ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων » Πολιτισμού και Τουρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1) Αριθμ. οικ Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης του Εκπαιδευτι κού Συμβουλίου των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας για την εκπαίδευση των επιτυχόντων σε διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του π.δ. 135/2006 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Σύστημα πρόσληψης Ειδικού Έν στολου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού». 2. Τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 της υπ αριθ.: οικ.70765/2008 (ΦΕΚ 2351/Β/ ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Εκπαίδευση των επι τυχόντων σε διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειδικού Έν στολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 3. Την με αριθ. πρωτ.: 7301/ (ΦΕΚ 49/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ / (ΦΕΚ 239/ Υ.Ο.Δ.Δ./ ) και αριθμ / (ΦΕΚ 82/ ΥΟΔΔ/ ) όμοιες. 4. Την αριθμ / (ΦΕΚ 74/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 5. Την υπ αριθμ. 383/2010 (ΦΕΚ 29/Β/ ) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου». 6. Το αριθ. 6021/1/34/ έγγραφο της Δημοτι κής Επιχείρησης Εκπαίδευσης Δημοτικών Αστυνομικών Πτολεμαΐδας. 7. Το αριθμ. 6021/4/1/ έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης, Εκπαιδευτικό Κέντρο, Δημοτικής Αστυνο μίας Κόνιτσας. 8. Το αριθμ.6021/1/κε/ έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Σχολής Εκπαίδευσης Τσοτυλίου, αποφα σίζουμε: Αντικαθιστούμε τον Κωνσταντίνο Κογιαλή του Νικολά ου, με τον Νικόλαο Ιντζέ του Χρήστου, εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων της Σχολής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Τσοτυλίου, ως μέλος, τον Δημή τριο Κωνσταντόπουλο του Νικολάου, με τον Ερωτό κριτο Χαιριοτανίδη του Αλεξάνδρου, εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων της Σχολής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Πτολεμαΐδας, ως μέλος και τον Γε ώργιο Δασκαλάκη του Ηλία, με τον Παντελή Καφετζή του Ηλία, εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων της Σχολής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Κόνιτσας, ως μέλος. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 10847/ απόφαση μας. Αθήνα, 31 Μαΐου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

2 1282 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ.: 61023/Γ4 Ορισμός μελών Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ)». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 14 παράγραφος 51 του Ν. 2817/00 (ΦΕΚ 78/ ) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκ παιδευτικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 50 του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/Α/ ) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλ λες διατάξεις», όπως ισχύει. γ) Του άρθρου 7 του Ν. 1849/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990). δ) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποί ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ νητικά Όργανα». ε) Του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». στ) Του Π.Δ. 187/2009 «Ορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/τ.Α / ) ζ) Του άρθρου 17 παράγραφος 2δ εδάφιο ii του Ν. 3205/2003 «Αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων» (ΦΕΚ 297/Α/ ). η) Του Ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 194/Α). θ) Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής κι νήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικο νομικής αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ 232/Α/ , όπως ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθηση και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Υφυπουργών». 3. Την υπ αριθμ /Γ4/ (ΦΕΚ 607/τ.Β / ), «Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 670/Γ4/ (ΦΕΚ 837/τ.Β / ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη Συγκρότηση της ΚΕΑΤ». 4. Την υπ αριθμ /Γ4/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 424) και (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 467) (όπου δημοσιεύθηκε διόρθω ση σφάλματοςκοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πο λιτισμού «Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων». 5. Την υπ αριθμ /Γ4/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 428) και (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 463 όπου δημοσιεύθηκε διόρθωση σφάλματος) κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι δείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτι σμού «Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων». (2) 6. Την υπ αριθμ /Γ4/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 282) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Ανα συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων», αποφασίζουμε: Ορίζουμε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ) για τριετή θητεία, ως ακολούθως: Δασκαλάκης Στυλια νός του Ανδρέα Ντάκουρης Βασίλειος του Θεοδώρου Ράπτης Αθανάσιος του Σωτηρίου Φουρτούνης Θεόδω ρος του Ιωάννη Αγριόδημος Κων/νος του Ιωάννη Κότσικας Δημήτριος του Αθανασίου Νασιάκου Ελένη του Δημητρίου Γαραντωνάκης Ελευ θέριος του Μιχαήλ Γκούφα Αναστασία του Αντωνίου Τσάκα Αικατερίνη του Παναγιώτη Ζαχαρόπουλος Τρύ φων του Γεωργίου Προϊστάμενος Δ/ νσης Φυσικής Αγω γής Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.,, Υπάλληλος Γ.Γ.Α, Υπάλληλος Γ.Γ.Α, Υπάλληλος Γ.Γ.Α, Υπάλληλος ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά Πρόεδρος Αν. Πρόεδρος Γραμματείς της επιτροπής ορίζονται: 1. Μανωλοπούλου Σοφία του Λεωνίδα, Υπάλληλος Γ.Γ.Α 2. Καραγιάννη Μαρία του Παναγιώτη, Πτυχιούχος Φυ σικής, Υπάλληλος Διεύθυνσης Φυσικής του Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. Μαρούσι, 28 Μαΐου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (3) Με τη ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), διορίζονται μέλη στο Διοικη τικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1283 Υγείας Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» αρμοδιότητας της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, τα κατωτέρω πρόσωπα: Νικόλαος Σακελλαρόπουλος του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. Λ , πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρός, Διοικη τής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ», ως Πρόεδρος, σε αντικατάσταση του Γεωργίου Κάκια, ο οποίος δεν διατηρεί πλέον την ιδι ότητα με την οποία διορίστηκε. Ιωάννης Μαστροκούκος του Ευσταθίου, με Α.Δ.Τ. Κ , Εκπαιδευτικός, με αναπληρωτή του τον Μιχαήλ Μονοκάνδυλο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Λ , Ιατρό, σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Μιχαήλ Μονοκάνδυλου και Μαρίας Τσιναράκη. Χαράλαμπος Κουρούνης του Δρόσου, με Α.Δ.Τ. Ρ , Οδοντίατρος, με αναπληρωτή του τον Παντελή Ζωίδη του Μιλτιάδη, με Α.Δ.Τ. Ι , Ελεύθερο Επαγ γελματία, σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Χρήστου Μαραγκού και Ιωάννη Κουτούζη. Σακελλάρης Τηλιακός του Ηλία, με Α.Δ.Τ. Χ , Εκπαιδευτικός Οικονομολόγος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Μαργαρίτη του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. Κ , Συνταξιούχο, σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Παναγιώτη Καλδέρη και Ιωάννη Πατέλη. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Ιωάννης Μαστροκούκος. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Η απόφαση καθορισμού αποζημίωσης του Αντιπροέ δρου, των μελών καθώς και του γραμματέα του εν λόγω Συμβουλίου είναι η αριθ. 2/59848/0022/ (ΦΕΚ 1576 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με τη ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), τροποποιείται η ΔΥ1δ/Γ.Π.95756/ (ΦΕΚ 393 ΥΟΔΔ) απόφαση μας και διορίζονται μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκο μείου Διδυμότειχου αρμοδιότητας της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, τα κατωτέρω πρόσωπα: Δημήτριος Λαζόπουλος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Σ , πτυχιούχος Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πά ντειου Πανεπιστημίου Αθηνών, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμότειχου, ως Πρόεδρος, σε αντικατά σταση του Δημητρίου Κονιστή, ο οποίος δεν διατηρεί πλέον την ιδιότητα με την οποία διορίστηκε. Δημήτριος Περιστεράκης του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Τραπεζικός Υπάλληλος, με αναπληρωτή του τον Θεόδωρο Θεοδωρακόπουλο του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Ε , Συνταξιούχο, σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Ευαγγέλου Παπατσαρούχα και Δέσποινας Γκουρ λομένου. Μαρία Κεσόγλου του Πασχάλη, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Νοσηλεύτρια, με αναπληρώτρια της την Ισμήνη Σπρίνη του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Συνταξιούχο Νο σηλεύτρια, σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Χρήστου Τασιούδη και Δήμητρας Μαρκάκη. Γεώργιος Χατζηανδρέου του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Αντιδήμαρχος Διδυμότειχου, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Μυτακίδη του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Αγρότη, σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Δη μοσθένη Πετράκογλου και Ζηνοβίας Αγγελίδου. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Δημήτριος Περιστεράκης. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Η απόφαση καθορισμού αποζημίωσης του Αντιπροέ δρου, των μελών καθώς και του γραμματέα του εν λόγω Συμβουλίου είναι η αριθ. 2/59848/ 0022/ (ΦΕΚ 1576 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με την ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ) τροποποιείται η ΔΥ1δ/Γ.Π.93637/ (ΦΕΚ 389 ΥΟΔΔ) σχετική απόφαση μας με την οποία διορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας αρμοδιότητας της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας αντικαθιστώντας τους: Παπαθανασίου Χαράλαμπο, Βλάχο Παναγιώτη, Μέγα Μιχαήλ, Παπαλαζάρου Γεωργία, Μάρκου Πετρούλα, Μιχαηλίδη Νικόλαο και Τσαούση Ιωάννη με αποτέλεσμα η σύνθεση του να αποτελείται από τα κατωτέρω μέλη: Δαβόρα Βασίλειο του Αριστείδη, με Α.Δ.Τ. Π , πτυχιούχο Σχολής Χημικών του Αριστοτελείου Πανε πιστημίου Θεσσαλονίκης, Χημικό, Διοικητή του Νοσο κομείου, ως Πρόεδρο, σε αντικατάσταση του Παπαθα νασίου Χαράλαμπου, ο οποίος δεν διατηρεί πλέον την ιδιότητα με την οποία διορίστηκε. Ανεστάκη Ιωάννη του Πέτρου με Α.Δ.Τ. ΑΗ , Εκπαιδευτικό, με αναπληρωτή του τον Κίτσο Χρήστο του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Μαθηματικό, σε αντι κατάσταση των Βλάχου Παναγιώτη και Μέγα Μιχαήλ. Αλεξανδρίδη Κωνσταντίνο του Χρήστου με Α.Δ.Τ. Ρ , Δημόσιο Υπάλληλο, με αναπληρωτή του τον Λάππα Γεώργιο του Θεοδώρου με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Κτη νίατρο, σε αντικατάσταση των Παπαλαζάρου Γεωργίας και Μάρκου Πετρούλας. Βότση Βασιλική του Πασχάλη με Α.Δ.Τ. Φ , Ιδιωτικό Υπάλληλο Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Έδεσσας, με αναπληρωτή της τον Ρούμελη Βάϊο του Χαριλάου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Γεωπόνος, σε αντικατά σταση των Μιχαηλίδη Νικολάου και Τσαούση Ιωάννη. Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου ορίζουμε τον Ανεστάκη Ιωάννη. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας και των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση μας. Η απόφαση καθορισμού αποζημίωσης των μελών, του Αντιπροέδρου καθώς και του γραμματέα του εν λόγω Συμβουλίου είναι η υπ αριθ. 2/59848/0022/ (ΦΕΚ 1576 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με τη ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ

4 1284 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), τροποποιείται η ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 163 ΥΟΔΔ) απόφασή μας και δι ορίζεται τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑ ΡΑ» της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει ραιώς και Αιγαίου ο Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης του Χρήστου, Μηχανικός, με Α.Δ.Τ. ΑΕ σε αντικατά σταση του Ιωάννη Λιόλιου. Η θητεία του ανωτέρω διοριζομένου λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Η απόφαση κα θορισμού αποζημίωσης του Αντιπροέδρου, των μελών καθώς και του γραμματέα του εν λόγω Συμβουλίου είναι η αριθ. 2/59848/002/ (ΦΕΚ 1576 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με την ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ) τροποποιείται η ΔΥ1 δ/99812/ (ΦΕΚ 372 ΥΟΔΔ) σχετική απόφαση μας με την οποία διορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενι κού Νοσοκομείου Σερρών αρμοδιότητας της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης αντικαθιστώντας τους: Ευαγγελία Κουρτέλη Ξουρή, Αστέριο Λιώρα, Γεώργιο Τσαρουχά, Δημήτριο Μακρίδη, Κωνσταντίνο Πασχαλίδη, Δέσποινα Βίλλιου Ιλανίδου, Αριστοτέλη Βρέττα, Γεώργιο Σίγκα, Νικόλαο Χατζηδη μητριού και Στέργιο Κουτούρλή με αποτέλεσμα η σύν θεση του να αποτελείται από τα κατωτέρω μέλη: Ξενοφώντα Εμμανουηλίδη του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Τ , πτυχιούχος Τμήματος Επιχειρήσεων του Πα νεπιστημίου Μακεδονίας, Διοικητή του Νοσοκομείου, ως Πρόεδρο, σε αντικατάσταση της Κουρτέλη Ξουρή Ευαγγελίας η οποία δεν διατηρεί πλέον την ιδιότητα με την οποία διορίστηκε. Αβραμάκη Λευτέρη του Αντωνίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Τραπεζικό Υπάλληλο, Οικονομολόγο, με αναπληρωτή του τον Σανδρή Δημήτριο του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Φαρμακοποιό, σε αντικατάσταση των Λιώρα Αστεριού και Τσαρουχά Γεώργιου. Τσιοτσιάλα Μιχάλη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Οικονομολόγο, με αναπληρωτή του τον Κώ στογλου Ηλία του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Εκ παιδευτικό, σε αντικατάσταση των Μακρίδη Δημητρίου και Πασχαλίδη Κωνσταντίνου. Γιαντσίδη Πασχάλη του Αποστόλου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Οικονομολόγο, με αναπληρώτρια του την Τα κουρίδου Δέσποινα του Ελευθερίου με Α.Δ.Τ. Φ , Δικηγόρο, σε αντικατάσταση των Βίλλιου Ιλανίδου Δέσποινας και Βρέττα Αριστοτέλη. Μοσκοφίδη Παντελή του Αναστασίου με Α.Δ.Τ. Ρ , Ελεύθερο Επαγγελματία, με αναπληρωτή του τον Γεωργιλά Γεώργιο του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Λογιστή, σε αντικατάσταση των Σίγκα Γεωργίου και Χατζηδημητρίου Νικολάου. Γκιμπέρτη Αθανασία του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου, με αναπληρώτρια της την Πατσιά Ειρηνούλα του Χρυσολόγη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας. Νικολαϊδη Νικόλαο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Αναπληρωτή Διευθυντή Χειρουργικής, ως εκπρόσωπος των ιατρών και των ειδικευομένων ιατρών του Νοσοκο μείου, με αναπληρώτρια του την Βασιλική Χατζηπανταζή του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ , Ιατρό, ομοίως. Μουρατίδου Κυριακή του Πραξιτέλη, με Α.Δ.Τ. Ν , Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, με αναπληρώτρια της την Ευγενία Πετρίδου Κώστα του Ευστρατίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , αρχαιότερη Τομεάρχη του ιδίου Νοσοκομείου. Αλεξιάδου Βασιλική του Σταύρου, με Α.Δ.Τ. Σ , υπάλληλος κλάδου TE Νοσηλευτριών με Α βαθμό, ως εκπρόσωπο του λοιπού προσωπικού του Νοσοκομείου πλην ιατρών, με αναπληρώτρια της την Ευαγγελία Ζλα τίντση του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Τ , ομοίως. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Αβραμάκης Λευτέρης. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει στις Η απόφαση καθορισμού αποζημίωσης των μελών, του Αντιπροέδρου καθώς και του γραμματέα του εν λόγω Συμβουλίου είναι η υπ αριθ. 2/59848/0022/ (ΦΕΚ 1576 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με την ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.63515/ απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ) τροποποιείται η ΔΥ1δ/ Γ.Π.οικ.54516/ (ΦΕΚ 163δ ΥΟΔΔ) απόφαση με την οποία διορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γε νικού Νοσοκομείου Μελισσιών «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» αρμο διότητας της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και διορίζεται μέλος του η Ευθυμίου Γεωργία του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. Σ , Βιολόγος σε αντικα τάσταση του Μπίρη Ιωάννη. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται η Φετάνη Ευαγγελία. Η θητεία της ανωτέρω διοριζόμενης λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας και των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφα ση Η απόφαση καθορισμού αποζημίωσης των μελών του εν λόγω Συμβουλίου είναι η υπ αριθ. 2/59848/0022/ (ΦΕΚ 1576 Β ) όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 ΦΕΚ (40 Α ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Με την ΔΥ1δ/ 59133/ απόφαση της Υφυ πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), τροποποιείται η με ΔΥ1δ/ οικ.89891/ (ΦΕΚ 492 Υ.Ο.Δ.Δ.) σχετική απόφαση μας και διορίζονται μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Α.Φ.Κ.Α Κορινθίας της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τα κατωτέρω πρόσωπα: Καπέλλος Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Δημόσιος Υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Διοικητής του Ιδρύ ματος, ως Πρόεδρος. Καραθανάση Ειρήνη του Θεοφάνη, Δικηγόρος, με Α.Δ.Τ. Π , με αναπληρώτρια της την Μπητσά

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1285 κου Κομιανού Γιολάντα του Ιωάννη, Ψυχολόγο, με Α.Δ.Τ. Χ , ομοίως. Ευστρατιάδης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Ιατρός με Α.Δ.Τ. Σ , με αναπληρωτή του τον Δημη τρίου Νικόλαο του Στυλιανού, Εκπαιδευτικό, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ομοίως. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται η Καραθανάση Ειρήνη. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομέων λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας και των άλλων μελών του Συμ βουλίου και συγκεκριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύει η τροποποιούμενη απόφαση. (ΦΕΚ 1576 Β ) και Προέδρου 2/24689/0022/2006 (ΦΕΚ 695Β) όπως ισχύουν μετά την έκδοση του ν. 3833/2010(ΦΕΚ 40 Α). Με την ΔΥ1 δ/61425/ απόφαση της Υφυπουρ γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), τροποποιείται η ΔΥ1δ/οικ.85895/ (ΦΕΚ 282 ΥΟΔΔ)απόφασή μας και διορίζονται μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρό νοιας Φιλιατών Θεσπρωτίας, αρμοδιότητας της Διοί κησης 6πς Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τα κατω τέρω πρόσωπα: Ιωάννης Σούρλας του Κωνσταντίνου, Δημόσιος Υπάλ ληλος με Α.Δ.Τ. ΑΒ , ως Πρόεδρος, σε αντικατά σταση του Τζουμαράκη Ιωάννη, που έχασε την ιδιότητα με την οποία διορίστηκε. Αμαλία Λεντζάρη του Δημητρίου, Οδοντίατρος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , με αναπληρώτρια της την Καζούρη Παρασκευή του Διονυσίου, Συνταξιούχος με Α.Δ.Τ. ΑΕ , σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Φραγκίσκου Ιφιγένειας και Πασχοπούλου Κοσμηρίας. Σοφοκλής Ιωακειμίδης του Χαραλάμπους, Τραπεζικός Υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Παπασταύρου του Σταύρου, Ασφαλιστή με Α.Δ.Τ. ΑΖ , σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Ντούτση Απόστολου και Ζιάκα Χρήστου. Θεοφάνη Χασιώτη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ως εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Μίγκο του Φωτίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ , ομοίως. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται η Αμαλία Λε ντζάρη. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας και των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις 1/7/10. (ΦΕΚ 1576 Β ) και Προέδρου 2/24689/0022/2006 (ΦΕΚ 695 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με την ΔΥ1δ/Γ.Π / απόφαση της Υφυ πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), διορίζονται μέλη στο Διοικη τικό Συμβούλιο του Οίκου Ευγηρίας Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Κιλκίς, αρμοδιότητας της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, τα κατωτέρω πρόσωπα: Τζελέπη Αναστασία του Νικολάου, Συνταξιούχος Δη μοσίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ως Πρόεδρος. Παπαλέξης Ξενοφώντας του Ιωάννη, Νοσηλευτής, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , με αναπληρώτρια του την Χατζοπού λου Αναστασία του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο, με Α.Δ.Τ. Φ , ομοίως. Ξανθοπούλου Ελένη του Συμεών, Δικηγόρος με Α.Δ.Τ. Χ , με αναπληρώτρια της την Ζωηρού Παναγιώ τα του Αθηνόδωρου, Δημόσιο Υπάλληλο, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ομοίως. Αβραμίδης Νικόλαος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Ελεύθερος, ως εκπρόσωπος της Εθνικής Συνο μοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), με ανα πληρωτή του την Ντάνη Ευαγγελία του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. Μ ομοίως. Μιχαηλίδου Σοφία του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. Ξ , ως εκπρόσωπος των εργαζομένων. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Παπαλέξης Ξενοφώντας. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. (ΦΕΚ 1576 Β ) και Διοικητή Π4/ΓΠ οικ Αποδοχές Διοικητών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των ΔΥΠΕ και των ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 1067 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με την ΔΥ1δ/οικ.59124/ απόφαση της Υφυ πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), διορίζονται μέλη στο Διοικητι κό Συμβούλιο του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Δράμας αρμοδιότητας της Διοίκησης 4ης Υγειονομι κής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, τα κατωτέ ρω πρόσωπα: Διαμαντή Σμαρώ του Αδαμαντίου, Κοινωνιολόγος με Α.Δ.Τ. Σ , Διοικητής της Μονάδας, ως Πρόεδρος. Μλεκάνης Μιχάλης του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Σχολικός Σύμβουλος με αναπληρώτρια του την Μαρτί νη Μωϋσιάδου Αναστασία του Παγκρατίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Κοινωνική Λειτουργό, ομοίως. Παπαδόπουλος Ευθύμιος του Χρήστου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α.Δ.Τ. ΑΕ , με αναπληρώτρια του την Τσορτανίδου Εβελίνα του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ομοίως. Κοκκινάκης Γεώργιος του Χριστοδούλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Ελεύθερος Επαγγελματίας, ως εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α. με. Α.), με αναπληρωτή του τον Μουσμουλίδη Μιχαήλ του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. Τ , ομοίως. Δάγλας Διονύσιος του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, με αναπλη ρώτρια του την Τζίχα Αγγελική του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΑ , ομοίως. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Μλεκάνης Μιχάλης. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. (ΦΕΚ 1576 Β ) και Διοικητή Π4/ΓΠ οικ Αποδοχές Διοικητών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των ΔΥΠΕ και των ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 1067 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010

6 1286 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Με την ΔΥ1δ/Γ.Π / απόφαση της Υφυ πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), διορίζονται μέλη στο Διοικητι κό Συμβούλιο του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Φθιώτιδας της Διοίκησης 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Ελλάδας, τα κατωτέρω πρόσωπα: Στεφανής Κώστας του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Πρόεδρος. Πατσιαλίδης Μηνάς του Γεωργίου με Α.Δ.Τ Ξ , Συνταξιούχος Δημοσίου, με αναπληρωτή του τον Μακρή Στυλιανό του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΔΗ , Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό. Κουτάκη Σκλατινιώτη Σταματία του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. Λ , Έμπορος, με αναπληρωτή της τον Χριστοδούλου Κωνσταντίνο του Φιλίππου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Αγρότη. Κράββαρης Κωνσταντίνος του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Ι , ως εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Αγγελάκη του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ομοίως. Αθανασιάδης Αθανάσιος του Ιωακείμ, με Α.Δ.Τ. Ρ , του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προ σωπικού, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων με αναπλη ρώτρια του την Φύκα Βασιλική του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Μ , του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ομοίως. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Πατσιαλίδης Μηνάς. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. (ΦΕΚ 1576 Β ) και Προέδρου 2/24689/0022/2006 (ΦΕΚ 695 Β ), όπως ισχύουν μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με την ΔΥ1δ/Γ.Π / απόφαση της Υφυ πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), διορίζονται μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Πειραιά, αρμοδιότητας της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέ ρειας Αττικής, τα κατωτέρω πρόσωπα: Γιούλια Υπακοή του Νικολάου, Ιατρός Πνευμονολό γος με Α.Δ.Τ. Ρ , ως Πρόεδρος. Ζήση Μαρία του Σπυρίδωνα, Κοινωνική Λειτουργός, με Α.Δ.Τ. ΑΑ , με αναπληρωτή της τον Ψαρρο Μανώλη του Νικήτα, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ομοίως. Χατζημανώλη Ουρανία του Ευαγγέλου, Δημόσιος Υπάλληλος με Α.Δ.Τ. ΑΒ , με αναπληρώτρια της την Παιδιαδίτου Αλεξάνδρα του Γεωργίου, Συνταξιούχο Δημοσίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ομοίως. Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , ως εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α. με. Α.), με αναπληρώτρια του την Δέσποινα Παπαστελιανού του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ομοίως. Ελευθερία Μπούκη του Χρήστου με Α.Δ.Τ. ΑΑ ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, με αναπληρώτρια της την Ελένη Ράπτη του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ομοίως. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται η Ζήση Μα ρία. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. (ΦΕΚ 1576 Β ) και Διοικητή Π4/ΓΠ οικ Αποδοχές Διοικητών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των ΔΥΠΕ και των ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 1067 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 179/ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., σχετική με την τροποποίηση του διορισμού μελών του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, αρμοδιότητας της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδο νίας και Θράκης, γίνεται η κατωτέρω διόρθωση σφαλ μάτων: α) αντί του εσφαλμένου «Παπαθεοδώρου Κωνσταντί νο του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Ελεύθερο Επαγγελματία,...», στο ορθό: «Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνο του Χαραλά μπους με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Ελεύθερο Επαγγελματία...», και β) αντί του εσφαλμένου «...Σοφιανίσου Ελένη του Ευ σταθίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Δημόσιο Υπάλληλο,...», στο ορθό: «...Σοφιανίδου Ελένη του Ευσταθίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Δημόσιο Υπάλληλο,...». (Από το Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης) F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (4) Αριθμ.: Τροποποίηση της αριθ.28890/ (ΦΕΚ Β 382) υπουργικής απόφασης με την οποία συστάθηκε ει δική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την τελική επεξεργασία νομοσχεδίων αρμοδιότητας του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α), β) του άρθρου 23 παρ. 1 περ. ι) του ν. 2145/93 (ΦΕΚ Α 88), όπως ισχύει, γ) του άρθρου 17 του ν. 3205/03 (ΦΕΚ Α 297) «Μισθολο γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσί ου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3833/2010(ΦΕΚ Α 40),

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1287 δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), 2) την αριθ / (ΦΕΚ Β 382) απόφα ση του Υπουργού Δικαιοσύνης με την οποία συστά θηκε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την τελική επεξεργασία νομοσχεδίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ / (ΦΕΚ Β 859), / (ΦΕΚ τ.υοδδ, 103), 7023/ (ΦΕΚ τ.υοδδ 55), 67488/ (ΦΕΚ τ.υοδδ 203), / (ΦΕΚ τ.υοδδ 338) όμοιες αποφάσεις. 3) Την ανάγκη αντικατάστασης μελών της Επιτροπής σύμφωνα με το από 12/2/2010 ενημερωτικό σημείωμα του Προέδρου της. 4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται καμία πρόσθετη δαπάνη, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της αριθ / (ΦΕΚ Β 382) υπουργικής απόφασης με την οποία συστήθηκε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την τελική επεξεργα σία νομοσχεδίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιο σύνης, όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ / (ΦΕΚ Β 859), / (ΦΕΚ τ.υοδδ, 103), 7023/ (ΦΕΚ τ.υοδδ 55), 67488/ (ΦΕΚ τ.υοδδ 203), / (ΦΕΚ τ.υοδδ 338) όμοιες αποφάσεις, ως εξής: Α) Απαλλάσσουμε από τα καθήκοντα του μέλους της παραπάνω Επιτροπής τους: α) Διονύσιο Μουζάκη του Δημητρίου β) Άγγελο Μαραγκό του Γεωργίου γ) Ευγενία Μαρούδα του Γεωργίου και Β)Συμπληρώνουμε την Επιτροπή με τον ορισμό των κά τωθι ως μελών αυτής: α) Στυλιανού Παπαγεωργίου Γονατά του Δημητρίου, Δικηγόρο Αθηνών και Επίκουρου Καθηγητή Δημοκρίτει ου Πανεπιστημίου Θράκης, β) Αναστάσιου Τριαντάφυλλου του Στυλιανού, Δικηγόρου Πειραιά και Λέκτορα Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (5) Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ83/51128 Τροποποίηση απόφασης ορισμού μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 και 52 του Ν. 3028/2002 «Περί Προ στασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/ ). β) Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ45/Α/ ). γ) Του Π.Δ/τος 191/03 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι τισμού» (ΦΕΚ/146/Α/ ). δ) Του Π.Δ/τος 186/09 «Συγχώνευση των Υπουργεί ων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ213/Α/ ) ε) Του Π.Δ/τος 187/09 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ214/Α/ ) 2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/ Υ.Α «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/02 του ΥΠΠΟ» (ΦΕΚ 70/Β/ ). 3. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/37120/ Υπουρ γική απόφαση «Καθορισμός Γραμματέων του ΚΑΣ, ΚΣΝΜ, και Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του ΥΠΠΟ» (ΦΕΚ 841/Β/4.7.02), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/23391/ (ΦΕΚ 451/7 4 05) και ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/88177/ (ΦΕΚ 47/Β/ ) Υπουργικές αποφάσεις. 4. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ83/33339/2163/ Υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση Απόφασης Καθορι σμού Γραμματέων του ΚΑΣ, ΚΣΝΜ, και Τοπικών Συμβου λίων Μνημείων του ΥΠΠΟ» (ΦΕΚ 652/Β/4 5 04). 5. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ.83/114513/ (ΦΕΚ 529/ΥΟΔΔ/ ) Υπουργική Απόφαση που αφορά στον ορισμό Μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. 6. Την αριθμ / διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης του Θε οχαρόπουλου Αλέξανδρου, Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έρ γων του ΥΠΠΟΤ, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του. 7. Την αριθμ / Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίσθηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΤ, η Ευγενία Γατοπούλου, Προϊσταμένη της ΥΝΜΤΕ Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζουμε: Α. Τροποποιούμε την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ.83/114513/ Υπουργική Απόφαση, που αφορά στον ορι σμό μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ως προς την παράγραφο Ι περ. 4 αυτής και ορίζουμε ως τακτικό μέλος την Ευγενία Γατοπούλου του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΤ, σε αντικατάσταση του Αλέξανδρου Θεοχαρόπουλου, του Χρήστου, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε, αναπληρούμενη από τον Αθανάσιο Νακάση του Δημητρίου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης. Β. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. ΥΠΠΟ/ ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ.83/114513/ Υπουργική Απόφαση. Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Αριθ.: Ορισμός μελών Επιτροπής Διπλωματικών Πτυχιακών Εξετάσεων Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, σχολ. έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α/2005).

8 1288 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2. Το Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι σμού» (ΦΕΚ 146/Α/2003). 3. Το Π.Δ. 186/2009 Συγχώνευση των Υπουργεί ων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 213/ Α/ ). 4. Τα άρθρα 14 και 30 του Ν. 1158/81 «Περί οργανώ σεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 127/Α/81). 5. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 370/83 «Περί κανονισμού οργα νώσεως και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμ. Υποκριτικής)» (ΦΕΚ 130/Α/83). 6. Το άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ / «Περιορισμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού, των Γραμματειών κ.λπ.» (ΦΕΚ 577/Β/ ). 7. Το άρθρο 7 της απόφασης αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟ ΠΥΝΣ/89348/ «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο γραφής «με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2032/Β/2008), αποφασίζουμε: 1. Διορίζουμε ως μέλη της Επιτροπής Διπλωματικών Πτυχιακών Εξετάσεων των σπουδαστών των Ανω τέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, περιόδου Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2010, σχολικού έτους και παρελθόντων ετών τους κάτωθι: α. Νικόλαο Διαμαντή του Γεωργίου, ως Πρόεδρο. β. Ιωάννη Καρατζογιάννη του Γεωργίου, ως Αντιπρό εδρο. γ. Άννα Μαρία, Αλεξία (Αννίτα) Δεκαβάλλα του Κων σταντίνου, ως μέλος. δ. Γεωργία (Γιούλη) Ζήκου του Δημητρίου, ως μέλος. ε. Παναγιώτη Παπαϊωάννου του Παντελή, ως μέλος. στ. Ελευθέριο Πλασκοβίτη του Νικολάου, ως μέλος. ζ. Παναγιώτα Φέστα του Ιωάννη, ως μέλος. 2. Ως εκπρόσωπο του ΥΠ.ΠΟ.Τ, χωρίς δικαίωμα βαθ μολόγησης και γραμματέα υπεύθυνο τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων, ορίζουμε τον Βασίλειο Μαρτσάκη του Γεωργίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του ΥΠ.ΠΟ.Τ, με αναπληρώ τριες τη Μαριάνθη Αναστασιάδου του Ευαγγέλου και την Αγγελική Βασιλείου του Κωνσταντίνου μονίμους υπαλλήλους του ΥΠ.ΠΟ.Τ του ίδιου κλάδου με βαθμούς Β και Γ αντίστοιχα. 3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστα νται στις συνεδριάσεις τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Αθήνα, 31 Μαΐου 2010 Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Τμήματος Εκπ/σης Θεάτρου και Χορού ΦΡ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3- 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ. 12444 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 28 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12 /63 /24972 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/04/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: 1997 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2867 11 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 610 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 9 / 1 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.2180

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ OIKONΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: 1016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. Πόλη : Πληροφορίες : Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ» Ρόδος, 0/08/016 Α.Π. 0 ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 1 η Υ.ΠΕ. Ατ τικής.... 1 Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 3 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας....

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 5700, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ταχ. Βασ. Σοφίας 15 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1651 11 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 360 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276114/41000/36101/18077 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276114/41000/36101/18077 Ηµ/νία: 27/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 15:22:56 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΗ7Γ-ΤΡΨ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276114/41000/36101/18077

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 / 11 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ A1β/Γ.Π.: 80058 62684, 63944, 65626, 63946, 65299, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 / 11 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ A1β/Γ.Π.: 80058 62684, 63944, 65626, 63946, 65299, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 / 11 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ A1β/Γ.Π.: 80058 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Σχετ.: 62202, 65401, 62849, 63881, ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 62684, 63944, 65626,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΕΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009). Η

(ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009). Η Μαρούσι, 07-01-2014 Αριθ. ΑΠ.:702/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 536/175/15-10-2009 «Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός αρμοδιοτήτων αυτών», (ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ /05-08-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 137 ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 186 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝ. ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3310/ δηλώσεις μη αποδοχής θέσεων και τις με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ/323267/193203/3290/ ,

3310/ δηλώσεις μη αποδοχής θέσεων και τις με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ/323267/193203/3290/ , Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 68 - Ηγουμενίτσα

Διαβάστε περισσότερα

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ( Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε κα ι στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ( Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε κα ι στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40 Τ.Κ. Πόλη: 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ39-ΚΕ7. Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΩ39-ΚΕ7. Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤ. ΔΙΔΑΚΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών που επανέρχονται στις Θέσεις που Κατείχαν πριν Τεθούν Σε Διαθεσιμότητα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών που επανέρχονται στις Θέσεις που Κατείχαν πριν Τεθούν Σε Διαθεσιμότητα EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πειραιάς, 17/6/2015 Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΥΠΠΟΑ Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1.

ΠΡΟΣ : ΥΠΠΟΑ Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ NOMIΣMATIKO MOYΣEIO Tαχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 12 Aθήνα 106 71 Πληροφορίες: Παναγιώτης Κουτσογιάννης Tηλέφωνα : 210-3643774,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση περίληψης Διαπιστωτικής Πράξης λήξης υπηρεσίας του προσωπικού του Πολιτικού Γραφείου του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου.

Δημοσίευση περίληψης Διαπιστωτικής Πράξης λήξης υπηρεσίας του προσωπικού του Πολιτικού Γραφείου του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 9 / 7 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.66129 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/7/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 80022/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Φρούριο Ταχ. Κώδικας: 49100 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.9.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 51386 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Tοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς»

Θέμα: «Tοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 905 11 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων του άρθρου 7α του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των καταναλωτών.

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων του άρθρου 7α του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των καταναλωτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ KAI ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Μαρούσι, 20/11/2015. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 188350/Ε2

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Μαρούσι, 20/11/2015. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 188350/Ε2 Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 Αριθμός 394 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 383 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη. Ι ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη. Ι ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου Ι Διευθυντής Διευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 9130 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Λ. Λ. Μαραθώνος 29 Τηλ.: 2132030600 ΓΑΧ: 2132030630 & Αθ. Διόκου 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ. ----- ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 170 14 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Δ3Α 5005307 ΕΞ 2012 Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Δ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 02 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 26 ης Ιανουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.016/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2015 Α.Δ.Α: Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1128128 ΕΞ 2015

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2015 Α.Δ.Α: Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1128128 ΕΞ 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα