ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων » Πολιτισμού και Τουρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1) Αριθμ. οικ Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης του Εκπαιδευτι κού Συμβουλίου των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας για την εκπαίδευση των επιτυχόντων σε διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του π.δ. 135/2006 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Σύστημα πρόσληψης Ειδικού Έν στολου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού». 2. Τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 της υπ αριθ.: οικ.70765/2008 (ΦΕΚ 2351/Β/ ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Εκπαίδευση των επι τυχόντων σε διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειδικού Έν στολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 3. Την με αριθ. πρωτ.: 7301/ (ΦΕΚ 49/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ / (ΦΕΚ 239/ Υ.Ο.Δ.Δ./ ) και αριθμ / (ΦΕΚ 82/ ΥΟΔΔ/ ) όμοιες. 4. Την αριθμ / (ΦΕΚ 74/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 5. Την υπ αριθμ. 383/2010 (ΦΕΚ 29/Β/ ) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου». 6. Το αριθ. 6021/1/34/ έγγραφο της Δημοτι κής Επιχείρησης Εκπαίδευσης Δημοτικών Αστυνομικών Πτολεμαΐδας. 7. Το αριθμ. 6021/4/1/ έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης, Εκπαιδευτικό Κέντρο, Δημοτικής Αστυνο μίας Κόνιτσας. 8. Το αριθμ.6021/1/κε/ έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Σχολής Εκπαίδευσης Τσοτυλίου, αποφα σίζουμε: Αντικαθιστούμε τον Κωνσταντίνο Κογιαλή του Νικολά ου, με τον Νικόλαο Ιντζέ του Χρήστου, εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων της Σχολής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Τσοτυλίου, ως μέλος, τον Δημή τριο Κωνσταντόπουλο του Νικολάου, με τον Ερωτό κριτο Χαιριοτανίδη του Αλεξάνδρου, εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων της Σχολής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Πτολεμαΐδας, ως μέλος και τον Γε ώργιο Δασκαλάκη του Ηλία, με τον Παντελή Καφετζή του Ηλία, εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων της Σχολής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Κόνιτσας, ως μέλος. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 10847/ απόφαση μας. Αθήνα, 31 Μαΐου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

2 1282 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ.: 61023/Γ4 Ορισμός μελών Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ)». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 14 παράγραφος 51 του Ν. 2817/00 (ΦΕΚ 78/ ) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκ παιδευτικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 50 του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/Α/ ) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλ λες διατάξεις», όπως ισχύει. γ) Του άρθρου 7 του Ν. 1849/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990). δ) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποί ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ νητικά Όργανα». ε) Του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». στ) Του Π.Δ. 187/2009 «Ορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/τ.Α / ) ζ) Του άρθρου 17 παράγραφος 2δ εδάφιο ii του Ν. 3205/2003 «Αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων» (ΦΕΚ 297/Α/ ). η) Του Ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 194/Α). θ) Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής κι νήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικο νομικής αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ 232/Α/ , όπως ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθηση και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Υφυπουργών». 3. Την υπ αριθμ /Γ4/ (ΦΕΚ 607/τ.Β / ), «Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 670/Γ4/ (ΦΕΚ 837/τ.Β / ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη Συγκρότηση της ΚΕΑΤ». 4. Την υπ αριθμ /Γ4/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 424) και (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 467) (όπου δημοσιεύθηκε διόρθω ση σφάλματοςκοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πο λιτισμού «Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων». 5. Την υπ αριθμ /Γ4/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 428) και (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 463 όπου δημοσιεύθηκε διόρθωση σφάλματος) κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι δείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτι σμού «Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων». (2) 6. Την υπ αριθμ /Γ4/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 282) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Ανα συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων», αποφασίζουμε: Ορίζουμε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ) για τριετή θητεία, ως ακολούθως: Δασκαλάκης Στυλια νός του Ανδρέα Ντάκουρης Βασίλειος του Θεοδώρου Ράπτης Αθανάσιος του Σωτηρίου Φουρτούνης Θεόδω ρος του Ιωάννη Αγριόδημος Κων/νος του Ιωάννη Κότσικας Δημήτριος του Αθανασίου Νασιάκου Ελένη του Δημητρίου Γαραντωνάκης Ελευ θέριος του Μιχαήλ Γκούφα Αναστασία του Αντωνίου Τσάκα Αικατερίνη του Παναγιώτη Ζαχαρόπουλος Τρύ φων του Γεωργίου Προϊστάμενος Δ/ νσης Φυσικής Αγω γής Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.,, Υπάλληλος Γ.Γ.Α, Υπάλληλος Γ.Γ.Α, Υπάλληλος Γ.Γ.Α, Υπάλληλος ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά Πρόεδρος Αν. Πρόεδρος Γραμματείς της επιτροπής ορίζονται: 1. Μανωλοπούλου Σοφία του Λεωνίδα, Υπάλληλος Γ.Γ.Α 2. Καραγιάννη Μαρία του Παναγιώτη, Πτυχιούχος Φυ σικής, Υπάλληλος Διεύθυνσης Φυσικής του Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. Μαρούσι, 28 Μαΐου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (3) Με τη ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), διορίζονται μέλη στο Διοικη τικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1283 Υγείας Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» αρμοδιότητας της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, τα κατωτέρω πρόσωπα: Νικόλαος Σακελλαρόπουλος του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. Λ , πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρός, Διοικη τής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ», ως Πρόεδρος, σε αντικατάσταση του Γεωργίου Κάκια, ο οποίος δεν διατηρεί πλέον την ιδι ότητα με την οποία διορίστηκε. Ιωάννης Μαστροκούκος του Ευσταθίου, με Α.Δ.Τ. Κ , Εκπαιδευτικός, με αναπληρωτή του τον Μιχαήλ Μονοκάνδυλο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Λ , Ιατρό, σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Μιχαήλ Μονοκάνδυλου και Μαρίας Τσιναράκη. Χαράλαμπος Κουρούνης του Δρόσου, με Α.Δ.Τ. Ρ , Οδοντίατρος, με αναπληρωτή του τον Παντελή Ζωίδη του Μιλτιάδη, με Α.Δ.Τ. Ι , Ελεύθερο Επαγ γελματία, σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Χρήστου Μαραγκού και Ιωάννη Κουτούζη. Σακελλάρης Τηλιακός του Ηλία, με Α.Δ.Τ. Χ , Εκπαιδευτικός Οικονομολόγος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Μαργαρίτη του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. Κ , Συνταξιούχο, σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Παναγιώτη Καλδέρη και Ιωάννη Πατέλη. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Ιωάννης Μαστροκούκος. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Η απόφαση καθορισμού αποζημίωσης του Αντιπροέ δρου, των μελών καθώς και του γραμματέα του εν λόγω Συμβουλίου είναι η αριθ. 2/59848/0022/ (ΦΕΚ 1576 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με τη ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), τροποποιείται η ΔΥ1δ/Γ.Π.95756/ (ΦΕΚ 393 ΥΟΔΔ) απόφαση μας και διορίζονται μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκο μείου Διδυμότειχου αρμοδιότητας της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, τα κατωτέρω πρόσωπα: Δημήτριος Λαζόπουλος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Σ , πτυχιούχος Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πά ντειου Πανεπιστημίου Αθηνών, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμότειχου, ως Πρόεδρος, σε αντικατά σταση του Δημητρίου Κονιστή, ο οποίος δεν διατηρεί πλέον την ιδιότητα με την οποία διορίστηκε. Δημήτριος Περιστεράκης του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Τραπεζικός Υπάλληλος, με αναπληρωτή του τον Θεόδωρο Θεοδωρακόπουλο του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Ε , Συνταξιούχο, σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Ευαγγέλου Παπατσαρούχα και Δέσποινας Γκουρ λομένου. Μαρία Κεσόγλου του Πασχάλη, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Νοσηλεύτρια, με αναπληρώτρια της την Ισμήνη Σπρίνη του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Συνταξιούχο Νο σηλεύτρια, σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Χρήστου Τασιούδη και Δήμητρας Μαρκάκη. Γεώργιος Χατζηανδρέου του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Αντιδήμαρχος Διδυμότειχου, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Μυτακίδη του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Αγρότη, σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Δη μοσθένη Πετράκογλου και Ζηνοβίας Αγγελίδου. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Δημήτριος Περιστεράκης. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Η απόφαση καθορισμού αποζημίωσης του Αντιπροέ δρου, των μελών καθώς και του γραμματέα του εν λόγω Συμβουλίου είναι η αριθ. 2/59848/ 0022/ (ΦΕΚ 1576 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με την ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ) τροποποιείται η ΔΥ1δ/Γ.Π.93637/ (ΦΕΚ 389 ΥΟΔΔ) σχετική απόφαση μας με την οποία διορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας αρμοδιότητας της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας αντικαθιστώντας τους: Παπαθανασίου Χαράλαμπο, Βλάχο Παναγιώτη, Μέγα Μιχαήλ, Παπαλαζάρου Γεωργία, Μάρκου Πετρούλα, Μιχαηλίδη Νικόλαο και Τσαούση Ιωάννη με αποτέλεσμα η σύνθεση του να αποτελείται από τα κατωτέρω μέλη: Δαβόρα Βασίλειο του Αριστείδη, με Α.Δ.Τ. Π , πτυχιούχο Σχολής Χημικών του Αριστοτελείου Πανε πιστημίου Θεσσαλονίκης, Χημικό, Διοικητή του Νοσο κομείου, ως Πρόεδρο, σε αντικατάσταση του Παπαθα νασίου Χαράλαμπου, ο οποίος δεν διατηρεί πλέον την ιδιότητα με την οποία διορίστηκε. Ανεστάκη Ιωάννη του Πέτρου με Α.Δ.Τ. ΑΗ , Εκπαιδευτικό, με αναπληρωτή του τον Κίτσο Χρήστο του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Μαθηματικό, σε αντι κατάσταση των Βλάχου Παναγιώτη και Μέγα Μιχαήλ. Αλεξανδρίδη Κωνσταντίνο του Χρήστου με Α.Δ.Τ. Ρ , Δημόσιο Υπάλληλο, με αναπληρωτή του τον Λάππα Γεώργιο του Θεοδώρου με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Κτη νίατρο, σε αντικατάσταση των Παπαλαζάρου Γεωργίας και Μάρκου Πετρούλας. Βότση Βασιλική του Πασχάλη με Α.Δ.Τ. Φ , Ιδιωτικό Υπάλληλο Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Έδεσσας, με αναπληρωτή της τον Ρούμελη Βάϊο του Χαριλάου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Γεωπόνος, σε αντικατά σταση των Μιχαηλίδη Νικολάου και Τσαούση Ιωάννη. Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου ορίζουμε τον Ανεστάκη Ιωάννη. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας και των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση μας. Η απόφαση καθορισμού αποζημίωσης των μελών, του Αντιπροέδρου καθώς και του γραμματέα του εν λόγω Συμβουλίου είναι η υπ αριθ. 2/59848/0022/ (ΦΕΚ 1576 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με τη ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ

4 1284 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), τροποποιείται η ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 163 ΥΟΔΔ) απόφασή μας και δι ορίζεται τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑ ΡΑ» της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει ραιώς και Αιγαίου ο Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης του Χρήστου, Μηχανικός, με Α.Δ.Τ. ΑΕ σε αντικατά σταση του Ιωάννη Λιόλιου. Η θητεία του ανωτέρω διοριζομένου λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Η απόφαση κα θορισμού αποζημίωσης του Αντιπροέδρου, των μελών καθώς και του γραμματέα του εν λόγω Συμβουλίου είναι η αριθ. 2/59848/002/ (ΦΕΚ 1576 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με την ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ) τροποποιείται η ΔΥ1 δ/99812/ (ΦΕΚ 372 ΥΟΔΔ) σχετική απόφαση μας με την οποία διορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενι κού Νοσοκομείου Σερρών αρμοδιότητας της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης αντικαθιστώντας τους: Ευαγγελία Κουρτέλη Ξουρή, Αστέριο Λιώρα, Γεώργιο Τσαρουχά, Δημήτριο Μακρίδη, Κωνσταντίνο Πασχαλίδη, Δέσποινα Βίλλιου Ιλανίδου, Αριστοτέλη Βρέττα, Γεώργιο Σίγκα, Νικόλαο Χατζηδη μητριού και Στέργιο Κουτούρλή με αποτέλεσμα η σύν θεση του να αποτελείται από τα κατωτέρω μέλη: Ξενοφώντα Εμμανουηλίδη του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Τ , πτυχιούχος Τμήματος Επιχειρήσεων του Πα νεπιστημίου Μακεδονίας, Διοικητή του Νοσοκομείου, ως Πρόεδρο, σε αντικατάσταση της Κουρτέλη Ξουρή Ευαγγελίας η οποία δεν διατηρεί πλέον την ιδιότητα με την οποία διορίστηκε. Αβραμάκη Λευτέρη του Αντωνίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Τραπεζικό Υπάλληλο, Οικονομολόγο, με αναπληρωτή του τον Σανδρή Δημήτριο του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Φαρμακοποιό, σε αντικατάσταση των Λιώρα Αστεριού και Τσαρουχά Γεώργιου. Τσιοτσιάλα Μιχάλη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Οικονομολόγο, με αναπληρωτή του τον Κώ στογλου Ηλία του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Εκ παιδευτικό, σε αντικατάσταση των Μακρίδη Δημητρίου και Πασχαλίδη Κωνσταντίνου. Γιαντσίδη Πασχάλη του Αποστόλου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Οικονομολόγο, με αναπληρώτρια του την Τα κουρίδου Δέσποινα του Ελευθερίου με Α.Δ.Τ. Φ , Δικηγόρο, σε αντικατάσταση των Βίλλιου Ιλανίδου Δέσποινας και Βρέττα Αριστοτέλη. Μοσκοφίδη Παντελή του Αναστασίου με Α.Δ.Τ. Ρ , Ελεύθερο Επαγγελματία, με αναπληρωτή του τον Γεωργιλά Γεώργιο του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Λογιστή, σε αντικατάσταση των Σίγκα Γεωργίου και Χατζηδημητρίου Νικολάου. Γκιμπέρτη Αθανασία του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου, με αναπληρώτρια της την Πατσιά Ειρηνούλα του Χρυσολόγη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας. Νικολαϊδη Νικόλαο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Αναπληρωτή Διευθυντή Χειρουργικής, ως εκπρόσωπος των ιατρών και των ειδικευομένων ιατρών του Νοσοκο μείου, με αναπληρώτρια του την Βασιλική Χατζηπανταζή του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ , Ιατρό, ομοίως. Μουρατίδου Κυριακή του Πραξιτέλη, με Α.Δ.Τ. Ν , Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, με αναπληρώτρια της την Ευγενία Πετρίδου Κώστα του Ευστρατίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , αρχαιότερη Τομεάρχη του ιδίου Νοσοκομείου. Αλεξιάδου Βασιλική του Σταύρου, με Α.Δ.Τ. Σ , υπάλληλος κλάδου TE Νοσηλευτριών με Α βαθμό, ως εκπρόσωπο του λοιπού προσωπικού του Νοσοκομείου πλην ιατρών, με αναπληρώτρια της την Ευαγγελία Ζλα τίντση του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Τ , ομοίως. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Αβραμάκης Λευτέρης. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει στις Η απόφαση καθορισμού αποζημίωσης των μελών, του Αντιπροέδρου καθώς και του γραμματέα του εν λόγω Συμβουλίου είναι η υπ αριθ. 2/59848/0022/ (ΦΕΚ 1576 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με την ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.63515/ απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ) τροποποιείται η ΔΥ1δ/ Γ.Π.οικ.54516/ (ΦΕΚ 163δ ΥΟΔΔ) απόφαση με την οποία διορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γε νικού Νοσοκομείου Μελισσιών «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» αρμο διότητας της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και διορίζεται μέλος του η Ευθυμίου Γεωργία του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. Σ , Βιολόγος σε αντικα τάσταση του Μπίρη Ιωάννη. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται η Φετάνη Ευαγγελία. Η θητεία της ανωτέρω διοριζόμενης λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας και των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφα ση Η απόφαση καθορισμού αποζημίωσης των μελών του εν λόγω Συμβουλίου είναι η υπ αριθ. 2/59848/0022/ (ΦΕΚ 1576 Β ) όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 ΦΕΚ (40 Α ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Με την ΔΥ1δ/ 59133/ απόφαση της Υφυ πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), τροποποιείται η με ΔΥ1δ/ οικ.89891/ (ΦΕΚ 492 Υ.Ο.Δ.Δ.) σχετική απόφαση μας και διορίζονται μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Α.Φ.Κ.Α Κορινθίας της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τα κατωτέρω πρόσωπα: Καπέλλος Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Δημόσιος Υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Διοικητής του Ιδρύ ματος, ως Πρόεδρος. Καραθανάση Ειρήνη του Θεοφάνη, Δικηγόρος, με Α.Δ.Τ. Π , με αναπληρώτρια της την Μπητσά

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1285 κου Κομιανού Γιολάντα του Ιωάννη, Ψυχολόγο, με Α.Δ.Τ. Χ , ομοίως. Ευστρατιάδης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Ιατρός με Α.Δ.Τ. Σ , με αναπληρωτή του τον Δημη τρίου Νικόλαο του Στυλιανού, Εκπαιδευτικό, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ομοίως. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται η Καραθανάση Ειρήνη. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομέων λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας και των άλλων μελών του Συμ βουλίου και συγκεκριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύει η τροποποιούμενη απόφαση. (ΦΕΚ 1576 Β ) και Προέδρου 2/24689/0022/2006 (ΦΕΚ 695Β) όπως ισχύουν μετά την έκδοση του ν. 3833/2010(ΦΕΚ 40 Α). Με την ΔΥ1 δ/61425/ απόφαση της Υφυπουρ γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), τροποποιείται η ΔΥ1δ/οικ.85895/ (ΦΕΚ 282 ΥΟΔΔ)απόφασή μας και διορίζονται μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρό νοιας Φιλιατών Θεσπρωτίας, αρμοδιότητας της Διοί κησης 6πς Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τα κατω τέρω πρόσωπα: Ιωάννης Σούρλας του Κωνσταντίνου, Δημόσιος Υπάλ ληλος με Α.Δ.Τ. ΑΒ , ως Πρόεδρος, σε αντικατά σταση του Τζουμαράκη Ιωάννη, που έχασε την ιδιότητα με την οποία διορίστηκε. Αμαλία Λεντζάρη του Δημητρίου, Οδοντίατρος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , με αναπληρώτρια της την Καζούρη Παρασκευή του Διονυσίου, Συνταξιούχος με Α.Δ.Τ. ΑΕ , σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Φραγκίσκου Ιφιγένειας και Πασχοπούλου Κοσμηρίας. Σοφοκλής Ιωακειμίδης του Χαραλάμπους, Τραπεζικός Υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Παπασταύρου του Σταύρου, Ασφαλιστή με Α.Δ.Τ. ΑΖ , σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Ντούτση Απόστολου και Ζιάκα Χρήστου. Θεοφάνη Χασιώτη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ως εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Μίγκο του Φωτίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ , ομοίως. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται η Αμαλία Λε ντζάρη. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας και των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις 1/7/10. (ΦΕΚ 1576 Β ) και Προέδρου 2/24689/0022/2006 (ΦΕΚ 695 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με την ΔΥ1δ/Γ.Π / απόφαση της Υφυ πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), διορίζονται μέλη στο Διοικη τικό Συμβούλιο του Οίκου Ευγηρίας Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Κιλκίς, αρμοδιότητας της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, τα κατωτέρω πρόσωπα: Τζελέπη Αναστασία του Νικολάου, Συνταξιούχος Δη μοσίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ως Πρόεδρος. Παπαλέξης Ξενοφώντας του Ιωάννη, Νοσηλευτής, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , με αναπληρώτρια του την Χατζοπού λου Αναστασία του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο, με Α.Δ.Τ. Φ , ομοίως. Ξανθοπούλου Ελένη του Συμεών, Δικηγόρος με Α.Δ.Τ. Χ , με αναπληρώτρια της την Ζωηρού Παναγιώ τα του Αθηνόδωρου, Δημόσιο Υπάλληλο, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ομοίως. Αβραμίδης Νικόλαος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Ελεύθερος, ως εκπρόσωπος της Εθνικής Συνο μοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), με ανα πληρωτή του την Ντάνη Ευαγγελία του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. Μ ομοίως. Μιχαηλίδου Σοφία του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. Ξ , ως εκπρόσωπος των εργαζομένων. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Παπαλέξης Ξενοφώντας. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. (ΦΕΚ 1576 Β ) και Διοικητή Π4/ΓΠ οικ Αποδοχές Διοικητών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των ΔΥΠΕ και των ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 1067 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με την ΔΥ1δ/οικ.59124/ απόφαση της Υφυ πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), διορίζονται μέλη στο Διοικητι κό Συμβούλιο του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Δράμας αρμοδιότητας της Διοίκησης 4ης Υγειονομι κής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, τα κατωτέ ρω πρόσωπα: Διαμαντή Σμαρώ του Αδαμαντίου, Κοινωνιολόγος με Α.Δ.Τ. Σ , Διοικητής της Μονάδας, ως Πρόεδρος. Μλεκάνης Μιχάλης του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Σχολικός Σύμβουλος με αναπληρώτρια του την Μαρτί νη Μωϋσιάδου Αναστασία του Παγκρατίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Κοινωνική Λειτουργό, ομοίως. Παπαδόπουλος Ευθύμιος του Χρήστου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α.Δ.Τ. ΑΕ , με αναπληρώτρια του την Τσορτανίδου Εβελίνα του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ομοίως. Κοκκινάκης Γεώργιος του Χριστοδούλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Ελεύθερος Επαγγελματίας, ως εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α. με. Α.), με αναπληρωτή του τον Μουσμουλίδη Μιχαήλ του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. Τ , ομοίως. Δάγλας Διονύσιος του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, με αναπλη ρώτρια του την Τζίχα Αγγελική του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΑ , ομοίως. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Μλεκάνης Μιχάλης. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. (ΦΕΚ 1576 Β ) και Διοικητή Π4/ΓΠ οικ Αποδοχές Διοικητών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των ΔΥΠΕ και των ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 1067 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010

6 1286 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Με την ΔΥ1δ/Γ.Π / απόφαση της Υφυ πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), διορίζονται μέλη στο Διοικητι κό Συμβούλιο του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Φθιώτιδας της Διοίκησης 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Ελλάδας, τα κατωτέρω πρόσωπα: Στεφανής Κώστας του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Πρόεδρος. Πατσιαλίδης Μηνάς του Γεωργίου με Α.Δ.Τ Ξ , Συνταξιούχος Δημοσίου, με αναπληρωτή του τον Μακρή Στυλιανό του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΔΗ , Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό. Κουτάκη Σκλατινιώτη Σταματία του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. Λ , Έμπορος, με αναπληρωτή της τον Χριστοδούλου Κωνσταντίνο του Φιλίππου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Αγρότη. Κράββαρης Κωνσταντίνος του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Ι , ως εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Αγγελάκη του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ομοίως. Αθανασιάδης Αθανάσιος του Ιωακείμ, με Α.Δ.Τ. Ρ , του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προ σωπικού, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων με αναπλη ρώτρια του την Φύκα Βασιλική του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Μ , του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ομοίως. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Πατσιαλίδης Μηνάς. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. (ΦΕΚ 1576 Β ) και Προέδρου 2/24689/0022/2006 (ΦΕΚ 695 Β ), όπως ισχύουν μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με την ΔΥ1δ/Γ.Π / απόφαση της Υφυ πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), διορίζονται μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Πειραιά, αρμοδιότητας της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέ ρειας Αττικής, τα κατωτέρω πρόσωπα: Γιούλια Υπακοή του Νικολάου, Ιατρός Πνευμονολό γος με Α.Δ.Τ. Ρ , ως Πρόεδρος. Ζήση Μαρία του Σπυρίδωνα, Κοινωνική Λειτουργός, με Α.Δ.Τ. ΑΑ , με αναπληρωτή της τον Ψαρρο Μανώλη του Νικήτα, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ομοίως. Χατζημανώλη Ουρανία του Ευαγγέλου, Δημόσιος Υπάλληλος με Α.Δ.Τ. ΑΒ , με αναπληρώτρια της την Παιδιαδίτου Αλεξάνδρα του Γεωργίου, Συνταξιούχο Δημοσίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ομοίως. Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , ως εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α. με. Α.), με αναπληρώτρια του την Δέσποινα Παπαστελιανού του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ομοίως. Ελευθερία Μπούκη του Χρήστου με Α.Δ.Τ. ΑΑ ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, με αναπληρώτρια της την Ελένη Ράπτη του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ομοίως. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται η Ζήση Μα ρία. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. (ΦΕΚ 1576 Β ) και Διοικητή Π4/ΓΠ οικ Αποδοχές Διοικητών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των ΔΥΠΕ και των ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 1067 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 179/ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., σχετική με την τροποποίηση του διορισμού μελών του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, αρμοδιότητας της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδο νίας και Θράκης, γίνεται η κατωτέρω διόρθωση σφαλ μάτων: α) αντί του εσφαλμένου «Παπαθεοδώρου Κωνσταντί νο του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Ελεύθερο Επαγγελματία,...», στο ορθό: «Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνο του Χαραλά μπους με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Ελεύθερο Επαγγελματία...», και β) αντί του εσφαλμένου «...Σοφιανίσου Ελένη του Ευ σταθίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Δημόσιο Υπάλληλο,...», στο ορθό: «...Σοφιανίδου Ελένη του Ευσταθίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Δημόσιο Υπάλληλο,...». (Από το Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης) F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (4) Αριθμ.: Τροποποίηση της αριθ.28890/ (ΦΕΚ Β 382) υπουργικής απόφασης με την οποία συστάθηκε ει δική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την τελική επεξεργασία νομοσχεδίων αρμοδιότητας του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α), β) του άρθρου 23 παρ. 1 περ. ι) του ν. 2145/93 (ΦΕΚ Α 88), όπως ισχύει, γ) του άρθρου 17 του ν. 3205/03 (ΦΕΚ Α 297) «Μισθολο γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσί ου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3833/2010(ΦΕΚ Α 40),

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1287 δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), 2) την αριθ / (ΦΕΚ Β 382) απόφα ση του Υπουργού Δικαιοσύνης με την οποία συστά θηκε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την τελική επεξεργασία νομοσχεδίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ / (ΦΕΚ Β 859), / (ΦΕΚ τ.υοδδ, 103), 7023/ (ΦΕΚ τ.υοδδ 55), 67488/ (ΦΕΚ τ.υοδδ 203), / (ΦΕΚ τ.υοδδ 338) όμοιες αποφάσεις. 3) Την ανάγκη αντικατάστασης μελών της Επιτροπής σύμφωνα με το από 12/2/2010 ενημερωτικό σημείωμα του Προέδρου της. 4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται καμία πρόσθετη δαπάνη, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της αριθ / (ΦΕΚ Β 382) υπουργικής απόφασης με την οποία συστήθηκε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την τελική επεξεργα σία νομοσχεδίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιο σύνης, όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ / (ΦΕΚ Β 859), / (ΦΕΚ τ.υοδδ, 103), 7023/ (ΦΕΚ τ.υοδδ 55), 67488/ (ΦΕΚ τ.υοδδ 203), / (ΦΕΚ τ.υοδδ 338) όμοιες αποφάσεις, ως εξής: Α) Απαλλάσσουμε από τα καθήκοντα του μέλους της παραπάνω Επιτροπής τους: α) Διονύσιο Μουζάκη του Δημητρίου β) Άγγελο Μαραγκό του Γεωργίου γ) Ευγενία Μαρούδα του Γεωργίου και Β)Συμπληρώνουμε την Επιτροπή με τον ορισμό των κά τωθι ως μελών αυτής: α) Στυλιανού Παπαγεωργίου Γονατά του Δημητρίου, Δικηγόρο Αθηνών και Επίκουρου Καθηγητή Δημοκρίτει ου Πανεπιστημίου Θράκης, β) Αναστάσιου Τριαντάφυλλου του Στυλιανού, Δικηγόρου Πειραιά και Λέκτορα Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (5) Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ83/51128 Τροποποίηση απόφασης ορισμού μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 και 52 του Ν. 3028/2002 «Περί Προ στασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/ ). β) Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ45/Α/ ). γ) Του Π.Δ/τος 191/03 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι τισμού» (ΦΕΚ/146/Α/ ). δ) Του Π.Δ/τος 186/09 «Συγχώνευση των Υπουργεί ων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ213/Α/ ) ε) Του Π.Δ/τος 187/09 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ214/Α/ ) 2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/ Υ.Α «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/02 του ΥΠΠΟ» (ΦΕΚ 70/Β/ ). 3. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/37120/ Υπουρ γική απόφαση «Καθορισμός Γραμματέων του ΚΑΣ, ΚΣΝΜ, και Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του ΥΠΠΟ» (ΦΕΚ 841/Β/4.7.02), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/23391/ (ΦΕΚ 451/7 4 05) και ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/88177/ (ΦΕΚ 47/Β/ ) Υπουργικές αποφάσεις. 4. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ83/33339/2163/ Υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση Απόφασης Καθορι σμού Γραμματέων του ΚΑΣ, ΚΣΝΜ, και Τοπικών Συμβου λίων Μνημείων του ΥΠΠΟ» (ΦΕΚ 652/Β/4 5 04). 5. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ.83/114513/ (ΦΕΚ 529/ΥΟΔΔ/ ) Υπουργική Απόφαση που αφορά στον ορισμό Μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. 6. Την αριθμ / διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης του Θε οχαρόπουλου Αλέξανδρου, Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έρ γων του ΥΠΠΟΤ, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του. 7. Την αριθμ / Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίσθηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΤ, η Ευγενία Γατοπούλου, Προϊσταμένη της ΥΝΜΤΕ Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζουμε: Α. Τροποποιούμε την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ.83/114513/ Υπουργική Απόφαση, που αφορά στον ορι σμό μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ως προς την παράγραφο Ι περ. 4 αυτής και ορίζουμε ως τακτικό μέλος την Ευγενία Γατοπούλου του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΤ, σε αντικατάσταση του Αλέξανδρου Θεοχαρόπουλου, του Χρήστου, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε, αναπληρούμενη από τον Αθανάσιο Νακάση του Δημητρίου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης. Β. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. ΥΠΠΟ/ ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ.83/114513/ Υπουργική Απόφαση. Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Αριθ.: Ορισμός μελών Επιτροπής Διπλωματικών Πτυχιακών Εξετάσεων Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, σχολ. έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α/2005).

8 1288 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2. Το Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι σμού» (ΦΕΚ 146/Α/2003). 3. Το Π.Δ. 186/2009 Συγχώνευση των Υπουργεί ων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 213/ Α/ ). 4. Τα άρθρα 14 και 30 του Ν. 1158/81 «Περί οργανώ σεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 127/Α/81). 5. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 370/83 «Περί κανονισμού οργα νώσεως και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμ. Υποκριτικής)» (ΦΕΚ 130/Α/83). 6. Το άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ / «Περιορισμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού, των Γραμματειών κ.λπ.» (ΦΕΚ 577/Β/ ). 7. Το άρθρο 7 της απόφασης αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟ ΠΥΝΣ/89348/ «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο γραφής «με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2032/Β/2008), αποφασίζουμε: 1. Διορίζουμε ως μέλη της Επιτροπής Διπλωματικών Πτυχιακών Εξετάσεων των σπουδαστών των Ανω τέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, περιόδου Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2010, σχολικού έτους και παρελθόντων ετών τους κάτωθι: α. Νικόλαο Διαμαντή του Γεωργίου, ως Πρόεδρο. β. Ιωάννη Καρατζογιάννη του Γεωργίου, ως Αντιπρό εδρο. γ. Άννα Μαρία, Αλεξία (Αννίτα) Δεκαβάλλα του Κων σταντίνου, ως μέλος. δ. Γεωργία (Γιούλη) Ζήκου του Δημητρίου, ως μέλος. ε. Παναγιώτη Παπαϊωάννου του Παντελή, ως μέλος. στ. Ελευθέριο Πλασκοβίτη του Νικολάου, ως μέλος. ζ. Παναγιώτα Φέστα του Ιωάννη, ως μέλος. 2. Ως εκπρόσωπο του ΥΠ.ΠΟ.Τ, χωρίς δικαίωμα βαθ μολόγησης και γραμματέα υπεύθυνο τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων, ορίζουμε τον Βασίλειο Μαρτσάκη του Γεωργίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του ΥΠ.ΠΟ.Τ, με αναπληρώ τριες τη Μαριάνθη Αναστασιάδου του Ευαγγέλου και την Αγγελική Βασιλείου του Κωνσταντίνου μονίμους υπαλλήλους του ΥΠ.ΠΟ.Τ του ίδιου κλάδου με βαθμούς Β και Γ αντίστοιχα. 3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστα νται στις συνεδριάσεις τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Αθήνα, 31 Μαΐου 2010 Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Τμήματος Εκπ/σης Θεάτρου και Χορού ΦΡ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009). Η

(ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009). Η Μαρούσι, 07-01-2014 Αριθ. ΑΠ.:702/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 536/175/15-10-2009 «Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός αρμοδιοτήτων αυτών», (ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.14/ Γ.Π./οικ.26847 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λαμία 21 /06 /2012 Αριθ. Πρωτ. 2789 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ. πρωτ.: 5134 /Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Σχετ.: 4972 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 22 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4060 Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχομένου «Έγκρι ση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 17-05-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 568 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 56 /16-01-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 14/02/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης : 51 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βας. Σοφίας 9 &. Μόσχα 151 24 Μαρούσι Τηλ. 213 2038 285 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: EΛΛH N IK H ΔH M O K P A T IA

ΠΡΟΣ: EΛΛH N IK H ΔH M O K P A T IA EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛE EΦOPEIA ΠPOΪΣT.&ΚΛΑΣ.APXAIOTHTΩN Tαχ. Δ/νση : Μαντζαβίνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ. ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΙ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 123-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Τ.Κ. : 62125 Πληροφ.: Μ.ΠΟΥΛΙΑΚΑ Τηλέφωνο : 2321355119

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 12.05.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 772 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 20.03.2015

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 20.03.2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 20.03.2015 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα