ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ"

Transcript

1 9()1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑβΙΙΝΛ ΑΡ.8ΜδΧ ΨΥΑΑΟΥ 28 ΦΕΒΡΟΥΑριον 1987 Ι -ΤΕΥΧΟΣ ΑΕΥΤΕΡΟ Ι 99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΥΙΙΓΙΚΕΣ ΑΠΟΙΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΔΣΕΙΣ ΚΑΙ εγκρισεiσ ΑίΡΙιι9-. Φ. 670Ι47ιJ8'I (1) ΚJό'PIωσ'Tι ΚΙαiΤ,ΖΡΤΙi01'I%'Jτlων Π cvl~y,..w'j Α'((J)'I:"J1!ι~ν Ε,ο,'ιικ;ή;, ΑντΙσταση; ΙΧΠ1ό t'f'ιl'l Π ρ!ω~'ciμο/).μ: α E~: ';'? vτ.ή Κ ρ': σε ως Ά τόι:.ι Cfρ-Θ-ρ,Qι:> 9 τσυ ιαρι-θ-. 13ι79/8i3 Π. ΔI't'o; (Φ!Ε\Κ ΑΙ 136)Τ'f'ιI~ :NίOμ!α:ρ.ιx~αις A/Θ-ιrιιώ '1'. '".,. K~ρωι~'Ij, r/jixτ,χρησ 9ΙέΝ't'ω'l.Π ('II2;-/J(J)V Α'j/(J) νιaτώ'ι ίe!sν :-ι.ής lα:ντiίο'τ,~σ'tjς α>πιό τ.υ)'1 Π,?ωτο;δl~.sμcα&:ΙΤΡΟ';:1Ίj Κρ::;<;ω<;',"OιιJ ιxp'l9p<l'ij 9 'τοi) αρ.ι19ο. 317'9/83 Π. ΔI-::v; (ΦΕΚ Α' 1'36) ΤO'lJ; NOIjJ<a.pxf,IX; ΔiJιτι.κιής ΑΗικής..,... ". 2 TΡOι1toπoιί''φη IXI7t'Oq;'~~wv ταυ TIΠ,oIiJIPYou FJ.9'ItY.";; 'AIlJuvIX; «Κό,ριω!σ'η ~αιτ:αρlτισ'l9jsiνi~ω', Π I'JJ2t/JWIV Aγω'ι:~τ(:)'I'.!D8vtκής Α"Ιιτίστασ'f/ς «r.tιό τις Πρωτ~δ,~.ι)ί,J.ιες I~π:τρ'oΠ'έi;1 ;Κ,ρ;ίΟ'εlως 't10 ' 1) ~F..,9p(ll:> 9 ~QιI) Π.Δ. 3i79/8J" Aν'~,εO''η τol-q; o,~xχείρ:~ς τω ~PIXi'rc,y.o,6 Π 7.ι3:)Ι.ο,6 Σ'τ.:x ~~ μ,w ~I'tJI; σ~* ΊΊρl&πιsζΙX n;ς Ελλά'θας 4 AJνώΘ-Ιεσ't],,/ης Οια:-,4ε.Ιρ'ισης ~ol) Κ;fiα;η'I:~U ΒΡΟ$IΨΟ'Ι"t"iτ.:,:ΧΥ.οU ~τlx'ι9μoό ΣΙUκ.eώ" (~cιμ.oιό Θίεισljl:χιλ<lνί-ι. /j'ς; ττη,', Ί'~&π'εζα Τ'η; Eλlλl~~ια.ς. "...,..., '"... ;) K~Oιρ.ισμ6ις Τ.Υις ΚΡ'α/τιΚΙfιjς,χι>ρ'tjryίιχς για το οα. έτος 1987 rjwνεc:3ιικ.ό Αογ/σ'ψ; ~.x'i9''iji't'' lκiής Π,ρlά'I~~ας,.,..,. β " Ε " np~ιp:rιr στα 1\' 'lπκ' 'α'π1οψ,οι,τ,ων "ΙμιεI~ων' τεχνιl'μι)ν Ι :κ.α,ι ε- 'iι'α'ί:fε~ατl~ων σxo}jijn παιλ:χι(jιί -cu'πioij '" Ι Σχoιλt~ς Afι9iληΤ ' t rκέ ς, :ΘκιaI'f'ι[λώ.O'ιε' ζ. '" '" ".,... S X~ρ,«'ΚιΤYιlρισμiός ως ιισ!'t'ιψιiκιw Οι α;τ't/ρ'ιίiτ.έο:.ι ;JN'rf,J.$[O:i t'jo'j σ'πιηοο ι3'ivυ.i't'φίας Ν. ΒαQ'ιiλiα!ΚΙόiΠ~:.ιλ,()1) στ η ΔροlΟ'ιά A~ χatα;ς. '"....,... ', '"... 9 A':ν'~ιrrι.ρ6'τ'φ'η E1ϊnΤΙΡΙQ>ΠI'ής Ρ'!Ι'SνJίσοεlω ς Φt}Ρ ~ ο,εhf ο-ρ Τ ώ,::ϊιε ων Λιμ~ν'()ς Π\J SΊΧΎορoεlil~\)j, Ν. Σi&μοu'......,. '",.. 10 ΔlορβΩΣΕΙΣ Σ.ΛΑ8Α'ι'Ω8 Δι~ρ'l9'ωσ't] σ,φiοολμ:χοτος στitμ 36889/ α1\"άφ:χσ'l) το:> JIίI'. &ιωιτεριχ:ών (Φ:Β.J\: 808!ΒΥ'86,). '" ".... '.11 ΔCGρ'l9 lωά-η σφάλμοο';10ς a't"/j 19299V, α7':όφαο"η ':''J!:> :Τπ. Εσωιτεριιχ.ώ, (~ 800/iBI/86). "...,... 1~ Δ~όρ,f}.ιωσ''Ι'Ι a'ψάλμ!ιχ''t':ο;ς Ο'Τ,l,l Φ. 2 i 3 l/i2 48 Ι/7. 9, 86 α'πclφl:χσ"l) ΤΟ:> Υπ. ~Ύ:ε,ί~ς, ΠiPιό'Jοlιαις κ.αι Κοιινων, Ασ9:Υ.λi~εω/l (~ 748(ιΒ/31.10.ι86), ",. " 1R Διδρ-Θιωσ-'η Qiφoo/ψ,lXτoς σ'τ'f'ι1y αiπόιpιxιt1ι'η Ι846υ4,12.8ϋ toi) Νομάρχη li{jjα:.e.!α~ (ΦΙΘΚ 920fB!86)..., Κίιρωση καταρτισθέντων Πινώαον Αγωνιστών Εθνιχ-f}ζ Αντίσταση; από 'C"fJv Πρωτοβάθμια Επιτροπ-f} Κρίσεως του άρθρο 9 του αριθ, 379/83 Π.Δ/ΤΟζ (ΦΕΚ Α' 136) τ/ς Νομα.ρχίοι;ς ΑΘηνών. Ο ΥΠΟΤΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΎ'ΝΑΣ Έχο'lτα.ς uπόψίj τις Οια.τάξεις : Tou Ν. 1285/82, του Π.Δ. 379/83, ΤΊjς 072.2/7/Γ1564/ κoιν~ απόφαση του Πρωθuποuργού χα.ι του Ανττπροέδρου τl)ς ΚuβέρνΊjσ1Jς κocι Ύ'ποuργοίι Εθνικ-f},;'Αμυνω; κα.ι ΤΊjν από 19.'1.87 εισ-rrυίjcιίj τ/ς ΔΕΠΑΘΑ/ΓΕΕΘΑ, αποφασίζουμε : TΊj'! χύρωσίj των από Δεκέμβριο 1986 χα.τα.ρτισθέντων Πινακων Αγωνιστών Eθνιχ~ς Αντίσταση; από τ/ν Πρωτοβάθμιοι; Eπιτρoπ~ Κρίσεως του ιxpepou 9 του οι;ρ. 379/83 Π.Δ/τος ΤΊJς Νομα.ρχία.ς AθΊjνών βάσει των α.πό Δεκέμβριο 1986 αποφασεών τ/ς που χα,τα.xωρ~θίjχocν στα. υπ' αριθ, 34, 35, 36 κα,ι 37/86 πρocχτιχά ως και των ocπό κα.~ ίχπ6φάσεων ΤΊjζ 1Ίjζ Δευτεροβαθμιατ; Επιτρσ Π~ζ Κρίσεωτ 'tou άρθρ. 11 του Π.Δ. 379/83 του ΓΕΕΘΑΙ ΔΕΠΑΘΑ που χα.τα.xωρ ~θίjχα.ν στα. υπ' αριθ, 6 κα.ι 7/86 πρα,κτικά. Με τις πιο πάνω αποφασε«; αναγνωρίσθηκαν ως α.γωνιστέτ; ΤΊj'; Eθν~Κ~ζ Αντίσταση; οι :, Αντωνακόπουλτ»; Δτονύσιο; του Γεωργίου χα.ι τ/ς Τασίατ, γεν. το 1913 στίjν Αμocλιάοα, Ηλεία.ς. Bα.σιλάχΊJς Μιχα.-f}λ του Εμμα,νοu~λ κα,ι ΤΊjς Σοφίατ, γεν. το 1927 στον Πεύκο Βιαννου Ηρακλείου. Δια,μα.ντάχος Θάνος του Αθανασίου κα.ι τ/ζ Μα,ρίοι;ς, γεν. το 1923 στ/ν Aθ ~να. A;-τl.κ:~ς. '. Ια.χοι;ρέλος ΗλΙα;ς 'tou ΡΙζοu κα-ι ΤΊjζ ΕuθuμΙα.ς, γεν. ':' στα, Μα.ριολ&τα, Πα.ρνα.σσίΟα.ζ ΦωκίΟα,ς. Κocτσα.ρ6ς Χρ-f}στος <ou Θεοοοσίοu χα.ι τ/ς Μα.ρία.ς, γεν: το 1924 στ/ ΔΡα.κ6τΡUΠα, Κα.ρΟίτσα.ς. Κα:νοιόγλοu Ευάγγελος 'tou Εμμα,νοu~λ κα.ι ΤΊjζ Μοφίοι;ς, γεν. το 1914 στ/ Λέρο ΔωΟεχα.'1-f}σοu. Λocγάκος Πολύοωρος <ou Στocύροu χιχι ΤΊjς Πα.να,γιωτίτσα,ς, γεν. το 1925 στ-ι)v Kα;στάν~α. ΛocχωνίιΧς. Μπονάρος ΔΊJμ~τριoς 'tou Στα.ίιροu κα.ι ΤΊjς Χριστοφίιλης, γεν. το 1911 στ/ MΊjλέα. Mεσσ1JνΙoι;ς. ρουσσος IωάννΊjζ 'ou Κων/νοu κα.ι τ/ς ΠολuξένΊJζ, γεν. το 1927 στ/ν Aθ~να. Aττικ~ς. Σκου'ιτζος Xρ~στoς του Πocνα,γιώτ/ χα,~ τ/ζ Κuρ~α,κοUλα.ς, γεν. το 1920 στοuζ Γocργα.λLάνοuς ΤριφUλίocς Mεσσ1JνΙα.ς.

2

3

4

5

6 906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) Το ανωτέρω νoμ~κό πρόσωπο θα εξιιπη~έτειτ,α~ από ":1)'1 Τράπεζα τ/ς ΕλλιΧ30cς (Υποκ/μιΧ Θεσσιχ.λονΙκη<;),,-- Η παρούσα απόφαση να 31)μοσιευθεΙ στην Εφημερίδα της Κυβψιήσεως. " ",,"'""",, Αθήνα, 21 Iocvou~ptf?U :1987 ~ε εντολή 'rποuργοu Ο Διευθυντής EΠ.,,~\~TΣ9PIΔAΣ : κ,~:l8-c,ρ'tlσ;μ;6ς, :Ί'~ς κp~τιy.'ι\~ Χορηι(,;ς "'(1il:): το ΟΙΙΥ. 'iτος '1987, στον: E~?~κό Λογαριασμό Μαθητικής Πρόνοιocς.', 'ο (6) ΟΙ 'rlloyproi,,,oikono~iκωn' ΚΑΙ ', ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ'& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,' "ΕχονΤιΧς" υπόψ'η '.: Ό, " " 1. Το Ν.Δ., '187'2/42',~Ι~pιισYι οργoc'ιισμου Mlxθ-ητι~ής Π pόνo~ocς»: ",,,, 2. Το Ν.Δ. 1257(49 «υπαγ~ύήτoυ Οργανισμού Μ,χθψικής Πρόνοιας στο 'rll.e.ll~g.». '3. Το' Ν.Δ. 4920/63 «XUpwcrYj τ/ς αριθ, 142/62 Π!Σ θέματα πού αφορούν τον, Ει3ικό Λογαριασμό ~ιxθ1)τικής Πρόνοιας». ', '4. Το Π.Δ. 147/ «Οργα.νισμός Κ1Ό του 'rll. Ε.Π.Θ.». 5. Το Ν. 967/79 «ρύθμιση θεμάτων ΚΕΜΕ ΚIΧΙ προσωπικό της' K.'r. του 'rll.e.n~g.»: 6. Τον Α.Ν. 585/68 «για καθορισμό ύψους κρlχτικής χορηγία.ς προς Eι~ικoυς, Λογαριασμούτ; κλπ.». 7. Το αριθ, 496/74 Ν.Δ. 4 «για λογιστικό Ν.Π.Δ.Δ.» και αποφασίζουμε : ΚαθορΙζουμε 1-1) χορηγια του 3ημοσίοΙJ στον E~3ικό ΛογΙσμό ~ocθ1)τικ'ής Πρόνοιocς στψ ΤριΧπεζα της ΕλλιΧ3ας για το οικ. έτος 1987 'στο ποσό των ~ριxχμών εξήντιχ πέντε εκατομμυρίων ( )." Η 3ιχπάν1) αυτή θα βαρύνει τ/ν πίστωσ-η του προϋπολογισμού -ΤΟι) La~ou οικονομι,κ-ο-ύ-!kους της κ.'r. ΤΟι) 'rll. Ε.η.Θ. (φορέας 610 ΚΑΕ 2349). """ ". ' Π απόφαcr1j αυτή να 3'ημοσιεuθεί στ/ν Εφ'ημερι3i τ/ς Κυβέρνησης.,... ~θήνιx;' 2? Ά 'IOΙVOUiXplOU 1987.' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΔΗΜΗΤΙ'..Ι:.' TI:OBO'Λ.~ ΥΠΟΥΡΓοί ΕθΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ θρησκευματων, ΑΙΙ.,ΩΙΙΗΙ: ΤΡΙΤΙ:ΗΙ:.' Λρι~-, 114i/931j671 "Σχ~λϊχ.ές. Αθλήτι'κές ΕκοηλΙ:)σείς: Ο γπογργοσ '. ΑθήνΙΧ, 13 Νοεμβρίου.1986, Ό.(8,'1 ΕΘΝΙΚΗΣ I1ΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 'Εχοντ;ς uπόψη το OCρθρο 47 παρ. 2'του Ν.1566/1985 «Δομή κα,ι λειτουργία τ/ς Πρωτοβάθμια; και ΔεύτεροβOCθμιιχς Εκπα.l8εucr1jς'και ocλ),ες 8ιατOCξεΙζ» (Φ. ΚΚ ), αποφασίζουμε : 1. Κ&.θε σχολικό έτος σε όλα. τα. σχολεία Τ1)ς ΠρώτοβOCθμια,ς 'ΚOCΙ ΔέΙJτεΡοβocθμιoc; EκπocΙ8ευerΊjς 3ιεξocγoντoc~ σχολιυ.οί ocγώνες (εσωτερικόι-npμoύ~πανελλήνιo.ι ),~ σ' τρόπος-τόπος-ημερομίjιjίoc-:-α,θλ-ηματιχ. x!jc.~ }toc~e θέματου α.φοριχ τ/νοργocνωσ'η-aιεξοιγωυίι-α,νϊχχ,~ρυξίj ν~x.yjτών χri.θορίζεται με απόφαση τ/ς Διεuθυνcr1jς φυ.σιχ'~ς ΛΎeι>γfις ΤΟυ'γΠΕΠΘ. 2. Μέ ιχ,πόφcχ.ση του Ύ'πουργ6 1) Π!iι3έια.ς XIΧL'-~P1)crxeUμOCτων χocθορίζετoc~ η εγγραφή μα-ς σε Διεθνείτ 'ιχ,θλητίκές ομοσπονδίετ, η ό,ιοργocνωq'!j. -~ 'Ι) συ~~:rοχ1ι σε Διεθνείς σχολικούς ιχ,γώνες." Με. απόφαση του Υπούργού Παιδείατ κα.ι ΘρησκευμOCτων ακυρώνονται ά.ποφιχσείς της Κεντρικής Οργιχνωτικής EΠ'ΤΡOΠ'~ς που αφορούν Τ'ην τελ~κ'ή tpιxcr1j των l1ocνελλ-ηνίων αγώνων...' " '....' ::.'. 4, Με απόφαση του ΤπουΡΎού Πσ.ι8εΙιχ,ς xocl. Θρησκευμocτων κα:θοριζονται. το όψος XOCL Ο τρόποτ; κα,τα,βολ'ής τ-ης οικονομικ-ής 8α,πάνης γιοι, οργα,νωτ'ικά έξ03α" - συν3ρομές, οιocτροφ'ή, Οια.μον-ή, 3ιocκΙνηcrYj, ενοικιocσ-η α,θλ'ηταών χώρων, προμήθειοι α,θλ-ητικοό υλικού, 3ια,φ'ήμιcr1j,.α,μοιβές καθη Υητών γιoc πρόσθετη εργασία, συνοδών, 3~α,Ι'τ/τών, κριτ6}ν,,,, 'θ 'λλ ~, γιατρών, ΟΡ:Υocνωτικων επιτρόπων Υ.οιι κα ε α 'η οα,πανη σχετική με ocθλψlκούς σχολυωότ; οιγώνες.. Η απόφαση rj.υτή να, κυρωθει με Νόμο XOCL '.01'1. 3Ύjμoσιευθεί. στην ΕφημερΙδα, της Κuβερν'ήσεως., Ο ΑΝΤΩΝΗΙ: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΤΙ:Η:Ε (91) _, Χα;Ρ.~Υ."'t1ρισ.μ);ς ως τστορι"ι.()οό ~ια;τ't1'ρ't1,'tiέοu μ-1't1lj!ε.ί,ο,u,'~.,j σ'iι:ιτιοu ιιaιοκτ'φ(,α;ς ιν. ΆBilat~ilrι..b1t'otiMI),:;Τ'tιι Δp~ι~ Alxa1~ς... ~... ~.' - Η. γnουργοσ ΠΟΛΙΤΙΣΜογ, Έχο'lτl~~ uι;:όψ't):. 'ΕγγραφΊι' στα ΜΠΚ απ~ψoίτωνμέσων τεχνιχ(;})) κοιιεπιχγ '. γελμcι.τικών σχολών παλαιού τύποu;' '-, - Ο ΤΠΟ'rΡΓΟΣ.' -ΕΘΝiΈα-iΣ' Ά ΠΑΙΔ:ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕ'rΜΑΤΩΝ : :Εχον".ιχς.-υπόψΊJ:Ά ης - a~ιχτ&ζεtςr_-τq\) άρθρο.υ 71-/Πα-Ρ. 1 περ. ε του Ν. 1566/85, αποφασιζουμε: ' -ΟρίζΟ;1;)με> ό:ι-ι -. οι ιχπόφοιτοι Των μέσων' τεχν~κί~ν. κocι επαύυελμόι,\ικών (Jχολ&)ιj παλα.ιοό τόπου, οι.οποιες καταρ, -'ζ~oψ~αy. μ~;τo _Ν. 576ρ7,. μπορούν να φοιτοόν στιχ μετoc.λuκε~cι.κoc,πρoπoφoισκέi.ιαστ~κoc κ~ντρα για.να. πρ-οετοψ.αστούν γιoc Τ1)ν εισα.γωγ'ή τους, ύστερα ocπό συμμετοχ'ή 'στις rεν~j:tές.εξετocσεις, σε τμήμα.τα των, ΤΕΙ κocι στ'fj'j ΑΣΕΤΕΜ Ό+Υιζ ΣΕΛΕΤΕ... Aθ~να., 2~] IΧvouΙXPLou' ο' ΑΝΤΠΝΗΙ: ΥΠΟΥΡΓΟΣ' ΤΡΙΤΙ:ΗΙ: " 1. Τlιςδ'ιατ&:Ι;r;;iς :,;) Ψ<:Ι:JΝ. 15/58Vι85 {('1tIe pi ΠUΙδ~ρ'l'tί... :;'/ίς, 'It:Χι Κl)δ~ρ'l''Ι)τι'l.ώ'ί Ο?Ύάν,ω.'ι» 'ίoo:j Ζftπι.ο~ιεu.Θ-''tj7Jε στο Φ'Ε'Κ: 13'7/τ,Α! β) T'o:J ά-ρ.s.ρο:j 52 τοl) Ν. 5i3M/1932, «'1t:ep: ΑΡΖ:Ζι'οτήτων)). γ) T,Ijo:J Ν.. 14,69/'50' «(",-ερ' προστασίας SioirI.oή; Υ.αΤ'r)C)'ο'ρtας ΟtΜ,Cο!J.-ΙΙμιΟΟτιu'l Υ,<Ιτ έργω,ν τέχψης μεταγε'ιε!j'τeριu'ιτgu 1830'».0) TQ;u Π,Δ. \)411/77 «πε?( Op"(ανι~ιι.o~ το:; γ!π ΠΕ,!.,ε) - 'Dη"ιΤιΑ. ιιίjiαρι.s..' ΥΠ ΠΟ/.ΔIOIΚ;;O~EΙ/Φ()ι9/312:530/ «'π:ερι,μ:sταl6(i6jαll1η,ς αρ~.o ;~ι'oτήτων,"ι.:χι Ο,ψ.α;ιώμ.:Ζτος l)~oύραφlγις «Με εντόλ-ή Yηt'O,η10ύ)),στ'ο Γ$'ΙΙ'i'.ό Γρcφ.μάτέα,,:;τ,ό" E-c!aiIYJ6 ΓραltJμ.α~eα το,l) Διοι'lo.Τι ΤΙY.~~ 'ΓΟ'ίJ.lfΧ Πολιτ,ιΟ'τιΥ.ι";I; Κλ'tj~Ονομ.ι,iς,i:it ~τol)ς Π ροϊl1,αμνιοl)ς Δ!ν",S'ΙU"i,Τμ:rμάιτιuν '~:):'Ι ΓρiXφέ('ΙU"J της.ιuντρι-. Υ.ής Yr.τlηp,~σ,:xς τοl)' ΊIπPU'?1s(OU Π ολιτιl1μ..ο,υ,» ('ΦIΕ:Κ 548/ Β/ )..,. 2" Τι. Π.Δ', 16<11216'.4.84 (Φ$, 54/ιΛ' /r30:,q.84) «'Περί :):να,υ.;α't':):νο(,j;-ής :):ρμ:ιj8ι'o,τή,τίι)ν' τω", ThΟU?Ύ1ε(iων ΥΠ Π Ει. Ύ'ΧΟΠ)).

7

8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 668 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση προμελέτης στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣ ΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1248 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως καθορισμού αριθμού σπουδαστών Τ.Ε.Ι. δυναμένων να ασκούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1854 12 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπι κό της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 14 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι, στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 521 27 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 52138/2003 κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1665 18 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ.908/13438/Η/30.1.2008 (ΦΕΚ Β 148) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τελών καθαριότητας χώρων λειτουργί ας Λαϊκών Αγορών, οικονομικού έτους 2006.... 1 Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2035 21 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση επιδομάτων θέσεων Προϊσταμένων της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1129 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάλη ψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 95914/Γ6/21.9.2005 (Φ.Ε.Κ. 1397/τ.Β /10.10.2005) κοινής υπουργικής απόφασης «Ιδρυση, Προαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 361 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για την Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 19 14 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 18183/2.4.2007 υπουργικής απόφασης «Περιεχόμενο, δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1051 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πλαίσιο συνεργασίας των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ με τα Στρατιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 80 23 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοι χεία: ΛΑΡΤΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙ ον. συζ. ΜΠΑΡΔΥΛ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 55 18 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι κού Δημοσίου 13, 26 και 52 εβδομάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1343 27 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3199 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσί ου διάρκειας 26 εβδομάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΑΝΘΗ ον. συζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα