ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Σπουδαστή Σταμούλια Π. Γεώργιου Α.Μ Επιβλέπων: Δρ. Ψωμόπουλος Σ. Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

2 ΜΕΤΡΗΣΗ Τ Ι Ε Ι Ν Α Ι Σ ΚΟ Π Ο Σ Η διαδικασία για τη λήψη πληροφορίας σχετικά με την τιμή ενός φυσικού μεγέθους Διατύπωση εμπειρικών σχέσεων σε περίπτωση που η θεωρητική ανάλυση κρίνεται ανεπαρκής Πειραματική επιβεβαίωση των θεωρητικών αποτελεσμάτων Καταγραφή και παρακολούθηση μεγεθών Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ Μ Ο Ν Α Δ Ω Ν Μ Ε Τ Ρ Η Σ Ε Ω Ν C. G. S. ( c m ), ( g r ), ( s ) M. K. S. ( m ), ( k g ), ( s ) S. I. ( m ), ( k g ), ( s ), ( A ), ( K ), ( c d ), ( m o l ) Αυτόματος έλεγχος διεργασιών 2

3 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ Υ.Τ. Λειτουργία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ Υ.Τ. Επακόλουθο αναπόφευκτων φαινομένων (Υπερτάσεις) Ο τομέας της τεχνολογίας των υψηλών τάσεων (Τ.Υ.Τ.) προσπαθεί να διαμορφώσει τα στοιχεία ενός δικτύου με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του Μετρήσεις σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις Υ.Τ. Διεξαγωγή εργαστηριακής έρευνας και δοκιμών σε μονωτικά υλικά ή συσκευές προς χρήση (διηλεκτρικές δοκιμές) 3

4 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ & ΔΟΚΙΜΙΑ Υ.Τ. Δ ι η λ ε κ τ ρ ι κ έ ς δ ο κ ι μ έ ς καλούνται οι καταπονήσεις με Υ.Τ. και υπό συγκεκριμένες διαδικασίες, δοκιμίων που προσομοιώνουν μονωτικά υλικά (διηλεκτρικά και κυρίως στερεά μονωτικά υλικά) Κ ύ ρ ι α σ τ ε ρ ε ά μ ο ν ω τ ι κά υ λ ι κά (και οι εφαρμογές τους) Συνθετική ρητίνη (στερεοί μονωτές, μ/στές, παρελκόμενα καλωδίων) Πορσελάνη (μονωτές γραμμών Υ.Τ., τερματικά καλωδίων εξωτερικής χρήσης, σπινθηριστές αυτοκινήτων) Γυαλί (μονωτές γραμμών Υ.Τ., TV, ακτίνες-χ, ραδιοφωνικές λυχνίες) Μίκα (μόνωση γεννητριών Υ.Τ., συλλέκτες μηχανών D.C.) Πολυαιθυλένιο (μόνωση καλωδίων) Συνθετικό καουτσούκ (εύκαμπτα καλώδια, καλώδια ακτινών-χ, αξεσουάρ καλωδίων) Χαρτί (καλώδια, μ/στές, κυλινδρικές επιστρώσεις στηριγμάτων) Το 95% του συνόλου των εφαρμογών καλύπτεται από τα παραπάνω υλικά 4

5 Τα βασικά επίπεδα μόνωσης σε κρουστική τάση είναι επίπεδα αναφοράς που εκφράζονται σε μέγιστη τάση με ένα πρότυπο κύμα όχι μεγαλύτερο από 1,2/50μs. Η μόνωση των συσκευών θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από το βασικό επίπεδο μόνωσης Διαβάθμιση των μονώσεων (Insulation coordination) καλείται η διαδικασία εξισορρόπησης μεταξύ του κόστους της μόνωσης και της αξιοπιστίας του συστήματος Τα μονωτικά υλικά Υ.Τ. είναι ακριβά, αλλά μια διάσπαση στη μόνωση είναι ακόμα πιο δαπανηρή Η τάση διάσπασης ενός συστήματος μόνωσης προσδιορίζει το άνω όριο της παροχής της τάσης που μπορεί να επιβάλλεται σε αυτό Η τάση διάσπασης δεν θα πρέπει να επιτυγχάνεται ή θα πρέπει να επιτυγχάνεται σταδιακά κατά τη διεξαγωγή δοκιμών Σε έτοιμες κατασκευές (Μ/Στές, διακόπτες κ.τ.λ.), οι τάσεις δοκιμής μπορεί να υπερβαίνουν τα 2000KV Για ερευνητικές δοκιμές σε απλά δοκίμια από μονωτικά υλικά, οι τάσεις δοκιμής κυμαίνονται συνήθως από 10~100KV 5

6 ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ Αναγκαιότητα υποβιβασμού των Υ.Τ. δοκιμής σε επίπεδα που επιβάλλονται από τη λειτουργία των οργάνων μέτρησης Χ.Τ. (βολτόμετρα, παλμογράφους), με γνωστή και σταθερή αναλογία εισόδου εξόδου. Γενικευμένη χρήση Κ α τ α μ ε ρ ι σ τ ώ ν Τά σ η ς για τη μέτρηση A.C., D.C., ή Κρουστικών Τάσεων Απλότητα Κατασκευής Κύρια μέρη τους είναι: ο Β ρ α χ ί ο ν α ς Υ. Τ. Συνδέονται τα άκρα της συσκευής παραγωγής υψηλών τάσεων (Γεννήτρια παραγωγής κρουστικών τάσεων) ο Β ρ α χ ί ο ν α ς Χ. Τ. Συνδέονται τα άκρα της συσκευής μέτρησης χαμηλών τάσεων (Βολτόμετρα ή Παλμογράφοι) 6

7 Ε Ι Δ Η Κ ΑΤΑ Μ Ε Ρ Ι Σ Τ Ω Ν ΤΑ Σ Η Σ Οι καταμεριστές τάσης αποτελούνται από αντιστάσεις, ή πυκνωτές, ή κατάλληλους συνδυασμούς αυτών των στοιχείων Διακρίνονται σε: Ω μ ι κ ο ύ ς καταμεριστές Χ ω ρ η τ ι κ ο ύ ς καταμεριστές Μ ι κ τ ο ύ ς καταμεριστές - πυκνωτές και αντιστάσεις σε συνδεσμολογία σειράς - πυκνωτές και αντιστάσεις σε παράλληλη συνδεσμολογία - πυκνωτές και αντιστάσεις σε μικτή συνδεσμολογία Ο λόγος μεταξύ της αρχικής τάσης εισόδου και της προς μέτρηση τάσης στην έξοδο του καταμεριστή καλείται σ χ έ σ η κα τ α μ ε ρ ι σ μ ο ύ k 7

8 Ο Β ΡΑ Χ Ι Ο Ν Α Σ Χ. Τ. Ο βραχίονας Χ.Τ. παίζει σημαντικό ρόλο στην απόκριση ενός καταμεριστή, καθώς και στην ποιότητα της μετρούμενης τάσης Παρέχει μια δομή ισοδύναμης σύνθετης αντίστασης με αυτή που παρουσιάζει ο βραχίονας Υ.Τ. Απλοποιημένα ισοδύναμα κυκλώματα για την προσαρμογή της σύνθετης αντίστασης του καλωδίου σήματος : a) Ωμικοί ή μικτοί-παράλληλοι χωρητικοί καταμεριστές b) Απλή προσαρμογή χωρητικών καταμεριστών c) Αντισταθμιστική προσαρμογή χωρητικών καταμεριστών d) Απλή προσαρμογή αποσβεσμένου χωρητικού καταμεριστή 8

9 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Μ Α Γ Ν Η Τ Ι Κ Ε Σ Π Α Ρ Ε Μ Β ΟΛ Ε Σ Τα σύγχρονα συστήματα μέτρησης Υ.Τ. έχουν μεγάλες φυσικές διαστάσεις, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία παράσιτων στοιχείων που επιδρούν στα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά Η αύξηση των τάσεων δοκιμής δημιουργεί απαιτήσεις για μια επαρκή απόσταση μεταξύ των συστημάτων παραγωγής και μέτρησης με αποτέλεσμα να παραμορφώνεται η ποιότητα τόσο της παραγόμενης όσο και κυρίως της μετρούμενης τάσης Περαιτέρω αιτίες που επιδρούν στα συστήματα μέτρησης είναι γενικότερα: Η θερμοκρασία (μεταβολή της ειδικής αντίστασης, της διηλεκτρικής σταθεράς και της μαγνητικής διαπερατότητας των παθητικών εξαρτημάτων του συστήματος) Η υγρασία (όπως και η θερμοκρασία, αύξηση των διαταραχών που οφείλονται σε χωρητική σύζευξη) Ο θόρυβος (εξωτερικός με φυσική ή τεχνητή προέλευση, εσωτερικός ή θερμικός θόρυβος οφειλόμενος στην τυχαία κίνηση ηλεκτρονίων εντός των αγώγιμων υλικών) 9

10 Τ Ρ Ο Π Ο Ι Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Μ Α Γ Ν Η Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β ΟΛ Ω Ν Για τη μείωση της επίδρασης των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές όπως: Η τοποθέτηση των οργάνων μέτρησης σε θωρακισμένο μεταλλικό θάλαμο (κλωβό Faraday). Η τροφοδότησή τους από το ηλεκτρικό δίκτυο γίνεται μέσω μετασχηματιστή για την επίτευξη γαλβανικής απομόνωσης και φίλτρων αποκοπής υψηλών συχνοτήτων Η θωράκιση του τμήματος Χ.Τ. του καταμεριστή Η χρησιμοποίηση συστήματος γείωσης με χαμηλή αντίσταση και αυτεπαγωγή Η τροφοδότηση των οργάνων μέτρησης μέσω καλής ποιότητας καλωδίου διπλής θωράκισης, τοποθετημένου εντός μεταλλικού σωλήνα κατά προτίμηση χάλκινου Η γείωση του μανδύα του καλωδίου μέτρησης σε πολλά σημεία κατά μήκος της όδευσής του 10

11 Προκειμένου να επιτευχθεί Αύξηση της αυτεπαγωγής του μανδύα του ομοαξονικού καλωδίου μέτρησης Μείωση της αμοιβαίας επαγωγής μεταξύ του καλωδίου και του κλάδου Υ.Τ. του συστήματος μέτρησης εφαρμόζονται οι ακόλουθες τεχνικές μέθοδοι: Περιέλιξη του καλωδίου σε σιδηρομαγνητικό πυρήνα για αύξηση της αυτεπαγωγής του Διέλευση του καλωδίου μέσα από σιδηρομαγνητικούς δακτυλίους για αύξηση της αυτεπαγωγής του Το περίσσευμα του καλωδίου περιελίσσεται σε "κουλούρα" για αύξηση της αυτεπαγωγής του Το καλώδιο τοποθετείται στη μικρότερη δυνατή απόσταση από το έδαφος, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κλειστός βρόχος μεταξύ του γειωμένου μανδύα και της γείωσης του χώρου 11

12 Ε Π Ι Δ ΡΑ Σ Η Τ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Θ Ο Δ Ω Ν Σ Τ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η Τ Ω Ν Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Μ Α Γ Ν Η Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Ο Λ Ω Ν Οι τεχνικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι απλές στην εφαρμογή τους και έχουν μικρό κόστος Το αποτέλεσμα που μπορούν να επιφέρουν είναι σημαντικό όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στην ακόλουθη καμπύλη βηματικής απόκρισης ενός μετρητικού συστήματος Στην καμπύλη α φαίνεται το σύστημα πριν ενώ στην καμπύλη β μετά τις τεχνικές βελτιώσεις 12

13 Α Ν Α ΛΥ Σ Η Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ ΟΛΟ Γ Ι Ω Ν Κ ΑΤΑ Μ Ε Ρ Ι Σ ΤΩ Ν Στο πλαίσιο της μελέτης και σχεδίασης των καταμεριστών, αναλύθηκαν διάφορες συνδεσμολογίες καταμεριστών τάσης Δύναται να χρησιμοποιηθούν προς επίτευξη της επιθυμητής συμπεριφοράς ανάλογα με την περίπτωση της κάθε συνδεσμολογίας Για κάθε συνδεσμολογία από τις 11 συνολικά που μελετήθηκαν υπολογίστηκε η σχέση καταμερισμού k, το μέγιστο απόλυτο σφάλμα Δk και το μέσο τετραγωνικό σφάλμα mk Τα αποτελέσματα της μελέτης συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα 13

14 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟ ΓΙΕΣ 1 και 2 14

15 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟ ΓΙΕΣ 3 και 4 15

16 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟ ΓΙΕΣ 5 και 6 16

17 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟ ΓΙΕΣ 7 και 8 17

18 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟ ΓΙΕΣ 9 και 10 18

19 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟ ΓΙΑ 11 19

20 Σ Υ Μ Π Ε ΡΑ Σ Μ ΑΤΑ Οι καταμεριστές τάσης αποτελούν στις μέρες μας τη σχεδόν γενικότερα χρησιμοποιούμενη μέθοδο για τη μέτρηση Υ.Τ. Η επιστήμη της Τ.Υ.Τ. κατά τη μοντελοποίηση συστημάτων μέτρησης Υ.Τ., λαμβάνει σοβαρά υπόψη όρους όπως: διηλεκτρικές δοκιμές, τάση διάσπασης, βασικά επίπεδα μόνωσης, διαβάθμιση των μονώσεων, καταμεριστές τάσης, βραχίονας Χ.Τ., ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, σχέση καταμερισμού, μέγιστο απόλυτο σφάλμα Π Ρ Ο ΤΑ Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Μ Ε Λ ΛΟ Ν Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Μελέτη της τυχούσας επίδρασης του υλικού κατασκευής των δοκιμίων Υ.Τ. στη σχέση καταμερισμού της μετρητική διάταξης Κατασκευή δοκιμίων Υ.Τ. και μελέτη των διηλεκτρικών καταπονήσεων σε αυτά Κατασκευή δύο καταμεριστών Υ.Τ. εκ των οποίων ο πρώτος θα αποτελέσει εποπτικό μέσο διδασκαλίας και ο δεύτερος μια στοχευμένη λειτουργική διάταξη του νέου Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων του Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σ α ς ε υ χ α ρ ι σ τ ώ γ ι α τ η ν π ρ ο σ ο χ ή κ α ι τ η ν υ π ο μ ο ν ή σ α ς Υ π ά ρ χ ο υ ν ε ρ ω τ ή σ ε ι ς ; 20

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (Α.Ε.Μ.:3207)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (Α.Ε.Μ.:3207) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικεραυνική προστασία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Αντικεραυνική προστασία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντικεραυνική προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα

Διπλωματική εργασία με θέμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική εργασία με θέμα Κατασκευή εργαστηριακού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών:

Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία φωτοβολταϊκών γεννητριών έναντι υπερτάσεων

Προστασία φωτοβολταϊκών γεννητριών έναντι υπερτάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προστασία φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ. Του Π. ΚΟΥΚΟΥ Έκτακτου (Καθ. Εφαρμογών)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ. Του Π. ΚΟΥΚΟΥ Έκτακτου (Καθ. Εφαρμογών) Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο ΕΚ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ ΥΜ Α Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α :Η 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Του Π. ΚΟΥΚΟΥ Έκτακτου (Καθ. Εφαρμογών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Νοέμβριος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρακτηρισμός Κρουστικής Ηλεκτρικής Εκκένωσης σε Μονωτικά Έλαια»

«Χαρακτηρισμός Κρουστικής Ηλεκτρικής Εκκένωσης σε Μονωτικά Έλαια» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Σ. Η. Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 6: Στερεά Μονωτικά Γήρανση και Διάσπαση. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 6: Στερεά Μονωτικά Γήρανση και Διάσπαση. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υψηλές Τάσεις Ενότητα 6: Στερεά Μονωτικά Γήρανση και Διάσπαση Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Ηλεκτρολογίας

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή εργασία: Θέμα: Μελέτη θερμικής συμπεριφοράς τριφασικού μετασχηματιστή. Study of thermal behavior of a

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μερζιώτης Ι. Χαράλαμπος (Α.Μ. 35732) Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ανίχνευση και επισκευή βλαβών σε καλώδια μέσης τάσης Επιβλέπων Καθηγητής: Σπουδαστής: Δρ. ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Επίκουρος Καθηγητής ΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Φεβρουάριος 2012 Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης Επαγωγικής Θέρμανσης Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης " Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης  Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Διερεύνηση διηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δυναμική συμπεριφορά συστήματος καλωδίου και μετασχηματιστή διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΣΕΩΣ ΓΚΑΤΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΕΜ: 3310

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΣΕΩΣ ΓΚΑΤΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΕΜ: 3310 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΣΕΩΣ ΓΚΑΤΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΕΜ: 3310 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΡ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ H/Y ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Π. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ

Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελένη Ι. Καραντώνη Επιβλέπουσα : Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Επιβλέπονες Ιωάννης Αθ Σταθόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δοκιμές VLF σε καλώδια ΜΤ. Παπασπύρος Σ. Βασίλειος ΑΕΜ : 4645. Επιβλέπων Καθηγητής: Παντελής Ν. Μικρόπουλος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δοκιμές VLF σε καλώδια ΜΤ. Παπασπύρος Σ. Βασίλειος ΑΕΜ : 4645. Επιβλέπων Καθηγητής: Παντελής Ν. Μικρόπουλος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Δοκιμές VLF σε καλώδια ΜΤ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα