ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων » Πολιτισμού και Τουρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1) Αριθμ. οικ Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης του Εκπαιδευτι κού Συμβουλίου των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας για την εκπαίδευση των επιτυχόντων σε διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του π.δ. 135/2006 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Σύστημα πρόσληψης Ειδικού Έν στολου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού». 2. Τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 της υπ αριθ.: οικ.70765/2008 (ΦΕΚ 2351/Β/ ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Εκπαίδευση των επι τυχόντων σε διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειδικού Έν στολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 3. Την με αριθ. πρωτ.: 7301/ (ΦΕΚ 49/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ / (ΦΕΚ 239/ Υ.Ο.Δ.Δ./ ) και αριθμ / (ΦΕΚ 82/ ΥΟΔΔ/ ) όμοιες. 4. Την αριθμ / (ΦΕΚ 74/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 5. Την υπ αριθμ. 383/2010 (ΦΕΚ 29/Β/ ) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου». 6. Το αριθ. 6021/1/34/ έγγραφο της Δημοτι κής Επιχείρησης Εκπαίδευσης Δημοτικών Αστυνομικών Πτολεμαΐδας. 7. Το αριθμ. 6021/4/1/ έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης, Εκπαιδευτικό Κέντρο, Δημοτικής Αστυνο μίας Κόνιτσας. 8. Το αριθμ.6021/1/κε/ έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Σχολής Εκπαίδευσης Τσοτυλίου, αποφα σίζουμε: Αντικαθιστούμε τον Κωνσταντίνο Κογιαλή του Νικολά ου, με τον Νικόλαο Ιντζέ του Χρήστου, εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων της Σχολής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Τσοτυλίου, ως μέλος, τον Δημή τριο Κωνσταντόπουλο του Νικολάου, με τον Ερωτό κριτο Χαιριοτανίδη του Αλεξάνδρου, εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων της Σχολής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Πτολεμαΐδας, ως μέλος και τον Γε ώργιο Δασκαλάκη του Ηλία, με τον Παντελή Καφετζή του Ηλία, εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων της Σχολής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Κόνιτσας, ως μέλος. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 10847/ απόφαση μας. Αθήνα, 31 Μαΐου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

2 1282 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ.: 61023/Γ4 Ορισμός μελών Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ)». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 14 παράγραφος 51 του Ν. 2817/00 (ΦΕΚ 78/ ) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκ παιδευτικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 50 του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/Α/ ) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλ λες διατάξεις», όπως ισχύει. γ) Του άρθρου 7 του Ν. 1849/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990). δ) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποί ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ νητικά Όργανα». ε) Του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». στ) Του Π.Δ. 187/2009 «Ορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/τ.Α / ) ζ) Του άρθρου 17 παράγραφος 2δ εδάφιο ii του Ν. 3205/2003 «Αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων» (ΦΕΚ 297/Α/ ). η) Του Ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 194/Α). θ) Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής κι νήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικο νομικής αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ 232/Α/ , όπως ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθηση και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Υφυπουργών». 3. Την υπ αριθμ /Γ4/ (ΦΕΚ 607/τ.Β / ), «Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 670/Γ4/ (ΦΕΚ 837/τ.Β / ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη Συγκρότηση της ΚΕΑΤ». 4. Την υπ αριθμ /Γ4/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 424) και (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 467) (όπου δημοσιεύθηκε διόρθω ση σφάλματοςκοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πο λιτισμού «Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων». 5. Την υπ αριθμ /Γ4/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 428) και (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 463 όπου δημοσιεύθηκε διόρθωση σφάλματος) κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι δείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτι σμού «Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων». (2) 6. Την υπ αριθμ /Γ4/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 282) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Ανα συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων», αποφασίζουμε: Ορίζουμε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ) για τριετή θητεία, ως ακολούθως: Δασκαλάκης Στυλια νός του Ανδρέα Ντάκουρης Βασίλειος του Θεοδώρου Ράπτης Αθανάσιος του Σωτηρίου Φουρτούνης Θεόδω ρος του Ιωάννη Αγριόδημος Κων/νος του Ιωάννη Κότσικας Δημήτριος του Αθανασίου Νασιάκου Ελένη του Δημητρίου Γαραντωνάκης Ελευ θέριος του Μιχαήλ Γκούφα Αναστασία του Αντωνίου Τσάκα Αικατερίνη του Παναγιώτη Ζαχαρόπουλος Τρύ φων του Γεωργίου Προϊστάμενος Δ/ νσης Φυσικής Αγω γής Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.,, Υπάλληλος Γ.Γ.Α, Υπάλληλος Γ.Γ.Α, Υπάλληλος Γ.Γ.Α, Υπάλληλος ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά Πρόεδρος Αν. Πρόεδρος Γραμματείς της επιτροπής ορίζονται: 1. Μανωλοπούλου Σοφία του Λεωνίδα, Υπάλληλος Γ.Γ.Α 2. Καραγιάννη Μαρία του Παναγιώτη, Πτυχιούχος Φυ σικής, Υπάλληλος Διεύθυνσης Φυσικής του Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. Μαρούσι, 28 Μαΐου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (3) Με τη ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), διορίζονται μέλη στο Διοικη τικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1283 Υγείας Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» αρμοδιότητας της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, τα κατωτέρω πρόσωπα: Νικόλαος Σακελλαρόπουλος του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. Λ , πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρός, Διοικη τής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ», ως Πρόεδρος, σε αντικατάσταση του Γεωργίου Κάκια, ο οποίος δεν διατηρεί πλέον την ιδι ότητα με την οποία διορίστηκε. Ιωάννης Μαστροκούκος του Ευσταθίου, με Α.Δ.Τ. Κ , Εκπαιδευτικός, με αναπληρωτή του τον Μιχαήλ Μονοκάνδυλο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Λ , Ιατρό, σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Μιχαήλ Μονοκάνδυλου και Μαρίας Τσιναράκη. Χαράλαμπος Κουρούνης του Δρόσου, με Α.Δ.Τ. Ρ , Οδοντίατρος, με αναπληρωτή του τον Παντελή Ζωίδη του Μιλτιάδη, με Α.Δ.Τ. Ι , Ελεύθερο Επαγ γελματία, σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Χρήστου Μαραγκού και Ιωάννη Κουτούζη. Σακελλάρης Τηλιακός του Ηλία, με Α.Δ.Τ. Χ , Εκπαιδευτικός Οικονομολόγος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Μαργαρίτη του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. Κ , Συνταξιούχο, σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Παναγιώτη Καλδέρη και Ιωάννη Πατέλη. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Ιωάννης Μαστροκούκος. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Η απόφαση καθορισμού αποζημίωσης του Αντιπροέ δρου, των μελών καθώς και του γραμματέα του εν λόγω Συμβουλίου είναι η αριθ. 2/59848/0022/ (ΦΕΚ 1576 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με τη ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), τροποποιείται η ΔΥ1δ/Γ.Π.95756/ (ΦΕΚ 393 ΥΟΔΔ) απόφαση μας και διορίζονται μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκο μείου Διδυμότειχου αρμοδιότητας της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, τα κατωτέρω πρόσωπα: Δημήτριος Λαζόπουλος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Σ , πτυχιούχος Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πά ντειου Πανεπιστημίου Αθηνών, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμότειχου, ως Πρόεδρος, σε αντικατά σταση του Δημητρίου Κονιστή, ο οποίος δεν διατηρεί πλέον την ιδιότητα με την οποία διορίστηκε. Δημήτριος Περιστεράκης του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Τραπεζικός Υπάλληλος, με αναπληρωτή του τον Θεόδωρο Θεοδωρακόπουλο του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Ε , Συνταξιούχο, σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Ευαγγέλου Παπατσαρούχα και Δέσποινας Γκουρ λομένου. Μαρία Κεσόγλου του Πασχάλη, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Νοσηλεύτρια, με αναπληρώτρια της την Ισμήνη Σπρίνη του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Συνταξιούχο Νο σηλεύτρια, σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Χρήστου Τασιούδη και Δήμητρας Μαρκάκη. Γεώργιος Χατζηανδρέου του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Αντιδήμαρχος Διδυμότειχου, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Μυτακίδη του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Αγρότη, σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Δη μοσθένη Πετράκογλου και Ζηνοβίας Αγγελίδου. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Δημήτριος Περιστεράκης. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Η απόφαση καθορισμού αποζημίωσης του Αντιπροέ δρου, των μελών καθώς και του γραμματέα του εν λόγω Συμβουλίου είναι η αριθ. 2/59848/ 0022/ (ΦΕΚ 1576 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με την ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ) τροποποιείται η ΔΥ1δ/Γ.Π.93637/ (ΦΕΚ 389 ΥΟΔΔ) σχετική απόφαση μας με την οποία διορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας αρμοδιότητας της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας αντικαθιστώντας τους: Παπαθανασίου Χαράλαμπο, Βλάχο Παναγιώτη, Μέγα Μιχαήλ, Παπαλαζάρου Γεωργία, Μάρκου Πετρούλα, Μιχαηλίδη Νικόλαο και Τσαούση Ιωάννη με αποτέλεσμα η σύνθεση του να αποτελείται από τα κατωτέρω μέλη: Δαβόρα Βασίλειο του Αριστείδη, με Α.Δ.Τ. Π , πτυχιούχο Σχολής Χημικών του Αριστοτελείου Πανε πιστημίου Θεσσαλονίκης, Χημικό, Διοικητή του Νοσο κομείου, ως Πρόεδρο, σε αντικατάσταση του Παπαθα νασίου Χαράλαμπου, ο οποίος δεν διατηρεί πλέον την ιδιότητα με την οποία διορίστηκε. Ανεστάκη Ιωάννη του Πέτρου με Α.Δ.Τ. ΑΗ , Εκπαιδευτικό, με αναπληρωτή του τον Κίτσο Χρήστο του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Μαθηματικό, σε αντι κατάσταση των Βλάχου Παναγιώτη και Μέγα Μιχαήλ. Αλεξανδρίδη Κωνσταντίνο του Χρήστου με Α.Δ.Τ. Ρ , Δημόσιο Υπάλληλο, με αναπληρωτή του τον Λάππα Γεώργιο του Θεοδώρου με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Κτη νίατρο, σε αντικατάσταση των Παπαλαζάρου Γεωργίας και Μάρκου Πετρούλας. Βότση Βασιλική του Πασχάλη με Α.Δ.Τ. Φ , Ιδιωτικό Υπάλληλο Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Έδεσσας, με αναπληρωτή της τον Ρούμελη Βάϊο του Χαριλάου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Γεωπόνος, σε αντικατά σταση των Μιχαηλίδη Νικολάου και Τσαούση Ιωάννη. Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου ορίζουμε τον Ανεστάκη Ιωάννη. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας και των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση μας. Η απόφαση καθορισμού αποζημίωσης των μελών, του Αντιπροέδρου καθώς και του γραμματέα του εν λόγω Συμβουλίου είναι η υπ αριθ. 2/59848/0022/ (ΦΕΚ 1576 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με τη ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ

4 1284 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), τροποποιείται η ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 163 ΥΟΔΔ) απόφασή μας και δι ορίζεται τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑ ΡΑ» της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει ραιώς και Αιγαίου ο Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης του Χρήστου, Μηχανικός, με Α.Δ.Τ. ΑΕ σε αντικατά σταση του Ιωάννη Λιόλιου. Η θητεία του ανωτέρω διοριζομένου λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Η απόφαση κα θορισμού αποζημίωσης του Αντιπροέδρου, των μελών καθώς και του γραμματέα του εν λόγω Συμβουλίου είναι η αριθ. 2/59848/002/ (ΦΕΚ 1576 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με την ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ) τροποποιείται η ΔΥ1 δ/99812/ (ΦΕΚ 372 ΥΟΔΔ) σχετική απόφαση μας με την οποία διορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενι κού Νοσοκομείου Σερρών αρμοδιότητας της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης αντικαθιστώντας τους: Ευαγγελία Κουρτέλη Ξουρή, Αστέριο Λιώρα, Γεώργιο Τσαρουχά, Δημήτριο Μακρίδη, Κωνσταντίνο Πασχαλίδη, Δέσποινα Βίλλιου Ιλανίδου, Αριστοτέλη Βρέττα, Γεώργιο Σίγκα, Νικόλαο Χατζηδη μητριού και Στέργιο Κουτούρλή με αποτέλεσμα η σύν θεση του να αποτελείται από τα κατωτέρω μέλη: Ξενοφώντα Εμμανουηλίδη του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Τ , πτυχιούχος Τμήματος Επιχειρήσεων του Πα νεπιστημίου Μακεδονίας, Διοικητή του Νοσοκομείου, ως Πρόεδρο, σε αντικατάσταση της Κουρτέλη Ξουρή Ευαγγελίας η οποία δεν διατηρεί πλέον την ιδιότητα με την οποία διορίστηκε. Αβραμάκη Λευτέρη του Αντωνίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Τραπεζικό Υπάλληλο, Οικονομολόγο, με αναπληρωτή του τον Σανδρή Δημήτριο του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Φαρμακοποιό, σε αντικατάσταση των Λιώρα Αστεριού και Τσαρουχά Γεώργιου. Τσιοτσιάλα Μιχάλη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Οικονομολόγο, με αναπληρωτή του τον Κώ στογλου Ηλία του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Εκ παιδευτικό, σε αντικατάσταση των Μακρίδη Δημητρίου και Πασχαλίδη Κωνσταντίνου. Γιαντσίδη Πασχάλη του Αποστόλου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Οικονομολόγο, με αναπληρώτρια του την Τα κουρίδου Δέσποινα του Ελευθερίου με Α.Δ.Τ. Φ , Δικηγόρο, σε αντικατάσταση των Βίλλιου Ιλανίδου Δέσποινας και Βρέττα Αριστοτέλη. Μοσκοφίδη Παντελή του Αναστασίου με Α.Δ.Τ. Ρ , Ελεύθερο Επαγγελματία, με αναπληρωτή του τον Γεωργιλά Γεώργιο του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Λογιστή, σε αντικατάσταση των Σίγκα Γεωργίου και Χατζηδημητρίου Νικολάου. Γκιμπέρτη Αθανασία του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου, με αναπληρώτρια της την Πατσιά Ειρηνούλα του Χρυσολόγη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας. Νικολαϊδη Νικόλαο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Αναπληρωτή Διευθυντή Χειρουργικής, ως εκπρόσωπος των ιατρών και των ειδικευομένων ιατρών του Νοσοκο μείου, με αναπληρώτρια του την Βασιλική Χατζηπανταζή του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ , Ιατρό, ομοίως. Μουρατίδου Κυριακή του Πραξιτέλη, με Α.Δ.Τ. Ν , Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, με αναπληρώτρια της την Ευγενία Πετρίδου Κώστα του Ευστρατίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , αρχαιότερη Τομεάρχη του ιδίου Νοσοκομείου. Αλεξιάδου Βασιλική του Σταύρου, με Α.Δ.Τ. Σ , υπάλληλος κλάδου TE Νοσηλευτριών με Α βαθμό, ως εκπρόσωπο του λοιπού προσωπικού του Νοσοκομείου πλην ιατρών, με αναπληρώτρια της την Ευαγγελία Ζλα τίντση του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Τ , ομοίως. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Αβραμάκης Λευτέρης. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει στις Η απόφαση καθορισμού αποζημίωσης των μελών, του Αντιπροέδρου καθώς και του γραμματέα του εν λόγω Συμβουλίου είναι η υπ αριθ. 2/59848/0022/ (ΦΕΚ 1576 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με την ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.63515/ απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ) τροποποιείται η ΔΥ1δ/ Γ.Π.οικ.54516/ (ΦΕΚ 163δ ΥΟΔΔ) απόφαση με την οποία διορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γε νικού Νοσοκομείου Μελισσιών «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» αρμο διότητας της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και διορίζεται μέλος του η Ευθυμίου Γεωργία του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. Σ , Βιολόγος σε αντικα τάσταση του Μπίρη Ιωάννη. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται η Φετάνη Ευαγγελία. Η θητεία της ανωτέρω διοριζόμενης λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας και των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφα ση Η απόφαση καθορισμού αποζημίωσης των μελών του εν λόγω Συμβουλίου είναι η υπ αριθ. 2/59848/0022/ (ΦΕΚ 1576 Β ) όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 ΦΕΚ (40 Α ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Με την ΔΥ1δ/ 59133/ απόφαση της Υφυ πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), τροποποιείται η με ΔΥ1δ/ οικ.89891/ (ΦΕΚ 492 Υ.Ο.Δ.Δ.) σχετική απόφαση μας και διορίζονται μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Α.Φ.Κ.Α Κορινθίας της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τα κατωτέρω πρόσωπα: Καπέλλος Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Δημόσιος Υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Διοικητής του Ιδρύ ματος, ως Πρόεδρος. Καραθανάση Ειρήνη του Θεοφάνη, Δικηγόρος, με Α.Δ.Τ. Π , με αναπληρώτρια της την Μπητσά

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1285 κου Κομιανού Γιολάντα του Ιωάννη, Ψυχολόγο, με Α.Δ.Τ. Χ , ομοίως. Ευστρατιάδης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Ιατρός με Α.Δ.Τ. Σ , με αναπληρωτή του τον Δημη τρίου Νικόλαο του Στυλιανού, Εκπαιδευτικό, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ομοίως. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται η Καραθανάση Ειρήνη. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομέων λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας και των άλλων μελών του Συμ βουλίου και συγκεκριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύει η τροποποιούμενη απόφαση. (ΦΕΚ 1576 Β ) και Προέδρου 2/24689/0022/2006 (ΦΕΚ 695Β) όπως ισχύουν μετά την έκδοση του ν. 3833/2010(ΦΕΚ 40 Α). Με την ΔΥ1 δ/61425/ απόφαση της Υφυπουρ γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), τροποποιείται η ΔΥ1δ/οικ.85895/ (ΦΕΚ 282 ΥΟΔΔ)απόφασή μας και διορίζονται μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρό νοιας Φιλιατών Θεσπρωτίας, αρμοδιότητας της Διοί κησης 6πς Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τα κατω τέρω πρόσωπα: Ιωάννης Σούρλας του Κωνσταντίνου, Δημόσιος Υπάλ ληλος με Α.Δ.Τ. ΑΒ , ως Πρόεδρος, σε αντικατά σταση του Τζουμαράκη Ιωάννη, που έχασε την ιδιότητα με την οποία διορίστηκε. Αμαλία Λεντζάρη του Δημητρίου, Οδοντίατρος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , με αναπληρώτρια της την Καζούρη Παρασκευή του Διονυσίου, Συνταξιούχος με Α.Δ.Τ. ΑΕ , σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Φραγκίσκου Ιφιγένειας και Πασχοπούλου Κοσμηρίας. Σοφοκλής Ιωακειμίδης του Χαραλάμπους, Τραπεζικός Υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Παπασταύρου του Σταύρου, Ασφαλιστή με Α.Δ.Τ. ΑΖ , σε αντικατάσταση αντίστοιχα των Ντούτση Απόστολου και Ζιάκα Χρήστου. Θεοφάνη Χασιώτη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ως εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Μίγκο του Φωτίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ , ομοίως. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται η Αμαλία Λε ντζάρη. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας και των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις 1/7/10. (ΦΕΚ 1576 Β ) και Προέδρου 2/24689/0022/2006 (ΦΕΚ 695 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με την ΔΥ1δ/Γ.Π / απόφαση της Υφυ πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), διορίζονται μέλη στο Διοικη τικό Συμβούλιο του Οίκου Ευγηρίας Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Κιλκίς, αρμοδιότητας της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, τα κατωτέρω πρόσωπα: Τζελέπη Αναστασία του Νικολάου, Συνταξιούχος Δη μοσίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ως Πρόεδρος. Παπαλέξης Ξενοφώντας του Ιωάννη, Νοσηλευτής, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , με αναπληρώτρια του την Χατζοπού λου Αναστασία του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο, με Α.Δ.Τ. Φ , ομοίως. Ξανθοπούλου Ελένη του Συμεών, Δικηγόρος με Α.Δ.Τ. Χ , με αναπληρώτρια της την Ζωηρού Παναγιώ τα του Αθηνόδωρου, Δημόσιο Υπάλληλο, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ομοίως. Αβραμίδης Νικόλαος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Ελεύθερος, ως εκπρόσωπος της Εθνικής Συνο μοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), με ανα πληρωτή του την Ντάνη Ευαγγελία του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. Μ ομοίως. Μιχαηλίδου Σοφία του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. Ξ , ως εκπρόσωπος των εργαζομένων. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Παπαλέξης Ξενοφώντας. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. (ΦΕΚ 1576 Β ) και Διοικητή Π4/ΓΠ οικ Αποδοχές Διοικητών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των ΔΥΠΕ και των ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 1067 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με την ΔΥ1δ/οικ.59124/ απόφαση της Υφυ πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), διορίζονται μέλη στο Διοικητι κό Συμβούλιο του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Δράμας αρμοδιότητας της Διοίκησης 4ης Υγειονομι κής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, τα κατωτέ ρω πρόσωπα: Διαμαντή Σμαρώ του Αδαμαντίου, Κοινωνιολόγος με Α.Δ.Τ. Σ , Διοικητής της Μονάδας, ως Πρόεδρος. Μλεκάνης Μιχάλης του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Σχολικός Σύμβουλος με αναπληρώτρια του την Μαρτί νη Μωϋσιάδου Αναστασία του Παγκρατίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Κοινωνική Λειτουργό, ομοίως. Παπαδόπουλος Ευθύμιος του Χρήστου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α.Δ.Τ. ΑΕ , με αναπληρώτρια του την Τσορτανίδου Εβελίνα του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ομοίως. Κοκκινάκης Γεώργιος του Χριστοδούλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Ελεύθερος Επαγγελματίας, ως εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α. με. Α.), με αναπληρωτή του τον Μουσμουλίδη Μιχαήλ του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. Τ , ομοίως. Δάγλας Διονύσιος του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, με αναπλη ρώτρια του την Τζίχα Αγγελική του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΑ , ομοίως. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Μλεκάνης Μιχάλης. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. (ΦΕΚ 1576 Β ) και Διοικητή Π4/ΓΠ οικ Αποδοχές Διοικητών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των ΔΥΠΕ και των ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 1067 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010

6 1286 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Με την ΔΥ1δ/Γ.Π / απόφαση της Υφυ πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), διορίζονται μέλη στο Διοικητι κό Συμβούλιο του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Φθιώτιδας της Διοίκησης 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Ελλάδας, τα κατωτέρω πρόσωπα: Στεφανής Κώστας του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Πρόεδρος. Πατσιαλίδης Μηνάς του Γεωργίου με Α.Δ.Τ Ξ , Συνταξιούχος Δημοσίου, με αναπληρωτή του τον Μακρή Στυλιανό του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΔΗ , Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό. Κουτάκη Σκλατινιώτη Σταματία του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. Λ , Έμπορος, με αναπληρωτή της τον Χριστοδούλου Κωνσταντίνο του Φιλίππου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Αγρότη. Κράββαρης Κωνσταντίνος του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Ι , ως εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Αγγελάκη του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ομοίως. Αθανασιάδης Αθανάσιος του Ιωακείμ, με Α.Δ.Τ. Ρ , του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προ σωπικού, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων με αναπλη ρώτρια του την Φύκα Βασιλική του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Μ , του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ομοίως. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Πατσιαλίδης Μηνάς. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. (ΦΕΚ 1576 Β ) και Προέδρου 2/24689/0022/2006 (ΦΕΚ 695 Β ), όπως ισχύουν μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Με την ΔΥ1δ/Γ.Π / απόφαση της Υφυ πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ), διορίζονται μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Πειραιά, αρμοδιότητας της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέ ρειας Αττικής, τα κατωτέρω πρόσωπα: Γιούλια Υπακοή του Νικολάου, Ιατρός Πνευμονολό γος με Α.Δ.Τ. Ρ , ως Πρόεδρος. Ζήση Μαρία του Σπυρίδωνα, Κοινωνική Λειτουργός, με Α.Δ.Τ. ΑΑ , με αναπληρωτή της τον Ψαρρο Μανώλη του Νικήτα, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ομοίως. Χατζημανώλη Ουρανία του Ευαγγέλου, Δημόσιος Υπάλληλος με Α.Δ.Τ. ΑΒ , με αναπληρώτρια της την Παιδιαδίτου Αλεξάνδρα του Γεωργίου, Συνταξιούχο Δημοσίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ομοίως. Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , ως εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α. με. Α.), με αναπληρώτρια του την Δέσποινα Παπαστελιανού του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ομοίως. Ελευθερία Μπούκη του Χρήστου με Α.Δ.Τ. ΑΑ ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, με αναπληρώτρια της την Ελένη Ράπτη του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ομοίως. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται η Ζήση Μα ρία. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. (ΦΕΚ 1576 Β ) και Διοικητή Π4/ΓΠ οικ Αποδοχές Διοικητών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των ΔΥΠΕ και των ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 1067 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 179/ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., σχετική με την τροποποίηση του διορισμού μελών του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, αρμοδιότητας της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδο νίας και Θράκης, γίνεται η κατωτέρω διόρθωση σφαλ μάτων: α) αντί του εσφαλμένου «Παπαθεοδώρου Κωνσταντί νο του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Ελεύθερο Επαγγελματία,...», στο ορθό: «Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνο του Χαραλά μπους με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Ελεύθερο Επαγγελματία...», και β) αντί του εσφαλμένου «...Σοφιανίσου Ελένη του Ευ σταθίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Δημόσιο Υπάλληλο,...», στο ορθό: «...Σοφιανίδου Ελένη του Ευσταθίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Δημόσιο Υπάλληλο,...». (Από το Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης) F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (4) Αριθμ.: Τροποποίηση της αριθ.28890/ (ΦΕΚ Β 382) υπουργικής απόφασης με την οποία συστάθηκε ει δική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την τελική επεξεργασία νομοσχεδίων αρμοδιότητας του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α), β) του άρθρου 23 παρ. 1 περ. ι) του ν. 2145/93 (ΦΕΚ Α 88), όπως ισχύει, γ) του άρθρου 17 του ν. 3205/03 (ΦΕΚ Α 297) «Μισθολο γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσί ου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3833/2010(ΦΕΚ Α 40),

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1287 δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), 2) την αριθ / (ΦΕΚ Β 382) απόφα ση του Υπουργού Δικαιοσύνης με την οποία συστά θηκε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την τελική επεξεργασία νομοσχεδίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ / (ΦΕΚ Β 859), / (ΦΕΚ τ.υοδδ, 103), 7023/ (ΦΕΚ τ.υοδδ 55), 67488/ (ΦΕΚ τ.υοδδ 203), / (ΦΕΚ τ.υοδδ 338) όμοιες αποφάσεις. 3) Την ανάγκη αντικατάστασης μελών της Επιτροπής σύμφωνα με το από 12/2/2010 ενημερωτικό σημείωμα του Προέδρου της. 4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται καμία πρόσθετη δαπάνη, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της αριθ / (ΦΕΚ Β 382) υπουργικής απόφασης με την οποία συστήθηκε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την τελική επεξεργα σία νομοσχεδίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιο σύνης, όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ / (ΦΕΚ Β 859), / (ΦΕΚ τ.υοδδ, 103), 7023/ (ΦΕΚ τ.υοδδ 55), 67488/ (ΦΕΚ τ.υοδδ 203), / (ΦΕΚ τ.υοδδ 338) όμοιες αποφάσεις, ως εξής: Α) Απαλλάσσουμε από τα καθήκοντα του μέλους της παραπάνω Επιτροπής τους: α) Διονύσιο Μουζάκη του Δημητρίου β) Άγγελο Μαραγκό του Γεωργίου γ) Ευγενία Μαρούδα του Γεωργίου και Β)Συμπληρώνουμε την Επιτροπή με τον ορισμό των κά τωθι ως μελών αυτής: α) Στυλιανού Παπαγεωργίου Γονατά του Δημητρίου, Δικηγόρο Αθηνών και Επίκουρου Καθηγητή Δημοκρίτει ου Πανεπιστημίου Θράκης, β) Αναστάσιου Τριαντάφυλλου του Στυλιανού, Δικηγόρου Πειραιά και Λέκτορα Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (5) Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ83/51128 Τροποποίηση απόφασης ορισμού μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 και 52 του Ν. 3028/2002 «Περί Προ στασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/ ). β) Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ45/Α/ ). γ) Του Π.Δ/τος 191/03 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι τισμού» (ΦΕΚ/146/Α/ ). δ) Του Π.Δ/τος 186/09 «Συγχώνευση των Υπουργεί ων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ213/Α/ ) ε) Του Π.Δ/τος 187/09 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ214/Α/ ) 2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/ Υ.Α «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/02 του ΥΠΠΟ» (ΦΕΚ 70/Β/ ). 3. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/37120/ Υπουρ γική απόφαση «Καθορισμός Γραμματέων του ΚΑΣ, ΚΣΝΜ, και Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του ΥΠΠΟ» (ΦΕΚ 841/Β/4.7.02), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/23391/ (ΦΕΚ 451/7 4 05) και ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/88177/ (ΦΕΚ 47/Β/ ) Υπουργικές αποφάσεις. 4. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ83/33339/2163/ Υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση Απόφασης Καθορι σμού Γραμματέων του ΚΑΣ, ΚΣΝΜ, και Τοπικών Συμβου λίων Μνημείων του ΥΠΠΟ» (ΦΕΚ 652/Β/4 5 04). 5. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ.83/114513/ (ΦΕΚ 529/ΥΟΔΔ/ ) Υπουργική Απόφαση που αφορά στον ορισμό Μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. 6. Την αριθμ / διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης του Θε οχαρόπουλου Αλέξανδρου, Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έρ γων του ΥΠΠΟΤ, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του. 7. Την αριθμ / Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίσθηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΤ, η Ευγενία Γατοπούλου, Προϊσταμένη της ΥΝΜΤΕ Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζουμε: Α. Τροποποιούμε την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ.83/114513/ Υπουργική Απόφαση, που αφορά στον ορι σμό μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ως προς την παράγραφο Ι περ. 4 αυτής και ορίζουμε ως τακτικό μέλος την Ευγενία Γατοπούλου του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΤ, σε αντικατάσταση του Αλέξανδρου Θεοχαρόπουλου, του Χρήστου, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε, αναπληρούμενη από τον Αθανάσιο Νακάση του Δημητρίου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης. Β. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. ΥΠΠΟ/ ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ.83/114513/ Υπουργική Απόφαση. Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Αριθ.: Ορισμός μελών Επιτροπής Διπλωματικών Πτυχιακών Εξετάσεων Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, σχολ. έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α/2005).

8 1288 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2. Το Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι σμού» (ΦΕΚ 146/Α/2003). 3. Το Π.Δ. 186/2009 Συγχώνευση των Υπουργεί ων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 213/ Α/ ). 4. Τα άρθρα 14 και 30 του Ν. 1158/81 «Περί οργανώ σεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 127/Α/81). 5. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 370/83 «Περί κανονισμού οργα νώσεως και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμ. Υποκριτικής)» (ΦΕΚ 130/Α/83). 6. Το άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ / «Περιορισμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού, των Γραμματειών κ.λπ.» (ΦΕΚ 577/Β/ ). 7. Το άρθρο 7 της απόφασης αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟ ΠΥΝΣ/89348/ «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο γραφής «με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2032/Β/2008), αποφασίζουμε: 1. Διορίζουμε ως μέλη της Επιτροπής Διπλωματικών Πτυχιακών Εξετάσεων των σπουδαστών των Ανω τέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, περιόδου Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2010, σχολικού έτους και παρελθόντων ετών τους κάτωθι: α. Νικόλαο Διαμαντή του Γεωργίου, ως Πρόεδρο. β. Ιωάννη Καρατζογιάννη του Γεωργίου, ως Αντιπρό εδρο. γ. Άννα Μαρία, Αλεξία (Αννίτα) Δεκαβάλλα του Κων σταντίνου, ως μέλος. δ. Γεωργία (Γιούλη) Ζήκου του Δημητρίου, ως μέλος. ε. Παναγιώτη Παπαϊωάννου του Παντελή, ως μέλος. στ. Ελευθέριο Πλασκοβίτη του Νικολάου, ως μέλος. ζ. Παναγιώτα Φέστα του Ιωάννη, ως μέλος. 2. Ως εκπρόσωπο του ΥΠ.ΠΟ.Τ, χωρίς δικαίωμα βαθ μολόγησης και γραμματέα υπεύθυνο τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων, ορίζουμε τον Βασίλειο Μαρτσάκη του Γεωργίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του ΥΠ.ΠΟ.Τ, με αναπληρώ τριες τη Μαριάνθη Αναστασιάδου του Ευαγγέλου και την Αγγελική Βασιλείου του Κωνσταντίνου μονίμους υπαλλήλους του ΥΠ.ΠΟ.Τ του ίδιου κλάδου με βαθμούς Β και Γ αντίστοιχα. 3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστα νται στις συνεδριάσεις τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Αθήνα, 31 Μαΐου 2010 Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Τμήματος Εκπ/σης Θεάτρου και Χορού ΦΡ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 401 7 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 70 26 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2343 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 362 8 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 103 22 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 403 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 396 10 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 217 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 366 10 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 98 9 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................... 1 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 116 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 102 8 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 45 5 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 34 9 Φεβρουαρίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6820/2.9.200 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 55/B/7.9.200)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 366 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 47 11 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1279 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 354 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 5 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα