Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006"

Transcript

1 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 30/09/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» την 22/11/2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Παύλος Λεκκάκης Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Μητρικής Εταιρείας) Κατάσταση Ταµειακών Ροών Γεωγραφικοί τοµείς Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και ιερµηνειών Νέα λογιστικά πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων οµή του Οµίλου Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Εµπράγµατα Βάρη εσµεύσεις Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Ενδεχόµενες απαιτήσεις υποχρεώσεις Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Φόρος εισοδήµατος Κέρδη ανά µετοχή Παροχές στη διοίκηση Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

3 1. Ισολογισµός Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/ /12/2005 Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώµατα Πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ιαθέσιµα προς πώληση Επενδύσεις σε ακίνητα Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία Αποθέµατα Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Απαιτήσεις από κοινοπραξίες Λοιπές Απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά εύλογης αξίας Αποθεµατικά κεφάλαια Ίδιες µετοχές (569) (569) (569) (569) Αποτελέσµατα εις νέο (1.785) (227) (1.049) 828 Συναλλαγµατικές διαφορές (423) 0 (449) 0 ικαιώµατα Τρίτων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές προβλέψεις Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση Υποχρεώσεις από κοινοπραξίες Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

4 2. Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 30/9/2005 1/7-1/7-30/9/ /9/2005 1/7-1/7-30/9/2005 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων (91.157) (83.966) (33.632) (30.518) (58.985) (62.727) (19.536) (21.532) Μικτό Κέρδος / (ζηµία) (1.586) (907) (5.969) (761) Άλλα εσοδα εκµεταλλευσης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (3.780) (4.022) (1.263) (883) (3.197) (3.543) (1.083) (759) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (316) (333) (112) (118) Άλλα έξοδα Εκµετάλευσης (833) (2.598) (367) (1.433) (815) (2.457) (361) (1.361) Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 488 (8.037) (3.276) (953) (11.561) 462 (2.853) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (2.542) (1.921) (947) (709) (2.386) (1.770) (891) (660) Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα Άλλα Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (9) (22) Έσοδα από κοινοπρακτική εκτέλεση έργων (1.629) Ζηµιές από αποτίµηση επενδύσεων Αναλογία Αποτελέσµατος συγγενών επιχειρήσεων (14) Αποτέλεσµα από αγορά µετοχών θυγατρικής Αποτέλεσµα από πώληση θυγατρικής Έσοδα από µερίσµατα Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων (1.527) (7.994) 707 (3.189) (2.491) (9.569) 236 (4.359) Τρέχων Φόρος (1.509) (1.219) (748) (558) (558) (21) (225) (15) Αναβαλλόµενη Φορολογία (264) ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου (7) (347) (7) (1) 0 (347) 0 0 Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους (1.589) (8.738) 379 (4.012) (1.876) (8.877) 337 (4.126) Κατανεµηµένα σε : Μετόχους της µητρικής (1.643) (8.862) 343 (4.112) (1.876) (8.877) 337 (4.126) Μετόχους µειοψηφίας Βασικά Κέρδη / (ζηµίες) ανά Μετοχή (Λεπτά/µετοχή) -3,7-25,5 0,8-11,8-4,2-25,5 0,8-11,9 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών

5 3. Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθεµατικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθέµατικα Ίδιες Μετοχές Αποτελέσµατα εις νέον Συναλ/κές διαφορές Σύνολο ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (569) Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-30/09/2005 ιανοµή µερισµάτων χρήσης (87) (87) Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/09/ (8.862) 0 (8.862) 124 (8.738) ικαιώµατα τρίτων στην απόκτηση θυγατρικής εταιρείας Συνολική µεταβολή περιόδου (8.862) 0 (8.862) 223 (8.639) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2005 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (569) (569) (227) Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-30/09/2006 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/09/ (1.643) 0 (1.643) 54 (1.589) Συναλλαγµατικές διαφορές (423) (423) 0 (423) ιανεµηθέντα µερίσµατα (40) (40) Πώληση/Αποτέλεσµα µέχρι πώληση θυγατρικής (22) (2) Απόκτηση θυγατρικής εταιρείας (1.308) (1.238) Συνολική µεταβολή περιόδου (1.558) (423) (1.316) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου (569) (1.785) (423)

6 4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Μητρικής Εταιρείας) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας Αποθεµατικά Κεφάλαια Ίδιες Μετοχές Αποτελέσµατα εις νέον Συναλλαγµατικές διαφορές Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (569) Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-30/9/2005 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/9/ (8.877) 0 (8.877) Συνολική µεταβολή περιόδου (8.877) 0 (8.877) Σύνολο Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου (569) Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (569) Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/ (1.876) 0 (1.876) Συναλλαγµατικές διαφορές (449) (449) Συνολική µεταβολή περιόδου (1.876) (449) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου (569) (1.049) (449)

7 5. Κατάσταση Ταµειακών Ροών Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ Κέρδη (Ζηµιές) Περιόδου (Προ φόρου) (1.526) (7.994) (2.491) (9.569) Προσαρµογές στα Κέρδη (781) (2.507) Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης Αύξηση/ (µείωση) αποθεµάτων 671 (110) Αύξηση/ (µείωση) απαιτήσεων (2.452) (23.670) (18.472) Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων (2.535) (9.937) Σύνολο µεταβολών κεφαλαίου κίνησης (4.316) (5.297) (6.435) (2.058) Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (6.078) (1.075) (4.566) Συναλλαγµατικές διαφορές υποκ/των εξωτερικού (424) 0 (450) 0 Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (1.191) (3.975) (426) (1.874) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 416 (10.053) (1.951) (6.439) Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώµατων παγίων (5.504) (4.625) (5.246) (4.246) Μεταβολή ενσώµατων παγίων κοινοπραξιών Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (27) (14) (26) (14) Μεταβολή άυλων παγίων κοινοπραξιών Πωλήσεις ενσώµατων παγίων Πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα Μερίσµατα εισπραχθέντα Επενδύσεις σε θυγατρικές (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) (981) 0 (988) (194) Πωλήσεις θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις (207) (460) (283) (460) Τόκοι που εισπράχθηκαν Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (3.916) (3.494) (3.590) (3.972) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Έκδοση κοινών µετοχών Μερίσµατα πληρωθέντα (40) (70) 0 (27) άνεια αναληφθέντα Αποπληρωµή δανεισµού (6.705) 0 (5.061) 0 Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (293) (428) (293) (428) Πληρωµές τόκων χρηµατοδοτικών µισθώσεων (28) 0 (28) 0 Πληρωµές Εγγυήσεων Τόκοι πληρωθέντες (2.541) 0 (2.358) 0 Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 960 (3.549) 787 (1.312) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

8 6. Γεωγραφικοί τοµείς Γεωγραφικοί Τοµείς ΕΛΛΑ Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ Απαιτήσεις Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό Κυκλοφορούν Ενεργητικό Σύνολο Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Καθαρή θέση (175) Γεωγραφικοί Τοµείς ΕΛΛΑ Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΕΣΟ Α Λειτουργικό Αποτέλεσµα (4.417) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (2.542) Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 25 Αποτέλεσµα απο αγορά µετοχών θυγατρικής 259 Εσοδα απο µερίσµατα 109 Αποτέλεσµα απο πώληση θυγατρικής 64 Κέρδη/ζηµίες από συγγενείς επιχειρήσεις 70 Έξοδο Φόρου (62) Κέρδη / (ζηµίες) µετά Φόρου (1.589) Γεωγραφικοί Τοµείς ΕΛΛΑ Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ 30/9/2005 ΕΣΟ Α Λειτουργικό Αποτέλεσµα (7.528) (509) (8.037) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (1.921) Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα Εσοδα απο µερίσµατα 180 Έξοδο Φόρου (744) Κέρδη / (ζηµίες) µετά Φόρου (8.738) 8

9 7. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 7.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. που καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Σεπτεµβρίου 2006, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) και ειδικότερα σύµφωνες µε το.λ.π. 34 περί ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες και σηµειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της 31 η εκεµβρίου 2005 και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της 31 ης εκεµβρίου Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισµοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2005 και έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας επισηµαίνονται όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η ιοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εµπειρικά δεδοµένα και άλλους παράγοντες συµπεριλαµβανοµένων των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναµενόµενα από εύλογες συνθήκες. 9

10 7.2 Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και ιερµηνειών. Το ΠΧΠ 6 Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων εφαρµόζεται για τις περιόδους που ξεκινούν από την 1/1/2006. Η υιοθέτηση του προτύπου δεν επηρέασε τις οικονοµικές του Οµίλου. Η υιοθέτηση των.ε.ε.χ.π. 4 «Προσδιορισµός εάν µία απαίτηση περιλαµβάνει µίσθωση»,.ε.ε.χ.π. 5 «ικαιώµατα Συµµετοχών σε Προγράµµατα Αποδέσµευσης, Αποκατάστασης & Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης», δεν επηρέασε τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 7.3 Νέα λογιστικά πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων Η Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν εκδώσει µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών. Τα ΠΧΠ και οι ΕΕΧΠ είναι υποχρεωτικές για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής: - ΠΧΠ 7, " Γνωστοποιήσεις Χρηµατοοικονοµικών µέσων" Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ΠΧΠ 7 από την 01/01/ Τροποποιήσεις στο ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων γνωστοποιήσεις κεφαλαίων» Ο Όµιλος θα εφαρµόσει τις τροποποιήσεις του ΛΠ 1 από την 01/01/ ΕΕΧΠ 7 Εφαρµογή της διαδικασίας επαναδιατύπωσης κάτω από το ΛΠ 29 "Οικονοµικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες" εν αναµένεται επηρεασµός των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου. - ΕΕΧΠ 8 " Σκοπός του ΠΧΠ 2" εν αναµένεται επηρεασµός των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου. -.Ε.Ε.Χ.Π. 9 «Επανεκτίµηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων». εν αναµένεται επηρεασµός των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου. -.Ε.Ε.Χ.Π. 10 "Ενδιάµεσες οικονοµικές αναφορές και αποµείωση" Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ΕΕΧΠ 10 από την 01/11/

11 7.4 οµή του Οµίλου Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Εκτός από τη µητρική εταιρεία στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης και οι κάτωθι θυγατρικές επιχειρήσεις: Επωνυµία Έδρα % Συµµετοχής Σχέση που υπαγόρευσε την ενοποίηση ARCAT A.E.B.E. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 100% Το ποσοστό συµµετοχής ARCAT ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ-Β.ΠΡΩΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 60% Έµµεση συµµετοχή µέσω της ΑΡCΑΤ Α.Ε.Β.Ε (θυγατρική της ΑΡCΑΤ Α.Ε.Β.Ε) ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε. ΧΑΛΑΝ ΡΙ 51% Το ποσοστό συµµετοχής STAR TRAVEL ΕΠΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 55% Το ποσοστό συµµετοχής ΑΤΗΕΝΑ ROMANIA SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100% Το ποσοστό συµµετοχής ΑΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΑΛΑΝ ΡΙ 99% Το ποσοστό συµµετοχής Επίσης µε την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης περιλαµβάνονται και οι κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει ο Όµιλος και µε τις οποίες προβαίνει σε κοινοπρακτική εκτέλεση έργων, οι οποίες είναι οι εξής: ΟΝΟΜΑ Ε ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΝΟΜΑ Ε ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΑΘΗΝΑ 50,00% Κ/Ξ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΑΘΗΝΑ 22,50% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - FCC ΑΘΗΝΑ 50,00% Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ (MPC) ΑΘΗΝΑ 50,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ (ΟΛΠ ΙΙ) ΑΘΗΝΑ 100,00% ΚΞ Ω ΩΝΗ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 50,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - BARESEL - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΘΗΝΑ 34,00% Κ/Ξ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ - ΑΘΗΝΑ (ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ) ΑΘΗΝΑ 50,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - LAND & MARINE ΑΘΗΝΑ 46,875% Κ/ΞΙΑ 6ου ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΟΛΘ - Α1 ΑΘΗΝΑ 41,67% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - SNAMPROGETTI ΑΘΗΝΑ 100,00% Κ/Ξ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΑΘΗΝΑ 16,50% Κ/Ξ ΑΘ.-ΑΡΧΙΜ.-ΑΤΤΙΚΑΤ (ΟΛΠ ΙΙΙ) ΑΘΗΝΑ 95,00% Κ/Ξ ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ (ΚΡΑΪΟΒΑ) ΑΘΗΝΑ 35,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ (ΟΛΠ V) ΑΘΗΝΑ 100,00% Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ - ΑΘΗΝΑ (ΑΡΑΧΘΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) ΑΘΗΝΑ 37,50% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ (ΟΛΠ Ι) ΑΘΗΝΑ 100,00% Κ/Ξ ΚΩΝ/ ΗΣ - ΑΘΗΝΑ (ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ Α ) ΑΘΗΝΑ 50,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΓΚΟΥΝΤΑΣ / ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 70,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΡΟΥΤΣΗΣ (CAR TERMINAL) ΑΘΗΝΑ 50,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 50,00% Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ. (ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ) ΑΘΗΝΑ 29,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 50,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΧΙΡΟ ΟΝ (ΗΣΑΠ) ΑΘΗΝΑ 50,00% K/Ξ ΑΘ-ΘΕΜ.-ΕΛΛ.ΤΕΧ.-ΚΩΝ.-ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΑΘΗΝΑ 25,00% Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΣΕ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑ 13,30% Κ/Ξ ΑΘ-ΕΛ.ΤΕΧΝ.-ΘΕΜ-PASS.-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28,00% Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟ ΟΝ - ΑΘΗΝΑ (ΘΗΣΕΙΟ) ΑΘΗΝΑ 50,00% Κ/Ξ ΑΘ.-ΘΕΜ.-ΕΛ.ΤΕΧ. - ΚΤΙΡΙΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 33,33% Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ. (ΧΛΟΟΤ.ΟΑΚΑ) ΑΘΗΝΑ 21,10% Κ/Ξ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΑΘΗΝΑ 19,60% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ - ΑΘΗΝΑ (ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ) ΑΘΗΝΑ 40,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ (ΚΟΡΑΒΙΑ) ΑΘΗΝΑ 60,00% Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ - ΑΘΗΝΑ - ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 25,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ (ΦΛΟΙΣΒΟΣ) ΑΘΗΝΑ 66,67% Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ) ΑΘΗΝΑ 50,00% Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ - ΕΜΠΕ ΟΣ (IBC) ΑΘΗΝΑ 26,00% Κ/Ξ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΗΝΑ 25,00% Κ/Ξ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ-ΑΘΗΝΑ-ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΛΑΡΙΣΑ 17,00% Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ (ΚΩΣ) ΑΘΗΝΑ 50,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΕΚΑΤ ΕΤΑΝ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 55,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΚΤΩΡ (ΠΟΤΙ) ΑΘΗΝΑ 50,00% Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΑΘΗΝΑ (ΟΛΠ IV) ΑΘΗΝΑ 100,00% ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 33,33% Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ - ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 50,00% ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 11,74% Κ/Ξ ΓΕΦΥΡΑ ΑΘΗΝΑ 7,74% Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΘΕΜ/ΜΗ - ΑΘΗΝΑ (Α380) ΑΘΗΝΑ 33,33% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ/ΜΗ-ΑΤΤΙΚΑΤ (ΕΡΜΗΣ) ΑΘΗΝΑ 33,33% Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΕΜΠΕ ΟΣ (IBC)-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 26,00% K/Ξ ΘΕΜ-ΕΛΛ.ΤΕΧΝ.-ΑΘ.-PASS.-GIOVΑΝΙ ΑΘΗΝΑ 26,67% Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ - ΑΘΗΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ) ΑΘΗΝΑ 37,50% Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΘΕΜ/ΜΗ - ΑΘΗΝΑ (Α403) ΑΘΗΝΑ 33,33% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΑΘΗΝΑ 50,00% Κ/Ξ ΘΕΜ/ΜΗ-ΑΘΗΝΑ-ΚΟΡΟΤΖΗΣ (ΙΚΑΡΟΣ) ΑΘΗΝΑ 33,33% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΚΤΩΡ (ΛΑΣΠΗ) ΑΘΗΝΑ 50,00% Κ/Ξ ΚΩΝ.-ΑΘ-Ε ΡΑΣΗ- ΟΜΙΚΗ (ΑΓ.ΚΟΣ) ΑΘΗΝΑ 25,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΙΜΕΚ HELLAS ΑΕ ΑΘΗΝΑ 99,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΚΤΩΡ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ) ΑΘΗΝΑ 70,00% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ -ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (Α425) ΑΘΗΝΑ 50,00% Κ/Ξ TSO - ΑΡΧΙΡΟ ΟΝ - ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΘΗΝΑ 22,95% ΈΜΜΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 11

12 Με τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης ενοποιούνται οι παρακάτω συγγενείς εταιρείες: Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Επωνυµία Χώρα εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα Κέρδη (ζηµιές) Ποσοστό συµµετοχής ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Α.Ε. Ελλάδα % ΒΑΚΩΝ Α.Κ.Τ.ΚΤ. & Τ.Ε. Ελλάδα % ΣΥ.ΠΡΟ ΑΒΕΕ Ελλάδα % ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ελλάδα % ATHENA EMIRATES LLC Αραβικά Εµιράτα % ΝΕΟΣ ΥΠΟΓ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤ.ΟΛΠ ΑΕ Ελλάδα % SC ECO SA Ρουµανία 24% * * Πρόκειται για εταιρεία του εξωτερικού, η οποία δεν έχει σηµαντική δραστηριότητα και για την οποία µέχρι τη σύνταξη του παρόντος ενηµερωτικού δεν υπήρχαν διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία Οι εταιρίες ITECO ΕΠΕ, STAR TRAVEL ΕΠΕ, ATHENA ROMANIA CONSTRUCTION SRL, ΑΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ, ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη χρήση Η Εταιρεία σε υλοποίηση της από 3 Απριλίου 2006 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου εξαγόρασε το 45% των µετοχών της εταιρείας ΑRCΑΤ Α.Ε.Β.Ε. και πώλησε το σύνολο της συµµετοχής της (55%) της εταιρείας ΙΤΕCΟ Ε.Π.Ε. Ετσι την το ποσοστό συµµετοχής στην ARCAT ΑΕΒΕ ανέρχεται σε ποσοστό 100%. Η συµµετοχή στην εταιρεία ALB ΜΕΤΤΕΜ ΕΠΕ διεγράφη στο σύνολο της στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας, καθώς δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και οικονοµική δραστηριότητα. 7.5 Εµπράγµατα Βάρη Οι απαιτήσεις των τραπεζών ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, συνέπεια της από 27 Απριλίου 2006 δανειακής σύµβασης µεταξύ των ανωτέρω τραπεζών και της µητρικής εταιρείας, για την µετατροπή του βραχυπρόθεσµου δανεισµού σε µακροπρόθεσµο ύψους χιλ. καλύπτονται από τις ακόλουθες εµπράγµατες εξασφαλίσεις: α. Προσηµείωση υποθήκης α' σειράς ποσού ,00 επί των ακόλουθων ακινήτων: Οικόπεδο στη τοποθεσία Καλύβια Αττικής τ.µ. πλέον κτισµάτων 2.726τ.µ. των οποίων η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ποσοστό εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας της τάξης του 30% Οικόπεδο στη τοποθεσία Σουσάκι Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας τ.µ. πλέον κτισµάτων 1.272τ.µ. πλέον λιµενίσκου και µαρίνας Οικόπεδο στη τοποθεσία Μπουτάκο Θηβών ,54τ.µ. Οικόπεδο (αγροτεµάχιο) στη τοποθεσία Κλίσα Κουκιέ-Πάτηµα,. Κρωπιάς, Ν. Αττικής τ.µ. Οικόπεδο (αγροτεµάχιο) στη τοποθεσία Κλίσα Κουκιέ-Πάτηµα,. Κρωπιάς, Ν. Αττικής 12

13 1.423,20τ.µ. Οικόπεδο (αγροτεµάχιο) στη τοποθεσία Κλίσα Κουκιέ-Πάτηµα,. Κρωπιάς Πάτηµα, Ν. Αττικής 1.921τ.µ. Οικόπεδο (αγροτεµάχιο) στη τοποθεσία Πρινέρη. Μυτιλήνης 5.380,93τ.µ. Οικόπεδο στη τοποθεσία Κουµέρκι, ήµος Θηβαίων τ.µ. πλέον κτιρίου 1.272,92τ.µ. Οικόπεδο (αγροτεµάχια) στη τοποθεσία Κοινότητα Αφιδνών, Ν. Αττικής 2.560τ.µ. Οικόπεδο (αγροτεµάχιο) στη τοποθεσία 6ο χλµ ΕΟ Αθηνών-Λάρισας τ.µ. πλέον κτίσµατος 625τ.µ. Γραφεία και αποθήκη στη τοποθεσία Άνθιµου Γαζή 46 -Λάρισα 225,70τ.µ. Αποθήκη και θέση στάθµευσης στη τοποθεσία Κασσάνδρα Λάρισα 992τ.µ. β. Ενέχυρο-εκχώρηση υπέρ των τραπεζών του δικαιώµατος απόληψης µερίσµατος που αντιστοιχεί σε µετοχές κυριότητας της Εταιρείας (7,74%) στην εταιρεία Γέφυρα ΑΕ, οι οποίες έχουν ήδη ενεχυριαστεί υπέρ της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας (ΕΙΒ). γ. Ενέχυρο-εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρείας ύψους ,00 περίπου κατά των κ.κ. Αθανασίου και Αµαλίας Πρωτοπαπά δυνάµει της 21/2005 ιαιτητικής Απόφασης η οποία επικυρώθηκε από την υπ αριθµόν 2471/2006 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Από τα εισπραττόµενα ποσό το 25% θα αποδίδεται στον οφειλέτη, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραµµα αποπληρωµής του α τµήµατος του δανείου εξυπηρετείται κανονικά και δεν συντρέχει οποιοδήποτε άλλο γεγονός καταγγελίας του δανείου. δ. Ενέχυρο-εκχώρηση απαιτήσεων του οφειλέτη που απορρέουν από την σύµβαση "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ" ύψους ,00 περίπου πλέον ΦΠΑ.Τα εισπραττόµενα ποσά θα αποδίδονται στον οφειλέτη υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραµµα αποπληρωµής του α τµήµατος του δανείου εξυπηρετείται κανονικά και δεν συντρέχει οποιοδήποτε άλλο γεγονός καταγγελίας του δανείου. Επί των ακινήτων µίας θυγατρικής υφίστανται εµπράγµατα βάρη κατά την 31/12/2005 και 30/09/2006 ποσού χιλ. για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 7.6 εσµεύσεις Η Εταιρεία έχει αναλάβει δέσµευση που αντιστοιχεί σε ποσό (χιλ) για την συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της υπό σύστασης εταιρείας, η οποία θα αναλάβει την εκτέλεση µε το σύστηµα της αυτοχρηµατοδότησης µε αντίστοιχη παραχώρηση του έργου Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία και συντήρηση του έργου τµήµα Παθε Μαλιακός κλειδί. 13

14 Οι δεσµεύσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναφορικά µε τα κατασκευαστικά συµβόλαια έχουν ως εξής : Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2005 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2005 Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο έργων Παρακρατηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε ARCAT Β.Ε. - Β.ΠΡΩΪΟΣ Α.Ε.Β.Ε ARCAT Α.Ε.Β.Ε ATHENA ROMANIA SRL ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε ΑΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε STAR TRAVEL Ε.Π.Ε Οι κοινοπραξίες του Οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για περιόδους που καλύπτουν τις τελευταίες 2 έως 5 χρήσεις. Ο Όµιλος δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη για ενδεχόµενες υποχρεώσεις από µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των θυγατρικών εταιρειών, καθώς δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές επιβαρύνσεις. 7.8 Ενδεχόµενες απαιτήσεις υποχρεώσεις Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Οµίλου όπως προκύπτουν από τη Νοµική Υπηρεσία της εταιρείας έχουν ως εξής: 14

15 ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Α/Α ΕΡΓΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 1 Α ΦΑΣΗ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ιάφορες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού ηµοσίου από την εκτέλεση (Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-SNAMPROGETTI) της Α φάσης της Ψυττάλειας Απαίτηση κατά του Ελληνικού ηµοσίου από την υπερηµέρια για την Β ΦΑΣΗ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ παράδοση του χώρου εκτέλεσης των εργασιών της κοινοπραξίας (Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-LAND AND MARINE) (αναλογία Αθηνά) ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - F.C.C.) ιάφορες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού ηµοσίου από την εκτέλεση της κατασκευής του λιµανιού Ηγουµενίτσας 4 ΛΟΙΠΑ Λοιπές ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά διαφόρων ΓΕΝΙΚO ΣΥΝΟΛO ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α/Α ΕΡΓΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 1 ΣΜΑΡΛΑΜΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ Αγωγή κατά της ΑΘΗΝΑΣ για αποζηµίωση λόγω θανατηφόρου εργατικού ατυχήµατος ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αγωγή κατά της εταιρείας για υποτιθέµενα δάνεια στην απορροφηθείσα εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Αγωγή κατά της Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ - ΑΘΗΝΑ (έργο Αγίου Κοσµά), για αµοιβές µηχανικού ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Αγωγή Εργαζοµένων κατά της κοινοπραξίας ΑΘΗΝΑ - FCC ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Αγωγή 4 λογιστριών της τέως ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (περιόδου προ συγχωνεύσεως) ΛΟΙΠΑ Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις κατά διαφόρων 967 ΓΕΝΙΚO ΣΥΝΟΛO Για τις παραπάνω απαιτήσεις και υποχρεώσεις η ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. 7.9 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού για το Εννιάµηνο του 2006 και 2005, του Οµίλου και της Εταιρείας είναι: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/9/ /9/2005 Μισθωτοί Ηµεροµίσθιοι Σύνολο Φόρος εισοδήµατος Ο φόρος εισοδήµατος του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 30/09/ /09/2005 Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/7-30/09/2006 1/7-30/09/ /09/ /09/2005 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/7-30/09/2006 1/7-30/09/2005 Φόρος Εισοδήµατος Φόρος χρήσης Αναβαλλόµενος φόρος ιαφορές φορολογικού ελέγχου Σύνολο

16 7.11 Κέρδη ανά µετοχή Κέρδη ή (ζηµίες) που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 01/01-30/09/ /01-30/09/2005 Ο ΟΜΙΛΟΣ 01/07-30/09/ /07-30/09/ /01-30/09/ /01-30/09/2005 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/07-30/09/ /07-30/09/ Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών Βασικά κέρδη ή (ζηµίες) ανά µετοχή (Λεπτά ανά µετοχή) -3,7-25,5 0,8-11,8-4,2-25,5 0,8-11, Παροχές στη διοίκηση Οι παροχές προς τα µέλη του.σ. της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΚΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Πρόεδρος.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος.Σ , , , ,71 ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ιευθ.σύµβουλος & Αντιπρ..Σ. - Εκτελεστικό Μέλος , ,01 ΜΙΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιπρόεδρος.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος.Σ , ,10 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Αντιπρόεδρος.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος.Σ , ,50 377, ,63 ΜΥΤΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Εκτελεστικό Μέλος.Σ , ,14 171, ,72 ΧΑΣΑΠΟ ΗΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εκτελεστικό Μέλος.Σ , , , ,16 ΖΑΡΙΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εκτελεστικό Μέλος.Σ , , ,92 ΣΑΡΤΑΜΠΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Εξηρτηµένο µη Εκτελεστικό Μέλος.Σ , , ,02 ΠΑΠΑ ΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εξηρτηµένο µη Εκτελεστικό Μέλος.Σ , , ,78 ΑΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος.Σ ,00-238, ,48 ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος.Σ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/9/ /9/2005 Προσαρµογές στα Κέρδη για: Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων Αποµειώσεις Προβλέψεις Κέρδη/ (ζηµιές) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων Κέρδη από πώληση θυγατρικών Αποτέλεσµα από αγορά µετοχών θυγατρικής Έσοδα τόκων Έξοδα τόκων Εσοδα από µερίσµατα Έσοδα από απόσβεση leasback Μερίδιο αποτελέσµατος σε συνδεδεµένες εταιρείες Λοιπές συναλλαγµατικές διαφορές Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - Παραχωρηθέντων ικαιωµάτων Σύνολο Προσαρµογών στα Κέρδη για Ταµειακές Ροές Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Η Εταιρία έχει αναδειχθεί µειοδότης στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα για την εκτέλεση του έργου «AL REEM ISLAND DEVELOPMENT» συνολικού προϋπολογισµού χιλ. µε χρόνο εκτελέσεως 12 µήνες απο την υπογραφή της συµβάσεως. Η υπογραφή της σχετικής συµβάσεως θα πραγµατοποιηθεί εντός του µηνός εκεµβρίου

17 7.15 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά απο την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει απο συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται απο το ΛΠ 24, έχουν ως ακολούθως: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 6 6 β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0 48 γ) Απαιτήσεις δ) Υποχρεώσεις 2 2 ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης στ) Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και µέλη της ιοίκησης ζ) Υποχρεώσεις πρός τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ιοίκησης Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν µε βάση εµπορικούς όρους της αγοράς. Πέραν των ανωτέρω συναλλαγών και των υπολοίπων δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 17

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31ης Μαρτίου 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης... 4 2. Ενδιάµεση Κατάσταση Εσόδων Εννεάµηνου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Βιοµηχανία Αλλαντικών ΑΡ.Μ.Α.Ε : 8032/06/Β/86/45 22 ο χιλ Ε.Ο Αθηνών-Λαµίας 145 65 Αγ. Στέφανος - ΑΘΗΝΑ 1 Ιανουαρίου έως Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2006

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2006 AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 18/9/2006 31/12/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 01/01/2005 µέχρι 31/03/2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006)

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006) Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ.ΘΗΣΕΩΣ 280-17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ατομικές και Ενοποιημένες περιόδου (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡ. ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. Έδρα: Αναπαύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 10661 06/Β86/44 www.daiosplastics.com

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Μαρτίου 2007

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Μαρτίου 2007 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ TELEFAX : 2103842642

ΑΠΟΦΑΣΗ TELEFAX : 2103842642 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Β Αθήνα 16-12 - 2008 Αριθµ. πρωτ. : Κ2-11365 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 της Εταιρείας και του Οµίλου για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου µέχρι και 30 η Ιουνίου 2008 Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Πληροφορίες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Απολογισμός της περιόδου Σύνοψη Το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45 500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64488/42/Β/07/0027 Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/3/2008 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάμεσες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα