Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Τ,νέα (9) -Θέσεις ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΕΩΣ '(ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 321 Έκπαιδευτικων ΈπαηελματικΥιiO Έκ- 2. 0::) T1jc,; Ύπηρεσί«ς 'Eκπαt~εooεως τ~ς αύτ~ς Γενικ~ς Διεu-&.Uνσεως, 'ιtροτστιχται Γενικος 'ΕΠ'ι-&.εωρητης i'lt! δα, παιc ι:6σrεωι;;. 4. Αϊ.[).έσεις ΠροΊσταμένω'l: α) Γενιχηι;; Διεu-Θ-ύνσεως Θρ'1)Ο'1'.ε,υμάτων. 6) Γενικης Δι'ευ-Θ-ύνσεως Άνωιτάτη.ς Έχπαιθεύσεως. Ύ~ Γενικ/ίΊlο Δ:εul-&.Uνσεως 'Έπ,χιγ-ελιματικηις 'Εκ.'Παι~-εUσΘω ς, λογιζονται οια τας περιπτώσεις πλη.ρώο"εώςτων κατα τας cιατ,;ίξεις τοσ αρ.[).ρου 18 τοσ Νόμου 186/1975 «περι τοσ Κέντρομ Έχπαιοευταων Μελε,των και Έπιμορψώσεως και οιατάξεώ') τινων -rou 'ιtροσωπικ.:οu τής Κ..s,'1τρικης 'Tπηρ~~α:<,; "ljiί ΤΠ"οοργείο,υ 'ESνικ~ς Παιδεία:ιο και Θρησκευμάτων», ώς -Θέσεις ;,πι δα.[).μφ Ιφ. 'Η.s.έσιlO ΠροΊσταμένου της Διεu.s.Uνσεως Θεμάτων Σπου. cαζο';σης ΝεόΤ't)τος Υ.οιΙ 'Εξωσχολικων ΌΡ"ι'ανώσεων, λογίζεται C,r; -Θ-έσις i>πι δα-θμ.φ 2ιρ αι οε -Θέσεις των Π ροϊσταμένων Τμημ.άτων ΑΙ και Β ' τηι;; αίιτης Διεu-Θ-uνσεως ώς -Θ-έσειςέπί 6α-8μ.φ 4ιρ. 5. α) Ή -Θέσις ΤΙJU Π ρο(σταμένou της Διευ-ΘύνσεωlO Σχολικ~ς 'Tγιειν~ς "ληρουται οι' άποσπάσεωι;; 'Ύ'γειονομικοσ 'Ε}πι ~εωρητdu. 6) Ή ίιψιστ,αμένη -e.sο"ις Διευ-Θ-υντοσ Σχοιλικης 'rγιεινης "ης Κεντριχηι;; 'Ύ''ιtη,ρεσίας i'ltt δφl).μο,τς 3φ-2φ οι,ατηρετται ώς προσωρινη μέχρι της κα-&" ΟΙlJνi~ή'ltοτε τρbnν ά-ποχωρήσεωι;; τοίί κατέχο'lτ'οlς τ.α:uτην, μεταψερ'oiμένη έν συνεχείqι ε1ςτας 10"0 6ά-8μους -Βέσειι;; 'rγειfjνομαων 'Έπι-&.εωρητων τ~ς Σχολιατρικης Ύπη.ρεσίας. ΚΕ»>ΆΛΑΙΟΝ 'Άρ-Θρον 67. ΓΙ. rpixqts'i'lj'! Γενικοσ. Γρανιματέως. Ε;ς το Γραψείον Γενικοσ Γραμματέωι;; οιατί-θ-ενται τρεις (3) U'ltάλληλΟΙU'Π'ιJρετοiίντες παρα τη Κεντρικη ρεσί~τoίί 'Ύ'πουργείω. "Αρ-Θ-ρον 68. ΓενΙΥ.η ΔιεU-Θ-υνσ'ΙΙ;; θρησκευμάτων. 1. της Γενιχης Διε,u-&.Wσεωι;; θρψκ'ειιμάτων ΠΡΟ'Cσταται Κα ~rιγ~,της η 'Εnε't'αλμέ'i'O>ς 'Ύ'ψηγητης ΘεΌλο"{ιχηι;; Σχολης nαo;~πιστ"lίμίoυ της Ψε'θlX'Π'i}ς.. 2, των ΔΙ'εu-Θuνσ-εων: 'ΕκκληrnαΟ"τικης Διοικήο'εωι;;, 'Εκ ~λ't)g"!χστtκης 'Εκ.'It.α:ιδεΟΟεωςχ;αΙ θρησκ.ευτικ~ς 'Αγωγης και ~τ:poδ6ξων 'Και 'Ετφοι-Θ-ρφκων, προ'cστιχνται ί.jπάλληλoι τομ 1,λάδou Α1 Διοικ.η'ΤΙΚΟοσ έπι 6α-&.μοΤς 3φ-2φ. 3. Ά'ιtάντων των ΤμημιΚτων: των τριων Διεu-&.WΟ'εων προτστα,l"αι ίιπάλληλοι τοσ Κλάδου ΑΙ Διοικη,τικοσ έπι 6α-Θ-μοΤς 5ω-4ω, " "Αρ-Θρo<v 69. Γενικη Διε.U-Θ-υνσις 'Ανωτάτης ΈΧ'ltαιδεΟΟεως. 1; τη.ς Γεcνικης Διε1i-Θuνσεως 'ΑνωτιΚτη,ς 'Εχ'Παιοεwεcως ;;Ρ Ο Ι 7 τ ατ α ι Κα-Θ-ηγητης 'ΑvωιτιΚτ{),u 'Εκ'ltαιοεuτικοu 'ΙθΡUiLα'τος. 2. ΆνiZ'Πληρωτης Γενιχος Διευ-&.υντης 'Πιχρα τη αυτη Γενι Κ:ΙΙ. ~c~u-&'waet, όρίζεται ίιπάλληλος τοσ Κλάθου Α1 Διοικητι- Κου ε;;ι ::φ αίιτφ δα-.e.μφ..' 3. Των Διεu-Θuνσεων: Μελετων Στατιστι;ι.ης χαι 'Οργανώ. σ~~ς, I1 ρoσωπtκoσ 'Ανωτάτης 'Εκπαιδεuσεως, και Σ'ιtοuοων i<.((t Φoιτητικ~.ς Μερίμν't)ς, προtστανται υπάλληλοι τοσ Κλά- ~oυ Α1 ΔιοικηΤΙΚQoσ έ'πι δοι-θ.μοίιο 3ιρ-2ιρ. 4~ Ά'1tάντων των Τμημάτων τηlo Γενικης Διεu.[).Uνσεως 'Α A~τατης ΈΧ'ltαιοεύσεως 'ιtροtο"'t'α'ιται ίιπάλληλοι τοσ ΚλάδοΙ) ΔΙΟΙΧητικοίί έπι δα:-θμοτς 5φ-4ιρ. "AJp-Θρ{)ν 70. Γενι.χη ΔιεU-Θ-υνσις Γενικ~,ς 'ΕκπαιQεΟΟεως. _ ~. της Γενικης ΔιευοΒwσεω10 Γενικηι;; 'ΕΚ'ltαιδεοοεως, "ροισταται Γενικος ':Ehtι-Θεωρ't!Τ1}ς έ'πι διχ-θμφ 1ιρ...9ομφ 1φ. Έαν δ Πρoϊστάv.ενoς τ~ς Γενικ~ς ΔΙΙΙ:U-&.W'σ'eως προέρχεται έκ των λειτ(>l.jργων της Μέσης ΈΚ'ltοιιδεοοεως, ό Π ρ{)ίστάμενος της Ύ'ιtηρεσίας ΈΚ'ltαι~ειJσεως 'ltpoipxetix! έκ των λειτοl.jργων τ,ηι;; ιδηψnικης Έκ.'ιtαJιδεΟΟεως, και &ντισ-τρόφως. ~) της Διεu-&.Uνσεως Έψαρμ,ογ-ης Π ρoγρcψ.μάτων Δημ.ιοτικης Έκ.παιoειXrιι:ως και Πρ'οσχολικ.ης Άγωγής, 'ιtροτσταται Διεl.J-&.υντ.ης ΔWIΟ,l,ικων Σχ{)λείων. γ) T-ϊj.ς ΔΙSΙ.J-&.Uνσe.ως Έφαρμογ'ίις Προγραμμάτων Μέσης ΈΚΠΟ:ΙQεuσεως, προτστα:τα.ι Δι'tl.J-&.uντ.ης Σχολ'$ί'ων της αύτ-ϊjζi ΈΚ'ltαιΟεΟΟεως. δ) της Διεu.s.W'σ'εως Έψαρμoγ~ς Π ρογραμμικτων Σχολων ΈκπαιοεΟΟεως ΔΙQακτικοG Π ρwωπικοu, προτο"ταται Κwηγητης Παιδαγωγικής Άκceδημία.ς, έπι βα-&.μφ 3φ ~ 2φ. ε) της Διεu-&.UνΟ"eως Σχολικής 'Υγιεινής, ΠΡΟ'cσταται 'r γειονφικος 'Eπι-Θεωρητ~ι;, ψιιλα<rσoμίνης τήιο tσχuος τ.ηζi π~. 5βτοσ αρ-θρ,ομ 66 τοσ πο:ιρόντ{)ς. στ) τ-ης Διεu-Θuνσεως Φμσικης 'Λγωγής, προτσταται 'Επτ.s.εωρητης ειοικ6τητο,ι;; Φμσικηι; (Σωμαrt'ιχηι;) 'Λγωγηι;;. ζ) τηι; Διεu.s.Uνσεως 'Επψ.ορψώσεως Ένηλίχων, προτσταται u'ltάλληλος τοσ Κλάδομ Α1 Διοικητικοσ έπι βα-&.μοτς 3φ-2φ. η) της Διεl.J-&.Uνσεως EΙoικ~ς 'Λγωγης, 'Itpoi\rtiXtiXt Κα-Θηγητης Π αιδαγωγικ-ϊjς Άχαοημίαι; έπι βα-&.μφ 3φ ~ 2ιρ, χατα προτίμησιν μετεκπ.αι~i.j-θειι; etc; -Θέματα Ειοιχ-ηι; 'Λγωγ~ς. 3. α) των τμημάτων τηςδιεu-θuν~ως Έψιχρμ.ογης Π ρογρψ.μάτων Δημοτικηιο ΈκπαιοεΟΟεως και Προοχοιλικ~<,; Άγωγης, πρ{)τσταν'ται λει'ι"quργοι της Δwοτικη<,; 'ΕκπαιΟιι:ύσεως. β) των ΤμημιΚτων τ/.ς Διβυ-ΘυνΟ"εωι; Έψαρμογη<,; Προγραμμάτων Μέσης Έκπαιοεuσεως, προτστανται λειτουργοι τήι;; l\ιfέσηι;; ΈκπαιΟεύσεως. γ) των Τμημάτων τήι;; Διεu-Θ-uνσεως Έψαρμογη<,; Π ρογραμμέχρι μάτων Σχολων Έκπαιoε~σεωiO Διοακτικοσ Π ροσωπικοσ, προί'- Ύπη- στανται Κα.s.ηγηταΙ Παιοαγωγικων ΆκαΟ'ημιων.. δ) των Τμημάτων της Διευ-ΘύνσεωlO Σχολιχηι;; 'rγιεινή<,;, πρ,οτστανται ΣχολίαΤΡ<JΙ. ε) των Τμημάτων της Διευ-Θύνσεωι;; Φυσικ~iO Άγωγ~<,;, 'lcpo'catιxνtat έκπαιοευτικο! λειτouργοι 1.'oU Kλά~oυ Σωματtκ~ι;; 'Λγωγηις. σοτ) των Τμημάτων της Διeu-Θwσ-εως 'Επιμορφώσεω<,; Ένηλ[κων, προτστανται ίιπάλληλοι τοσ Kλά~oυ ΑΙ Διοικητι'Κου έπι βα.[).μοίς 5φ-4φ. ζ) των Τμημάτων τ~ς Διεu-Θuνσεως Είοικης 'Λγωγής. πγοτστανται Διδάσκαλοι έπι δα-θμοίς 5φ ~ 4φ μετε".παι~εu -Θέντες είς -Θφατιχ ΕΙθιχής,ΑΎωιης. 4. α) της 'rπηρεσίας Διοιχψεωι; τ~ιo Γενιχης Διευ-Θόνσεως Γενικης Έ'Κπαιοεuσεως, προτσταται uπάλληλος 't'qu κλά. θου Α1 Διοιχ't)τιχοu έπι βwμφ Άναιπληρω,τοσ Γενικου Διεu.s.uντοί>. β) των Διεcυ-Θ-6νσεων: Π ροσωπικοίί ΔημO"t'ιχηιο Έ'Κπαιθεόσεως, Π ροσωπικοσ Μέσης Έκπαιθεύσεως, Π ροσωπικοίί έτέρων κλάδων Δημοσίας Γενικης 'Εκπαιaεοοεως πλη,ι Δημοτικ.η<,; και Mέ<lrις, Ίοιωτικηι;; Γενι'Κη,ι;; Έκπαιοεuσεως, και Διοικη τικων και Ο!χO"lφιχων 'rπο'j9.έσεων, προτστανται ίιπάλληλοι t'ou Κλάοου Α1 Διοικητικου έπι δα-θ-μοίς 3φ-2φ. 5. Άπάντων των Τμη.μάτων των Διευ-ΘύνΟ"εων των υπαγομένων είlo την 'Ύ'πη.ρεσίαν Διοικήσεως της Γενικής Διw-Θuν (,'εωlo Γενικης ΈΚ'ιtαιθεuσεως, προτστανται υπάλληλοι του Κλά. ~oυ ΑΙ Διοι,,:ι;τικοσ έπι βwμο'i'ς 5φ-4φ.. "Αρ-ΘρlJν 71. ΓενιΧ~ Διεu.suνσις 'Eπαγγελματt"'~Ι;; ΈΚ'7CαιaεUσεως. 1. της Γενικης Δtεu-Θύνσe.ως 'Eπαnελματικ~ς ΈκπαιaeU. Ο'εως, προτσταται Κα-Θηγ't)της Άνωτάτης Π oλυτεχνιy.~<,; Σχ() ληι;; ~ Φυσικφα-Θηματικ~ι;; Σχοληι;; ~ Γενικος 'Επι-Θεωρ't)τ~ιο 'Επαγγελμ.ατικής η Tεχνιχ~ι;; Έκπο::ιaεοοεως ~ Γενικος Διεu -Θυντηι; Άνωτέρας Τεχνικης Σχολης.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 71 19 Μαΐου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3848 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού καθιέρωση κα νόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 50 14 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4327 Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (4/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία & Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ) Α /ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 281 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 178 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1476 3 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 222 12 Νοεμβρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4093 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016 Επείγοντα Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 449 25 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5072/6 Επανακαθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ηλε κτρονικής υποβολής εντύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευ τικές ανάγκες.... 1 Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα