ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1312 Ρόδος, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΛΟ και ΝΕΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» To Τµήµα Ε ιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκ αιδευτικού Σχεδιασµού του Πανε ιστηµίου Αιγαίου ροσκαλεί όσους/ες ενδιαφέρονται να υ οβάλουν υ οψηφιότητα για ένταξη, κατά το ακαδηµαϊκό έτος , στο Πρόγραµµα Μετα τυχιακών Σ ουδών «Φύλο και Νέα Εκ αιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας», το ο οίο οδηγεί σε Μετα τυχιακό ί λωµα Ειδίκευσης (Μ..Ε.). To Πρόγραµµα, στοχεύει στην µετα τυχιακή εξειδίκευση ε ιστηµόνων σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο «Φύλο και Νέα Εκ αιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνίας της Πληροφορίας», και ειδικότερα στην εκ αίδευση στελεχών εξειδικευµένων σε σύγχρονα θέµατα: (i) Φύλου (ισότητας, gender-mainstreaming), (ii) Νέων Μορφών Α ασχόλησης (τηλε-εργασία, µερική α ασχόληση, άτυ ες µορφές α ασχόλησης, κλ.), και (iii) Νέων Μορφών Εκ αίδευσης (εκ αίδευση α ό α όσταση, τηλεκ αίδευση, δια βίου εκ αίδευση, εκ αίδευση ενηλίκων, ε αγγελµατική κατάρτιση, κλ.), στα λαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης. Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για τη λήψη Μ..Ε. είναι δέκα οκτώ (18) µήνες λήρους φοίτησης, µε το τελευταίο εξάµηνο να διατίθεται για την εκ όνηση της µετα τυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής εργασίας και εριλαµβάνει: 1. Ετήσιο Κύκλο Μαθηµάτων θεωρίας και ερευνητικής µεθοδολογίας, ου θα διεξάγονται µέσω συνδυασµού δια ζώσης διδασκαλίας και ηλεκτρονικής µάθησης,

2 2. Κύκλο σεµιναριακών µαθηµάτων µε ε ισκέ τες καθηγητές α ό άλλα Πανε ιστήµια του εσωτερικού και του εξωτερικού, 3. Πρακτική άσκηση ή/και Έρευνα των φοιτητών/τριών στο εδίο και 4. Συγγραφή ι λωµατικής Εργασίας. Για την αρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την α όκτηση Μ..Ε., ροβλέ ονται δίδακτρα ύψους Ευρώ για το σύνολο της φοίτησης. Το Π.Μ.Σ. θα χορηγεί 3 µερικές υ οτροφίες σε κάθε κύκλο µετα τυχιακών σ ουδών, ανάλογα µε την ακαδηµαϊκή ε ίδοση και την οικονοµική κατάσταση του/της µετα τυχιακού/κής φοιτητή/τριας, και µε βάση την αρχή της µη-συσσώρευσης υ οτροφιών. Προϋ οθέσεις και ιαδικασίες Ε ιλογής Υ οψήφιων για Μ..Ε. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές τυχιούχοι Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι. της ηµεδα ής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδα ής, σχετικών µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ., καθώς και τελειόφοιτοι/ες των Τµηµάτων αυτών ου κατά την εγγραφή τους θα ροσκοµίσουν το σχετικό τυχίο ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σ ουδών. Το ακαδηµαϊκό έτος , θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. κατ ανώτατο όριο σαράντα (40) µετα τυχιακοί/ες φοιτητές/τριες. Πλέον του ροβλε όµενου αριθµού των ε ιτυχόντων/ουσων, γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. ως υ εράριθµοι/ές: i. Ένας/Μία (1) υ ότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών Υ οτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ου έτυχε στο σχετικό διαγωνισµό µετα τυχιακών σ ουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειµένου του Π.Μ.Σ. Οι υ ότροφοι αυτοί/ές εγγράφονται υ οχρεωτικά στο ρώτο εξάµηνο σ ουδών. ii. Ένας/Μία (1) αλλοδα ός υ ότροφος του Ελληνικού Κράτους. Για την ε ιλογή των φοιτητών/τριών ου θα αρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. για α όκτηση Μ..Ε. συνεκτιµώνται: (α) Τα τυ ικά και ουσιαστικά ροσόντα των υ οψηφίων, ό ως αυτά τεκµηριώνονται κατά την διαδικασία αξιολόγησης και κατά κύριο λόγο αφορούν τα εξής: 1) οι τίτλοι σ ουδών, (συνεκτιµάται ο γενικός βαθµός τυχίου, η βαθµολογία στα ρο τυχιακά µαθήµατα ου είναι σχετικά µε τα µαθήµατα του Π.Μ.Σ., η ε ίδοση σε δι λωµατική εργασία, ό ου αυτή ροβλέ εται), 2) το ε ιστηµονικό και ερευνητικό έργο των υ οψηφίων, 3) η ε αγγελµατική εµ ειρία, ειδικότερα σε τοµείς σχετικούς µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ., 4) η ολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ό ως αυτή ιστο οιείται α ό τα α οδεικτικά ξένης γλώσσας ου ορίζονται αρακάτω ή σε ερι τώσεις τεκµαιρόµενης γνώσης, α ό γρα τή και ροφορική εξέταση στην κατανόηση και α όδοση ξενόγλωσσου ε ιστηµονικού κειµένου, και 5) η ε άρκεια στη χρήση ηλεκτρονικών υ ολογιστών και εφαρµογών γραφείου και διαδικτύου, ό ως αυτή α οδεικνύεται α ό σχετικά ιστο οιητικά ή αντίστοιχη ε αγγελµατική εµ ειρία. (β) Η εν γένει αρουσία των υ οψηφίων στην ροφορική συνέντευξη, για όσες και όσους εράσουν στη β φάση αξιολόγησης. Η ροφορική συνέντευξη εστιάζεται σε θέµατα ε ιστηµονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, σχετικά µε το Π.Μ.Σ., και α οβλέ ει 1) στη

3 δια ίστωση της γενικής ε ιστηµονικής κατάρτισης του/της υ οψήφιου/ας και της συγκρότησης της ροσω ικότητάς του/της, 2) στη διακρίβωση ειδικών ροσόντων ή δραστηριοτήτων του/της υ οψηφίου/ας ου συνάδουν µε τους στόχους και το εριεχόµενο του Π.Μ.Σ. και 3) στη διευκρίνιση ζητηµάτων ου θα µ ορούσαν να ε ηρεάσουν την τελική ρόθεση του/της υ οψηφίου/ας να ενταχθεί στο ΠΜΣ (α αιτήσεις του ρογράµµατος, λειτουργικά ζητήµατα, στόχοι, ανάγκες, ενδιαφέροντα, κ.ά.), Η ε ιλογή των Μετα τυχιακών Φοιτητών/ριών (Μ.Φ.) για το Π.Μ.Σ. γίνεται µε τις διαδικασίες ου εριγράφονται αρακάτω: 1. Η Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. αραλαµβάνει τις ροβλε όµενες αιτήσεις και δικαιολογητικά των υ οψηφίων Μ.Φ., µέσα στις ροθεσµίες ου ορίζονται α ό τη αρούσα ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 2. Η ε ιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται α ό ε ιτρο ή µελών.ε.π. του οικείου Τµήµατος ου συγκροτήθηκε µε α όφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. σε δύο φάσεις αξιολόγησης: (α) Στην 1 η Φάση Αξιολόγησης ( ροε ιλογή) αξιολογούνται τα τυ ικά και ουσιαστικά ροσόντα των υ οψηφίων ό ως αυτά ροκύ τουν α ό τα δικαιολογητικά ου υ οβάλλουν οι υ οψήφιοι/ες (βλέ ε στα ε όµενα). Με βάση τα ροσόντα αυτά, καταρτίζεται κατάλογος «ροκρινόµενων» υ οψηφίων οι ο οίοι/ες, ληρούν τις ελάχιστες ροϋ οθέσεις ένταξης στο ΠΜΣ και διαθέτουν συγκριτικά υψηλότερα τυ ικά και ουσιαστικά ροσόντα α ό τους/τις υ όλοι ους/ες ου α ορρίφθηκαν. Όλοι/ες οι υ οψήφιοι/ες, ροκρινόµενοι/ες και µη, ενηµερώνονται σχετικά εγγράφως (έντυ α ή ηλεκτρονικά) α ό τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. (β) Στη 2 η Φάση Αξιολόγησης οι ροκριθέντες σύµφωνα µε τα ανωτέρω υ οψήφιοι/ες καλούνται σε ροσω ική συνέντευξη ενώ ιον της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης. Για την τελική ε ιλογή των Μ.Φ. συνεκτιµώνται, συγκριτικά, τα τυ ικά και ουσιαστικά ροσόντα των υ οψηφίων ου συµµετείχαν στη 2 η Φάση Αξιολόγησης, καθώς και η αρουσία τους κατά την ροφορική συνέντευξη, και συντάσσεται Πίνακας Ε ιτυχόντων/ουσών κατά αλφαβητική σειρά και Πίνακας Ε ιλαχόντων/χουσών κατά αξιολογική σειρά. Η ιευθύντρια του Π.Μ.Σ. εισηγείται ρος έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. τους ανωτέρω ίνακες ε ιτυχόντων/χουσών και ε ιλαχόντων/χουσών για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. Οι α οφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι τελεσίδικες. 3. Οι ίνακες των ε ιτυχόντων/χουσών και ε ιλαχόντων/χουσών, µετά την ε ικύρωσή τους α ό τη Γ.Σ.Ε.Σ., αναρτώνται στους χώρους ανακοινώσεων του Τµήµατος και στο διαδικτυακό τό ο του Π.Μ.Σ.. Οι ε ιτυχόντες/ούσες ειδο οιούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, το ο οίο καθορίζεται α ό τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος. Ε ιτυχόντας/ούσα ου δε θα εγγραφεί µέσα στο ροβλε όµενο χρονικό διάστηµα, χάνει το δικαίωµα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός και αν ε ικαλεσθεί εξαιρετικούς λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην ερί τωση αυτή, η Εξεταστική Ε ιτρο ή Αξιολόγησης του Π.Μ.Σ. αξιολογεί τους λόγους ου ε ικαλείται ο/η ε ιτυχόντας/ούσα και το βαθµό τεκµηρίωσής τους και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. ρος ε ικύρωση. 4. Στη θέση ε ιτυχόντα/ούσας ου δεν εγγράφεται ή δεν α οδέχεται την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. µέσα στις ροβλε όµενες ροθεσµίες µ ορεί, µετά α ό εισήγηση της Ε.Ε.Α. και

4 ε ικύρωση της Γ.Σ.Ε.Σ., να εγγραφεί άτοµο α ό τον Πίνακα Ε ιλαχόντων/χουσών, µε βάση τη σειρά αξιολόγησης. Α αιτούµενα ικαιολογητικά για Μ..Ε. Τα α αραίτητα δικαιολογητικά ου ρέ ει να καταθέσουν εµ ρόθεσµα οι υ οψήφιοι/ες για να συµµετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία ε ιλογής είναι: 1. Αίτηση Βιογραφικό Σηµείωµα ρος το Π.Μ.Σ. (υ οβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω ιαδικτύου) 2. Ε ικυρωµένο αντίγραφο τυχίου, και στην ερί τωση τίτλων ου δεν έχουν α ονεµηθεί α ό ελληνικά ΑΕΙ, ε ίσης τα σχετικά έγγραφα αναγνώρισης α ό το ΟΑΤΑΠ ή ΙΚΑΤΣΑ. 3. Ε ικυρωµένο ιστο οιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας (µε ακριβή Μέσο Όρο). 4. Φωτοτυ ία Αστυνοµικής Ταυτότητας. 5. ύο συστατικές ε ιστολές. 6. Α οδεικτικό ολύ καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, ως ακολούθως: Πιστο οιητικό Γλωσσοµάθειας ε ι έδου Γ1/C1 α ό αυτά ου αναφέρονται στο συνηµµένο Παράρτηµα. ή α οδεικτικό λήψης τυχίου α ό Αγγλόφωνο Πανε ιστήµιο ή τυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. 7. Για τους αλλοδα ούς α αιτείται τεκµηρίωση γνώσης και της Ελληνικής Γλώσσας. 8. Πιστο οιητικά ε άρκειας στη χρήση ηλεκτρονικών υ ολογιστών και εφαρµογών γραφείου και διαδικτύου (εάν υ άρχουν). 9. Ε ιστηµονικές ηµοσιεύσεις και/ή ιακρίσεις (εάν υ άρχουν). 10. Α οδεικτικά Ε αγγελµατικής Εµ ειρίας (εάν υ άρχουν). 11. Τέλος, ο/η υ οψήφιος/α µ ορεί να καταθέσει κάθε άλλο δικαιολογητικό ου, σύµφωνα µε τη γνώµη του/της, θα συνέβαλε στο να σχηµατίσει η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης ληρέστερη ά οψη. Ηµεροµηνίες και Τρό ος Κατάθεσης Αίτησης και ικαιολογητικών Οι ενδιαφερόµενοι/ες καλούνται να υ οβάλουν την αίτηση για ένταξη στο Π.Μ.Σ. και τα α αιτούµενα δικαιολογητικά το αργότερο µέχρι 14 Μαΐου Πιο συγκεκριµένα: Οι Αιτήσεις - Βιογραφικά υ οβάλλονται ηλεκτρονικά, εντός της ροβλε όµενης ροθεσµίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Π.Μ.Σ. Τα α αιτούµενα δικαιολογητικά ρέ ει να α οσταλούν ταχυδροµικά, µε συστηµένη ε ιστολή, µε τελευταία ηµεροµηνία κατάθεσης (ό ως αυτή θα ιστο οιείται α ό τη σφραγίδα ταχυδροµείου ΕΛ.ΤΑ.) την 14 Μαΐου 2010 στη διεύθυνση:

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Γραµµατεία Π.Μ.Σ «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ηµοκρατίας 1, Κτίριο Κλεόβουλος - 1 ος Όροφος Ρόδος Υ όψη: κας Βέρας Αγγέλου Τηλ Για ερισσότερες ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι/ες µ ορούν να α ευθύνονται στην Γραµµατεία του Π.ΜΣ., κα. Βέρα Αγγέλου, τηλ. ε ικοινωνίας & fax: , καθώς και στις ιστοσελίδες : Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του Π.Μ.Σ. Καθηγήτρια ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανε ιστηµίου του CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βαθµολογία 75-89, του Πανε ιστηµίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) α ό το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία α ό 6 έως 7. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER (BEC HIGHER) α ό το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυ οβάλλονται αθροιστικά για την α όδειξη της ολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυ οβάλλονται αθροιστικά για την α όδειξη της ολύ καλής γνώσης). ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθµολογία α ό 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1). OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1). ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). Test of Interactive English, C1 + Level. Test of Interactive English, C1 Level.

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4821 Ρόδος, 7.5.2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση κρίσεων» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 4664 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 926 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΤΟΣ 2015-2016 Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος Κόρινθος, 6 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ»

«ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΡΘΡΟ 1 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ιαχείριση Κρίσεων» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Π Ρ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής, το οποίο πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 Κόρινθος, 30 Μαΐου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 18/10/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΕΠ/ ΜΕΕΠ-ΤΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Φ.ΕΣΠΑ-819 α /109276

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64

Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64 Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64 Το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2. Την υπ αριθμό πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 1/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 1/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Π.Φάληρο 20/11/2014 ιεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος Αριθ. Πρωτ.: 39061 T.K.: 17562, Παλαιό Φάληρο Τηλέφωνο: 213.2020.202-207 Φαξ: 213.2020.346

Διαβάστε περισσότερα

Νάουσα, 08 Αυγούστου 2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 63

Νάουσα, 08 Αυγούστου 2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 63 Νάουσα, 08 Αυγούστου 2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 63 Το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2. Την υπ αριθμό πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Λαχανά 5 - Λήμνου, 38334 ΒΟΛΟΣ Τηλ: 24210-28251-2 Fax: 24210-28255 E-mail: secretariat@anevo.gr Ιστοσελίδα: www.anevo.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014-2015

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014-2015 ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΦΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΜΟΝΣΕΛΑ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2015-2016

ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2015-2016 ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο:

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Προσάρτηµα της από 11/9-12-2013 πράξης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης) Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 29 /07 / 2015 Αρ. Πρωτ. 1219/α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 29 /07 / 2015 Αρ. Πρωτ. 1219/α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 29 /07 / 2015 Αρ. Πρωτ. 1219/α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ EΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα