Μελέτη των Δυσκολιών των Φοιτητών για την Έννοια του «Αντικειμένου» στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη των Δυσκολιών των Φοιτητών για την Έννοια του «Αντικειμένου» στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό"

Transcript

1 Μελέτη των Δυσκολιών των Φοιτητών για την Έννοια του «Αντικειμένου» στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό Στ. Ξυνόγαλος Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περίληψη Η διδασκαλία και η εκμάθηση των αρχών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, όπως προκύπτει από σχετικές μελέτες, παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι δυσκολίες προπτυχιακών φοιτητών που αφορούν σε μια θεμελιώδη έννοια του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού την έννοια του αντικειμένου. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε μια γραπτή εξέταση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός μαθήματος αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού που χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον BlueJ. Η διδακτική προσέγγιση που υιοθετήθηκε είναι αυτή των δημιουργών του περιβάλλοντος, με ορισμένες ουσιαστικές παρεμβάσεις που έγιναν μετά την πρώτη εφαρμογή και αξιολόγηση της διδασκαλίας. Λέξεις κλειδιά: αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον, διδακτική προσέγγιση. Abstract Teaching and learning object-oriented programming (OOP), according to relevant studies, is accompanied with several difficulties. In this paper we present the difficulties of undergraduate students that refer to a fundamental concept for OOP the concept of object. The results are based on a written exam that took place in the context of an OOP course that uses the educational programming environment of BlueJ. The didactic approach adopted was that of the creators of the environment, with some important interventions which took place after the first application and evaluation of the teaching. Keywords: object-oriented programming, educational programming environment, didactic approach. 1. Εισαγωγή Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές κατά την εισαγωγή τους στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών (Carter & Fowler, 1998; Fleury, 2000; Hristova, 2003; Topor, 2002; Truong et al., 2004; Ziring, 2001). Ορισμένες από τις δυσκολίες αυτές φαίνεται να είναι εγγενείς στην εκμάθηση των αρχών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, ενώ άλλες δεν έχουν τόσο έντονο χαρακτήρα. Ο βαθμός

2 92 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής εμφάνισης τους μάλιστα σε μια διδασκαλία αποτελεί σε κάποιο βαθμό μέτρο αξιολόγησης της διδακτικής αποτελεσματικότητας της. Μια δημοφιλής διδακτική προσέγγιση που φαίνεται να υιοθετούν αρκετοί διδάσκοντες είναι εκείνη που βασίζεται στο εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον BlueJ (Kölling et al., 2003), τις διδακτικές οδηγίες που έχουν διατυπώσει οι δημιουργοί του (Kölling & Rosenberg, 2001) και - σε ορισμένες περιπτώσεις - το συνοδευτικό βιβλίο Objects First with Java: A practical introduction using BlueJ (Barnes & Kölling, 2004). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός μαθήματος εισαγωγής στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό που βασίζεται στη σειρά μαθημάτων που προτείνουν οι Barnes και Kölling στο βιβλίο τους (Barnes & Kölling, 2004) και στο εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον BlueJ. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι δυσκολίες των φοιτητών που σχετίζονται με τη θεμελιώδη έννοια του αντικειμένου σε συνδυασμό με σχετικά αποτελέσματα που καταγράφονται στη βιβλιογραφία. 2. Περιγραφή της διδακτικής προσέγγισης Το περιβάλλον BlueJ, αν και υποστηρίζει την ανάπτυξη οποιασδήποτε αντικειμενοστραφούς εφαρμογής σε Java, έχει έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Χρησιμοποιώντας το αλληλεπιδραστικό ενδιάμεσο του BlueJ οι σπουδαστές μπορούν γρήγορα και εύκολα να δημιουργήσουν αντικείμενα, να καλέσουν τις μεθόδους τους μέσω ενός αναδυόμενου μενού και να ελέγξουν ανά πάσα στιγμή την κατάσταση τους χωρίς να χρειάζεται να γράψουν κώδικα. Το περιβάλλον συνοδεύεται από ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι σπουδαστές. Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει στον διδάσκοντα να καθυστερήσει την παρουσίαση άλλων τεχνολογιών ενδιαμέσων και να πραγματοποιήσει μια διδασκαλία που θα βασίζεται πραγματικά σε μια προσέγγιση «πρώτα-τα-αντικείμενα». Η προσέγγιση αυτή έχει υιοθετηθεί και στο βιβλίο Objects First with Java: A practical introduction using BlueJ (Barnes & Kölling, 2004), το οποίο άλλωστε επιτάσσει τη χρήση του σε συνδυασμό με το περιβάλλον BlueJ. Η εν λόγω διδακτική προσέγγιση μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: Πρώτα-τα-αντικείμενα : ο σπουδαστής δημιουργεί αντικείμενα και καλεί τις μεθόδους τους από το πρώτο μάθημα. Επαναληπτική προσέγγιση: επαναλαμβανόμενη παρουσίαση εννοιών. Παρουσίαση των αρχών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού γενικά και όχι λεπτομέρειες της γλώσσας Java ειδικά. Οργάνωση της ύλης βάσει των θεμελιωδών εργασιών ανάπτυξης μιας αντικειμενοστραφούς εφαρμογής και όχι των δομών της γλώσσας Java. Καθοδηγούμενη από έτοιμα project προσέγγιση. Η διδακτική προσέγγιση στην οποία βασίζεται το βιβλίο, εκτός από την προσέγγιση «πρώτα-τα αντικείμενα» υιοθετεί στοιχεία και από την προσέγγιση «πρώτα-το μοντέλο» (model-first) (Bennedsen & Caspersen, 2004; Georgantaki & Retalis,

3 Διδακτικές Προσεγγίσεις για τον Προγραμματισμό ), αφού η ύλη οργανώνεται βάσει των θεμελιωδών εργασιών ανάπτυξης μιας εφαρμογής που βασίζεται στο αντικειμενοστραφές μοντέλο και όχι στις δομές της γλώσσας. Επίσης, στο βιβλίο και κυρίως στη διδασκαλία που περιγράφεται στην παρούσα εργασία ακολουθείται η εξής διαδικασία για την παρουσίαση νέων εννοιών: (1) περιγράφεται ένα πρόβλημα που για τη λύση του απαιτεί τη δημιουργία ενός μοντέλου κάποιου υπαρκτού, συνήθως, συστήματος του κόσμου, (2) παρουσιάζονται βασικές έννοιες από τη περιοχή του προβλήματος και οι συσχετίσεις τους, (3) δημιουργείται ένα νοητό μοντέλο του συστήματος και αναγνωρίζονται τα τμήματα από τα οποία είναι δομημένο το μοντέλο και κατ επέκταση τα αντικείμενα που απαρτίζουν το πεδίο ορισμού του προβλήματος, (4) το προαναφερθέν νοητό μοντέλο παρουσιάζεται με τη μορφή ενός απλοποιημένου διαγράμματος UML όπου φαίνονται οι απαιτούμενες κλάσεις και οι συσχετίσεις τους, (5) υλοποιούνται οι κλάσεις, εισάγοντας - στα πλαίσια της ανάγκης υλοποίησης του μοντέλου - νέες έννοιες και δομές, (6) παρέχονται σχεδιαστικά πρότυπα και πρότυπα κώδικα για την εφαρμογή τους σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Το περιβάλλον BlueJ και η σειρά μαθημάτων που προτείνεται στο προαναφερθέν βιβλίο χρησιμοποιούνται εδώ και τρία χρόνια για τη διδασκαλία ενός μαθήματος αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η διδασκαλία που πραγματοποιήθηκε την πρώτη χρονιά βασίστηκε στη διδακτική προσέγγιση που προτείνουν οι συγγραφείς του βιβλίου και δημιουργοί του περιβάλλοντος BlueJ. Η αξιολόγηση του μαθήματος έδειξε ότι η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση αποτελεί μια καλή πρόταση για την εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Ωστόσο, δεν είναι απαλλαγμένη από δυσκολίες και προβλήματα, κάποια από τα οποία θεωρούμε ότι οφείλονται στην προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση (Xinogalos, Satratzemi & Dagdilelis, 2006). Το συγκεκριμένο μάθημα αναδιοργανώθηκε και διδάχθηκε για δεύτερη χρονιά κάνοντας κάποιες παρεμβάσεις στη διδακτική προσέγγιση των Barnes & Kölling (Xinogalos, Satratzemi & Dagdilelis, 2007): (1) Δημιουργία αντικειμένων και κλήση μεθόδων γράφοντας κώδικα (χρήση της main) από το 4 ο μάθημα αντί για τα τελευταία μαθήματα, (2) Χρήση των χαρακτηριστικών του BlueJ με μεγαλύτερη προσοχή και όχι καταχρηστικά, (3) Σχεδίαση διδακτικών καταστάσεων και εργασιών βάσει των ευρημάτων της αξιολόγησης της πρώτης εφαρμογής των μαθημάτων. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται κάποια αποτελέσματα από αυτή την αναθεωρημένη διδασκαλία του μαθήματος. 3. Περιγραφή της μελέτης Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην εργασία προέρχονται από μια εξέταση που συμμετείχε στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού των φοιτητών και η οποία έλαβε μέρος μετά τη διεξαγωγή των έξι πρώτων μαθημάτων: (1 ο ) Εισαγωγικές έννοιες: αντικείμενα, κλάσεις, μέθοδοι, το περιβάλλον BlueJ, (2 ο ) Ορισμός κλάσεων: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι, (3 ο ) Αλληλεπίδραση αντικειμένων: δημιουργία αντικειμένων

4 94 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής από αντικείμενα, πολλαπλοί κατασκευαστές, (4 ο ) Στατικές μέθοδοι: η μέθοδος main, εκτέλεση χωρίς το BlueJ, (5 ο & 6 ο ) Ομαδοποίηση αντικειμένων: συλλογές ευέλικτου μεγέθους (ArrayList) και συλλογές προκαθορισμένου μεγέθους (πίνακες). Στα πλαίσια της γραπτής εξέτασης που πραγματοποιήθηκε, δόθηκε στους φοιτητές ο σκελετός δύο κλάσεων: της κλάσης Candidate για την αναπαράσταση υποψηφίων για τα πτυχία αγγλικών Cambridge First Certificate και Certificate of Proficiency, και της κλάσης ExaminationBook, για την ομαδοποίηση των υποψηφίων για τα προαναφερθέντα πτυχία σε δύο διαφορετικές ομάδες. Τους ζητήθηκε να ορίσουν κατασκευαστές και μεθόδους για την υλοποίηση της συμπεριφοράς των αντικειμένων των κλάσεων, να δημιουργήσουν αντικείμενα και να καλέσουν τις μεθόδους τους. public class Candidate { private String name; private String title; private int money;... } public class ExaminationBook { private ArrayList FCE; private ArrayList PCE;... } Λόγω της περιορισμένης έκτασης της εργασίας, θα παρουσιάσουμε μόνο τα αποτελέσματα που σχετίζονται άμεσα με την έννοια του αντικειμένου, όπως πολλαπλοί κατασκευαστές, δημιουργία αντικειμένου, και προσπέλαση των πεδίων ενός αντικειμένου. 4. Τα αποτελέσματα της μελέτης 4.1 Πολλαπλοί κατασκευαστές Στα πλαίσια της γραπτής εξέτασης ζητήθηκε από τους φοιτητές να ορίσουν στην κλάση Candidate δύο κατασκευαστές, από τους οποίους: ο πρώτος θα δέχεται μέσω μιας παραμέτρου με όνομα name τιμή για το πεδίο name και θα αρχικοποιεί κατάλληλα τα άλλα πεδία, και ο δεύτερος θα δέχεται μέσω παραμέτρων τιμές για όλα τα πεδία. Βασικός στόχος του ερωτήματος αυτού ήταν η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο εμφανίζονται στη συγκεκριμένη διδασκαλία δυσκολίες και παρανοήσεις που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία σχετικά με τους κατασκευαστές: Η χρήση πολλαπλών κατασκευαστών προκαλεί σύγχυση στους φοιτητές (Carter & Fowler, 1998). Οι αρχάριοι προγραμματιστές συχνά δηλώνουν ένα κατασκευαστή ως μέθοδο (Ziring, 2001). Συχνά, οι αρχάριοι πραγματοποιούν υπολογισμούς στον κατασκευαστή μιας κλάσης (Topor, 2002). Συγχέονται μεταβλητές στιγμιοτύπου και τοπικές μεταβλητές (Truong, 2004) και επισκιάζεται μια μεταβλητή στιγμιοτύπου με τη δήλωση σε μια μέθοδο της κλάσης μιας τοπικής μεταβλητής που έχει το ίδιο όνομα (Ziring, 2001).

5 Διδακτικές Προσεγγίσεις για τον Προγραμματισμό 95 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν στη δήλωση των πολλαπλών κατασκευαστών και στον Πίνακα 2 τα λάθη των φοιτητών σε κάθε ένα από τους δύο κατασκευαστές. Σε όλους τους πίνακες τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων και των διαφόρων λαθών αναφέρονται στον αριθμό των φοιτητών που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση και όχι στο σύνολο των 64 φοιτητών που συμμετείχαν στην εξέταση. Πίνακας 1: Ορισμός πολλαπλών κατασκευαστών. Δεν ορίστηκε κανένας κατασκευαστής 11% Ορίστηκαν σωστά και οι δύο κατασκευαστές 32% Ορίστηκε σωστά ο ένας από τους δύο κατασκευαστές 30% Ορίστηκε (είτε σωστά είτε λανθασμένα) ο ένας μόνο από τους δύο 16% Δόθηκε λάθος όνομα στον ένα από τους δύο κατασκευαστές 7% Δόθηκε λάθος όνομα και στους δύο κατασκευαστές 2% Πίνακας 2: Λάθη στον ορισμό πολλαπλών κατασκευαστών. Κατασκευαστής με χρήση του με πέρασμα this παραμέτρων Δεν ορίστηκε 9% 2% Σωστός 35% 58% Λάθη Παράμετρος 21% - Διαφορετικό όνομα από αυτό που ζητήθηκε 19% - Λείπει η παράμετρος 2% Αρχικοποίηση πεδίων/χαρακτηριστικών 44% 33% - Ανάθεση των τιμών μη ορισμένων αναγνωριστικών 11% 7% - Ανάθεση μιας λανθασμένης σταθερής τιμής 18% - Αν και χρησιμοποιούνται παράμετροι στα πεδία ανατίθενται σταθερές τιμές 5% Οι σημαντικότερες δυσκολίες που αφορούν στον ορισμό των κατασκευαστών είναι: Αρκετοί φοιτητές δυσκολεύονται να ορίσουν δύο ή και περισσότερους κατασκευαστές στην ίδια κλάση και ορίζουν ένα μόνο κατασκευαστή ή δεν δίνουν το ίδιο όνομα στους κατασκευαστές όπως απαιτείται (Πίνακας 1). Η χρήση του this δυσκολεύει τους φοιτητές. Ωστόσο, στον 1 ο κατασκευαστή που απαιτούσε τη χρήση του, οι φοιτητές δεν επισκίασαν τη μεταβλητή στιγμιοτύπου/πεδίο (Truong, 2004; Ziring, 2001), αλλά επέλεξαν να δώσουν άλλο όνομα στην παράμετρο προκειμένου να αποφύγουν τη χρήση του this, ή

6 96 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής θεωρώντας ότι δεν μπορεί να δηλωθεί παράμετρος που έχει το ίδιο όνομα με ένα πεδίο (Πίνακας 2). Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και με την αρχικοποίηση των πεδίων ενός αντικειμένου σε ένα κατασκευαστή (Πίνακας 2). Τα πιο συχνά λάθη είναι η ανάθεση των τιμών μη ορισμένων αναγνωριστικών στη περίπτωση που ζητείται ένα πεδίο να ενημερώνεται μέσω παραμέτρου και η ανάθεση λανθασμένων σταθερών τιμών στα υπόλοιπα. 4.2 Προσπέλαση των πεδίων ενός αντικειμένου Για τη διερεύνηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές με την προσπέλαση των πεδίων ενός αντικειμένου, τους ζητήθηκε: α) να ορίσουν μεθόδους set που θα δέχονται μέσω παραμέτρου μία τιμή και θα ενημερώνουν το αντίστοιχο πεδίο, β) να ορίσουν μεθόδους get για την επιστροφή των τιμών των πεδίων, γ) να προσπελάσουν από άλλη κλάση ή από τη μέθοδο main τα private πεδία αντικειμένων της κλάσης Candidate για να κάνουν κάποιο έλεγχο της τιμής τους, να τη χρησιμοποιήσουν σε υπολογισμούς, να την εμφανίσουν ή να την μεταβάλουν. Σχετικές δυσκολίες που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία είναι οι εξής: Σε μία non-void μέθοδο, η οποία θα έπρεπε να επιστρέφει μια τιμή ενός συγκεκριμένου τύπου, λείπει η εντολή return (Hristova, 2003). Ένα άλλο σχετικό λάθος αφορά στη δήλωση λανθασμένου τύπου επιστρεφόμενης τιμής για μια non-void μέθοδο (Ziring, 2001). Σύγχυση μεταξύ της δήλωσης των παραμέτρων στον ορισμό μιας μεθόδου και του περάσματος παραμέτρων στην ενεργοποίησή της (Hristova, 2003). Κλήση μεθόδων με λάθος ορίσματα (arguments) (Hristova, 2003). Παράλειψη των παρενθέσεων μετά την κλήση μιας μεθόδου (Hristova, 2003). Χρήση ενός κενού μετά από την τελεία κατά την κλήση μιας συγκεκριμένης μεθόδου (Hristova, 2003). Κλήση μιας μη-στατικής μεθόδου από τη μέθοδο main απευθείας και χωρίς τη δημιουργία αντικειμένου και κλήσης μέσω αυτού (Ziring, 2001). Μια μέθοδος που επιστρέφει κάποια τιμή ενεργοποιείται ως κενή (void) μέθοδος ή ως εντολή, με αποτέλεσμα η τιμή που επιστρέφεται από τη μέθοδο να μην χρησιμοποιείται. Επίσης, συχνά υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ του τύπου της επιστρεφόμενης τιμής μιας μεθόδου και του τύπου της μεταβλητής στην οποία αποθηκεύεται η επιστρεφόμενη τιμή (Hristova, 2003). Τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις των φοιτητών παρουσιάζονται στους Πίνακες 3 και 4 και συνοψίζονται ως εξής: Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές με τις μεθόδους set και get αφορούν κατά κύριο λόγο στη δήλωση του επιστρεφόμενου τύπου, και σε μικρότερο βαθμό στη δήλωση των παραμέτρων και στη χρήση της εντολής return (Πίνακας 3).

7 Διδακτικές Προσεγγίσεις για τον Προγραμματισμό 97 Βέβαια, οι δυσκολίες αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν ως τυπικές, αφού εμφανίζονται ανεξάρτητα από το παράδειγμα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται. Πίνακας 3: Ορισμός μεθόδων set και get Μέθοδοι set Μέθοδοι get Δεν ορίστηκαν 19% 16% Σωστός ορισμός 56% 72% Λάθη Επιστρεφόμενος τύπος 17% 19% - χρησιμοποιήθηκε ο τύπος της παραμέτρου 12% - παραλείπεται 4% 2% - int σε όλες τις περιπτώσεις 2% 9% - void 6% Παράμετρος 8% - λείπει ο τύπος 4% - λείπει η παράμετρος 2% - χρησιμοποιείται παράμετρος χωρίς λόγο 4% - χρησιμοποιείται το ίδιο όνομα με τη μέθοδο 2% Εντολή ανάθεσης 33% - Χρησιμοποιείται μια εντολή του τύπου: 12% <πεδίο>.settitle(title1 ή <πεδίο>) Εντολή return 9% - επιστρέφονται λάθος τιμές 6% - λείπει 2% - name.get(); Money.get(); 2% Πίνακας 4: Προσπέλαση private πεδίων από άλλη κλάση και τη μέθοδο main Προσπέλαση από άλλη κλάση main Απευθείας προσπέλαση του πεδίου χωρίς την ύπαρξη 41% - 47% 42% στιγμιοτύπου: πεδίο Απευθείας προσπέλαση του πεδίου <αντικείμενο>.πεδίο 5% - 3% Προσπέλαση του ίδιου του στιγμιοτύπου αντί του πεδίου του 16% - 0% Λείπουν τα ορίσματα σε μεθόδους set 21% Οι μέθοδοι καλούνται για τις κλάσεις και όχι για τα 6% αντικείμενα (σύγχυση αντικειμένου-κλάσης) Χρήση του ονόματος του πεδίου που πρόκειται να ενημερωθεί ως όρισμα σε μεθόδους set 6%

8 98 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής Ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών προσπελάζει απευθείας τα private πεδία ενός αντικειμένου από μια εξωτερική κλάση ή τη main, χωρίς στιγμιότυπο (Πίνακας 4). Η συμπεριφορά αυτή ενδεχομένως αποτελεί γενίκευση του γεγονότος ότι οι φοιτητές προσπελάζουν απευθείας τα πεδία που ορίζονται σε μια κλάση κατά την ανάπτυξη των μεθόδων της και δυσκολίας κατανόησης του γεγονότος ότι μπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα αντικείμενα της ίδιας κλάσης και δεν αρκεί να αναφέρουμε μόνο το όνομα του πεδίου που θέλουμε να προσπελάσουμε. 4.3 Δημιουργία αντικειμένων Εκτός από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές με τον ορισμό (πολλαπλών) κατασκευαστών, δυσκολίες καταγράφονται και κατά την κλήση τους για τη δημιουργία αντικειμένων. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης ζητήθηκε από τους φοιτητές να δημιουργήσουν αντικείμενα χρησιμοποιώντας και τους δύο κατασκευαστές, προκειμένου να διερευνηθεί ποιες από τις καταγεγραμμένες δυσκολίες εμφανίζονται στη συγκεκριμένη διδασκαλία: Η χρήση των κατασκευαστών είναι προαιρετική, αφού ο μόνος λόγος χρήσης τους είναι η αρχικοποίηση των μεταβλητών του αντικειμένου (Fleury, 2000). Η δημιουργία ενός αντικειμένου μπορεί να επιτευχθεί και με μια μέθοδο, έστω set_values, που δίνει αρχικές τιμές στις μεταβλητές του νέου αντικειμένου. Στην κλήση του κατασκευαστή χρησιμοποιούνται ως ορίσματα μη ορισμένες μεταβλητές (Topor, 2002). Στον Πίνακα 5 καταγράφονται τα λάθη των φοιτητών που αφορούν στην κλήση των 2 κατασκευαστών της κλάσης Candidate για τη δημιουργία 2 αντικειμένων. Πίνακας 5: Δημιουργία αντικειμένων. Δεν απάντησε 48% Σωστή απάντηση 61% Σύγχυση του ορισμού με την κλήση του κατασκευαστή: new 9% Candidate(String name, String title, int money) Στην κλήση του κατασκευαστή χρησιμοποιούνται ως ορίσματα τα πεδία 6% Λείπουν τα ορίσματα στην κλήση του κατασκευαστή 15% Δεν χρησιμοποιείται το new 6% Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, ορισμένοι φοιτητές παραλείπουν όλα ή κάποια από τα ορίσματα κατά την κλήση ενός κατασκευαστή και συγχέουν τη δήλωση των παραμέτρων στον ορισμό του και του περάσματος παραμέτρων στην ενεργοποίησή του. Βέβαια, η δυσκολία δεν αφορά ειδικά στους κατασκευαστές, αλλά γενικότερα στην κλήση μεθόδων (Hristova, 2003).

9 Διδακτικές Προσεγγίσεις για τον Προγραμματισμό Συμπεράσματα Η βασικότερη έννοια του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού είναι η έννοια του αντικειμένου, η οποία δεν γίνεται εύκολα κατανοητή από τους σπουδαστές. Πολλές από τις δυσκολίες που σχετίζονται με την έννοια αυτή μπορούν να αντιμετωπιστούν σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιώντας το περιβάλλον BlueJ. Στη διδασκαλία που περιγράψαμε το περιβάλλον BlueJ χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα στα τρία πρώτα μαθήματα για την εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια του αντικειμένου μέσω ειδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων. Η χρήση των δυνατοτήτων του περιβάλλοντος BlueJ δεν επεκτάθηκε σε όλα τα μαθήματα, ή τουλάχιστον δεν αποτέλεσε το μοναδικό μέσο ελέγχου των προγραμμάτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές, μιας και η αξιολόγηση της πρώτης διδασκαλίας έδειξε ότι η παρατεταμένη χρήση των τεχνικών οπτικοποίησης και άμεσης διαχείρισης του περιβάλλοντος BlueJ δημιουργεί προβλήματα όταν οι φοιτητές καλούνται να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα γράφοντας κώδικα. Στο τέταρτο μάθημα παρουσιάστηκε η στατική μέθοδος main και το περιβάλλον JCreator και οι φοιτητές ξεκίνησαν να δημιουργούν αντικείμενα και να καλούν μεθόδους γράφοντας κώδικα. Στα επόμενα μαθήματα, οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα επιλογής του περιβάλλοντος που επιθυμούσαν για την επίλυση των ασκήσεων. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και των εργαστηριακών δραστηριοτήτων οι φοιτητές φάνηκε να κατανοούν τις σχετικές έννοιες. Ωστόσο, η γραπτή εξέταση έδειξε ότι η υλοποίηση τους δεν είναι το ίδιο εύκολη. Για την αντιμετώπιση των δυσκολιών απαιτείται σχεδίαση επιπρόσθετων δραστηριοτήτων. Για την κατανόηση του αποτελέσματος που θα έχει ένας κατασκευαστής ο οποίος αναθέτει λανθασμένες αρχικές τιμές σε κάποια πεδία μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί ο ενσωματωμένος αποσφαλματωτής για τη βηματική εκτέλεση του κατασκευαστή με ταυτόχρονη παρακολούθηση των αλλαγών των τιμών των πεδίων. Κατά την εκτέλεση των μεθόδων ενός αντικειμένου πρέπει πάντα να είναι ορατό το παράθυρο επιθεώρησης της κατάστασής του, ενώ σε περιπτώσεις όπου δεν γίνεται κατανοητό πως αλλάζει η κατάσταση ενός αντικειμένου με την εκτέλεση των μεθόδων θα πρέπει αυτές να εκτελούνται βηματικά. Χρήσιμο είναι επίσης να παρουσιάζονται παραδείγματα λανθασμένου κώδικα και να εντοπίζονται και να αναλύονται τα λάθη τους. Πολλές φορές οι φοιτητές υιοθετούν δικούς τους κανόνες και παρανοήσεις οι οποίες είναι απαραίτητο να καταπολεμηθούν πριν να εδραιωθούν. Η υπάρχουσα γνώση για τις παρανοήσεις και τις δυσκολίες μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τον διδάσκοντα στη σχεδίαση μιας πιο αποτελεσματικής διδασκαλίας. Τέλος, σκοπεύουμε να τροποποιήσουμε/εμπλουτίσουμε τις ατομικές εργασίες που ανατίθενται στους φοιτητές, έτσι ώστε να εφαρμόσουν κατά την εκπόνησή τους τη στρατηγική «πρώτα-το-μοντέλο» που εφαρμόζεται κατά τη διδασκαλία (ενότητα 2), αλλά συνήθως αγνοείται κατά την εκπόνηση εργασιών μιας και θωρείται χρονοβόρα στρατηγική. Για να επιτευχθεί αυτό θα ζητηθεί από τους φοιτητές, στα πλαίσια των

10 100 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής εργασιών που υποβάλουν: να απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν στην περιγραφή σημείων-κλειδιών του μοντέλου και στις μεταξύ τους συσχετίσεις, να περιγράφουν το μοντέλο με απλοποιημένα διαγράμματα UML, να προσδιορίζουν τις τεχνικές που θα εφαρμόσουν (π.χ. αλληλεπίδραση αντικειμένων, κληρονομικότητα) και τέλος να υλοποιούν το μοντέλο. Βιβλιογραφία Barnes, D. & Kölling, M., Objects First with Java: A practical introduction using BlueJ, Prentice Hall, Bennedsen, J. & Caspersen, M. (2004), Programming in Context A Model-First Approach to CS1, Proceedings of SIGCSE 04, Carter, J. & Fowler, A. (1998), Object Oriented Students?, SIGCSE Bulletin, Vol. 28, No. 3, 271. Fleury, A. E. (2000), Programming in Java: student-constructed rules, ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 32, Issue 1, Georgantaki, S. & Retalis, S. (2007), A Learning Research Informed Design and Evaluation of a Web-enhanced Object Oriented Programming Seminar, Journal of Information Systems Education, Vol. 18, Number 2, Hristova, M., Misra, A., Rutter, M. & Mercuri, R. (2003). Identifying and Correcting Java Programming Errors for Introductory Computer Science Students. ACM SIGCSE Bulletin, 35 (1), Kölling, M. & Rosenberg, J., (2001). Guidelines for Teaching Object Orientation with Java. ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 33 Issue 3, 2001, Kölling, M., Quig, B., Patterson, A., & Rosenberg, J. (2003). The BlueJ system and its pedagogy. Journal of Computer Science Education,13(4), Topor, R. W. (2002), CIT1104 Programming II: Common (Java) programming errors, (Accessed June 2005). Truong, N., Roe, P. & Bancroft, P. (2004), Static Analysis of Students Java Programs, Proceedings of the 6th Australian Computing Education Conference, Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. (2006), Studying Students Difficulties in an OOP Course Based on BlueJ, 9th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, 4-6 October 2006, Lima, Peru, Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. (2007), Re-designing an OOP course based on BlueJ, Proceedings of the 7 th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, July 2007, Niigata, Japan, Ziring, N. (2001). Novice Java Programmers' Favorite Mistakes Page, com/ziring/java-npm.html#item9 (Accessed May 2005).

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ Ι Α- ΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ Ι Α- ΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 899 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ Ι Α- ΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Μάγια Σατρατζέµη

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Κωδικός Μαθήματος: TP323 Ώρες Εργαστηρίου: 2/εβδομάδα (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) 1 JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο?

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα HelloWorld.java. HelloWorld. Κλάσεις και Αντικείμενα (2) Ορισμός μιας Κλάσης (1) Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.

Το πρόγραμμα HelloWorld.java. HelloWorld. Κλάσεις και Αντικείμενα (2) Ορισμός μιας Κλάσης (1) Παύλος Εφραιμίδης pefraimi <at> ee.duth. Το πρόγραμμα HelloWorld.java Σχόλια στη Java HelloWorld Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.gr Java Το πρόγραμμα HelloWorld 1 Java Το πρόγραμμα HelloWorld 2 Σχόλια στη Java ΗγλώσσαJava υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η μέθοδος main(), εμφάνιση μηνυμάτων, Java προγράμματα που εκτελούν αριθμητικές πράξεις Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 10.1 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί οι μαθητές να χρησιμοποιούν υποπρογράμματα για τη δημιουργία συνθέτων προγραμμάτων. 194

Διαβάστε περισσότερα

Μία διδακτική πρόταση για τη χρήση της Δομής Επιλογής στο Περιβάλλον Προγραμματισμού MicroWorlds Pro της Logo

Μία διδακτική πρόταση για τη χρήση της Δομής Επιλογής στο Περιβάλλον Προγραμματισμού MicroWorlds Pro της Logo Μία διδακτική πρόταση για τη χρήση της Δομής Επιλογής στο Περιβάλλον Προγραμματισμού MicroWorlds Pro της Logo Μ. Εφραιμίδου Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης melina@melfos.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με τη βοήθεια του ObjectKarel»

«Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με τη βοήθεια του ObjectKarel» «Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με τη βοήθεια του ObjectKarel» Γεωργαντοπούλου Μαρία 1, Αναργυρίδου Δέσποινα 2 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑΛ Κατερίνης mgeorgan77@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σύνθεση αντικειμένων Παράδειγμα: Τμήμα πανεπιστημίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σύνθεση αντικειμένων Παράδειγμα: Τμήμα πανεπιστημίου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύνθεση αντικειμένων Παράδειγμα: Τμήμα πανεπιστημίου Μεγάλο παράδειγμα Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα λογισμικό για ένα τμήμα πανεπιστημίου. Το τμήμα έχει 4

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας»

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» Δημήτριος Σκλαβάκης 1, Ιωάννης Ρεφανίδης 1 Μαθηματικός Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 (10/7/2015) ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α 1. (3.5 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 783 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ξυνόγαλος Στέλιος Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας stelios@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις.

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις. 1 Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Χειµώνας 2005 ιάλεξη 5η Ιστοσελίδα του µαθήµατος 2 http://skyblue.csd.auth.gr/~dimitris/courses/cpp_fall05.htm Θα

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*)

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Σ. Αναγνωστάκης 1, Α. Μαργετουσάκη 2, Π. Γ. Μιχαηλίδης 3 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 sanagn@edc.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

(Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη)

(Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο? Ανάλυση αντικειμένων Πραγματικά αντικείμενα Καταστάσεις Συμπεριφορές Αντικείμενα στον προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 3: Βασικά στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαδικτύου

Προγραμματισμός Διαδικτύου 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Προγραμματισμός Διαδικτύου Ενότητα 3 : Κατηγορίες και κληρονομικότητα Ιωάννης Τσούλος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Κλάσεις και Αντικείμενα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Κλάσεις και Αντικείμενα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Κλάσεις και Αντικείμενα Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Κλάσεις Η γενική μορφή μιας κλάσης είναι η εξής: class class-name { private data and

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3 2 Στοίβα (Stack) 5 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii Πληροφορίες Εργαστηρίου Σκοπός του εργαστηρίου Το εργαστήριο οµές εδοµένων αποσκοπεί στην εφαρµογή των τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Επισκόπηση του μαθήματος 2 Διδάσκοντες ΘΕΩΡΙΑ Νίκος Παπαδάκης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Αϊβαλής Κώστας costis@teicrete.gr Κονδυλάκης Χάρης kondylak@gmail.com 3 Το μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός. Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός. Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - 3 ΘΕΜΑΤΑ: Κλάσεις Αντικείμενα Δομητές/Κατασκευαστές - Μέθοδοι - Παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίνοντας και Αξιολογώντας τα Εκπαιδευτικά Εργαλεία και Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα για τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό

Συγκρίνοντας και Αξιολογώντας τα Εκπαιδευτικά Εργαλεία και Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα για τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό Συγκρίνοντας και Αξιολογώντας τα Εκπαιδευτικά Εργαλεία και Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα για τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό Σ. Γεωργαντάκη 1, Σ. Ρετάλης 1, Ι. Ψαρομήλιγκος 2, X. Κυτάγιας 2 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης

Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης Σ. Ξυνόγαλος Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας stelios@uom.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

public void printstatement() { System.out.println("Employee: " + name + " with salary: " + salary);

public void printstatement() { System.out.println(Employee:  + name +  with salary:  + salary); Κληρονομικότητα Η κληρονομικότητα (inheritance) αποτελεί έναν από τους χαρακτηριστικότερους μηχανισμούς των αντικειμενοστρεφών γλωσσών προγραμματισμού. Επιτρέπει την δημιουργία μιας νέας κλάσης απορροφώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

HY-252 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός. Χειμερινό Εξάμηνο 2012 Διδάσκων: Χριστοφίδης Βασίλης. Ημερομηνία Παράδοσης: 16/11/2012

HY-252 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός. Χειμερινό Εξάμηνο 2012 Διδάσκων: Χριστοφίδης Βασίλης. Ημερομηνία Παράδοσης: 16/11/2012 HY-252 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Χειμερινό Εξάμηνο 2012 Διδάσκων: Χριστοφίδης Βασίλης 2 η Σειρά Ασκήσεων Ημερομηνία Παράδοσης: 16/11/2012 Παρακάτω σας δίνονται οι ορισμοί τεσσάρων διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 202-203 Περιεχόμενο του μαθήματος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

class object Database Database Item Item [sub-typing and polymorphism] MusicCD Video MusicCD Video

class object Database Database Item Item [sub-typing and polymorphism] MusicCD Video MusicCD Video ιάγραµµα κλάσεων [Class diagram] Εβδοµάδα 2: Υπο-τύποι και πολυµορφισµός [sub-typing and polymorphism] Database Music Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφορικής Αντώνιος Συµβώνης, ΕΜΠ, Slide 1 Σχεδίαση-Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη

Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη Κ. Γλέζου & Μ. Γρηγοριάδου Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών {kglezou, gregor}@di.uoa.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομής σημείωσης διεργασιών στον

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -.

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 88 - * athanasiadis@rhodes.aegean.gr -., -.. Abstract The aim of this survey is to show how students of the three last school classes of the Primary School evaluated

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

"Το λογισμικόgreenfoot ως εκπαιδευτικό εργαλείο"

Το λογισμικόgreenfoot ως εκπαιδευτικό εργαλείο "Το λογισμικόgreenfoot ως εκπαιδευτικό εργαλείο" Κωνσταντίνος Δελησταύρου Ευγενία Παπαδοπούλου ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης Ημερίδα Καλές Πρακτικές στη διδασκαλία της Πληροφορικής Κιλκίς 26/6/2014 Τι είναι το Greenfoot

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση Του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού Με Το Scratch

Διδακτική Προσέγγιση Του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού Με Το Scratch 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Διδακτική Προσέγγιση Του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού Με Το Scratch Γ. Μαυροχαλυβίδης 1, Γ. Μακρής 2, Ν. Μπέκος

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενα. ηµιουργία και χρησιµοποίηση αντικειµένων. ηµιουργία αντικειµένων

Αντικείµενα. ηµιουργία και χρησιµοποίηση αντικειµένων. ηµιουργία αντικειµένων Αντικείµενα ηµιουργία και χρησιµοποίηση αντικειµένων ηµιουργία αντικειµένων Για να δηµιουργήσω ένα νέο αντικείµενο χρησιµοποιώ τον τελεστή new µε τοόνοµατηςκλάσηςαπότηνοποίαθέλωναδηµιουργήσωένααντικείµενο,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ΤΗΜΜΥ Α.Π.Θ 2015-2016 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ΤΗΜΜΥ Α.Π.Θ 2015-2016 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών 5 Εξάμηνο ΤΗΜΜΥ Α.Π.Θ 2015-2016 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DS Prximity Το παιχνίδι Το Prximity είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2010 Προηγούμενη διάλεξη Μαθησιακές δυσκολίες Σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική του Προγραμματισμού

Διδακτική του Προγραμματισμού Διδακτική του Προγραμματισμού Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Φεβρουάριος 2010 Γενικοί στόχοι μαθήματος Δημιουργία μαθησιακής κοινότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγ/μό Η/Υ

Εισαγωγή στον Προγ/μό Η/Υ Εισαγωγή στον Προγ/μό Η/Υ Ενότητα 7 2ο μέρος: Επιπλέον έννοιες σχετικά με αντικείμενα Διδάσκων: Μιχάλης Τίτσιας Περιεχόμενα Τι μπορεί να περιέχει μια τάξη Μέθοδοι τάξης και σταθερές τάξης Πολυμορφισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 10: Κοινωνικοτεχνικά Μοντέλα και Ενδιαφερόμενα Μέρη Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 475 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Μαστρογιάννης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ233 Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA

ΕΠΛ233 Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA 2 «Μονάδα Μετάφρασης» 2 «Μονάδα Μετάφρασης» Όταν δημιουργείται ένα αρχείο πηγαίου κώδικα στην Java, το αρχείο καλείται µονάδα µετάφρασης (compilation unit)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση και Κληρονομικότητα

Σύνθεση και Κληρονομικότητα Σύνθεση και Κληρονομικότητα Σύνθεση (composition) Κληρονομικότητα (inheritance) Υπερφόρτωση κληρονομημένων μελών Εικονικές συναρτήσεις και Πολυμορφισμός Αφηρημένες (abstract) βασικές κλάσεις 1 Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

8. Μέθοδοι (Methods)

8. Μέθοδοι (Methods) 8. Μέθοδοι (Methods) Χειμερινό εξάμηνο 2012 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Μέθοδοι που παρέχονται από τη τάξη Math του Java API Χρήση στατικών μεθόδων και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΣΤΗΝ ΤΕΕ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΣΤΗΝ ΤΕΕ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 152 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΣΤΗΝ ΤΕΕ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Βραχνός Ευριπίδης Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΕ Μήλου evrachnos@gmail.com http://www.db-net.aueb.gr/evry/

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε για τη χρήση συναρτήσεων με σκοπό την κατασκευή αυτόνομων τμημάτων προγραμμάτων που υλοποιούν μία συγκεκριμένη διαδικασία, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Architecture and Engineering, K. Asanovic, CS1/2-52,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη Σάββας Νικολαΐδης 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Χαρακτηριστικά της C Ιδιαίτερα δημοφιλής Έχει χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό ευρέος φάσματος συστημάτων και εφαρμογών Γλώσσα μετρίου επιπέδου Φιλοσοφία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Εκτιμώμενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Python Μάθημα 4: Συναρτήσεις (functions) και δομοστοιχεία (modules) στην Python

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Python Μάθημα 4: Συναρτήσεις (functions) και δομοστοιχεία (modules) στην Python Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Python Μάθημα 4: Συναρτήσεις (functions) και δομοστοιχεία (modules) στην Python Νοέμβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη, Γ. Δημητρακάκης Συναρτήσεις (Functions) Στον προγραμματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram Διάγραμμα Κλάσεων Class Diagram Γενικά Ορίζει τις κλάσεις αντικειμένων σε ένα σύστημα, τις μεθόδους και τις συναρτήσεις τους, και τις συσχετίσεις μεταξύ των κλάσεων. Περιγράφουν την δομή και συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές χρήσεις της Matlab

Τυπικές χρήσεις της Matlab Matlab Μάθημα 1 Τι είναι η Matlab Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Περιβάλλον ανάπτυξης Διερμηνευμένη γλώσσα Υψηλή επίδοση Ευρύτητα εφαρμογών Ευκολία διατύπωσης Cross platform (Wintel, Unix, Mac) Τυπικές χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο

Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο Δ. Πλατή 1, Ι. Μπέλλου 2, Τ. Α. Μικρόπουλος 1 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Β ΓΕΛ και Β ΕΠΑΛ

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Β ΓΕΛ και Β ΕΠΑΛ Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Β ΓΕΛ και Β ΕΠΑΛ Διαδικτυακό σεμινάριο του Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής Βασίλη Εφόπουλου με χρήση (?) της πλατφόρμας Bigmarker https://www.bigmarker.com/vassilis-efopoulos/computer-science

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB)

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕ Η/Υ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) Ν.Δ. Λαγαρός Μ. Φραγκιαδάκης Α. Στάμος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Να μυηθούν οι μαθητές στην υλοποίηση του τμηματικού προγραμματισμού

Να μυηθούν οι μαθητές στην υλοποίηση του τμηματικού προγραμματισμού Διδάσκων: Παπαδόπουλος Ηλίας 1.1 Τίτλος Διδακτικής Πρακτικής: Υποπρογράμματα 1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα

Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA (1) Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα πρόγραµµα. Αιτία Η δυνατότητα αποµόνωσης (ή αυτονόµησης) κάποιων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα