ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου, αποτελεί το βασικό στοιχείο των αναπτυξιακών πολιτικών που εφαρµόζονται. Και αυτό διότι έχει γίνει αντιληπτό ότι η ενδογενής ανάπτυξη είναι ικανή να βοηθήσει στην εξισορρόπηση και σύγκλιση των περιφερειών και να εµποδίσει την παραπέρα περιθωριοποίηση περιοχών και οµάδων πληθυσµών. Με άλλα λόγια να ανακόψει τις πορείες που χάραξε ο εκσυγχρονισµός της γεωργικής παραγωγής και οι τάσεις της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας γενικότερα, οι οποίες οδήγησαν στο διαχωρισµό των περιφερειών σε αναπτυγµένες και µη. Έγινε επίσης αντιληπτό ότι οι αγροτικές περιοχές πρέπει να στηριχθούν µε τρόπους άλλους, πέρα από τη στήριξη των τιµών των γεωργικών προϊόντων και των γεωργικών εισοδηµάτων και οι τρόποι αυτοί πρέπει να αναζητηθούν στο ενδογενές υλικό. Σε επίπεδο πολιτικής, πραγµατοποιείται µια συνεχής αποκέντρωση αρµοδιοτήτων, η οποία µετατοπίζει το ειδικό βάρος της ανάπτυξης από το εθνικό επίπεδο στο τοπικό. Σ αυτό το πλαίσιο, ένα κοµµάτι της ευθύνης για την ανάπτυξη των µη αναπτυγµένων περιοχών, των λεγόµενων ορεινών και µειονεκτικών, µετατίθεται στις κοινωνίες που τις κατοικούν, µε την έννοια ότι οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να αξιοποιήσουν τους τοπικούς πόρους προς την κατεύθυνση οικονοµικών δραστηριοτήτων. Μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων, ο αγροτουρισµός συγκεντρώνει µια σειρά χαρακτηριστικών που σε πολλές περιπτώσεις µπορούν να τον αναδείξουν σε µοχλό τοπικής ανάπτυξης. Για την Ελλάδα όπου οι ορεινές και µειονεκτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν το 82,6% της επικράτειας και κατοικούνται από το 28% του πληθυσµού, ο αγροτουρισµός αποτελεί µια πολύ σηµαντική διέξοδο για ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Αγροτουρισµός είναι η ανάπτυξη επιχειρηµατικών τουριστικών δραστηριοτήτων µικρής κλίµακας στον αγροτικό χώρο από φορείς ή ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας. Εννοιολογικές προσεγγίσεις Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν επικρατήσει διάφοροι όροι οι οποίοι είναι κοινοί και διαδεδοµένοι στις περισσότερες χώρες του κόσµου, αλλά στην πραγµατικότητα αντιστοιχούν σε διαφορετικές και σύνθετες συνθήκες. Από τις διαφορετικές προσεγγίσεις και όρους που συχνά χρησιµοποιούνται οι σηµαντικότεροι είναι οι εξής: Αγροτοτουρισµός (Agrotourism), Αγροτουρισµός (Agritourism), Τουρισµός στο αγρόκτηµα (Farm tourism), Πράσινος τουρισµός (Green tourism), κ.α. Ο Αγροτικός τουρισµός είναι εκείνη η µορφή τουρισµού, η οποία αναπτύσσεται σε αγροτικές περιοχές που δεν έχουν κορεσθεί τουριστικά και προσπαθεί να συνδέσει την αγροτική µε την τουριστική δραστηριότητα, µε στόχο κάθε µία να ωφεληθεί από την άλλη και κυρίως να µην υποβαθµισθεί η γεωργία από τον τουρισµό.

2 Ο Αγροτουρισµός αναφέρεται στις τουριστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται από άτοµα που έχουν ως κύριο επάγγελµα τη γεωργία στα πλαίσια της γεωργικής εκµετάλλευσης µε σκοπό τη δηµιουργία συµπληρωµατικής απασχόλησης για τα µέλη της οικογένειας, την ενίσχυση του γεωργικού εισοδήµατος, την προώθηση των παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων που παράγονται στην εκµετάλλευσή τους ή και άλλων παραδοσιακών παρασκευασµάτων. Ο Αγροτοτουρισµός περιλαµβάνει τις τουριστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται από αγρότες µονίµους κατοίκους αγροτικών περιοχών που δεν έχουν όµως ως κύριο επάγγελµα τη γεωργία και οι οποίοι δηµιουργούν µικρές αγροτουριστικές µονάδες παροχής υπηρεσιών και αγαθών, οικογενειακής ή συνεταιριστικής µορφής. Οι δύο όροι που περιγράφηκαν πιο πάνω εµπεριέχονται στον όρο αγροτικός τουρισµός, ο οποίος αποτελεί µια ευρύτερη εννοιολογική προσέγγιση και περιλαµβάνει όλες τις τουριστικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στον αγροτικό χώρο. Σήµερα οι όροι που χρησιµοποιούνται περισσότερο στην Ελλάδα είναι ο «Αγροτικός τουρισµός» και ο «Αγροτουρισµός» που χρησιµοποιούνται ως ταυτόσηµοι. Ο αγροτουρισµός, ως µοχλός τοπικής ανάπτυξης, είναι ικανός να προκαλέσει σηµαντικά οφέλη στον αγροτικό πληθυσµό, τα οποία µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: Αποτελέσµατα της ανάπτυξης του αγροτουρισµού στις τοπικές κοινωνίες: Η διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης στον αγροτικό χώρο ιαφοροποιείται η παραγωγική βάση στον αγροτικό χώρο, µε τη δηµιουργία απασχόλησης η οποία δεν προέρχεται αποκλειστικά από τον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας. Η δηµιουργία θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό είναι η εποχικότητα. Η δηµιουργία συµπληρωµατικού εισοδήµατος στη γεωργία, γεγονός το οποίο επιτρέπει τη συνέχιση της άσκησης του γεωργικού επαγγέλµατος. Η συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο ως συνέπεια των παραπάνω και µάλιστα του πιο δυναµικού τµήµατος. Η πρόκληση αλυσιδωτών πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην οικονοµία των τοπικών κοινωνιών λόγω της αυξηµένης ζήτησης σε συναφή προϊόντα και υπηρεσίες. Η αναβίωση δραστηριοτήτων, όπως χειροτεχνία, οικοτεχνία, παραγωγή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων κλπ Η αξιοποίηση παραδοσιακών κτιρίων, οικισµών κλπ µέσω της αναπαλαίωσης Η ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου ορισµένων περιοχών

3 Η προώθηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Η οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθµιση των τοπικών κοινωνιών µέσω της αύξησης των εισοδηµάτων τους αφ ενός, αλλά και της εξόδου των τοπικών κοινωνιών από την αποµόνωση. Η δηµιουργία υποδοµών και η βελτίωση της ποιότητας και του επιπέδου ζωής του τοπικού πληθυσµού. Η ενεργοποίηση του ντόπιου πληθυσµού και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των τοπικών συλλογικών φορέων προς την κατεύθυνση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Ο αγροτουρισµός λοιπόν µπορεί να αποτελέσει µοχλό ανάπτυξης αγροτικών περιοχών, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τις νέες τάσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι οποίες επηρεάζονται από τις διεθνείς εξελίξεις της οικονοµίας και ειδικότερα του πρωτογενή τοµέα, το µέλλον των αγροτικών περιοχών και ιδιαίτερα των ορεινών και µειονεκτικών δεν εξαρτάται από την εξέλιξη της γεωργίας και κτηνοτροφίας, αλλά από τη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης. Τη δηµιουργία δηλαδή και την ανάπτυξη καινούργιων δραστηριοτήτων στον αγροτικό χώρο, µεταξύ των οποίων ο Αγροτουρισµός κατέχει εξέχουσα θέση. Στις χώρες της δυτικής Ευρώπης, όπως Γαλλία, Αυστρία, Γερµανία, αλλά και σε ορισµένες της ανατολικής, όπως Πολωνία, ο αγροτουρισµός είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένος. Στην Ελλάδα, όπως εξ άλλου και στις νότιες χώρες της Ευρώπης είναι λιγότερο αναπτυγµένος. Η σχετικά χαµηλή ζήτηση αγροτουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τον αστικό πληθυσµό, πέρα από τους τρόπους άσκησης της πολιτικής, οφείλεται επίσης και στην πρόσφατη ιστορία της ελληνικής κοινωνίας. Η αγροτική έξοδος, σε αντίθεση µε τις δυτικές κοινωνίες, είναι σχετικά πρόσφατο φαινόµενο, γεγονός που σηµαίνει ότι ο ελληνικός αστικός πληθυσµός διατηρεί ακόµη στενές σχέσεις µε τον αγροτικό χώρο. Στις µεσογειακές χώρες η επικρατέστερη τάση ήταν πάντα ο παραθαλάσσιος τουρισµός. Τα διεθνή τουριστικά πρακτορεία επικέντρωναν το ενδιαφέρον των τουριστών, ντόπιων και αλλοδαπών, περισσότερο προς τις παράκτιες περιοχές παρά προς τις ηπειρωτικές αγροτικές περιοχές, ενισχύοντας ακόµα πιο πολύ αυτή την τάση. Η επιθυµία του αστικού πληθυσµού για «επιστροφή στη φύση» και «εξερεύνηση ενός τόπου» ανέκυψε µόλις κατά τη δεκαετίας του 1980, ως αποτέλεσµα επιρροών από το οικολογικό ρεύµα, καθώς και τον κορεσµό από το µοντέλο του µαζικού τουρισµού. Το κοινωνικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην προστασία των απειλούµενων περιοχών και στην προσπάθεια να ανακαλύψει ο καθένας την ταυτότητά του µέσα από τις πολιτιστικές αξίες. Αυτό το ενδιαφέρον υπήρξε το κίνητρο για το σχεδιασµό της ανάπτυξης του αγροτουρισµού στην Ελλάδα. Πολλοί φορείς πείστηκαν ότι η ανάπτυξη αρκετών περιοχών της χώρας µπορεί να στηριχθεί στον αγροτουρισµό και στράφηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Τόσο ο σχεδιασµός όσο και η διαχείριση του αγροτουρισµού έχουν έντονο τοπικό χαρακτήρα, µε την έννοια ότι γίνονται από τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσµό. Επιδιώκεται αυτό που λέγεται «εκ των κάτω» ανάπτυξη, δηλαδή το τοπικό ανθρώπινο δυναµικό αποφασίζει και διαχειρίζεται την ανάπτυξή του. Η ανάπτυξη του αγροτουρισµού στην Ελλάδα διαρθρώθηκε γύρω από δύο άξονες. Ο πρώτος αφορούσε τις αγροτουριστικές δραστηριότητες ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ο

4 δεύτερος άξονας τους γυναικείους αγροτουριστικούς συνεταιρισµούς. Όσον αφορά τον πρώτο άξονα, µπορούµε να διακρίνουµε δύο κατηγορίες αγροτουριστικών δράσεων: η πρώτη αναφέρεται στις τουριστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται από το γεωργό στα πλαίσια της γεωργικής του εκµετάλλευσης, δρώντας συµπληρωµατικά στην κύρια απασχόληση και το εισόδηµά του. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται σε όλες τις τουριστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον αγροτικό χώρο από µόνιµους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι δεν έχουν ως κύριο επάγγελµα τη γεωργία (µπορεί να την έχουν ως δευτερεύον ή να µην ασχολούνται καθόλου). Ο δεύτερος άξονας, οι γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισµοί, συστάθηκαν την τελευταία εικοσαετία και αποτελούν πρωτοτυπία για τη χώρα µας (θα ασχοληθούµε εκτενέστερα σε επόµενο κεφάλαιο). Τα πιο επιτυχή παραδείγµατα ανάπτυξης αγροτουρισµού στη χώρα µας εντοπίζονται σε ορεινές ή σε µειονεκτικές περιοχές, οι οποίες διαθέτουν ένα πλούσιο φυσικό, πολιτιστικό και πολιτισµικό περιβάλλον (τουριστικοί πόροι) και τη βασική υποδοµή. Τέτοια παραδείγµατα είναι η περιοχή Λίµνης Πλαστήρα (Ν. Καρδίτσας), οι Πρέσπες (Ν. Φλώρινας), το δάσος της αδιάς (Ν. Έβρου), τα Πορόια (Ν. Σερρών) και πολλά άλλα. Για να µπορέσει ο αγροτουρισµός να επιτελέσει τους φιλόδοξους στόχους του, θα πρέπει η ανάπτυξή του να σχεδιασθεί ορθολογικά και ολοκληρωµένα και να βασίζεται στην αξιοποίηση των ανθρώπινων, φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής. Τρία είναι τα στοιχεία του αγροτουρισµού, η συνύπαρξη των οποίων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξή του: - ο χώρος - ο άνθρωπος - το προϊόν Ο χώρος Σε ό,τι αφορά το χώρο, οι υπάρχοντες σ αυτόν αγροτουριστικοί πόροι καθορίζουν την ελκυστικότητά του, η οποία µε τη σειρά της προσδιορίζει τη ζήτηση εκ µέρους των επισκεπτών τουριστών. Το φυσικό τοπίο, η γεωµορφολογία της περιοχής, το γεωργικό τοπίο, η αρχιτεκτονική και πολιτισµική κληρονοµιά και παράδοση, είναι στοιχεία του χώρου που µπορούν να ανταποκριθούν στο φανταστικό των επισκεπτών τουριστών και να τους προκαλέσουν και προσκαλέσουν να τον επισκεφθούν. Αυτό σηµαίνει ότι εάν ένας τόπος δε διαθέτει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο να είναι ικανό να κινήσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών τουριστών, δεν είναι δυνατό να αναπτυχθεί ο αγροτουρισµός. Ο άνθρωπος Για να µπορέσει η τοπική κοινωνία και κυρίως οι αγρότες να αναλάβουν την υλοποίηση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των επισκεπτών τουριστών, οι οποίοι γνωρίζουν τι ακριβώς θέλουν και έχουν τα µέσα να επιλέξουν αυτό που επιθυµούν. Με άλλα λόγια θα πρέπει οι αγρότες, υπερβαίνοντας το ρόλο του παραγωγού που έχουν, να αναλάβουν και ένα δεύτερο ρόλο, σύµφωνα µε τον οποίο θα προσφέρουν υπηρεσίες

5 και προϊόντα υψηλής ποιότητας στους επισκέπτες τουρίστες και παράλληλα θα πρέπει να τους πείθουν ότι τους προσφέρουν κάτι εξειδικευµένο που δεν µπορεί να προσφερθεί από άλλους. Ωστόσο, το µεγάλο πρόβληµα των αγροτικών περιοχών και κυρίως των ορεινών και µειονεκτικών, που διαθέτουν και τους πιο ενδιαφέροντες αγροτουριστικούς πόρους, είναι η γήρανση του πληθυσµού τους, µε αποτέλεσµα την αδυναµία εκ µέρους τους να αναλάβουν καινοτόµες πρωτοβουλίες και καινούργιους ρόλους που απαιτούνται από τον αγροτουρισµό, δεδοµένου ότι εκλείπουν ή είναι πολύ λίγα τα νέα και δυναµικά άτοµα. Έτσι λοιπόν η προώθηση του αγροτουρισµού στις περιοχές αυτές στηρίζεται κυρίως στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, ικανού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγροτουρισµού και να αναλάβει την υλοποίηση αγροτουριστικών πρωτοβουλιών. Η εγκατάσταση νέων στη γεωργία µπορεί να είναι ουσιαστικής συµβολής στην ανάπτυξη του αγροτουρισµού, αλλά και στην ανάπτυξη της υπαίθρου γενικότερα. Ο χαρακτήρας του αγροτουρισµού, σε συνδυασµό µε τις δραστηριότητες που απαιτεί, τον καθιστά ιδιαίτερα προσιτό στο γυναικείο πληθυσµό της υπαίθρου, ο οποίος βλέπει σ αυτόν όχι µόνο µια νέα ευκαιρία απασχόλησης, αλλά και τη δυνατότητα της αναγνώρισης και της βελτίωσης της θέσης του στην τοπική κοινωνία. Στην Ελλάδα µια έκφραση του ιδιαίτερου αυτού ενδιαφέροντος από την πλευρά των γυναικών είναι η σύσταση γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισµών, µε τους οποίους θα ασχοληθούµε εκτενέστερα σε επόµενο κεφάλαιο. Η βασική και συνεχής επιµόρφωση όσων θέλουν να ασχοληθούν ή ασχολούνται ήδη µε τον αγροτουρισµό είναι η βασική προϋπόθεση για τη δηµιουργία, διοίκηση και εξέλιξη οποιασδήποτε αγροτουριστικής δραστηριότητας, είτε αυτή αναφέρεται στην προσφορά καταλύµατος και εστίασης, είτε στο ρόλο του εµψυχωτή, είτε στην παρασκευή και διάθεση παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων. Το προϊόν Στον αγροτουρισµό το προϊόν είναι το λεγόµενο αγροτουριστικό προϊόν, µε το οποίο θα ασχοληθούµε εκτενώς στην επόµενη διάλεξη.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΗΝΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ Α.Μ: 4312 ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο αγροτουρισμός ως έννοια εμφανίστηκε λίγο μετά

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α. Υ.Κ. 1996 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ A.M. 2595 ΕΠΟΠΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιατµηµατικό: «Σχεδιασµός, ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιατµηµατικό: «Σχεδιασµός, ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιατµηµατικό: «Σχεδιασµός, ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΙΠΤΩΣΗΣ: «Γυναικείοι Αγροτουριστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γενικά Ο τουρισµός αποτελεί φαινόµενο των σύγχρονων κοινωνιών της µεταπολεµικής περιόδου. Εκφράζει την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για ξεκούραση και ανανέωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η τοπική γεωργία Η πρωτεύουσα αποστολή της γεωργίας είναι επισιτιστική, η παραγωγή δηλαδή προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας. Ωστόσο οι αγρότες δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ,ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ :Η ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ιπλωµατική Εργασία Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 5 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ Το αγροτουριστικό προϊόν Για το ευρύ κοινό, µέχρι πρόσφατα, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονταν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΤΟΜΑΡΑΣ, Ο Αγροτουρισμός ως παράγοντας Τοπικής Ανάπτυξης: 5 Δ. ΛΑΓΟΣ Η περίπτωση της Ελλάδας

Π. ΤΟΜΑΡΑΣ, Ο Αγροτουρισμός ως παράγοντας Τοπικής Ανάπτυξης: 5 Δ. ΛΑΓΟΣ Η περίπτωση της Ελλάδας ΤΟΠΟΣ Επιθεώρηση χωρικής ανάπτυξης, σχεδιασμού και περιβάλλοντος 24-25/2005 άρθρα Π. ΤΟΜΑΡΑΣ, Ο Αγροτουρισμός ως παράγοντας Τοπικής Ανάπτυξης: 5 Δ. ΛΑΓΟΣ Η περίπτωση της Ελλάδας Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader +

Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader + ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Κ.Π. LEADER + Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ ΑΓΑΠΗ ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΥΜΑΧΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου, M.Sc. Αγροτικής Οικονομίας ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Εναλλακτικού Τουρισµού στην Κρήτη

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Εναλλακτικού Τουρισµού στην Κρήτη - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Επιβλέπων καθηγητής: Σουµπενιώτης ηµήτριος Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Εναλλακτικού Τουρισµού στην Κρήτη της ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 1/20 1 ΓΕΝΙΚΑ Οι ορεινές περιοχές της χώρας µας µέσα

Διαβάστε περισσότερα

«Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Η Β Ο Ρ Ε Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Ι Α»

«Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Η Β Ο Ρ Ε Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Ι Α» «Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Η Β Ο Ρ Ε Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Ι Α» Ανδρέας Λουκάτος, Χηµικός Περιβαλλοντολόγος, DEA Γεράσιµος Αντζουλάτος, Γεωπόνος, ρ. Γεωργοοικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000 «ΣΤΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ GR 2140001 (SCI)» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 10 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 10 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 10 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΟΥ Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Η λίµνη Ν. Πλαστήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ :Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ :Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΟΡΓ/ΣΕΩΝ & ΕΚΜ/ΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ :Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μπάρκουλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 1.1 Χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του τουρισμού... 6 1.2 Το τουριστικό προϊόν... 7 1.3 Ανάπτυξη των κύριων

Διαβάστε περισσότερα