ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων» ΣΧΕΤ. : 1. Η αριθμ. 95/ απόφαση του Δ.Σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων» ΣΧΕΤ. : 1. Η αριθμ. 95/30-04-2015 απόφαση του Δ.Σ."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 15PROC ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 10 Ιουνίου 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3683 Ταχ. Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας : Καστοριά Πληροφορίες :Ψώρας Ζήσης Τηλέφωνο : ,55621 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων» ΣΧΕΤ. : 1. Η αριθμ. 95/ απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, με στόχο τη διασφάλιση τόσο της δημόσιας υγείας, όσο και του δημοσίου συμφέροντος, προβαίνει, ύστερα από την αριθμ. 95/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. Ο συνολικός προϋπολογισμός (για επτά μήνες) είναι ,83 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ήτοι 6.001,26 μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, αντίστοιχα από τον ΚΑΕ 1311 το ποσό των ,55, από το ΚΑΕ 0817 το ποσό των 4.742,68 και από τον ΚΑΕ 0829 το ποσό των ,60. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν, μέχρι στις 29/06/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., κλειστό φάκελο προσφοράς για τα είδη του επισυναπτόμενου πίνακα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. από αρμόδια επιτροπή, η οποία και θα αξιολογήσει αυτές, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει τρεις σφραγισμένους φακέλους : 1) Σφραγισμένο φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής : α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 6 παρ.1 περ. α και άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007). β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία: α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας (αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας και αντικείμενο προμήθειας) που αφορά, καθώς επίσης και τα στοιχεία του αποστολέα και της υπηρεσίας που απευθύνεται. β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς,

2 - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση. iii. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007) γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα, iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 2) Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται σε δύο αντίγραφα, (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο, και τα οποία αντίγραφα, κάθε ένα από αυτά, θα φέρει συνεχή αρίθμηση), η τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης : 1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή με τις τεχνικές προδιαγραφές. 2. Όλα τα απαιτούμενα από τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές πιστοποιητικά, δηλώσεις, prospectus κλπ. 3. Αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές. Όσον αφορά τα ζητούμενα πιστοποιητικά, θα γίνονται δεκτά πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα αυτών και υποχρεωτικά μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα (όταν πρόκειται για πιστοποιητικά από ξένους οργανισμούς) και επικυρωμένα για την μετάφρασή τους από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Δικηγόρο. 3) Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο, και τα οποία αντίγραφα θα φέρουν συνεχή αρίθμηση), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Οι προσφερόμενες τιμές ανά ζητούμενο είδος, θα δίνονται σε ευρώ (EURO) ως εξής :

3 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ Προμήθεια και έξοδα διαχείρισης υγρού οξυγόνου - ενοικίαση δεξαμενής Υγρό Οξυγόνο σε δεξαμενή άνω των λίτρων Έξοδα διαχείρισης υγρού οξυγόνου Ενοίκιο δεξαμενής χωρητικότητας λίτρων περίπου για ένα έτος Επιβάρυνση πιστοποιητικού ανάλυσης παρτίδας υγρού οξυγόνου / δρομολόγιο Επιβάρυνση ADR μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων / δρομολόγιο Ιατρικά Αέρια σε Σιδηροφιάλες Αέριο Οξυγόνο σε φιάλες μέχρι 1 m3 Αέριο Οξυγόνο σε φιάλες από 1,1 έως 2,1 m Αέριο Οξυγόνο σε φιάλη από 4,4 έως 10,7m3 Αέρας Καθαρός 2.4. Πεπιεσμένος (Respal) σε φιάλη των 10 m Πρωτοξείδιο του Αζώτου σε φιάλη των 37 kgr Διοξείδιο του άνθρακα σε φιάλη των 6 m3 ΠΟΣΟΤΗΤΑ m m υπηρεσία/ μήνα υπηρεσία/ δρομολόγιο υπηρεσία/ δρομολόγιο m3 m3 m Αριθμός Φιαλών m Kgr 37 1 m3 6 1 Προσφερόμενη Τιμή ανά μονάδα μέτρησης Επίσης θα δοθούν τιμές για τα κάτωθι : Τιμή πιθανής μίσθωσης φιαλών σε / μήνα / φιάλη συγκεκριμένης περιεκτικότητας. Τιμή μεταφοράς φιαλών, εμφιάλωσης, πιθανής αντικατάστασης κλείστρων και υδραυλικής δοκιμής αυτών. Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος και ανώτερη αποδεκτή τιμή, αυτή που καταγράφεται κατά την

4 τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής (ή αποστολής εάν η προσφορά αποσταλεί) προσφορών στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ν.3918/2011, άρθρο 13 και Ν.4052, άρθρο 14, παρ. 7). Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης θα κατακυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την απόφαση για υπογραφή σύμβασης. Χρόνος ισχύος της σύμβασης Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον προμηθευτή θα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι την υπογραφή σύμβασης που θα προκύψει από τον ενιαίο διαγωνισμό προμήθειας Ιατρικών Αερίων που διενεργεί το Γ.Ν. Μαμάτσειο Μποδοσάκειο για λογαριασμό όλων των νοσοκομείων της Δυτ. Μακεδονίας από το ΠΠΥΥ Σε κάθε περίπτωση δεν θα ισχύει για διάστημα μεγαλύτερο των επτά μηνών. Το Νοσοκομείο θα έχει δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Παράδοση Παραλαβή Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος έπειτα από σχετική αυτοψία να εγκαταστήσει δεξαμενές υγρού οξυγόνου, ιδιοκτησίας του, έναντι μηνιαίου μισθώματος, στο χώρο που ήδη σήμερα λειτουργούν δεξαμενές υγρού οξυγόνου, που έχει εγκαταστήσει ο υπάρχων χορηγητής. Η εγκατάσταση της εν λόγω δεξαμενής θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεχνικές Προδιαγραφές, παράγραφος 3 i-x. Η παράδοση του υγρού οξυγόνου θα γίνεται με ειδικούς αυτόματους μετρητές, με τους οποίους θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα του προμηθευτή, εντός 24ωρου κατόπιν τηλεφωνικής ή έγγραφης παραγγελίας. Η παράδοση των ιατρικών αερίων σε σιδηροφιάλες θα γίνεται σε 3 εργάσιμες ημέρες για τις φιάλες ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου και 2 εργάσιμες ημέρες για τις ενοικιαζόμενες σιδηροφιάλες με το σύστημα της γεμάτης έναντι κενής. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, κατόπιν παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον προμηθευτή μέσω του αρμοδίου Τμήματος. Η οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς των υλικών του Νοσοκομείου, όπως αυτοί φαίνονται στη διακήρυξη και τη σύμβαση, καθώς και τον αύξοντα αριθμό της κατακυρωθείσας προσφοράς του. Πληρωμή Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών. Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: i) Υπέρ τρίτων (άρθρο 3, Ν.3580/2007) : 2% ii) Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

5 (παρ. 3, άρθρο 238, Ν. 4072/2012 & παρ. 3, άρθρο 4, Ν.4013/2011): 1 Επί του ποσού της πρώτης από τις κρατήσεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο Διοικητής α.α Τζιάμαλης Μάριος Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας

6 Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: ) Κατηγορία / Περιγραφή Είδους Υγρό Οξυγόνο, έξοδα διαχείρισης αυτού και ενοικίαση δεξαμενής Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 1.1. Προμήθεια υγρού οξυγόνου m Επιμέρους Προϋπολογισμός με ΦΠΑ σε ευρώ 1.2. Έξοδα διαχείρισης υγρού οξυγόνου m ) Πιστοποιητικό ανάλυσης παρτίδας υγρού οξυγόνου Επιβάρυνση ADR μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων Ενοικίαση δεξαμενής χωρητικότητας λίτρων περίπου ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΦΙΑΛΕΣ Υπηρεσία /Δρομολόγιο Υπηρεσία /Δρομολόγιο Υπηρεσία / Μήνα 2.1. Αέριο Οξυγόνο σε φιάλες μέχρι 1 m3 m Αέριο Οξυγόνο σε φιάλες από 1,1 έως 2,1 m3 Αέριο Οξυγόνο σε φιάλη από 4,4 έως 10,7m3 Αέρας Καθαρός Πεπιεσμένος (respal) σε φιάλη των 10 m3 Πρωτοξείδιο του Αζώτου σε φιάλη των 37 kgr Διοξείδιο του Άνθρακα σε φιάλη των 6 m3 m m3 82 m3 10 Kgr 37 m , ,15 Συνολικός Προϋπολογισμός με ΦΠΑ (για επτά μήνες) ,83 Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητούμενων ειδών (κατηγορία 1 και 2) ή για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει μια μόνο από τις επιμέρους κατηγορίες του πίνακα (μόνο υγρό οξυγόνο ή μόνο αέρια σε σιδηροφιάλες). Οι αναγραφόμενες πιο πάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.

7 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο εφοδιασμός του Νοσοκομείου με οξυγόνο, που χρησιμοποιείται για θεραπεία ή νοσηλεία των ασθενών, καθώς και λοιπών ιατρικών αερίων. 2. ΣΥΣΤΑΣΗ Στην παρούσα προδιαγραφή περιλαμβάνεται οξυγόνο (Ο2) υγροποιημένο σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Το οξυγόνο ως προς τη σύστασή του πρέπει να πληροί τους όρους της ισχύουσας Ελληνικής Φαρμακοποιίας. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε Ο2 είναι 99%. Επίσης περιλαμβάνονται ιατρικά αέρια τα οποία διακινούνται σε φιάλες. 3. Οι διαγωνιζόμενοι που θα προσφέρουν υγρό οξυγόνο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος έπειτα από σχετική αυτοψία να εγκαταστήσει δεξαμενές υγρού οξυγόνου, ιδιοκτησίας του, έναντι μηνιαίου μισθώματος, στο χώρο που ήδη σήμερα λειτουργούν δεξαμενές υγρού οξυγόνου, που έχει εγκαταστήσει ο υπάρχων χορηγητής, σύμφωνα με τα παρακάτω: i. Η εγκατάσταση του συστήματος της δεξαμενής υγρού οξυγόνου θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86 όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. Δ13/403/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ii. Η δεξαμενή υγρού οξυγόνου θα φέρει διπλά τοιχώματα με εσωτερική μόνωση κενού και περλίτη. Το εσωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο με ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα ειδικά για αποθήκευση ρευστών σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (για το οξυγόνο -182,97 C). Το εξωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο με χαλυβδοελάσματα ST 37,2 χρωσμένα εξωτερικά με διαδοχικές στρώσεις κατάλληλων χρωμάτων, με τελική στρώση λευκής απόχρωσης. Η χωρητικότητα των δεξαμενών θα είναι έως lit υγρού οξυγόνου περίπου, ώστε να εξασφαλίζει την αυτονομία παροχής οξυγόνου. iii. Η ονομαστική πίεση λειτουργίας της δεξαμενής θα είναι κατ ελάχιστον 1Ο BAR και πίεση δοκιμής 24 BAR. Η δεξαμενή θα είναι εφοδιασμένη με όργανο ένδειξης της πίεσης της αέριας φάσης του υγρού οξυγόνου, με δείκτη στάθμης του υγρού οξυγόνου και του περιεχόμενου στη δεξαμενή υγρού οξυγόνου, καθώς και με όλα τα απαιτούμενα όργανα λειτουργίας, ενδείξεων και ασφαλείας που κατ' ελάχιστον αναφέρονται στο παράρτημα της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86. iv. Ο εξατμιστής θα είναι κατάλληλα υπολογισμένος ώστε να εξασφαλίζει την επαρκή εξάτμιση, για όλες τις κρατούσες στην περιοχή εγκατάστασης θερμοκρασίες περιβάλλοντος, της απαιτούμενης ποσότητας οξυγόνου κατά τις αιχμές της μέγιστης ζήτησης και να αντέχει στις δημιουργούμενες πιέσεις. v. Τα όργανα λειτουργίας ενδείξεων και ασφαλείας του συγκροτήματος θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο κράμα ορείχαλκου κατάλληλης ονομαστικής πίεσης. vi. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν πλήρη σχέδια και Prospectus του συγκροτήματος (δεξαμενή, εξατμιστής, όργανα λειτουργίας, ασφαλείας, ενδείξεων, κλπ.) καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχου από τους έγκυρους διεθνείς οργανισμούς LOYD'S, BUREAU, VERITAS, TUV ή άλλους τέτοιους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς, επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν σύμφωνα με την ισχύουσα Νoμοθεσία (ΕΟΦ) πιστοποιητικό καθαρότητας υγρoύ oξυγόνoυ, κατάλληλου για ιατρική χρήση από πρόσφατη παραγωγή. vii. Ο χορηγητής υγρού οξυγόνου είναι υποχρεωμένος να συνδέσει το συγκρότημα ης δεξαμενής υγρού οξυγόνου με το ήδη υπάρχον δίκτυο σωληνώσεων του νoσοκoμείoυ. Οι προδιαγραφές κατασκευής, ελέγχων και εγκατάστασης του συγκροτήματος της δεξαμενής θα είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ737 viii. Ο προμηθευτής που θα εγκαταστήσει το συγκρότημα της δεξαμενής υγρού οξυγόνου είναι απολύτως υπεύθυνος για την σωστή και ασφαλή λειτουργία του, για την αδιάλειπτη τροφοδοσία με οξυγόνο του Νοσοκομείου και για τη σωστή και ασφαλή τροφοδοσία της δεξαμενής με υγρό οξυγόνο. Είναι απολύτως υπεύθυνος να συντηρεί και να ελέγχει το συγκρότημα της δεξαμενής υγρού οξυγόνου με δικά του έξοδα και δικούς του τεχνικούς, τουλάχιστον, μία φορά τον

8 μήνα, υπογράφοντας σε ειδικό βιβλίο συντήρησης. Ακόμη είναι υποχρεωμένoς να διατηρεί τεχνική κάλυψη όλο το 24ωρο για όλα τα νοσοκομεία που ανήκουν στη 3 η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας. Για τις έκτακτες περιπτώσεις βλαβών που πιθανόν να δημιουργούσαν πρόβλημα στην ομαλή 15PROC τροφοδοσία του Νοσοκομείου με οξυγόνο και σε τυχόν ατύχημα, ο χορηγητής υποχρεούται στην άμεση επέμβαση εντός 3-4 ωρών από την ώρα που θα ειδοποιηθεί. Τυχόν απώλεια του αερίου από βλάβη οργάνου της δεξαμενής θα επιβαρύνει το χορηγητή, και όχι τα νοσοκομεία. ix. Σε καμιά περίπτωση τα νοσοκομεία δεν θα φέρουν ευθύνη από οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα παρουσιαστεί στο συγκρότημα της δεξαμενής υγρού οξυγόνου. x. Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν ρητά και δεσμευτικά το χρόνο παράδοσης σε λειτουργία της εγκατάστασης δεξαμενής υγρού οξυγόνου μετά την αποξήλωση της υπάρχουσας εγκατάστασης. Είναι ευνόητο ότι ο χορηγητής που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τους υπευθύνους του κάθε νοσοκομείου σχετικά με το χρόνο και τις διαδικασίες αποξήλωσης των δεξαμενών που λειτουργούν με βάση τις συμβάσεις που λειτουργούν αυτή τη στιγμή σε κάθε νοσοκομείο, ώστε η εγκατάσταση των νέων δεξαμενών να γίνει ομαλά χωρίς να επηρεαστεί η τροφοδοσία των νοσοκομείων εξ αιτίας ενδεχόμενης αλλαγής χορηγητή. Ακόμη πρέπει να δεσμευτούν να τροφοδοτούν το Νοσοκομείο με υγρό οξυγόνο σε έκτακτες περιπτώσεις το ταχύτερο με αποκλειστική ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση της εταιρείας και μ' όποιον τρόπο κρίνει αυτή προσφορότερο. Π.χ. (εγκατάσταση διπλών δεξαμενών κ.λ.π.) ώστε σε καμιά περίπτωση να μην υπάρξει πρόβλημα επάρκειας οξυγόνου στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Οι δεξαμενές και τα όργανά τους θα παραμένουν στην κυριότητα του χορηγητή καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα λειτουργούν μ ευθύνη του. Μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης ο χορηγητής υποχρεούται ν αποξηλώσει και ν απομακρύνει τις δεξαμενές εντός δυο ημερών απ την έγγραφη ειδοποίησή του. xi. Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται σε τιμή / Lit σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ καθώς και το ποσοστό ΦΠΑ στο οποίο υπάγεται το είδος. Στην προσφορά για το υγρό οξυγόνο θα αναφέρονται ξεχωριστά οι τιμές για το υγρό οξυγόνο, το ενοίκιο των δεξαμενών και τη μεταφορά του. Στην προσφορά των ιατρικών αερίων θα αναφέρεται η τιμή προσφοράς ανά μονάδα προσφερομένου αερίου, το ενοίκιο των φιαλών, τα μεταφορικά φιαλών. Η τιμή αντικατάστασης των κλείστρων καθώς κι η αμοιβή για την υδραυλική δοκιμή των φιαλών θα δοθεί για τις φιάλες ιδιοκτησίας των νοσοκομείων. Οι φιάλες / περιέκτες θα φέρουν το προβλεπόμενο από τους ισχύοντες κανονισμούς κλείστρο, ώστε να είναι αδύνατη η εκ παραδρομής σύνδεση της φιάλης σε δίκτυο διαφορετικά από εκείνο για το οποίο προορίζεται. Για τον υπολογισμό της ποσότητας των αερίων που παραδίδονται υπό πίεση θα λαμβάνονται υπ όψη ο τύπος P.V/T=const.(P=πίεση, V=όγκος, T=απόλυτη θερμοκρασία). Οι προσφερόμενες στην περίπτωση αυτή τιμές νοείται ότι ισχύουν για κανονικές συνθήκες ( P=1BAR, T=293 o K=20 o C). Για τον υπολογισμό της ποσότητας αερίων τα οποίαεπιμετρώνται ανά Kg (Ν 2 Ο, CO 2 ), με την πρώτη ποσότητα που θα παραδοθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, θα συνταχθούν πρακτικά ζύγισης κάθε είδους φιάλης κενής και πλήρους (P=200BAR), η δε εξαγόμενη για κάθε αέριο διαφορά σε Kg/φιάλη θα αποτελεί τον συντελεστή υπολογισμού του βάρους του παραδιδόμενου αερίου ανά φιάλη για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. xii. Οι παραδόσεις του υγρού οξυγόνου θα γίνονται με τους ειδικούς αυτόματους μετρητές, με τους οποίους θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα του προμηθευτή, κι οι οποίοι θα μετρούν τη μεταφερόμενη ποσότητα υγρού οξυγόνου σε κυβικά μέτρα, καθώς και με το μετρητή της δεξαμενής ή και με ζυγοστάθμιση. Ο τρόπος μέτρησης της παραδιδόμενης ποσότητας θα αναφερθεί ρητά στην προσφορά. xiii. Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, αφού εγκαταστήσει τη δεξαμενή μ ευθύνη κι επιβάρυνσή του σε χώρο που θα υποδειχθεί από κάθε νοσοκομείο, θα καταθέσει βεβαίωση ανάληψης ευθύνης για την καταλληλότητα και την ασφάλεια της δεξαμενής.

9 xiv. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να ενημερωθούν μ ευθύνη τους (σε συνεννόηση με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία κάθε νοσοκομείου) για τους χώρους εγκατάστασης των δεξαμενών πριν την υποβολή της προσφοράς και να το δηλώσουν υπεύθυνα στην προσφορά τους. xv. Ο ανάδοχος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκομείου, να προσκομίζει τα κάθε φύσης κρυογόνα στον χώρο του συγκροτήματος μαγνητικού συντονισμού και να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και μέσα ασφαλή και οικονομική μετάγγιση τους στα αντίστοιχα μηχανήματα (όπου αυτά υπάρχουν). Προς τούτο οφείλει να συνεργάζεται έγκαιρα με δική του μέριμνα και ευθύνη, με την εκάστοτε συμβεβλημένη συντηρήτρια εταιρία του συγκροτήματος με το Νοσοκομείο 4. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα σε δήλωση του Ν. 1599/ 96 ότι πληρούνται οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων ιατρικών αερίων κι εν γένει πεπιεσμένων αερίων καθώς κι οι όροι διακίνησης, αποθήκευσης κι ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους, όπως καθορίζονται απ την υπ αρ / 929/ 88 Απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας όπως ισχύει σήμερα. 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. Οι παραγωγοί ιατρικών αερίων υποχρεούνται να έχουν άδεια δυνατότητας παραγωγής κι εμφιάλωσης ιατρικών αερίων που xoρηγείται από τον ΕΟΦ ο οποίος ελέγχει αρμοδίως και τις εγκαταστάσεις τους. Oι συμμετέχοντες στo διαγωνισμό θα πρέπει με την τεxνική τους προσφορά να δηλώσουν τα εργοστάσια παραγωγής κι εμφιάλωσης ιατρικών αερίων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους. Θα πρέπει να προσκομίσουν σxετικό έγγραφο τoυ ΕΟΦ που να βεβαιώνει ότι τα εργοστάσια παραγωγής κι εμφιάλωσης ιατρικών αερίων έχουν τη σxετική άδεια της αρμόδιας Aρxής, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά. Θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες του νοσοκομείου με oξυγόνo ενός 24ωροu από της ειδοποιήσεώς τους καθώς και κατά τη διάρκεια των αργιών σ εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι φιάλες που διακινούνται θα πρέπει να φέρουν τη χρωματική κωδικοποίηση για το διαχωρισμό του περιεχομένου τους ανάλογα με το είδος του ιατρικού αερίου. 6. EΛEΓXΟI. 6.1 Ο έλεγxoς της καθαρότητας και καταλληλότητας του Οξυγόνου περιοδικά, διενεργείται με ευθύνη του νοσοκομείου, με δείγματα που αποστέλλονται στoν ΕΟΦ, κατόπιν συνεννοήσεως με τα εργαστήρια του ΕΟΦ για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών. Τα δείγματα και τα έξοδα ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή Ο χορηγητής έχει την υποχρέωση της διατήρησης αποθέματος ασφαλείας εντός των δεξαμενών 6.3. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη συνεργείου τεχνικής κάλυψης στη Θεσ/νίκη. 7. Οι παραδόσεις των ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Β της διακήρυξης θα γίνονται στους χώρους των νοσοκομείων με ευθύνη και έξοδα των χορηγητών, για μεν το υγρό οξυγόνο στις αντίστοιχες δεξαμενές, ενώ για τα λοιπά ιατρικά αέρια στις αποθήκες των νοσοκομείων. 8.. Θα κατατεθεί επί ποινή απόρριψης στην τεχνική προσφορά φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της διακήρυξης. Στο φύλλο συμμόρφωσης οι προσφέροντες θ απαντούν αναλυτικά σε κάθε ζητούμενη προδιαγραφή κι ειδικό όρο παραπέμποντας αν χρειαστεί σε τεχνικά φυλλάδια ή προσπέκτους. Μονολεκτικές απαντήσεις όπως «ναι» ή «συμμορφούμεθα» κλπ θα έχουν σαν αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς ως αόριστη. 9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Με την τεχνική προσφορά θα κατατεθούν επί ποινή απόρριψης τα παρακάτω πιστοποιητικά: 9.1. Άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. για όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β της διακήρυξης.

10 9.2. Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγής και διακίνησης υγροποιημένων αερίων Πιστοποίηση σύμφωνα με την Ε3/833/99 Απόφαση. ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A. Prospectus και Βεβαιώσεις 1. Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα (όχι απλά φωτοαντίγραφα) των prospectus του κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στα prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή διανομείς. 2. Η κατά τα άνω επιστολή του οίκου κατασκευής και κάθε σχετικό με την προμήθεια πιστοποιητικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα και επικυρωμένα από το Επιμελητήριο της πόλης όπου υπάγεται η εταιρία, ή άλλη αρμόδια αρχή στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων και να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση. Τέλος, πρέπει να αναγράφονται και όλα τα σχετικά στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ), ώστε να παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφοντα για επαλήθευση. 3. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού τους, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή, καθώς και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (ή δηλώσεις συμμόρφωσης CE, εφόσον επιτρέπονται) από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής οδηγίας (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) και τα προσφερόμενα είδη διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με το νόμο (Κ.Υ.Α. ΔΥ7/2480/1994 κ.λ.π.). 4. Οι προμηθευτές που διακινούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/ «Καθορισμός συστήματος ποιότητας των εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. Β 32/ ), όπως ισχύει. Επί ποινή αποκλεισμού, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης πρέπει να κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. 5. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. Β. Υποστήριξη και ανταλλακτικά 1. Τα ανταλλακτικά όπου αυτά απαιτούνται πλην των αναλωσίμων (π.χ. καταγραφικό χαρτί) περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην εγγύηση καλής λειτουργίας. 2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει- αντικαταστήσει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά των προσφερόμενων ειδών για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. 3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την οριστική παραλαβή τους, κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης α) του ιδίου και β) του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στο προσφερόμενο είδος. Σε περίπτωση προσφοράς εγγύησης καλής λειτουργίας για περίοδο μεγαλύτερη των ζητουμένων ετών, στην έγγραφη βεβαίωση θα αναφέρεται και πάλι ρητά ότι παρέχεται για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του όλου συστήματος ή των μερών αυτού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης, εκτός των αναλώσιμων. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το σύστημα να διατηρείται σε

11 κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. 4. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα ανωτέρω απορρίπτονται. Γ. Εγκατάσταση παράδοση 1. Το προσφερόμενα είδη θα εγκατασταθούν με ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 2. Ο προμηθευτής οφείλει να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση των ειδών και να τα παραδώσει σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας. Ο προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς του. Η Υπηρεσία έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει την συμμόρφωση του προμηθευτή προς τα ανωτέρω, με σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. 3. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτών, σε πλήρη λειτουργία του. Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή των ειδών πρέπει να προηγηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, οι μετρήσεις, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών. Για τον λόγο αυτό, μετά την πλήρη τοποθέτηση, σύνδεση και εγκατάστασή τους θα ακολουθήσει δοκιμαστική λειτουργία των ειδών για διάστημα ενός (1) μηνός. 4. Όλα τα είδη και υλικά που θα προσκομίσει ο προμηθευτής για την εγκατάσταση και λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών, πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους. 5. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. Δ. Πληρότητα στοιχείων προσφοράς 1. Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν, θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού τους να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες και δεόντως υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας, βεβαιώσεων κ.λ.π. που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε πλήρη αναλυτική "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ", στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και με τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, και όχι απλά φωτοαντίγραφα), ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. Επίσης θα συνυποβάλλεται πλήρες "φύλλο συμμόρφωσης τεκμηρίωσης", το οποίο θα περιλαμβάνει με πληρότητα και αναλυτικά, για το σύνολο των όρων της διακήρυξης (γενικών, ειδικών, κ.λ.π.) όλες τις απαντήσεις προσφορές, (ανά παράρτημα, κεφάλαιο, παράγραφο κ.λ.π.) με παραπομπή, για τεκμηρίωση, στα συνημμένα τεχνικά εγχειρίδια (π.χ. «βλέπε prospectus No., σελίδα») και λοιπά δικαιολογητικά. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται. 2. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προμηθευτές καταθέτουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά για τεχνικά χαρακτηριστικά ή δυνατότητες των προσφερόμενων ειδών ή για το εκπαιδευτικό ή τεχνικό προσωπικό ή για τις εγγυήσεις καλύψεις χρονικές λειτουργικές ή για service ή για ανταλλακτικά κ.λ.π. θα πρέπει απαραίτητα τα έγγραφα αυτά: α. Να είναι πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα των πρωτοτύπων (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού οίκου (όχι τοπικού αντιπροσώπου ή διανομέα).

12 β. Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη και του νόμιμου εκπροσώπου υπογράφοντος (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax) για τη δυνατότητα επαλήθευσης και γ. Να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 3. Προσφορές οι οποίες στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τους ή στο ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ κ.λ.π. θα είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν θα πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις για τεκμηρίωση, θα θεωρούνται ως έχουσες αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης. 4. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης, το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) θα υποβάλλονται οπωσδήποτε σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές (εκ των οποίων η μία θα περιέχει υποχρεωτικά πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα), σε χωριστούς φακέλους ντοσιέ με αρίθμηση του περιεχομένου κάθε φακέλου και αντίστοιχο ευρετήριο. 5. Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων, των βασικών ανταλλακτικών και των περιφερειακών συσκευών του μηχανήματος και να δεσμευθούν ότι τυχόν μελλοντικές μεταβολές των τιμών θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά όπου αυτό απαιτείται. Επί ποινή αποκλεισμού, οι προμηθευτές πρέπει να περιλάβουν τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία και στην τεχνική τους προσφορά (χωρίς τιμές ή καθορισμό ποσοστού επί προσφερόμενης τιμής). Ε. Όροι εγγυήσεων - συντήρηση 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των αντίστοιχων ειδών. Να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π., καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης, ο οποίος θα επιβεβαιώνεται από αντίστοιχα στοιχεία ασφάλισης (Ι.Κ.Α. κ.λ.π.). Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Κεντρική Μακεδονία, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. 2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.λ.π. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης των ειδών. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν το είδος της, και θα αποστέλλεται τηλεομοιοτυπία fax, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Η ανταπόκριση προς αποκατάσταση της βλάβης, θα πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την π. μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την π. μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των έξι (6) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής συντήρησης του συστήματος), θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας για ολόκληρο το συγκρότημα. ΣΤ. Εκπαίδευση προσωπικού πλήρης λειτουργία μηχανημάτων 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς του, να συνυποβάλλει οπωσδήποτε μ' αυτήν τα παρακάτω, προκειμένου αφενός μεν τα αντίστοιχα στοιχεία να αξιολογηθούν, αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η πλήρης εκμεταλλευσιμότητα των δυνατοτήτων και αποδόσεων των ειδών και κυρίως να διασφαλίζεται από τους χρήστες η κανονική τους λειτουργία και ταυτόχρονα να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία:

13 α. Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές, μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. β. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (τεχνικούς- τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης. 2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την υποστήριξη του προσφερομένου εξοπλισμού από άποψη λειτουργική και επίδειξης εκπαίδευσης του προσωπικού, τόσο επί της λειτουργίας, όσο και επί των δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης εκμετάλλευσης και αξιοποίησής του. 3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει δύο (2) τεχνικούς του Νοσοκομείου για διάστημα τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών. Είναι επιθυμητό η εκπαίδευση αυτή να πραγματοποιηθεί σε εξειδικευμένο κέντρο εκπαίδευσης. Για όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις θα χορηγείται πιστοποιητικό εκπαίδευσης του πιο πάνω προσωπικού.

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Υγρό Οξυγόνο

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Υγρό Οξυγόνο ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Υγρό Οξυγόνο Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που θα προσφέρουν υγρό οξυγόνο οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει σε κάθε Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ. 16984 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 11.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 34/2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ- ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 34/2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ- ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53-ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ. 20100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΒ % Α/Α % ΓΕΝΙΚΑ Monitor σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για μεταφορά ασθενών, για την παρακολούθηση των φαινομένων ECG/RESP/NIBP/SpO 2 /Temp/IBP ασθενών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5303 / 2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5303 / 2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5303 / 2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781918 2015-05-18

15PROC002781918 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 993063, FAX: 2310 993060 Αρμόδιος: Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ e- mail:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR) Σ.Β. % Α. ΓΕΝΙΚΑ Το σύστημα ψηφιακής υπολογιστικής ακτινογραφίας θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας, να πραγματοποιεί εξετάσεις γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ Σ.Β. % 5 Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ψηφιακής Βιομετρίας μη επαφής για Οφθαλμολογική χρήση με εξαιρετική ακρίβεια των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων, εύκολο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ. ΝΑΙ Να περιγραφεί αναλυτικά. ΝΑΙ. Να κατατεθεί πιστοποιητικό αξιοπιστίας για την μέτρηση της πίεσης ΝΑΙ. Να αναφερθεί

ΝΑΙ. ΝΑΙ Να περιγραφεί αναλυτικά. ΝΑΙ. Να κατατεθεί πιστοποιητικό αξιοπιστίας για την μέτρηση της πίεσης ΝΑΙ. Να αναφερθεί ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ (προϋπολογισμός 10.000 Ευρώ ΓΙΑ 4 ΤΕΜ.) ΓΕΝΙΚΑ Τροχήλατο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο οξύμετρο για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Σύγχρονης κατασκευής βιντεο-κολονοσκόπιο που θα ενσωματώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά υψηλής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γραφείο Προμηθειών Κόρινθος 8-2-2011 Λ.ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002872879 2015-06-25

15PROC002872879 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ YAGLASER ΤΕΜΑΧΙΑ: 1 (προϋπολογισμός : 41.820,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) TMHMA: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ YAGLASER ΤΕΜΑΧΙΑ: 1 (προϋπολογισμός : 41.820,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) TMHMA: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ YAGLASER ΤΕΜΑΧΙΑ: 1 (προϋπολογισμός : 41.820,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) TMHMA: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύγχρονης τεχνολογίας Σήμανση CE Διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΗ γ-ακτινοβολιασ (γ-counter) ( προϋπολογισμός :45.000 Ευρώ )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΗ γ-ακτινοβολιασ (γ-counter) ( προϋπολογισμός :45.000 Ευρώ ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΗ γ-ακτινοβολιασ (γ-counter) ( προϋπολογισμός :45.000 Ευρώ ) ΓΕΝΙΚΑ Μετρητής γ-ακτινοβολίας (γ-counter) για εργαστηριακή χρήση κατάλληλος για την εκτέλεση πολλαπλών ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, στέρεας και ανθεκτικής κατασκευής, λειτουργικός, κατάλληλος για έντονη νοσοκοµειακή χρήση και να διαθέτει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 37

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11599/2010

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11599/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 11-02-2014 Αριθμ. Πρωτ: 4072 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Τμήμα/ Προμηθειών Καστοριά 7 Μαρτίου 2014 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789861 2015-05-20

15PROC002789861 2015-05-20 15PROC002789861 2015-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: Ταχ. Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας : 52100 Καστοριά Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ. 4/2012 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 251 ΓΝΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το υπό προµήθεια αναισθησιολογικό µηχάνηµα θα πρέπει να είναι πλήρες, άριστης αντοχής, αµεταχείριστο, τελευταίας τεχνολογίας, ελεγχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα