Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις"

Transcript

1 Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ε. Πυργιώτη

2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων που λειτουργικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται ηασφάλεια των ατόμων που τις χρησιμοποιούν, η ασφάλειατωνχώρωνπου είναι εγκατεστημένες ήδιέρχονται, καθώςεπίσης η ορθή και απρόσκοπτηλειτουργία τους. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και συσκευές, πρέπει να είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τους ελληνικούς και τους διεθνείς ισχύοντες κανονισμούς, να έχουν την κατάλληλη σήμανση και να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 2

3 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ο τρόπος κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθορίζεται απότους αντίστοιχους κανονισμούς. Θα γίνει αναφοράσε εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που χωρίζονται σε εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων και ασθενών ρευμάτων, υποσταθμούς υψηλής τάσης, εγκαταστάσεις φωτισμού, έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αντικεραυνικήπροστασία, κ.λ.π. 3

4 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Οέλεγχος και ησυντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αποτελεί βασικόπαράγονταγιατηναπρόσκοπτηκαιασφαλήλειτουργίατους. Οι εργασίες συντήρησης και έλεγχου θα πρέπει να διενεργούνται από κατάλληλα καταρτισμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Όλες οι εργασίες απαιτούν ειδικό εξοπλισμό για την ασφάλεια των εργαζομένων και όργανα κατάλληλα για τις ανωτέρω εργασίες. Πρέπει να εξασφαλίζεταιηαξιόπιστηεπικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας συντήρησης Ηπροληπτική συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνεταισύμφωναμετηνισχύουσανομοθεσία.. 4

5 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Γενικές οδηγίες Να μην εργάζεται κάποιος υπερωριακά σε επικίνδυνες εργασίες Κούραση αφαίρεση προσοχής ατύχημα Όχι εύκαμπτες καλωδιώσεις στο εσωτερικό των δομικών στοιχείων, έδαφος Επιλογή διατάξεων προστασίας βάσει μελέτης (ρελέ, ασφάλειες) Όχι ακατάλληλη επέκταση καλωδιώσεων / Όχι υπερφόρτιση δικτύων Εναέριες γραμμές-κίνδυνοι 5

6 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Γενικές οδηγίες Ενδεικτικόςεξοπλισμός (εργασίας-προστασίας) Πρέπει να συνοδεύονται από τεχνικές αναφορές ελέγχου/πιστοποίησης σύμφωνα με τους κανονισμούς (εθνικούς ήδιεθνείς) Μονωτικάγάντια, μπότες/ κατάλληληενδυμασία Προστατευτικά ματιών ή προσώπου/προστασίακεφαλής Κλειδαριές/σημάνσεις Ανιχνευτέςτάσης, όδευσηςκαλωδίωνκλπ Εξοπλισμόγείωσηςκαιγεφύρωσης 6

7 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Γενικές οδηγίες Διακοπή ήσυνέχιση των εργασιών λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες καιρικέςσυνθήκες Καταιγίδα-κεραυνοί Ισχυρήβροχόπτωση Ομίχλη Ισχυροίάνεμοι Ισχυροίάνεμοισεσυνδυασμόμεμεταφοράαλατόνερου, ρύπων Πολύχαμηλήθερμοκρασία Ειδική αντιμετώπιση για προστασία από πυρκαγιά ή σε περιπτώσεις κατάσβεσηςπυρκαγιάς 7

8 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Εργασίεςσεανενεργάηλεκτρικάσυστήματα Αποσύνδεση Αποφυγήανεπιθύμητηςεπανασύνδεσης Εξακρίβωσηαποσύνδεσης Γείωση Προστασίααπόεπαφήσεπιθανάενεργάτμήματα 8

9 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Εργασίες υπό τάση 9

10 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

11 Έλεγχος Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων περιοδικός έλεγχος Οι εργασίες/έλεγχοι ορίζονται σε αυτές που γίνονται ανά διαστήματα ως περιοδικός έλεγχος για την καταγραφή ηλεκτρικών παραμέτρων, θερμοκρασιών, λειτουργίας συστημάτων και σε αυτές για την προληπτική συντήρηση τωνεγκαταστάσεων. Ο περιοδικός έλεγχος περιλαμβάνει τα παρακάτω: Οπτικός έλεγχος κύριου εξοπλισμού Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού Οπτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων προστασίας Έλεγχος φωτισμού, πυρασφάλειας, σήμανσης, προστατευτικών μέσων Ακουστικός έλεγχος Καταγραφή κατάστασης εξοπλισμού 11

12 Έλεγχος Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προληπτική συντήρηση [Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD-384 (έως 1000 V AC και έ ως 1500 V DC)] Τα μέτρα προστασίας για ασφάλεια, αφορούν σε προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας, σε προστασία έναντι θερμικών επιδράσεων, σε προστασία έναντι υπερεντάσεων, σε προστασία έναντι μειώσεων τάσης, σε προστασία κατά την απομόνωση & διακοπή. Ενδεικτικές εργασίες συντήρησης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων : Οπτική επιθεώρηση, συµπεριλαµβάνονταςτην προστασία έναντι άµεσης επαφής και προστασία από πυρκαγιά Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης Μέτρηση της συνέχειας του αγωγού προστασίας Έλεγχο της προστασίας έναντι έµµεσηςεπαφής Λειτουργικό έλεγχο των διατάξεων διαφορικού ρεύµατος (RCDs) και των διατάξεων επιτήρησης µόνωσης (ΙΜDs) 12

13 Ενδεικτικές εργασίες συντήρησης πίνακα μέσης τάσης (1/2) Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών μέσης τάσης Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπτών Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων Έλεγχος μονώσεων πίνακα Μ.Τ. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μ.Τ. Έλεγχος ακροκιβωτίωνπίνακα Μ.Τ. 13

14 Ενδεικτικές εργασίες συντήρησης πίνακα μέσης τάσης (2/2) Έλεγχος ποσότητας και ποιότητας υγρού η αερίου (SF6) (IEC & IEC 61634, IEC 60376) Έλεγχος διακοπτών αερίου(sf6) (EN501187) Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μ.Τ. Έλεγχος γειώσεων πίνακα Έλεγχος έδρασηςπίνακα Έλεγχος προσβολής/προσβασιμότητας (IEC60529) Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (IEC 61000, EN 55011, EN55022) Γενικός καθαρισμός του πίνακα Μ.Τ. και περιβάλλοντος χώρου 14

15 Ενδεικτικές εργασίες συντήρησης μετασχηματιστών ισχύος (1/2) (IEC ) ΈλεγχοςστάθμηςελαίουΜετασχηματιστή ΈλεγχοςδιαρροήςελαίουΜετασχηματιστή ΈλεγχοςκατάστασηςκελύφουςΜετασχηματιστή Έλεγχος/αντικατάσταση silicagel Μετασχηματιστή Δειγματοληψία ελαίου για έλεγχο διηλεκτρικής αντοχής (IEC 60296) Έλεγχοςκαι συντήρησητωνακροκιβωτίωντωνκαλωδίων (IEC 60228, IEC 60947) ΈλεγχοςκαισυντήρησητωνμονωτήρωντουΜετασχηματιστή Έλεγχοςθερμοκρασίας ΈλεγχοςεξαερισμούχώρουΜετασχηματιστή Έλεγχοςελαιολεκάνηςγιατυχόνδιαρροές ΈλεγχοςέδρασηςΜετασχηματιστή 15

16 Ενδεικτικές εργασίες συντήρησης μετασχηματιστών ισχύος (2/2) (IEC ) Έλεγχος μετασχηματιστήξηρού τύπου (IEC 60276) ΕξωτερικόςκαθαρισμόςτουΜετασχηματιστή Έλεγχος/μέτρησημονώσεωνΜετασχηματιστή Έλεγχος/δοκιμήσυστημάτωνπροστασίαςΜετασχηματιστή Μέτρηση γειώσεων Έλεγχοισυσφίξεων ΜέτρησηαντιστάσεωνΜετασχηματιστή Μέτρησημονώσεωνκαλωδίωνμέσηςτάσης ΓενικόςκαθαρισμόςτουχώρουτουΜετασχηματιστήκαιπεριβάλλοντοςχώρου 16

17 Ενδεικτικές εργασίες συντήρησης πίνακα χαμηλής τάσης (IEC 60439, IEC 60947) Έλεγχος μετασχηματιστήξηρού τύπου (IEC 60276) ΕξωτερικόςκαθαρισμόςτουΜετασχηματιστή Έλεγχος/μέτρησημονώσεωνΜετασχηματιστή Έλεγχος/δοκιμήσυστημάτωνπροστασίαςΜετασχηματιστή Μέτρηση γειώσεων Έλεγχοισυσφίξεων ΜέτρησηαντιστάσεωνΜετασχηματιστή Μέτρησημονώσεωνκαλωδίωνμέσηςτάσης ΓενικόςκαθαρισμόςτουχώρουτουΜετασχηματιστήκαιπεριβάλλοντοςχώρου Μετρήσειςηλεκτρομαγνητικήςσυμβατότητας(EMC) πρέπειναγίνονταικαιστοπεδίοχαμηλήςκαιστοπεδίουψηλήςτάσης 17

18 Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (1/2) (IEC 62110, IEC EN EN 50519) Ταόριατίθενταιμεπολύμεγάλοσυντελεστήασφαλείαςκαιπροτείνονται τιμέςτουςγιαπαγκόσμιαεφαρμογή. Κάθεχώραδιατηρείτοδικαίωμαναθεσπίζειαυστηρότεραόρια. Οι μετρήσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων πρέπει να γίνονται από επίσημους πιστοποιημένους φορείς κάθε χώρας, λόγω του ότι απαιτούνταιειδικέςσυσκευέςκαιπολύεξειδικευμένοπροσωπικό. Τα αποτελέσματα τέτοιων μετρήσεων αξιολογούνται από επιστήμονες του κλάδου υγείας και προτείνονται αντίστοιχα μέτρα προστασίας και ασφάλειας. 18

19 Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (IEC 62110, IEC EN EN 50519) Ταόριαέκθεσηςεξαρτώνταιαπό: αναφορούντοκοινόήειδικάεξειδικευμένοκαιεξοπλισμένοπροσωπικό τησυχνότητατωνηλεκτρομαγνητικώνπεδίων τοσωματικόβάροςκαιτηνηλικία το αν φέρει κάποιος ενσωματωμένες ηλεκτρονικές διατάξεις (πχ βηματοδότες) Ανχειρίζεταιηλεκτρικόήηλεκτρονικόεξοπλισμόκλπ Το γραφείο μη-ιοντιζουσών ακτινοβολιών της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (http://www.eeae.gr/) είναι υπεύθυνο για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τις τεχνητά παραγόμενες μη-ιοντίζουσες ακτινοβολίες και φροντίζει για την παροχή σχετικής πληροφόρησηςσεκάθεενδιαφερόμενο 19

20 Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία Μη ελεγχόμενη παραμονή 100μΤ Ελεγχόμενη παραμονή 500μΤ Ύψος απο το έδαφος (m) Τιμή Συνισταμένης Μαγνητικής Επαγωγής (mg) 1μΤ=10mG Οριζόντια απόσταση (m) Ώρα 0,3m 0,5m 1m 2 m 1 10:00 2,1 1,7 1,9 2,8 12:00 3 2,3 2,2 2,4 14:00 3,4 3,8 2,1 2,2 1,5 10:00 3 2,7 2,3 3,6 12:00 5,2 5,5 2,5 2,7 14:00 5,2 4,6 2,5 4,2 1,7 10:00 3,2 3,3 5,7 2,9 12:00 3,5 4,6 3,7 2,2 14:00 5,4 5,4 3,9 5,9 20

21 Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 21

22 Ενδεικτικές εργασίες ελέγχου-συντήρησης συστημάτων φωτισμού Τα συστήματα φωτισμού είναι ποικίλα και διέπονται από πολλούς κανονισμούς που αφορούν σε αποτελεσματικό φωτισμό, από άποψη υγείας, ασφάλειας, εξοικονόμησηενέργειαςκ.λπ. Έλεγχοςγιακαμμένουςλαμπτήρες Έλεγχοςγιαλαμπτήρεςπουτρεμοσβύνουν Έλεγχοςγιακατεστραμμένους(απόβανδαλισμούς) λαμπτήρες Έλεγχοςγιαανοικτέςκατεστραμμένεςβάσεις Έλεγχοςγιαανοικτάηκατεστραμμέναφρεάτια Έλεγχοςγιατηνκατάστασητωνηλεκτρικώνκαλωδίων Μετάτονεντοπισμόαπαιτείταιάμεσηαντικατάστασηκαιεπισκευή. Περιοδικός έλεγχος ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης, για τους εσωτερικούς χώρους ετήσιος, γιατονεξωτερικόφωτισμόμηνιαίος. 22

23 Έλεγχος-συντήρηση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας ΕΝ (ΙEC) 62305(1-5), ΕΛΟΤ 1197/2002 Έλεγχος κατά την έναρξη των εργασιών της κατασκευής με σκοπό την εποπτείατης θεμελειακήςγείωσης ΈλεγχοςμετάτοπέραςτηςκατασκευήςτουΣΑΠ Περιοδικόςέλεγχος ανάλογαμε τοείδος τηςπροστατευόμενηςκατασκευής, πουθα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον, Έλεγχο αλλοίωσης και διάβρωσης των στοιχείων του συλλεκτηρίου συστήματος, τωναγωγώνκαιτωνσυνδέσεωνκαιτωνηλεκτροδίωνγείωσης, Μέτρηση της αντίστασης γείωσης, έλεγχο των επαφών και των ισοδυναμικών συνδέσεων. Έλεγχομετάαπόαλλαγέςήεπισκευέςλόγωπλήγματοςκεραυνού. Λήψη μέτρων προστασίας και περιορισμό του κινδύνου από τάσεις επαφής και βηματικέςτάσεις. 23

24 Μέτρα περιορισμού των βηματικώντάσεων 24

25 Μέτρα προστασίας από κεραυνούς (1/2) NLSI National Lightning Safety Institute Χρησιμοποιείστετελευταίαςτεχνολογίαςσυστήματαπροειδοποίησης Αποφασίστεαναστολήυπαίθριωνδραστηριοτήτων Κινηθείτεσεασφαλήχώρο, μέσασεέναμεγάλοκτίριοήμεταλλικόόχημα, όχικοντάσεμεταλλικέςεγκαταστάσεις, νερό, ηλεκτρικέςήηλεκτρονικέςεγκαταστάσεις, κάτωαπόδένδρα Επανεκτιμείστε τον κίνδυνο, αν περάσει μισή ώρα χωρίς δραστηριότητα, η περιοχή θεωρείται ασφαλής, μπορούν να συνεχιστούν οι εργασίες που διεκόπησαν Μόνον ένας ειδικός μπορεί να εγκαταστήσει ένα αποτελεσματικό ΣύστημαΑντικεραυνικήςΠροστασίας Μην ακουμπάτε ταυτόχρονα σε δύο μεταλλικές επιφάνειες, γιατί μπορεί ναγίνετεμέροςτουδρόμουεκφόρτισηςτουκεραυνού 25

26 Μέτρα προστασίας από κεραυνούς NLSI National Lightning Safety Institute «Θάνατοι» από κεραυνούς είναι τις περισσότερες φορές αναστρέψιμοι. Τακύριασυμπτώματαείναισταμάτηματηςκαρδιάςκαιτηςαναπνοής. Μάθετε ΚαρδιοπνευμονικήΑναζωογόνηση. Μπορείτε να επαναφέρετε στη ζωή θύματα από πλήγμα κεραυνού. Μην απογοητεύεστε, έως και 20 λεπτά χωρίς αναπνοή δεν επιφέρουν πάνταβλάβηστονεγκέφαλο. Μηνσταματάτεπριντοθύμασυνέλθειήπρινφθάσειογιατρός 26

27 Κατανομή θυμάτων από κεραυνούς στην Ελλάδα 5,4 θύματα/έτος θύματα/έτος Deaths field mount sea trees other Location 27

28 Παράδειγμα προς αποφυγήν 28

29 Λάθος να στηρίζεται στον ίδιο ιστό το καλώδιο ισχύος με το τηλεφωνικό 29

30 Αποτέλεσμα λόγω πλήγματος κεραυνού μη σύνδεση στον ισοδυναμικόζυγό του μεταλλικού δικτύου ύδρευσης 30

31 Καταστροφές συνθετικών μονωτήρων 31

32 Καταστροφές κεραμικών μονωτήρων 32

33 Καταστροφές σε τυλίγματα μετασχηματιστή 33

34 Καταστροφές σε υποσταθμό στο σεισμό του 1999 στην Αθήνα 34

35 35

36 Πλύσιμο μονωτήρων 36

37 Στιγμιότυπο κεραυνικήςδραστηριότητας 37

38 Ευχαριστώ για τη προσοχή σας 38

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ. Φωτεινή Γ. Πετκάκη. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ. Φωτεινή Γ. Πετκάκη. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ Φωτεινή Γ. Πετκάκη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Θεσσαλονίκη 2001 Περιεχόµενα ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ...3 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ...4 2 Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ...4 2.1 Το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΩΝ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΩΝ Προσδιορισµός επαγγελµατικού πλαισίου Φ/Β εγκαταστάτη και διαµόρφωση µεθοδολογίας του εκπαιδευτικού προγράµµατος PVTRIN Κατάλογος συχνών τεχνικών αστοχιών

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση επενδυτών φ/β συστημάτων, σχετικά με τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Καλώς σας βρήκα Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Ένα από τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια των Ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επικαιροποιείται μετά από 46 (!!) χρόνια Να παρουσιαστώ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού Μελέτες ραδιοεκπομπών-μετρήσεις Δρ. Ε. Καραμπέτσος Υπεύθυνος Γραφείου Μη-Ιοντιζουσών Ε.Ε.Α.Ε. Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Tηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: +1-425-951-1201 Εξουσιοδοτημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ ΚΑΙ ΦΑΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Αθήνα, Ιούλιος 2003 Εκδοση : 01 Ηµεροµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος, εμβαδόν,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν BlackBerry PlayBook Tablet %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%%*"*!&)%)"%*")&"*%*!&%&&)"&')!1 MAT-51597-019 MAT-51597-019 PRINTSPEC-021 SWDT43156-1235001-0525101357-019

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ π π π À À π π π º π ƒ π Το έργο συγχρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 25% από το Ελληνικό ηµόσιο και

Διαβάστε περισσότερα