6362/2/10 REV 2 ΓΒ/δχ 1 DG C II

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6362/2/10 REV 2 ΓΒ/δχ 1 DG C II"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2010 (OR en) 6362/2/10 REV 2 RECH 53 EDUC 29 SOC 102 COMPET 55 ΕΚΘΕΣΗ της: προς: Θέμα : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων το Συμβούλιο Κινητικότητα και σταδιοδρομία των ευρωπαίων ερευνητών - Έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου 1. Το Συμβούλιο, κατά τη σύνοδό του στις 26 Σεπτεμβρίου 2008, ενέκρινε συμπεράσματα με τίτλο «Μια Ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για τους ερευνητές: Καλύτερη σταδιοδρομία και περισσότερη κινητικότητα» 1. Τα εν λόγω συμπεράσματα εντοπίζουν ορισμένες δράσεις σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων αναγνωρίζεται ότι «ως προς τα ζητήματα συντονισμού όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση καθώς και τις συμπληρωματικές συντάξεις, οι σχετικοί παράγοντες σε αυτούς τους τομείς θα πρέπει να συνεργαστούν για την επίτευξη συγκεκριμένων λύσεων» και τονίζεται ότι «πρέπει να αξιοποιηθεί το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και, ειδικότερα, να εξετασθούν οι δυνατότητες που παρέχει ο κοινοτικός κανονισμός συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης» / /2/10 REV 2 ΓΒ/δχ 1 DG C II EL

2 2. Σε συνέχεια των εν θέματι συμπερασμάτων, και στα γενικά πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), με πρωτοβουλία της Προεδρίας η Ομάδα «Έρευνα» κατάρτισε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την κινητικότητα και τη σταδιοδρομία των ευρωπαίων ερευνητών. Το σχέδιο συμπερασμάτων τονίζει ιδιαίτερα ορισμένες πτυχές που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και ενδιαφέρουν τους ερευνητές. Μόλις εγκριθούν από το Συμβούλιο («Ανταγωνιστικότητα»), τα εν θέματι συμπεράσματα θα παρουσιαστούν επίσης στο Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» στις 8 Μαρτίου 2010, με σκοπό να διεξαχθεί ανταλλαγή απόψεων. 3. Η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων κατέληξε σε συμφωνία επί του κειμένου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα. 4. Κατά τη σύνοδό του στις 2 Μαρτίου 2010, το Συμβούλιο («Ανταγωνιστικότητα») καλείται να εξετάσει τα εκκρεμή ζητήματα και να εγκρίνει τα συμπεράσματα. 6362/2/10 REV 2 ΓΒ/δχ 2 DG C II EL

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ: - το ψήφισμα του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 2000 για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και καινοτομίας 2, ως συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000 που συμφώνησε για την στρατηγική της Λισσαβώνας, - Τις γενικές αρχές οι οποίες εγγράφονται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και στον Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών (11 Μαρτίου 2005) 3 - τα συμπεράσματά του, της 18ης Απριλίου 2005, σχετικά με την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων στον τομέα των επιστημών και των τεχνολογιών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 4, - την πράσινη βίβλο της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2007 με τίτλο: «Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Νέες προοπτικές», όπου η επαρκής ροή ικανών ερευνητών κρίθηκε ως ένα βασικό χαρακτηριστικό του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 5, - τα συμπεράσματά του, της 23ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με το μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας στην Ευρώπη, που επισημαίνουν ότι απαιτείται ειδική δράση για να εξασφαλισθούν επαρκείς πόροι για Ε&Α και για τη βελτίωση της σταδιοδρομίας των ερευνητών και την προώθηση ισόρροπης με τον υπόλοιπο κόσμο κυκλοφορίας ερευνητών 6, Επίσημη Εφημερίδα C 205, , σ. 1. Επίσημη Εφημερίδα L 75, / / / /2/10 REV 2 ΓΒ/δχ 3

4 - τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 13ης και 14ης Μαρτίου 2008, με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία της γνώσης μέσω της δημιουργίας μιας «πέμπτης ελευθερίας», και τα οποία επιβεβαιώνουν ότι η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και ο εκσυγχρονισμός των αγορών εργασίας, καθώς και η επένδυση στη γνώση και την καινοτομία, αποτελούν προτεραιότητες της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση, - την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2008 με τίτλο «Καλύτερες σταδιοδρομίες και περισσότερη κινητικότητα: μια ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές», όπου η Επιτροπή προτείνει σειρά δράσεων ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι ερευνητές ανά την ΕΕ απολάβουν της κατάλληλης εκπαίδευσης, ελκυστικών σταδιοδρομιών και άρσης των εμποδίων στην κινητικότητά τους 7, - τα συμπεράσματά του, της 26ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με «Καλύτερες σταδιοδρομίες και περισσότερη κινητικότητα: μια ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές», όπου αναγνωρίζεται ότι «ως προς τα ζητήματα συντονισμού όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση καθώς και τις συμπληρωματικές συντάξεις, οι σχετικοί παράγοντες σε αυτούς τους τομείς θα πρέπει να συνεργασθούν για την επίτευξη συγκεκριμένων λύσεων» και τονίζεται ότι «πρέπει να αξιοποιηθεί το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και, ειδικότερα, να εξετασθούν οι δυνατότητες που παρέχουν οι κοινοτικοί κανόνες συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης» 8, - την έκθεση των Υπουργών Gago (ΠΡ) και Biltgen (ΛΞ), του Μαΐου του , στη συνέχεια που δόθηκε στα ως άνω συμπεράσματα, η οποία προβλέπει την υποβολή ειδικών προτάσεων για την επίσπευση της υλοποίησης της σύμπραξης ερευνητών, συνιστώντας τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης των ερευνητών, την αύξηση του ποσοστού γυναικών στην έρευνα, και που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κινητών ερευνητών όσον αφορά τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, και προτείνει την οργάνωση κοινής συνόδου των συνθέσεων «Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» του Συμβουλίου για να επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος στη συνάρτηση αυτή, / / / /2/10 REV 2 ΓΒ/δχ 4

5 - τα συμπεράσματά του της 9ης Μαρτίου 2009 σχετικά με «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας: πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και των αναγκών σε δεξιότητες», που υπογραμμίζουν την ανάγκη εξασφάλισης καλύτερης αντιστοίχισης μεταξύ της προσφοράς δεξιοτήτων και της ζήτησης της αγοράς εργασίας, καθώς και τη σκοπιμότητα αναβάθμισης των δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα για τη βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη της Ευρώπης και την πλέον μακροπρόθεσμη οικονομική μεγέθυνση και ανταγωνιστικότητα, καθώς και για την ισονομία και την κοινωνική συνοχή 10, 1. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τα πορίσματα και τις συστάσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τον ΕΧΕ που συστάθηκε από την Επιτροπή σχετικά με τη «Δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς εργασίας για τους ερευνητές» 11 που προσδιορίζουν ορισμένα εμπόδια στην αποτελεσματική κινητικότητα των ερευνητών καθώς και τις πολιτικές δυνατότητες για την υπέρβαση των εμποδίων αυτών, 2. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη «Διασυνοριακή κινητικότητα των νεαρών ερευνητών» 12 που προσδιορίζει τις προκλήσεις για την κινητικότητα των νεαρών ερευνητών στην Ευρώπη και περιγράφει τα ισχύοντα μέτρα στην ΕΕ, τα κράτη μέλη και άλλες χώρες, και επισημαίνει ότι η πρόοδος της κινητικότητας στην Ευρώπη, ιδίως για τους νεαρούς ερευνητές, παραμένει άνιση και αργή, 3. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τις συζητήσεις κατά τη Διάσκεψη με θέμα «Συνεργασία για την ενίσχυση της έρευνας στην Ευρώπη» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις Οκτωβρίου 2009 όπου, μεταξύ άλλων, εκδηλώθηκε ευρεία υποστήριξη για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τις συνθήκες απασχόλησης, την κοινωνική ασφάλιση, τα δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και άλλα μέτρα, ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω κινητικότητα των ερευνητών, /09. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2008). Δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς εργασίας για τους ερευνητές: Έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τον ΕΧΕ. Λουξεμβούργο: Γραφείο Επίσημων Δημοσιεύσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, EUR Βλέπε: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2009), «Διασυνοριακή κινητικότητα των νεαρών ερευνητών», Βρυξέλλες, PE (IP/A/ITRE/NT/ ). Βλέπε: 6362/2/10 REV 2 ΓΒ/δχ 5

6 4. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με «συντονισμένη δράση για τη βελτίωση της σταδιοδρομίας και της κινητικότητας των ερευνητών στην ΕΕ», που συνιστά, μεταξύ άλλων, «ότι πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ πολιτικών για την εκπαίδευση, την έρευνα, την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα μέσα εκπαιδευτικής, επιστημονικής και κοινωνικής πολιτικής θα αναπτυχθούν κατά τρόπο συντονισμένο, ούτως ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να επιτύχει τους στόχους της στον τομέα αυτό» 13, 5. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για τη διαβούλευση που δρομολόγησε η Επιτροπή σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική «ΕΕ 2020», που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη «ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Χώρου της Γνώσης, ο οποίος θα στηρίζεται σε παγκοσμίου κύρους γνωσιακή υποδομή και στον οποίο όλοι οι παράγοντες (φοιτητές, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις) θα έχουν όφελος από την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, της γνώσης και της τεχνολογίας (πέμπτη ελευθερία)» 14, 6. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τον ζωτικό ρόλο που θα πρέπει να έχει στη νέα στρατηγική ΕΕ 2020 η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και ειδικότερα η «πέμπτη ελευθερία», 7. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι σκόπιμη η στενή συνεργασία έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας, ενισχύοντας τη διατομεακή κινητικότητα, όπου το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) αναμένεται να καταδείξει με ποιο τρόπο η νέα γενεά ερευνητών μπορεί να εξοπλιστεί με τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να μετατρέψει τις καλύτερες ιδέες σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, 8. ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ την πολύτιμη συμβολή της Διευθύνουσας Ομάδας για τους Ανθρώπινους Πόρους και την Κινητικότητα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (SGHRM) όσον αφορά την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Ερευνητών και ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ τη Διευθυντική Ομάδα να συνεχίσει, από πλευράς της, τις προσπάθειές της λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη συνοχής και συνέπειας μεταξύ των σχετικών τομέων πολιτικής, 9. ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την κατάρτιση των εθνικών τους σχεδίων δράσης ώστε να συμβάλουν στους στόχους της σύμπραξης, SOC/359 - CESE 1941/ / /2/10 REV 2 ΓΒ/δχ 6

7 10. ΚΡΙΝΕΙ ότι υπάρχει περιθώριο για τη λήψη περαιτέρω μέτρων με στόχο την προώθηση της κινητικότητας των ερευνητών στην Ευρώπη ούτως ώστε να αποδώσουν οι φιλοδοξίες του ΕΧΕ αποτελέσματα υψηλού επιπέδου, 11. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τα συνεκτικά αποτελέσματα των αναλύσεων που έχουν διενεργηθεί (όπως αναφέρεται ανωτέρω) σχετικά με την κινητικότητα των ερευνητών, που έχουν εντοπίσει τις κύριες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη για να επιτύχει το απαιτούμενο επίπεδο κινητικότητας των ερευνητών, Επομένως, 12. ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι απαιτείται νέα ώθηση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων τις οποίες θα αναλάβουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη στους τομείς που έχει ήδη προσδιορισθεί ότι απαιτούν την ανάληψη επείγουσας δράσης για την προώθηση της κινητικότητας, για καλύτερους όρους εργασίας, και για τη βελτίωση των σταδιοδρομιών των ερευνητών, με ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα που σχετίζονται με πτυχές που αφορούν την ηλικία και το φύλο, 13. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι οι δράσεις αυτές απαιτούν το δέοντα συντονισμό μεταξύ κρατών μελών, καθώς και συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων πολιτικής στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, ΖΗΤΕΙ την ανάληψη κοινής δράσης για την υλοποίηση της συνεργασίας αυτής όποτε αυτό είναι πρόσφορο, και ειδικότερα μεταξύ προσεγγίσεων πολιτικής στους τομείς της Έρευνας και της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Ασφάλισης, σε συνοχή με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της νέας στρατηγικής ΕΕ Εν προκειμένω, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ τους ακόλουθους τομείς στους οποίους απαιτείται να αναληφθεί ειδική δράση Στη συνέχεια που δόθηκε, ιδίως, στις γενικές γραμμές δράσης που εκτίθενται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την «Επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (έγγρ. 6480/09). 6362/2/10 REV 2 ΓΒ/δχ 7

8 α) Παροχή πληροφοριών σε ερευνητές, σχετικά με δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση διακρατικής κινητικότητας - ΚΑΛΕΙ τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν τις υφιστάμενες υπηρεσίες πληροφοριών, ιδίως καθιστώντας δυνατό για τους ενδιαφερόμενους κινούμενους ερευνητές να λαμβάνουν ευκόλως ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την κοινωνική τους ασφάλιση όταν μετακινούνται, ιδίως μέσω μιας προσέγγισης που παρέχεται μέσω EURAXESS. Eν προκειμένω: - ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να προτείνει σχέδια για την ενίσχυση των υφισταμένων υπηρεσιών όποτε είναι αναγκαίο, - ΚΑΛΕΙ τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ή να ενισχύσουν τις εν λόγω υπηρεσίες πληροφοριών μεριμνώντας για τον κατάλληλο συντονισμό σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων τομέων των διοικήσεων, - ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση παρακολούθησης μέχρι τα μέσα του β) Λύσεις για τις ανάγκες κοινωνικής ασφάλισης των ερευνητών - ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να εντοπίσει τυχόν ειδικές ελλείψεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά το συντονισμό, μεταξύ των κρατών μελών, των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που μπορεί να παρεμποδίζουν την κινητικότητα ή να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση ή τη σταδιοδρομία των ερευνητών και να προτείνει κατάλληλες δράσεις, 6362/2/10 REV 2 ΓΒ/δχ 8

9 - ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι οι ερευνητές συνιστούν ομάδα εργαζομένων με βάση τη γνώση που μπορεί να διάγουν σημαντικές περιόδους επαγγελματικής δραστηριότητας πιθανόν με περιορισμένη κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης από τα εθνικά συστήματα (βοήθεια στον τομέα της υγείας, σύνταξη, άδεια μητρότητας και πατρότητας, ή ανεργία). Ωστόσο, οι ερευνητές είναι παραγωγικοί κατά τις περιόδους εκείνες και η δραστηριότητά τους έχει μεγάλες δυνατότητες να αποδώσει οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία. Ως εκ τούτου, προκειμένου να παρασχεθούν σταθερότερες και πλέον ελκυστικές συνθήκες εργασίας στους ερευνητές: - ΚΑΛΕΙ τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, να μεριμνήσουν για την κατάλληλη κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης όλων των ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίοι ασκούν αμειβόμενη ερευνητική δραστηριότητα, - ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να υποβάλει οδικό χάρτη για την ανάληψη των καταλλήλων δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή της κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης στο σύνολο των ερευνητών που απασχολούνται σε αμειβόμενη ερευνητική δραστηριότητα. Οι δράσεις του οδικού χάρτη πρέπει να περιλαμβάνουν την προαγωγή του συντονισμού και των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και τυχόν συναφή περαιτέρω μέτρα. γ) Αντιμετώπιση του ζητήματος των συμπληρωματικών συντάξεων για ερευνητές - ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δρομολογήσει Πράσινη Βίβλο για την ανάπτυξη ευρωπαϊκού πλαισίου για ικανοποιητικές και βιώσιμες συντάξεις, καθώς και τις διεξαγόμενες εργασίες σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζομένων με τη βελτίωση της κτήσης και διατήρησης των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, που θα προωθηθούν πλέον στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο όσον αφορά το ζήτημα αυτό και ΑΝΑΜΕΝΕΙ ότι θα ενημερωθεί το συντομότερο δυνατόν όσον αφορά τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών ούτως ώστε να εξετάσει περαιτέρω πολιτικές δυνατότητες. 6362/2/10 REV 2 ΓΒ/δχ 9

10 - ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή, με βάση τη διαδικασία της Πράσινης Βίβλου, να εξετάσει την ανάγκη κατάλληλων διατάξεων συνταξιοδότησης για τους ιδιαίτερα μετακινούμενους εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων θεωρήσεων, τα ειδικά προβλήματα και ανάγκες των ερευνητών ως καθώς και την κτηθείσα πείρα των παρόχων συμπληρωματικών συντάξεων για την παράκαμψη των αντικινήτρων στον τομέα της κινητικότητας. δ) Εφαρμογή των κοινών αρχών της ευελιξίας με ασφάλεια στις σταδιοδρομίες ερευνητών 16 - ΚΑΛΕΙ τα κράτη μέλη να συνδυάσουν την κινητικότητα απασχόλησης που είναι συμφυής με την ανάπτυξη μιας επιστημονικής σταδιοδρομίας με την κατάλληλη κοινωνική προστασία για όλους τους ερευνητές και επομένως να εφαρμόσει τις κοινές αρχές ευελιξίας με ασφάλεια στις πολιτικές που υποστηρίζουν την αύξηση και τη βελτίωση των θέσεων εργασίας για τους ερευνητές. - ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να συντάξει συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων που θα καταδεικνύουν με ποιο τρόπο τα μέτρα ευελιξίας με ασφάλεια μπορούν καλύτερα να εφαρμοσθούν στους ερευνητές, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες αυτής της κατηγορίας εργαζομένων στην Ευρώπη, μέχρι τα τέλη του ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη αυτούς τους υψηλής δεξιότητας εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και στις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές που στηρίζουν τη μελλοντική στρατηγική ΕΕ 2020 που θα υποβληθεί το Στη συνέχεια που δόθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 5ης-6ης Δεκεμβρίου 2007 με τίτλο «Θέσπιση κοινών αρχών όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια» (έγγρ /07) που ενέκρινε ιδίως σειρά κοινών αρχών της ευελιξίας με ασφάλεια που προσαρτώνται στα συμπεράσματα αυτά. 6362/2/10 REV 2 ΓΒ/δχ 10

11 ε) Συμβολή στην ατζέντα «νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» - ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ τα πορίσματα της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» 17, ιδίως δε το ότι οι πολιτικές στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της μετανάστευσης και της απασχόλησης πρέπει να εστιάζονται στην αναβάθμιση και την προσαρμογή των δεξιοτήτων, για την ανάπτυξη εργατικού δυναμικού με υψηλές δεξιότητες και ικανού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας και το ότι υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση εγκάρσιων βασικών ικανοτήτων, όπως η επίλυση προβλημάτων και αναλυτικές δεξιότητες, δεξιότητες αυτοδιαχείρισης και επικοινωνίας, γλωσσικές δεξιότητες, ηλεκτρονικές δεξιότητες και, γενικότερα, δεξιότητες που δεν χαρακτηρίζονται από τη ρουτίνα. - ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι πρέπει να υπογραμμισθεί και να αναπτυχθεί ο ρόλος των εργαζομένων στους τομείς έντασης γνώσεων ως ουσιαστικού στοιχείου για το μελλοντικό τοπίο του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης, μεταξύ άλλων μέσω της εκπαίδευσης για διδακτορικό προκειμένου να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανότητας, ιδίως στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής κοινωνίας βασισμένης στη γνώση. - ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τις μεγάλες δυνατότητες που διαθέτουν τα επαγγέλματα που συνδέονται με την έρευνα και την καινοτομία για να συμβάλουν ουσιαστικά στη μελλοντική στρατηγική ΕΕ Εν προκειμένω, ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να προσδιορίσει τις πτυχές της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για τους Ερευνητές» που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην υλοποίηση και την ανάπτυξη της ατζέντας «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας», και να προτείνει συγκεκριμένες δράσεις στη συνάρτηση αυτή μέχρι τα τέλη του 2010, συμπεριλαμβανομένης συνεργασίας εμπειρογνωμόνων από τους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της απασχόλησης, ανάλογα με την περίπτωση, και ως επακόλουθο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας - Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και των αναγκών σε δεξιότητες» (έγγρ /08). 6362/2/10 REV 2 ΓΒ/δχ 11

12 14. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και την Επιτροπή Απασχόλησης να διατυπώσουν τη γνώμη τους όσον αφορά τα ζητήματα και τις πρωτοβουλίες που αναφέρονται στα παρόντα συμπεράσματα, καθώς και όσον αφορά οιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα το οποίο κρίνουν πρόσφορο, ανάλογα με τους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς τους, ώστε να ενημερώσουν το Συμβούλιο πριν από τα τέλη του 2010 παρέχοντας περαιτέρω συμβουλές όσον αφορά τη συγκεκριμένη υλοποίηση και προωθώντας τις πτυχές απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τους ερευνητές. 15. ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ το έργο της Διοικητικής Επιτροπής Κοινωνικής Ασφάλισης των Διακινουμένων Εργαζομένων (CASSTM) όσον αφορά τη διερεύνηση τρόπων αντιμετώπισης των εμποδίων που σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλιση στα πλαίσια της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και την ΠΑΡΑΚΙΝΕΙ να συνεχίσει το έργο αυτό με την εξέταση των βασικών θεμάτων που σχετίζονται με τους ερευνητές. 16. Πέραν των δράσεων που προσδιορίζονται ανωτέρω, ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μελετήσουν τη σκοπιμότητα τυχόν πρόσθετων νομικών, κανονιστικών ή διοικητικών μέσων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην άρση των εμποδίων όσον αφορά την κινητικότητα ή στην προαγωγή της κινητικότητας των ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων που προσδιορίζονται στο έγγραφο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων ΕΧΕ σχετικά με τη «Δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους ερευνητές» και στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη «Διασυνοριακή κινητικότητα για τους νεαρούς ερευνητές». 17. ΕΚΘΕΤΕΙ τα παρόντα συμπεράσματα με σκοπό να ληφθούν επίσης δεόντως υπόψη στο πλαίσιο της θέσπισης και της εφαρμογής της νέας στρατηγικής ΕΕ /2/10 REV 2 ΓΒ/δχ 12

15013/16 ΘΚ/νκ 1 DG G 3 C

15013/16 ΘΚ/νκ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 15013/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες RECH 337 EDUC 408 SOC 754

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14414/15 RECH 282 COMPET 531 SOC 684 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

8975/15 ΘΛ/γπ 1 DG G 3 C

8975/15 ΘΛ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8975/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: RECH 142 COMPET 229 MI 320 TELECOM 120 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9763/13 RECH

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΑ καλείται να προωθήσει το σχέδιο συμπερασμάτων στο Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική πολιτική, Υγεία, Καταναλωτές» προς έγκριση.

Η ΕΜΑ καλείται να προωθήσει το σχέδιο συμπερασμάτων στο Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική πολιτική, Υγεία, Καταναλωτές» προς έγκριση. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2010 (17.05) (OR. en) 9183/1/10 REV 1 SOC 304 EDUC 84 ECOFIN 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Ομάδας Κοινωνικών Θεμάτων προς : την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2017 (OR. en) 7935/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131

Διαβάστε περισσότερα

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2014 (08.12) (OR. en) 15949/14 EMPL 172 SOC 815 ECOFIN 1081 EDUC 332 JEUN 112 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14201/15 RECH 278 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Αποδέκτης: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13930/15

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10381/17 ΔΑ/ακι 1 DGB 2C

10381/17 ΔΑ/ακι 1 DGB 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10381/17 SAN 254 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 16 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/ το

Διαβάστε περισσότερα

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Απασχόλησης Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2010 (20.05) (OR. en) 9448/10 RECH 170 COMPET 143

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2010 (20.05) (OR. en) 9448/10 RECH 170 COMPET 143 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2010 (20.05) (OR. en) 9448/10 RECH 170 COMPET 143 ΕΚΘΕΣΗ της : Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 9422/10 RECH

Διαβάστε περισσότερα

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8485/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 7524/2/15 REV 2 Θέμα: AGRI 242 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09 ACP 122 DEVGEN 146 RELEX 465 COEST 177 COLAT 17 COASI 86 COAFR 171 COMAG 11 COHOM 110 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ΕCOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14475/16 SOC 712 EMPL 486 ECOFIN 1052 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2017 (OR. en) 7875/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 15792/2016 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15015/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 755 EMPL 505 ECOFIN 1136 EDUC 409 JEUN 104 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα.

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2010 (14.04) (OR. en) 8309/1/10 REV 1 ENFOPOL 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 5025/4/10

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2017 (OR. en) 7896/17 FSTR 24 FC 24 REGIO 35 SOC 236 AGRISTR 32 PECHE 132 CADREFIN 38 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη σύνοδό του στις 26 Μαΐου 2015, το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Κατά τη σύνοδό του στις 26 Μαΐου 2015, το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2015 (OR. en) 9145/15 DEVGEN 79 ACP 83 RELEX 416 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Συμπεράσματα του

Διαβάστε περισσότερα

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6285/14 EDUC 44 SΟC 98 ΕCOFIN 129 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς αριθ. προηγ. εγγρ. Θέμα: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15613/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου JEUN 108 EDUC 327 SOC 791 JUR 854 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

8735/16 ΠΧΚ/μκρ 1 DG G 3 C

8735/16 ΠΧΚ/μκρ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) 8735/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

13439/12 ΔΛ/σα 1 DQPG

13439/12 ΔΛ/σα 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2012 (19.09) (OR. en) 13439/12 CO EUR-PREP 33 POLGEN 144 ENV 686 ENER 366 MI 541 RECH 328 COMPET 536 IND 134 ECOFIN 758 SOC 715 EDUC 253 TECOM

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς τις : αντιπροσωπείες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

5808/17 ΓΕΧ/μκ/ΔΑ 1 DGG 3B

5808/17 ΓΕΧ/μκ/ΔΑ 1 DGG 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5808/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 5590/17 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου PI 10 AGRI

Διαβάστε περισσότερα

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9381/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα:

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) 9245/13 FIN 246 FSTR 44 FC 19 REGIO 85 ENER 162

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) 9245/13 FIN 246 FSTR 44 FC 19 REGIO 85 ENER 162 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) 9245/13 FIN 246 FSTR 44 FC 19 REGIO 85 ENER 162 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Ομάδας «Διαρθρωτικά Μέτρα» προς: την Επιτροπή των Μόνιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 9181/05 SAN 67 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

9526/16 ΔΑ/γομ 1 DG G 3 C

9526/16 ΔΑ/γομ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) 9526/16 RECH 208 TELECOM 100 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9916/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 7923/2/17 REV 2 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CYBER

Διαβάστε περισσότερα

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10668/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 36 FC 30 REGIO 43 SOC 435

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

6538/16 ΘΚ/γπ 1 DG B 3A

6538/16 ΘΚ/γπ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0043 (NLE) 6538/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 100 EMPL 59 ECOFIN 152 EDUC 43 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο

Διαβάστε περισσότερα

13883/16 ΧΦ/μκ 1 DPG

13883/16 ΧΦ/μκ 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13883/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CO EUR-PREP 41 POLGEN 129 ENV 685 MI 674 COMPET 553 IND 227

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2059(INI) 8.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

5776/17 ΚΒ/μκρ/ΔΠ 1 DG G 3 C

5776/17 ΚΒ/μκρ/ΔΠ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2012 (13.02) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6068/1/12 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2011/0390 (CNS)

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2012 (13.02) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6068/1/12 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2011/0390 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2012 (13.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0390 (CNS) 6068/1/12 REV 1 SOC 87 ECOFIN 97 EDUC 32 ΕΚΘΕΣΗ της: Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12355/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες LIMITE αριθ. προηγ. εγγρ.: 11816/16

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

9624/17 ΔΑ/γπ 1 DGE 1C

9624/17 ΔΑ/γπ 1 DGE 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9624/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 24 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες JEUN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (03.06) (OR. en) 10012/09 Διοργανικός φάκελος : 2008/0263 (COD) TRANS 206 TECOM 113 IND 63 CODEC 734 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ομάδα «Δημόσια Υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως έχει στο Παράρτημα.

1. Η Ομάδα «Δημόσια Υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως έχει στο Παράρτημα. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14395/15 SAN 391 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (06.10) (OR.en) 14552/11 SOC 804 JEUN 53 CULT 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9650/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Θέμα: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2017: ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών.

1. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 14752/1/16 REV 1 FISC 204 ECOFIN 1094 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

14045/15 ΣΠΚ/ακι/ΘΛ 1 DGE 2B

14045/15 ΣΠΚ/ακι/ΘΛ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14045/15 ATO 72 SAN 376 PROCIV 64 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

13342/16 ΜΑΠ/γπ 1 DG E 1A

13342/16 ΜΑΠ/γπ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13342/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 17 Οκτωβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα