ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/3/2013 ΑΠ: Φ22/2/1377 Ταχ. ιεύθυνση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο Ταχ. Κώδικας : Ηράκλειο ΚΟΙΝ.: 1. Ε Α Περιφέρεια Κρήτης Πληροφορίες : Θ.Ζαχάρος ουκός Μποφώρ 7, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο : ΥΠΑΙΘΠΑ/ΕΥ Τοµέα Πολιτισµού Fax : Θεµιστοκλεόυς και Μεθώνης, Αθήνα ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και συντήρησης υφισταµένων στο υπάρχον κτίριο αναψυκτηρίου WC, για την εκτέλεση του έργου της ενταγµένης στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ » πράξης µε τίτλο «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου». Η ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Του Νόµου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Του Νόµου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3). 3. Του Π.. 191/2003 ( ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού» 4. Του Π.. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 5. Του Ν. 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων». 6. Του Π..99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων». 7. Του Π.. 609/85 «Κατασκευή ηµοσίων Έργων». 8. Του Νόµου 2947/2001 (άρθρο 19,παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) «θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας». 9. Του Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 10. Του Π..118/07 (ΦΕΚ/150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 11. Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις 1

2 συναφών θεµάτων». 12. Του Νόµου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις. 13. Την υπ' αριθ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 14. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ180/Β/ ) Υπουργική Απόφαση για «Μεταβίβαση Αρµοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής /νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.». 15. Την Υ.Α. Αριθµ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική απόφαση συστήµατος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥ ) 16. Tην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 237/ ) µε τίτλο «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις». Β. Την υπ' αριθ Φ22/2/4869/ Απόφαση της ΚΓ ΕΠΚΑ, µε την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών. Γ. Τη µε αρ. πρωτ.4448/ Απόφαση της Ε Α Περιφέρειας Κρήτης Ένταξης της Πράξης: «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ».. Τη µε αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/97201/5007/ Υπουργική Απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου»,απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων. Ε. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγµένη πράξη : «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» µε κωδικό πράξης: 2010ΣΕ της ΣΑΕ0148. ΣΤ.Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στην ενταγµένη πράξη:«ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» Ζ. Την αρ. πρωτ. 557/ εισήγηση του επιβλέποντα του έργου και την έγκριση αυτής. Η. Την υπ' αριθ. Φ22/2/655/ (Α Α:ΒΕΤ4Γ-ΗΜ2) απόφαση της ΚΓ ΕΠΚΑ για την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι : Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και συντήρησης υφισταµένων στο υπάρχον 2

3 κτίριο αναψυκτηρίου WC στον αρχαιολογικό χώρο της Τυλίσου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν για τις ανάγκες της ενταγµένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ » πράξης «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου», µε προϋπολογισµό δαπάνης ύψους µέχρι το ποσό των δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις της πράξης µε κωδικό 2010ΣΕ της ΣΑΕ0148 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων σε συγχρηµατοδότηση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν τα σχετικά του διαγωνισµού (διακήρυξη, αίτηση, τεχνική έκθεση, έντυπη οικονοµική προσφορά) από τα γραφεία της ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, ΤΚ Ηράκλειο (τηλ: , fax: ). Υπεύθυνος για το διαγωνισµό είναι ο κ. Ζαχάρος Θ. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: Α. ΕΙ ΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός είναι πρόχειρος µειοδοτικός µε αντικείµενο τις εργασίες κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και της συντήρησης των υφισταµένων κουφωµάτων στο υπάρχον κτίριο του αναψυκτηρίου WC, εντός του Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόµενη τεχνική περιγραφή του επιβλέποντα του έργου, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του υπόψη διαγωνισµού και της σχετικής διακήρυξης. Β. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα που το αντικείµενο τους είναι σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και δύνανται να καλύψουν τις απαιτήσεις του, µε έδρα την Ελλάδα ή άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώσεις εταιριών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 188/2007, Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ε.Ε. Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί : Όσοι δεν ασκούν επάγγελµα σχετικό µε το διαγωνιζόµενο αντικείµενο. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Γ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσµεύουν τους 3

4 προσφέροντες για διάστηµα δύο µηνών από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές µε µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται. Η κατακύρωση του ιαγωνισµού µπορεί να γίνει και µετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας, δεσµεύει όµως τον Ανάδοχο µόνο εφόσον αυτός επιθυµεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντα η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νοµιµοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας (για φυσικά πρόσωπα). 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία θα δηλώνει ότι και µέχρι την υποβολή της προσφοράς του α)έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισµού και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα επί ποινή απαραδέκτου. β)δεν έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από διαγωνισµό ηµόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠ και δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, γιατί δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις, καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί από τους διαγωνισµούς του ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Εµπορίου. Εφόσον οι προσφέροντες συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης. 3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία θα δηλώνει ότι έχει επάρκεια οχηµάτων, εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισµού και προσωπικού ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών και η διαθεσιµότητα αυτών. Επίσης, στη δήλωση θα αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόµενος αναλαµβάνει την υποχρέωση της φύλαξης των κατασκευών σε καλή κατάσταση στις εγκαταστάσεις του µέχρι την τοποθέτηση τους επί του έργου. 4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται η εµπειρία σε παρόµοιες κατασκευές µε την παρουσίαση συγκεκριµένων. Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να την καταθέσει µε την προσφορά του επί ποινής απόρριψης. Στις Υπεύθυνες ηλώσεις θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και να φέρει ηµεροµηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών. Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Προσφέροντες οι οποίοι µετά την εξέταση των παραπάνω στοιχείων, κριθούν ότι δεν είναι ικανοί να εκτελέσουν και να ολοκληρώσουν τις εργασίες, αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας µε αιτιολογηµένη πρόταση της Επιτροπής ιεξαγωγής του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού. Οι προσφέροντες που έχει αποδειχθεί ότι περιέχουν ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν περιέχουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τα άρθρα και Ε, αποκλείονται της 4

5 περαιτέρω διαδικασίας. Οι προσφέροντες από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συµµετέχουν στο διαγωνισµό υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως να προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε επίσηµη ελληνική µετάφραση. Ζ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι από την ανάρτηση και δηµοσιοποίηση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του δικαιούχου και εντός δεκαπέντε (15) ηµερών και το αργότερο µέχρι και ώρα µ.µ. µπορούν να καταθέσουν στη γραµµατεία της ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, ΤΚ Ηράκλειο (τηλ: , fax: ) την προσφορά τους εντός σφραγισµένου φακέλου. Οι φάκελοι δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες προσφορές που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Οι προσφορές που κατατίθενται στη ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων µετά τη λήξη της προθεσµίας, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες. Ο φάκελος θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το όνοµα και τη διεύθυνση του διαγωνιζοµένου, καθώς και το εξής: "Προσφορά για το διαγωνισµό που πραγµατοποιεί η ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων για τις εργασίες κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και της συντήρησης των υφισταµένων κουφωµάτων στο υπάρχον κτίριο του αναψυκτηρίου WC στον Αρχαιολογικό Χώρο Τυλίσου». Κάθε φάκελος θα συνοδεύεται µε αίτηση υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα σύµφωνα µε το υπόδειγµα που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας προκήρυξης. Η ορισθείσα επιτροπή του διαγωνισµού θα συνέλθει την επόµενη της λήξης υποβολής των δικαιολογητικών του διαγωνισµού και ώρα το µεσηµέρι προκειµένου να αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης. Εντός του φακέλου της προσφοράς θα περιέχονται: 1.Υποφάκελος µε την ένδειξη «ικαιολογητικά συµµετοχής», ο οποίος θα περιέχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτών. Ο υποφάκελος τοποθετείται σφραγισµένος µέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς. 2.Υποφάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα περιέχει: α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία θα δηλώνεται ότι εφόσον πραγµατοποιηθεί στον προσφέροντα η ανάθεση των εργασιών θα προσκοµίσει βεβαίωση στην οποία θα εγγυάται την καλή λειτουργία όλων των κουφωµάτων για τουλάχιστον δύο χρόνια από την παραλαβή τους από την υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια ισχύος του διαστήµατος αυτού, η υπηρεσία δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη µη προερχόµενη από τη συνήθη και ορθή χρήση αυτών και δεν θα επιβαρυνθεί µε καµία δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης. Τέλος στα πλαίσια της εγγύησης ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση υλοποίησης προληπτικών ελέγχων συντήρησης ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία των κουφωµάτων. β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι θα τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του επιβλέποντα 5

6 Μηχανικού η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης. γ. Τεχνική Περιγραφή στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές, µέθοδος κατασκευής, ποιότητα υλικών, κ.λ.π. καθώς και σαφές χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών. Στις Υπεύθυνες ηλώσεις θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και να φέρει ηµεροµηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών. Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υπάρχει και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτών. Ο υποφάκελος τοποθετείται σφραγισµένος µέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς. 3.Υποφάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά», ο οποίος θα περιέχει την πρωτότυπη οικονοµική προσφορά, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτής. Ο υποφάκελος τοποθετείται σφραγισµένος µέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς. Όλα τα παραπάνω έγγραφα-δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα. Ειδικότερα για την «Οικονοµική προσφορά» Η οικονοµική προσφορά θα έχει τη µορφή του συνηµµένου στη παρούσα διακήρυξη υποδείγµατος προσφοράς. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν µε κατά τον τρόπο αυτό, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν. Οι προσφορές θα αναφέρουν την τιµή της προσφοράς αριθµητικά και ολογράφως µόνο σε ευρώ και θα είναι υπογεγραµµένες από τον διαγωνιζόµενο. Για την κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς θα δοθεί κατ αποκοπήν τίµηµα που θα περιλαµβάνει το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, το κόστος κατασκευής,µεταφοράς και τοποθέτησης των κουφωµάτων επί του έργου, το κόστος συντήρησης των υφισταµένων καθώς και οποιοδήποτε κόστος συντήρησης και καλής λειτουργίας αυτών προκύψει για τα επόµενα δύο χρόνια. Επίσης περιλαµβάνεται κάθε είδους δαπάνη µισθοδοσίας και ασφάλισης του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχολήσει ο ανάδοχος. Στις τιµή της προσφοράς θα συµπεριληφθεί ο Φ.Π.Α. και θα δεσµεύει τον τελικό ανάδοχο µέχρι την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειµένου ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια υλοποίησης αυτού. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να επισκεφθούν τον τόπο εκτέλεσης του έργου για να σχηµατίσουν πλήρη και σαφή εικόνα και να έχουν προσωπική αντίληψη σχετικά µε τις προσβάσεις, τη διακίνηση, τις αποστάσεις και γενικές όλες τις κυκλοφοριακές συνθήκες, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη των εργασιών. 6

7 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής δε γίνονται αποδεκτές. ιευκρινίσεις, τροποποιήσεις, αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή της προσφοράς που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη κατάθεση των προσφορών τους, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, ούτε εναλλακτικές προσφορές. Μετά τη σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται τροποποίηση του αντικειµένου της. Η. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού και της αξιολόγησης των προσφορών τους, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως τους ενδιαφεροµένους, οι οποίοι έχουν δικαίωµα υποβολής ενστάσεων, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών, (π.δ.118/2007 άρθρο 15). Θ. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν φωτοαντίγραφα από τα σχετικά τεύχη του διαγωνισµού (διακήρυξη, αίτηση, τεχνική έκθεση, οικονοµική προσφορά) από το Τεχνικό τµήµα της ΚΓ ΕΠΚΑ κατά τις ώρες λειτουργίας των γραφείων. Το κείµενο της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΚΓ ΕΠΚΑ, στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΑΙΘΠΑ (www.yppo.gr), και στο πρόγραµµα «ιαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr). ΙΑ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής Παραλαβής και Αποσφράγισης των προσφορών. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας, την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στη παρούσα. Μονογράφεται ο κυρίως φάκελος, αποσφραγίζεται, µονογράφονται οι υποφάκελοι και τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Πραγµατοποιείται αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής. Εφόσον κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών τα στοιχεία κριθούν αποδεκτά, η επιτροπή προχωράει στην αποσφράγιση των φακέλων µε την ένδειξη «τεχνική προσφορά». Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και των τεχνικών προσφορών. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες τεχνικές προσφορές δε κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. ΙΒ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή (κατ αποκοπή τίµηµα), εφόσον εξασφαλίζονται τα απαιτούµενα 7

8 τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά εκτέλεσης των εργασιών (τεχνική προσφορά). Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον µειοδότη που έχει δώσει την πλέον συµφέρουσα προσφορά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς είναι ο ενδιαφερόµενος να καταθέσει και ολοκληρωµένη τεχνική προσφορά. Προσφορές που είναι ασαφείς, αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιαγωνισµού. Αυτονόητα, δε θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση για προσφορές που δε πληρούν τους τυπικούς όρους του διαγωνισµού και των γενικότερων και απαράβατων όρων των τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης. IΓ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΒΑΣΗ Η τελική κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει το αργότερο σε πέντε (5) ηµέρες µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων. Η ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, ειδοποιεί εγγράφως το µειοδότη ότι το αποτέλεσµα του διαγωνισµού κατακυρώθηκε σε αυτόν και τον καλεί για τη προσκόµιση των ακόλουθων δικαιολογητικών, πριν την υπογραφή της σύµβασης: 1. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει, ότι δε τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δε τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 2.Πρόσφατο πιστοποιητικό αρµοδίας αρχής περί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή ισοδύναµων οργανώσεων, µε το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτά. 3.Πλήρη στοιχεία της νόµιµης εκπροσώπησης (καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ δηµοσίευσης του) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι προσωπική επιχείρηση και στερείται καταστατικού. 4.Ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. 5.Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% επί του καθαρού συµβατικού τιµήµατος. Στα πλαίσια υπογραφής της σύµβασης ο ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού του καθώς και για το προσωπικό της Υπηρεσίας και για κάθε τρίτο. Σε περίπτωση κατά την οποία κατακυρωθεί ο διαγωνισµός στον ανάδοχο και αυτός δεν προσέλθει εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, αυτή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο µε απλή δήλωση της. Ι. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Με την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος θα αναλάβει άµεσα την τήρηση των όρων της. Μετά την ηµεροµηνία υπογραφής στης σύµβασης θα πρέπει εντός ενός (1) µήνα να ολοκληρωθεί 8

9 το τεχνικό αντικείµενο αυτής. Η απόκλιση από το παραπάνω χρονοδιάγραµµα, δίνει το δικαίωµα στην υπηρεσία να διακόψει τη σύµβαση, καθώς δυσχεραίνεται η εφαρµογή του χρονοδιαγράµµατος του έργου. Τυχόν λάθη ή αποκλίσεις στην κατασκευή θα σηµαίνει διακοπή της σύµβασης, χωρίς καµία υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής προς τον ανάδοχο. Τόσο ο σχεδιασµός όσο και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των κουφωµάτων και την συντήρηση των υφισταµένων, θα είναι σύµφωνα µε την εγκεκριµένη από τα αρµόδια όργανα του ΥΠΑΙΘΠΑ µελέτη «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου», την συνηµµένη τεχνική περιγραφή του επιβλέποντα του έργου καθώς επίσης θα πρέπει να συµφωνούν µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου. Μικρής κλίµακας τροποποιήσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο µετά από ενηµέρωση της υπηρεσίας και την σύµφωνη γνώµη της προϊσταµένης αρχής. ΙΕ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, θα γίνει από την αρµόδια για το έργο Επιτροπή παραλαβής εργασιών που ορίζεται από την ΚΓ ΕΠΚΑ και η οποία µετά από την εισήγηση του επιβλέποντα του έργου θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. ΙΖ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί σε ευρώ µε την προσκόµιση τιµολογίων παροχής υπηρεσιών και µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε την νόµιµη παρακράτηση φόρου επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου καθώς και τις όποιες άλλες νόµιµες κρατήσεις. Για την πληρωµή απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της ΚΓ ΕΠΚΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει το προϋπολογισµό του έργου «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» 2010ΣΕ της ΣΑΕ0148. Συνηµένα: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Έντυπο Προσφοράς 3. Υπόδειγµα Αίτησης 4. Υπόδειγµα Σύµβασης. Ο προϊστάµενος της ΚΓ ΕΠΚΑ κ.α.α. ΣΕΡΠΕΤΣΙ ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Αρχαιολόγος 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ηράκλειο, 6 Φεβρουαρίου 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα πλαίσια του έργου «ιαµόρφωση του Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου», το οποίο υλοποιείται σύµφωνα µε την υπ αριθµ. ΥΠΠΟΤ/ Γ ΑΠΚ/ ΑΡΧ / Α1 / Φ23 / 97201/ 5007/ Υπουργική Απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών του έργου απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την ΚΓ ΕΠΚΑ, πραγµατοποιούνται εργασίες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του µνηµείου και αναβάθµισης των κτιριακών υποδοµών. Οι εργασίες εκτελούνται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου και τις τεχνικές οδηγίες της ΚΓ ΕΠΚΑ µε βασικό γνώµονα την εναρµόνιση µε το φυσικό περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και της συντήρησης των υφισταµένων στο υπάρχον κτίριο του αναψυκτηρίου WC για τους επισκέπτες του Αρχαιολογικού Χώρου. Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, η ΚΓ ΕΠΚΑ πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών σε ειδικευµένο ανάδοχο µε εµπειρία σε παρόµοιας φύσης εργασίες. Η διαδικασία για την ανάθεση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στους πρόχειρους µειοδοτικούς διαγωνισµούς που αφορούν την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων µε αυτεπιστασία. Αναλυτική Περιγραφή Εργασιών - Προδιαγραφές Υλικών 1. ΘΥΡΕΣ 1.α Εξωτερική Θύρα Τύπου 1 (Θ1) Θύρα ξύλινη πρεσσαριστή, διαστάσεων 0,95 Χ 1,95µ. περαστή. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη κατασκευή του συγκεκριµένου κουφώµατος λόγω της χρήσης του από ΑΜΕΑ. Θα είναι ανοιγµένη προς τα έξω καθαρού πλάτους από κάσα σε κάσα τουλάχιστον 0,90µ, φέρουσα χειρολαβή τύπου µοχλού (όχι σφαιρική) και οριζόντιο χειρολισθήρα σχήµατος Π και κάσα σε έντονη χρωµατική αντίθεση µε τις παρακείµενες επιφάνειες. Η κατασκευή της θύρας θα γίνει από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις, µε φύλλα πρεσσαριστά από κόντρα πλακέ θαλάσσης και 10

11 έγχρωµης µελαµίνης σε κάθε πλευρά, πλήρης επιφάνειας χωρίς φεγγίτες, συνολικού πάχους 5 cm. Το εσωτερικό πλαίσιο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα «µισοχαρακτά» 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «µισοχαρακτές» καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm. Περιλαµβάνονται επίσης σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές κ.λ.π.) και µικροϋλικά, καθώς και η εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση και πλήρη ορθή λειτουργία συµπεριλαµβανοµένου και της τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Χρώµα µελαµίνης: ενδεικτικού τύπου σειράς classic της εταιρίας Shelman Η τελική επιλογή του χρώµατος θα γίνει από την οµάδα επίβλεψης του έργου. Αριθµός τεµαχίων 1. όψη πόρτας για WC AMEA κάτοψη πόρτας για WC AMEA (τύπος 1) 1β. Εξωτερικές Θύρες Τύπου 2 (Θ2, Θ3, Θ4, Θ5, Θ6) Θύρες µονόφυλλες ανοιγόµενες, ταµπλαδωτές, γενικών διαστάσεων 0,85 Χ 2,10 (αριθµός τεµαχίου 1) και 0,94Χ 2,00 (αριθµός τεµαχίων 4) ειδικού σχεδίου. Θα είναι ανοιγµένες προς τα έσω καθαρού πλάτους από κάσα σε κάσα τουλάχιστον 0,75µ, φέρουσες χειρολαβή τύπου µοχλού (όχι σφαιρική) και κλειδαριά. Η κατασκευή των θυρών θα γίνει από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις, από ξυλεία τύπου Σουηδίας (περιθωρίων 4,5Χ12), διπλά τζάµια 4mm και 5mm, νταπλά στο κάτω µέρος και πορταδέλες από ορείχαλκο. Περιλαµβάνονται επίσης σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές) και µικροϋλικά, καθώς και η εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση και πλήρη ορθή λειτουργία συµπεριλαµβανοµένου και της τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Χρώµα βαφής: ενδεικτικού τύπου SIKKENS R0757T Η τελική επιλογή του χρώµατος θα γίνει από την οµάδα επίβλεψης του έργου. Αριθµός τεµαχίων 5. 11

12 σχέδια εξωτερικών θυρών (τύπος 2) 1γ. Θύρες Εσωτερικές Τύπου 3 (Θεσ. 1, Θεσ. 2), (Θες.3) Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, γενικών διαστάσεων 0,78 x 2,10µ, 0,73 x 2,10µ, 0,80 x 2,10µ, περαστές. Η κατασκευή της θύρας θα γίνει από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις, µε φύλλα πρεσσαριστά από κόντρα πλακέ θαλάσσης και έγχρωµης µελαµίνης σε κάθε πλευρά, πλήρης επιφάνειας χωρίς φεγγίτες, συνολικού πάχους 5 cm. Το εσωτερικό πλαίσιο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα «µισοχαρακτά» 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «µισοχαρακτές» καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm. Περιλαµβάνονται επίσης σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (χωνευτή κλειδαριά κατάλληλη για πόρτα WC και χειρολαβές) και µικροϋλικά, καθώς και η εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση και πλήρη ορθή λειτουργία συµπεριλαµβανοµένου και της τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Χρώµα µελαµίνης: ενδεικτικού τύπου σειράς classic της εταιρίας Shelman. Η τελική επιλογή του χρώµατος θα γίνει από την οµάδα επίβλεψης του έργου. Αριθµός τεµαχίων 3. 12

13 σχέδιο εσωτερικών θυρών (τύπος 3) 2. ΦΕΓΓΙΤΕΣ 2α. Σταθεροί εξωτερικοί φεγγίτες (Τεµ. 4) (Φ 1, Φ 2, Φ 3, Φ 4) Τέσσερεις (4) εξωτερικοί φεγγίτες σταθεροί, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε υαλοστάσια συνήθη, διαστάσεων 0,44µ. x 0,94µ. Τα κουφώµατα θα είναι ορθογώνια, σταθερά και θα τοποθετηθούν στην εσωτερική πλευρά του τοίχου. Θα αποτελούνται από το τετράξυλο (κάσσα) διατοµής τουλάχιστον 9 9 εκ. και θα φέρουν διπλούς υαλοπίνακες 4mm και 5mm (χωρίς καΐτια) µε πηχίσκους στερέωσης αυτών. Περιλαµβάνονται επίσης σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας και µικροϋλικά, καθώς και η εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση και πλήρη ορθή λειτουργία. Χρώµα βαφής: ενδεικτικού τύπου SIKKENS R0757T Αριθµός τεµαχίων ΠΑΡΑΘΥΡΑ 3.α Παράθυρα WC και κυλικείου (Τεµ. 5) (Π 1, Π 2, Π 3, Π 4, Π 5) Σε τέσσερα ορθογώνια παράθυρα, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρη, µε υαλοστάσια περαστά, περιστρεφόµενα σε κατακόρυφο άξονα Οι διαστάσεις των ανοιγµάτων είναι 0,63 x 0,70 µ., 0,60 x 0,70 µ., 0,35 x 0,73 µ., 0,75 x 0,75 µ., 0,63 x 0,80 µ. Τα κουφώµατα θα είναι ορθογώνια, ανοιγόµενα / µονόφυλλα µε δυνατότητα ανάκλησης και θα τοποθετηθούν στην εσωτερική πλευρά του λιθόκτιστου τοίχου. Θα αποτελούνται από το τετράξυλο (κάσσα) διαστάσεων 9 9 εκ. και θα φέρουν υαλοπίνακες διπλούς µε πηχίσκους στερέωσης αυτών ο ένας εκ των δύο ηµιδιαφανές για τα παράθυρα των wc. Θα φέρουν χειρολαβή τύπου µοχλού (όχι σφαιρική). Η κατασκευή των παραθύρων θα γίνει από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις, από ξυλεία τύπου Σουηδίας (περιθωρίων 4,5Χ12), διπλά τζάµια 4mm και 5mm, και πορταδέλες από ορείχαλκο. Περιλαµβάνονται επίσης σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (χειρολαβές) και µικροϋλικά, καθώς και η εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση και πλήρη 13

14 ορθή λειτουργία συµπεριλαµβανοµένου και της τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Χρώµα βαφής: ενδεικτικού τύπου SIKKENS R0757T Η τελική επιλογή του χρώµατος θα γίνει από την οµάδα επίβλεψης του έργου. Αριθµός τεµαχίων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΟΦΥΛΛΩΝ Συντήρηση τεσσάρων (4) δίφυλλων ανοιγόµενων, ταµπλαδωτών, πορτόφυλλων γενικών διαστάσεων 0,94Χ 2,00 (αριθµός τεµαχίων 4) ειδικού σχεδίου, περιστρεφόµενες σε κατακόρυφο άξονα. Τα πορτόφυλλα ανήκουν στις εξωτερικές θύρες (τύπου 2). Περιλαµβάνει απόξεση, παλαιών χρωµάτων, αστάρι, ξερόζιασµα, σπατουλάρισµα, στοκαρίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώµατος ή υποστρώµατος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία επανατοποθέτησης και λειτουργίας. Τα πορτόφυλλα Χρώµα βαφής: ενδεικτικού τύπου SIKKENS R0757T Η τελική επιλογή του χρώµατος θα γίνει από την οµάδα επίβλεψης του έργου. Αριθµός τεµαχίων 4. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. H ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ξηρή και άριστης ποιότητας, επίπεδη χωρίς στρεβλώσεις, καθαρή χωρίς σχισµές και κατά το δυνατόν χωρίς ρόζους. 2. Όλα τα κουφώµατα θα εφαρµόζουν στις πατούρες, θα φέρουν νεροχύτη για την παροχέτευση των όµβριων και θα διαθέτουν παρεµβύσµατα ανεµοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας. 3. Τα κουφώµατα θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. Η προσαρµογή και τοποθέτηση των κουφωµάτων στα πλαίσια των ανοιγµάτων θα προσδιοριστεί µετά από κοινή επίσκεψη στο έργο από τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα. Ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επί τόπου σωστή µέτρηση των διαστάσεων, παρουσία του επιβλέποντα, την ακριβή εφαρµογή των µετρήσεων κατά την κατασκευή και τη σωστή τοποθέτηση των κουφωµάτων στα υπάρχοντα ανοίγµατα στις θέσεις που θα του υποδειχθούν. 4. Τα κουφώµατα (µε τα των υαλοπινάκων) θα πρέπει να φθάσουν βερνικωµένα (δύο χέρια λάδι εµποτισµού το πρώτο άχρωµο, το δεύτερο χρωµατιστό σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας και ένα ακόµη χέρι βερνίκι εµποτισµού ώστε να µη σχηµατιστεί κρούστα στην τελική επιφάνεια) στο χώρο του εργοταξίου σε άριστη κατάσταση. Το λάδι και το βερνίκι εµποτισµού θα είναι άριστης ποιότητας και αντοχής για την προστασία των κουφωµάτων από τις έντονες περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, κ.λπ.). 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των κουφωµάτων για τουλάχιστον 2 χρόνια από την παραλαβή τους. Κατά τη διάρκεια ισχύος του διαστήµατος αυτού, η υπηρεσία δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του είδους µη προερχόµενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δε θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Περιλαµβάνεται και η υποχρέωση του προµηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτικά χρονικά διαστήµατα ώστε το υπό προµήθεια είδος να είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας. 14

15 6. Τα µεταλλικά µέρη - εξαρτήµατα κλειδαριές και χειρολαβές σε όλα τα κουφώµατα θα είναι ανοξείδωτα, απλού σχεδίου και θα περικλείονται στην τιµή προσφοράς. Ακολουθούν τα σχεδία κάτοψης και όψεων του κτιρίου µε την αρίθµηση και την θέση των κουφωµάτων ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 15

16 16

17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΙ ΟΣ ΜΟΡΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΨΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΚΑΣΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΥΡΑ ΤΥΠΟΥ 1 ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 0,95 1,95 1,00 WC AMEA ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ ΤΥΠΟΥ 2 ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 0,85 2,10 1,00 WC AΝ ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 0,95 2,00 4,00 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 0,78 2,10 1,00 ΩΜΑΤΙΟ ΦΥΛΑΚΑ ΡΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 0,73 2,10 1,00 WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 0,80 2,10 1,00 WC AΝ ΡΩΝ ΡΟΜΙΚΗ ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 0,94 0,44 4,00 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 0,63 0,70 1,00 WC AΝ ΡΩΝ ΑΜΕΑ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ Ο,60 0,70 1,00 WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 0,35 0,73 1,00 WC AΝ ΡΩΝ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 0,75 0,75 1,00 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 0,63 0,8 1 ΩΜΑΤΙΟ ΦΥΛΑΚΑ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΟΦΥΛΛΩΝ Ο Επιβλέπων Θεοδόσης Ζαχάρος Αρχιτέκτων Μηχ/κός 17

18 ΠΡΟΣ: ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ξανθουδίδου & Ξατζηδάκη Ταχ.Κώδικας: Ηράκλειο Κρήτης. ΕΡΓΟ:«ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αφού ενηµερώθηκα από την σχετική ιακήρυξη µε αριθµό Φ22/2/1377/ της ΚΓ ΕΠΚΑ για το αντικείµενο, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε θέµα : Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και συντήρησης υφισταµένων στο υπάρχον κτίριο αναψυκτηρίου WC, στον αρχαιολογικό χώρο της Τυλίσου, ο οποίος θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΚΓ ΕΠΚΑ, προσφέρω: α/α ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ σε ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 1. Εργασίες κατασκευήςτοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και συντήρησης υφισταµένων. Κατ αποκοπήν τίµηµα.... (αριθµητικά)...* *Σηµειώνεται η τιµή ολογράφως. Ο Προσφέρων Ηµεροµηνία (Σφραγίδα-Υπογραφή) 18

19 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Ξανθουδίδου & Ξατζηδάκη Ταχ.Κώδικας: Ηράκλειο Κρήτης. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος.. µε έδρα αποδεχόµενος όλους τους όρους της υπ αριθµ. Φ22/2/1377/ διακήρυξης, παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτηση µου για συµµετοχή στον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και συντήρησης υφισταµένων στο υπάρχον κτίριο αναψυκτηρίου WC, στον αρχαιολογικό χώρο της Τυλίσου, της ενταγµένης στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ » πράξης µε τίτλο «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου». Ηµεροµηνία.. Ο Αιτών (Υπογραφή-Σφραγίδα) 19

20 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ WC, ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΥΛΙΣΟΥ για την εκτέλεση των εργασιών της ενταγµένης στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ » πράξης µε τίτλο «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» κωδ. Πράξης: 2010ΣΕ της ΣΑΕ 0148 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων. Στο Ηράκλειο σήµερα./ /2013 µεταξύ : ΑΦΕΝΟΣ της ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΓ Ε.Π.Κ.Α.) της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Τ.Κ ) και εκπροσωπείται νόµιµα από την κ. Σερπετσιδάκη Ιωάννα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ΚΓ ΕΠΚΑ εφεξής καλούµενη «Αναθέτουσα Αρχή», ΑΦΕΤΕΡΟΥ της, µε επαγγελµατική έδρα στην οδό, µε Α.Φ.Μ,.Ο.Υ., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από., σύµφωνα µε το υπ. αρ..παραστατικό εκπροσώπησης, εφεξής καλούµενος «Ανάδοχος» και αφού έλαβαν υπόψη τους: (1) Την διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ WC, ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΥΛΙΣΟΥ, της ενταγµένης στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ » πράξης µε τίτλο «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου». (2) Τον φάκελο του διαγωνισµού του ανωτέρω έργου και την υπ' αριθµ.. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία γίνεται η οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του ως άνω διαγωνισµού. Συµφώνησαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΑΘΕΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τις εργασίες ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ WC, ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΥΛΙΣΟΥ, για την εκτέλεση των εργασιών της ενταγµένης στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ » πράξης µε τίτλο «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου», κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην Τεχνική Περιγραφή του επιβλέποντα Μηχανικού. Όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι σύµφωνα µε την εγκεκριµένη από τα αρµόδια όργανα του ΥΠΑΙΘΠΑ µελέτη: «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου», τις προφορικές, γραπτές οδηγίες, τα σχέδια της οµάδας επίβλεψης του έργου, την συνηµµένη τεχνική έκθεση του επιβλέποντα και την τεχνική προσφορά που κατέθεσε ο ανάδοχος. Συµφωνείτε ότι ο Ανάδοχος αναλαµβάνει δια του παρόντος συµφωνητικού την υποχρέωση να εκτελέσει τις εργασίες κατασκευής, τοποθέτησης και συντήρησης των υφισταµένων κουφωµάτων, χωρίς την ανάγκη διενέργειας πρόσθετων εργασιών από την υπηρεσία. Όλα τα απαιτούµενα υλικά θα βαρύνουν τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 2 20

21 ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Συµφωνείτε µεταξύ των συµβαλλοµένων ότι η έναρξη των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί άµεσα µετά την υπογραφή της παρούσης. Το χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης τους ορίζεται σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της παρούσης. Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε πρόβληµα µπορεί να επηρεάσει το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει τον επιβλέποντα του έργου και την υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών υποχρεούται να τηρεί τους νόµους, διατάγµατα, οδηγίες δηµοσίων αρχών και γενικά την ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµούς που αφορούν την εκτέλεση συναφών έργων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες χρησιµοποιώντας έµπειρο και ειδικευµένο προσωπικό και καλύπτει µε δικά του έξοδα το όποιο κόστος ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει µε δικά του έξοδα και µέριµνα την πλήρη ευθύνη για τη λήψη κάθε πρόσθετου µέτρου για την ασφαλή, πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών. Συµφωνείται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει τα κατά τον νόµο κατάλληλα και αναγκαία µέτρα ασφαλείας (κράνη, γάντια, κατάλληλα υποδήµατα, κ.λ.π.) για την προστασία του προσωπικού του από ατυχήµατα, για τα οποία φέρει ακέραια και εξ ολοκλήρου την αστική και ποινική ευθύνη. ιευκρινίζεται και συµφωνείτε ότι σε όλα τα παραστατικά (δελτία αποστολής-τιµολόγια παροχής υπηρεσιών), θα αναγράφονται µε σαφήνεια τα κωδικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του αναδόχου καθώς και ο τίτλος του έργου. Σε περίπτωση που ζητηθούν θα πρέπει να είναι στη διάθεση της υπηρεσίας όλα τα απαραίτητα έντυπα µε τις προδιαγραφές και τις πιστοποιήσεις των δοµικών υλικών που χρησιµοποιήθηκαν. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να προσφέρει γραπτή εγγύηση χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, µε την οποία θα δεσµεύεται για την καλή λειτουργία των κουφωµάτων. Κατά τη διάρκεια ισχύος του διαστήµατος εγγύησης, η υπηρεσία δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη µη προερχόµενη από τη συνήθη και ορθή χρήση αυτών και δεν θα επιβαρυνθεί µε καµία δαπάνη για την αποκατάσταση των βλαβών. Στα πλαίσια της εγγύησης ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση υλοποίησης προληπτικών ελέγχων συντήρησης ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία αυτών. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν αστοχίες, θα είναι υπόχρεος για την άµεση αντικατάσταση αυτών, µε έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΙΜΗΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το τίµηµα (Οικονοµικό Αντάλλαγµα)που υποχρεούται να καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο είναι σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της παρούσας σύµβασης και έως το ποσό των...ευρώ (κατ αποκοπήν τίµηµα) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Οικονοµικά στοιχεία προσφοράς αναδόχου 1. Εργασίες κατασκευής-τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και συντήρησης υφισταµένων:... (συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.) Στην κατ αποκοπήν τιµή που καθορίζεται στην οικονοµική προσφορά συµφωνείται ότι συµπεριλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του αναδόχου, οποιασδήποτε φύσεως, που απαιτούνται για την ασφαλή, πλήρη, έντεχνη και σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης εκτέλεσης των εργασιών καθώς επίσης και ότι η συµφωνηθείσα οικονοµική προσφορά δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση. 21

22 Επίσης ο δεύτερος των συµβαλλοµένων δηλώνει και αποδέχεται ότι στη συµφωνηθείσα κατά αποκοπή τιµή περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες µεταφοράς, προµήθειας, επεξεργασίας, φύλαξης και ασφάλισης του όποιου εξοπλισµού ή µηχανηµάτων τα οποία ανήκουν στον Ανάδοχο, καθώς και οι όποιες δαπάνες ασφάλισης και απασχόλησης του όποιου προσωπικού αυτού. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα δια του παρόντος, ότι επισκέφθηκε τον τόπο του αρχαιολογικού Έργου και σχηµάτισε πλήρη και σαφή εικόνα - προσωπική αντίληψη σχετικά µε τις προσβάσεις, τις κυκλοφοριακές συνθήκες, τις αποστάσεις, τη στενότητα χώρου και γενικά όλες τις συνθήκες που µπορεί να επηρεάσουν την οµαλή εξέλιξη και το κόστος των εργασιών. Συµφωνείται ρητά ότι ο Ανάδοχος θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη του προσωπικού του και θα επιβαρύνεται µε την κάλυψη και καταβολή των όποιων αµοιβών ή ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. ή προς οποιοσδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ µετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών µε την σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης από τον επιβλέποντα του έργου και την παραλαβή αυτών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του, µετά την έγγραφη πιστοποίηση του επιβλέποντα του έργου για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειµένου. Συµφωνείται ότι η παραλαβή θα γίνει αφού διαπιστωθεί από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία έχει ορισθεί από την ΚΓ ΕΠΚΑ, ότι τα κουφώµατα ανταποκρίνεται ποιοτικά και ποσοτικά στην συνηµµένη οικονοµική και τεχνική προσφορά του δεύτερου των συµβαλλοµένων και στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, καθώς και στους όρους της παρούσας σύµβασης. Η πληρωµή θα βαρύνει τις πιστώσεις τις ενταγµένης πράξης : «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» µε κωδικό πράξης: 2010ΣΕ της ΣΑΕ0148. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε την νόµιµη παρακράτηση φόρου επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου καθώς και τις όποιες άλλες νόµιµες κρατήσεις. Για την πληρωµή, ο δεύτερος των συµβαλλοµένων οφείλει να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: δελτία αποστολής, τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, καθώς και κάθε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από το διαχειριστή του έργου. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης και για κάθε απαίτηση του Εργοδότη, ο δεύτερος των συµβαλλοµένων Ανάδοχος κατέθεσε σήµερα µε την υπογραφή της παρούσας σύµβασης την µε αριθµό. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της. µε ηµεροµηνία., ποσού ίσου µε το 10% της καθαρής συµβατικής αξίας της προµήθειας, ήτοι. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα ισχύει για όλη την διάρκεια εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύµβασης και µέχρι την οριστική παραλαβή - ολοκλήρωση των εργασιών (δια της υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής) και θα παραµείνει άτοκα στα χέρια του πρώτου των συµβαλλοµένων «Εργοδότη» ως εγγύηση για την τήρηση των όρων του παρόντος. Η ανωτέρω εγγύηση ενέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στο δεύτερο των συµβαλλοµένων Ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων του πρώτου των συµβαλλοµένων Εργοδότη. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 22

23 Ουδείς µπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η παρούσα Σύµβαση και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη ( ιακήρυξη, Τεχνική Περιγραφή, Τεχνική Προσφορά, Οικονοµική Προσφορά) είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ των µερών. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύµβασης, δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύµβασης. Η εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, µη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώµατα του, δεν µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωµα αυτό, ούτε αποκλείει άσκηση του στο µέλλον. ΑΡΘΡΟ 8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΑΦΩΝΙΩΝ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Η παρούσα Σύµβαση και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη, διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο, αποκλειστική αρµοδιότητα έχουν τα ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, τα συµβαλλόµενα µέρη, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος µε την επωνυµία.,υπέγραψαν αυτή τη συµφωνία σε τέσσερα (4) αντίτυπα, η οποία τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της. Από τα πρωτότυπα, τo ένα κατατίθενται στην ΚΓ ΕΠΚΑ για τον φάκελο του έργου, το δεύτερο έλαβε o Ανάδοχος και το τρίτο και τέταρτο έλαβε ο οικονοµικός υπόλογος του έργου και υπογράφεται ως έπεται. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την ΚΓ ΕΠΚΑ Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων 23

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς EΦOPEIA APXAIOTHTΩN ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Tαχ. Δ/νση: Oδός Iπποτών

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:37:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΨΙΦΓ-ΚΝΒ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 12.05.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 772 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 9/2009 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ.Α. 00.6433 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.490.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΔΑΠΚ/ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πρίγκηπος Γεωργίου 47 & Νίκωνος, Άγιος Νικόλαος Ταχ.Κώδικας: 72100

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 44 23/04/25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών» ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών» Κέρκυρα, 13 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. ρωτ.101 Στην Κέρκυρα, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Τ.Κ. Μητάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Τ.Κ. Μητάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 10. 6. 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 3032 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Τ.Κ. Μητάτων Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 32/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28/04/2014 ΑΠ: Φ22/6/3373

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28/04/2014 ΑΠ: Φ22/6/3373 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10 &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Κέντρο Πληροφορικής Πληροφορίες: Λάζαρος Σκούμπας Αθήνα 23 / 05 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002795505 2015-05-22

15PROC002795505 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΜ38469Η25-ΛΔ5 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 04/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 28 Απριλίου 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 08/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 08/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα. 06-04-2015 Αριθ.Πρωτ. 4652 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ. οικ.10436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία : 9/12/2014 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 04-07-2013 Αριθµ.Πρωτ: 789

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 095/11 Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 095/11 Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα. 08-01-2013 Αριθ.Πρωτ. 293 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα