Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ. Αριθ.: ΕΚΠ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 1 από 18 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Global Cert Συντάχθηκε από: Υπεύθυνο ιαχείρισης Ποιότητας Εγκρίθηκε από: ιευθύνοντα Σύµβουλο της Global Cert

2 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ. Αριθ.: ΕΚΠ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 2 από 18 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Παρουσίαση της Global Cert Πληροφορίες Επικοινωνίας Γνωστικό Αντικείµενο και Επίπεδο υσκολίας των Πιστοποιητικών Ειδικές Απαιτήσεις Πιστοποίησης Εκδιδόµενα Πιστοποιητικά και Γνωστικό Αντικείµενο Αυτών Αµεροληψία, Ανεξαρτησία, Ακεραιότητα Αίτηση Υποβολή Αίτησης Έκδοσης Κάρτας Υποψηφίου Έλεγχος Αίτησης Έκδοσης κάρτας Υποψηφίου Έκδοση Κάρτας Υποψηφίου Εξετάσεις Εξεταστικό Σύστηµα Προγραµµατισµός Εξετάσεων Συµµετοχή σε Εξετάσεις Χορήγηση Πιστοποιητικού ιόρθωση Απαντήσεων Έκδοση Αποτελεσµάτων Χορήγηση πιστοποιητικού Ισχύς και Επέκταση Πεδίου Εφαρµογής Πιστοποιητικών Έλεγχος Ισχύος Πιστοποιητικών εξιοτήτων Χρήση Πιστοποιητικού εξιοτήτων Υποχρεώσεις Κατόχων Πιστοποιητικών εξιοτήτων Υποχρέωση Ελέγχου του Πιστοποιητικού από τα Βασιζόµενα σε Αυτό Μέρη Παρεχόµενες Εγγυήσεις - Υποχρεώσεις από την Global Cert Αντικανονική Χρήση Πιστοποιητικών - Ανάκληση Παράπονα Αµφισβητήσεις - Ενστάσεις Υποβολή Παραπόνου, Αµφισβήτησης, Ένστασης...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης Εξέταση Παραπόνου, Αµφισβήτησης, Ένστασης Οικονοµικοί Όροι Προστασία Προσωπικών εδοµένων Αναθεωρήσεις Παρόντος Κανονισµού... 17

3 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ. Αριθ.: ΕΚΠ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 3 από 18 Παράρτηµα Ι: Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Global Cert Παράρτηµα II: Τύποι Πιστοποιητικών, Γνωστικά Αντικείµενα Πιστοποίησης, Γνώσεις και εξιότητες που Καλύπτουν τα Γνωστικά Αντικείµενα, Τύπος Εξετάσεων. Παράρτηµα ΙΙΙ: Υπόδειγµα Πιστοποιητικού εξιοτήτων στη Χρήση Η/Υ της Global Cert

4 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ. Αριθ.: ΕΚΠ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 4 από Εισαγωγή Ο παρών Ειδικός Κανονισµός Πιστοποίησης αφορά την αξιολόγηση και πιστοποίηση δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ. Παρουσιάζει τη διαδικασία και τις συνθήκες χορήγησης του Πιστοποιητικού εξιοτήτων, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της Global Cert και των κατόχων πιστοποιητικών καθώς και τους ισχύοντες οικονοµικούς όρους. Σκοπός του Ειδικού Κανονισµού Πιστοποίησης είναι η πληροφόρηση του κάθε ενδιαφερόµενου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκτιµήσει την καταλληλότητά τους σχετικά µε το σκοπό ή την εφαρµογή που προτίθεται να τα χρησιµοποιήσει και παράλληλα να εκτιµήσει το βαθµό ολοκλήρωσης και αξιοπιστίας που προσφέρει το κάθε είδος πιστοποιητικού που εκδίδεται από την Global Cert. Ο παρών Κανονισµός της Global Cert αποτελεί κείµενο µε το οποίο πρέπει να συµµορφώνεται κάθε ενδιαφερόµενος προς τον οποίο χορηγείται πιστοποιητικό δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ. 2. Παρουσίαση της Global Cert Η Global Cert ιδρύθηκε το 2013 και λειτουργεί µε τη νοµική µορφή ανωνύµου εταιρείας. Τοµείς δραστηριοποίησης της Global Cert αποτελούν τα παρακάτω: ηµιουργία και λειτουργία προτύπων εξεταστικών συστηµάτων για την πιστοποίηση επαγγελµατικών δεξιοτήτων. ιενέργεια εξέτασης, αξιολόγησης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε διάφορα επίπεδα δυσκολίας, και στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας. Οι παραπάνω διαδικασίες οδηγούν στη χορήγηση πιστοποιητικού που αφορά πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στην πληροφορική γενικότερα. Πιστοποίηση ανθρώπινου δυναµικού διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων επαγγελµατικών κλάδων µέσα από αυστηρά καθορισµένες διαδικασίες βαθµολόγησης και αξιολόγησης. ιενέργεια και/ή επιτήρηση εξετάσεων για την πιστοποίηση γνώσεων.

5 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ. Αριθ.: ΕΚΠ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 5 από 18 Συµµετοχή σε προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά µε το σκοπό της εταιρείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η Global Cert παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ σε κάθε ενδιαφερόµενο, ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, ιθαγένειας, θρησκείας, κινητικής ή άλλης ανικανότητας (ΑΜΕΑ) και επιπέδου γνώσης πληροφορικής. Οι υπηρεσίες πιστοποίησης που προσφέρει καταγράφονται στο Παράρτηµα I του παρόντος κανονισµού «Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Πιστοποίησης». Σηµείωση: Ο φορέας έχει την αποκλειστική ευθύνη της απόφασης που αφορά την πιστοποίηση ενός προσώπου και την χορήγηση/ανανέωση/ανάκληση/απόσυρση του πιστοποιητικού του. 3. Πληροφορίες Επικοινωνίας Κάθε επικοινωνία µε την Global Cert µπορεί να γίνεται εγγράφως, βάσει των ακόλουθων στοιχείων επικοινωνίας: α) Ταχυδροµική διεύθυνση: Global Cert. Ασκληπιού 18, Τ.Κ , Αθήνα β) Τηλεοµοιοτυπία (fax): γ) Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ): δ) Τηλέφωνο: Πρόσθετες πληροφορίες και τεκµηρίωση για τις υπηρεσίες πιστοποίησης της Global Cert παρατίθενται στο στη διαδικτυακή διεύθυνση καθώς και στα πιστοποιηµένα εξεταστικά κέντρα. 4. Γνωστικό Αντικείµενο και Επίπεδο υσκολίας των Πιστοποιητικών 4.1. Ειδικές Απαιτήσεις Πιστοποίησης Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση των δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ που ακολουθεί η Global Cert στηρίζονται:

6 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ. Αριθ.: ΕΚΠ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 6 από 18 Στην Εθνική Νοµοθεσία και ειδικά στην υπ' αρ /Η/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2123/Β/2014) «ιαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ της ηµεδαπής Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ της αλλοδαπής» και τις τροποποιήσεις αυτής. Στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 εξειδικευµένο για υπηρεσίες πιστοποίησης προσώπων. Στις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17024:2012 για φορείς πιστοποίησης προσώπων Εκδιδόµενα Πιστοποιητικά και Γνωστικό Αντικείµενο Αυτών Με τον όρο γνωστικό αντικείµενο νοείται το θεµατικό πεδίο δεξιοτήτων που πιστοποιείται. Το κάθε πιστοποιητικό που η Global Cert εκδίδει αποτελείται από ένα συνδυασµό γνωστικών αντικειµένων. Ο συνδυασµός γνωστικών αντικειµένων που το κάθε πιστοποιητικό αντιπροσωπεύει παρουσιάζονται στο Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος ειδικού κανονισµού. 5. Αµεροληψία, Ανεξαρτησία, Ακεραιότητα Η Global Cert λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ. Η ανεξαρτησία και αµεροληψία της Global Cert διασφαλίζεται από την οργανωτική της διάρθρωση, τη λειτουργία του ανεξάρτητου Συµβουλίου Πιστοποίησης και το νοµικό πλαίσιο της ίδρυσης της Global Cert. Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειµενικότητας και αµεροληψίας, η Global Cert έχει επιπλέον υιοθετήσει τις ακόλουθες ρυθµίσεις: Η Global Cert καθώς και οποιοδήποτε άλλο µέρος µε τους οποίους τηρεί ιδιοκτησιακή εξάρτηση δεν εκπαιδεύει, επιµορφώνει ή καταρτίζει πρόσωπα την ικανότητα των οποίων θα κληθεί ακολούθως να πιστοποιήσει. Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες της Global Cert δεν εµπλέκονται στη παροχή εκπαίδευσης, κατάρτισης ή επιµόρφωσης σε ζητήµατα πληροφορικής ή γνώσεις χειρισµού Η/Υ, τα οποία σχετίζονται µε τα χορηγούµενα από αυτήν πιστοποιητικά.

7 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ. Αριθ.: ΕΚΠ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 7 από 18 Η Global Cert δεν πιστοποιεί άτοµα τα οποία απασχολεί, ή έχουν οποιοδήποτε σχέση µε άτοµα που σχετίζονται µε την Global Cert. Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες της Global Cert που συµµετέχουν στις διαδικασίες εξέτασης, αξιολόγησης και πιστοποίησης, δεν έχουν καµία οικονοµική, εµπορική ή άλλου είδους σχέση µε υποψηφίους που αξιολογούνται από την Global Cert ή εµπορικούς ανταγωνιστές αυτής. Κάθε ενδιαφερόµενο για πιστοποίηση πρόσωπο έχει άµεση και ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες πιστοποίησης της Global Cert. Οι οικονοµικοί όροι της Global Cert για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης είναι κοινοί για τους πελάτες της. Για όλους τους ισχύοντες κανονισµούς, τιµοκατάλογους και λοιπά ενηµερωτικά έγγραφα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόµενο. 6. Αίτηση 6.1. Υποβολή Αίτησης Έκδοσης Κάρτας Υποψηφίου Η Global Cert διαχειρίζεται Αιτήσεις Έκδοσης Κάρτας Υποψηφίου, κάθε υποψηφίου ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, ιθαγένειας, θρησκείας, κινητικής ή άλλης ανικανότητας (ΑΜΕΑ) και επιπέδου γνώσης Πληροφορικής. Η Αίτηση Έκδοσης Κάρτας Υποψηφίου βρίσκεται στην τελευταία της µορφή και σε µόνιµη βάση αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της Global Cert, ώστε να επιτυγχάνεται η ενηµέρωση των υποψηφίων εξεταζόµενων και του ευρύτερου κοινού. Η υποβολή της αίτησης πραγµατοποιείται σε οποιοδήποτε πιστοποιηµένο εξεταστικό κέντρο (σχετική λίστα διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας). Η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από: ακριβές αντίγραφο δικαιολογητικού που πιστοποιεί τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου (φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή του διαβατήριου ή την άδειας οδήγησης ή του ατοµικού βιβλιάριου υγείας του ασφαλιστικού φορέα ή αδείας παραµονής κ.λπ.),

8 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ. Αριθ.: ΕΚΠ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 8 από 18 για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (δυσκολίες όρασης, δυσκολίες ακοής, νοητική βραδύτητα, δυσκολίες κίνησης των άκρων) απαιτείται και σχετική ιατρική γνωµάτευση. Σηµειώνεται ότι η αίτηση αποτελεί και Υπεύθυνη ήλωση, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν θα χρησιµοποιήσει το πιστοποιητικό µε τρόπο ώστε να δηµιουργήσει παραπλάνηση και λανθασµένα συµπεράσµατα στους τρίτους και ότι σε περίπτωση ανάκλησης του Πιστοποιητικού θα το επιστρέψει άµεσα στη Global Cert. Παράλληλα, µέσω της αίτησης, ο υποψήφιος ενηµερώνεται για την τήρηση αρχείου πιστοποιηµένων προσώπων από τη Global Cert, καθώς και της χορήγησης των στοιχείων στον Εθνικό Φορέα επίβλεψης (Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., του Υπουργείου Παιδείας ια Βίου Μάθησης Και Θρησκευµάτων), τα οποία πρέπει να αποδεχτεί ανεπιφύλακτα και να παράσχει τη σχετική άδεια, διαφορετικά η αίτησή δεν γίνεται αποδεκτή Έλεγχος Αίτησης Έκδοσης Κάρτας Υποψηφίου Ο έλεγχος της Αίτησης Έκδοσης Κάρτας Υποψηφίου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εξεταστικών κέντρων της Global Cert. Ο έλεγχος της αίτησης συνίσταται από: Έλεγχο πεδίων υποχρεωτικής συµπλήρωσης. Ταυτοποίηση στοιχείων αίτησης και προσκοµισθέντων εγγράφων. Ύπαρξη ιδιόχειρης υπογραφής. Ύπαρξη Λοιπών τεκµηρίων (Υπεύθυνη δήλωση γονέων/κηδεµόνων ανηλίκων, ιατρική γνωµάτευση για ΑΜΕΑ κ.λπ.). Ύπαρξη εργασιακής ή άλλης σχέσης µε την Global Cert ή την ύπαρξη βαθµού συγγένειας έως τρίτου βαθµού µε άτοµα που σχετίζονται µε την Global Cert. Έλεγχο για προγενέστερες συµµετοχές σε διενεργούµενες εξετάσεις της Global Cert. Έλεγχο για προγενέστερη κακή χρήση πιστοποιητικού από τον αιτούντα σε αυτήν την περίπτωση η αίτηση θεωρείται ως απορριπτέα. Αποδοχή των όρων διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων. Συµφωνία του αιτούντα ως προς τους όρους Πιστοποίησης της Global Cert.

9 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ. Αριθ.: ΕΚΠ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 9 από Έκδοση Κάρτας Υποψηφίου Μετά τον έλεγχο των στοιχείων εκδίδεται η κάρτα υποψηφίου στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου, τα γνωστικά αντικείµενα για τα οποία δήλωσε συµµετοχή, καθώς και οδηγίες χρήσης. Η κάρτα έχει ένα µοναδικό αριθµό για τον κάθε υποψήφιο και παραδίδεται σε αυτόν από το εξεταστικό κέντρο στο οποίο υπέβαλε την αίτηση συµµετοχής. Η κάρτα παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να συµµετέχει στις διενεργούµενες από την Global Cert εξετάσεις, µε την προϋπόθεση να συµπληρώσει εγκαίρως την απαιτούµενη Αίτηση Συµµετοχής σε εξετάσεις στο εξεταστικό κέντρο της αρεσκείας του (παράγραφος 7.3). 7. Εξετάσεις 7.1. Εξεταστικό Σύστηµα Το εξεταστικό σύστηµα της Global Cert βασίζεται στην εξέταση του υποψηφίου µέσω µιας περιπτωσιακής µελέτης (case study) αλλά και ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice) κατά την οποία ο εξεταζόµενος καλείται να υλοποιήσει, σε πραγµατικό περιβάλλον, τις απαιτήσεις που του παρατίθενται. Ο εξεταζόµενος µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο θα πρέπει να υλοποιήσει τις απαιτήσεις του θέµατος έχοντας την ευχέρεια να δει πως υλοποιούνται οι απαντήσεις του. Η βάση των θεµάτων είναι στα ελληνικά και προσαρµοσµένη στην συγκεκριµένη πλατφόρµα και έκδοση λογισµικού, στην οποία πραγµατοποιείται η εξέταση. Στο παράρτηµα II παρατίθενται ο αριθµός των ερωτήσεων ανά γνωστικό αντικείµενο εξέτασης, ο διαθέσιµος χρόνος απαντήσεων. Το εξεταστικό σύστηµα που η Global Cert ακολουθεί εξασφαλίζει α) τη λήψη θεµάτων διαδικτυακά χωρίς την ενδιάµεση παρεµβολή τρίτου µέρους, β) ότι ο εξεταζόµενος, σε περίπτωση αποτυχίας, δεν θα εξετασθεί µελλοντικά στο ίδιο θέµα εξέτασης και γ) τη συνεχή αναβάθµιση των θεµάτων εξετάσεως και τον εµπλουτισµό τους µε νέα Προγραµµατισµός Εξετάσεων Η Global Cert προβαίνει σε ενηµέρωση του κοινού για την ηµεροµηνία των διενεργούµενων από αυτή εξετάσεων τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την διενέργεια τους.

10 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ. Αριθ.: ΕΚΠ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 10 από 18 Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται από την επίσηµη διαδικτυακή ιστοσελίδα του Οργανισµού, µε αναφορά σε: εξεταστικό κέντρο (διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, υπεύθυνος επικοινωνίας), ηµεροµηνία και ακριβή ώρα εξέτασης, πληροφορίες σχετικά µε ΑΜΕΑ, οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο Συµµετοχή σε Εξετάσεις Ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει συµµετοχή στο εξεταστικό κέντρο της αρεσκείας του, τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων, δηλώνοντας τα γνωστικά αντικείµενα στα οποία επιθυµεί να εξετασθεί, µε την εκδήλωση του αιτήµατος στο εξεταστικό κέντρο και εν συνεχεία µεταβίβασης του αιτήµατος στον Οργανισµό. Ο πλήρης κατάλογος των πιστοποιηµένων εξεταστικών κέντρων βρίσκονται στην επίσηµη διαδικτυακή ιστοσελίδα της Global Cert. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει απαραιτήτως µαζί του την κάρτα υποψηφίου και έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας (δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής ή του διαβατήριου ή την άδειας οδήγησης ή του ατοµικού βιβλιάριου υγείας του ασφαλιστικού φορέα ή αδεία παραµονής κ.λπ.). Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οι υποψήφιοι έχουν υποχρέωση κόσµιας συµπεριφοράς, πειθαρχίας και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των επιτηρητών. Υποψήφιοι που αντιγράφουν ή εµποδίζουν µε οποιονδήποτε τρόπο την οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείονται από την περαιτέρω εξέταση. 8. Χορήγηση Πιστοποιητικού 8.1. ιόρθωση Απαντήσεων Η βαθµολόγηση των απαντήσεων των εξεταζόµενων γίνεται από την Global Cert και µόνο. Η λήψη των αρχείων των αποτελεσµάτων πραγµατοποιείται διαδικτυακά, µε το πέρας του χρόνου εξέτασης.

11 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ. Αριθ.: ΕΚΠ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 11 από 18 Η Global Cert έχει λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο των διορθώσεων και συγκεκριµένα: Η βαθµολόγηση των απαντήσεων πραγµατοποιείται αυτόµατα µέσω κατάλληλου λογισµικού, Ο server των εξετάσεων προστατεύεται από πόρτα ασφαλείας, µε δικαίωµα εισόδου µόνο από τους Υπεύθυνο Μηχανογράφησης και ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας Έκδοση Αποτελεσµάτων Ως βάση επιτυχίας είναι η επίτευξη του 70% της µέγιστης δυνατής βαθµολογίας ανά γνωστικό αντικείµενο εξέτασης. Η έκδοση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιείται αυτόµατα από τον server του Οργανισµού. Η έκδοση αποτελεσµάτων πραγµατοποιείται άµεσα, µε κοινοποίηση των αποτελεσµάτων στο εκάστοτε εξεταστικό κέντρο που πραγµατοποιήθηκαν οι εξετάσεις. Σε περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, όπως περιπτώσεις ενστάσεων, αναφορών του επιτηρητή του αρµόδιου Εθνικού Οργανισµού (πχ. Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού- ΕΟΠΠΕΠ, του Υπουργείου Παιδείας ια Βίου Μάθησης Και Θρησκευµάτων), αναφορών επιτηρητή Global Cert, τότε η Global Cert προβαίνει εις βάθος διερεύνηση πριν τη λήψη της όποιας απόφασης Χορήγηση πιστοποιητικού Το Πιστοποιητικό εξιοτήτων στη χρήση Η/Υ που χορηγεί η Global Cert, πιστοποιεί ότι ο εξεταζόµενος διαθέτει την απαιτούµενη επάρκεια γνώσεων σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα. Το Πιστοποιητικό εξιοτήτων αφορά αποκλειστικά τον εξεταζόµενο στον οποίο χορηγήθηκε και µόνο για τα γνωστικά αντικείµενα που αυτό καλύπτει. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η επιτυχής συµµετοχή σε εξετάσεις όλων των γνωστικών αντικείµενων που το πιστοποιητικό καλύπτει µε βάση επιτυχίας το 70% για κάθε γνωστικό αντικείµενο.

12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ. Αριθ.: ΕΚΠ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 12 από 18 Για την έκδοση των πιστοποιητικών, τα αποτελέσµατα των εξετάσεων καθώς και οι αναφορές από όλους τους εµπλεκοµένους στη διαδικασία της πιστοποίησης, συλλέγονται και επεξεργάζονται από τον Υπεύθυνο ιαχείρισης Ποιότητας της Global Cert, ο οποίος και συνυπογράφει την εγκυρότητα του πιστοποιητικού µε το ιευθύνοντα Σύµβουλο. Σε κάθε συνεδρίαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης της Global Cert παρουσιάζονται τα πρακτικά που αφορούν την έκδοση των πιστοποιητικών. Όλα τα έγγραφα τα οποία χορηγούνται από την Global Cert και αποτελούν µέρος της διαδικασίας πιστοποίησης, αποτελούν ιδιοκτησία της Global Cert. Υπόδειγµα των παρεχόµενων πιστοποιητικών δεξιοτήτων παρατίθενται στο Παράρτηµα III. 9. Ισχύς και Επέκταση Πεδίου Εφαρµογής Πιστοποιητικών. Η ισχύς των πιστοποιητικών των βασικών δεξιοτήτων σε χειρισµό Η/Υ που εκδίδονται από την Global Cert, καθορίζεται: Από τον αρµόδιο εθνικό οργανισµό (την παρούσα χρονική περίοδο είναι ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., του Υπουργείου Παιδείας ια Βίου Μάθησης Και Θρησκευµάτων). Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία η ισχύς των πιστοποιητικών βασικών δεξιοτήτων σε χειρισµό Η/Υ είναι αόριστη (Κ.Υ.Α. υπ' αρ /Η/ , Φ.Ε.Κ. 2123/Β/2014). Η παραπάνω χρονική περίοδος, περιορίζεται στα επτά (7) έτη, για τη λήψη πιστοποιητικού το οποίο να είναι και σύµφωνο µε το πρότυπο EN ISO/IEC 17024:2003 και να φέρει τη σχετική σήµανση του Εθνικού Συστήµατος ιαπίστευσης Ε.ΣΥ.. Σηµειώνεται ότι η διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων σε χειρισµό Η/Υ και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις είναι η ίδια, µε την µόνη αλλαγή να περιορίζεται στο χρόνο ισχύος του πιστοποιητικού. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα λήψης δύο (2) πιστοποιητικών (µε και χωρίς την ύπαρξη της σχετικής σήµανσης του Εθνικού Συστήµατος ιαπίστευσης Ε.ΣΥ..) Τα πιστοποιητικά που εκδίδει η Global Cert αποτελούνται από συνδυασµό γνωστικών αντικειµένων. Εποµένως επέκταση του πεδίου εφαρµογής νοείται ως η λήψη διαφορετικού πιστοποιητικού (και εποµένως πιστοποίηση σε διαφορετικό συνδυασµό γνωστικών

13 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ. Αριθ.: ΕΚΠ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 13 από 18 αντικειµένων). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήµατα που αναφέρονται παραπάνω (Υποβολή Αίτησης Έκδοσης Κάρτας Υποψηφίου, Παραλαβή Κάρτας Υποψηφίου, Υποβολή Αίτησης Συµµετοχής σε Εξετάσεις, Συµµετοχή σε Εξετάσεις). 10. Έλεγχος Ισχύος Πιστοποιητικών εξιοτήτων Η ισχύς των πιστοποιητικών αναγράφονται σαφώς επί των πιστοποιητικών. Για τον έλεγχο της εγκυρότητας των πιστοποιητικών της, η Global Cert έχει δηµιουργήσει ειδικό πεδίο στο διαδικτυακό της χώρο (www.globalcert.gr), όπου µε την καταχώρηση του µοναδικού αριθµού πιστοποίησης που αναγράφεται στο πιστοποιητικό, ενηµερώνεται ο κάθε ενδιαφερόµενος για την ισχύ / εγκυρότητα ή πλαστότητα του πιστοποιητικού. 11. Χρήση Πιστοποιητικού εξιοτήτων Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την Global Cert και τα αντίγραφα που προκύπτουν από αυτά, δύναται να χρησιµοποιηθούν µόνο για να αποδεικνύεται το επίπεδο των δεξιοτήτων του εξεταζόµενου, όπως αυτό τεκµηριώνεται στο πιστοποιητικό. Τα πιστοποιητικά προορίζονται για κάθε νόµιµη χρήση κατά την οποία απαιτείται επίσηµη απόδειξη πιστοποίησης σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ. 12. Υποχρεώσεις Κατόχων Πιστοποιητικών εξιοτήτων Ο κάτοχος πιστοποιητικού δεξιοτήτων υποχρεούται να: δηλώνει ότι κατέχει και να προβάλλει το πιστοποιητικό δεξιοτήτων µόνο για τα γνωστικά αντικείµενα και για τη βαθµίδα δυσκολίας για τα οποία έχει πιστοποιηθεί, µη χρησιµοποιεί το πιστοποιητικό και να µην κάνει οποιαδήποτε δήλωση που αφορά την πιστοποίηση µε τρόπο που µπορεί να εκληφθεί ως παραπλανητικός, διακόψει εντός το πολύ µιας εβδοµάδας κάθε χρήση και αναφορά στο πιστοποιητικό δεξιοτήτων, εάν αυτό ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο, επιστρέψει άµεσα στην Global Cert οποιαδήποτε έγγραφο πιστοποίησης εάν το χορηγηθέν πιστοποιητικό ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο, να τηρεί τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού.

14 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ. Αριθ.: ΕΚΠ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 14 από Υποχρέωση Ελέγχου του Πιστοποιητικού από τα Βασιζόµενα σε Αυτό Μέρη Ο χρήστης ή αποδέκτης (βασιζόµενο µέρος) ενός πιστοποιητικού της Global Cert, για να βασισθεί εύλογα στα περιεχόµενα ενός πιστοποιητικού της Global Cert, θα πρέπει να προβεί στους εξής ελέγχους: Να ελέγξει για τυχόν λήξη της ισχύος του συγκεκριµένου πιστοποιητικού, εξετάζοντας το σχετικό πεδίο του πιστοποιητικού (ηµεροµηνία έκδοσης). Να ελέγξει την πιθανότητα οριστικής ανάκλησης της ισχύος του, ανατρέχοντας στην σχετική λίστα ανακληθέντων πιστοποιητικών που δηµοσιεύει η Global Cert στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της. Να ελέγξει το γνωστικό πεδίο για τα οποία το συγκεκριµένο πιστοποιητικό της Global Cert έχει εκδοθεί. Να ελέγξει για την εγκυρότητα του σειριακού αριθµού από το σχετικό χώρο στην ιστοσελίδα της Global Cert. Να ζητήσει το κάθε αντίγραφο του πιστοποιητικού να φέρει σφραγίδα ελέγχου της Global Cert. 14. Παρεχόµενες Εγγυήσεις - Υποχρεώσεις από την Global Cert Με την έκδοση ενός πιστοποιητικού, η Global Cert εγγυάται: την ακρίβεια, κατά τη στιγµή της έκδοσης, όλων των πληροφοριών που περιέχονται στο πιστοποιητικό, καθώς και την ύπαρξη όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την έκδοσή του, ότι ο υπογράφων, η ταυτότητα του οποίου βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό, κατά τη στιγµή της έκδοσης, κατείχε τις δεξιότητες, που αντιστοιχούσαν στα αναφερόµενα στο πιστοποιητικό, ότι θα καταβάλει κάθε λογική προσπάθεια ώστε να δηµοσιεύονται οι ανακλήσεις (και οι αναστολές) των πιστοποιητικών της, σύµφωνα πάντα µε τους όρους και τις αντίστοιχες εφαρµοζόµενες διαδικασίες της.

15 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ. Αριθ.: ΕΚΠ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 15 από Αντικανονική Χρήση Πιστοποιητικών - Ανάκληση Αντικανονική χρήση των πιστοποιητικών µπορεί να διαπιστωθεί είτε από την Global Cert είτε από οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο, υποβάλλοντας επώνυµα προς την Global Cert οποιοδήποτε διευκρινιστικό στοιχείο που θα βοηθήσει στο σχηµατισµό ολοκληρωµένης άποψης για το θέµα. Ως αντικανονική χρήση δύναται να θεωρηθεί οποιαδήποτε περίπτωση αναφορικά µε: Τη µη συµµόρφωση µε όλες τις σχετικές ρυθµίσεις του συστήµατος πιστοποίησης. Την αναφορά του πιστοποιητικού για απόδειξη δεξιοτήτων εκτός του πεδίου της χορηγηθείσας πιστοποίησης. Τη χρήση του πιστοποιητικού κατά τρόπο που να θίγεται η υπόληψη της Global Cert. Την υποβολή δήλωσης από τον εξεταζόµενο / πελάτη σχετικά µε την πιστοποίηση, την οποία η Global Cert µπορεί να θεωρήσει είτε παραπλανητική είτε µη νόµιµη. Τη χρήση του πιστοποιητικού ή µέρος αυτού µε τρόπο που να δηµιουργεί λανθασµένα συµπεράσµατα. Στις περιπτώσεις αυτές η Global Cert δύναται να προβεί στην άρση/ανάκληση του πιστοποιητικού και παράλληλα στην άσκηση µέτρων νοµικής φύσης. Σε κάθε περίπτωση κακής χρήσης των πιστοποιητικών, πραγµατοποιείται δηµοσίευση κατ ελάχιστο στην ιστοσελίδα της Global Cert και όπου απαιτείται πραγµατοποιείται δηµοσίευση και σε ΜΜΕ. 16. Παράπονα Αµφισβητήσεις - Ενστάσεις Υποβολή Αίτησης Ανάλυσης Αποτελέσµατος, Παραπόνου, Αµφισβήτησης, Ένστασης Αιτήσεις ανάλυσης αποτελεσµάτων, παράπονα, αµφισβητήσεις και ενστάσεις δύναται να προέρχονται από οποιοδήποτε τρίτο µέρος όπως αιτούντες, εξεταζόµενους, πιστοποιηµένα άτοµα και τους εργοδότες τους είτε άλλα µέρη. ύναται δε να αφορούν τη διεργασία πιστοποίησης και να αναφέρονται στη διενέργεια των εξετάσεων, στα κριτήρια αξιολόγησης,

16 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ. Αριθ.: ΕΚΠ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 16 από 18 στις πολιτικές και στις διαδικασίες για την απόδοση των πιστοποιηµένων προσώπων, την έκδοση ή πιστοποιητικών πληροφορικής. Οι αιτήσεις ανάλυσης αποτελεσµάτων πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, επώνυµα και να είναι σαφή και τεκµηριωµένα. Το έντυπο αίτησης ανάλυσης αποτελεσµάτων είναι αναρτηµένο στο διαδικτυακό τόπο της Global Cert. Τα προς εξέταση παράπονα, προσφυγές, ή ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, επώνυµα και να είναι σαφή και τεκµηριωµένα. Επιπλέον, ο θιγόµενος δύναται και δικαιούται να εκθέσει και προφορικά τις απόψεις του, εάν το επιθυµεί Εξέταση Αίτησης Ανάλυσης Αποτελέσµατος, Παραπόνου, Αµφισβήτησης, Ένστασης Η Global Cert προβαίνει σε εξέταση του αιτήµατος και το πόρισµα διαβιβάζεται γραπτώς προς τον ενδιαφερόµενο από το ιευθύνοντα Σύµβουλο. Αρµόδιος για το χειρισµό των αιτήσεων ανάλυσης αποτελεσµάτων είναι ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας, ο οποίος διενεργεί σχετικό έλεγχο σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Μηχανογράφησης. Αρµόδιος για το χειρισµό των παραπόνων, των αµφισβητήσεων και των ενστάσεων είναι ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας. Όπου απαιτείται τα παραπάνω αποστέλλονται στην αρµόδια Τεχνική Επιτροπή. Το πόρισµα από τη διενέργεια των ελέγχων διαβιβάζονται ενυπόγραφα προς τον αιτούντα από το ιευθύνοντα Σύµβουλο. Εάν ο ενιστάµενος δεν αποδεχθεί την απόφαση, τότε αρµόδιο για τη λήψη τελεσίδικης απόφασης είναι το Συµβούλιο Πιστοποίησης. 17. Οικονοµικοί Όροι O Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Global Cert παρατίθεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι. Η µη τήρηση των οικονοµικών όρων µπορεί να αποτελεί αιτία:

17 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ. Αριθ.: ΕΚΠ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 17 από 18 να µη χορηγηθούν οι κάρτες πιστοποίησης, ανάκλησης της πιστοποίησης εξεταστικών κέντρων, διαγραφή από το σύστηµα πιστοποίησης της Global Cert. 18. Προστασία Προσωπικών εδοµένων Η Global Cert συλλέγει, επεξεργάζεται και αρχειοθετεί προσωπικά δεδοµένα των πελατών της τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή προς αυτούς των υπηρεσιών πιστοποίησης και για την εµπορική συναλλαγή τους µε την Global Cert. Τα προσωπικά αυτά δεδοµένα συγκεντρώνονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους πελάτες κατά την διαδικασία υποβολής αίτησης συµµετοχής στις εξετάσεις και δεν χρησιµοποιούνται για άλλους σκοπούς - πέρα των σχετικών µε την δηµόσια πιστοποίηση τους - χωρίς την ρητή συγκατάθεση του υποκειµένου. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων από την Global Cert γίνεται σύµφωνα µε τους όρους του ν. 2472/1997 και του ν. 2774/1999 για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, και τα δεδοµένα αυτά µπορεί να γνωστοποιηθούν σε τρίτους που έχουν έννοµο συµφέρον, που σχετίζεται µε τη χρήση των πιστοποιητικών από το υποκείµενο τους. Ο πελάτης, κατά την απόλυτη κρίση του που εκφράζεται µε δήλωση του κατά την αίτηση εγγραφής (και η οποία µπορεί να τροποποιηθεί και αργότερα µε νέα έγγραφη δήλωση του προς την Global Cert), µπορεί να επιτρέψει ή όχι την δηµοσίευση αντιγράφου του προσωπικού πιστοποιητικού του (και άρα των προσωπικών δεδοµένων του που αναγράφονται σ αυτό) σε κοινόχρηστο κατάλογο ενεργών πιστοποιητικών που δηµοσιεύει η Global Cert, για λόγους ευκολότερης επιβεβαίωσης της ύπαρξης του πιστοποιητικού του από τρίτους. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης έχει δικαίωµα να απευθυνθεί στην Global Cert για να κάνει χρήση των δικαιωµάτων Ενηµέρωσης και Πρόσβασης των άρθρων 11 & 12 αντίστοιχα του ν. 2472/ Αναθεωρήσεις Παρόντος Κανονισµού Ο παρών Ειδικός Κανονισµός Πιστοποίησης της Global Cert µπορεί να υποστεί αλλαγές ή αναθεωρήσεις, µερικώς ή στο σύνολό του, κατόπιν έγκρισης του Συµβουλίου Πιστοποίησης.

18 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ. Αριθ.: ΕΚΠ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 18 από 18 Οι αλλαγές και οι αναθεωρήσεις του παρόντος ανακοινώνονται από την επίσηµη ιστοσελίδα της Global Cert.

19 Κωδ. Αριθ.: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Έκδοση: 2 Ισχύει από: 19/12/2013 Σελίδα 1 από 1 Παράρτημα Ι: Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Global Cert α/α Περιγραφή υπηρεσίας Πιστοποίησης Κόστος 1 Έκδοση Κάρτας Εξέτασης Υποψηφίου 2 Εξέταση σε γνωστικό αντικείμενο Επικοινωνήστε με το Εξεταστικό Κέντρο 3 Έκδοση πιστοποιητικού 4 Επανεξέταση σε γνωστικό αντικείμενο Δωρεάν Συντάχθηκε από: Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας Εγκρίθηκε από: Διευθύνοντα Σύμβουλο της Global Cert

20 Κωδ. Αριθ.: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 1 από 15 Παράρτημα II: Τύποι Πιστοποιητικών, Γνωστικά Αντικείμενα Πιστοποίησης, Γνώσεις και Δεξιότητες που Καλύπτουν τα Γνωστικά Αντικείμενα, Τύπος Εξετάσεων. 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποιητικών Τύποι Πιστοποιητικών Intermediate Κατηγορία Α Intermediate Κατηγορία Β Intermediate Κατηγορία C INTERMEDIATE για μεμονωμένα γνωστικά αντικείμενα Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις / Δεξιότητες προς Εξέταση Γνωστικό Αντικείμενο: Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστικά Φύλλα Γνωστικό Αντικείμενο: Υπηρεσίες Διαδικτύου Γνωστικό Αντικείμενο: Βάσεις Δεδομένων Γνωστικό Αντικείμενο: Παρουσιάσεις Είδη ερωτήσεων, Αριθμός Ερωτήσεων και Χρόνοι Απαντήσεων ανά Γνωστικό Αντικείμενο Γνωστικό Αντικείμενο: Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων: Εξετάσεις Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου: Εξετάσεις Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστικά Φύλλα: Εξετάσεις Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφοριών και Επικοινωνίες: Εξετάσεις Γνωστικό Αντικείμενο: Βάσεις Δεδομένων: Εξετάσεις Γνωστικό Αντικείμενο: Παρουσιάσεις: Εξετάσεις Συντάχθηκε από: Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας Εγκρίθηκε από: Διευθύνοντα Σύμβουλο της Global Cert

21 Κωδ. Αριθ.: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 2 από Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποιητικών Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση των δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ που ακολουθεί η Global Cert στηρίζονται: Στην Εθνική Νομοθεσία και ειδικά στην υπ' αρ /Η/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2123/Β/2014) «Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής» και τις τροποποιήσεις αυτής. Στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 εξειδικευμένο για υπηρεσίες πιστοποίησης προσώπων. Στις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17024:2012 για φορείς πιστοποίησης προσώπων.

22 Κωδ. Αριθ.: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 3 από Τύποι Πιστοποιητικών Τα πιστοποιητικά που εκδίδει η Global Cert και τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν είναι: 2.1. Intermediate Κατηγορία Α Τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται είναι: Επεξεργασία Κειμένου Υπολογιστικά Φύλλα Υπηρεσίες Διαδικτύου 2.2. Intermediate Κατηγορία Β Τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται είναι: Επεξεργασία Κειμένου Υπολογιστικά Φύλλα Βάσεις Δεδομένων Παρουσιάσεις Υπηρεσίες Διαδικτύου 2.3. Intermediate Κατηγορία C Τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται είναι: Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων Επεξεργασία Κειμένου Υπολογιστικά Φύλλα Βάσεις Δεδομένων Παρουσιάσεις Υπηρεσίες Διαδικτύου

23 Κωδ. Αριθ.: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 4 από INTERMEDIATE για μεμονωμένα γνωστικά αντικείμενα Η Global Cert έχει τη δυνατότητα να απονέμει πιστοποιητικά INTERMEDIATE και για μεμονωμένα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. επεξεργασία κειμένου), αλλά και με οποιονδήποτε συνδυασμό των έξι βασικών γνωστικών αντικειμένων χρήσεως Η/Υ (π.χ. επεξεργασία κειμένου - υπηρεσίες διαδικτύου).

24 Κωδ. Αριθ.: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 5 από Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις / Δεξιότητες προς Εξέταση Το γνωστικό αντικείμενο δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ (1 ο επίπεδο), το οποίο η Global Cert καλείται να πιστοποιήσει, καθώς και οι ενότητες (2 ο επίπεδο) και γνώσεις / δεξιότητες (3 ο επίπεδο) που εξετάζονται είναι: 3.1. Γνωστικό Αντικείμενο: Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων 1. Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Υπολογιστή: α. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις. α1. Εκκίνηση, Τερματισμός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες. α2. Εμφάνιση πληροφοριών έκδοσης λειτουργικού συστήματος, διαθέσιμης RAM. α3. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας. α4. Ρυθμίσεις έντασης ήχου, ανάλυσης οθόνης, βάθους χρώματος. α5. Χρήση και επιλογές Προφύλαξης Οθόνης. α6. Εναλλαγή γλώσσας πληκτρολογίου. α7. Χρήση Σύλληψης Οθόνης (Print Screen) και επικόλλησης. α8. Χρήση Λειτουργιών Βοήθειας. β. Επιφάνεια Εργασίας. β1. Αναγνώριση και κατανόηση της λειτουργικότητας στοιχείων της επιφάνειας εργασίας: Μενού έναρξη, γραμμή εργασιών, επιφάνεια εργασίας, εικονίδια. β2. Χρήση του μενού έναρξη, εκκίνηση και κλείσιμο εφαρμογής. β3. Άνοιγμα αρχείου, φακέλου, εφαρμογής, εικονιδίων συστήματος από την επιφάνεια εργασίας. β4. Δημιουργία εικονιδίου συντόμευσης. γ. Παράθυρα. γ1. Αναγνώριση και κατανόηση της λειτουργικότητας στοιχείων των παραθύρων: Γραμμή τίτλου, μενού, ράβδοι κύλισης, γραμμή εργαλείων, γραμμή κατάστασης. γ2. Ελαχιστοποίηση, μεγιστοποίηση, επαναφορά, κλείσιμο, μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους παραθύρων. γ3. Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών παραθύρων. γ4. Ταξινόμηση περιεχομένων παραθύρων φακέλων. δ. Δομή φακέλων και αρχείων. δ1. Κατανόηση των οδηγών μέσων αποθήκευσης, αρχείων, φακέλων και της ιεραρχικής δομής των φακέλων. δ2. Πλοήγηση μεταξύ φακέλων, οδηγών μέσων αποθήκευσης. δ3. Κατανόηση της δομής του ονόματος των αρχείων, γνώση συνήθων τύπων αρχείων. ε. Διαχείριση φακέλων και αρχείων. ε1. Δημιουργία φακέλου και υποφακέλου. ε2. Μετονομασία φακέλων, αρχείων. ε3. Επιλογή πολλαπλών φακέλων, αρχείων. ε4. Μετακίνηση αρχείων, φακέλων. ε5. Αντιγραφή αρχείων, φακέλων. ε6. Διαγραφή αρχείων, φακέλων. ε7. Επαναφορά αρχείων, φακέλων από τον κάδο ανακύκλωσης, άδειασμα του κάδου ανακύκλωσης. στ. Βοηθητικά εργαλεία. στ1. Χρήση του εργαλείου αναζήτησης αρχείων, φακέλων. στ2. Λίστα πρόσφατων εγγράφων. στ3. Κατανόηση της έννοιας συμπίεσης αρχείων. στ4. Συμπίεση, εξαγωγή αρχείων.

25 Κωδ. Αριθ.: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 6 από 15 στ5. Επίγνωση του τι είναι ένας ιός Η/Υ, ποιες μπορεί να είναι οι επιδράσεις του και τρόπων διάδοσής τους. στ6. Επίγνωση ωφελειών, περιορισμών των αντιβιοτικών εφαρμογών. 2. Διαχείριση εφαρμογών, εκτυπώσεων. α. Εφαρμογές. α1. Τερματισμός εφαρμογής που δεν ανταποκρίνεται. α2. Κατανόηση των διαδικασιών εγκατάστασης, απεγκατάστασης εφαρμογών λογισμικού στον Η/Υ. β. Εκτυπώσεις. β1. Εγκατάσταση εκτυπωτή στον Η/Υ. β2. Επιλογή προεπιλεγμένου εκτυπωτή. β3. Διαχείριση εκτυπώσεων: Παύση, επανεκκίνηση, διαγραφή εργασιών εκτύπωσης 3.2. Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρμογής Επεξεργασίας Κειμένου. α. Χειρισμός εγγράφων. α1. Δημιουργία, Άνοιγμα, Κλείσιμο, Αποθήκευση εγγράφου. α2. Αποθήκευση εγγράφου με διαφορετικό τύπο ή / και σε διαφορετική θέση ή / και με διαφορετικό όνομα. α3. Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εγγράφων. α4. Χρήση διαθέσιμων προτύπων για δημιουργία εγγράφων. β. Περιβάλλον της εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου. β1. Εμφάνιση και απόκρυψη γραμμών εργαλείων. β2. Εναλλαγή μεταξύ καταστάσεων προβολών σελίδας. β3. Ρύθμιση ποσοστού μεγέθυνσης - σμίκρυνσης προβολής (Ζουμ). β4. Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας της εφαρμογής. β5. Γνώση του τρόπου ρύθμισης βασικών επιλογών της εφαρμογής: Καθορισμός προεπιλεγμένου φακέλου για άνοιγμα-αποθήκευση εγγράφων, όνομα χρήστη. β6. Εμφάνιση, απόκρυψη μη-εκτυπώσιμων χαρακτήρων. 2. Επεξεργασία Κειμένου. α. Σύνταξη κειμένου. α1. Εισαγωγή κειμένου. α2. Διόρθωση, απαλοιφή κειμένου. α3. Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων και συμβόλων. β. Διαχείριση κειμένου. β1. Επιλογή χαρακτήρων, λέξεων, γραμμών, παραγράφων, ολόκληρου του εγγράφου. β2. Αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση κειμένου στο ίδιο ή σε άλλο έγγραφο. γ. Βοηθητικά εργαλεία σύνταξης κειμένου. γ1. Χρήση της αναίρεσης και της επαναφοράς. γ2. Χρήση «εύρεσης» και «αντικατάστασης». γ3. Ορθογραφικός έλεγχος κειμένου, προσθήκη λέξεων στο λεξικό. γ4. Χρήση αυτόματου συλλαβισμού του εγγράφου. 3. Μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων. α. Μορφοποίηση Χαρακτήρων. α1. Επιλογή γραμματοσειράς και μεγέθους γραμματοσειράς. α2. Μορφή έντονη, πλάγια, υπογραμμισμένη. α3. Χρώμα γραμματοσειράς α4. Μορφή εκθέτη, δείκτη. α5. Αυτόματη εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων σε κείμενο. α6. Αντιγραφή μορφοποίησης. β. Μορφοποίηση Παραγράφων.

26 Κωδ. Αριθ.: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 7 από 15 β1. Επιλογές στοίχισης παραγράφου. β2. Δημιουργία εσοχών και προεξοχών. β3. Καθορισμός διάστιχου και αποστάσεων παραγράφου. β4. Χρήση περιγραμμάτων και σκίασης σε παράγραφο. β5. Δημιουργία λιστών με αρίθμηση και κουκίδες. β6. Καθορισμός & χρήση στηλοθέτη/ων. β7. Χρήση διαθέσιμων στυλ παραγράφου. 4. Διαμόρφωση εγγράφου. α. Ρυθμίσεις σελίδας. α1. Προσαρμογή περιθωρίων σελίδας. α2. Επιλογή μεγέθους χαρτιού, προσανατολισμού σελίδας. β. Κεφαλίδες και Υποσέλιδα. β1. Εισαγωγή κειμένου σε κεφαλίδα, υποσέλιδο. β2. Αρίθμηση σελίδων. β3. Εισαγωγή διαθέσιμων πεδίων σε κεφαλίδα, υποσέλιδο: Ημερομηνία, Πλήθος σελίδων, Θέση αρχείου. γ. Χρήση αλλαγών. γ1. Εισαγωγή, διαγραφή αλλαγών σελίδας. γ2. Εισαγωγή, διαγραφή αλλαγών γραμμής στην ίδια παράγραφο. 5. Αντικείμενα. α. Διαχείριση αντικειμένων. α1. Εισαγωγή εικόνας, γραφικού στο έγγραφο. α2. Διαγραφή εικόνας, γραφικού. α3. Αντιγραφή, μετακίνηση εικόνας, γραφικού στο ίδιο ή σε άλλο έγγραφο. 6. Πίνακες. α. Δημιουργία πίνακα και διαχείριση περιεχομένων πίνακα. α1. Καθορισμός γραμμών, στηλών, θέσης πίνακα. α2. Εισαγωγή, διόρθωση δεδομένων σε πίνακα. α3. Επιλογή γραμμών, στηλών, κελιών ενός πίνακα. α4. Εισαγωγή, διαγραφή γραμμών ή στηλών ή κελιών ενός πίνακα. α5. Διαμόρφωση του πλάτους των στηλών και του ύψους των γραμμών ενός πίνακα. β. Μορφοποίηση πίνακα. β1. Μορφοποίηση του περιγράμματος των κελιών ενός πίνακα: Πλάτος, χρώμα, στυλ περιγράμματος. β2. Εφαρμογή σκίασης σε κελιά. 7. Διαχείριση μαζικής αλληλογραφίας. α. Προετοιμασία και συγχώνευση κυρίου εγγράφου και δεδομένων για μαζική αλληλογραφία. α1. Καθορισμός, επεξεργασία κύριου εγγράφου συγχώνευσης (επιστολή-ετικέτες). α2. Άνοιγμα αρχείου δεδομένων για χρήση στη συγχώνευση. α3. Προσθήκη πεδίων δεδομένων. α4. Συγχώνευση κυρίου εγγράφου και δεδομένων για μαζική αλληλογραφία. 8. Εκτυπώσεις. α. Προετοιμασία και εκτύπωση. α1. Προεπισκόπηση εγγράφου. α2. Χρήση επιλογών εκτύπωσης: πλήθος αντιγράφων, συγκεκριμένες σελίδες, επιλογή εγκατεστημένου εκτυπωτή. α3. Εκτύπωση εγγράφου σε εγκατεστημένο εκτυπωτή Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστικά Φύλλα 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων. α. Διαχείριση βιβλίων εργασίας.

27 Κωδ. Αριθ.: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 8 από 15 α1. Διαχείριση βιβλίων εργασίας. α2. Δημιουργία, Άνοιγμα, Κλείσιμο, Αποθήκευση βιβλίων εργασίας. α3. Αποθήκευση βιβλίου εργασίας με διαφορετικό τύπο ή και σε διαφορετική θέση ή και με διαφορετικό όνομα. α4. Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών βιβλίων. β. Διαχείριση φύλλων εργασίας. β1. Μετάβαση σε διαφορετικά φύλλα εργασίας ενός ή περισσοτέρων ανοικτών βιβλίων. β2. Εισαγωγή φύλλου εργασίας. β3. Διαγραφή φύλλου εργασίας. β4. Μετονομασία φύλλου εργασίας. β5. Αντιγραφή, μετακίνηση φύλλου εργασίας στο ίδιο ή σε διαφορετικό βιβλίο εργασίας. γ. Το περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής. γ1. Εμφάνιση και απόκρυψη γραμμών εργαλείων. γ2. Μετάβαση σε συγκεκριμένο κελί ή περιοχή ενός φύλλου εργασίας. γ3. Ρύθμιση ποσοστού μεγέθυνσης-σμίκρυνσης προβολής (Ζουμ). γ4. Σταθεροποίηση και αποσταθεροποίηση περιοχών ενός φύλλου εργασίας. γ5. Γνώση του τρόπου ρύθμισης βασικών επιλογών της εφαρμογής: Καθορισμός προεπιλεγμένου φακέλου για άνοιγμα - αποθήκευση εγγράφων, όνομα χρήστη. γ6. Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας της εφαρμογής. 2. Επεξεργασία δεδομένων. α. Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων στο φύλλο εργασίας. α1. Εισαγωγή κειμένου, αριθμών, ημερομηνιών σε κελιά. α2. Εισαγωγή επιπρόσθετων δεδομένων σε κελί, διόρθωση περιεχομένου κελιού. α3. Απαλοιφή περιεχομένου κελιών. α4. Αυτόματη συμπλήρωση δεδομένων σε κελιά. α5. Χρήση της δυνατότητας εύρεσης και αντικατάστασης δεδομένων κελιών σ' ένα φύλλο εργασίας. α6. Ταξινόμηση αύξουσα, φθίνουσα των περιεχομένων μιας περιοχής κελιών. α7. Χρήση της αναίρεσης και της επαναφοράς. β. Διαχείριση Κελιών. β1. Μετακίνηση, αντιγραφή περιεχομένου κελιών στο ίδιο ή σε διαφορετικό φύλλο εργασίας. β2. Εισαγωγή, διαγραφή κελιού, περιοχής κελιών, γραμμών, στηλών. 3. Μορφοποίηση δεδομένων. α. Μορφοποίηση φύλλου εργασίας. α1. Επιλογή κελιού, περιοχής κελιών, γραμμών, στηλών, όλων των κελιών του φύλλου εργασίας. α2. Αλλαγή ύψους γραμμών, πλάτους στηλών, αυτόματη προσαρμογή στα δεδομένα. β. Μορφοποίηση κελιών. β1. Μορφοποίηση κελιών που περιέχουν αριθμητικά δεδομένα: ποσοστό, δεκαδικά ψηφία, διαχωριστικό χιλιάδων, νόμισμα. β2. Μορφοποίηση κελιών που περιέχουν δεδομένα ημερομηνίας. β3. Επιλογή γραμματοσειράς και μεγέθους γραμματοσειράς. β4. Εφαρμογή έντονης, πλάγιας, υπογραμμισμένης μορφής. β5. Αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς. β6. Αναδίπλωση περιεχομένου κελιών. β7. Στοίχιση, κεντράρισμα, προσανατολισμός περιεχομένων κελιού. β8. Κεντράρισμα τίτλου σε μια περιοχή κελιών. β9. Αλλαγή προσανατολισμού περιεχομένου κελιών. β10. Περίγραμμα και σκίαση κελιών. β11. Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ κελιών. 4. Τύποι και συναρτήσεις. α. Αναφορές σε κελιά. α1. Χρήση σχετικής και απόλυτης αναφοράς κελιού σε τύπους ή συναρτήσεις. β. Τύποι υπολογισμού που δεν καλούν συναρτήσεις.

28 Κωδ. Αριθ.: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 9 από 15 β1. Δημιουργία τύπου υπολογισμού με αριθμητικά δεδομένα και πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης. β2. Δημιουργία τύπου υπολογισμού με χρήση αναφορών σε κελιά. γ. Τύποι υπολογισμού που χρησιμοποιούν συναρτήσεις. γ1. Δημιουργία τύπων με χρήση συναρτήσεων που υπολογίζουν άθροισμα, μέσο όρο, μέγιστο, ελάχιστο, μέτρηση πλήθους. γ2. Δημιουργία τύπου λήψης απόφασης με χρήση λογικής συνάρτησης. 5. Γραφήματα. α. Δημιουργία γραφημάτων. α1. Δημιουργία γραφημάτων από δεδομένα του φύλλου εργασίας. α2. Επιλογή, αλλαγή τύπου γραφήματος: πίτας, ράβδων, στηλών, γραμμής. β. Τροποποίηση και μορφοποίηση γραφήματος. β1. Μετακίνηση, αντιγραφή, διαγραφή, αλλαγή μεγέθους γραφήματος. β2. Προσθήκη τίτλου ή ετικέτας σε γραφήματα. β3. Αλλαγή χρωμάτων ράβδου, στήλης, γραμμής, τμήματος πίτας. β4. Αλλαγή χρώματος φόντου γραφήματος. 6. Εκτυπώσεις. α. Διαμόρφωση εκτύπωσης φύλλου εργασίας. α1. Περιθώρια σελίδας σε φύλλο εργασίας. α2. Προσανατολισμός σελίδας. α3. Προσαρμογή μεγέθους σελίδας. α4. Προσαρμογή κεφαλίδας, υποσέλιδου. α5. Εμφάνιση, απόκρυψη γραμμών πλέγματος. α6. Εμφάνιση, απόκρυψη επικεφαλίδων γραμμών και στηλών. α7. Επανάληψη κατά την εκτύπωση γραμμής ή γραμμών τίτλου σε κάθε σελίδα. α8. Προσαρμογή περιοχής εκτύπωσης σε καθορισμένο πλήθος σελίδων ανά πλάτος και ύψος. β. Εκτύπωση. β1. Προεπισκόπηση φύλλου εργασίας. β2. Χρήση επιλογών εκτύπωσης: πλήθος αντιγράφων, συγκεκριμένη περιοχή κελιών, επιλεγμένο γράφημα, επιλογή εγκατεστημένου εκτυπωτή. β3. Εκτύπωση σε εγκατεστημένο εκτυπωτή Γνωστικό Αντικείμενο: Υπηρεσίες Διαδικτύου 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο. α. Όροι και Έννοιες. α1. Ορισμός και Κατανόηση των όρων Διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός, ΗΤΤΡ, URL, ISP, FTP, υπερσύνδεση. α2. Μορφή της διεύθυνσης ιστοσελίδας (URL), της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάλυση της δομής τους. α3. Κατανόηση των όρων Διαδίκτυο (Internet) και Παγκόσμιος Ιστός (WWW) και διάκριση μεταξύ τους. β. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. β1. Επίγνωση του κινδύνου μόλυνσης με ιό των υπολογιστών κατά την λήψη αρχείων από το Διαδίκτυο. β2. Κατανόηση του όρου Τείχος Προστασίας. β3. Κατανόηση του τι είναι ένα ψηφιακό πιστοποιητικό. 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό. α. Το περιβάλλον ενός Φυλλομετρητή. α1. Άνοιγμα, κλείσιμο της εφαρμογής περιήγησης. α2. Αλλαγή της αρχικής ιστοσελίδας του Φυλλομετρητή. α3. Διακοπή λήψης μιας ιστοσελίδας.

29 Κωδ. Αριθ.: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 10 από 15 α4. Ανανέωση εμφάνισης μιας ιστοσελίδας. α5. Εμφάνιση και απόκρυψη γραμμών εργαλείων. α6. Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας της εφαρμογής. β. Πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό και Προβολή των Πληροφοριών στο Φυλλομετρητή. β1. Μετάβαση σε μια ιστοσελίδα με το URL. β2. Πλοήγηση σε ιστοσελίδες με χρήση υπερσυνδέσμων. β3. Μετακίνηση προς τα πίσω, προς τα μπροστά μεταξύ ιστοσελίδων που έχουν πλοηγηθεί. β4. Εμφάνιση, απόκρυψη εικόνων μιας ιστοσελίδας. γ. Αγαπημένα. γ1. Άνοιγμα μιας σελίδας από τα Αγαπημένα / Σελιδοδείκτες. γ2. Καταχώρηση και διαγραφή ιστοσελίδας από τα Αγαπημένα / Σελιδοδείκτες. γ3. Δημιουργία Φακέλου στα Αγαπημένα / Σελιδοδείκτες και καταχώρηση σ' αυτόν ιστοσελίδας. 3. Αναζήτηση Πληροφορίας. α. Αναζήτηση σε Ιστοσελίδες και διαχείριση των περιεχομένων αυτών. α1. Τι είναι οι Μηχανές Αναζήτησης και πώς τις χρησιμοποιούμε. α2. Αναζήτηση μιας πληροφορίας με χρήση λέξης ή φράσης. α3. Αναζητήσεις με συνδυασμό κριτηρίων. α4. Αποθήκευση μιας ιστοσελίδας σε συγκεκριμένη θέση σε μονάδα δίσκου, ως απλό κείμενο ή ως αρχείο HTML. α5. Λήψη αρχείου (download) από μια ιστοσελίδα και αποθήκευση σε ορισμένη θέση. β. Εκτύπωση. β1. Προεπισκόπηση ιστοσελίδας. β2. Ρύθμιση παραμέτρων εκτύπωσης ιστοσελίδας. 4. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. α. Βασικές έννοιες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. α1. Κατανόηση της δομής και των περιορισμών μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. α2. Επίγνωση του κινδύνου μόλυνσης με ιό των υπολογιστών σε επισυναπτόμενο μήνυμα. α3. Κατανόηση των πλεονεκτημάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ευελιξίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται μέσω Ιστού (webmail). β. Το περιβάλλον ενός Προγράμματος Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. β1. Άνοιγμα και κλείσιμο μιας εφαρμογής Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. β2. Κατανόηση και άνοιγμα βασικών φακέλων: Εισερχόμενα, Απεσταλμένα, Εξερχόμενα, Πρόχειρα, Διαγραμμένα. β3. Άνοιγμα, ανάγνωση και κλείσιμο ενός μηνύματος. β4. Επισήμανση μηνύματος ως αναγνωσμένου. β5. Χρήση της βοήθειας της εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. γ. Χρήση μηνυμάτων. γ1. Προσθήκη και απαλοιφή στηλών στο φάκελο εισερχομένων (αποστολέας, θέμα, ημερομηνία λήψης). γ2. Δημιουργία ενός νέου μηνύματος. γ3. Εισαγωγή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα πεδία παραλήπτη, κοινοποίησης, ή κρυφής κοινοποίησης. γ4. Εισαγωγή θέματος. γ5. Καταχώρηση κειμένου μηνύματος. γ6. Χρήση διαθέσιμης λειτουργίας ορθογραφικού ελέγχου. γ7. Επισύναψη αρχείου σε μήνυμα. γ8. Διαγραφή επισυναπτόμενου αρχείου από μήνυμα προς αποστολή. γ9. Αντιγραφή, μετακίνηση κειμένου μεταξύ μηνυμάτων. γ10. Αποστολή μηνύματος με ρύθμιση προτεραιότητας. γ11. Αποστολή μηνύματος με χρήση λίστας παραληπτών. γ12. Προώθηση ενός μηνύματος. γ13. Άνοιγμα και αποθήκευση επισυναπτόμενων αρχείων σε συγκεκριμένη θέση. γ14. Απάντηση ενός μηνύματος με ή χωρίς την ενσωμάτωση του αρχικού μηνύματος.

30 Κωδ. Αριθ.: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 11 από 15 γ15. Απάντηση στον αποστολέα, απάντηση σε όλους. γ16. Σήμανση, απαλοιφή σήμανσης (σημαία) ενός μηνύματος. δ. Διαχείριση μηνυμάτων. δ1. Δημιουργία, ονομασία και διαχείριση φακέλων για την αποτελεσματική οργάνωση των μηνυμάτων. δ2. Διαγραφή ενός μηνύματος. δ3. Επαναφορά ενός μηνύματος από το φάκελο διαγραμμένων μηνυμάτων. δ4. Άδειασμα του φακέλου διαγραμμένων μηνυμάτων. ε. Βιβλίο Διευθύνσεων. ε1. Δημιουργία και χρήση λίστας παραληπτών. ε2. Προσθήκη ή διαγραφή μιας επαφής από το βιβλίο διευθύνσεων. ε3. Ενημέρωση του βιβλίου διευθύνσεων από εισερχόμενο μήνυμα. στ. Εκτυπώσεις. στ1. Προεπισκόπηση μηνύματος. στ2. Επιλογή παραμέτρων εκτύπωσης ενός μηνύματος. στ3. Εκτύπωση ενός μηνύματος Γνωστικό Αντικείμενο: Βάσεις Δεδομένων 1. Εισαγωγικά. α. Όροι και Έννοιες Βάσεων Δεδομένων. α1. Κατανόηση της έννοιας των βάσεων δεδομένων. α2. Κατανόηση των επιμέρους στοιχείων και της δομής μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων: Πίνακες, εγγραφές, πεδία, σχέσεις. α3. Κατανόηση των τύπων πεδίων και των βασικών ιδιοτήτων τους: μέγεθος, μορφή. 2. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. α. Βασικές Λειτουργίες. α1. Εκκίνηση, τερματισμός εφαρμογής βάσεων δεδομένων. α2. Άνοιγμα, κλείσιμο μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων. α3. Δημιουργία, αποθήκευση μιας νέας βάσης δεδομένων. α4. Εμφάνιση, απόκρυψη των διαθέσιμων γραμμών εργαλείων. α5. Εναλλαγές μεταξύ των διαφόρων προβολών πινάκων, φορμών, εκθέσεων/αναφορών. α6. Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών Βοήθειας. 3. Πίνακες. α. Λειτουργίες Πινάκων. α1. Δημιουργία πίνακα, ονομασία και καθορισμός τύπου πεδίων. α2. Δημιουργία κανόνα επικύρωσης για εισαγωγή δεδομένων σε πεδίο. α3. Αλλαγή ιδιοτήτων μορφής αριθμητικών πεδίων, πεδίων ημερομηνίας. α4. Προσθήκη, διαγραφή πεδίου σε υπάρχοντα πίνακα. α5. Έννοια και καθορισμός πρωτεύοντος κλειδιού. α6. Αποθήκευση, κλείσιμο, διαγραφή πίνακα. α7. Εισαγωγή, επεξεργασία δεδομένων σε πίνακα. α8. Πλοήγηση σε εγγραφές, πεδία πίνακα. α9. Μεταβολή πλάτους στήλης πίνακα. α10. Μετακίνηση θέσης πεδίου πίνακα. β. Σχέσεις. β1. Δημιουργία, διαγραφή σχέσης 1-προς-1, 1-προς- πολλά μεταξύ πεδίων πινάκων. β2. Καθορισμός ακεραιότητας αναφορών σε σχετιζόμενα πεδία. 4. Φόρμες. α. Δημιουργία, μορφοποίηση Φορμών. α1. Δημιουργία και αποθήκευση μιας φόρμας.

31 Κωδ. Αριθ.: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 12 από 15 α2. Προσθήκη, μεταβολή κειμένου στην Κεφαλίδα/Υποσέλιδο μιας φόρμας. α3. Άνοιγμα, κλείσιμο μια φόρμας. α4. Χρήση μιας φόρμας για την καταχώρηση, μεταβολή, διαγραφή εγγραφών. α5. Μετακίνηση στην επόμενη/ προηγούμενη εγγραφή, στην πρώτη/τελευταία εγγραφή, σε συγκεκριμένη εγγραφή χρησιμοποιώντας φόρμα. α6. Διαγραφή μιας φόρμας. 5. Εργασίες στα Δεδομένα. α. Βασικές εργασίες. α1. Εφαρμογή φίλτρου σε πίνακες και φόρμες. α2. Χρήση λειτουργίας αναζήτησης στα πεδία ενός πίνακα. α3. Ταξινόμηση δεδομένων σε πίνακες, φόρμες. β. Ερωτήματα. β1. Δημιουργία και αποθήκευση ερωτήματος επιλογής σε έναν ή δύο πίνακες. β2. Καθορισμός πεδίων ερωτήματος, εμφάνιση, απόκρυψη πεδίων ερωτήματος. β3. Καθορισμός κριτηρίων αναζήτησης με χρήση τελεστών σύγκρισης: λογικού ή (or), λογικού και (and). β4. Καθορισμός ταξινόμησης σε ερώτημα. β5. Εμφάνιση αποτελεσμάτων ερωτήματος. β6. Κλείσιμο, διαγραφή ερωτήματος. γ. Αναφορές - Εκθέσεις. γ1. Δημιουργία και αποθήκευση μιας αναφοράς βασισμένης σε πίνακα ή ερώτημα. γ2. Ομαδοποίηση δεδομένων βάσει ενός πεδίου κατά αύξουσα, φθίνουσα σειρά. γ3. Χρήση συνοπτικών τιμών αθροίσματος, ελάχιστου, μέγιστου, μέσου όρου και καταμέτρησης σε συγκεντρωτική έκθεση. γ4. Διευθέτηση των πεδίων και των επικεφαλίδων στη διάταξη μιας αναφοράς. γ5. Προσθήκη, τροποποίηση κειμένου στην Κεφαλίδα ή το Υποσέλιδο μιας αναφοράς. γ6. Αποθήκευση, διαγραφή μιας αναφοράς. γ7. Άνοιγμα, κλείσιμο μιας αναφοράς. 6. Εκτυπώσεις. α. Προετοιμασία & εκτύπωση. α1. Προεπισκόπηση εκτύπωσης πινάκων, φορμών, αναφορών. α2. Επιλογή προσανατολισμού και μεγέθους χαρτιού. α3. Εκτύπωση ολόκληρου ή μέρους πίνακα, αναφοράς Γνωστικό Αντικείμενο: Παρουσιάσεις 1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Παρουσιάσεων. α. Χειρισμός παρουσιάσεων. α1. Δημιουργία, Άνοιγμα, Κλείσιμο, Αποθήκευση παρουσίασης. α2. Αποθήκευση παρουσίασης με διαφορετικό τύπο ή/ και σε διαφορετική θέση/ ή/και με διαφορετικό όνομα. α3. Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών παρουσιάσεων. β. Περιβάλλον της εφαρμογής παρουσιάσεων. β1. Εμφάνιση και απόκρυψη γραμμών εργαλείων. β2. Εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων προβολών παρουσίασης. β3. Ρύθμιση ποσοστού μεγέθυνσης-σμίκρυνσης προβολής (Ζουμ). β4. Γνώση του τρόπου ρύθμισης βασικών επιλογών της εφαρμογής: Καθορισμός προεπιλεγμένου φακέλου για άνοιγμα - αποθήκευση παρουσιάσεων, όνομα χρήστη. γ. Βοηθητικές λειτουργίες. γ1. Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας της εφαρμογής. γ2. Εμφάνιση και απόκρυψη γραμμών εργαλείων.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

BASIC OFFICE syllabus v2.0

BASIC OFFICE syllabus v2.0 BASIC OFFICE syllabus v2.0 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ σελίδα2 1. Υλικό - Hardware 1. Κατηγορίες υπολογιστών 1. Αναγνώριση των παρακάτω τύπων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1. Desktop 2. Laptop 3. Netbook 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ.: CSR Ισχύς: 05/08/2015 Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης Έκδοση: 04 Σελίδα 1 από 13 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CSR/04 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ.

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ. Κωδικός Πακέτου: P Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Standard 3 ενότητες ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικές Ενότητες: Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Είδος προγράµµατος: Βασικές γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Certified Computer User (CCU)

Certified Computer User (CCU) Certified Computer User (CCU) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7)

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) ENTER Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) Εκπαιδευτικά σημεία: Είναι πιστοποιημένο από την ECDL Καλύπτει θεματικά όλη την εξετεσταέα ύλη του Syllabus 4.0 της ECDL. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39 Κωδικός Πακέτου: P2 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Standard 6 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδοµένων Παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση Κωδ.: CSR-APDX2C Ισχύς: 01/10/2014 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 8 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποιητικών Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυμα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ονοματεπώνυμο : Θέση : Ημερομηνία : Σχόλια : Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα με τα στοιχεία που έχετε απορίες ή ελλείψεις και θα θέλατε να επικεντρώσουμε στα σεμινάρια.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ 2014. All rights reserved Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 2 από 28 Ο παρόν κανονισμός αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Vellum Global Educational Services. Απαγορεύεται η ανατύπωση μέρους ή του συνόλου αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγραφή του Υπό Πιστοποίηση Γνωστικού Αντικειμένου

2. Περιγραφή του Υπό Πιστοποίηση Γνωστικού Αντικειμένου Κωδ.: CSR-APDX2B Ισχύς: 20/04/2015 Έκδοση: 03 Σελίδα 1 από 11 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης Οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 3 σε 1 Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΑΒΑ Μαθηματικός, MSc Computer Science _CONT_3 se 1.indd iii 18/8/2014 9:13:02 πμ τίτλος: 3 ΣΕ 1 WINDOWS 8.1 - WORD 2013 - EXCEL 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ.

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ. Κωδικός Πακέτου: P3 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Proficiency 3 ενότητες ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικές Ενότητες: Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Είδος προγράµµατος: Προχωρηµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Εξετάσεων e-kids Όροι και Κανονισμοί

Οργάνωση Εξετάσεων e-kids Όροι και Κανονισμοί 28 Αυγούστου 2008 Αγαπητοί συνεργάτες, Όπως γνωρίζετε από τον Ιανουάριο 2008 έχουμε εισάξει με επιτυχία τις εξετάσεις e-kids ανταποκρινόμενοι στις δικές σας εισηγήσεις. Στους 6 μήνες εφαρμογής των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ. «Certificate Data Manipulation And Document Integration (Workflow)» SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ. «Certificate Data Manipulation And Document Integration (Workflow)» SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ «Certificate Data Manipulation And Document Integration (Workflow)» SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr

E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 403371 E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 14/3/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΕΚΔΟΣΗ 4.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2003 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις: Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται το κόστος πιστοποίησης, η έκδοση πιστοποιητικού και το κόστος εκπαίδευσης.

Διευκρινήσεις: Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται το κόστος πιστοποίησης, η έκδοση πιστοποιητικού και το κόστος εκπαίδευσης. Κωδικός Πακέτου: P4 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Proficiency 5 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις Υπηρεσίες διαδικτύου Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για:

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: KNOW HOW Πληροφορική για Όλους Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: Να εμπεδώσει και εμπλουτίσει γνώσεις στην πληροφορική Να γνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2003 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix Περιεχόμενα Ευχαριστίες... ix 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!...1 Σύντομη παρουσίαση...2 Μερικές συμβάσεις...4 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...5 2 Ξεκίνημα... 7 Το ελληνικό Outlook 2002 με μια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 7 Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 7 Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 7 Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 7 Web Browsing and Communication) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 4-8

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία - Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

International Diploma In IT Skills Proficiency SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

International Diploma In IT Skills Proficiency SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 SYLLABUS 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη / ΤΚ 54627 Τηλ.-Fax: 2310501895 e-mail: info@vellum.org.gr - url: www.cambridge-vellum.gr Πνευματικά Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΕΚ ΟΣΗ 4.0 Πνευµατικά ικαιώµατα 2003 Ίδρυµα ECDL (ECDL Foundation) Όλα τα δικαιώµατα είναι κατοχυρωµένα. Κανένα µέρος αυτού του εγγράφου δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψάχνετε να βρείτε ένα µήνυµα από τα πολλά που έχετε, πώς θα το καταφέρετε αυτό εύκολα και γρήγορα; Θέλετε τα µηνύµατά σας να εµφανίζονται µε βάση την ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 2 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα:... 2 1.2 Αντικείμενο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Plus Pack. ECDL Progress 4. Eξεταστέα Ύλη Syllabus

Plus Pack. ECDL Progress 4. Eξεταστέα Ύλη Syllabus Plus Pack ECDL Progress 4 Eξεταστέα Ύλη Syllabus Ενότητα 1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2003 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α Ι Τ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Τ Ι Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Υποψήφιο ο οποίος επιθυμεί να συμμετέχει στις εξετάσεις DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS. Έκδοση 1.0

ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS. Έκδοση 1.0 ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills

Vellum Diploma in IT Skills Vellum Diploma in IT Skills ίπλωµα της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του ιπλώµατος.... 5 Κεφάλαιο 3: οµή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Πρόταση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς: για τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014)

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των εισερχομένων εγγράφων που δέχεται στην

Διαβάστε περισσότερα