ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. ΠΡΩΤΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ( ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

2 A ΜΕΡΟΣ A. Γενικές Πληροφορίες για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε... 2 A.1 Σκοπός και Νομικό Πλαίσιο της Εταιρείας... 2 A.2 Άμεσες Θυγατρικές της Εταιρείας... 3 A.3 Κύρια Όργανα της Εταιρείας... 5 A.4 Ελεγκτές... 6 A.5 Mετοχικό Kεφάλαιο της Εταιρείας... 6 A.6 Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης... 7 B ΜΕΡΟΣ B. Πεπραγμένα από 25 Οκτωβρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου Γ ΜΕΡΟΣ Γ. Οικονομικές Πληροφορίες Γ.1 Γενικές Οικονομικές Πληροφορίες Περιόδου Γ.1.1 Βάση κατάρτισης Τριμηνιαίας Οικονομικής Αναφοράς Γ.1.2 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου Γ.1.3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Γ.1.4 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περιόδου Γ.2 Γενικές Οικονομικές Πληροφορίες Περιόδου Γ.2.1 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου Γ.2.2 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Γ.2.3 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περιόδου

3 Α. Γενικές Πληροφορίες για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. A.1 Σκοπός και Νομικό Πλαίσιο της Εταιρείας Η «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» («ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία») είναι εταιρεία συμμετοχών που διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4389/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής ο «Νόμος» ή ο «ιδρυτικός νόμος») και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η Εταιρεία δεν ανήκει στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 3429/2005 δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητά από τον ν. 4389/2016. Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελματικό και επιχειρηματικό σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Συστήνεται για να εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό. Η μακροπρόθεσμη προοπτική της Εταιρείας είναι η επαύξηση της αξίας και η βελτίωση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων τα οποία διαχειρίζεται, αξιολογώντας και προωθώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες στρατηγικές και στοχεύοντας στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών. Ο σκοπός της Εταιρείας είναι να διαχειρίζεται και να αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου α) να συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, και β) να συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελματικό και επιχειρηματικό με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό. Επίσης ενεργεί με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, με σκοπό την επαύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της και τη δημιουργία εσόδων που θα διατεθούν κατά τα ανωτέρω. Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να εκπληρώνει τον σκοπό της εντός του πλαισίου που τίθεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η διάρκεια της ΕΕΣΥΠ ορίζεται σε ενενήντα εννέα έτη και αρχίζει από την καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις , η έδρα της Εταιρείας ορίζεται στην οδό Βουλής 7 στην Αθήνα. 2

4 A.2 Άμεσες Θυγατρικές της Εταιρείας Από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της Εταιρείας, τα κατωτέρω νομικά πρόσωπα, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ή οι τίτλοι που το ενσωματώνουν μεταβιβάζονται στην Εταιρεία ή συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ιδρυτικού Νόμου, θεωρούνται για τους σκοπούς του ιδρυτικού της νόμου, άμεσες θυγατρικές («άμεσες θυγατρικές»): Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), για το οποίο η ΕΕΣΥΠ έχει πολύ περιορισμένες εξουσίες, καθώς οι αποφάσεις για την υλοποίηση της αποστολής και του σκοπού του λαμβάνονται αποκλειστικά από τα όργανα διοίκησης του ΤΧΣ. Σύμφωνα με τον ν. 4389/2016, η πλήρης νομή και κατοχή του συνόλου του κεφαλαίου του ΤΧΣ (όπως ενσωματώνεται σε τίτλους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3864/2010) μεταβιβάζεται από το Ελληνικό Δημόσιο στην Εταιρεία άνευ ανταλλάγματος. Παρά τη μεταβίβαση αυτή, εκτός και εάν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ν. 4389/2016, οι διατάξεις του ν. 3864/2010 (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των διατάξεων που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση του ΤΧΣ) εξακολουθούν να ισχύουν. Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ»), το οποίο αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου που του έχει ανατεθεί και προωθεί την υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα, και πιο συγκεκριμένα την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης (ΕΠΑ) που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ. Σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ είναι η μεγιστοποίηση της αξίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης σε υποδομές, επιχειρήσεις, ακίνητα και άλλους κλάδους της οικονομίας και η προσέλκυση άμεσων επενδύσεων, επιτυγχάνοντας παράλληλα μακροπρόθεσμα οφέλη για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τον ν. 4389/2016, η πλήρης κυριότητα, η νομή και το σύνολο των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ άνευ ανταλλάγματος. Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου («ΕΤΑΔ») έχει σκοπό να διαχειρίζεται και να αξιοποιεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος ένα μεγάλο και ευρύ χαρτοφυλάκιο ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στην κυριότητά της από το Ελληνικό Δημόσιο. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που διαχειρίζεται η εταιρεία αριθμεί περισσότερους από τίτλους ακινήτων σε όλη την ελληνική επικράτεια και διακρίνεται σε ακίνητα που περιήλθαν στην κυριότητα της ΕΤΑΔ κυρίως από το Υπουργείο Οικονομικών, από τον ΕΟΤ, τα Ολυμπιακά Ακίνητα και ακίνητα από το ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με τον ν. 4389/2016, η πλήρης κυριότητα, η νομή και το σύνολο των μετοχών της ΕΤΑΔ μεταβιβάζονται από την Ελληνική Κυβέρνηση στην ΕΕΣΥΠ άνευ ανταλλάγματος. 3

5 Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών («ΕΔΗΣ»), βρίσκεται υπό σύσταση, βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου 4389/2016. Η ΕΔΗΣ θα κατέχει τις συμμετοχές του Δημοσίου σε διάφορες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους, ορισμένες από τις οποίες είναι εισηγμένες εταιρείες, άλλες με μικτή ιδιοκτησία και άλλες με πλειοψηφούντα ή μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο. Σκοπός της ΕΔΗΣ είναι να διαχειρίζεται με επαγγελματισμό και να επαυξάνει την αξία των συμμετοχών αυτών και να τις αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, όσον αφορά στην εταιρική διακυβέρνηση, στην εταιρική συμμόρφωση, στην εποπτεία και στη διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης με τα συνδεδεμένα με τις δημόσιες επιχειρήσεις μέρη. Κάθε άμεση θυγατρική της Εταιρείας διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία ανεξάρτητα από τις άλλες. Η Εταιρεία δύναται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, η οποία λαμβάνεται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, να ιδρύει και άλλες άμεσες θυγατρικές προκειμένου να εκπληρώνει τον εταιρικό της σκοπό. Η επίσημη καταχώρηση της μεταβίβασης από το Ελληνικό Δημόσιο προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. των τίτλων των μετοχών των θυγατρικών της, ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ, ολοκληρώθηκε, καθώς και η παράδοση προς την Εταιρεία του τίτλου που ενσωματώνει το κεφάλαιο του ΤΧΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3986/2011. Επιπλέον, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει εκπληρωθεί μέχρι σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, υπό την ιδιότητα του μοναδικού μετόχου του ΤΑΙΠΕΔ, αποφάσισε στις να προβεί στη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (με τη διαδικασία της αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου του ΤΑΙΠΕΔ) για την παράταση της διάρκειας του ΤΑΙΠΕΔ για τρία (3) έτη, δηλαδή μέχρι την 1 η Ιουλίου 2020 και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού του TAIΠΕΔ. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επί των ανωτέρω θεμάτων στις 16 Μαΐου Το διάγραμμα, που ακολουθεί, απεικονίζει τις κατά 100% θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ: Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε. Έμμεσες θυγατρικές / Συμμετοχές σε Δημόσιες Επιχειρήσεις 4

6 A.3 Κύρια Όργανα της Εταιρείας Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, το Εποπτικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Ελεγκτές. Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτό εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για θέματα, τα οποία σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου, με εξαίρεση την εκλογή και την ανάκληση του διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την τροποποίηση του Καταστατικού. Αυτά τα ζητήματα αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου 4389/2016. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με σκοπό να διασφαλίσει ότι αυτό λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4389/2016, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, προς το συμφέρον της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο διορίστηκε με την υπ αριθμόν Μ.Α.Δ.Κ.Α ΕΞ 2016 / απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 536/ ) όπως προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 210 του ν. 4389/2016. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 191 του ν. 4389/2016. Το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη και έχει πενταετή θητεία: 1. κ. Γεώργιος Σταμπουλής 2. κ. Γεώργιος - Σπύρος Ταβλάς 3. κα. Όλγα Χαρίτου 4. κ. Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape. Ο κ. Jacques Le Pape διορίστηκε Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. 5. κ. David Vegara Figueras Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ έχει τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 192 του ν. 4389/2016. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από το Εποπτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. Με την ανάληψη των καθηκόντων του το Εποπτικό Συμβούλιο ξεκίνησε την διαδικασία εκλογής και διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις , αποτελείται από τα ακόλουθα επτά (7) μέλη, με τετραετή θητεία. 5

7 Ονοματεπώνυμο κ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος κα. Ουρανία Αικατερινάρη Ιδιότητα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος κ. Στέφανος Γιουρέλης Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος κα. Αλίκη Γρηγοριάδη Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Θεμιστοκλής Κουβαράκης Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Γεώργιος Μαθιός Μη Εκτελεστικό Μέλος κα. Μαρίνα Νιφόρου Μη Εκτελεστικό Μέλος A.4 Ελεγκτές Σύμφωνα με το Άρθρο 193 του ν. 4389/2016, η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου διορίζει ελεγκτική εταιρεία διεθνούς φήμης, βάσει καταλόγου υποψηφίων εταιρειών που υποβάλλεται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιριών. Η διάρκεια του οικονομικού έτους είναι δώδεκα (12) μήνες, με αρχή την 1 η Ιανουαρίου και λήξη την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Σύμφωνα με την απόφαση του μοναδικού μετόχου της , η εταιρεία Grant Thornton εκλέχτηκε ως εξωτερικός ελεγκτής για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο A.5 Mετοχικό Kεφάλαιο της Εταιρείας Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια ( ) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ εκάστης. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι μη μεταβιβάσιμες. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Ελληνική Κυβέρνηση και καταβάλλεται σε μετρητά. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατατίθεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, με την από απόφασή του, πιστοποίησε την μερική πληρωμή του μετοχικού κεφαλαίου, και ειδικότερα την πληρωμή του ποσού των ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην κάλυψη του ¼ της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κ.ν. 2190/

8 A.6 Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου υιοθετεί τον Εσωτερικό Κανονισμό («Εσωτερικός Κανονισμός») που ρυθμίζει τη λειτουργία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ, και βασίζεται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. Ο Εσωτερικός Κανονισμός περιλαμβάνει συγκεκριμένα τα ακόλουθα θέματα: (α) Εταιρική διακυβέρνηση, (β) Κώδικα δεοντολογίας, σύγκρουση συμφερόντων και υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ, όπως επίσης και των εμπειρογνωμόνων και άλλων συμβούλων που προσλαμβάνονται ή απασχολούνται, (γ) Λογιστικά πρότυπα, (δ) Τυχόν ανάθεση ειδικών καθηκόντων σε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, (ε) Κανονισμό αναθέσεων και προμηθειών, (στ) Πολιτική επενδύσεων και διαχείρισης κινδύνων, (ζ) Πολιτική μερισμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 189, παρ. 2 ν. 4389/2016, μέχρι την υιοθέτηση του Εσωτερικού Κανονισμού, η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου, δύναται να εκδίδει ειδικές αποφάσεις με τις οποίες θα ρυθμίζει ένα ή περισσότερα εκ των ανωτέρω θεμάτων. Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στο Εποπτικό Συμβούλιο τριμηνιαίες αναφορές σχετικά με την τήρηση των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως προβλέπεται από τον ν.4389/2016 και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, που υιοθετήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου ν. 4389/

9 Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. υιοθετεί τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που θεσπίσθηκε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της στις 19 Μαΐου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 παρ. 1 (α) του ν. 4389/2016. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης βασίζεται στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες, ο οποίος βασίζεται κυρίως στις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΑΣΑ, διεθνές σημείο αναφοράς για την εταιρική διακυβέρνηση. Σκοπός του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η προώθηση της βέλτιστης διακυβέρνησης με την πεποίθηση ότι έτσι θα υποστηριχθεί η μακροπρόθεσμη επιτυχία και η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και των άμεσων θυγατρικών της. Η υλοποίησή του δεν πρέπει να θεωρείται μόνο ως ενέργεια συμμόρφωσης από την Εταιρεία ή τις θυγατρικές της, αλλά ως μια διαδικασία που συμβάλλει στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και προσθέτει αξία στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της συνολικά. Βασικός στόχος του Κώδικα είναι να επιμορφώσει και να καθοδηγήσει όλα τα διοικητικά συμβούλια της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της στις βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης. Ως εκ τούτου, ο Κώδικας έχει ως στόχο τη βελτίωση της ροής πληροφόρησης εντός του οργανισμού, τη βελτίωση της πληροφόρησης του μοναδικού μετόχου, όπως και την ενίσχυση της συμμετοχής των βασικών συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων του κοινού και των εν δυνάμει επενδυτών.. 8

10 B. Πεπραγμένα από 25 Οκτωβρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2017 Εισαγωγή Δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη τριμηνιαία αναφορά που δημοσιεύεται από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., αυτή δεν καλύπτει μόνο την περίοδο από έως αλλά και την περίοδο κατά την οποία η Εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση του Καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις Ως εκ τούτου, η αναφορά καλύπτει μεγαλύτερη χρονική περίοδο, έτσι ώστε να συγκεντρώνονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεπραγμένα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων οροσήμων και περιόδων έως τις : Από την έκδοση του νόμου περί ιδρύσεως της Εταιρείας (ν. 4389/2016), με ημερομηνία , μέχρι τον διορισμό του Εποπτικού Συμβουλίου στις Από τον διορισμό του Εποπτικού Συμβουλίου στις , μέχρι τη νομική του σύσταση στις Από τη νομική σύσταση της Εταιρείας στις έως την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα στις Από έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του Ειδικότερα: 27 Μαΐου, Δημοσίευση του Νόμου 4389/2006 σε ΦΕΚ Έκδοση ιδρυτικού νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/ ) της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.. Ο νόμος 4389/2016 προβλέπει ότι η Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του Καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). 10 Οκτωβρίου, Διορισμός Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 210 (παράγραφος 1) του ν. 4389/2016, το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας διορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε συμφωνία με τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα. Το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο διορίστηκε με την υπ αριθμόν Μ.Α.Δ.Κ.Α ΕΞ 2016 / απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 536 / ). 25 Οκτωβρίου, Καταχώριση της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Το Καταστατικό της Εταιρείας κυρώθηκε με το άρθρο 204 του ν. 4389/2016 και η Εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση του Καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις

11 18 Νοεμβρίου, Κατάρτιση και Υιοθέτηση «Κανονισμού Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων». Σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου, η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου υιοθετεί Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει τη λειτουργία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της (πλην του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. Σε σχέση με τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου με την από απόφασή της έχει καταρτίσει και υιοθετήσει τον «Κανονισμό Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων». Ο Κανονισμός Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.ΣΥ.Π.. 29 Νοεμβρίου, Καταχώρηση της Εταιρείας στο Μητρώο των Φορολογικών Αρχών. Η Εταιρεία απέκτησε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) από το Φορολογικό Μητρώο στις Δεκεμβρίου, Προσωρινός Καθορισμός Πολιτικής Αμοιβών για τα Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και Κατάρτιση και Υιοθέτηση «Πολιτικής Ταξιδιών και Εξόδων». Δυνάμει της από απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας αποφασίστηκε ο προσωρινός καθορισμός πολιτικής αμοιβών για τα Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 189 και 194 παρ.7 (α) ν.4389/2016. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου υιοθετεί Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει τη λειτουργία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της (πλην του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) και βασίζεται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. Με την ιδιότητά της αυτή, η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου με την από απόφασή της έχει καταρτίσει και υιοθετήσει την «Πολιτική Ταξιδιών και Εξόδων» της Εταιρείας. Βάσει των διατάξεων του Άρθρου 189 παρ.3 του ν. 4389/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από απόφασή του πρότεινε την τροποποίηση της «Πολιτικής Ταξιδιών και Εξόδων», προκειμένου να συμπεριλάβει και τα έξοδα τα οποία πραγματοποιούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εργαζόμενοι της Εταιρείας και τρίτα πρόσωπα για την άσκηση των καθηκόντων τους και όταν ενεργούν για την Εταιρεία. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο με βάση την απόφαση της και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 189 παρ. 3, 190 παρ. 2 (ζ), 191 παρ. 4 (ε) και 192 παρ. 2 (ιστ) του ν. 4389/2016, καθώς και από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της

12 9 Φεβρουαρίου, Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 194 παρ. 7 του ν. 4389/2016, το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας ξεκίνησε τη διαδικασία εκλογής και διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., με την συνδρομή δύο εταιρειών συμβούλων με διεθνές κύρος, οι οποίες επιλέχθηκαν για να υποστηρίξουν το Εποπτικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται από το νόμο, στην διαδικασία αναζήτησης και επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου και στη θέσπιση της πολιτικής αποδοχών αντίστοιχα. Το Εποπτικό Συμβούλιο εξέτασε τα προφίλ των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στην εταιρεία συμβούλων με βάση τα απαιτούμενα κριτήρια (δηλαδή, αξιοκρατικά και με τεκμηριωμένα επαγγελματικά και προσωπικά αρχεία κ.λπ.). Κατά την επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με τον σύμβουλο, ολοκλήρωσε τις συνεντεύξεις με κάθε ένα από τους υποψήφιους για να αξιολογήσει τις γνώσεις τους για τις επιχειρήσεις στην παγκόσμια οικονομία, τον ευρύτερο οικονομικό ρόλο της ΕΕΣΥΠ στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας, καθώς και τον ρόλο των Δημόσιων Επιχειρήσεων και της δημόσιας περιουσίας στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. - Στις , το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για την επιλογή του Προέδρου και των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. - Στις , το Εποπτικό Συμβούλιο εξέλεξε και διόρισε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τετραετή διάρκεια θητείας, εκκινώντας από τις Φεβρουαρίου, Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση στις , προκειμένου να συσταθεί σε σώμα και να καθορίσει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες των μελών του, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του ν. 4389/ Φεβρουαρίου, Εκλογή και Διορισμός πιστοποιημένου εξωτερικού ελεγκτή. Σύμφωνα με το άρθρο 193 του ν. 4389/2016, η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου διορίζει ελεγκτική εταιρία διεθνούς φήμης, επιλεγμένη από τον κατάλογο υποψήφιων εταιρειών που υποβάλλεται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την Απόφαση του μοναδικού μετόχου από και βάσει του προτεινόμενου καταλόγου υποψήφιων εταιρειών από το Εποπτικό Συμβούλιο, στις , η εταιρεία Grant Thornton διορίστηκε εξωτερικός ελεγκτής για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, για την περίοδο

13 3 Μαρτίου, Σύσταση Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Σύμφωνα με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της , συστάθηκαν τρεις Επιτροπές. Η σύνθεση και οι ρόλοι αυτών των Επιτροπών περιγράφονται σε αυτή την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. H θητεία των Επιτροπών είναι ίδια με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που ο Εσωτερικός Κανονισμός ορίζει κάτι διαφορετικό, υπερισχύει ο Εσωτερικός Κανονισμός. Οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: α) Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη. β) Επιτροπή Επενδύσεων αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη. γ) Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη. 3 Μαρτίου, Υιοθέτηση «Προσωρινού Κανονισμού για τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Απασχόλησης». Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 2 (γ) του ιδρυτικού νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4389/2016 και με τον Εσωτερικό Κανονισμό. Για το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε με βάση την απόφασή του από τον «Προσωρινό Κανονισμό για τους Όρους και Προϋποθέσεις Απασχόλησης». Σύμφωνα με την ίδια παράγραφο του ν.4389/2016, η πολιτική αμοιβών πρέπει να είναι ανταγωνιστική έτσι ώστε να προσελκύει πρόσωπα που διαθέτουν εμπειρία και ανάλογα προσόντα, καθώς και να ενθαρρύνει τη παραμονή τους στην Εταιρεία. Ο προσωρινός κανονισμός περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβάσεων απασχόλησης του προσωπικού της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, με σκοπό την θέσπιση ενιαίων και ενοποιημένων κανόνων για την απασχόληση του προσωπικού της Εταιρείας. Ενόψει της έκδοσης του Εσωτερικού Κανονισμού, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τον κανονισμό σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουργία του και τον Εσωτερικό Κανονισμό. 12

14 3 Μαρτίου, Πιστοποίηση της πρώτης (1 ης ) δόσης Μετοχικού Κεφαλαίου. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια ( ) ευρώ. Η πρώτη (1 η ) δόση ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια ( ) ευρώ και κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στην Τράπεζα της Ελλάδος την Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από απόφασή του βεβαίωσε την μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα την πληρωμή του ποσού των δέκα εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην κάλυψη του ¼ της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2190/ Μαρτίου, Αλλαγή Έδρας της Εταιρείας. Η Έδρα της Εταιρείας βρισκόταν αρχικά στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 10. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις , η έδρα μεταφέρθηκε στην οδό Βουλής Μαρτίου, Έγκριση τροποποιήσεων στην «Προσωρινή Πολιτική Ταξιδιών και Εξόδων» από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ. 16 Μαρτίου, Καταχώρηση της Εταιρείας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). 20 Μαρτίου, Καταχώρηση της Εταιρείας στην βάση δεδομένων του Ελληνικού Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (SEPENET). Επίσης, μεταξύ των σημαντικών προτεραιοτήτων της ΕΕΣΥΠ ήταν η επιλογή και η πρόσληψη του Οικονομικού Διευθυντή (CFO) και του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως προβλέπεται από τον ιδρυτικό νόμο. Η πρόσληψη του Οικονομικού Διευθυντή έγινε δυνάμει της από απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και η πρόσληψη του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου έγινε δυνάμει της από απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρούσα έκθεση έχει συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 195 παρ.2 του ν. 4389/

15 Γ. Οικονομικές Πληροφορίες Γ.1 Γενικές Οικονομικές Πληροφορίες Περιόδου Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ ή «η Εταιρεία») απέκτησε νομική προσωπικότητα με την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις και κατά τη διάρκεια του πρώτου (1 ου ) Τριμήνου του 2017 η Εταιρεία βρισκόταν υπό σύσταση όσον αφορά την δομή και τις λειτουργίες της. Τα έξοδα της αναφερόμενης περιόδου αφορούν κυρίως δαπάνες για την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Εταιρείας. Γ.1.1 Βάση κατάρτισης Τριμηνιαίας Οικονομικής Αναφοράς Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην Τριμηνιαία Αναφορά, είναι σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και υπόκεινται στην λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. Τα ποσά που παρουσιάζονται επί της αρχής του δεδουλευμένου έχουν προσδιοριστεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που αφορούν σε ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, εκτός από τις κάτωθι περιπτώσεις: Στην Τριμηνιαία Αναφορά δεν παρουσιάζονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία και γνωστοποιήσεις που ζητούνται από τα ΔΠΧΑ για την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Όσον αφορά την Αποτίμηση των Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας, οι Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες και Συνδεδεμένα Μέρη, στην Τριμηνιαία Αναφορά απεικονίζονται με μηδενικές αξίες καθώς η πρώτη αναγνώριση και αποτίμηση των συμμετοχών αυτών βρίσκονται υπό αξιολόγηση. Τα νομικά πρόσωπα που έχουν μεταβιβαστεί από το Ελληνικό Δημόσιο απευθείας στην Εταιρεία άνευ ανταλλάγματος σύμφωνα με τον ν. 4389/2016 είναι τα κατωτέρω: α) Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) β) Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) γ) Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία της οικονομικής αναφοράς, παρακάτω αναφέρονται οι βασικές αρχές οι οποίες εφαρμόζονται: 1. Οι συντελεστές αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων είναι σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή του αντίστοιχου παγίου. 2. Το εισόδημα αναγνωρίζεται στην περίοδο κατά την οποία δημιουργείται. 3. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην περίοδο, κατά την οποία δημιουργείται η υποχρέωση για την αντίστοιχη δαπάνη. 14

16 4. Για τον υπολογισμό του δεδουλευμένου εσόδου από τόκους που πραγματοποιείται κάθε έξι (6) μήνες, χρησιμοποιήθηκε το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ του πλέον πρόσφατου πραγματικού επιτοκίου απόδοσης και του ποσοστού που προκύπτει από το μέσο όρο των τελευταίων τεσσάρων (4) αντίστοιχων επιτοκίων απόδοσης, όπως έχουν οριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος (δηλαδή αυτών που αφορούν τα τελευταία δύο έτη). 5. Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας βάσει νόμου ανέρχεται σε ευρώ από τα οποία ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί και το υπόλοιπο είναι οφειλόμενο, με συνέπεια ποσό ύψους ευρώ, να παρουσιάζεται ως «Μη Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο» στο κονδύλι Ίδια Κεφάλαια στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και σύμφωνα με το αρ. 12 παρ. 2 α του Ν. 2190/1920 η περίοδος μερικής καταβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. 6. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ιδιωτικού ασφαλιστηρίου ή για άλλη υποχρέωση σε σχέση με το προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση, καθώς η Εταιρεία έχει συσταθεί πολύ πρόσφατα, το ύψος μιας τέτοιας πρόβλεψης θεωρείται ασήμαντο. Οι Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και Κατάσταση Ταμειακών Ροών) της 31 Μαρτίου 2017 και για την τρίμηνη περίοδο που έληξε τότε ( ) παρουσιάζονται στις παραγράφους που ακολουθούν Γ.1.2, Γ.1.3 και Γ

17 Γ.1.2 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Σύνολο Εισοδήματος 0,00 Μισθοδοσία και Κόστος Διοίκησης 2 ( ,17) Αμοιβές Τρίτων (45.800,04) Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα (17.009,56) Μη Επαναλαμβανόμενα Έξοδα 3 ( ,57) Σύνολο Λειτουργικού Κόστους ( ,34) Αποτέλεσμα προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων, Φόρων και Αποσβέσεων ( ,34) Αποσβέσεις (513,14) Σύνολο Αποσβέσεων (513,14) Αποτέλεσμα προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων, και Φόρων ( ,48) Χρηματοοικονομικά Έσοδα ,94 Χρηματοοικονομικά Έξοδα (245,96) Χρηματοοικονομικό Κέρδος/(Ζημιά) ,98 Αποτέλεσμα προ Φόρων ( ,50) Φόρος Εισοδήματος 0,00 ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ( ,50) Σημειώσεις: 1. Η Εταιρεία συστάθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 και γι αυτό δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία προηγούμενης περιόδου. 2. Περιλαμβάνονται αμοιβές του Εποπτικού και του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές Προσωπικού και συναφή έξοδα. 3. Περιλαμβάνονται κυρίως δαπάνες για την σύσταση και τη διαμόρφωση της αρχικής δομής και οργάνωσης της Εταιρείας (π.χ. αμοιβές συμβούλων για την αναζήτηση και επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και δαπάνες εγκατάστασης). 16

18 Γ.1.3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συμμετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες 1 0,00 0,00 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία ,21 0,00 Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού ,21 0,00 Λοιπές Απαιτήσεις , ,20 Χρηματικά Διαθέσιμα σε Τράπεζες , ,00 Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού , ,56 Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού , ,76 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,76 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις , ,08 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων , ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ,08 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Μη Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο ( ,00) ( ,00) Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Σωρευμένα Κέρδη/(Ζημιές) ( ,32) 0,00 Κέρδος/(Ζημιά) Περιόδου ( ,50) ( ,32) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,68 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ,76 Σημειώσεις: 1. Οι συμμετοχές σε θυγατρικές παραχωρήθηκαν στην ΕΕΣΥΠ άνευ ανταλλάγματος σύμφωνα με τον ν.4389/2016. Οι συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες στην Τριμηνιαία Αναφορά απεικονίζονται με μηδενικές αξίες καθώς η πρώτη αναγνώριση και αποτίμηση των συμμετοχών αυτών βρίσκονται υπό αξιολόγηση. 2. Δεδομένου ότι η σημερινή έδρα της Εταιρείας είναι προσωρινή, η δαπάνη περιλαμβάνει μόνο μεταφερόμενα Πάγια στοιχεία. Οι δαπάνες εγκατάστασης σε ακίνητα τρίτων αναγνωρίζονται ως έξοδα της περιόδου. 3. Η δαπάνη περιλαμβάνει υποχρεώσεις για αμοιβές προσωπικού, απόδοσης παρακρατημένου Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, κρατήσεις και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και υποχρεώσεις προς τρίτους. 17

19 Γ.1.4 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περιόδου Κατάσταση Ταμειακών Ροών Χρηματικά Διαθέσιμα στην Αρχή Περιόδου ,00 Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων ( ,50) Αποσβέσεις 513,14 (Αύξηση)/Μείωση Λοιπών Απαιτήσεων (74.616,89) (Αύξηση)/Μείωση Λοιπών Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού (76.704,94) Αύξηση / (Μείωση) Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (πλην υποχρεώσεων από την αγορά Παγίων Στοιχείων) ,18 Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες ( ,01) Εισπράξεις Τόκων 4.301,56 Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες 4.301,56 Έκδοση Κοινών Μετοχών 0,00 Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες 0,00 Σύνολο Καθαρών Ταμειακών Ροών Περιόδου ( ,45) Χρηματικά Διαθέσιμα στο Τέλος Περιόδου ,55 Σημειώσεις: 1. Η Εταιρεία συστάθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 και γι αυτό δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία προηγούμενης περιόδου. 18

20 Γ.2 Γενικές Οικονομικές Πληροφορίες Περιόδου Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. απέκτησε νομική προσωπικότητα με την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις και κατά τη διάρκεια της περιόδου η Εταιρεία βρισκόταν υπό σύσταση ως προς την επιχειρησιακή της δομή (το Διοικητικό Συμβούλιο διορίστηκε εντός το πρώτου Τριμήνου του 2017). Ως εκ τούτου, τα έξοδα της περιόδου αυτής περιλαμβάνουν κυρίως δαπάνες πρώτης εγκατάστασης και διαμόρφωσης της αρχικής δομής της Εταιρείας. Προκειμένου να παρασχεθούν οι διαθέσιμες οικονομικές πληροφορίες της περιόδου από την σύσταση της Εταιρείας στις 25 Οκτωβρίου 2016 έως το τέλος τους έτους, ήτοι την 31 η Δεκεμβρίου 2016, οι κάτωθι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται με την ίδια λογιστική βάση που έχουν οι αντίστοιχες καταστάσεις της περιόδου του πρώτου (1 ου ) Τριμήνου του 2017, που παρουσιάσθηκαν ανωτέρω. Οι Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και Κατάσταση Ταμειακών Ροών) της 31 ης Δεκεμβρίου 2016 (περίοδος ) παρουσιάζονται στις παραγράφους που ακολουθούν Γ.2.1, Γ.2.2 και Γ

21 Γ.2.1 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Σύνολο Εισοδήματος 0,00 Μισθοδοσία και Κόστος Διοίκησης 2 ( ,00) Αμοιβές Τρίτων (91.628,00) Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα (2.514,88) Μη Επαναλαμβανόμενα Έξοδα 3 (13.200,00) Σύνολο Λειτουργικού Κόστους ( ,88) Αποτέλεσμα προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων, Φόρων και Αποσβέσεων ( ,88) Αποσβέσεις 0,00 Σύνολο Αποσβέσεων 0,00 Αποτέλεσμα προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων, και Φόρων ( ,88) Χρηματοοικονομικά Έσοδα 4.301,56 Χρηματοοικονομικά Έξοδα 0,00 Χρηματοοικονομικό Κέρδος/(Ζημιά) 4.301,56 Αποτέλεσμα προ Φόρων ( ,32) Φόρος Εισοδήματος 0,00 ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ( ,32) Σημειώσεις: 1. Η Εταιρεία συστάθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 και γι αυτό δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία προηγούμενης περιόδου. 2. Περιλαμβάνονται αμοιβές του Εποπτικού Συμβουλίου και συναφή έξοδα. 3. Περιλαμβάνονται αμοιβές συμβούλων για την οργάνωση της εταιρικής δομής. 20

22 Γ.2.2 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συμμετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες 1 0,00 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 0,00 Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού 0,00 Λοιπές Απαιτήσεις ,20 Χρηματικά Διαθέσιμα σε Τράπεζες ,00 Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 4.301,56 Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού ,76 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,76 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις ,08 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,08 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Μη Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο ( ,00) Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Σωρευμένα Κέρδη/(Ζημιές) 0,00 Κέρδος/(Ζημιά) Περιόδου ( ,32) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,68 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,76 Σημειώσεις: 1. Η Εταιρεία συστάθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 και γι αυτό δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία προηγούμενης περιόδου. 2. Οι συμμετοχές των θυγατρικών παραχωρήθηκαν στην ΕΕΣΥΠ άνευ ανταλλάγματος σύμφωνα με τον ν.4389/2016. Οι συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες στην Τριμηνιαία Αναφορά απεικονίζονται με μηδενικές αξίες καθώς η πρώτη αναγνώριση και αποτίμηση των συμμετοχών αυτών βρίσκονται υπό αξιολόγηση. 3. Η δαπάνη περιλαμβάνει υποχρεώσεις για αμοιβές προσωπικού, απόδοσης παρακρατημένου Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, κρατήσεις και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και υποχρεώσεις προς τρίτους. 21

23 Γ.2.3 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περιόδου Κατάσταση Ταμειακών Ροών Χρηματικά Διαθέσιμα στην Αρχή Περιόδου 0,00 Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων ( ,32) Αποσβέσεις 0,00 Αύξηση)/Μείωση Λοιπών Απαιτήσεων (12.337,20) (Αύξηση)/Μείωση Λοιπών Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού (4.301,56) Αύξηση / (Μείωση) Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων ,08 Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0,00 Εισπράξεις Τόκων 0,00 Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες 0,00 Έκδοση Κοινών Μετοχών ,00 Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες ,00 Σύνολο Καθαρών Ταμειακών Ροών Περιόδου ,00 Χρηματικά Διαθέσιμα στο Τέλος Περιόδου ,00 Σημειώσεις: 1. Η Εταιρεία συστάθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 και γι αυτό δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία προηγούμενης περιόδου. 22

ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ( ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ( ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (01.04.2017 30.06.2017) ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας... 1 Α.1. Σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 5 Μαΐου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ 12 Ιουλίου 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Εκτελεστικών και Μη Eκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. KG Law Firm, Partner. «Η λειτουργία της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας»

Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. KG Law Firm, Partner. «Η λειτουργία της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας» Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. KG Law Firm, Partner «Η λειτουργία της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας» ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ Προβλέφθηκε αρχικά ως νέο ανεξάρτητο Ταμείο με το Ν.4336/2015 (3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ 29 Μαΐου 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμβούλου ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναζήτηση, επιλογή και πλήρωση θέσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη δεύτερη εταιρική χρήση 01.01.2017-31.12.2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

A. Με βάση το άρθρο 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ A 94) (εφεξής ο «Νόμος»):

A. Με βάση το άρθρο 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ A 94) (εφεξής ο «Νόμος»): 10 Νοεμβρίου 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμβούλου ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναζήτηση, επιλογή και πλήρωση θέσεων Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Συμβούλου που θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. για την αξιοποίηση και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

A. Με βάση το άρθρο 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ A 94) (εφεξής ο «Νόμος»):

A. Με βάση το άρθρο 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ A 94) (εφεξής ο «Νόμος»): Αθήνα, 14 Ιουνίου 2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών (τακτικού ελέγχου ετήσιων και επισκόπησης εξαμηνιαίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμβούλου ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Οργανωτική Αναδιάρθρωση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμβούλου ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Οργανωτική Αναδιάρθρωση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 16 Φεβρουαρίου 2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμβούλου ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Οργανωτική Αναδιάρθρωση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. Ι. Εισαγωγή A. Με βάση το άρθρο 185

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Συμβούλου που θα παρέχει στρατηγικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ σχετικά με την Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική συμμόρφωση

Κανονιστική συμμόρφωση Κανονιστική συμμόρφωση Μια ουσιαστική προτεραιότητα στο στρατηγικό σχέδιο της ΕΕΣΥΠ Νικόλαος Δημόπουλος - 28 Σεπτεμβρίου 2018 Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας («ΕΕΣΥΠ») Μία από τις πιο σύνθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ [Εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 5 ης Σεπτεμβρίου 2019]

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ [Εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 5 ης Σεπτεμβρίου 2019] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 [Εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 5 ης Σεπτεμβρίου 2019] ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΜΕΡΟΣ Β - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου Όμιλος Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν Συνοπτική Οικονομική Ενημέρωση

1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου Όμιλος Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν Συνοπτική Οικονομική Ενημέρωση 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2018 Όμιλος Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων Για το τρίμηνο που έληξε την 31/3 2018 2017 Κύκλος εργασιών 322.469 361.835

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ Γ 10/2018. (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ Γ 10/2018. (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΝΩΜΗ Γ 10/2018 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 26η Ιουνίου του

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. «Η Εταιρική Διακυβέρνηση και η Κανονιστική Συμμόρφωση εχέγγυα για τη βιωσιμότητα, αποδοτικότητα και ανάπτυξη των Δημόσιων Επιχειρήσεων με θετικό αντίκτυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 11.05.2016 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ(ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113

ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ(ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ(ΜΕΤΚΑ) της 01.06.2017 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα 1

Διαβάστε περισσότερα

A. Με βάση το άρθρο 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ A 94) (εφεξής ο «Νόμος»):

A. Με βάση το άρθρο 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ A 94) (εφεξής ο «Νόμος»): Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018 Διαδικασία ανάθεσης έργου για την Κατάρτιση της Ετήσιας και Εξαμηνιαίας Εταιρικής και Ενοποιημένης Οικονομικής Έκθεσης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. της

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ

MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Κατά το 2007, η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. βελτίωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ:

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ: ΑΔΑ: ΩΣΠ2Η-Α3Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ 4389/2016

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ 4389/2016 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ 4389/2016 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.- ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ` «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Τριμήνου 2018 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Τριμήνου 2018 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς... 2 Β. Σημαντικά γεγονότα κατά την τρίμηνη περίοδο 2018 και η επίδρασή τους στις ενδιάμεσες καταστάσεις πληροφόρησης... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στην Αθήνα και στα γραφεία επί της οδού Αδριανείου 2, σήμερα, την 20 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Στενημάχου 2 Τ.Κ.: 61100 Πληροφορίες: MANTZARIS THANASSIS Τηλέφωνο: 2341024580 Fax: 2341020924 E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π /08/2017).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π /08/2017). Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τηλέφωνο: 2103382244 E-mail: antonopoulos@acci.gr Αθήνα, 14/08/2017 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.- ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.- ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις και τις προσθήκες που προβλέπονται στους νόμους 4393/2016 (ΦΕΚ Α 106/06-06-2016), 4411/2016 (ΦΕΚ Α 142/03-08-2016), 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016), 4425/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου Σκοπός της Επιτροπής Ο σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου («η Επιτροπή»), είναι η εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα 08-12 - 2017 Αριθµ. Πρωτ. : 1037072 Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 Στο Ηράκλειο σήμερα την 31-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 (Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - Δ/ΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2016 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 16 ης Αυγούστου 2016

Διαβάστε περισσότερα

YAB YUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

YAB YUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ YAB YUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ OIKONOMIKH ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (

ΕΤΗΣΙΑ OIKONOMIKH ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( ΕΤΗΣΙΑ OIKONOMIKH ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (25.10.2016 31.12.2016) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (25.10.2016 31.12.2016) - i Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» 14 η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22αςΜΑΙΟΥ 2014 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς τους κ.κ Μετόχους της Εταιρίας ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Για την Εταιρική χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2016 (διαχείριση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2016)

Διαβάστε περισσότερα

5 Διάφορες ανακοινώσεις.

5 Διάφορες ανακοινώσεις. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νo 45 της 10/09/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ εταίρων Γ.Ε.ΜΗ.: 125873803000. Σήμερα, την 10/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 : 00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΤΑΥΡΟΥ 52 περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.- ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.- ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 18/01/2018 Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις και τις προσθήκες που προβλέπονται στους νόμους 4393/2016 (ΦΕΚ Α 106/06-06-2016), 4411/2016 (ΦΕΚ Α 142/03-08-2016), 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3.) και το άρθρο 32 κν. 2190/1920, ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ A.E. ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (A.E.)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (A.E.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (A.E.) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Ανώνυμη Εταιρία αποτελεί την κύρια μορφή κεφαλαιουχικής επιχείρησης. Τα βασικά χαρακτηριστικά τις Α.Ε σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές εταιρικής οργάνωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το 2014 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Τηλέφωνο: 2103382203 Fax: 2103617217 E-mail: irinichanou@acci.gr Αθήνα,18/01/2019 Αριθ.Πρωτ.:1056615

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ «ΑΣΤΗΡ»

ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ «ΑΣΤΗΡ» ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ «ΑΣΤΗΡ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (όπως αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Θέση Κύριλλος 19 300 Ασπρόπυργος Τηλ. 210 6293500 Fax: 210 6293503 www.motodynamics.gr ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Ε.Π.Ε αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή εταιρίας μεταξύ προσωπικής και κεφαλαιουχικής. Στην Ελλάδα αυτός ο τύπος εταιρίας εμφανίστηκε το 1955 και θεσμοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2016, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Λογιστής Μαλούνα Σουλτάνα Τσιλιοπούλου Σοφία Μουστάκας Αθ. Νικόλαος

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Λογιστής Μαλούνα Σουλτάνα Τσιλιοπούλου Σοφία Μουστάκας Αθ. Νικόλαος ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015-11η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) (Ποσά σε Ευρώ) ΑΡΜΑΕ: 55544/52/Β/03/13 ΑΡ ΓΕΜΗ 122167426000 ΑΦΜ099616201 Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΦΜ ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΦΜ ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 371 Στη Θεσσαλονικη σημερα την 3η Ιουνιου 2016 ημερα Παρασκευη και ωρα 20.00η συνηλθαν στην εδρα της εταιριας στην Καλαμαρια Θεσσαλονικης οι κατωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και το άρθρο 46 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Τηλέφωνο: 2103382203 Fax: 2103616464 E-mail: ksakellariou@acci.gr Αθήνα,19/01/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ. Αρ.Μ.Α.Ε / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ. Αρ.Μ.Α.Ε / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΛΥΣΥΣΤΕΜΣ (POLYSYSTEMS)-ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ» δ.τ. «ΠΟΛΥΣΥΣΤΕΜΣ ΙΚΕ»

«ΠΟΛΥΣΥΣΤΕΜΣ (POLYSYSTEMS)-ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ» δ.τ. «ΠΟΛΥΣΥΣΤΕΜΣ ΙΚΕ» «ΠΟΛΥΣΥΣΤΕΜΣ (POLYSYSTEMS)-ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ» δ.τ. «ΠΟΛΥΣΥΣΤΕΜΣ ΙΚΕ» Νομικός τύπος: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ Σωρού 12 Μεταμόρφωση Αττικής ΤΚ:14452

Διαβάστε περισσότερα

3.Ισολογισμός της 31/12/2015. Σημείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

3.Ισολογισμός της 31/12/2015. Σημείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια 3.Ισολογισμός της 31/12/2015 ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015-16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ. Μ.Α.Ε 47181/26/Β/00/09 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΤΗΤΩΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΤΗΤΩΡ Α.Ε.» Στον Πειραιά σήμερα 6 Ιουνίου 2016,

Διαβάστε περισσότερα

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, σύμφωνα με τα κατωτέρω: Άρθρο 191 Εποπτικό Συμβούλιο 1. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με σκοπό να διασφαλίσει ότι αυτό λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρίας

Οι αλλαγές στη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρίας Οι αλλαγές στη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρίας Επιγραμματικά τα βασικά σημεία του Ν.4548/2018 Η θέσπιση του Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» στοχεύει στην εναρμόνιση των εγχώριων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικός απολογισμός 2014

οικονομικός απολογισμός 2014 οικονομικός απολογισμός 2014 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα