«ιενέργεια Β Φάσης ηµόσιας ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»(CPV: )»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ιενέργεια Β Φάσης ηµόσιας ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»(CPV:24111900-4)»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, Τ.Κ.: Α.Π.: Πληροφορίες:. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: Φαξ: «ιενέργεια Β Φάσης ηµόσιας ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»(CPV: )» ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/ ) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 2. Το υπ. αρ. 6507/ απόσπασµα πρακτικού της 17ης/ (θέµα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας σχετικά µε την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής». 3. Τις µε ΑΠ:16064/ υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της αρµόδιας Επιτροπής. 4. Την υπ. αρ / Απόφαση ιενέργειας ηµόσιας ιαβούλευσης. 5. Την υπ. αρ / υποβληθείσες παρατηρήσεις της εταιρείας AIR LIQUIDE HELLAS. 6. Το υπ. αρ / έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του Νοσοκοµείου. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. ηµόσια διαβούλευση των αναδιαµορφωµένων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού για την Προµήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (ΠΠΥΦΥ 2014), όπως αυτές προέκυψαν λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της αρχικής διαβούλευσης, η οποία διενεργήθηκε µε το ανωτέρω (4) σχετικό έγγραφο και ολοκληρώθηκε στις και ώρα 15: Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να λάβουν γνώση των αναδιαµορφωµένων τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου (Γραφείο Προµηθειών / ιαγωνισµοί - ιαπραγµατεύσεις). 3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ηµέρες από την ηµέρα ανάρτησης. 4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την ευτέρα 13/10/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 5. Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών µας. Η ΙΟΙΚΗΤΗΣ Συνηµµένα: Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ α/α ΕΙ ΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 1 Σε κατάλληλη δεξαµενή ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 2 ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3 ΑΕΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ Σε κατάλληλες φιάλες χωρητικότητας από 4 έως 10 M3 4 ΕΞΟ Α ΕΜΦΥΑΛΩΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΠΟ 0,1 ΕΩΣ 4 m3 5 ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ) ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 6 ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Σε κατάλληλες φιάλες χωρητικότητας έως 35 Kg 7 ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Σε κατάλληλες φιάλες χωρητικότητας έως 37 Kg 8 ΜΙΓΜΑ: 5% ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, 95% ΟΞΥΓΟΝΟ 9 ΜΙΓΜΑ: 4,5% ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, 13.5% ΑΖΩΤΟ, 82% ΗΛΙΟ 10 ΜΙΓΜΑ: 5% ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΑΕΡΑ 11 ΜΙΓΜΑ: 79% ΑΖΩΤΟ,21% ΟΞΥΓΟΝΟ 12 ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΜΕ ΚΑΝΙΣΤΡΟ Σε κάνιστρα του Νοσοκοµείου 13 ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ Σε κατάλληλες φιάλες χωρητικότητας 4m3 έως 10 m3 14 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ Σε κατάλληλες φιάλες χωρητικότητας 4m3 έως 10 m3 15 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ (RESPLIN) Σε κατάλληλες φιάλες χωρητικότητας 4m3 έως 10 m3 16 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΦΙΑΛΩΝ (2φορές/εβδοµάδα) 17 ΒΑΦΗ ΦΙΑΛΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 18 ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΦΙΑΛΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 19 TEST (Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΟΚΙΜΗ) ΦΙΑΛΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Προδιαγράφονται επίσης και οι τεχνικοί όροι ενοικίασης και χρήσης δεξαµενής υγρού οξυγόνου, τεχνικά στοιχεία φιαλών ιατρικών αεριών και υδραυλικής δόκιµης αυτών. Οι προµηθευτές ιατρικών αερίων πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους και να καταθέσουν µε ποινή απόρριψης µε την προσφορά τους τα σχετικά δικαιολογητικά: 1. Άδεια παραγωγής πλήρωσης διακίνησης και εµφιάλωσης από τον Ε.Ο.Φ για κάθε ένα από τα προσφερόµενα είδη. 2. Πιστοποιητικό κατά ISO9001 σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση Ε3/833/99 για παραγωγή υγροποιηµένου οξυγόνου και παραγωγή αερίων οξυγόνου, πρωτοξείδιο του Αζώτου, ιοξειδίου του άνθρακα και συνθετικού αέρα ιατρικής χρήσης (RESPAL), αζώτου, υγρό ήλιο κ.λ.π. 3. Άδεια εµφιάλωσης για όλα τα ιατρικά αέρια από τον ΕΟΦ. 4. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 για διανοµή υγροποιηµένων αερίων. 5. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ΕΝ για διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπουργικής απόφασης Ε3/833/99 (ιδίως για αυτούς που δεν είναι οι ίδιοι παραγωγοί ιατρικών αερίων). 6. Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης. 7. Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άµεσης παράδοσης υγρού οξυγόνου και λοιπών αερίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

3 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι η δεξαµενή αποθήκευσης υγρού οξυγόνου (και το συγκρότηµα αυτής) πληροί τις προδιαγραφές της 2491/86 ΤΟΤΕΕ. 9. Τα υπό προµήθεια ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υ7/2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ , ΦΕΚ 755/Β/ και ΦΕΚ 757/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Περί εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και της υπ αριθ. Α9/οικ.6281/ (ΦΕΚ Β/810/98) απόφασης υπουργού Υγείας τροποποίησης της Υ7/2480/ ΚΥΑ και ορισµός του ΕΟΦ ως αρµόδιας Αρχής, που αφορά στα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κατά τον χρόνο παράδοσης τους είτε πρόκειται για παράδοση εντός των συµβατικών προθεσµιών, είτε για την εκπρόθεσµη, ώστε τα προϊόντα αυτά να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόµενη σήµανση CE µετά την εκπνοή στις 12/7/98 της µεταβατικής περιόδου εφαρµογής της. Οι εταιρείες των υπό προµήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις της αριθ. Ε3/833/99 (ΦΕΚ 1329/Β/ ) Υπουργικής Απόφασης και της αριθ. Υ8/2245/δ164 Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης της Ε3/833/99 «περί καθορισµού συστήµατος ποιότητας των εταιρειών διακίνησης Ιατροτεχνολογικών προϊόντων». Τα προσφερόµενα προϊόντα όταν απαιτείται να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους νόµους της Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας και να πληρούν, όπου επιβάλλεται, τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (άδεια από Ε.Ο.Φ., ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ, κ.λ.π.). ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΑΜΕΝΗ Ο προµηθευτής του υγρού οξυγόνου που θα αναδειχθεί θα πρέπει να εγκαταστήσει δεξαµενή υγρού οξυγόνου χωρητικότητας 5.000m 3 η οποία θα λειτουργεί στην διαµορφωµένη για αυτό τον σκοπό θέση. Η δεξαµενή θα παραχωρηθεί έναντι µηνιαίου µισθώµατος στο Νοσοκοµείο για όλη την διάρκεια της σύµβασης ενώ η κυριότητα τους θα παραµείνει στον προµηθευτή. Στην προσφορά τους οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα πρέπει να ορίζουν τις προϋποθέσεις και τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας των δεξαµενών. Ο προµηθευτής θα εγκαταστήσει τη δεξαµενή µε δικά του έξοδα και φροντίδα και θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες συνδέσεις µε τα δίκτυα διανοµής οξυγόνου του Νοσοκοµείου για την παράδοσή της δεξαµενής σε πλήρη λειτουργία. Ο προµηθευτής θα πρέπει να δηλώσει ότι έλαβε γνώση επί τόπου για τον χώρο που διατίθεται για την εγκατάσταση της δεξαµενής και ότι δεν αντιµετωπίζει κανένα πρόβληµα στην εγκατάστασή της. Το υγρό οξυγόνο θα µεταφέρεται µε βυτιοφόρο όχηµα του προµηθευτή και θα παραδίδεται στη δεξαµενή κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες που θα συµφωνηθούν. Η

4 µέτρηση των παραδοµένων ποσοτήτων θα γίνεται µε τους ογκοµετρητές των βυτιοφόρων σε m 3 και προς επαλήθευση µε ζύγιση (µια πριν και µια µετά την παράδοση). Οι συντελεστές µετατροπής που ισχύουν είναι οι παρακάτω: Κgr lit (υγρή κατάσταση) m 3 (αέρια κατάσταση) Ο προµηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO9002 ή αντίστοιχο ισότιµο από επίσηµο οργανισµό για την µεταφορά υγροποιηµένων αερίων. Η τιµή του υγρού οξυγόνου θα δίδεται σε /m 3. Η τιµή ενοικίασης της δεξαµενής θα δίδεται σε /µήνα. Το κόστος µεταφοράς του οξυγόνου θα περιλαµβάνεται στην τιµή αγοράς του. Η καθαριότητα του υγρού οξυγόνου να είναι όπως ορίζεται από τον Ε.Ο.Φ 99.5% κατ όγκο. Με την προσφορά του ο προµηθευτής θα καταθέσει, µε ποινή απόρριψης, την άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ για την παραγωγή του υγρού οξυγόνου. Για την ασφαλή λειτουργία της δεξαµενής θα τοποθετήσουν δωρεάν ηλεκτρονικό καταγραφικό µε πίνακα (LCD) ενδείξεων ώστε να καταγράφονται όλες οι παράµετροι του εσωτερικού της δεξαµενής όπως πίεση λειτουργίας, περιεχόµενο, ηµερήσια κατανάλωση, ωριαία κατανάλωση, θερµοκρασία, ποσότητα αναπλήρωσης, συναγερµοί ασφαλείας και ειδοποίηση βλαβών και να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους µέσω MODEM από την εταιρεία. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να αναφέρουν δεσµευτικά τον χρόνο εγκατάστασης της δεξαµενής από την κατακύρωση στο όνοµά τους του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Σε περίπτωση βλάβης της δεξαµενής, η ανταπόκριση για την επισκευή ή αντικατάσταση δεξαµενής από την εταιρεία θα είναι άµεση όπως και η κάλυψη µε εφεδρικές µεθόδους του Νοσοκοµείου µέχρι την αποκατάσταση της βλάβης Ο προµηθευτής που θα αναδειχθεί οφείλει να τηρεί εντός της δεξαµενής απόθεµα 30% της χωρητικότητάς τους και η αναπλήρωση να γίνεται σε 2 µέρες από την σχετική παραγγελία. Σε έκτακτες περιπτώσεις (βλάβη ή απότοµη πτώση του περιεχοµένου των δεξαµενών), η παράδοση του υγρού οξυγόνου πρέπει να γίνεται εντός το αργότερο 4-5 ωρών. Το συγκρότηµα της δεξαµενής υγρού οξυγόνου θα παρέχει όλες τις εγγυήσεις σύµφωνα µε την 2491/86 Τεχνική οδηγία του ΤΕΕ «εγκατάσταση σε κτίρια, Αποθήκευση και διανοµή Αερίων για Ιατρική χρήση». Επειδή η δεξαµενή µαζί µε τα εξαρτήµατά της και τις σωληνώσεις της θα είναι ιδιοκτησίας του προµηθευτή, τίθεται δε στη διάθεση του Νοσοκοµείου έναντι ενοικίασης και µε την

5 λήξη της σύµβασης ή την καταγγελία της, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να την αποξηλώσει και να την αποµακρύνει µε δικά του έξοδα από τον χώρο του ιδρύµατος µετά από ακριβή συνεννόηση µε το Νοσοκοµείο σχετικά µε το χρόνο της αποµάκρυνσης. Τον προµηθευτή βαραίνει η υποχρέωση του τακτικού ελέγχου και συντήρησης της δεξαµενής η οποία θα βεβαιώνεται µε την προσκόµιση στην Τεχνική Υπηρεσία του ιδρύµατος, ανά τρίµηνο έγγραφης έκθεσης ελέγχου και συντήρησης της δεξαµενής και των παρελκόµενων της από τον προµηθευτή. Η οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία της δεξαµενής και των παρελκοµένων της ή τυχόν απώλεια αερίου ή έλλειψη από ευθύνη του προµηθευτή, θα έχει ως αποτέλεσµα να προβεί το Νοσοκοµείο στην προµήθεια υγρού οξυγόνου από το ελεύθερο εµπόριο σε βάρος του προµηθευτή της εγκατάστασης του οποίου θα κάνει χρήση ή ακόµη και αερίου, στην περίπτωση δε αυτή βαρύνεται ο προµηθευτής και µε κάθε άλλη δαπάνη εκτός της προµήθειας (µεταφορικών φιαλών, µετατροπή εγκαταστάσεων, ενοικίασης φιαλών, κ.λ.π ) Ο προµηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν ατύχηµα που θα προκληθεί σε τµήµα του Νοσοκοµείου, προσωπικό ή ασθενείς, είτε από έλλειψη Ο 2 είτε από οποιαδήποτε βλάβη των εγκαταστάσεων ευθύνης και ιδιοκτησίας του. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΣΙ ΗΡΟΦΙΑΛΕΣ Η καθαρότητα του αερίου Οξυγόνου θα είναι όπως καθορίζεται από τον Ε.Ο.Φ σε 99,5% κατ όγκο. Η καθαρότητα του πρωτοξειδίου του Αζώτου θα είναι όπως καθορίζεται από τον ΕΟΦ >/98% κατ όγκο. Η καθαρότητα του διοξειδίου του άνθρακα CO 2 θα είναι 99% κατ όγκο Ο συνθετικός αέρας (respal) θα είναι καθαρός και κατάλληλος για ιατρική χρήση χωρίς προσµίξεις ελαίων κ.λπ. Ο προµηθευτής που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των αερίων εντός σιδηροφιαλών στο Νοσοκοµείο στις αποθήκες του κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αν το Νοσοκοµείο δεν διαθέτει επαρκή αριθµό φιαλών, τότε ο προµηθευτής θα τους παραχωρεί φιάλες έναντι µηνιαίου µισθώµατος το οποίο θα αναφέρει στην προσφορά του αναλυτικά για κάθε χωρητικότητα φιάλης. Επίσης το Νοσοκοµείο µπορεί να αγοράσει φιάλες έναντι της προσφερόµενης τιµής από την εταιρία µε τους όρους που ακολουθούν. Στην περίπτωση αυτή η πίεση λειτουργίας των φιαλών πρέπει να είναι 150atm ή/και 200atm και η χωρητικότητα 10m 3 για το οξυγόνο και 35Κgr για το πρωτοξείδιο του αζώτου και το διοξείδιο του άνθρακα.

6 Οι φιάλες θα πρέπει να είναι χρωµατισµένες σύµφωνα µε τους κανονισµούς του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και της Τ.Ο.ΤΕ.Ε. 2491/86 και του άρθρου 3 της Υ.Α 1045/929/88 ΦΕΚ 370/Β/ Οξυγόνο: Άσπρο χρώµα µε κλείστρο θηλυκό δεξιόστροφο διαµέτρου 22,91 mm και βήµατος 1,814 mm. Πρωτοξείδιο του αζώτου: Μπλε χρώµα µε κλείστρο θηλυκό δεξιόστροφο διαµέτρου 26mm και βήµατος 1,50mm. Άζωτο: Μαύρο χρώµα µε κλείστρο αρσενικό δεξιόστροφο διαµέτρου 21,7mm και βήµατος 1,814. ιοξείδιο του άνθρακα: Γκρι χρώµα µε κλείστρο αρσενικό δεξιόστροφο διαµέτρου 21,7mm και βήµατος 1,814mm. Ο προµηθευτής πρέπει να καταθέσει µε ποινή απόρριψης µε την προσφορά του την άδεια παραγωγής και εµφιάλωσης ιατρικών αερίων που χορηγούνται από τον Ε.Ο.Φ και τις αρµόδιες αρχές για την λειτουργία των εργοστάσιων παραγωγής τους. Η τιµή που θα δοθεί για το οξυγόνο, τον πεπιεσµένο αέρα και το άζωτο θα είναι σε /m 3 για το δε πρωτοξείδιο του αζώτου και το διοξείδιο του άνθρακα σε /Kgr. Η τιµή του µισθώµατος των φιαλών θα δοθεί σε /µήνα - φιάλη. Εκτέλεση των παραγγελιών σε 2 εργάσιµες ηµέρες για τις φιάλες ιδιοκτησίας του Νοσοκοµείου και 2 εργάσιµες ηµέρες για τις ενοικιαζόµενες µε το σύστηµα της γεµάτης έναντι κενής. Τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν την εταιρία και επίσης υποχρέωση της εταιρίας είναι να παραλαµβάνει και να παραδίδει τις φιάλες στους χώρους που θα υποδεικνύουν τα Νοσοκοµεία. ΦΙΑΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν αγορά ή διακίνηση φιαλών. Οι φιάλες που θα περιέχουν ιατρικά αέρια θα είναι από ειδικό χάλυβα, κυλινδρικές για την αποθήκευση του αερίου σε αµιγώς αέρια µορφή ή υγροποιηµένο από πίεση. Θα φέρουν ειδικά κλείστρα ασφαλή και σηµάνσεις (χρωµατισµένες και αναγραφόµενες ενδείξεις) σχετικές µε την τακτοποίηση των φιαλών και τα αέρια που περιέχουν, όπως ορίζονται από τον νόµο και τους αρµόδιους φορείς (Υπουργείο Βιοµηχανίας, Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, Ε.Λ.Ο.Τ ). Οι χρωµατισµοί και τα κλείστρα των φιαλών θα είναι σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 17 της Υπουργικής απόφασης 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88) και οι επιπλέον επισηµάνσεις για τις φιάλες Νοσοκοµειακών αερίων θα είναι σύµφωνες µε το άρθρο 15 παρ. της Υ.Α 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88).

7 Η πίεση στις φιάλες ιατρικών αερίων που βρίσκονται σε αέρια µορφή καθορίζονται για κάθε είδος ιατρικού αεριού στην τεχνική οδηγία ΤΕΕ 2491/86. Θα δοθεί τιµή αγοράς φιάλης (ακολουθεί τύπος φιαλών). Για την σήµανση των φιαλών ισχύει το άρθρο 3 της Υ.Α 1045/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/ ). ΤΕΣΤ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΟΚΙΜΗΣ ΦΙΑΛΩΝ Θα δοθεί τιµή για τεστ υδραυλικής δοκιµής ανά φιάλη. Θα διαθέτουν εξοπλισµό για υδραυλικές δοκιµές φιαλών αντοχής έως 300Atm. (Να προσκοµισθεί αναγνωρισµένο πιστοποιητικό από Φορέα). Θα δοθεί τιµή για υδραυλική δόκιµη φιαλών σε / φιάλη. ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ Τα κλείστρα των φιαλών θα είναι καινούργια και θα πληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας και τις ισχύουσες προδιαγραφές. και να έχει εξοπλισµό για υδραυλικές δοκιµές των φιαλών αντοχής 300Atm. Θα δοθούν τιµές µε την εργασία αντικατάστασης για όλα τα είδη των κλείστρων που ενδέχεται να αγορασθούν από τα Νοσοκοµεία.

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV

Για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 16/02/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα