΚΑ για τον φάκελο του έργου, το δεύτερο έλαβε o Ανάδοχος και το τρίτο και τέταρτο έλαβε ο οικονοµικός υπόλογος του έργου και υπογράφεται ως έπεται. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την ΚΓ ΕΠΚΑ Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων 23

ΑΔΑ: Β43ΦΓ-ΖΣΟ. ΚΟΙΝ.: 1. Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Χίου 82100 Χίος. 2. Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού

ΑΔΑ: Β43ΦΓ-ΖΣΟ. ΚΟΙΝ.: 1. Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Χίου 82100 Χίος. 2. Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:23:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΖΕ5Γ-6ΨΗ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-203 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 22.12.2014 Αρ. πρωτ. 1518 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ.Β ΦΑΣΗ" ΕΣΠΑ Ε. Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 12:14:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 66ΣΦ465ΦΘ3-74Μ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444

Διαβάστε περισσότερα

T.K. 52100. Fax: 24670 29748

T.K. 52100. Fax: 24670 29748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Καστοριά, 14/04/2014 Αρ.Πρωτ.: 1636 16 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 09:31:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΥΑ465ΦΘ3-Κ20 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture.

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Π.πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΑΕΜ/139321/82517/12839/208 Ηµ/νία: 25/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΑΕΜ/139321/82517/12839/208 Ηµ/νία: 25/05/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.25 11:18:39 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΥΗ6465ΦΘ3-ΟΨ0 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΑΕΜ/139321/82517/12839/208

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ώρα 09.00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ώρα 09.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ε Καβάλα, 19 Ιουνίου 2015 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση : Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Τ.Κ. 71 202, Ηράκλειο Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Παρµενίωνος 32, Κατερίνη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.Β.Μ.Α. / Ε.Ε.Α.Μ.Μ. Ταχ.Δ/νση: Λεωνίδου 96 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: κα Παρ. Ζαβογιάννη Τηλ.: 2731020991 Fax.: 2731020991 e-mail: eamystra@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κομοτηνή, 30/07//2015

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 916 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ Ο- ΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ (Υποέργα 2, 3 & 4) ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: 321.401,10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ14469ΗΚΥ-ΜΔΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα