ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012"

Transcript

1 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 847/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας έργου και Διενέργεια Κλήρωσης του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Τεγέας». Στην Τρίπολη σήμερα, την 14ην Νοεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1 ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη και Αταλάντης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Ν. 3852/2010, ύστερα από την 65460/ πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα ( 9 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7 ) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σμυρνιώτης Ιωάννης Πρόεδρος 1. Τζιούμης Κωνσταντίνος 2. Τασιγιαννάκης Δημήτριος 2. Βόσνος Δημήτριος 3. Κατσίρης Ιωάννης 4. Κάρλος Γεώργιος (Αν και νόμιμα κλήθηκαν) 5. Καλτεζιώτης Πέτρος 6. Τσιαμούλος Νικόλαος 7. Κοσκινάς Δημήτριος Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Λυμπεράκης Στυλιανός. Στην συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης Αγγελική Κυριαζοπούλου, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Σμυρνιώτης - Δήμαρχος - κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 23 ο της ημερησίας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών αυτής την από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, η οποία έχει ως εξής: Ο υπογράφων Ανδρέας Κανελάτος, Πρόεδρος της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας για το έργο: «Οδοποιία ΔΕ Τεγέας», σας αποστέλλουμε τα Πρακτικά1 & 2 της ανωτέρω δημοπρασίας που έγινε στις 25/09/12 και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες. Επίσης σας επισημαίνουμε ότι βάση του πίνακα αποσφράγισης οικονομικών προσφορών την δεύτερη θέση κατέλαβαν από κοινού οι συμμετέχοντες Αναστάσιος Αναστασόπουλος και Δημήτριος Μπόκολας οι οποίοι προσέφεραν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης, δηλαδή 31%, και για αυτό το λόγο θα πρέπει να διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ των δύο ανωτέρω, βάση της διακήρυξης του έργου άρθρο 4 παρ.2α, του για την οριστική κατάταξη των συμμετεχόντων. Ακολούθως ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών αυτής : α) την υπ. αριθμ 394/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας (επαναληπτική δημοπρασία), για την εκτέλεση του έργου: «Οδοποιία ΔΕ Τεγέας» Προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανόμενου και του Φ.Π.Α.) 1

2 β) Το 1 ο Πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας που έγινε στις για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: «Οδοποιία ΔΕ Τεγέας» Προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανόμενου και του Φ.Π.Α.) το οποίο έχει ως εξής: Στην Τρίπολη, σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ, οι υπογράφοντες Πρόεδρος: Ανδρέας Κανελάτος, Υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης Τα Μέλη: Χρήστος Τυροβολάς, Υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης Κατερίνα Σβώλου, Υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης που αποτελούμε την Ε π ι τ ρ ο π ή Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς τ η ς α ν ω τ έ ρ ω δ η μ ο π ρ α σ ί α ς, σ ύ μ φ ω ν α μ ε / Α π ό φ α σ η τ η ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς τ ο υ Δ ή μ ο υ Τ ρ ί π ο λ η ς (άρθρο 21 του Ν. 3669/08) και ο εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων κ Κων/νο Βινατσέλα, που ορίστηκε με τον αναπληρωτή του, κ Ευάγγελος Μπουλουγούρης, με βάση την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίοι όμως δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, συνήλθαμε κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ / Πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής στο Δημοτικό κτίριο επί της Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης για την διενέργεια της δημοπρασίας, σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη, τις διατάξεις του Ν.3669/2088 (ΚΔΕ), αφού λάβαμε υπόψη μας την διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρ. 394/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινά Νέα (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ) Κηρύξαμε την έναρξη της παραλαβής των προσφορών και παραλάβαμε τους φακέλους προσφοράς (φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής & φάκελοι οικονομικών προσφορών), που κατατέθηκαν ενώπιων μας και έλαβαν τον αύξοντα αριθμό, που φαίνεται πριν από το όνομά τους και ο οποίος γράφτηκε και στο φάκελο προσφοράς τους και αφού ελέγξαμε την νομιμοποίηση των προσώπων, που κατέθεσαν την προσφορά, στη συνέχεια κηρύχθηκε, μετά από επικοινωνία με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές, η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν. 3669/08. Οι φάκελοι, που παρελήφθησαν, είναι οι κάτωθι: ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ο ίδιος ΑΕ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ Ο.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΒ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗΣ ο ίδιος Χ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΚΟΛΑΣ ο ίδιος ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΓΚΟΣ ο ίδιος ΑΒ Στη συνέχεια και σε δημόσια συνεδρίαση ανοίχθηκαν οι φάκελοι, που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, κατεγράφησαν στον «Πίνακα Καταχώρησης Δικαιολογητικών», που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που περιέχονται σε κάθε φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους), μονογράφησαν τα έγγραφα αυτά, ελέγχθηκαν οι πρωτότυπες βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π., οι οποίες και επιστράφηκαν στους συμμετέχοντες. Ακολούθως, αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους (τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης των ομάδων, η μέση τεκμαρτή έκπτωση και το προσφερθέν ποσό) για κάθε διαγωνιζόμενο και καταχωρήθηκαν στην συνημμένη «Κατάσταση Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών». Οι οικονομικές προσφορές, μετά από τον λογιστικό έλεγχο κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά) έχουν ως ακολούθως: 2

3 Σειρά μειοδοσίας ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ Προσφορά (ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης %) 1 2 ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ Ο.Ε 43, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 31, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΚΟΛΑΣ 31, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗΣ 27, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΓΚΟΣ 22,00 Κατόπιν, αφού ελέγξαμε, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της Διακήρυξης, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα επίσης με τα άρθρα 23 και 24 της Διακήρυξης. Τέλος, ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων και παρακρατήθηκαν τα κατά νόμο μηχανόσημα. Ελέγθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της διακήρυξης, η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους (βλ. Παράρτημα 1 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος). Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώσαμε, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, ελέγξαμε τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), έχει υπολογιστεί με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Ο πίνακας των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές διαμορφώνεται ως εξής: Σειρά μειοδοσίας ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ Προσφορά (ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης %) 1 2 ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ Ο.Ε 43, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 31, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΚΟΛΑΣ 31, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗΣ 27, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΓΚΟΣ 22,00 Η διαδικασία ολοκληρώθηκε, μετά και τον έλεγχο νομιμότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής των διαγωνιζόμενων βάση της υπ αριθμ. 17/2010 εγκύκλιου (αρ. πρωτ. Δ17γ/09/154/ΦΝ437/ ) της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων την, 28/09/2012. Τέλος, συντάχθηκε ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής, που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση των διαγωνιζόμενων και ότι μπορούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση να υποβάλλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις οι οποίες θα απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή. 3

4 Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπο και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανδρέας Κανελάτος 1. Χρήστος Τυροβολάς 2. Κατερίνα Σβώλου γ) Το 2 ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Οδοποιία ΔΕ Τεγέας» το οποίο έχει ως εξής: Στο Δημαρχείο σήμερα, 06 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη οι κάτωθι: 1. Ανδρέας Κανελατος, υπάλληλος του Δήμου (Πρόεδρος) 2. Χρήστος Τυροβολάς, υπάλληλος του Δήμου (Μέλος) 3. Κατερίνα Σβώλου, υπάλληλος του Δήμου (Μέλος) που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού διεξαγωγής της ανωτέρω επαναληπτικής δημοπρασίας σύμφωνα με την υπ. αρ. 394/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης (άρθρο 21 του Ν. 3669/08) και ο εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων κ. Αναστασόπουλος Πέτρος ο οποίος ορίστηκε με την υπ. αρ. 262/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης. Συνήλθαμε στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης, Δ/νση Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από Νο1 Πρακτικό μας για την ανάθεση του εν λόγω έργου. Αφού παρήλθαν οι καθοριζόμενες (από τις διατάξεις του Ν 3669/2008) πέντε (5) ημέρες, για την υποβολή ενστάσεων από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στον Δήμο, η υπ αριθμ πρωτ / ένσταση από τον συμμετέχοντα κ Αναστάσιο Αναστασόπουλο σχετικά με την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας Αφοί Καραλέκα Ο.Ε Δομοτεχνική, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν. Σύμφωνα με την ανωτέρω ένσταση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή η προσφοράς της εταιρείας Αφοί Καραλέκα Ο.Ε Δομοτεχνική διότι «..η ως άνω εταιρεία έχει εν εκτελέσει το εξής έργο: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Αλωνίσταινας ΔΕ Φαλάνθου και έπρεπε να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά συμμετοχής του και την αντίστοιχη ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ του ανωτέρου έργου την οποία δεν προσκόμισε» Η επιτροπή διαγωνισμού εξέτασε την ανωτέρω ένσταση και εισηγείται την απόρριψη της διότι στο υπ αριθμ. πρωτ / συμφωνητικό του ανωτέρου έργου, ως ώρα υπογραφής αναγράφεται η 10.00πμ, η οποία ταυτίζεται με την ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού. Συνεπώς κατά την κατάθεση της προσφοράς δεν είχε υπογραφεί το συμφωνητικό και προφανώς δεν ήταν δυνατή η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ. Κατόπιν αυτών σας υποβάλουμε τα Πρακτικά για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή από τα οποία προκύπτει ότι μειοδότης είναι η εταιρεία Αφοί Β. Καραλέκα Ο.Ε, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 43,00 %, η οποία είναι η μεγαλύτερη που κατατέθηκε στην επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3669/2008. Αναλυτικότερα έχουμε: Αξία εργασιών: ,06 Γ.Ε & Ο.Ε (18%): 2.417,05 Άθροισμα 1: ,11 Απρόβλεπτα (15%): 2.376,77 Άθροισμα 2: ,88 Αξία Ασφάλτου + Γ.Ε & Ο.Ε 9.632,06 Πρόβλεψη Αναθεώρησης: 0,00 Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: ,94 ΦΠΑ (23%): 6.406,41 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: ,35 4

5 Το παρόν συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω Η επιτροπή Ανδρέας Κανελατος 1) Χρήστος Τυροβολάς 2) Κατερίνα Σβώλου Κατόπιν τούτων η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), του Ν.3669/08 (άρθρο 27, παρ. 3) του Ν.3852/10, του άρθρου 23 του Ν.2690/99 και την σχετική νομολογία (Σ.τ.Ε. 536/03, Σ.τ.Ε. 1899/07 κ Σ.τ.Ε.2854/97) κάνει δεκτή την ένσταση του κ. Αναστάσιου Αναστασόπουλου. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ζήτησε από τα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 42 της διακήρυξης του εν λόγω έργου, να διενεργηθεί δημόσια κλήρωση επειδή υπάρχουν οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, ήτοι των συμμετεχόντων κ. κ. Αναστασόπουλου Αναστασίου και Δημητρίου Μπόκολα, οι οποίοι και παρευρέθησαν στην συνεδρίαση. Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην διενέργεια δημόσιας κλήρωσης κατά την οποία κληρώθηκε ο κ. Δημήτριος Μπόκολας. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει Ομόφωνα 1. Δεν εγκρίνει τα Πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε στις για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Τεγέας», προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 2. Αναμορφώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού (σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 27, του Ν. 3669/08), ακυρώνει τον πρώτο μειοδότη εταιρεία Αφοί Β. Καραλέκα Ο.Ε. και αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Τεγέας», προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), κατόπιν της κλήρωσης στον δεύτερο μειοδότη δηλαδή στον Δημήτριο Μπόκολα, ο οποίος πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση ποσοστού 31,00%. Η Απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμό 847/2012 Αφού συντάχθηκε η παρούσα αναγνώσθηκε και υπογράφεται : 1. Τασιγιαννάκης Δημήτριος 2. Κατσίρης Ιωάννης 3. Κάρλος Γεώργιος 4. Καλτεζιώτης Πέτρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ 5. Τσιαμούλος Νικόλαος ΔΗΜΑΡΧΟΣ 6. Κοσκινάς Δημήτριος 5

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 21 η Απόφαση υπ αριθμ. 900/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΗΡ-295 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης : 848/2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268 ΘΕΜΑ: Εξέταση ενστάσεων που αφορά το έργο «Βιοκλιματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 42-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 01 08-2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 12004 ΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. Πρόσκλησης 13 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Συνεδρίαση 59 η Απόφαση υπ αριθμ. 2427/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15-06-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΘΕΜΑ: 55 ο Εξέταση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος της από 10-01-2013 δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 714/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 2 η Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 3676/26-2-2015

Αριθ. Πρωτ. : 3676/26-2-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΩΑΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 20 η εκεµβρίου 2012 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 32217/28-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 27-05-2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 19/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 16ο / 29-6 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας».

Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβαδειά 30 04-2015 Αριθ. Πρωτ.: 11188 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 125 Περίληψη Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2810 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα