Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 19 / Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών καθαρισμού του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ, Μενάνδρου 64 - Αθήνα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 19 / 2013. Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών καθαρισμού του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ, Μενάνδρου 64 - Αθήνα."

Transcript

1 Μαρούσι, 18/09/2013 Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.Π./Φ.920/39 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Αποθήκης & Τεχνικής Υποστήριξης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου Μαρούσι ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , 763 FAX: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 19 / 2013 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών καθαρισμού του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ, Μενάνδρου 64 - Αθήνα. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι επί της Λ. Κηφισίας 39 και εκπροσωπείται νόμιμα, έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 2. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρο Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/ ) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης & λοιπές διατάξεις». 4. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Ε.Ε. περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 5. Το Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/10) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», άρθρο 68, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/ Την υπ αριθ. 564/128/ (ΑΔΑ: ΒΛΩ1ΟΞ7Μ-92Ε) απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, που αναφέρεται στην έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ, Μενάνδρου 64 - Αθήνα (σύμφωνα με το Παράρτημα Α), για ένα έτος. 1

2 1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η υποβολή των προσφορών θα γίνει μέχρι και την 2/10/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ, Κηφισίας 39, 4ος όροφος. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00, για ένα έτος, πλέον ΦΠΑ. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάθεση σε συνεργείο καθαριότητος του καθαρισμού των χώρων του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ, επί της οδού Μενάνδρου 64 στην Αθήνα, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας (χώροι γραφείων) οκτακοσίων περίπου 800 τ.μ περίπου ( 3 ος,5 ος,6 ος,7 ος και 8ος όροφος + είσοδος) και περίπου εκατόν ενενήντα επτά 197 τ.μ. βοηθητικοί χώροι (ακάλυπτος, υπόγειο, βεράντες κ.λ.π). για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος. Ελάχιστες απαιτούμενες εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης (25). Το προσωπικό θα απασχολείται καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) μετά την λήξη του ωραρίου και θα είναι απολύτως ειδικευμένο. Ο καθαρισμός των ως άνω χώρων θα γίνεται με εξοπλισμό, υλικά καθαριότητας και υγιεινής (παράρτημα Β) που θα βαρύνουν τον Ανάδοχο (συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού υγείας και σαπουνιού στα wc), σύμφωνα με τον πίνακα εργασιών καθαρισμού (παράρτημα Α) που είναι συνημμένος στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασχολούνται νόμιμα με το αντικείμενο στην Ελλάδα και έχουν το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό με τον αναγκαίο εξοπλισμό. 3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν φυσικά πρόσωπα που ασκούν σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προσώπων (κοινοπραξίες). Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους που θα είναι συντεταγμένη υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, τα εξής: 1 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία: 1.1 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: α) Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Δωροδοκία. 2

3 Απάτη. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Για κάποιο από τα αδικήματα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. β) Δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. δ) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων (προκειμένου για νομικά πρόσωπα). στ) Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ζ) Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 1.3 Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση, εφόσον ζητηθούν από την Υπηρεσία, για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.Δ. 2.4 Ότι έλαβαν γνώση όλων των διατυπωμένων στη παρούσα Διακήρυξη Γενικών Όρων Διαγωνισμού, τους μελέτησαν με ιδιαίτερη προσοχή και ότι αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα. 2.5 Ότι επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του ΕΟΠΥΥ, ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64 ΑΘΗΝΑ, ότι επιθεώρησαν τους υπό καθαρισμό χώρους (εσωτερικούς ή εξωτερικούς) και έλαβαν γνώση όλων των γενικών και ειδικών συνθηκών και ότι η οικονομική προσφορά τους ανταποκρίνεται στις τοπικές και ειδικές συνθήκες. 2.6 Ότι η ευθύνη για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά την παροχή υπηρεσιών τους προς τoν ΕΟΠΥΥ ή εξαιτίας αυτών, είτε στο προσωπικό τους, είτε στο προσωπικό των Υπηρεσιών, είτε σε τυχόν συνεργάτες και το προσωπικό τους, είτε σε κάθε τρίτο και οι τυχόν ζημιές ή βλάβες, που ενδεχομένως θα προξενηθούν σε όλους αυτούς, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Εργολάβο. Το ίδιο ισχύει όχι μόνο για τις σωματικές βλάβες ή τη θανάτωση προσώπου και για την εξ αυτών χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, αλλά και για υλικές ζημιές σε κάθε τρίτον, σαν τέτοιου (τρίτου) νοουμένου και του ΕΟΠΥΥ μετά του προσωπικού του και των συνεργατών του. 2.7 Ότι οφείλουν να αποκαθιστούν απροφάσιστα κάθε ζημιά, η οποία τυχόν θα προκληθεί σε βάρος του ΕΟΠΥΥ κατά περίπτωση, κατά την διάρκεια των εργασιών έστω και αν αυτό οφείλεται και σε ελαφρά ακόμη αμέλειά τους ή των από αυτούς προστηθέντων προσώπων. 2.8 Παραστατικό εκπροσώπησης (κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/07) εφόσον συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους. 2.9 Ότι στην επιχείρηση τους δεν μετέχει βουλευτής. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μπορούν να περιλαμβάνονται σε μια δήλωση. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να είναι η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, δηλαδή η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού εάν η κατάθεση της προσφοράς γίνεται την ίδια ημέρα, σε διαφορετική περίπτωση η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στην αρμόδια αρχή. Η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής δύναται να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που θα φέρει η Υπεύθυνη δήλωση. 3

4 2. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα, υποβάλλουν: οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 3. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι: Δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. Είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει: α. Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. β. Να έχουν συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του συμμετέχοντος. γ. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, προσθήκες κ.λ.π.) Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον προμηθευτή, η δε επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. δ. Η Τεχνική καθώς και η Οικονομική Προσφορά, πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα (με τον τρόπο που καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο). Στο ένα από τα δύο αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. ε. Αν οι προσφορές περιλαμβάνουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης, μπορεί αυτό κατά την κρίση της επιτροπής να αποτελέσει στοιχείο αποκλεισμού των συμμετεχόντων. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές όσων μετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που αναφέρει η διακήρυξη. Οι προσφορές θα απαρτίζονται από τα ακόλουθα διακεκριμένα στοιχεία -υποφακέλλους: 4

5 A. Tον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», σφραγισμένο, που θα περιλαμβάνει όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό. B. Τον «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», σφραγισμένο, και ο οποίος θα περιέχει -με ποινή αποκλεισμού- τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β σε δύο (2) αντίτυπα. Γ. Τον «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», σφραγισμένο, και ο οποίος θα περιέχει με ποινή αποκλεισμού τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο (2) αντίτυπα. Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονομασία του περιεχομένου τους (π.χ. «Φάκελος Δικαιολογητικών», «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»). Επί πλέον, όλοι οι παραπάνω φάκελοι θα αναγράφουν την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος προμηθευτή, καθώς και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ στην Μενάνδρου 64 σύμφωνα με την διακήρυξη 19 του διαγωνισμού με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 2/10/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Επισημαίνεται και πάλι ότι το ένα από τα δύο αντίτυπα της Τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς, θα φέρει ευκρινώς την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Όλα τα παραπάνω στοιχεία της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (υποφάκελοι) θα βρίσκονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που θα φέρει τις ίδιες ενδείξεις ως ανωτέρω («Επωνυμία» προμηθευτή, «αντικείμενο προφοράς»). Ελλιπείς ενδείξεις πάντως των (εξωτερικών) ενδείξεων των υποφακέλων ή του κυρίως φακέλου, μπορεί να συμπληρωθούν και κατά τον χρόνο που οι προσφορές θα κατατίθενται στην Επιτροπή. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ΕΟΠΥΥ και θα προορίζεται για την αρμόδια Επιτροπή, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συσκευασθεί σε ενιαίο φάκελο (δέμα) που θα εμπεριέχει όλους τους υποφακέλους της προσφοράς και θα φέρει τις προαναφερθείσες ενδείξεις (με την «Επωνυμία» του προμηθευτή και τον προσδιορισμό του «αντικείμενου της προφοράς»). 'Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικώς θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φθάσουν στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) του ΕΟΠΥΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ με οποιονδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μόνο μέχρι την 2/10/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά αποδίδονται στην αρμόδια επιτροπή προμηθειών, που παραλαμβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που ως παραπάνω καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με όλες τις άλλες προσφορές που κατατέθηκαν στην Επιτροπή. Δεν θα ληφθούν υπόψη και θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που θα υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος προτίθεται να λάβει μέρος στο διαγωνισμό και έχει λάβει γνώση της διακήρυξης από το διαδίκτυο, πρέπει να γνωστοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του στο τμήμα προμηθειών του ΕΟΠΥΥ, ώστε να ειδοποιηθεί εγκαίρως για τυχόν αλλαγές στη διακήρυξη. Σε διαφορετική 5

6 περίπτωση, ο ΕΟΠΥΥ δε φέρει καμία ευθύνη για λανθασμένες προσφορές που οφείλονται σε τροποποιήσεις των όρων του διαγωνισμού. 6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ στην οικονομική προσφορά. Η τιμή θα περιλαμβάνει τις μικτές αποδοχές εργαζομένων (με εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ), κόστος Δώρων, Επιδόματος αδείας εργαζομένων, Κόστος αναπλήρωσης αδείας εργαζομένων (μικτές αποδοχές και ΙΚΑ), διοικητικό κόστος, κόστος υλικών καθαριότητας (αναλώσιμα μηχανήματα χαρτιά υγείας, σαπούνια ) και εργολαβικό κέρδος. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών. Ο Εργολάβος θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύει σε χωριστό κεφάλαιο της Οικονομικής προσφοράς του τα κάτωθι στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.3863/2010 : 1. Τον αριθμό των εργαζομένων. 2. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίες. 3. Την συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 4. Το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. 5. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 6. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. Επιπροσθέτως οφείλει να επισυνάπτει στην προσφορά του αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας, στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα συνεκτιμηθούν όλα τα ανωτέρω. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, αυτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. Η προσφερόμενη τιμή, προ ΦΠΑ, και θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως. 7. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του πιο πάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν η όλη διαδικασία καθυστερήσει ώστε να προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού θα απευθύνει ερώτημα στους συμμετέχοντες πριν την λήξη των προσφορών αν αποδέχονται την παράταση για κάποιο συγκεκριμένο διάστημα, το οποίο κατ' ανώτατο όριο μπορεί να είναι ίσο με το προβλεπόμενο αρχικά από τη διακήρυξη. 6

7 Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, παραμένει δε στο ΕΟΠΥΥ μέχρι τη λήξη της. Η εγγύηση επιστρέφεται όπως ορίζεται στο άρθρο 25 παρ. 8 του ΠΔ 118/07, μετά την λήξη της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλή Εκτέλεσης περιλαμβάνεται στο τέλος της παρούσας διακήρυξης. 2. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: α. Την ημερομηνία έκδοσης β. Τον εκδότη γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται δ. Τον αριθμό της εγγύησης ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση στ. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ. Τους όρους ότι: 'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως. 'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί μερικά ή ολικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο της απαίτησης, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 'Ότι σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. η. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού (για εγγύηση συμμετοχής ή τον αριθμό της σχετικής σύμβασης για εγγύηση καλής εκτέλεσης) και το αντικείμενο του διαγωνισμού και στις δύο περιπτώσεις. θ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Πάντως, τυχόν ελλείψεις της εγγύησης, πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων. 3. Στην περίπτωση ενώσεως Προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης. 7

8 4. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. 9. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν έγγραφα διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης σε -7- ημέρες από τη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ. 'Όλες οι διευκρινίσεις γίνονται γνωστές μαζί με τις ερωτήσεις σε όλους τους συμμετέχοντες. 2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς γίνεται δεκτή. Η επιτροπή όμως έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον συμμετέχοντα την παροχή διευκρινίσεων που θα είναι υποχρεωτική γι αυτόν και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 3. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην διακήρυξη αυτή και που κατά την εκτίμηση τους κρίνονται ουσιώδεις. 4. Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να αποσαφηνίσουν ή να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, παρέχοντας διευκρινίσεις για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. 5. Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν το διαγωνισμό, όπως ιδίως οι ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών και για τη διεξαγωγή των δημοσίων συνεδριάσεων και οι αποφάσεις επί των ενστάσεων και της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, γίνονται με fax. 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η επιτροπή μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, προβαίνει δημόσια στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων και των φακέλων των δικαιολογητικών, ελέγχει και μονογράφει τα δικαιολογητικά, καταγράφει όλες τις προσφορές στο πρακτικό του διαγωνισμού και αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφαση για την αποδοχή ή απόρριψη αυτών, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης ή υπάρχουν ελλείψεις ουσιωδών δικαιολογητικών. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα φύλλα αυτής. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. 'Όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο άλλων προσφορών στις επόμενες εργάσιμες ημέρες από την διενέργεια του διαγωνισμού. Για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς ακολουθείται η ίδια διαδικασία που αναφέρεται για την Τεχνική προσφορά. Η επιτροπή του διαγωνισμού θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των φακέλων των οικονομικών προσφορών. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο σφραγίζει και υπογράφει. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Επιτροπή. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Εάν υποβληθούν θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8

9 13. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1. Η απόφαση κατακύρωσης και ανάθεσης του έργου θα ανακοινωθεί εγγράφως με επιστολή στον συμμετέχοντα ο οποίος μειοδότησε και ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας του αντικειμένου που θα τους ανατεθεί, χωρίς το ΦΠΑ. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης θα έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 2. Εάν ο διαγωνιζόμενος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ και με τις συνέπειες που αναφέρονται παρακάτω σε σχετική παράγραφο. 3. Αν ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε εταιρεία, ο εκπρόσωπος της εταιρείας που θα υπογράψει τη σύμβαση θα πρέπει να καταθέσει και τα σχετικά έγγραφα για τη νομιμοποίηση του ως εκπροσώπου της εταιρείας. 4. Ο ΕΟΠΥΥ έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει και να αναθέσει μέρος των εργασιών, ακόμα και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, εφόσον αυτό κριθεί συμφέρον για τον Οργανισμό. 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται : Να διαθέτει για την εργασία καθαρισμού συνεργείο επανδρωμένο με απολύτως κατάλληλο ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό και τεχνικώς εξοπλισμένο με τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία και να επισκεφθεί τους χώρους πριν την υποβολή της προσφοράς του, που θα εκτελείται η εργασία αυτή λαμβάνοντας υπόψη κάθε δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να παρουσιαστεί κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς το ΕΟΠΥΥ και να αναλάβει τον συγκεκριμένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας χωρίς να έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνσή του πέραν από το εργολαβικό αντάλλαγμα. Να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία Σ.Σ.Ε. στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Ο ΕΟΠΥΥ δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του Αναδόχου να εργάζεται αν δεν είναι ασφαλισμένος (η ασφάλιση όλου του προσωπικού του Αναδόχου βαρύνει αποκλειστικά αυτόν). Να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας εις τον χώρο που θα του δοθεί από το ΕΟΠΥΥ για την φύλαξη των πραγμάτων και υλικών του. Να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη, παράλειψη ή πλημμελή εργασία του προσωπικού του, που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ αυτόν από τους υπεύθυνους του ΕΟΠΥΥ. Να γνωστοποιεί εγγράφως στο προσωπικό του, ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το ΕΟΠΥΥ Εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, για τον έλεγχο τούτου από το Ταμείο, ο εργολάβος θα προσκομίζει επικυρωμένο αντίγραφο μισθοδοτικών καταστάσεων των εργαζομένων του στα κτίρια του Ταμείου κάθε μήνα, σχετικό έγγραφο από το αρμόδιο ΙΚΑ ανά τρίμηνο, από όπου θα προκύπτει ότι έχει υποβληθεί από την εταιρεία αναλυτική περιοδική δήλωση (ΑΠΔ), καθώς τον πίνακα προσωπικού και τυχόν συμπληρωματικούς που έχουν κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον εργολάβο, ο οποίος θα κηρύσσεται έκπτωτος. 9

10 15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, θα έχει αρχική διάρκεια 1 (ένα) έτος. Ο χρόνος της σύμβαση μπορεί να παραταθεί για διάστημα τριών (3) ακόμη μηνών, ή και να τροποποιηθεί κατά το χρόνο ισχύος της το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα, με ανάλογη αναπροσαρμογή ή μη των τιμών που ισχύουν, ύστερα από διαπραγμάτευση των δύο μερών και εφόσον έχουν προκύψει λόγοι που τη δικαιολογούν, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ. Ακόμα ο ΕΟΠΥΥ διατηρεί το δικαίωμα για την επέκταση των εργασιών σε καθαριότητα και των λοιπών ορόφων, ήτοι 1 ου, 2 ου και 4 ου, διαρκούσης της υπογραφείσας σύμβασης με τροποποίηση της αρχικής ή ακόμα και κατά την διάρκεια της τυχόν παράτασης που ήθελε αποφασιστεί από το Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ, με ανάλογη αναπροσαρμογή των τιμών ύστερα από συμφωνία των δύο μερών με την έγκριση του Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ για την υπογραφή της σχετικής τροποποιημένης σύμβασης. Επίσης, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει το απόλυτο δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως γι αυτόν τη Σύμβαση, κατά την απόλυτη κρίση του, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, εφόσον θα γνωρίσει τούτο στον ανάδοχο 30 ημέρες νωρίτερα, ή και να μην προβεί στη σύναψη σύμβασης ή να προβεί σε σύναψη σύμβασης για μέρους του αντικειμένου ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΕΟΠΥΥ. 16. ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Ο ΕΟΠΥΥ δικαιούται να λύσει μονομερώς τη σύμβαση πριν τη λήξη της και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, αν διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του ή το έργο δεν γίνεται με τον επιθυμητό τρόπο και σύμφωνα με τις υποδείξεις του, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης πέραν των δεδουλευμένων, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του ΕΟΠΥΥ κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΕΟΠΥΥ και γίνεται ανάθεση του έργου για το υπόλοιπο διάστημα στο 2 ο μειοδότη με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα, βάσει πρωτότυπων τιμολογίων που θα εκδίδονται και θα υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ, με ταυτόχρονη προσκόμιση αντιγράφου του Πρωτοκόλλου Παραλαβής των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ και μετά την έγκριση από τον/την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα στοιχεία έκδοσης του τιμολογίου είναι τα κάτωθι : ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ( ΕΟΠΥΥ) Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ : Δ.Ο.Υ. : ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Κηφισίας Μαρούσι 10

11 Επισημαίνεται, ότι η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του Πρωτοκόλλου Παραλαβής των εργασιών. Κατά την πληρωμή ο Εργολάβος θα προσκομίσει Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας (στην περίπτωση που το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 ) καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από το νόμο, το οποίο τυχόν ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81 προβλέπεται παρακράτηση τρία τοις εκατό (3%) επί του αντιτίμου των παρεχομένων υπηρεσιών υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (επί της παρακράτησης αυτής υπολογίζεται και χαρτόσημο υπέρ Ο.Γ.Α. 2,4%, δηλαδή: 3% + (3% χ 2,4% = 0,072) = 3,072%). Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.2238/1994, στον Εργολάβο που θα αναδειχθεί επιβάλλεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των υπηρεσιών, με συντελεστή 8% για πληρωτέα ποσά άνω των 150,00. Επίσης, κατά την πρώτη πληρωμή παρακρατείται ποσό ύψους 0,10% επί της συνολικής καθαρής συμβατικής αξίας υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011).άρθρο 15 Οι κρατήσεις αυτές παρακρατούνται και αποδίδονται στο Δημόσιο και στα δικαιούχα ταμεία. 18. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας του ΕΟΠΥΥ. Πλήρη τεύχη της διακήρυξης θα διανέμονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δ/νση Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ, Απ. Παύλου 12 Νέα Φιλοθέη Αμαρούσιου - 3ος όροφος, τηλ ή , fax Κατά τα λοιπά, όπου δεν αντίκειται στους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν τα άρθρα των διατάξεων που αναφέρονται στην αρχή αυτής, που θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της διακήρυξης. Αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού αποτελούν και τα κάτωθι συνημμένα: 1 Παράρτημα [Α] - Πίνακας Εργασιών Καθαρισμού 2 Παράρτημα [Α1] Πρόγραμμα καθαρισμού κτιρίου 3 Παράρτημα [Β] Τεχνικός Εξοπλισμός & Ειδικοί όροι 4 Υπόδειγμα [1] - Οικονομικής Προσφοράς 5 Υπόδειγμα [2]- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 5 Υπόδειγμα [3]-Τεύχος περί Ασφαλίσεων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ Δ. ΚΟΝΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 11 Ι. ΣΚΟΝΔΡΑΣ

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [A] ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ: 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων με ουδέτερα καθαριστικά και με ειδικό αντισηπτικό απολυμαντικό. Άδειασμα των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση σακούλας (καθάρισμα των καλαθιών εσωτερικά - εξωτερικά και πλύσιμό τους εφόσον χρειάζεται.), συγκέντρωση απορριμμάτων και μεταφορά τους στους κάδους απορριμμάτων. Καθάρισμα των επίπλων με απορροφητικό ύφασμα βρεγμένο με διάλυμα καθαριστικού υγρού. Καθάρισμα των ελευθέρων επιφανειών, ραφιών, βιβλιοθηκών, ντουλαπιών, σωμάτων κλιματισμού. Αφαίρεση των αποτυπωμάτων των χεριών, τα τζάμια και τους τοίχους. Καθάρισμα νιπτήρων κι απολύμανσή τους, καθάρισμα-γυάλισμα καθρεπτών και αφαίρεση αλάτων νερού από τις σωληνώσεις χρωμίου και τις βρύσες. Σαπούνισμα και απολύμανση πλακιδίων χώρων υγιεινής. Πλύσιμο νεροχύτη και λεκάνης τουαλέτας εσωτερικά και εξωτερικά (και τα καπάκια της τουαλέτας) και απολύμανση με ειδικό υγρό και υδροχλωρικό οξύ (τις λεκάνες της τουαλέτας) Τοποθέτηση στο W.C. χαρτιών υγείας, και σαπουνιού νιπτήρων. 2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Καθαρισμός υαλοπινάκων (εσωτερικά-εξωτερικά) Καθαρισμός βεραντών (όπου υπάρχουν) Καθαρισμός και σφουγγάρισμα κλιμακοστασίου, ανελκυστήρων & εισόδων (όπου υπάρχουν) 3. ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Όλοι οι παραπάνω καθαρισμοί εκτελούνται και έκτακτα κάθε φορά που οι συνθήκες το επιβάλλουν, μετά από έγκαιρη ειδοποίηση του ΕΟΠΥΥ, χωρίς ο εργολάβος να δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο εργασίας ή σε ωράριο που θα υποδειχθεί από τους υπευθύνους του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα πρωινής ή απογευματινής απασχόλησης διατηρώντας σταθερό το συμβατικό τίμημα. Οι συσκευές καθαρισμού, τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού, οι σακούλες σκουπιδιών, τα χαρτιά υγείας και τα σαπούνια καθώς και οποιοδήποτε άλλη δαπάνη που θα γίνει με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, θα βαρύνουν τον εργολάβο. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΧΩΡΟΙ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ: 1 2α 2β ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η κεντρική είσοδος του κτιρίου που περιλαμβάνει την εξώθυρα, τον διάδρομο και το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου-ανελκυστήρων του ισογείου, επιφάνειας περίπου 7 μ2, με δάπεδα από κεραμικά πλακίδια. Θα γίνεται σκούπισμα και σφουγγάρισμα καθημερινά. Το κλιμακοστάσιο (μαρμάρινες βαθμίδες και πλατύσκαλα ανελκυστήρων & κλιμακοστασίου) μετά του μικρού διαδρόμου τους (έξω από τα γραφεία), του 3 ου 5 ου 6 ου 7 ου και 8 ου ορόφων σκούπισμα - σφουγγάρισμά. Το κλιμακοστάσιο (μαρμάρινες βαθμίδες και πλατύσκαλα ανελκυστήρων & κλιμακοστασίου) μετά του μικρού διαδρόμου τους (έξω από τα γραφεία), του 1 ου 2 ου 4 ου ορόφων σκούπισμα - σφουγγάρισμά. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες 2 φορές / εβδομ. 1 φορά / ανά 15 ημέρες 3 4 Το τμήμα του κλιμακοστασίου από το ισόγειο μέχρι το υπόγειο, καθώς και ο διάδρομος του υπογείου και κλιμακοστάσιο του υπογείου έξω από τις αποθήκες, τις αποθήκες καθώς και το λεβητοστάσιο. Ο καθαρισμός θα γίνεται με σκούπισμα του δαπέδου και απομάκρυνση τυχόν αχρήστων ή σκουπιδιών. Ομοίως θα γίνεται και ο καθαρισμός της απόληξης του κλιμακοστασίου στο δώμα Τα κάγκελα του κλιμακοστασίου από τον 1 ο έως τον 8 ο όροφο πλένονται μία φορά τον μήνα. θα 1 φορά / 2μηνο 1 φορά / τον μήνα Οι δύο καμπίνες των ανελκυστήρων (δάπεδο και θάλαμος) θα καθαρίζονται καθημερινά με τα κατάλληλα υγρά. Ο 3 ος ΟΡΟΦΟΣ συνολικής επιφάνειας περίπου 200m2. Θα γίνεται καθημερινά σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων και καθαρισμός των καλαθιών των απορριμμάτων (μόνο τις εργάσιμες ημέρες). Θα καθαρίζονται με τα κατάλληλα καθαριστικά υλικά- οι λεκάνες και οι νιπτήρες των W.C και γενικά όλα τα είδη υγιεινής., οι καθρέφτες, τα καλαθάκια και οι βούρτσες των λεκανών (πιγκάλ) κλπ Περιλαμβάνονται και 2 W.C όπου θα τοποθετούνται χαρτιά υγείας και σαπούνια ( για τα σαπούνια η τοποθέτηση θα γίνετε όταν διαπιστώνεται η έλλειψη αυτών λόγω χρήσης). Ο 5 ος ΟΡΟΦΟΣ έχει επιφάνεια περίπου 200m2. (περιλαμβάνονται και 2 W.C. που θα καθαρίζονται ως ανωτέρω.). Ο καθαρισμός θα γίνεται όπως και για τους λοιπούς ορόφους. Καθημερινά Καθημερινά Καθημερινά 13

14 Ο 6 ος ΟΡΟΦΟΣ έχει επιφάνεια 200m2 περίπου (περιλαμβάνονται και 2 W.C. που θα καθαρίζονται ως ανωτέρω.). Ο καθαρισμός θα γίνεται όπως και για τους λοιπούς ορόφους. Ο 7 ος ΟΡΟΦΟΣ είναι εν εσοχή (ρετιρέ) και χρησιμοποιείται για διάφορες υπηρεσίες, θα γίνεται καθαρισμός όπως ακριβώς προβλέπεται και για τους λοιπούς ορόφους (η επιφάνεια είναι μικρότερη και ανέρχεται σε 130 μ2, στην οποία περιλαμβάνονται και 2 W.C. που θα καθαρίζονται ως ανωτέρω.) Ο 8 ος ΟΡΟΦΟΣ είναι εν εσοχή (2 ο ρετιρέ), χρησιμοποιείται για διάφορες υπηρεσίες. Η επιφάνεια της αίθουσας είναι μικρότερη και ανέρχεται σε 70 μ2 περίπου στην οποία περιλαμβάνεται και 1 W.C. που θα καθαρίζονται ως ανωτέρω. Ο ακάλυπτος χώρος βρίσκεται κατ επέκταση του δαπέδου του 1 ου ορόφου και έχει επιφάνεια περίπου 67 μ2 και δάπεδο από μωσαϊκό. Θα καθαρίζεται μία φορά το 2/μήνο. Θα γίνεται και καθαρισμός των φρεατίων αποχέτευσης από φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ που θα μπορούσαν να τα αποφράξουν. Τα δάπεδα των βεραντών του 7 ου ορόφου (70 μ2) και του 8 ου ορόφου (60 μ2) θα καθαρίζονται και θα πλένονται μία φορά ανά 2/μηνο. Τα τζάμια των εσωτερικών χωρισμάτων & θυρών των ορόφων 3 ου,5 ου,6 ου,7 ου,και 8ου θα καθαρίζονται μία φορά ανά δίμηνο με ειδικά υγρά τζαμιών. Τα υαλοστάσια των εξωτερικών κουφωμάτων & παραθύρων των ορόφων του 3 ου,5 ου,6 ου, ορόφου και των παραθύρων (μόνο εσωτερικά) και του κλιμακοστασίου, μια φορά /δίμηνο Τα υαλοστάσια των εξωτερικών κουφωμάτων & παραθύρων των ορόφων του 7 ου και 8 ου ορόφου εσωτερικά και εξωτερικά δεδομένου ότι υπάρχει πρόσβαση από τις βεράντες Καθημερινά Καθημερινά Καθημερινά 1 φορά / 2μηνο 1 φορά / 2μηνο 1 φορά / 2μηνο 1 φορά / 2μηνο 1 φορά / 2μηνο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Πέραν των παραπάνω, προβλέπεται ότι οι ώρες καθαρισμού θα προσδιορίζονται ελεύθερα από τον ΕΟΠΥΥ και ότι οι ώρες αυτές μπορεί να διαφοροποιούνται για κάθε ομάδα εργασίας, είτε τις εργάσιμες ημέρες μέσα στο ωράριο εργασίας των υπαλλήλων, είτε αμέσως μετά από το ωράριο (π.χ. από 15:00 μέχρι 17:300) ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης εποπτείας των εργασιών από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του Ταμείου. 2. Ο ΕΟΠΥΥ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τη συχνότητα καθαρισμού ορισμένων εργασιών, ανάλογα με τις ανάγκες του, με αντίστοιχη αυξομείωση του τιμήματος με βάση τις αντίστοιχες τιμές μονάδας που θα προσφερθούν. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [Β] ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ηλεκτρικές σκούπες. Πάνινες σκούπες μία για κάθε χώρο με υποχρέωση να τη χρησιμοποιούν κάθε μέρα καθαρή. Απορροφητικά ξεσκονόπανα διαφορετικά για κάθε επιφάνεια (γραφεία, έπιπλα, πόρτες, κάδρα, νιπτήρες- ντουζιέρες-τουαλέτες, πάγκους εργασίας). Τα ξεσκονόπανα στο τέλος της εργασίας πλένονται σε διαφορετικούς κουβάδες. Συγκεκριμένα: Μπλε (τύπου vetex) και μπλε κουβαδάκι για τα γραφεία Κίτρινο (τύπου vetex) και κίτρινο και πράσινο κουβαδάκι για τους νιπτήρες Καρώ (τύπου vetex) και κίτρινο κουβαδάκι για τους πάγκους Εργαστηρίων Ροζ (τύπου vetex) με κόκκινο σφουγγάρι και κόκκινο κουβαδάκι για τις τουαλέτες Πράσινα ή μπλε σφουγγάρια για άλλες χρήσεις π.χ. τοίχους Καρότσια σφουγγαρίσματος με κάδους σφουγγαρίσματος (μπλε και κόκκινους) διπλού συστήματος. Σφουγγαρίστρες διαφορετικές για γραφεία κοινόχρηστους χώρους, διαφορετικές για εργαστήρια. Γάντια χοντρά κουζίνας και μιας χρήσεως. Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων ανθεκτικές, διαφόρων μεγεθών Χαρτιά υγείας για τα wc Σαπούνια. για τα wc - Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να μην είναι επιβλαβή για την υγεία των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών και να μην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των κτιρίων. - Η διάλυση των παρασκευαζομένων διαλυμάτων (προς χρήση) των προϊόντων καθαρισμού που θα κάνουν οι καθαριστές να είναι σύμφωνα με οδηγίες της εταιρείας παρασκευής προϊόντων. - Οι ανελκυστήρες που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των απορριμμάτων πρέπει να διατηρούνται πάντα καθαροί. - Οι σάκοι συλλογής απορριμμάτων αφού γεμίσουν μέχρι τα ¾ πριν μεταφερθούν θα δένονται καλά. Αν κάποιος σάκος έχει διαρροή υγρών, θα τοποθετείται σε δεύτερο, που κι αυτός θα δένεται με πλαστικό σφιγκτήρα. - Οι σάκοι συλλογής δεν θα επαναχρησιμοποιούνται αλλά κάθε φορά θα αντικαθίστανται με καθαρούς. - Τα απολυμαντικά δεν αναμιγνύονται ποτέ με άλλα απορρυπαντικά γιατί χάνουν την απολυμαντική τους δράση. Επίσης κάνουν χημικές ενώσεις και αναθυμιάσεις. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - Τα υλικά καθαριότητας (υγρά-σκόνες) που θα χρησιμοποιούνται θα φέρουν αριθμό καταχώρησης από το Γ.Χ.Κ., ενώ τα απολυμαντικά χώρου θα φέρουν Άδεια Κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. Τα διπλά υλικά καθαρισμού (υλικά καθαριότητας-απολυμαντικά χώρου) θα φέρουν αριθμό καταχώρησης από το Γ.Χ.Κ. και Άδεια Κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. - Ο τεχνικός εξοπλισμός και τα υλικά καθαριότητας που εισάγονται από την Ε.Ε. πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας. Τα μέσα και υλικά καθαριότητας και υγιεινής, δηλαδή σφουγγαρίστρες, σκούπες, δοχεία σφουγγαρίστρας, πανιά καθαριότητας, υγρό χλώριο, υγρό δαπέδου, σκόνη καθαρισμού 15

16 μαρμάρων, υγρό καθαρισμού τζαμιών, υγρό απολυμαντικό, υδροχλωρικό οξύ, σακούλες σκουπιδιών, σακούλες καλαθιών αχρήστων χαρτιά υγείας τουαλετών σαπούνια κ.λ.π. θα τα χορηγεί ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ στο προσωπικό του.. Ο Εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία μηχανήματα και σκεύη ως και σάκους απορριμμάτων. Τα μηχανήματα και σκεύη πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση από άποψη λειτουργίας. Επίσης να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού που θα είναι αποδεδειγμένα πρώτης ποιότητας. Σε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει αμέσως ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου είναι απρόσκοπτη. 16

17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ[1] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό /2013 του ΕΟΠΥΥ ΣΤΗΝ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64 α/α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΩΡΟΙ ΤΑΥΤΕΚΩ ΕΟΠΥΥ - ΥΠΕΔΥΦΚΑ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64 ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2 ) 800 m 2 ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ & 197 m 2 ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ, ΥΠΟΓΕΙΑ, ΒΕΡΑΝΤΕΣ Κ.Λ.Π ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 25 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ( ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ( ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Το ποσοστό του Φ.Π.Α. είναι :. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) (ΣΦΡΑΓΙΔΑ). (ΤΗΛΕΦΩΝΟ). (ΥΠΟΓΡΑΦΗ).. 17

18 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ [2] ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα.... (Δ/νση οδός - αριθμός Τ.Κ, FAX) Ημερομηνία έκδοσης... Προς : ΕΟΠΥΥ Κηφισίας 39 Τ.Κ Μαρούσι Σας γνωρίζουμε ότι, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της δίζησης, και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτ οφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα , & , του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, εγγυόμαστε, με την παρούσα ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτ οφειλέτες υπέρ του Αναδόχου που εδρεύει. μέχρι του ποσού των.ευρω, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων ανέλαβε ο εν λόγω «Ανάδοχος», σύμφωνα με τη σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών... που συνομολόγησε μαζί σας για. αντίγραφο της οποίας μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη αυτού. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με την πιο πάνω Σύμβαση, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του Αναδόχου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για δύο (2) μήνες μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου ή Εργολάβου που ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση και με τα συμπληρώματα της και μέχρι να επιστραφεί αυτή η εγγυητική επιστολή στον Ανάδοχο ή Εργολάβο με την υποχρέωση να την παραδώσει στην εκδότρια Τράπεζα. Από την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον Ανάδοχο, τον οιανδήποτε ευθύνη έναντι της εκδότριας Τράπεζας. ΕΟΠΥΥ δεν θα φέρει Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 18

19 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ [3] ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Στο ασφαλιστήριο Συμβόλαιο πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ» περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κ.λ.π. από τον Εργολάβο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη σύμβαση. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ και οι ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για: σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα που προξενούνται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη με οποιονδήποτε τρόπο των εργασιών του Εργολάβου και θα λήγει την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης ή της τυχόν καταγγελίας της. ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σ ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, τα ακόλουθα: Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των αξιώσεων για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) κατ άτομο και ατύχημα: ογδόντα οκτώ χιλιάδων σαράντα ένα ευρώ και εννέα λεπτών (88.041,09 ευρώ). Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων καθ έκαστον ομαδικό ατύχημα, ανεξαρτήτως του αριθμού των παθόντων: εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και δέκα πέντε λεπτών ( ,15 ευρώ). Υλικές ζημίες θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων συνεπεία ζημιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων εξ αυτού ως και ζημιωθέντων αντικειμένων: πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (58.694,06 ευρώ). Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης: διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών ( ,30 ευρώ). Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί κάτω του ποσού των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών ( ,30 ευρώ) λόγω επελεύσεως ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των αντιστοίχων αποζημιώσεων, ενώ τόσο η Σύμβαση ΕΟΠΥΥ. Εργολάβου, όσο και το σχετικό ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης του Εργολάβου έναντι Τρίτων, εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, ο Εργολάβος για να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών του, κατά το αντίστοιχα μειωμένο ποσόν, έτσι ώστε το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών να είναι συνεχώς διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών ( ,30 ευρώ) καθ 19

20 όλη την διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης του Εργολάβου για ασφάλιση της αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων. 1. Το ΕΟΠΥΥ., το εν γένει Προσωπικό του, τυχόν συνεργάτες του, και το προσωπικό τους θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILLITY). 2. Η Ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Εργολάβου ή του ΕΟΠΥΥ και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, η οποία βλάβη ή ζημιά καλύπτεται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό εγγυήσεως για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ., σχετιζομένων με την αστική ευθύνη, μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 3. Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αναγωγής κατά του ΕΟΠΥΥ, των συνεργατών του και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων. 4. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922ΑΚ απορρέουσα ευθύνη του ΕΟΠΥΥ (ευθύνη προστήσαντος). 5. Το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων θα υποβληθεί από τον Εργολάβο παράλληλα με την υπογραφή της σύμβασης στο ΕΟΠΥΥ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων. 1. Ο ΕΟΠΥΥ θα είναι συνασφαλιζόμενος. 2. Το εν λόγω ασφαλιστήριο δεν δύναται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει χωρίς την γραπτή, δια συστημένης επιστολής, πριν από τριάντα (30) ημέρες σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας τόσο προς τον Εργολάβο, όσο και προς τον ΕΟΠΥΥ. 3. Κατά τη σύναψη της παραπάνω ασφάλισης ο Εργολάβος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 4. Ο Εργολάβος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση Του ΕΟΠΥΥ 5. Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Εργολάβου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, 6. περιορισμούς κλπ., ο δε Εργολάβος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα πέραν από τα ποσά καλύψεως των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 20

21 7. Σε περίπτωση που ο Εργολάβος αμελήσει να συμμορφωθεί με τις παραπάνω ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή η ασφάλιση που συνομολογήσει κριθεί σαν μη ικανοποιητική από το ΕΟΠΥΥ., ο τελευταίος δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Εργολάβου το πιο πάνω Ασφαλιστήριο και να παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από το λαβείν του, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή του Καλής Εκτελέσεως. 8. Επίσης σε περίπτωση που ο Εργολάβος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων Ο ΕΟΠΥΥ. για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση του, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Εργολάβου και να τα παρακρατήσει από το λαβείν του κατά τα άνω. Ο ΕΟΠΥΥ επίσης επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να παρακρατήσει από το λαβείν κ.λ.π. του Εργολάβου κάθε ποσό που δεν θα είναι δυνατόν να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω Ασφαλιστηρίου. 9. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο Εργολάβος συνομολόγησε την παραπάνω ασφάλιση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά κ.λ.π. για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Εργολάβος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημίας ή βλάβης κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, το δε ο ΕΟΠΥΥ δικαιούται να παρακρατήσει από οποιονδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή του οποιασδήποτε φύσεως ποσά που κατά την κρίση του απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης. 21

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 05-05-2014 Α.Π. 2302 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 04/08/2014 Α. Π. 54831 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 5 /2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 5 /2014 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 5 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 3/2/2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός Κηφισίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ.

Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ. ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ.622) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος. ΜΑΡΟΥΣΙ 21/8/2013 Αρ πρωτ: ΔΙ.Π/Φ920/36 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Aπ. Παύλου 12

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 95/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(περιγράφονται στο Παράρτημα Γ ) ΑΠΟΦΑΣΗ

(περιγράφονται στο Παράρτημα Γ ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4A8ΠΟΡΡΘ-Π5Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 88/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002413780 2014-11-19

14PROC002413780 2014-11-19 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14PROC002413780 2014-11-19 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.19 13:10:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 79Δ4ΟΟ-5ΘΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στο σήμερα..., ημέρα......, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/20/16-02-2015 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Τεύχος 3 από 5 Διεύθυνση Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΚΠ/ 3278/21-05-09

Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΚΠ/ 3278/21-05-09 Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΚΠ/ 3278/21-05-09 Πληροφορίες : Ν. Μέρμηγκα Τηλέφωνο : 210 7271435 e-mail : n.mermigka@dei.com.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΠ/90050 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 17/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 17/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 6-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 939 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 22/12/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ7ΛΛ-Τ3Ω 13PROC001614795 2013-09-11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002613634 2015-03-04

15PROC002613634 2015-03-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα