Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 115 final.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 115 final."

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) 6644/15 ECOFIN 157 UEM 62 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής 27 Φεβρουαρίου 2015 κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης COM(2015) 115 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στη Γαλλία Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 115 final. συνημμ.: COM(2015) 115 final 6644/15 γπ DGG 1A EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2015) 115 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στη Γαλλία {SWD(2015) 19 final} EL EL

3 Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στη Γαλλία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 126 παράγραφος 7, Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 126 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα κράτη μέλη αποφεύγουν τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα. (2) Στόχος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι η υγιής δημοσιονομική κατάσταση, ως μέσο ενίσχυσης των συνθηκών για σταθερότητα τιμών και ισχυρή διατηρήσιμη ανάπτυξη, που ευνοούν τη δημιουργία απασχόλησης. (3) Στις 27 Απριλίου 2009, το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 6 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ), ότι στη Γαλλία υπήρχε υπερβολικό έλλειμμα και εξέδωσε συστάσεις για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος το αργότερο έως το , σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 7 της ΣΕΚ και το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος 2. (4) Στις 2 Δεκεμβρίου 2009, το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ, ότι, παρά το γεγονός ότι είχαν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από τις γαλλικές αρχές, μετά την έκδοση της σύστασης του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2009, συνέβησαν απρόβλεπτα αντίξοα οικονομικά γεγονότα με μείζονες αρνητικές επιπτώσεις για τα δημόσια οικονομικά. Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο συνέστησε στη Γαλλία να διορθώσει το υπερβολικό της έλλειμμα, το αργότερο έως το Όλα τα έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της Γαλλίας είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΕ L 209 της , σ. 6. EL 2 EL

4 (5) Στις 21 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ, ότι, παρά το γεγονός ότι είχαν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από τις γαλλικές αρχές, μετά την έκδοση της σύστασης του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2009, συνέβησαν απρόβλεπτα αντίξοα οικονομικά γεγονότα με μείζονες αρνητικές επιπτώσεις για τα δημόσια οικονομικά. Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο συνέστησε στη Γαλλία να διορθώσει το υπερβολικό της έλλειμμα, το αργότερο έως το Προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης σε επίπεδο κάτω από το 3% του ΑΕΠ κατά τρόπο αξιόπιστο και διατηρήσιμο, διατυπώθηκε σύσταση στη Γαλλία α) να επιτύχει τον στόχο για ονομαστικό έλλειμμα ύψους 3,9% του ΑΕΠ το 2013, 3,6% το 2014 και 2,8% το 2015, ο οποίος θεωρήθηκε ότι συνάδει με τη βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου κατά 1,3% του ΑΕΠ το 2013, 0,8% το 2014 και 0,8% το 2015, με βάση τις διευρυμένες εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2013 β) να εφαρμόσει πλήρως τα ήδη εγκριθέντα μέτρα για το 2013 (1½% του ΑΕΠ) και να καθορίσει, να θεσπίσει και να εφαρμόσει ταχέως τα απαραίτητα μέτρα εξυγίανσης για το 2014 και το 2015, προκειμένου να επιτευχθεί η συνιστώμενη βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου, προβαίνοντας ταυτόχρονα, όπως προβλέπεται επί του παρόντος, σε διεξοδική επανεξέταση των κατηγοριών δαπανών σε όλους τους υποτομείς της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης, περιλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης γ) να χρησιμοποιήσει όλα τα έκτακτα έσοδα για τη μείωση του ελλείμματος. Διατυπώθηκε επίσης σύσταση να εξασφαλίζουν τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης μόνιμη βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης κατά τρόπο που να μην ζημιώνει το δυναμικό ανάπτυξης. Στις συστάσεις του, το Συμβούλιο έθεσε ως προθεσμία την 1η Οκτωβρίου 2013 για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων από τη γαλλική κυβέρνηση και, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου, για την υποβολή αναλυτικής έκθεσης σχετικά με τη στρατηγική εξυγίανσης που προβλέπεται για την επίτευξη των στόχων. (6) Στις 15 Νοεμβρίου 2013, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, με βάση τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2013, η Γαλλία είχε αναλάβει αποτελεσματική δράση, σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2013, προκειμένου να μειώσει το έλλειμμα της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης κάτω από την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ και έκρινε ότι δεν ήταν αναγκαία καμία περαιτέρω ενέργεια στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. (7) Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 473/2013, την 1η Οκτωβρίου 2013, η Γαλλία υπέβαλε στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης. Το Συμβούλιο έκρινε, στη γνώμη που εξέδωσε στις 10 Δεκεμβρίου, ότι το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Γαλλίας περιλάμβανε ένα σύνολο δημοσιονομικώνδιαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες επαρκούσαν εν μέρει για να στηρίξουν την αποτελεσματική και διατηρήσιμη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος. (8) Στις 5 Μαρτίου 2014, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τη Γαλλία προκειμένου να εξασφαλιστεί έγκαιρη διόρθωση του υπερβολικού της ελλείμματος. Στη σύστασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η Γαλλία έπρεπε να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωσή της με τη σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου Στο πρόγραμμα σταθερότητας που υπέβαλε στις 7 Μαΐου 2014, η Γαλλία περιέγραφε μια σειρά πρόσθετων μέτρων για το Λαμβανομένου επίσης υπόψη του γεγονότος ότι η δημοσιονομική προσπάθεια που επιτεύχθηκε το 2013 ήταν μεγαλύτερη από την EL 3 EL

5 αναμενόμενη κατά τον χρόνο που διατυπώθηκε η σύσταση της Επιτροπής, θεωρήθηκε ότι το πρόγραμμα σταθερότητας ανταποκρινόταν εν πολλοίς στη σύσταση της Επιτροπής. (9) Στις 13 Ιανουαρίου 2015, η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015) 12). Στην ανακοίνωση αποσαφηνίζεται ότι η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη ειδικού σχεδίου διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερείς και επαληθεύσιμες πληροφορίες, καθώς και αξιόπιστα χρονοδιαγράμματα για την έγκριση και την υλοποίησή του, όταν συνιστά προθεσμία για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος ή για τη διάρκεια ενδεχόμενης παράτασης της εν λόγω προθεσμίας. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης, η Επιτροπή θα θεωρεί το γεγονός αυτό επιβαρυντικό παράγοντα κατά την αξιολόγηση της ανάληψης αποτελεσματικής δράσης ως απόκριση στη σύσταση που απευθύνθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και κατά τον καθορισμό νέας προθεσμίας για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος. Η μη ανάληψη αποτελεσματικής δράσης θα οδηγεί σε εντατικοποίηση της διαδικασίας και σε ενδεχόμενη αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων/πληρωμών των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, τούτο σημαίνει ότι η Επιτροπή θα συνιστά στο Συμβούλιο την επιβολή προστίμου. (10) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, με σύσταση της Επιτροπής, να εκδώσει αναθεωρημένη σύσταση δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ, εάν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα και μετά την έκδοση της σύστασης αυτής προκύψουν απρόβλεπτα αντίξοα οικονομικά συμβάντα με μείζονες αρνητικές επιπτώσεις για τα δημόσια οικονομικά. Η επέλευση απρόβλεπτων αντίξοων οικονομικών συμβάντων με μείζονες αρνητικές δημοσιονομικές επιπτώσεις αξιολογείται σε σχέση με τις οικονομικές προβλέψεις επί των οποίων βασίζεται η σύσταση του Συμβουλίου. (11) Σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου, το Συμβούλιο υποχρεούται να απευθύνει συστάσεις στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προκειμένου να τερματίσει την κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Στη σύσταση πρέπει να καθορίζεται μέγιστη προθεσμία έξι μηνών, προκειμένου το συγκεκριμένο κράτος μέλος να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος, η οποία μπορεί να περιοριστεί στους τρεις μήνες. Επιπλέον, με τη σύσταση για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος, το Συμβούλιο πρέπει να καλεί το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να επιτύχει ετήσιους δημοσιονομικούς στόχους οι οποίοι, με βάση τις προβλέψεις στις οποίες βασίζεται η σύσταση, συνεπάγονται μια ελάχιστη ετήσια βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου, ήτοι του κυκλικά προσαρμοσμένου ισοζυγίου, εξαιρουμένων των έκτακτων και λοιπών προσωρινών μέτρων, κατά τουλάχιστον 0,5% του ΑΕΠ, ως σημείο αναφοράς. (12) Στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2013, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προέβλεπαν ότι η γαλλική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 0,1% το 2013 και στη συνέχεια θα εμφανίσει ανάπτυξη κατά 0,6% και 1,1%, το 2014 και το 2015, αντιστοίχως. Επιπλέον, στις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2013, στις οποίες βασιζόταν το σενάριο που καθορίζεται στο έγγραφο εργασίας της 29ης EL 4 EL

6 Μαΐου 2013, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) αναμενόταν να αυξηθεί κατά 1,2% το 2013 και κατά 1,7% το Οι εν λόγω προβλέψεις ανάπτυξης και πληθωρισμού χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τη σύσταση του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 7. Το 2013, η αύξηση του ΑΕΠ τελικά απεδείχθη ελαφρώς υψηλότερη από την αναμενόμενη από την Επιτροπή, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3%. Από την άλλη πλευρά, ο ΕνΔΤΚ αυξήθηκε μόνο κατά 1,0%. (13) Στις χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2015 υπολογίζεται ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το 2014, κατά 0,2 ε.μ. κάτω από τα προβλεπόμενα στο βασικό σενάριο στο οποίο στηριζόταν η σύσταση ΔΥΕ. Η αύξηση του ΑΕΠ εκτιμάται ότι τροφοδοτήθηκε κυρίως από την αύξηση των αποθεμάτων, τη δημόσια και την ιδιωτική κατανάλωση, ενώ αναμένεται να έχουν μειωθεί οι επενδύσεις και οι καθαρές εξαγωγές. Συγκριτικά, κατά τον χρόνο που διατυπώθηκε η σύσταση, αναμενόταν να αυξηθούν οι επενδύσεις το 2014, χάρη στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων, ενώ η εξωτερική ζήτηση προβλεπόταν ότι θα είναι πολύ ισχυρότερη. Εν τω μεταξύ, η πτώση των τιμών της ενέργειας και η χαμηλή δραστηριότητα έχουν αντισταθμίσει τον αντίκτυπο στις τιμές από την αναδιάρθρωση του ΦΠΑ, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του Κατά συνέπεια, ο πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) αναμένεται να έχει επιβραδυνθεί στο 0,6% το Επομένως, ο πληθωρισμός το 2013 και το 2014 απεδείχθη αισθητά χαμηλότερος από τον προβλεπόμενο την άνοιξη του Το 2015, το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,0%, ενώ ο ΕνΔΤΚ αναμένεται να παραμείνει στάσιμος (πληθωρισμός 0,0%). (14) Το 2013, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε στο 4,1% του ΑΕΠ, πάνω από τον στόχο του 3,9% του ΑΕΠ που καθοριζόταν στη σύσταση της 21ης Ιουνίου Ειδικότερα, τα δημόσια έσοδα επηρεάστηκαν αρνητικά από την πολύ χαμηλότερη από την αναμενόμενη ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων, παρά τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας, που αντιστοιχούν σε 27 δισ. ευρώ (1,3% του ΑΕΠ), σύμφωνα με την Επιτροπή. Η δημοσιονομική προσπάθεια, όπως μετράται με την αλλαγή στο διαρθρωτικό ισοζύγιο, ανήλθε σε 1,0% του ΑΕΠ. Λαμβανομένων υπόψη των διορθώσεων για τις αναθεωρήσεις της δυνητικής ανάπτυξης και την υστέρηση των εσόδων (0,2 ε.μ. του ΑΕΠ), η μεταβολή του διαρθρωτικού ισοζυγίου για το 2013 ανήλθε στο 1,2% του ΑΕΠ. Αυτό υπολείπεται της βελτίωσης κατά 1,3% του ΑΕΠ που συνέστησε το Συμβούλιο στις 21 Ιουνίου 2013, αν και οριακά. Με βάση τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας που λήφθηκαν στο σκέλος των εσόδων και την εξέλιξη των συνολικών δαπανών, σε σύγκριση με το σενάριο που παρουσιάζεται στη σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2013, η εκ των κάτω προς τα άνω εκτίμηση της δημοσιονομικής προσπάθειας ανέρχεται σε -0,1% του ΑΕΠ, ποσοστό πάλι ελαφρά χαμηλότερο από το 0,0% του ΑΕΠ για τα συμπληρωματικά μέτρα που κρίνονταν αναγκαία για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που καθορίζονται στη σύσταση του Συμβουλίου. (15) Σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2015, το ονομαστικό έλλειμμα αναμένεται να έχει αυξηθεί περαιτέρω το 2014, παρά τις σημαντικές προσπάθειες για να συγκρατηθεί η αύξηση των δημόσιων δαπανών. Πράγματι, αναμένεται εξοικονόμηση πόρων από τη συνέχιση του παγώματος των μισθών στον δημόσιο τομέα, τον αντίκτυπο των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων, και τις χαμηλότερες δαπάνες σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, αυτή υπολογίζεται ότι έχει εξουδετερωθεί από την αύξηση της πιστώσεως φόρου για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση (CICE), η οποία, σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΣΛ 2010, EL 5 EL

7 λογιστικοποιείται ως δημόσιες δαπάνες και το κόστος της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 11 δισ. ευρώ (0,4% του ΑΕΠ) το Στο σκέλος των εσόδων, η αναδιάρθρωση των συντελεστών ΦΠΑ, που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου, και ο διπλασιασμός του έκτακτου φόρου εισοδήματος εταιρειών, που καταβάλλεται από μεγάλες εταιρείες, είχαν θετικό αντίκτυπο στα φορολογικά έσοδα. Παρά ταύτα, η χαμηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, όπως και ο χαμηλότερος πληθωρισμός, σε συνδυασμό με την ακόμη χαμηλή ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ, έχουν επιβαρύνει τα φορολογικά έσοδα. (16) Το διαρθρωτικό έλλειμμα, με βάση τις χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2015, εκτιμάται ότι θα μειωθεί από 3,3% του ΑΕΠ το 2013 σε 2,9% το Εάν ληφθούν υπόψη οι διορθώσεις για την προς τα κάτω αναθεώρηση της δυνητικής αύξησης της παραγωγής (+0,0 ε.μ. του ΑΕΠ) και των έκτακτων εσόδων (+0,2 ε.μ. του ΑΕΠ), σε σύγκριση με τις προβλέψεις κατά τον χρόνο έκδοσης της σύστασης του Συμβουλίου, η ετήσια δημοσιονομική προσπάθεια για το 2014 ανέρχεται στο 0,6% του ΑΕΠ. Λαμβανομένων υπόψη των διορθώσεων για τις αρνητικές επιπτώσεις από τη μετάβαση στο ΕΣΛ 2010 στο κόστος των πληρωτέων πιστώσεων φόρου εξέλιξη που θεωρείται εκτός του πεδίου ελέγχου της κυβέρνησης η εκ των άνω προς τα κάτω εκτίμηση της δημοσιονομικής προσπάθειας φθάνει στο 0,7% του ΑΕΠ, δηλαδή υπολείπεται ελαφρώς της συνιστώμενης προσπάθειας ύψους 0,8% του ΑΕΠ. Σε σύγκριση με το οικονομικό σενάριο στο οποίο βασίζεται η σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2013, τα πρόσθετα μέτρα εσόδων που εφαρμόστηκαν, παράλληλα με τις εξελίξεις στο σκέλος των δαπανών, με προσαρμογή στο ΕΣΛ 2010, ανέρχονται στο 1,1% του ΑΕΠ, ποσοστό σύμφωνο με το επίπεδο που κρίθηκε αναγκαίο από το Συμβούλιο στις 21 Ιουνίου 2013 («άνω του 1% του ΑΕΠ»). Επομένως, η σωρευτική προσαρμογή κατά την περίοδο ανέρχεται στο 1,9% του ΑΕΠ, με βάση τη διορθωμένη μεταβολή στο διαρθρωτικό ισοζύγιο, άρα υπολείπεται του 2,1% του ΑΕΠ που συνέστησε το Συμβούλιο. Με βάση την εκτίμηση εκ των κάτω προς τα άνω, η σωρευτική προσαρμογή ανέρχεται οριακά πάνω από 1,0%, ποσοστό σύμφωνο με το επίπεδο που κρίθηκε αναγκαίο από το Συμβούλιο. (17) Το κενό μεταξύ της εκ των άνω προς τα κάτω και της εκ των κάτω προς τα άνω εκτίμησης της δημοσιονομικής προσπάθειας απορρέει κυρίως από την προς τα κάτω αναθεώρηση του πληθωρισμού από τον Ιούνιο του Ειδικότερα, για το 2014, η προβλεπόμενη αύξηση του συντελεστή αποπληθωρισμού του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 0,9 ε.μ., στο χρονικό διάστημα μεταξύ της σύστασης του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2013 και των χειμερινών προβλέψεων της Επιτροπής του Από τις πτωτικές αναθεωρήσεις στον πληθωρισμό υπάρχει σοβαρή επίπτωση στα φορολογικά έσοδα. Συγκριτικά, οι δημόσιες δαπάνες, οι οποίες στη Γαλλία συχνά διέπονται από κανόνες που εγκρίνονται σε ονομαστικούς όρους, επηρεάζονται λιγότερο από αναθεωρήσεις στον πληθωρισμό κατά τη διάρκεια του έτους. Η επακόλουθη επιδείνωση του ονομαστικού ισοζυγίου δεν διορθώνεται στον υπολογισμό του διαρθρωτικού ισοζυγίου, όπου λαμβάνεται υπόψη μόνον το κενό παραγωγής από άποψη όγκου. Ως εκ τούτου, η εκ των άνω προς τα κάτω εκτίμηση της δημοσιονομικής προσπάθειας είναι ευαίσθητη σε αναθεωρήσεις στον πληθωρισμό. Όσον αφορά τον δείκτη εκ των κάτω προς τα άνω, η απόδοση των μέτρων διακριτικής ευχέρειας που εγκρίθηκαν το 2014 μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει επηρεαστεί οριακά μόνον από τον χαμηλότερο του αναμενόμενου πληθωρισμό. Στον βαθμό που ορισμένα στοιχεία δημόσιων δαπανών υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης θα προσαρμόζονταν στον χαμηλότερο πληθωρισμό, ο δείκτης εκ των κάτω προς τα άνω θα μπορούσε να έχει επηρεαστεί θετικά. Ωστόσο, κυρίως λόγω του παγώματος που εφαρμόστηκε σε EL 6 EL

8 μια σειρά δημόσιων δαπανών το 2014, ο συνολικός αντίκτυπος της προς τα κάτω αναθεώρησης του πληθωρισμού στην εκ των κάτω προς τα άνω εκτίμηση πιθανότατα θα ήταν περιορισμένος. (18) Συνολικά, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν να συναχθεί το συμπέρασμα ότι δεν υπήρξαν αποτελεσματικά μέτρα. (19) Ο δείκτης δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, που αντιστοιχούσε στο 78,8% το 2009, αυξήθηκε ταχέως έκτοτε στο 92,2% το Σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2015, ο δείκτης χρέους θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά την περίοδο που καλύπτεται από τις προβλέψεις, στο 95,3% το 2014, 97,1% το 2015 και 98,2% το 2016, λόγω της διατήρησης σχετικά υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της μέτριας αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ. Οι προσαρμογές αποθεμάτων-ροών αναμένεται να συμβάλλουν αρνητικά στην εξέλιξη του χρέους κατά την περίοδο που καλύπτεται από τις προβλέψεις. (20) Με βάση τις χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2015, το ονομαστικό έλλειμμα αναμένεται να φθάσει στο 4,1% του ΑΕΠ το 2015, σαφώς πάνω από τον στόχο του 2,8% του ΑΕΠ που καθορίστηκε στη σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2013, καθώς και την τιμή αναφοράς 3% του ΑΕΠ. Η αξιοσημείωτη επιδείνωση της δημοσιονομικής θέσης, λόγω της γενικά ασθενέστερης κατάστασης της οικονομίας σε σχέση με εκείνη στην οποία βασιζόταν η σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2013, καταδεικνύει ότι δικαιολογείται η έκδοση αναθεωρημένης σύστασης προς τη Γαλλία, βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ, για τον καθορισμό νέας προθεσμίας για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος, σύμφωνα με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. (21) Στις 21 Νοεμβρίου 2014, οι γαλλικές αρχές απηύθυναν επιστολή στην Επιτροπή, με την οποία η Γαλλία δεσμεύτηκε για μια σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με τις οποίες τίθενται σε εφαρμογή οι ειδικές για τη χώρα συστάσεις που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Ιουλίου Στις 12 Δεκεμβρίου 2014, η κυβέρνηση δημοσίευσε ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, όπου περιγράφονται οι προτεραιότητες για μεταρρυθμίσεις μέχρι το Αυτό το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων επιβεβαιώθηκε σε μια ανακοίνωση σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, που δημοσιοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου Οι αρχές παρουσίασαν επίσης μια ποσοτικοποίηση του αναμενόμενου μακροοικονομικού αντικτύπου από τις κυριότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν από το Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται περιλαμβάνουν, ιδίως, τη μείωση του κόστους εργασίας μέσω της CICE και επιπρόσθετες μειώσεις των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, μέσω της «pacte de responsabilité et de solidarité»(σύμφωνο ευθύνης και αλληλεγγύης). Τα μέτρα αυτά αναμένεται να συμβάλουν στην τόνωση της ανάπτυξης και στη βελτίωση της διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών και δεν θα πρέπει, επομένως, να καταργηθούν. Ωστόσο, προκειμένου να υπάρξει συνολικός αντίκτυπος από τις μειώσεις του κόστους εργασίας θα απαιτηθούν συμπληρωματικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας για τη μείωση των μισθολογικών δυσκαμψιών. Μεταξύ των επιπρόσθετων μεταρρυθμίσεων που παρουσιάστηκαν από την κυβέρνηση συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος το 2014, μέτρα για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και για την αύξηση του ανταγωνισμού στον τομέα των υπηρεσιών. Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη και την οικονομική δραστηριότητα αντιμετωπίζονται EL 7 EL

9 προβλήματα ανταγωνισμού για τα νομικά επαγγέλματα, ανοίγει ο τομέας των μεταφορών με πούλμαν, μειώνονται τα εμπόδια για την είσοδο στο λιανικό εμπόριο και χαλαρώνουν οι κανόνες για την κυριακάτικη εργασία. Συν τοις άλλοις, το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη μεταρρύθμιση των διαδικασιών σε διαφορές που αφορούν ατομική απόλυση. Συνολικά, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που άρχισαν από το 2013 αναμένεται να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Παρά ταύτα, ο ποσοτικός προσδιορισμός από πλευράς των αρχών ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα ενισχύσουν το ΑΕΠ κατά 3,3 ε.μ. έως το 2020 είναι μάλλον υπερεκτιμημένος. (22) Οι πληροφορίες και οι δεσμεύσεις που δόθηκαν από τις γαλλικές αρχές σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, με γνώμονα τις απαιτήσεις που σκιαγραφούνται στην ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2015) 12, της 13ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης», προκειμένου να είναι σε θέση η Γαλλία να επωφεληθεί από παράταση της προθεσμίας για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος κατά περισσότερο από ένα έτος. Ωστόσο, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2015: Αξιολόγηση των αναπτυξιακών προκλήσεων, πρόληψη και διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και αποτελέσματα των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011», η Επιτροπή επισήμανε την περιορισμένη ανταπόκριση της Γαλλίας σε προηγούμενες συστάσεις υπό το πρίσμα των μακροοικονομικών ανισορροπιών, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Γαλλία έχει υπερβολικές ανισορροπίες που απαιτούν ειδική παρακολούθηση και αποφασιστική δράση πολιτικής. Η Επιτροπή θα εξετάσει, τον Μάιο, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο φιλοδοξίας του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και άλλων δεσμεύσεων που θα έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία αυτή, αν θα προτείνει στο Συμβούλιο να εκδώσει συστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1176/2011, όπου διαπιστώνει την ύπαρξη υπερβολικής ανισορροπίας και συνιστά στη Γαλλία να λάβει διορθωτικά μέτρα, τα οποία θα καθορίζονται σε σχέδιο διορθωτικών ενεργειών. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες όχι μόνον για την αντιμετώπιση των υπερβολικών ανισορροπιών και την ενίσχυση της δυνητικής ανάπτυξης, αλλά και για την εξασφάλιση της διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών. (23) Η παραχώρηση στη Γαλλία ενός επιπλέον έτους, που αποτελεί τον κανόνα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου, θα ήταν υπερβολική απαίτηση στο σημερινό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, καθώς θα απαιτούσε μέση ετήσια βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου το 2015 και το 2016 πάνω από το 1,0% του ΑΕΠ, πράγμα που υπερβαίνει τη μέση ετήσια προσπάθεια την οποία συνέστησε το Συμβούλιο, στις 21 Ιουνίου 2013, για την περίοδο Με βάση τις χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2015, η εν λόγω προσαρμογή θα είχε πολύ αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη, τόσο το 2015 όσο και το Ως εκ τούτου, και λαμβάνοντας υπόψη τα προγράμματα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ανακοίνωσε η Γαλλία και το ακόμη αναμενόμενο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με την προαναφερόμενη ανακοίνωση της 13ης Ιανουαρίου 2015, φαίνεται ορθό να παραταθεί η προθεσμία για τη Γαλλία, προκειμένου να τερματίσει την κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος, κατά δύο έτη. Οι γαλλικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τόσο οι εγκριθείσες όσο και οι προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις θα εφαρμοστούν πλήρως και, όπου χρειάζεται, θα ενισχυθούν. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ανακοίνωση της 13ης Ιανουαρίου 2015, σε περίπτωση που η Γαλλία EL 8 EL

10 δεν υλοποιήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, η Επιτροπή θα θεωρήσει το γεγονός αυτό επιβαρυντικό παράγοντα κατά την αξιολόγηση της ανάληψης αποτελεσματικής δράσης ως απόκριση στην παρούσα σύσταση. (24) Η παραχώρηση στη Γαλλία δύο επιπλέον ετών θα συνεπάγεται στόχους για το ονομαστικό έλλειμμα, 4,0% του ΑΕΠ για το 2015, 3,4% του ΑΕΠ για το 2016 και 2,8% του ΑΕΠ για το Η βασική ετήσια βελτίωση του διαρθρωτικού δημοσιονομικού ισοζυγίου θα είναι 0,5% του ΑΕΠ το 2015, 0,8% του ΑΕΠ το 2016 και 0,9% το Συνεπώς, για το 2015, η προσαρμογή θα είναι κατά 0,2 ε.μ. υψηλότερη από την αναμενόμενη βελτίωση στο διαρθρωτικό ισοζύγιο, ύψους 0,3% του ΑΕΠ, με βάση τις χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής του Σύμφωνα με το βασικό σενάριο για το 2015 και το 2016, με βάση τις χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2015, τα μέτρα που λαμβάνονται υπόψη στο σκέλος των εσόδων υπολογίζεται να ανέλθουν στο 0,1% και -0,1% του ΑΕΠ, αντιστοίχως. Για το 2017, τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας που περιλαμβάνονται στις διευρυμένες προβλέψεις ανέρχονται σε -0,2% του ΑΕΠ. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η εξαγγελθείσα κατάργηση της contribution sociale de solidarité des sociétés (εταιρική κοινωνική συνεισφορά αλληλεγγύης), καθώς και η σταδιακή μείωση του νόμιμου συντελεστή φόρου εισοδήματος εταιρειών. (25) Για να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι, είναι σημαντικό να υλοποιήσουν πλήρως οι αρχές τα ήδη εξαγγελθέντα μέτρα για το 2015 και να προσδιορίσουν, να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν ταχέως επιπρόσθετα μέτρα που χρειάζονται για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων το 2015, το 2016 και το Συγκεκριμένα, αναμένεται ακόμη να προσδιοριστούν, για το 2016 και το 2017, τα περισσότερα από τα μέτρα στα οποία βασίζεται η δέσμευση που ανελήφθη από τη Γαλλία να μειώσει την προβλεπόμενη εξέλιξη των δημόσιων δαπανών κατά 50 δισ. ευρώ έως το Σε γενικές γραμμές, η κατάσταση θα πρέπει να παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς και οι αρχές θα πρέπει να είναι έτοιμες να λάβουν διορθωτικά μέτρα, σε περίπτωση υπέρβασης των δαπανών ή χαμηλότερης της αναμενόμενης απόδοσης των μέτρων διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος των εσόδων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ: (1) Η Γαλλία οφείλει να θέσει τέλος στην παρούσα κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος το αργότερο έως το (2) Η Γαλλία θα πρέπει να επιτύχει τον στόχο για ονομαστικό έλλειμμα ύψους 4,0% του ΑΕΠ το 2015, 3,4% του ΑΕΠ το 2016 και 2,8% του ΑΕΠ το 2017, ο οποίος συνάδει με τη βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου κατά 0,5% του ΑΕΠ το 2015, 0,8% του ΑΕΠ το 2016 και 0,9% του ΑΕΠ το Για τον σκοπό αυτόν θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα ύψους 0,2% του ΑΕΠ το 2015, 1,2% του ΑΕΠ το 2016 και 1,3% του ΑΕΠ το 2017, με βάση τις διευρυμένες χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής του (3) Η Γαλλία θα πρέπει να εφαρμόσει πλήρως τα ήδη εγκριθέντα μέτρα για το 2015 και να εξασφαλίσει, μέχρι το τέλος Απριλίου 2015, πρόσθετη δημοσιονομική προσπάθεια, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2. Για τον σκοπό αυτό, θα απαιτηθεί να προσδιοριστούν, να εγκριθούν και να εφαρμοστούν επιπρόσθετα διαρθρωτικά μέτρα διακριτικής ευχέρειας, που να ισοδυναμούν με το 0,2% του ΑΕΠ, για τη γεφύρωση EL 9 EL

11 του χάσματος με τη συνιστώμενη βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου κατά 0,5% του ΑΕΠ για το (4) Η Γαλλία θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για τον εντοπισμό δυνατοτήτων εξοικονόμησης σε όλους του υποτομείς της γενικής κυβέρνησης, μεταξύ άλλων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, και να χρησιμοποιήσει όλα τα έκτακτα έσοδα για τη μείωση του ελλείμματος. Τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν μόνιμη βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης και δεν πρέπει να είναι επιβαρυντικά όσον αφορά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γαλλικής οικονομίας. (5) Το Συμβούλιο θέτει ως προθεσμία την 10η Ιουνίου 2015 για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων από τη γαλλική κυβέρνηση και, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου, για την υποβολή αναλυτικής έκθεσης σχετικά με τη στρατηγική εξυγίανσης που προβλέπεται για την επίτευξη των στόχων. Η Γαλλία θα πρέπει να υποβάλει αναλυτική έκθεση για i) τα επιπρόσθετα διαρθρωτικά μέτρα διακριτικής ευχέρειας, που αντιπροσωπεύουν το 0,2% του ΑΕΠ, τα οποία εγκρίθηκαν για να διασφαλιστεί η επίτευξη της συνιστώμενης βελτίωσης του διαρθρωτικού ισοζυγίου το 2015 και ii) τα βασικά δημοσιονομικά μέτρα που παρουσιάστηκαν για την επίτευξη των στόχων το 2016 και το Ο «Loi de programmation des finances publiques» (νόμος για τον προγραμματισμό των δημόσιων οικονομικών) θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τη νέα πορεία προσαρμογής. Θα πρέπει να υποβάλλεται από τις γαλλικές αρχές, πριν από τη λήξη της προθεσμίας, εκ των προτέρων ανεξάρτητη αξιολόγηση των βασικών μέτρων στήριξης της προσαρμογής για το 2016 και το (6) Η Γαλλία θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή και στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 877/2013 της Επιτροπής. Η έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί για πρώτη φορά έως τις 10 Δεκεμβρίου 2015 και, στη συνέχεια, σε εξαμηνιαία βάση. Στις εκθέσεις που υποβάλλονται στις 10 Δεκεμβρίου θα πρέπει να υποβάλλεται αναφορά για το επικαιροποιημένο σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος σε συνάρτηση με τη γνώμη της Επιτροπής για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος για το Στην έκθεση της 10ης Ιουνίου θα πρέπει να επικαιροποιούνται και να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αναλυτικές πληροφορίες για τα συγκεκριμένα δημοσιονομικά μέτρα που προβλέπονται ή που έχουν ήδη ληφθεί, προκειμένου να επιτευχθούν οι συνιστώμενες βελτιώσεις του διαρθρωτικού ισοζυγίου κατά το επόμενο έτος και να διασφαλιστεί η έγκαιρη και διατηρήσιμη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος έως την ταχθείσα προθεσμία. Η Γαλλία υποβάλλει έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων το οποίο παρουσιάστηκε στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2015, και το οποίο στη συνέχεια πρόκειται να συμπληρωθεί περαιτέρω με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά ούτως ώστε να βελτιώσει τις προοπτικές ανάπτυξης και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών. EL 10 EL

12 Είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η δημοσιονομική εξυγίανση με την υλοποίηση εκτενών και φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις συστάσεις που απηύθυνε το Συμβούλιο στη Γαλλία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και ιδίως εκείνες που συνδέονται με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στη Γαλλική Δημοκρατία. Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος EL 11 EL

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 907 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πολωνία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 245 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο {SWD(2015)

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 801 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 801 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14828/17 ECOFIN 1012 UEM 328 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 268 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 268 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) 9874/17 ECOFIN 487 UEM 184 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 294 final Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από την Ισπανία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14830/17 ECOFIN 1014 UEM 330 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 518 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία ειδοποιείται η Ισπανία να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος η οποία κρίνεται αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11552/16 ECOFIN 742 UEM 282 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία ειδοποιείται η Ισπανία να λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ. Αξιολόγηση της δράσης που ανέλαβαν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ. Αξιολόγηση της δράσης που ανέλαβαν ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 431 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Αξιολόγηση της δράσης που ανέλαβαν η ΠΟΛΩΝΙΑ ως ανταπόκριση στη σύσταση του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2013 και η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 901 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 380 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 380 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2017 (OR. en) 10738/17 ECOFIN 586 UEM 216 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 295 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 277 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2015 C(2015) 6892 final ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ EL EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 520 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία ειδοποιείται η Πορτογαλία να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος η οποία κρίνεται αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

9291/17 ΔΙ/σα 1 DG B 1C - DG G 1A

9291/17 ΔΙ/σα 1 DG B 1C - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9291/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECOFIN 397 UEM 146 SOC 377 EMPL 291 COMPET 394 ENV 493 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11553/16 ECOFIN 743 UEM 283 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία ειδοποιείται η Πορτογαλία να λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2017 COM(2017) 380 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα EL EL

Διαβάστε περισσότερα

τις αντιπροσωπείες Γνώµη του Συµβουλίου σχετικά µε το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας της Ελλάδας

τις αντιπροσωπείες Γνώµη του Συµβουλίου σχετικά µε το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας της Ελλάδας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ THΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,12 Απριλίου 2005 (14.04) (OR. en) 7990/05 UEM 101 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέµα : Γενικής Γραµµατείας τις αντιπροσωπείες Γνώµη του Συµβουλίου σχετικά µε το επικαιροποιηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 405 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 206 (OR. en) 9329/6 ECOFIN 489 UEM 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/46/ΕΚ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/288/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πορτογαλία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/288/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πορτογαλία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 530 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2010/288/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πορτογαλία EL

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9999/17 ECOFIN 495 UEM 187 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14853/17 ECOFIN 1024 UEM 333 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/282/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Αυστρία

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/282/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Αυστρία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 435 final Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2010/282/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Αυστρία EL EL Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2017 COM(2017) 802 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής προς την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14854/17 ECOFIN 1025 UEM 334 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 267 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 265 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 207 (OR. en) 240/7 ECOFIN 647 UEM 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/45/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11554/16 ECOFIN 744 UEM 284 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,17Ιουνίου2014 (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 10525/14 LIMITE ECOFIN567 UEM189

PUBLIC. Βρυξέλλες,17Ιουνίου2014 (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 10525/14 LIMITE ECOFIN567 UEM189 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,17Ιουνίου2014 (OR.en) 10525/14 PUBLIC LIMITE ECOFIN567 UEM189 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣΚΑΙΑΛΛΕΣΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγιατηνκατάργησητηςαπόφασης 2010/407/ΕΕσχετικάμετηνύπαρξηυπερβολικούελλείμματοςστηΔανία

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 276 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έλαβε. η ΓΑΛΛΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έλαβε. η ΓΑΛΛΙΑ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.7.2015 COM(2015) 326 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Αξιολόγηση των μέτρων που έλαβε η ΓΑΛΛΙΑ σε συνέχεια της σύστασης του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 με στόχο τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 257 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Γαλλίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Γαλλίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 904 final 2013/0394 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Γαλλίας EL EL 2013/0394 (NLE) Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

9231/16 ΧΦ/μκ 1 DG B 3A - DG G 1A

9231/16 ΧΦ/μκ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9231/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECOFIN 471 UEM 217 SOC 335 EMPL 231 COMPET 305 ENV 350 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 325 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 και για την έκδοση γνώμης σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

9250/15 ΔΑ/γπ 1 DG B 3A - DG G 1A

9250/15 ΔΑ/γπ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9250/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου UEM 187 ECOFIN 392 SOC 355 COMPET 267 ENV 349 EDUC 173 RECH

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 274 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14238/12 IKS/nm DG G1A

14238/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14238/12 ECOFIN 804 UEM 284 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Γαλλίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Γαλλίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 260 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Γαλλίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9261/15 1 DG B 3A - DG G 1A

9261/15 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9261/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου UEM 196 ECOFIN 402 SOC 364 COMPET 276 ENV 359 EDUC 182 RECH

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 COM(2013) 354 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Πολωνίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Πολωνίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 270 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Πολωνίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 401 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2015 (OR. en) 9292/15 FIN 389 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

9221/16 ΧΦ/ακι 1 DG B 3A - DG G 1A

9221/16 ΧΦ/ακι 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9221/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECOFIN 461 UEM 207 SOC 325 EMPL 221 COMPET 295 ENV 340 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

9262/15 ΔΠ/γομ 1 DG B 3A - DG G 1A

9262/15 ΔΠ/γομ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9262/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου UEM 197 ECOFIN 403 SOC 365 COMPET 277 ENV 360 EDUC 183 RECH

Διαβάστε περισσότερα

9292/17 ΤΤ/γομ 1 DG B 1C - DG G 1A

9292/17 ΤΤ/γομ 1 DG B 1C - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9292/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECOFIN 398 UEM 147 SOC 378 EMPL 292 COMPET 395 ENV 494 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5014/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 2 AGRIORG 1 AGRIFIN 1 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

9197/16 ΧΜΑ/γπ/ΧΦ 1 DG B 3A - DG G 1A

9197/16 ΧΜΑ/γπ/ΧΦ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9197/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECOFIN 449 UEM 196 SOC 313 EMPL 209 COMPET 283 ENV 328 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 264 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2017

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 506 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2017 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 409 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 409 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11629/17 AGRI 415 AGRIFIN 79 FIN 503 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 517 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή προστίμου στην Ισπανία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 327 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 155 τελικό 2005/0061 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2017

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 527 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2017 και τη διατύπωση γνώμης του

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Γαλλίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Γαλλίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 330 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Γαλλίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 347 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Γαλλίας για το 2012

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Γαλλίας για το 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 313 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Γαλλίας για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 317 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 317 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) XT 21121/17 BXT 142 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

9249/15 ΔΙ/γομ 1 DG B 3A - DG G 1A

9249/15 ΔΙ/γομ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9249/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου UEM 186 ECOFIN 391 SOC 354 COMPET 266 ENV 348 EDUC 172 RECH

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το εθνικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων της Ελλάδας για το 2011

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το εθνικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων της Ελλάδας για το 2011 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2011 (OR. en) 11406/2/11 REV 2 (en,el) UEM 157 ECOFIN 381 SOC 527 COMPET 286 ENV 500 EDUC 167 RECH 202 ENER 202 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0027 (NLE) 6183/18 FISC 63 ECOFIN 108 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2012

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 304 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2012 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 821 τελικό 2011/0386 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7657/14 AGRI 211 AGRIFIN 38 AGRIORG 43 DELACT 60 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

11555/16 ROD/alf,ag DGG 1A

11555/16 ROD/alf,ag DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11555/16 ECOFIN 745 UEM 285 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2014: Αργή ανάκαμψη με πολύ χαμηλό πληθωρισμό

Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2014: Αργή ανάκαμψη με πολύ χαμηλό πληθωρισμό Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2014: Αργή ανάκαμψη με πολύ χαμηλό πληθωρισμό Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ισχνή οικονομική ανάπτυξη για το υπόλοιπο του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2012 (26.10) (OR. en) 15496/12 STATIS 76 ECOFIN 882

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2012 (26.10) (OR. en) 15496/12 STATIS 76 ECOFIN 882 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2012 (26.10) (OR. en) 15496/12 STATIS 76 ECOFIN 882 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή προστίμου στην Ισπανία για παραποίηση των στοιχείων του ελλείμματος στην Αυτόνομη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5690/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 50 ENT 10 COMPET 44 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2017 COM(2017) 93 final 2017/0044 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή προστίμου στην Αυστρία για παραποίηση στοιχείων για το χρέος στο ομόσπονδο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10030/16 EF 174 ECOFIN 572 DELACT 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15556/15 EF 238 ECOFIN 1008 DELACT 180 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

9223/16 ΧΦ/ακι 1 DG B 3A - DG G 1A

9223/16 ΧΦ/ακι 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9223/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECOFIN 463 UEM 209 SOC 327 EMPL 223 COMPET 297 ENV 342 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 195 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 195 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0123 (COD) 9668/17 ADD 1 TRANS 212 CODEC 923 IA 100 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 115 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 115 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0063 (COD) 7621/17 ADD 3 RC 3 JUSTCIV 66 IA 52 CODEC 477 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα