ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Υγρό Οξυγόνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Υγρό Οξυγόνο"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Υγρό Οξυγόνο Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που θα προσφέρουν υγρό οξυγόνο οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει σε κάθε Νοσοκομείο τις απαιτούμενες δεξαμενές υγρού οξυγόνου, ιδιοκτησίας του, (το μηνιαίο μίσθωμα των οποίων θα αναγράφεται στην οικονομική προσφορά), στο χώρο που ήδη σήμερα λειτουργούν οι δεξαμενές υγρού οξυγόνου - που έχει εγκαταστήσει ο υπάρχων χορηγητής- σύμφωνα με τα παρακάτω: 1. Η εγκατάσταση του συγκροτήματος των δεξαμενών υγρού οξυγόνου θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86 όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. Δ 13/ 403/ Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ καθώς και την μεταγενέστερη EN ISO (με απόφαση εγκρίσεως ΔΥ 8/Β//οικ / ). 2. Η δεξαμενή υγρού οξυγόνου θα φέρει διπλά τοιχώματα με εσωτερική μόνωση κενού και περλίτη. Το εσωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο με ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα ειδικά για αποθήκευση ρευστών σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-182,97 0 C). Το εξωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο με χαλυβδοελάσματα ST 37,2 βαμμένα εξωτερικά με διαδοχικές στρώσεις καταλλήλων χρωμάτων, με την τελική στρώση λευκής απόχρωσης. Η χωρητικότητα των δεξαμενών θα ορίζεται από κάθε Νοσοκομείο ώστε να εξασφαλίζεται αυτονομία παροχής οξυγόνου. 3. H πίεση λειτουργίας της δεξαμενής θα είναι κατ' ελάχιστον 10 BAR και πίεση δοκιμής της κατ' ελάχιστο 20 BAR. Η δεξαμενή θα είναι εφοδιασμένη με όργανο ένδειξης της πίεσης της αέριας φάσης του υγρού οξυγόνου, με δείκτη στάθμης του υγρού οξυγόνου του περιεχόμενου στη δεξαμενή, καθώς και με όλα τα απαιτούμενα όργανα λειτουργίας, ενδείξεων και ασφαλείας που αναφέρονται στο παράρτημα της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2491/86 και των ισχυόντων Ευρωπαϊκών και Διεθνών κανονισμών ΕΝ ISO Ο εξατμιστής θα είναι κατάλληλα υπολογισμένος να αντέχει στις προδιαγεγραμμένες πιέσεις και να εξασφαλίζει την εξάτμιση, για όλες τις επικρατούσες στην περιοχή θερμοκρασίες περιβάλλοντος, της απαιτούμενης ποσότητας οξυγόνου κατά τις ώρες αιχμής της μέγιστης ζήτησης. 5. Τα όργανα λειτουργίας ενδείξεων και ασφαλείας του συγκροτήματος δεξαμενής και εξατμιστών θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό αντοχής στην προδιαγεγραμμένη θερμοκρασία και πίεση. 6. Να υπάρχει δυνατότητα ο μειοδότης να εγκαταστήσει στις δεξαμενές υγρού οξυγόνου, σύστημα τηλεπαρακολούθησης της στάθμης υγρού οξυγόνου των δεξαμενών, με σκοπό την άμεση πλήρωση αυτών και την άμεση επέμβαση αποκατάστασης σοβαρών ανωμαλιών στην τροφοδοσία. Το όλο σύστημα θα αποτελεί μέρος της δεξαμενής. Για την υπηρεσία αυτή το Νοσοκομείο θα πρέπει να διαθέσει αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή αδιάλειπτης λειτουργίας. 7. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχέδια και Prospects του κάθε συγκροτήματος (δεξαμενή, εξατμιστής, όργανα λειτουργίας, ασφαλείας, ενδείξεων, κ.λ.π.) καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχου των δεξαμενών από τους έγκυρους πιστοποιημένους οργανισμούς LLOYD'S, BUREAU, VERITAS, TUV ή άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς. Eπίσης θα πρέπει να προσκομίσουν σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΕΟΦ) πιστοποιητικό ποιότητας και καθαρότητας υγρού οξυγόνου, κατάλληλου για ιατρική χρήση από πρόσφατη παραγωγή. 8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδέσει το συγκρότημα της δεξαμενής υγρού οξυγόνου με το ήδη υπάρχον δίκτυο σωληνώσεων του Νοσοκομείου. Οι προδιαγραφές κατασκευής ελέγχων και εγκατάστασης του συγκροτήματος της δεξαμενής θα είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ ISO 7396 (τις Γερμανικές προδιαγραφές VGB 61, VGB 62 και αντίστοιχα DΙΝ και VΡΕ τις Γαλλικές AFNOR και τις Αγγλικές BS (Παράρτημα 5 ΤΟΤΕΕ 2491/86) ). 9. Ο ανάδοχος που θα εγκαταστήσει το συγκρότημα της δεξαμενής υγρού οξυγόνου είναι απολύτως υπεύθυνος για την σωστή και ασφαλή λειτουργία δεξαμενών εξατμιστών,ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη τροφοδοσία με υγρό οξυγόνο του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος είναι απολύτως υπεύθυνος να συντηρεί και να ελέγχει το συγκρότημα των δεξαμενών υγρού οξυγόνου με δικά του έξοδα και δικούς 45

2 του τεχνικούς, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, υπογράφοντας σε ειδικό βιβλίο συντήρησης. Επίσης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τεχνική κάλυψη όλο το 24ωρο. Για τις έκτακτες περιπτώσεις βλαβών και σε τυχόν ατυχήματα, που πιθανόν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομαλή τροφοδοσία των Νοσοκομείων με οξυγόνο, ο χορηγητής υποχρεούται να επέμβει για τα εντός Νομού Θεσσαλονίκης Νοσοκομεία εντός 2 ωρών από την ώρα που θα ειδοποιηθεί, και για τα εκτός Νομού Θεσσαλονίκης Νοσοκομεία εντός 5-6 ωρών από την ώρα, που θα ειδοποιηθεί. Σε καμιά περίπτωση το Νοσοκομείο δε θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα παρουσιαστεί στο συγκρότημα της δεξαμενής υγρού οξυγόνου εκτός εάν προκληθεί από επεμβάσεις μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. 10. Η ανάδοχος εταιρεία για το συμβατικό χρόνο θα έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας των συγκροτημάτων δεξαμενών- εξατμιστών, και θα πρέπει να έχει ενεργή σύμβαση ασφάλισης για τυχόν ατυχήματα, ζημιές ή βλάβες οι οποίες θα προκληθούν στο Νοσοκομείο ή σε τρίτους από την λειτουργία αυτών. 11. Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν ρητά και δεσμευτικά τον χρόνο παράδοσης σε λειτουργία των δεξαμενών υγρού οξυγόνου, μετά την έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκομείου, το οποίο θα έχει μεριμνήσει ώστε ο χώρος εγκατάστασης καθώς και η πρόσβαση σε αυτόν να είναι ελεύθεροι. Επίσης πρέπει να δεσμευτούν ότι σε έκτακτες περιπτώσεις θα τροφοδοτούν το κάθε Νοσοκομείο με υγρό οξυγόνο το ταχύτερο δυνατό, με αποκλειστική ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση τους και μ όποιον τρόπο κρίνουν προσφορότερο, (π.χ. εγκατάσταση διπλών δεξαμενών κ.λ.π.) ώστε σε καμία περίπτωση να μην υπάρξει πρόβλημα επάρκειας οξυγόνου (0 2 ) στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τους υπευθύνους του Νοσοκομείου σχετικά με το χρόνο και τις διαδικασίες αποξήλωσης των δεξαμενών που λειτουργούν με βάση τις συμβάσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή στο Νοσοκομείο, ώστε η εγκατάσταση των νέων δεξαμενών να γίνει ομαλά χωρίς να επηρεαστεί η τροφοδοσία του Νοσοκομείου. Μετά τη λήξη του χρόνου της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται για την έγκαιρη απομάκρυνση των δεξαμενών. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί θα προβλέπεται επιβολή ποινικής ρήτρας ή αποζημίωσης χρήσης για πιθανή παρακράτηση του διατιθέμενου χώρου των δεξαμενών σε περίπτωση μη έγκαιρης απομάκρυνσης αυτών μετά τη λήξη του χρόνου της σύμβασης. 12. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας στις δεξαμενές ή στις σωληνώσεις που εμπίπτουν στα όρια ευθύνης του αναδόχου καθώς και τυχόν απώλεια ή έλλειψη οξυγόνου (Ο 2 ), για την οποία ευθύνεται ο ανάδοχος, το Νοσοκομείο δικαιούται να προβεί: α) σε προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης και αποδοχής του αναδόχου, με χρήση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων ή β) σε προμήθεια αερίου Ο2, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Η ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει θα βαρύνει τον ανάδοχο. 13. Οι δεξαμενές και τα όργανα τους θα παραμείνουν στην κυριότητα του αναδόχου καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα λειτουργούν με ευθύνη του. Μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αποξηλώσει και να απομακρύνει τον εξοπλισμό του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την έγγραφη ειδοποίηση του και κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία για την ταυτόχρονη εγκατάσταση των δεξαμενών του επόμενου προμηθευτή. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί θα προβλέπεται επιβολή ποινικής ρήτρας 'η αποζημίωσης χρήσης για πιθανή παρακράτηση του διατιθέμενου χώρου των δεξαμενών σε περίπτωση μη έγκαιρης απομάκρυνσης αυτών και με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου μετά τη λήξη του χρόνου της σύμβασης Το Νοσοκομείο οφείλει να παρακολουθεί σε ημερήσια βάση τη στάθμη του υγρού οξυγόνου στην δεξαμενή και να ειδοποιεί τον ανάδοχο προς πλήρωση αυτής υποβάλλοντας έγγραφη παραγγελία εκτός αν έχει επιλεγεί η υπηρεσία τηλεπαρακολούθησης και αυτόματης επαναπλήρωσης. Ως όριο ασφαλείας συνιστάται τουλάχιστον το 20% της πληρότητας έκαστης δεξαμενής. Σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης της παραγγελίας από μέρους του ή μείωσης του αποθέματος της δεξαμενής κάτω από το όριο ασφαλείας επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες. 15. Η παράδοση του υγρού οξυγόνου θα γίνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής εντός δύο εργάσιμων ημερών, κατόπιν έγγραφης και σύμφωνης με το Π.Δ 113/2010 παραγγελίας του εκάστοτε Νοσοκομείου συγκεκριμένης ποσότητας. Η μέτρηση των παραδιδόμενων ποσοτήτων θα γίνεται με 46

3 βάση τους μετρητές που φέρουν πάνω τους τα βυτία σε m 3 και προς επαλήθευση με ζύγιση (μια πριν και μια μετά την παράδοση) και εναλλακτικά με βάση τους μετρητές που φέρουν οι δεξαμενές. Τα έξοδα ζύγισης θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Οι συντελεστές μετατροπής που ισχύουν προσεγγιστικά είναι οι παρακάτω: Προμηθευόμενο είδος (υγρή φάση) Lt (αέρια φάση) m Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του, πίνακα/σχέση μετατροπής με τους συντελεστές μετατροπής ανάλογα με τη θερμοκρασία. Ο πίνακας θα χρησιμοποιείται κατά την παραλαβή. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ της ζύγισης και του ογκομετρητή, θα ισχύει η ζύγιση. 16. Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής: Α) Τιμή ανά m 3 χωρίς Φ.Π.Α (αέρια φάση) ή ανά Lt χωρίς Φ.Π.Α (υγρή φάση).η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής : 1. Προμήθεια υγρού οξυγόνου 2. Μεταφορικά υγρού οξυγόνου και κόστος μεταφορικών επικίνδυνου φορτίου. Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα θα γίνουν-εάν απαιτηθούν- οι αντίστοιχες αναγωγές. Β) Συνολικό ετήσιο κόστος προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. Γ) Κόστος ενοικίασης των δεξαμενών χωρίς Φ.Π.Α. ανά έτος Δ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής χωρίς Φ.Π.Α. Ε) Ποσοστό Φ.Π.Α. και Σύνολο Φ.Π.Α. ΣΤ) Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α. 17. Οι παραδόσεις του υγρού οξυγόνου θα γίνονται με τους ειδικούς αυτόματους μετρητές, με τους οποίους θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα του προμηθευτή, οι οποίοι θα μετρούν τη μεταφερόμενη ποσότητα υγρού οξυγόνου σε Lt ή κυβικά μέτρα, καθώς και με το μετρητή της δεξαμενής ή με ζύγιση. Σε κάθε περίπτωση θα είναι ευχερής η αναγωγή των μονάδων μέτρησης της παραδιδόμενης ποσότητας στην μονάδα μέτρησης της χρέωσης (σύμφωνα με την προσφερόμενη τιμή) με βάση τον πίνακα που υποβληθεί από τον ανάδοχο κατά τα οριζόμενα στην 14. Ο τρόπος μέτρησης της παραδιδόμενης ποσότητας θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά. 18. Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, αφού εγκαταστήσει τη δεξαμενή, με ευθύνη και επιβάρυνση του σε χώρο που θα υποδειχθεί από κάθε Νοσοκομείο, θα καταθέσει βεβαίωση ανάληψης ευθύνης για την καταλληλότητα και την ασφάλεια των δεξαμενών. 19. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να ενημερωθούν με ευθύνη τους, (σε συνεννόηση με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου ), για τους χώρους εγκατάστασης των δεξαμενών πριν την υποβολή της προσφοράς και να το δηλώνουν υπεύθυνα στην προσφορά τους. 20. Οι προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν και να καταθέσουν -επί ποινή αποκλεισμούπιστοποιητικό ISO 9001 για την παραγωγή μεταφορά και διανομή υγρού οξυγόνου και επίσης να έχουν πιστοποιηθεί για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Α Δ.Υ.8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε και άδεια παραγωγής υγρού ιατρικού οξυγόνου από τον ΕΟΦ. 21. Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι διαδικασίες μεταφοράς/φορτοεκφόρτωσης ADR επικίνδυνων υλικών. Kg Αέριο Οξυγόνο 1.Η καθαρότητα του αέριου οξυγόνου θα είναι όπως καθορίζεται από τον ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία (θα προσκομιστούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καθαρότητας) 47

4 2.Οι προμηθευτές θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά: Άδεια παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών αερίων που χορηγούνται από τον ΕΟΦ και τις αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία των εργοστασίων παραγωγής τους Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ ΙSO 9001 για παραγωγή αερίων και ειδικότερα Ο2 ISO 9001για διανομή αερίων Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του με τις απαιτήσεις της Υ.Α Δ.Υ.8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32Β/ ) του Υ.Υ.Κ.Α σχετικά με τις εταιρίες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 3.Η παράδοση του αερίου οξυγόνου να γίνεται εντός φιαλών κατά κανόνα εντός δύο εργάσιμων ημερών κατόπιν έγγραφης παραγγελίας, ενώ σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης να υπάρχει δυνατότητα άμεσης παράδοσης (εντός 24ώρου) με επιπλέον χρέωση. 4.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τις άδειες φιάλες και να παραδίδει τις γεμάτες σε έναν συγκεκριμένο κατάλληλο και προσβάσιμο απο όχημα του αναδόχου χώρο που θα του υποδειχθεί εντός του κάθε Νοσοκομείου. 5.Εάν κάποιο Νοσοκομείο δεν διαθέτει επαρκή αριθμό φιαλών, τότε ο προμηθευτής θα τους παραχωρεί φιάλες έναντι μηνιαίου μισθώματος το οποίο θα αναφέρει στην προσφορά του κατόπιν έγγραφης προσφοράς του Νοσοκομείου. Η πίεση λειτουργίας των φιαλών πρέπει απαραιτήτως να είναι 200 ΑΤΜ και η χωρητικότητα διαφόρων μεγεθών για το οξυγόνο. 6.Οι φιάλες θα πρέπει να είναι χρωματισμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ε.Λ.Ο.Τ. και της Τ.Ο.ΤΕ.Ε. 2491/86 και του άρθρου 3 της Υ.Α. 1045/929/88 (ΦΕΚ 370Β/9-6-88) και τροποποίηση αυτής με την Υπ. Απόφ /206/89(ΦΕΚ 466/Β/ ) και ειδικότερα για το οξυγόνο: Άσπρο χρώμα με κλείστρο θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 22,91mm και βήματος 1,814mm 7.Οι φιάλες ιδιοκτησίας των Νοσοκομείων θα πρέπει να εμφιαλώνονται και να ελέγχονται κάθε φορά πριν την εμφιάλωση προκειμένου να διαπιστώνεται η καταλληλότητα τους,με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου,σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΒΕΤΑΜ και του ΦΕΚ 370. Στις περιπτώσεις που απαιτείται, θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες: Έλεγχος υδραυλικής δοκιμής Αντικατάσταση κλείστρου Αντικατάσταση καλύπτρου ασφαλείας φιάλης Χρωματισμός φιάλης με το κατάλληλο κωδικό χρώμα όπως προβλέπεται από τον ΕΛΟΤ Υποχρεωτική καταστροφή ακατάλληλων φιαλών ιατρικών αερίων (βάσει της Υ.Α Αριθ. Α.Π Β 10451/929/88-Αρθρο 14), κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Νοσοκομείου ώστε να προβεί στίς απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες καταστροφής και αντικατάστασης αυτών. 8.Ο ανάδοχος θα προβαίνει σε όλους τους αντίστοιχους ελέγχους για τις φιάλες ιδιοκτησίας του. 9.Η τιμή που θα δοθεί για το αέριο οξυγόνο θα είναι ανά m 3 ή ανά φιάλη, ανάλογα με το μέγεθος και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Ονομασία Μέγεθος Τιμή Οξυγόνο ιατρικό έως 1 m 3 /φιάλη Οξυγόνο ιατρικό Από 1,1m 3 έως και 2,1 m 3 /φιάλη Οξυγόνο ιατρικό Από 2,2 m 3 έως και 3,2m 3 /φιάλη Οξυγόνο ιατρικό Από 3,3 m 3 έως και 4,3m 3 / φιάλη Οξυγόνο ιατρικό Από 4,4 m 3 έως και 10,7m 3 / m 3 Το κόστος των μεταφορικών και το κόστος μεταφοράς επικίνδυνου φορτίου θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 10.Η τιμή του μισθώματος των φιαλών θα δοθεί σε /μήνα /φιάλη 2) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α)1. Ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει κατάλληλα οργανωμένο και στελεχωμένο τεχνικό τμήμα στην περιοχή της έδρας του Νοσοκομείου, το οποίο θα παρέχει ταχεία και αποτελεσματική τεχνική εξυπηρέτηση. Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει κάθε πρόσφορο στοιχείο, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι πληροί τις πιο πάνω απαιτήσεις (διεύθυνση εγκατάστασης, απασχολούμενο προσωπικό, τεχνικά μέσα κ.λ.π.). Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην περιοχή της έδρας του Νοσοκομείου (ή τουλάχιστον στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν έγκαιρα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες του Νοσοκομείου. 48

5 2. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους βεβαίωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο του οίκου κατασκευής του προσφερόμενου είδους, από το οποίο θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρία είναι εξουσιοδοτημένη για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης αυτού ή ότι έχει τέτοια δυνατότητα. 3. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τον βαθμό, τη συχνότητα και τον τρόπο εκπαίδευσης του τεχνικού τους προσωπικού. 4. Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων, ώστε να βεβαιωθεί για τη δυνατότητα αυτών να ανταποκριθούν σε όσα ζητούνται με την διακήρυξη. 5. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση: 5.1. Να συνοδεύει την τεχνική του προσφορά με πλήρη σχέδια και Prospects του κάθε συγκροτήματος (δεξαμενή, εξατμιστής, όργανα λειτουργίας, ασφαλείας, ενδείξεων, κ.λ.π.), στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή Να παρέχει κατά την παράδοση του είδους εκπαίδευση στα αρμόδια στελέχη για τη χρήση, συντήρηση και επισκευή αυτών. 6. Ο προμηθευτής πρέπει επίσης να εγγυάται εγγράφως ότι καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα διαθέτει επαρκή ποσότητα του είδους (σύμφωνα και με το άρθρο 14 των Τεχνικών Προδιαγραφών), ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Τμημάτων, Κλινικών του Νοσοκομείου, για τα οποία προορίζεται το υπό προμήθεια είδος. 7. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή απόρριψης αυτών, από αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών (με τη σειρά που αναγράφονται ανωτέρω), καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση του Νοσοκομείου που περιέχεται στη διακήρυξη. 8. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 9. Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει την προβλεπόμενη σχετική άδεια από τον ΕΟΦ παραγωγής και διάθεσης ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υγρό οξυγόνο με βυτιοφόρο όχημα. Η παράδοση του υγρού οξυγόνου θα γίνεται με μετάγγιση στη δεξαμενή που θα είναι εγκαταστημένη στο Νοσοκομείο, με χρήση ειδικών αυτόματων μετρητών που θα είναι εγκατεστημένοι στο βυτιοφόρο όχημα. Η καταμέτρηση του οξυγόνου θα γίνεται σε κυβικά μέτρα. Ο προμηθευτής στην οικονομική προσφορά του θα αναφέρει την τιμή του υγρού οξυγόνου ανά m3. Η δεξαμενή θα χορηγηθεί για χρήση από τον προμηθευτή στο Νοσοκομείο για το χρονικό διάστημα της προμήθειας του υγρού οξυγόνου. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αναφέρουν στην οικονομική τους προσφορά, το ύψος του μηνιαίου ενοικίου για την χορήγηση της δεξαμενής. Β) 1. Τα ζητούμενα είδη πρέπει να παραδίδονται το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον προμηθευτή. Η παράδοση των ειδών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα παραδίδονται στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει μαζί με τα είδη εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ή άλλο κατάλληλο έντυπο με οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτών στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή βοήθημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα είδη της προμήθειας. 2. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, κατόπιν παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον προμηθευτή μέσω του αρμοδίου Τμήματος. 3. Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται πιο πάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της σύμβασης. 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 49

6 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1) Η εγκατάσταση του συγκροτήματος των δεξαμενών υγρού οξυγόνου θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86 όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. Δ 13/ 403/ Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ καθώς και την μεταγενέστερη EN ISO (με απόφαση εγκρίσεως ΔΥ 8/Β//οικ / ). 2) Η δεξαμενή υγρού οξυγόνου θα φέρει διπλά τοιχώματα με εσωτερική μόνωση κενού και περλίτη. Το εσωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο με ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα ειδικά για αποθήκευση ρευστών σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-182,97 0 C). Το εξωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο με χαλυβδοελάσματα ST 37,2 βαμμένα εξωτερικά με διαδοχικές στρώσεις καταλλήλων χρωμάτων, με την τελική στρώση λευκής απόχρωσης. Η χωρητικότητα των δεξαμενών θα ορίζεται από κάθε Νοσοκομείο ώστε να εξασφαλίζεται αυτονομία παροχής οξυγόνου. 3) H πίεση λειτουργίας της δεξαμενής θα είναι κατ' ελάχιστον 10 BAR και πίεση δοκιμής της κατ' ελάχιστο 20 BAR. Η δεξαμενή θα είναι εφοδιασμένη με όργανο ένδειξης της πίεσης της αέριας φάσης του υγρού οξυγόνου, με δείκτη στάθμης του υγρού οξυγόνου του περιεχόμενου στη δεξαμενή, καθώς και με όλα τα απαιτούμενα όργανα λειτουργίας, ενδείξεων και ασφαλείας που αναφέρονται στο παράρτημα της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2491/86 και των ισχυόντων Ευρωπα 4) Ο εξατμιστής θα είναι κατάλληλα υπολογισμένος να 50

7 αντέχει στις προδιαγεγραμμένες πιέσεις και να εξασφαλίζει την εξάτμιση, για όλες τις επικρατούσες στην περιοχή θερμοκρασίες περιβάλλοντος, της απαιτούμενης ποσότητας οξυγόνου κατά τις ώρες αιχμής της μέγιστης ζήτησης. 5) Τα όργανα λειτουργίας ενδείξεων και ασφαλείας του συγκροτήματος δεξαμενής και εξατμιστών θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό αντοχής στην προδιαγεγραμμένη θερμοκρασία και πίεση. 6) Να υπάρχει δυνατότητα ο μειοδότης να εγκαταστήσει στις δεξαμενές υγρού οξυγόνου, σύστημα τηλεπαρακολούθησης της στάθμης υγρού οξυγόνου των δεξαμενών, με σκοπό την άμεση πλήρωση αυτών και την άμεση επέμβαση αποκατάστασης σοβαρών ανωμαλιών στην τροφοδοσία. Το όλο σύστημα θα αποτελεί μέρος της δεξαμενής. Για την υπηρεσία αυτή το Νοσοκομείο θα πρέπει να διαθέσει αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή αδιάλειπτης λειτουργίας. 7) Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχέδια και Prospects του κάθε συγκροτήματος (δεξαμενή, εξατμιστής, όργανα λειτουργίας, ασφαλείας, ενδείξεων, κ.λ.π.) καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχου των δεξαμενών από τους έγκυρους πιστοποιημένους οργανισμούς LLOYD'S, BUREAU, VERITAS, TUV ή άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς. Eπίσης θα πρέπει να προσκομίσουν σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΕΟΦ) πιστοποιητικό ποιότητας και καθαρότητας υγρού οξυγόνου, κατάλληλου για ιατρική χρήση 51

8 από πρόσφατη παραγωγή. 8) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδέσει το συγκρότημα της δεξαμενής υγρού οξυγόνου με το ήδη υπάρχον δίκτυο σωληνώσεων του Νοσοκομείου. Οι προδιαγραφές κατασκευής ελέγχων και εγκατάστασης του συγκροτήματος της δεξαμενής θα είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ ISO 7396 (τις Γερμανικές προδιαγραφές VGB 61, VGB 62 και αντίστοιχα DΙΝ και VΡΕ τις Γαλλικές AFNOR και τις Αγγλικές BS (Παράρτημα 5 ΤΟΤΕΕ 2491/86) ). 9) Ο ανάδοχος που θα εγκαταστήσει το συγκρότημα της δεξαμενής υγρού οξυγόνου είναι απολύτως υπεύθυνος για την σωστή και ασφαλή λειτουργία δεξαμενών εξατμιστών,ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη τροφοδοσία με υγρό οξυγόνο του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος είναι απολύτως υπεύθυνος να συντηρεί και να ελέγχει το συγκρότημα των δεξαμενών υγρού οξυγόνου με δικά του έξοδα και δικούς του τεχνικούς, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, υπογράφοντας σε ειδικό βιβλίο συντήρησης. Επίσης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τεχνική κάλυψη όλο το 24ωρο. Για τις έκτακτες περιπτώσεις βλαβών και σε τυχόν ατυχήματα, που πιθανόν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομαλή τροφοδοσία των Νοσοκομείων με οξυγόνο, ο χορηγητής υποχρεούται να επέμβει για τα εντός Νομού Θεσσαλονίκης Νοσοκομεία εντός 2 ωρών από την ώρα που θα ειδοποιηθεί, και για τα εκτός Νομού Θεσσαλονίκης Νοσοκομεία εντός 5-6 ωρών από την ώρα, που θα ειδοποιηθεί. Σε καμιά περίπτωση το 52

9 Νοσοκομείο δε θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα παρουσιαστεί στο συγκρότημα της δεξαμενής υγρού οξυγόνου εκτός εάν προκληθεί από επεμβάσεις μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. 10) Η ανάδοχος εταιρεία για το συμβατικό χρόνο θα έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας των συγκροτημάτων δεξαμενών- εξατμιστών, και θα πρέπει να έχει ενεργή σύμβαση ασφάλισης για τυχόν ατυχήματα, ζημιές ή βλάβες οι οποίες θα προκληθούν στο Νοσοκομείο ή σε τρίτους από την λειτουργία αυτών. 11) Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν ρητά και δεσμευτικά τον χρόνο παράδοσης σε λειτουργία των δεξαμενών υγρού οξυγόνου, μετά την έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκομείου, το οποίο θα έχει μεριμνήσει ώστε ο χώρος εγκατάστασης καθώς και η πρόσβαση σε αυτόν να είναι ελεύθεροι. Επίσης πρέπει να δεσμευτούν ότι σε έκτακτες περιπτώσεις θα τροφοδοτούν το κάθε Νοσοκομείο με υγρό οξυγόνο το ταχύτερο δυνατό, με αποκλειστική ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση τους και μ όποιον τρόπο κρίνουν προσφορότερο, (π.χ. εγκατάσταση διπλών δεξαμενών κ.λ.π.) ώστε σε καμία περίπτωση να μην υπάρξει πρόβλημα επάρκειας οξυγόνου (0 2 ) στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τους υπευθύνους του Νοσοκομείου σχετικά με το χρόνο και τις διαδικασίες αποξήλωσης των δεξαμενών που λειτουργούν με βάση τις συμβάσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή στο Νοσοκομείο, ώστε η 53

10 εγκατάσταση των νέων δεξαμενών να γίνει ομαλά χωρίς να επηρεαστεί η τροφοδοσία του Νοσοκομείου. Μετά τη λήξη του χρόνου της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται για την έγκαιρη απομάκρυνση των δεξαμενών. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί θα προβλέπεται επιβολή ποινικής ρήτρας ή αποζημίωσης χρήσης για πιθανή παρακράτηση του διατιθέμενου χώρου των δεξαμενών σε περίπτωση μη έγκαιρης απομάκρυνσης αυτών μετά τη λήξη του χρόνου της σύμβασης. 12) Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας στις δεξαμενές ή στις σωληνώσεις που εμπίπτουν στα όρια ευθύνης του αναδόχου καθώς και τυχόν απώλεια ή έλλειψη οξυγόνου (Ο 2 ), για την οποία ευθύνεται ο ανάδοχος, το Νοσοκομείο δικαιούται να προβεί: α) σε προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης και αποδοχής του αναδόχου, με χρήση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων ή β) σε προμήθεια αερίου Ο2, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Η ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει θα βαρύνει τον ανάδοχο. 13) Οι δεξαμενές και τα όργανα τους θα παραμείνουν στην κυριότητα του αναδόχου καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα λειτουργούν με ευθύνη του. Μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αποξηλώσει και να απομακρύνει τον εξοπλισμό του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την έγγραφη ειδοποίηση του και κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία για την ταυτόχρονη εγκατάσταση των δεξαμενών του επόμενου προμηθευτή. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί θα 54

11 προβλέπεται επιβολή ποινικής ρήτρας 'η αποζημίωσης χρήσης για πιθανή παρακράτηση του διατιθέμενου χώρου των δεξαμενών σε περίπτωση μη έγκαιρης απομάκρυνσης αυτών και με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου μετά τη λήξη του χρόνου της σύμβασης. 14) Το Νοσοκομείο οφείλει να παρακολουθεί σε ημερήσια βάση τη στάθμη του υγρού οξυγόνου στην δεξαμενή και να ειδοποιεί τον ανάδοχο προς πλήρωση αυτής υποβάλλοντας έγγραφη παραγγελία εκτός αν έχει επιλεγεί η υπηρεσία τηλεπαρακολούθησης και αυτόματης επαναπλήρωσης. Ως όριο ασφαλείας συνιστάται τουλάχιστον το 20% της πληρότητας έκαστης δεξαμενής. Σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης της παραγγελίας από μέρους του ή μείωσης του αποθέματος της δεξαμενής κάτω από το όριο ασφαλείας επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες. 15) Η παράδοση του υγρού οξυγόνου θα γίνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής εντός δύο εργάσιμων ημερών, κατόπιν έγγραφης και σύμφωνης με το Π.Δ 113/2010 παραγγελίας του εκάστοτε Νοσοκομείου συγκεκριμένης ποσότητας. Η μέτρηση των παραδιδόμενων ποσοτήτων θα γίνεται με βάση τους μετρητές που φέρουν πάνω τους τα βυτία σε m 3 και προς επαλήθευση με ζύγιση (μια πριν και μια μετά την παράδοση) και εναλλακτικά με βάση τους μετρητές που φέρουν οι δεξαμενές. Τα έξοδα ζύγισης θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Οι συντελεστές μετατροπής που ισχύουν προσεγγιστικά είναι οι παρακάτω: 55

12 Προμηθευόμενο είδος (υγρή φάση) Lt (αέρια φάση) m 3 Kg Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του, πίνακα/σχέση μετατροπής με τους συντελεστές μετατροπής ανάλογα με τη θερμοκρασία. Ο πίνακας θα χρησιμοποιείται κατά την παραλαβή. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ της ζύγισης και του ογκομετρητή, θα ισχύει η ζύγιση. 16) Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής: Α) Τιμή ανά m 3 χωρίς Φ.Π.Α (αέρια φάση) ή ανά Lt χωρίς Φ.Π.Α (υγρή φάση).η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής : 1. Προμήθεια υγρού οξυγόνου 2. Μεταφορικά υγρού οξυγόνου και κόστος μεταφορικών επικίνδυνου φορτίου. Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα θα γίνουν-εάν απαιτηθούν- οι αντίστοιχες αναγωγές. Β) Συνολικό ετήσιο κόστος προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. Γ) Κόστος ενοικίασης των δεξαμενών χωρίς Φ.Π.Α. ανά έτος Δ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής χωρίς Φ.Π.Α. Ε) Ποσοστό Φ.Π.Α. και Σύνολο Φ.Π.Α. ΣΤ) Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α. 17) Οι παραδόσεις του υγρού οξυγόνου θα γίνονται με τους ειδικούς αυτόματους μετρητές, με τους οποίους θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα τα βυτιοφόρα 56

13 αυτοκίνητα του προμηθευτή, οι οποίοι θα μετρούν τη μεταφερόμενη ποσότητα υγρού οξυγόνου σε Lt ή κυβικά μέτρα, καθώς και με το μετρητή της δεξαμενής ή με ζύγιση. Σε κάθε περίπτωση θα είναι ευχερής η αναγωγή των μονάδων μέτρησης της παραδιδόμενης ποσότητας στην μονάδα μέτρησης της χρέωσης (σύμφωνα με την προσφερόμενη τιμή) με βάση τον πίνακα που υποβληθεί από τον ανάδοχο κατά τα οριζόμενα στην 14. Ο τρόπος μέτρησης της παραδιδόμενης ποσότητας θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά. 18) Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, αφού εγκαταστήσει τη δεξαμενή, με ευθύνη και επιβάρυνση του σε χώρο που θα υποδειχθεί από κάθε Νοσοκομείο, θα καταθέσει βεβαίωση ανάληψης ευθύνης για την καταλληλότητα και την ασφάλεια των δεξαμενών. 19) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να ενημερωθούν με ευθύνη τους, (σε συνεννόηση με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου ), για τους χώρους εγκατάστασης των δεξαμενών πριν την υποβολή της προσφοράς και να το δηλώνουν υπεύθυνα στην προσφορά τους. 20) Οι προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν και να καταθέσουν - επί ποινή αποκλεισμούπιστοποιητικό ISO 9001 για την παραγωγή μεταφορά και διανομή υγρού οξυγόνου και επίσης να έχουν πιστοποιηθεί για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Α Δ.Υ.8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε και άδεια παραγωγής υγρού 57

14 ιατρικού οξυγόνου από τον ΕΟΦ. 21) Θα πρέπει να τηρούνται όλες ο ιδιαδικασίες μεταφοράς/φορτοεκφόρτωσης ADR επικίνδυνων υλικών. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1) Η καθαρότητα του αέριου οξυγόνου θα είναι όπως καθορίζεται από τον ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία (θα προσκομιστούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καθαρότητας) 2) Οι προμηθευτές θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά:άδεια παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών αερίων που χορηγούνται από τον ΕΟΦ και τις αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία των εργοστασίων παραγωγής τους δεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ SO 9001 για παραγωγή αερίων και ειδικότερα Ο 2 SO 9001για διανομή αερίων ιστοποιητικό συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του με τις απαιτήσεις της Υ.Α Δ.Υ.8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./ 1348/2004 (ΦΕΚ 32Β/ ) του Υ.Υ.Κ.Α σχετικά με τις εταιρίες διακίνησης ιατροτεχνολογικώ ν προϊόντων, 58

15 όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 3) Η παράδοση του αερίου οξυγόνου να γίνεται εντός φιαλών κατά κανόνα εντός δύο εργάσιμων ημερών κατόπιν έγγραφης παραγγελίας, ενώ σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης να υπάρχει δυνατότητα άμεσης παράδοσης (εντός 24ώρου) με επιπλέον χρέωση. 4) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τις άδειες φιάλες και να παραδίδει τις γεμάτες σε έναν συγκεκριμένο κατάλληλο και προσβάσιμο απο όχημα του αναδόχου χώρο που θα του υποδειχθεί εντός του κάθε Νοσοκομείου. 5) Εάν κάποιο Νοσοκομείο δεν διαθέτει επαρκή αριθμό φιαλών, τότε ο προμηθευτής θα τους παραχωρεί φιάλες έναντι μηνιαίου μισθώματος το οποίο θα αναφέρει στην προσφορά του κατόπιν έγγραφης προσφοράς του Νοσοκομείου. Η πίεση λειτουργίας των φιαλών πρέπει απαραιτήτως να είναι 200 ΑΤΜ και η χωρητικότητα διαφόρων μεγεθών για το οξυγόνο. 6) Οι φιάλες θα πρέπει να είναι χρωματισμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ε.Λ.Ο.Τ. και της Τ.Ο.ΤΕ.Ε. 2491/86 και του άρθρου 3 της Υ.Α. 1045/929/88 (ΦΕΚ 370Β/ ) και τροποποίηση αυτής με την Υπ. Απόφ /206/89(ΦΕΚ 466/Β/ ) και ειδικότερα για το οξυγόνο: Άσπρο χρώμα με κλείστρο θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 22,91mm και βήματος 1,814mm 7) Οι φιάλες ιδιοκτησίας των Νοσοκομείων θα πρέπει να εμφιαλώνονται και να ελέγχονται κάθε φορά πριν την εμφιάλωση προκειμένου να διαπιστώνεται η 59

16 καταλληλότητα τους,με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου,σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΒΕΤΑΜ και του ΦΕΚ 370. Στις περιπτώσεις που απαιτείται, θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες: λεγχος υδραυλικής δοκιμής ντικατάσταση κλείστρου ντικατάσταση καλύπτρου ασφαλείας φιάλης ρωματισμός φιάλης με το κατάλληλο κωδικό χρώμα όπως προβλέπεται από τον ΕΛΟΤ ποχρεωτική καταστροφή ακατάλληλων φιαλών ιατρικών αερίων (βάσει της Υ.Α Αριθ. Α.Π Β 10451/929/88-Αρθρο 14), κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Νοσοκομείου ώστε να προβεί στίς απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες καταστροφής και αντικατάστασης αυτών. 8) Ο ανάδοχος θα προβαίνει σε όλους τους αντίστοιχους ελέγχους για τις φιάλες ιδιοκτησίας του. 9) Η τιμή που θα δοθεί για το αέριο οξυγόνο θα είναι ανά m 3 ή ανά φιάλη, ανάλογα με το μέγεθος και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Ονομασία Μέγεθος Τιμή Οξυγόνο έως 1 m 3 /φιάλη ιατρικό Οξυγόνο Από /φιάλη ιατρικό 1,1m 3 έως και 2,1 m 3 Οξυγόνο Από 2,2 /φιάλη ιατρικό m 3 έως και 3,2m 3 Οξυγόνο Από 3,3 / φιάλη ιατρικό m 3 έως και 4,3m 3 60

17 10) Οξυγόνο Από 4,4 / m 3 ιατρικό m 3 έως και 10,7m 3 Το κόστος των μεταφορικών και το κόστος μεταφοράς επικίνδυνου φορτίου θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η τιμή του μισθώματος των φιαλών θα δοθεί σε /μήνα /φιάλη 61

18 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ προμήθειας οξυγόνου και προϋπολογισθείσας δαπάνης α/α Νοσοκομεία 1. Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο" Γ.Ν.Θ."Αγιος Παύλος" 4. Α. Ν. Θ. Θεαγένειο Είδη προς Προϋπολογισθείσα προμήθεια Δαπάνη με Φ.Π.Α. ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ,13 ΜΟΝΟ ΥΓΡΟ ,00 ΜΟΝΟ ΥΓΡΟ ,00 ΜΟΝΟ ΥΓΡΟ ,30 5. Γ. Ν. Χαλκιδικής Γ. Ν. Σερρών ΜΟΝΟ ΥΓΡΟ ,00 7. Γ. Ν. Κιλκίς ΜΟΝΟ ΥΓΡΟ ,73 8. Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ,10 9. Γ. Ν. Καβάλας ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ,93 ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ , Γ. Ν. Δράμας 11. Γ. Ν. Κομοτηνής "Σισμανόγλειο" ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ , Γ. Ν. Ξάνθης ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ , Γ. Ν. Διδυμοτείχου ΜΟΝΟ ΥΓΡΟ ,49 ΜΟΝΟ ΑΕΡΙΟ , Γ.Ν. - Κ.Υ. Γουμένισσας 45

19 2) α) ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ α/α Νοσοκομεία Ποσότητα Υγρού Οξυγόνου (κυβικά μέτρα) Αριθμός παρατηρητη ρίου Τιμή παρατηρητηρίου ανά κυβικό μέτρο (συμπεριλαμβα -νομένων των μεταφορικών) Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α. Χωρητικότητα Δεξαμενής υγρού οξυγόνου σε m3 Αριθμός Δεξαμενών υγρού οξυγόνου Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ενοικίασης δεξαμενών με Φ.Π.Α Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ , ,00 Μία (1) lit , ,00 Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο" , ,00 Γ.Ν.Θ."Αγιος Παύλος" , ,40 Α. Ν. Θ. Θεαγένειο , ,10 Γ. Ν. Χαλκιδικής Γ. Ν. Σερρών Γ. Ν. Κιλκίς , ,00 0, ,53 Δύο(2) δεξαμενές χωρητικότητας lit lit. Δύο(2) δεξαμενές χωρητικότητας 3.333lit. 800lit. Μία (1) δεξαμενή χωρητικότητας lit - - Μία (1) δεξαμενή χωρητικότητας lit Μία (1) δεξαμενή χωρητικότητας lit , , , , , , , , , ,73-8. Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπο λης , ,18 Μία (1) δεξαμενή χωρητικότητας lit Μία(1) δεξαμενή χωρητικότητας 8.500lit Μία (1) δεξαμενή χωρητικότητας , , lit 9. Γ. Ν. Καβάλας , , Γ. Ν. Δράμας , , , , , ,50 46

20 11. Γ. Ν. Κομοτηνής "Σισμανόγλειο" , , Γ. Ν. Ξάνθης , , Γ. Ν. Διδυμοτείχου , ,49 Μία(1) δεξαμενή χωρητικότητας lit Μία (1) δεξαμενή χωρητικότητας Μία (1) δεξαμενή χωρητικότητας lit , , , , , ,49 β) ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ Νοσοκομεία Χωρητικότητα Κυβικά μέτρα- Αριθμός φιαλών Αριθμός παρατηρητηρίου Τιμή παρατηρητηρίου ανά κυβικό μέτρο χωρίς Φ.Π.Α. Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. Φιάλη 4,3-10,7 m3 300m3-30 φιάλες ,59 586,71 Φιάλη 1 m3 10 φιάλες ,40 41,82 Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ Φιάλη 2,1 m φιάλες , ,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,13 Προϋπολογιζό μενη δαπάνη για την ενοικίαση των φιαλών Αριθμός φιαλών προς ενοικίαση Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης Φιάλη έως 1 m3 829 φιάλες , ,88 885,60 72 φιάλες Φιάλη από 1,1 m3 έως 2,1 m3 113 φιάλες ,20 722, ,20 84 φιάλες Φιάλη από 2,2 m3 έως 3,2 m3 6 φιάλες ,2 16,24 73,80 6 φιάλες Φιάλη από 4,4 m3 έως 10,7 m3 710 κυβικά μέτρα , ,55 774,90 63 φιάλες ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 5.594, ,50 Γ. Ν. Καβάλας Φιάλη έως 1 m , ,70 Φιάλη έως 2,1 m , ,74 Φιάλη 3,2 m ,20 135,30 47

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11 Αθήνα 8/5/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.Γ99Φ/58 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Χ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ & ΑΝ.ΥΓ.ΥΛΙΚΟΥ Ταχ, Δ/νση: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 16 Πληροφορίες: Αικ.Γωγόλου Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5249743 Fax: 210 5224461 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY E06) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13375

Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13375 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13375 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα