Μελέτη των Δυσκολιών των Φοιτητών για την Έννοια του «Αντικειμένου» στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη των Δυσκολιών των Φοιτητών για την Έννοια του «Αντικειμένου» στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό"

Transcript

1 Μελέτη των Δυσκολιών των Φοιτητών για την Έννοια του «Αντικειμένου» στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό Στ. Ξυνόγαλος Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περίληψη Η διδασκαλία και η εκμάθηση των αρχών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, όπως προκύπτει από σχετικές μελέτες, παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι δυσκολίες προπτυχιακών φοιτητών που αφορούν σε μια θεμελιώδη έννοια του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού την έννοια του αντικειμένου. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε μια γραπτή εξέταση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός μαθήματος αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού που χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον BlueJ. Η διδακτική προσέγγιση που υιοθετήθηκε είναι αυτή των δημιουργών του περιβάλλοντος, με ορισμένες ουσιαστικές παρεμβάσεις που έγιναν μετά την πρώτη εφαρμογή και αξιολόγηση της διδασκαλίας. Λέξεις κλειδιά: αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον, διδακτική προσέγγιση. Abstract Teaching and learning object-oriented programming (OOP), according to relevant studies, is accompanied with several difficulties. In this paper we present the difficulties of undergraduate students that refer to a fundamental concept for OOP the concept of object. The results are based on a written exam that took place in the context of an OOP course that uses the educational programming environment of BlueJ. The didactic approach adopted was that of the creators of the environment, with some important interventions which took place after the first application and evaluation of the teaching. Keywords: object-oriented programming, educational programming environment, didactic approach. 1. Εισαγωγή Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές κατά την εισαγωγή τους στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών (Carter & Fowler, 1998; Fleury, 2000; Hristova, 2003; Topor, 2002; Truong et al., 2004; Ziring, 2001). Ορισμένες από τις δυσκολίες αυτές φαίνεται να είναι εγγενείς στην εκμάθηση των αρχών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, ενώ άλλες δεν έχουν τόσο έντονο χαρακτήρα. Ο βαθμός

2 92 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής εμφάνισης τους μάλιστα σε μια διδασκαλία αποτελεί σε κάποιο βαθμό μέτρο αξιολόγησης της διδακτικής αποτελεσματικότητας της. Μια δημοφιλής διδακτική προσέγγιση που φαίνεται να υιοθετούν αρκετοί διδάσκοντες είναι εκείνη που βασίζεται στο εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον BlueJ (Kölling et al., 2003), τις διδακτικές οδηγίες που έχουν διατυπώσει οι δημιουργοί του (Kölling & Rosenberg, 2001) και - σε ορισμένες περιπτώσεις - το συνοδευτικό βιβλίο Objects First with Java: A practical introduction using BlueJ (Barnes & Kölling, 2004). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός μαθήματος εισαγωγής στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό που βασίζεται στη σειρά μαθημάτων που προτείνουν οι Barnes και Kölling στο βιβλίο τους (Barnes & Kölling, 2004) και στο εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον BlueJ. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι δυσκολίες των φοιτητών που σχετίζονται με τη θεμελιώδη έννοια του αντικειμένου σε συνδυασμό με σχετικά αποτελέσματα που καταγράφονται στη βιβλιογραφία. 2. Περιγραφή της διδακτικής προσέγγισης Το περιβάλλον BlueJ, αν και υποστηρίζει την ανάπτυξη οποιασδήποτε αντικειμενοστραφούς εφαρμογής σε Java, έχει έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Χρησιμοποιώντας το αλληλεπιδραστικό ενδιάμεσο του BlueJ οι σπουδαστές μπορούν γρήγορα και εύκολα να δημιουργήσουν αντικείμενα, να καλέσουν τις μεθόδους τους μέσω ενός αναδυόμενου μενού και να ελέγξουν ανά πάσα στιγμή την κατάσταση τους χωρίς να χρειάζεται να γράψουν κώδικα. Το περιβάλλον συνοδεύεται από ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι σπουδαστές. Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει στον διδάσκοντα να καθυστερήσει την παρουσίαση άλλων τεχνολογιών ενδιαμέσων και να πραγματοποιήσει μια διδασκαλία που θα βασίζεται πραγματικά σε μια προσέγγιση «πρώτα-τα-αντικείμενα». Η προσέγγιση αυτή έχει υιοθετηθεί και στο βιβλίο Objects First with Java: A practical introduction using BlueJ (Barnes & Kölling, 2004), το οποίο άλλωστε επιτάσσει τη χρήση του σε συνδυασμό με το περιβάλλον BlueJ. Η εν λόγω διδακτική προσέγγιση μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: Πρώτα-τα-αντικείμενα : ο σπουδαστής δημιουργεί αντικείμενα και καλεί τις μεθόδους τους από το πρώτο μάθημα. Επαναληπτική προσέγγιση: επαναλαμβανόμενη παρουσίαση εννοιών. Παρουσίαση των αρχών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού γενικά και όχι λεπτομέρειες της γλώσσας Java ειδικά. Οργάνωση της ύλης βάσει των θεμελιωδών εργασιών ανάπτυξης μιας αντικειμενοστραφούς εφαρμογής και όχι των δομών της γλώσσας Java. Καθοδηγούμενη από έτοιμα project προσέγγιση. Η διδακτική προσέγγιση στην οποία βασίζεται το βιβλίο, εκτός από την προσέγγιση «πρώτα-τα αντικείμενα» υιοθετεί στοιχεία και από την προσέγγιση «πρώτα-το μοντέλο» (model-first) (Bennedsen & Caspersen, 2004; Georgantaki & Retalis,

3 Διδακτικές Προσεγγίσεις για τον Προγραμματισμό ), αφού η ύλη οργανώνεται βάσει των θεμελιωδών εργασιών ανάπτυξης μιας εφαρμογής που βασίζεται στο αντικειμενοστραφές μοντέλο και όχι στις δομές της γλώσσας. Επίσης, στο βιβλίο και κυρίως στη διδασκαλία που περιγράφεται στην παρούσα εργασία ακολουθείται η εξής διαδικασία για την παρουσίαση νέων εννοιών: (1) περιγράφεται ένα πρόβλημα που για τη λύση του απαιτεί τη δημιουργία ενός μοντέλου κάποιου υπαρκτού, συνήθως, συστήματος του κόσμου, (2) παρουσιάζονται βασικές έννοιες από τη περιοχή του προβλήματος και οι συσχετίσεις τους, (3) δημιουργείται ένα νοητό μοντέλο του συστήματος και αναγνωρίζονται τα τμήματα από τα οποία είναι δομημένο το μοντέλο και κατ επέκταση τα αντικείμενα που απαρτίζουν το πεδίο ορισμού του προβλήματος, (4) το προαναφερθέν νοητό μοντέλο παρουσιάζεται με τη μορφή ενός απλοποιημένου διαγράμματος UML όπου φαίνονται οι απαιτούμενες κλάσεις και οι συσχετίσεις τους, (5) υλοποιούνται οι κλάσεις, εισάγοντας - στα πλαίσια της ανάγκης υλοποίησης του μοντέλου - νέες έννοιες και δομές, (6) παρέχονται σχεδιαστικά πρότυπα και πρότυπα κώδικα για την εφαρμογή τους σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Το περιβάλλον BlueJ και η σειρά μαθημάτων που προτείνεται στο προαναφερθέν βιβλίο χρησιμοποιούνται εδώ και τρία χρόνια για τη διδασκαλία ενός μαθήματος αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η διδασκαλία που πραγματοποιήθηκε την πρώτη χρονιά βασίστηκε στη διδακτική προσέγγιση που προτείνουν οι συγγραφείς του βιβλίου και δημιουργοί του περιβάλλοντος BlueJ. Η αξιολόγηση του μαθήματος έδειξε ότι η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση αποτελεί μια καλή πρόταση για την εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Ωστόσο, δεν είναι απαλλαγμένη από δυσκολίες και προβλήματα, κάποια από τα οποία θεωρούμε ότι οφείλονται στην προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση (Xinogalos, Satratzemi & Dagdilelis, 2006). Το συγκεκριμένο μάθημα αναδιοργανώθηκε και διδάχθηκε για δεύτερη χρονιά κάνοντας κάποιες παρεμβάσεις στη διδακτική προσέγγιση των Barnes & Kölling (Xinogalos, Satratzemi & Dagdilelis, 2007): (1) Δημιουργία αντικειμένων και κλήση μεθόδων γράφοντας κώδικα (χρήση της main) από το 4 ο μάθημα αντί για τα τελευταία μαθήματα, (2) Χρήση των χαρακτηριστικών του BlueJ με μεγαλύτερη προσοχή και όχι καταχρηστικά, (3) Σχεδίαση διδακτικών καταστάσεων και εργασιών βάσει των ευρημάτων της αξιολόγησης της πρώτης εφαρμογής των μαθημάτων. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται κάποια αποτελέσματα από αυτή την αναθεωρημένη διδασκαλία του μαθήματος. 3. Περιγραφή της μελέτης Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην εργασία προέρχονται από μια εξέταση που συμμετείχε στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού των φοιτητών και η οποία έλαβε μέρος μετά τη διεξαγωγή των έξι πρώτων μαθημάτων: (1 ο ) Εισαγωγικές έννοιες: αντικείμενα, κλάσεις, μέθοδοι, το περιβάλλον BlueJ, (2 ο ) Ορισμός κλάσεων: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι, (3 ο ) Αλληλεπίδραση αντικειμένων: δημιουργία αντικειμένων

4 94 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής από αντικείμενα, πολλαπλοί κατασκευαστές, (4 ο ) Στατικές μέθοδοι: η μέθοδος main, εκτέλεση χωρίς το BlueJ, (5 ο & 6 ο ) Ομαδοποίηση αντικειμένων: συλλογές ευέλικτου μεγέθους (ArrayList) και συλλογές προκαθορισμένου μεγέθους (πίνακες). Στα πλαίσια της γραπτής εξέτασης που πραγματοποιήθηκε, δόθηκε στους φοιτητές ο σκελετός δύο κλάσεων: της κλάσης Candidate για την αναπαράσταση υποψηφίων για τα πτυχία αγγλικών Cambridge First Certificate και Certificate of Proficiency, και της κλάσης ExaminationBook, για την ομαδοποίηση των υποψηφίων για τα προαναφερθέντα πτυχία σε δύο διαφορετικές ομάδες. Τους ζητήθηκε να ορίσουν κατασκευαστές και μεθόδους για την υλοποίηση της συμπεριφοράς των αντικειμένων των κλάσεων, να δημιουργήσουν αντικείμενα και να καλέσουν τις μεθόδους τους. public class Candidate { private String name; private String title; private int money;... } public class ExaminationBook { private ArrayList FCE; private ArrayList PCE;... } Λόγω της περιορισμένης έκτασης της εργασίας, θα παρουσιάσουμε μόνο τα αποτελέσματα που σχετίζονται άμεσα με την έννοια του αντικειμένου, όπως πολλαπλοί κατασκευαστές, δημιουργία αντικειμένου, και προσπέλαση των πεδίων ενός αντικειμένου. 4. Τα αποτελέσματα της μελέτης 4.1 Πολλαπλοί κατασκευαστές Στα πλαίσια της γραπτής εξέτασης ζητήθηκε από τους φοιτητές να ορίσουν στην κλάση Candidate δύο κατασκευαστές, από τους οποίους: ο πρώτος θα δέχεται μέσω μιας παραμέτρου με όνομα name τιμή για το πεδίο name και θα αρχικοποιεί κατάλληλα τα άλλα πεδία, και ο δεύτερος θα δέχεται μέσω παραμέτρων τιμές για όλα τα πεδία. Βασικός στόχος του ερωτήματος αυτού ήταν η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο εμφανίζονται στη συγκεκριμένη διδασκαλία δυσκολίες και παρανοήσεις που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία σχετικά με τους κατασκευαστές: Η χρήση πολλαπλών κατασκευαστών προκαλεί σύγχυση στους φοιτητές (Carter & Fowler, 1998). Οι αρχάριοι προγραμματιστές συχνά δηλώνουν ένα κατασκευαστή ως μέθοδο (Ziring, 2001). Συχνά, οι αρχάριοι πραγματοποιούν υπολογισμούς στον κατασκευαστή μιας κλάσης (Topor, 2002). Συγχέονται μεταβλητές στιγμιοτύπου και τοπικές μεταβλητές (Truong, 2004) και επισκιάζεται μια μεταβλητή στιγμιοτύπου με τη δήλωση σε μια μέθοδο της κλάσης μιας τοπικής μεταβλητής που έχει το ίδιο όνομα (Ziring, 2001).

5 Διδακτικές Προσεγγίσεις για τον Προγραμματισμό 95 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν στη δήλωση των πολλαπλών κατασκευαστών και στον Πίνακα 2 τα λάθη των φοιτητών σε κάθε ένα από τους δύο κατασκευαστές. Σε όλους τους πίνακες τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων και των διαφόρων λαθών αναφέρονται στον αριθμό των φοιτητών που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση και όχι στο σύνολο των 64 φοιτητών που συμμετείχαν στην εξέταση. Πίνακας 1: Ορισμός πολλαπλών κατασκευαστών. Δεν ορίστηκε κανένας κατασκευαστής 11% Ορίστηκαν σωστά και οι δύο κατασκευαστές 32% Ορίστηκε σωστά ο ένας από τους δύο κατασκευαστές 30% Ορίστηκε (είτε σωστά είτε λανθασμένα) ο ένας μόνο από τους δύο 16% Δόθηκε λάθος όνομα στον ένα από τους δύο κατασκευαστές 7% Δόθηκε λάθος όνομα και στους δύο κατασκευαστές 2% Πίνακας 2: Λάθη στον ορισμό πολλαπλών κατασκευαστών. Κατασκευαστής με χρήση του με πέρασμα this παραμέτρων Δεν ορίστηκε 9% 2% Σωστός 35% 58% Λάθη Παράμετρος 21% - Διαφορετικό όνομα από αυτό που ζητήθηκε 19% - Λείπει η παράμετρος 2% Αρχικοποίηση πεδίων/χαρακτηριστικών 44% 33% - Ανάθεση των τιμών μη ορισμένων αναγνωριστικών 11% 7% - Ανάθεση μιας λανθασμένης σταθερής τιμής 18% - Αν και χρησιμοποιούνται παράμετροι στα πεδία ανατίθενται σταθερές τιμές 5% Οι σημαντικότερες δυσκολίες που αφορούν στον ορισμό των κατασκευαστών είναι: Αρκετοί φοιτητές δυσκολεύονται να ορίσουν δύο ή και περισσότερους κατασκευαστές στην ίδια κλάση και ορίζουν ένα μόνο κατασκευαστή ή δεν δίνουν το ίδιο όνομα στους κατασκευαστές όπως απαιτείται (Πίνακας 1). Η χρήση του this δυσκολεύει τους φοιτητές. Ωστόσο, στον 1 ο κατασκευαστή που απαιτούσε τη χρήση του, οι φοιτητές δεν επισκίασαν τη μεταβλητή στιγμιοτύπου/πεδίο (Truong, 2004; Ziring, 2001), αλλά επέλεξαν να δώσουν άλλο όνομα στην παράμετρο προκειμένου να αποφύγουν τη χρήση του this, ή

6 96 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής θεωρώντας ότι δεν μπορεί να δηλωθεί παράμετρος που έχει το ίδιο όνομα με ένα πεδίο (Πίνακας 2). Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και με την αρχικοποίηση των πεδίων ενός αντικειμένου σε ένα κατασκευαστή (Πίνακας 2). Τα πιο συχνά λάθη είναι η ανάθεση των τιμών μη ορισμένων αναγνωριστικών στη περίπτωση που ζητείται ένα πεδίο να ενημερώνεται μέσω παραμέτρου και η ανάθεση λανθασμένων σταθερών τιμών στα υπόλοιπα. 4.2 Προσπέλαση των πεδίων ενός αντικειμένου Για τη διερεύνηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές με την προσπέλαση των πεδίων ενός αντικειμένου, τους ζητήθηκε: α) να ορίσουν μεθόδους set που θα δέχονται μέσω παραμέτρου μία τιμή και θα ενημερώνουν το αντίστοιχο πεδίο, β) να ορίσουν μεθόδους get για την επιστροφή των τιμών των πεδίων, γ) να προσπελάσουν από άλλη κλάση ή από τη μέθοδο main τα private πεδία αντικειμένων της κλάσης Candidate για να κάνουν κάποιο έλεγχο της τιμής τους, να τη χρησιμοποιήσουν σε υπολογισμούς, να την εμφανίσουν ή να την μεταβάλουν. Σχετικές δυσκολίες που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία είναι οι εξής: Σε μία non-void μέθοδο, η οποία θα έπρεπε να επιστρέφει μια τιμή ενός συγκεκριμένου τύπου, λείπει η εντολή return (Hristova, 2003). Ένα άλλο σχετικό λάθος αφορά στη δήλωση λανθασμένου τύπου επιστρεφόμενης τιμής για μια non-void μέθοδο (Ziring, 2001). Σύγχυση μεταξύ της δήλωσης των παραμέτρων στον ορισμό μιας μεθόδου και του περάσματος παραμέτρων στην ενεργοποίησή της (Hristova, 2003). Κλήση μεθόδων με λάθος ορίσματα (arguments) (Hristova, 2003). Παράλειψη των παρενθέσεων μετά την κλήση μιας μεθόδου (Hristova, 2003). Χρήση ενός κενού μετά από την τελεία κατά την κλήση μιας συγκεκριμένης μεθόδου (Hristova, 2003). Κλήση μιας μη-στατικής μεθόδου από τη μέθοδο main απευθείας και χωρίς τη δημιουργία αντικειμένου και κλήσης μέσω αυτού (Ziring, 2001). Μια μέθοδος που επιστρέφει κάποια τιμή ενεργοποιείται ως κενή (void) μέθοδος ή ως εντολή, με αποτέλεσμα η τιμή που επιστρέφεται από τη μέθοδο να μην χρησιμοποιείται. Επίσης, συχνά υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ του τύπου της επιστρεφόμενης τιμής μιας μεθόδου και του τύπου της μεταβλητής στην οποία αποθηκεύεται η επιστρεφόμενη τιμή (Hristova, 2003). Τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις των φοιτητών παρουσιάζονται στους Πίνακες 3 και 4 και συνοψίζονται ως εξής: Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές με τις μεθόδους set και get αφορούν κατά κύριο λόγο στη δήλωση του επιστρεφόμενου τύπου, και σε μικρότερο βαθμό στη δήλωση των παραμέτρων και στη χρήση της εντολής return (Πίνακας 3).

7 Διδακτικές Προσεγγίσεις για τον Προγραμματισμό 97 Βέβαια, οι δυσκολίες αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν ως τυπικές, αφού εμφανίζονται ανεξάρτητα από το παράδειγμα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται. Πίνακας 3: Ορισμός μεθόδων set και get Μέθοδοι set Μέθοδοι get Δεν ορίστηκαν 19% 16% Σωστός ορισμός 56% 72% Λάθη Επιστρεφόμενος τύπος 17% 19% - χρησιμοποιήθηκε ο τύπος της παραμέτρου 12% - παραλείπεται 4% 2% - int σε όλες τις περιπτώσεις 2% 9% - void 6% Παράμετρος 8% - λείπει ο τύπος 4% - λείπει η παράμετρος 2% - χρησιμοποιείται παράμετρος χωρίς λόγο 4% - χρησιμοποιείται το ίδιο όνομα με τη μέθοδο 2% Εντολή ανάθεσης 33% - Χρησιμοποιείται μια εντολή του τύπου: 12% <πεδίο>.settitle(title1 ή <πεδίο>) Εντολή return 9% - επιστρέφονται λάθος τιμές 6% - λείπει 2% - name.get(); Money.get(); 2% Πίνακας 4: Προσπέλαση private πεδίων από άλλη κλάση και τη μέθοδο main Προσπέλαση από άλλη κλάση main Απευθείας προσπέλαση του πεδίου χωρίς την ύπαρξη 41% - 47% 42% στιγμιοτύπου: πεδίο Απευθείας προσπέλαση του πεδίου <αντικείμενο>.πεδίο 5% - 3% Προσπέλαση του ίδιου του στιγμιοτύπου αντί του πεδίου του 16% - 0% Λείπουν τα ορίσματα σε μεθόδους set 21% Οι μέθοδοι καλούνται για τις κλάσεις και όχι για τα 6% αντικείμενα (σύγχυση αντικειμένου-κλάσης) Χρήση του ονόματος του πεδίου που πρόκειται να ενημερωθεί ως όρισμα σε μεθόδους set 6%

8 98 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής Ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών προσπελάζει απευθείας τα private πεδία ενός αντικειμένου από μια εξωτερική κλάση ή τη main, χωρίς στιγμιότυπο (Πίνακας 4). Η συμπεριφορά αυτή ενδεχομένως αποτελεί γενίκευση του γεγονότος ότι οι φοιτητές προσπελάζουν απευθείας τα πεδία που ορίζονται σε μια κλάση κατά την ανάπτυξη των μεθόδων της και δυσκολίας κατανόησης του γεγονότος ότι μπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα αντικείμενα της ίδιας κλάσης και δεν αρκεί να αναφέρουμε μόνο το όνομα του πεδίου που θέλουμε να προσπελάσουμε. 4.3 Δημιουργία αντικειμένων Εκτός από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές με τον ορισμό (πολλαπλών) κατασκευαστών, δυσκολίες καταγράφονται και κατά την κλήση τους για τη δημιουργία αντικειμένων. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης ζητήθηκε από τους φοιτητές να δημιουργήσουν αντικείμενα χρησιμοποιώντας και τους δύο κατασκευαστές, προκειμένου να διερευνηθεί ποιες από τις καταγεγραμμένες δυσκολίες εμφανίζονται στη συγκεκριμένη διδασκαλία: Η χρήση των κατασκευαστών είναι προαιρετική, αφού ο μόνος λόγος χρήσης τους είναι η αρχικοποίηση των μεταβλητών του αντικειμένου (Fleury, 2000). Η δημιουργία ενός αντικειμένου μπορεί να επιτευχθεί και με μια μέθοδο, έστω set_values, που δίνει αρχικές τιμές στις μεταβλητές του νέου αντικειμένου. Στην κλήση του κατασκευαστή χρησιμοποιούνται ως ορίσματα μη ορισμένες μεταβλητές (Topor, 2002). Στον Πίνακα 5 καταγράφονται τα λάθη των φοιτητών που αφορούν στην κλήση των 2 κατασκευαστών της κλάσης Candidate για τη δημιουργία 2 αντικειμένων. Πίνακας 5: Δημιουργία αντικειμένων. Δεν απάντησε 48% Σωστή απάντηση 61% Σύγχυση του ορισμού με την κλήση του κατασκευαστή: new 9% Candidate(String name, String title, int money) Στην κλήση του κατασκευαστή χρησιμοποιούνται ως ορίσματα τα πεδία 6% Λείπουν τα ορίσματα στην κλήση του κατασκευαστή 15% Δεν χρησιμοποιείται το new 6% Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, ορισμένοι φοιτητές παραλείπουν όλα ή κάποια από τα ορίσματα κατά την κλήση ενός κατασκευαστή και συγχέουν τη δήλωση των παραμέτρων στον ορισμό του και του περάσματος παραμέτρων στην ενεργοποίησή του. Βέβαια, η δυσκολία δεν αφορά ειδικά στους κατασκευαστές, αλλά γενικότερα στην κλήση μεθόδων (Hristova, 2003).

9 Διδακτικές Προσεγγίσεις για τον Προγραμματισμό Συμπεράσματα Η βασικότερη έννοια του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού είναι η έννοια του αντικειμένου, η οποία δεν γίνεται εύκολα κατανοητή από τους σπουδαστές. Πολλές από τις δυσκολίες που σχετίζονται με την έννοια αυτή μπορούν να αντιμετωπιστούν σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιώντας το περιβάλλον BlueJ. Στη διδασκαλία που περιγράψαμε το περιβάλλον BlueJ χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα στα τρία πρώτα μαθήματα για την εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια του αντικειμένου μέσω ειδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων. Η χρήση των δυνατοτήτων του περιβάλλοντος BlueJ δεν επεκτάθηκε σε όλα τα μαθήματα, ή τουλάχιστον δεν αποτέλεσε το μοναδικό μέσο ελέγχου των προγραμμάτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές, μιας και η αξιολόγηση της πρώτης διδασκαλίας έδειξε ότι η παρατεταμένη χρήση των τεχνικών οπτικοποίησης και άμεσης διαχείρισης του περιβάλλοντος BlueJ δημιουργεί προβλήματα όταν οι φοιτητές καλούνται να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα γράφοντας κώδικα. Στο τέταρτο μάθημα παρουσιάστηκε η στατική μέθοδος main και το περιβάλλον JCreator και οι φοιτητές ξεκίνησαν να δημιουργούν αντικείμενα και να καλούν μεθόδους γράφοντας κώδικα. Στα επόμενα μαθήματα, οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα επιλογής του περιβάλλοντος που επιθυμούσαν για την επίλυση των ασκήσεων. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και των εργαστηριακών δραστηριοτήτων οι φοιτητές φάνηκε να κατανοούν τις σχετικές έννοιες. Ωστόσο, η γραπτή εξέταση έδειξε ότι η υλοποίηση τους δεν είναι το ίδιο εύκολη. Για την αντιμετώπιση των δυσκολιών απαιτείται σχεδίαση επιπρόσθετων δραστηριοτήτων. Για την κατανόηση του αποτελέσματος που θα έχει ένας κατασκευαστής ο οποίος αναθέτει λανθασμένες αρχικές τιμές σε κάποια πεδία μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί ο ενσωματωμένος αποσφαλματωτής για τη βηματική εκτέλεση του κατασκευαστή με ταυτόχρονη παρακολούθηση των αλλαγών των τιμών των πεδίων. Κατά την εκτέλεση των μεθόδων ενός αντικειμένου πρέπει πάντα να είναι ορατό το παράθυρο επιθεώρησης της κατάστασής του, ενώ σε περιπτώσεις όπου δεν γίνεται κατανοητό πως αλλάζει η κατάσταση ενός αντικειμένου με την εκτέλεση των μεθόδων θα πρέπει αυτές να εκτελούνται βηματικά. Χρήσιμο είναι επίσης να παρουσιάζονται παραδείγματα λανθασμένου κώδικα και να εντοπίζονται και να αναλύονται τα λάθη τους. Πολλές φορές οι φοιτητές υιοθετούν δικούς τους κανόνες και παρανοήσεις οι οποίες είναι απαραίτητο να καταπολεμηθούν πριν να εδραιωθούν. Η υπάρχουσα γνώση για τις παρανοήσεις και τις δυσκολίες μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τον διδάσκοντα στη σχεδίαση μιας πιο αποτελεσματικής διδασκαλίας. Τέλος, σκοπεύουμε να τροποποιήσουμε/εμπλουτίσουμε τις ατομικές εργασίες που ανατίθενται στους φοιτητές, έτσι ώστε να εφαρμόσουν κατά την εκπόνησή τους τη στρατηγική «πρώτα-το-μοντέλο» που εφαρμόζεται κατά τη διδασκαλία (ενότητα 2), αλλά συνήθως αγνοείται κατά την εκπόνηση εργασιών μιας και θωρείται χρονοβόρα στρατηγική. Για να επιτευχθεί αυτό θα ζητηθεί από τους φοιτητές, στα πλαίσια των

10 100 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής εργασιών που υποβάλουν: να απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν στην περιγραφή σημείων-κλειδιών του μοντέλου και στις μεταξύ τους συσχετίσεις, να περιγράφουν το μοντέλο με απλοποιημένα διαγράμματα UML, να προσδιορίζουν τις τεχνικές που θα εφαρμόσουν (π.χ. αλληλεπίδραση αντικειμένων, κληρονομικότητα) και τέλος να υλοποιούν το μοντέλο. Βιβλιογραφία Barnes, D. & Kölling, M., Objects First with Java: A practical introduction using BlueJ, Prentice Hall, Bennedsen, J. & Caspersen, M. (2004), Programming in Context A Model-First Approach to CS1, Proceedings of SIGCSE 04, Carter, J. & Fowler, A. (1998), Object Oriented Students?, SIGCSE Bulletin, Vol. 28, No. 3, 271. Fleury, A. E. (2000), Programming in Java: student-constructed rules, ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 32, Issue 1, Georgantaki, S. & Retalis, S. (2007), A Learning Research Informed Design and Evaluation of a Web-enhanced Object Oriented Programming Seminar, Journal of Information Systems Education, Vol. 18, Number 2, Hristova, M., Misra, A., Rutter, M. & Mercuri, R. (2003). Identifying and Correcting Java Programming Errors for Introductory Computer Science Students. ACM SIGCSE Bulletin, 35 (1), Kölling, M. & Rosenberg, J., (2001). Guidelines for Teaching Object Orientation with Java. ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 33 Issue 3, 2001, Kölling, M., Quig, B., Patterson, A., & Rosenberg, J. (2003). The BlueJ system and its pedagogy. Journal of Computer Science Education,13(4), Topor, R. W. (2002), CIT1104 Programming II: Common (Java) programming errors, (Accessed June 2005). Truong, N., Roe, P. & Bancroft, P. (2004), Static Analysis of Students Java Programs, Proceedings of the 6th Australian Computing Education Conference, Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. (2006), Studying Students Difficulties in an OOP Course Based on BlueJ, 9th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, 4-6 October 2006, Lima, Peru, Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. (2007), Re-designing an OOP course based on BlueJ, Proceedings of the 7 th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, July 2007, Niigata, Japan, Ziring, N. (2001). Novice Java Programmers' Favorite Mistakes Page, com/ziring/java-npm.html#item9 (Accessed May 2005).

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 783 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ξυνόγαλος Στέλιος Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας stelios@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις.

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις. 1 Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Χειµώνας 2005 ιάλεξη 5η Ιστοσελίδα του µαθήµατος 2 http://skyblue.csd.auth.gr/~dimitris/courses/cpp_fall05.htm Θα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 10.1 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί οι μαθητές να χρησιμοποιούν υποπρογράμματα για τη δημιουργία συνθέτων προγραμμάτων. 194

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίνοντας και Αξιολογώντας τα Εκπαιδευτικά Εργαλεία και Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα για τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό

Συγκρίνοντας και Αξιολογώντας τα Εκπαιδευτικά Εργαλεία και Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα για τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό Συγκρίνοντας και Αξιολογώντας τα Εκπαιδευτικά Εργαλεία και Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα για τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό Σ. Γεωργαντάκη 1, Σ. Ρετάλης 1, Ι. Ψαρομήλιγκος 2, X. Κυτάγιας 2 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 (10/7/2015) ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α 1. (3.5 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη

Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη Κ. Γλέζου & Μ. Γρηγοριάδου Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών {kglezou, gregor}@di.uoa.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

"Το λογισμικόgreenfoot ως εκπαιδευτικό εργαλείο"

Το λογισμικόgreenfoot ως εκπαιδευτικό εργαλείο "Το λογισμικόgreenfoot ως εκπαιδευτικό εργαλείο" Κωνσταντίνος Δελησταύρου Ευγενία Παπαδοπούλου ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης Ημερίδα Καλές Πρακτικές στη διδασκαλία της Πληροφορικής Κιλκίς 26/6/2014 Τι είναι το Greenfoot

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική του Προγραμματισμού

Διδακτική του Προγραμματισμού Διδακτική του Προγραμματισμού Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Φεβρουάριος 2010 Γενικοί στόχοι μαθήματος Δημιουργία μαθησιακής κοινότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2010 Προηγούμενη διάλεξη Μαθησιακές δυσκολίες Σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram Διάγραμμα Κλάσεων Class Diagram Γενικά Ορίζει τις κλάσεις αντικειμένων σε ένα σύστημα, τις μεθόδους και τις συναρτήσεις τους, και τις συσχετίσεις μεταξύ των κλάσεων. Περιγράφουν την δομή και συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ233 Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA

ΕΠΛ233 Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA 2 «Μονάδα Μετάφρασης» 2 «Μονάδα Μετάφρασης» Όταν δημιουργείται ένα αρχείο πηγαίου κώδικα στην Java, το αρχείο καλείται µονάδα µετάφρασης (compilation unit)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις σε Εισαγωγικά Μαθήματα Προγραμματισμού: Προτάσεις Διδασκαλίας

Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις σε Εισαγωγικά Μαθήματα Προγραμματισμού: Προτάσεις Διδασκαλίας Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις σε Εισαγωγικά Μαθήματα Προγραμματισμού: Προτάσεις Διδασκαλίας Μ. Γρηγοριάδου (1), Α. Γόγουλου (2), Ε. Γουλή (3) (1) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, gregor@di.uoa.gr (2) Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 27 Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ /ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δ.5.1 Πιλοτική Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 5. Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική Ενότητα: Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς Θέμα: Διαγράμματα αλληλεπίδρασης και καταστάσεων

Φροντιστήριο 5. Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική Ενότητα: Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς Θέμα: Διαγράμματα αλληλεπίδρασης και καταστάσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006 ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Φροντιστήριο 5 Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Β. Σουβατζόγλου Πειραματικό Γυμνάσιο Τρίπολης basou@sch.gr Περίληψη Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Εισαγωγή στη C - Αλγόριθμοι Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΜΕ ΤΟ HARVARD REFERENCING

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 1 ο Εξάμηνο Σπουδών Χειμερινό Εξάμηνο 2012/13 Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκων: Χαρμανδάρης Ευάγγελος, email: vagelis@tem.uoc.gr, Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Γρ. Δαβράζος 1, Β. Γαλάνης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Mία Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδακτική Προσέγγιση για τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό

Mία Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδακτική Προσέγγιση για τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διδακτορική Διατριβή Mία Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδακτική Προσέγγιση για τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κυματομηχανική Κωδικός CE0 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πυθαγόρας. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος Αναλυτικές Οδηγίες

Πρόγραμμα Πυθαγόρας. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος Αναλυτικές Οδηγίες Πρόγραμμα Πυθαγόρας Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος Αναλυτικές Οδηγίες ΠΕ2. Ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος Δράση 2. Οργάνωση διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής - Εβδομάδα 1

Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής - Εβδομάδα 1 Στόχοι Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής (Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός) Αντώνιος Συμβώνης www.math.ntua.gr/~symvonis Καλή γνώση βασικών αρχών προγραμματισμού Καλή γνώση βασικών αρχών αντικειμενοστρεφή

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή μιας Δραστηριότητας Μελέτης Περίπτωσης στη Διδακτική της Πληροφορικής στην Τάξη και από Απόσταση μέσω Διαδικτύου

Η Εφαρμογή μιας Δραστηριότητας Μελέτης Περίπτωσης στη Διδακτική της Πληροφορικής στην Τάξη και από Απόσταση μέσω Διαδικτύου 51. 49 p 357_364 8/29/08 12:37 AM Page 357 Η Εφαρμογή μιας Δραστηριότητας Μελέτης Περίπτωσης στη Διδακτική της Πληροφορικής στην Τάξη και από Απόσταση μέσω Διαδικτύου Μαρία Μ πούμπουκα, Ηλίας Βεργίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Περιγραφή Μαθήματος Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αντικείμενο Μαθήματος Η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" Descriptive Statistics % Σαφήνεια στόχων 78,2 Κάλυψη Ύλης 81,1 Οργάνωση διδασκαλίας 84,0 Εκπαιδευτικό Υλικό 81,7 Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5. Ημέρα Διάλεξη Εργαστήριο Φροντιστήριο Δευτέρα, Πέμπτη 9:00 10:30, ΘΕΕ01, 202

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5. Ημέρα Διάλεξη Εργαστήριο Φροντιστήριο Δευτέρα, Πέμπτη 9:00 10:30, ΘΕΕ01, 202 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5 Διδάσκων Δρ. Γιάννος Σαζεϊδης (email: yanos@cs.ucy.ac.cy) τηλ: 22892704 Υπεύθυνος Δρ. Παύλος Αντωνίου (email: paul.antoniou@cs.ucy.ac.cy)

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης

Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης Α. Στούμπου 1, Ν. Δέτσικας 2, Δ. Αλιμήσης 3 1 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Πάτρα, amalia.stoumpou@gmail.com 2

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Θέμα: Διδασκαλία των βασικών εννοιών του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού με τη χρήση της γλώσσας Java και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος BlueJ 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα (Objects) στην Java. Αντικείμενα στη Java. Δημιουργία Αντικειμένων. Δηλώσεις Μεταβλητών (2) Ο τελεστής new (1)

Αντικείμενα (Objects) στην Java. Αντικείμενα στη Java. Δημιουργία Αντικειμένων. Δηλώσεις Μεταβλητών (2) Ο τελεστής new (1) Αντικείμενα (Objects) στην Java Αντικείμενα στη Java Παύλος Εφραιμίδης Ένα πρόγραμμα Java κατά την εκτέλεσή του δημιουργεί αντικείμενα τα αντικείμενα αλληλεπιδρούν, στέλνοντας μηνύματα το ένα στο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης με μαθητές Γυμνασίου

Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης με μαθητές Γυμνασίου 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Εισαγωγή. Λέξεις κλειδιά: Scratch, μαθησιακές δραστηριότητες, αντιλήψεις εκπαιδευτικών

Περίληψη. Εισαγωγή. Λέξεις κλειδιά: Scratch, μαθησιακές δραστηριότητες, αντιλήψεις εκπαιδευτικών Μαθησιακές δραστηριότητες στο περιβάλλον Scratch: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Mαρία Κορδάκη 1, Παναγιώτης Ψώμος 2 m.kordaki@aegean.gr, panagiotis.psomos@aegean.gr 1 Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Διδάσκοντες: Θ.Ανδρόνικος - Μ.Στεφανιδάκης Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες)

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 13-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 5: Οξύμετρο (OxyPro Project) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα