καθιερώνεται ο ορισμός του

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "καθιερώνεται ο ορισμός του"

Transcript

1 Λ.Λαμπριανίδη 40 - Τηλ.: , Ιουλιοσ-αυγουστοσ ετοσ 16 ο δημοσιεύτηκε στο φεκ ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών για τα κόκκινα δάνεια καθιερώνεται ο ορισμός του ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΥ δανειολήπτη Ο διαχωρισμός ενός δανειολήπτη σε συνεργάσιμου ή μη και τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα που έχουν μπει προκειμένου κάποιος να το αποδείξει, ώστε οι τράπεζες να του προτείνουν λύσεις για τη ρύθμιση των δανείων του, αποτελεί μία από τις βασικές αρχές, αν όχι τη βασικότερη, του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών, που ενέκρινε η Τράπεζα της Ελλάδος και τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου Όπως προβλέπεται από τον κώδικα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, οι δανειολήπτες θα πρέπει εντός 15 εργάσιμων ημερών να παράσχουν στην τράπεζα πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών που θα τους ζητηθούν ώστε να χαρακτηριστούν συνεργάσιμοι προκειμένου εκείνη με τη σειρά της να προτείνει μία ή περισσότερες εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των δανείων τους. Σελ...10,11 Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 27 Αυγούστου στο ΦΕΚ (Αριθμ. 2229) ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών για τα κόκκινα δάνεια το τελικό κείμενο του οποίου εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Αναφορικά με την κρίση η οποία δημιουργήθηκε λόγω του εμπάργκο της Ρωσίας για την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων Σελ...3 Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες Σελ...5 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΕΞΗΠΗΡΕΤΟΥ- ΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Σελ...12

2 2 Στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανο Γεωργιάδη ανατέθηκε η εκπροσώπηση του Ελληνορωσικού Επιμελητηρίου για την περιοχή της Δράμας Ιδιαίτερα θετικές είναι οι εξελίξεις που αφορούν στη συνεργασία του Επιμελητηρίου Δράμας με το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο Αζήλα 8 Ινπιίνπ 2014 Αμηόηηκε θύξηε Γεωξγηάδε, Αγαπεηέ θίιε Σηέθαλε, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή, ζα ήζεια λα ζνπ αλαθνηλώζω, όηη κεηά από ζρεηηθή εηζήγεζή κνπ, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Διιελνξωζηθνύ Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ, θαηά ηελ πξώηε ηνπ ζπλεδξία, απνθάζηζε λα ζνπ αλαζέζεη ηελ εθπξνζώπεζε ηνπ γηα ηελ Ήδη, έχουν μπει τα θεμέλια για την ανάπτυξη των Ελληνορωσικών οικονομικών και Εμπορικών σχέσεων καθώς σύντομα θα υπογραφεί Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού OPORA OF RUSSIA και του Επιμελητηρίου Δράμας. Σε συνέχεια των εξελίξεων αυτών ο Πρόεδρος του Ελληνορωσικού Επιμελητηρίου κ. Χρήστος Δήμας με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανο Γεωργιάδη, τον ενημερώνει ότι τον αναθέτει την εκπροσώπηση του Ελληνορωσικού Επιμελητηρίου για την περιοχή της Δράμας. πεξηνρή ηεο Γξάκαο. Με ηελ επθαηξία απηή, ζα ήζεια λα ζε επραξηζηήζω γηα ηελ κέρξη ζήκεξα ζπλεξγαζία καο θαη ηελ ππνζηήξημή ζνπ ζην Διιελνξωζηθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην θαη πξνζδνθώ από ηε λέα ζνπ ζέζε αθόκα πην ζηελή ζπλεξγαζία γηα ηελ επηηπρία ηωλ ζηόρωλ ηνπ Διιελνξωζηθνύ Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ. Δπίζεο, ζα ήζεια λα ζε ελεκεξώζω πωο ην Δπηκειεηήξην απνθάζηζε λα ζπκκεηέρεηο ζηελ Δπηηξνπή πνπ δεκηνύξγεζε γηα ηε Β. Διιάδα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ κέρξη ζηηγκήο ν Πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Έβξνπ, ν Πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Καζηνξηάο θαη κε επηθεθαιή ζπληνληζηή ηνλ θ. Ιωάλλε Κνϊκηδόγινπ, δηθεγόξνο. Σην επόκελν δηάζηεκα ην Δπηκειεηήξην ζα απνζηείιεη γηα ππνγξαθή έλα Μλεκόλην Σπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ εθπξνζώπνπ θαη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα ηελ επηζθξάγηζε ηεο ζπλεξγαζίαο. Δύρνκαη θάζε επηηπρία ζην έξγν ζνπ θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία γηα ηνλ θνηλό καο ζθνπό. Mε θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο θαη εθηίκεζε, Χξήζηνο Γήκαο Πξόεδξνο Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Δράμας Ιδιοκτησία Εκδότης Συντακτική Επιτροπή ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ DRAMA CHAMBER Επιμελητήριο Δράμας Λ.Λαμπριανίδη 40, Δράμα Τηλ.: , FAX: Στέφανος Γεωργιάδης Πρόεδρος του Επιμελητηρίου (Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο) Χρήστος Γκαγκάνης - Α Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Ρεπάκης - Μέλος Δ.Σ. Μηνάς Βλαχόπουλος - Μέλος Δ.Σ. Μαρία Βραδέλη - Μέλος Δ.Σ. Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης - Διευθυντής Επιμελητηρίου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στέφανος Γεωργιάδης (Πρόεδρος) Χρήστος Γκαγκάνης (Α Αντιπρόεδρος) Ευστάθιος Τομπουλίδης (Β Αντιπρόεδρος) Γαβριήλ Καμπουρίδης (Οικον. Επόπτης) Ζήσης Ποιμενίδης (Γ. Γραμματέας) ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA Ευστάθιος Τομπουλίδης (Πρόεδρος) TMHMA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γαβριήλ Καμπουρίδης Αθανάσιος Ρεπάκης Γεώργιος Χατζησαρόγλου Χρυσούλα Ζαμανοπούλου Κοσμάς Ευθυμιάδης (Πρόεδρος) Μαρία Βραδέλη ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ TMHMA Ζήσης Ποιμενίδης Ιωάννης Ελματζόγλου (Πρόεδρος) Γρηγόρης Αργυρίου Παντελής Πουτούρης Αντώνιος Στάικος Όθων Μουρμούρης Μιχαήλ Δρογούτης ΕΜΠΟΡΙΚΟ TMHMA Χρήστος Γκαγκάνης Μηνάς Βλαχόπουλος (Πρόεδρος) Ιωάννης Κεσκίνογλου Βασίλης Πολυτάρχης Μιχαήλ Σαββαΐδης Ιωάννης Σκορδάς

3 3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Αναφορικά με την κρίση η οποία δημιουργήθηκε λόγω του εμπάργκο της Ρωσίας για την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων Αναφορικά με την κρίση η οποία δημιουργήθηκε λόγω του εμπάργκο της Ρωσίας για την εισαγωγή αγροτικών και άλλων προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο θέλει να σημειώσει τα εξής: 1. Από την εξέλιξη των γεγονότων (εμπάργκο) επλήγησαν Έλληνες παραγωγοί (όπως και παραγωγοί άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αλλά και Ρωσικές επιχειρήσεις εισαγωγής αγροτικών προϊόντων όπως και οι Ρώσοι καταναλωτές. 2. Λόγω της ανωτέρας βίας των γεγονότων η αποζημίωση των Ελλήνων παραγωγών που επλήγησαν (όπως και άλλων εταιρειών που συνδέονται μαζί τους π.χ. αυτοκινητιστές) θεωρείται επιβεβλημένη είτε μέσω κοινοτικών ή ακόμη και εθνικών πόρων ενώ θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι αποζημιώσεις αυτές να καταβληθούν έγκαιρα στους δικαιούχους. Ομοίως θεωρείται επιβεβλημένη η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την διοχέτευση κατά το δυνατόν της αδιάθετης παραγωγής, που αφορά κυρίως νωπά προϊόντα, όπως και η άμεση κατάρτιση ενός Ευρωπαϊκού και Εθνικού στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης της εμπορικής κρίσης. Αυτό το στρατηγικό σχέδιο έχει ιδιαίτερη σημασία διότι η Ρωσία έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες με στόχο τον ανεφοδιασμό της χώρας με προϊόντα (κυρίως αγροτικά) τα οποία μέχρι χθες προέρχονταν από Ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν, μπορεί να σημαίνει τον μελλοντικό αποκλεισμό των Ελληνικών προϊόντων από τη Ρωσική αγορά παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. 3. Η ελληνορωσική συνεργασία στον εμπορικό τομέα τα τελευταία χρόνια γνώρισε σταθερή ανάπτυξη και θετική εξέλιξη ως προς τον όγκο των εξαγωγών προς τη Ρωσία, αλλά και προς την διεύρυνση του φάσματος των προϊόντων κυρίως της αγροτικής οικονομίας. Η Ρωσία πάντα σε φιλικό και εποικοδομητικό πνεύμα εξέταζε τα θέματα που ανέκυπταν στο ελληνορωσικό εμπόριο προς εξάλειψη των οποιονδήποτε εμποδίων του, όπως για παράδειγμα η πρόσφατη περίπτωση της άρσης απαγόρευσης για την εισαγωγή στη Ρωσία από την Ελλάδα ενός καταλόγου αγροτικών προϊόντων τον περασμένο Φεβρουάριο. 4. Η αρχόμενη οικονομική κρίση στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας, απόρροια της πολιτικής κρίσης στην Ουκρανία είναι προφανές, ότι θα πλήξει και τα δυο μέρη, αφού χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Αυστρία και άλλες, είναι ισχυρά συνδεδεμένες με την αγορά της Ρωσίας. 5. Ιδιαίτερα, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η Ευρωζώνη ( ο πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης), που μόλις τώρα αρχίζει να συνέρχεται από την βαθιά κρίση χρέους των χωρών του Νότου, δεν έχει την πολυτέλεια να υποστεί ένα νέο κλυδωνισμό, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η σημερινή κρίση παραγάγει και ενεργειακή κρίση, αφού μεγάλο μέρος της Ευρώπης τροφοδοτείται με Ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο. 6. Η Ρωσία υπήρξε πάντοτε μέρος του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι τόσο ιστορικά όσο και οικονομικά και πολιτιστικά, πράγμα που διευκολύνει την συνεννόηση για την έξοδο από την κρίση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, πολύ περισσότερο μάλιστα σήμερα που η υφήλιος υποφέρει από πολλές και χρόνιες εστίες ανάφλεξης. 7. Η διοίκηση του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ανησυχία και προβληματισμό τις εξελίξεις. Πέραν των άμεσων αρνητικών επιπτώσεων στις εξαγωγές και στον τουρισμό, αν υπάρξει περαιτέρω ένταση και παραταθεί χρονικά η κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις συνολικά στην ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι αναγκαία λοιπόν η συνεννόηση με αμοιβαίες υποχωρήσεις. 8. Ελλάδα και Ρωσία είναι ιδιαίτερα στενά συνδεδεμένες με δεσμούς φιλίας και συνεργασίας και ως εκ τούτου η Ελλάδα θα πρέπει να ασκήσει πολιτική γεφύρωσης μαζί με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για την αποκλιμάκωση της κρίσης σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. 9. Το ΕΡΕΕ είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης ενός πολυσχιδούς επιχειρηματικού σχεδίου που θα στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνορωσικής εμπορικής συνεργασίας με κύριο βάρος στους τομείς εξαγωγών, τουρισμού και real estate. Είναι προφανές, ότι η υλοποίηση αυτού του σχεδίου από πλευράς χρονοδιαγράμματος θα εξαρτηθεί από τις πρόσφατες εξελίξεις. 10. Σε κάθε περίπτωση το ΕΡΕΕ θα αναλάβει στο επόμενο χρονικό διάστημα μια σειρά πρωτοβουλιών για την αναζωογόνηση της ελληνορωσικής συνεργασίας όχι μόνο στον τομέα των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων (παραμένουν ωστόσο εκτός απαγόρευσης προϊόντα όπως ελαιόλαδο, κρασί και άλλα) και τονίζει ταυτόχρονα τις ιδιαίτερες ευκαιρίες που παρουσιάζονται στους άλλους τομείς της συνεργασίας όπως εξαγωγές δομικών υλικών, τεχνολογικού εξοπλισμού, κατασκευαστικός κλάδος, ανάπτυξη ακινήτων και επενδύσεις στον τουριστικό τομέα, υποδομές κ.α. Με τις πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουμε, παρά τα πρόσκαιρα προβλήματα, να διατηρήσουμε αμείωτο το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των υψηλών προοπτικών της ελληνορωσικής επιχειρηματικής συνεργασίας και να ατενίσουμε το μέλλον, το οποίο είναι πολλά υποσχόμενο. Τέλος να ση σημειωθεί ότι εκπρόσωπος του Ελληνορωσικού Επιμελητηρίου για την περιοχή της Δράμας είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης

4 4 Πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Δράμας η 4 η συνάντηση των εταίρων του έργου STATUS Πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Ιουλίου 2014 στη Δράμα και την Καβάλα η 4 η συνάντηση των εταίρων του έργου STATUS «Strategic territorial agendas for small and middle-sized cities», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος South East Europe (Νοτιοανατολική Ευρώπη) στο οποίο ο Δήμος Καβάλας είναι επικεφαλής εταίρος. Κύριοι στόχοι του έργου είναι: Η εξοικείωση των Δήμων με τις σύγχρονες προσεγγίσεις στρατηγικού πολεοδομικού σχεδιασμού. Η εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ Δήμων, πιθανών επενδυτών και του τριτογενούς τομέα μιας πόλης. Η δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Η εκκίνηση και οργάνωση συμμετοχικής διαδικασίας σε τοπικό επίπεδο δημιουργώντας αστικά κέντρα. Η αποσαφήνιση των βημάτων και του περιεχομένου του πολεοδομικού σχεδιασμού για κάθε πόλη εταίρο και η σύνθεση μιας πολεοδομικής Agenda. Εταίροι του προγράμματος είναι: Δήμος Καβάλας, Ελλάδα, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ Η Alba lulia Αναπτυξιακός Οργανισμός - Ρουμανία Baia Mare Οργανισμός αστικού σχεδιασμού Ρουμανία Ιδρυμα Graphitech- Ιταλία Ινστιτούτο Τεχνολογίας ALANOVA - Αυστρία Ινστιτούτο Αστικού Σχεδιασμού Σλοβενία Επαρχία Foggia Ιταλία Δήμος Schwechat Αυστρία Περιφέρεια Abruzzo- Ιταλία Επιμελητήριο Δράμας Δήμος Satu Mare Ρουμανία Δήμος Herceg Novi Μαυρόβούνιο Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Temerin - Σερβία Πολεοδομικό Μητρώο - Ρουμανία Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ιταλία Διεθνής Εταιρεία Πολεοδόμων αστικής και περιφερειακής Ανάπτυξης Ολλανδία Εθνικό Ινστιτούτο Εθνικής Ανάπτυξης Ιταλία Διεθνής Ομοσπονδία για στέγαση και Σχεδιασμό Ουκρανία Κρατικό Επιστημονικό και Τεχνικό Κέντρο για προβλήματα περιβαλλοντικής ασφάλειας και αειφορίας - Ουκρανία Βασιλικό Ινστιτούτο Τοπογραφίας -Βέλγιο Ινστιτούτο Παγκοσμίων Αστικών Δεικτών Καναδάς

5 5 Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες - Επιχορήγηση 15 ευρω την ημέρα για πρόσληψη ανέργων κάτω των 25 ετών - 18 ευρώ την ημέρα για πρόσληψη ανέργων άνω των 25 ετων - 4 μήνες η συνολική διάρκεια του προγράμματος Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www. oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http:// ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕ- ΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα μέλη τους ως εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www. oaed.gr. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που: Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος. Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. Έχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕ- ΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ). Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης). Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης). Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες. Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σημειώνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.

6 6 Συνάντηση των εκπροσώπων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και της διοίκησης της ΠΟΣΠΗΕΦ με τον υφυπουργό ΠΕΚΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ Η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα μέλη του και γενικότερα τους παραγωγούς ενέργειας ότι την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας των εκπροσώπων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και της διοίκησης της ΠΟΣΠΗΕΦ με τον υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου κατόπιν αιτήματος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Στην σύσκεψη εκ μέρους της ΚΕΕΕ συμμετείχαν ο Α Αντιπρόεδρος ΚΕΕΕ και πρόεδρος Επιμελητηρίου Πέλλας κ. Ιορδάνης Τσώτσος και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης. Εκ μέρους της ΠΟΣΠΗΕΦ συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Παναγής Γιάννης ο Αντιπρόεδρος κ. Τόκας Αστέριος και ο Οργ. Γραμματέας κ. Νίκας Αρης Στην συνάντηση εκφράσθηκε για ακόμη μια φορά η αντίθεση στο νόμο 4254 καθώς επίσης μεταφέρθηκε στον υφυπουργό και η αγανάκτηση χιλιάδων παραγωγών ενέργειας οι οποίοι προσφεύγουν σε δικαστικό αγώνα για την καταστρατήγηση των συμβάσεων. Ζητήθηκε όμως μέχρι να προκύψουν τα οποιαδήποτε δικαστικά αποτελέσματα, να ληφθούν άμεσα κάποια μέτρα τα οποία θα διορθώσουν τις προβληματικές καταστάσεις που έχουν προκύψει σε σχέση με την φορολογία, τους συμψηφισμούς, τα δάνεια στις τράπεζες, τις πληρωμές αλλά και γραφειοκρατικά ζητήματα που προκαλούν καθυστερήσεις από την λειτουργία του ΛΑΓΗΕ. Τα κυριότερα σημεία που τέθηκαν ήταν τα εξής: 1. Να επανεξεταστούν οι περικοπές σε κάποιες περιπτώσεις. 2. Η επαναφορά της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. 3. Η συμμετοχή των τραπεζών με μείωση επιτοκίου των δανείων σε επίπεδα ανεκτά για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και σε καμιά περίπτωση μεγαλύτερα του 6% καθώς επίσης και επιμήκυνση με περίοδο χάριτος χωρίς επιπλέον εξασφαλίσεις ή άλλες επιβαρύνσεις. 4. Η τιμή που θα ισχύει για την παράταση της σύμβασης. 5. Η αναστολή αδειοδοτήσεων. 6. Ο συμψηφισμός οφειλών με το δημόσιο. 7. Η κατάθεση ενός επίσημου χρονοδιαγράμματος πληρωμών 8. Ο συμψηφισμός οφειλών των παραγωγών προς στην ΔΕΗ (κόστη σύνδεσης), με τις οφειλές από τον ΛΑΓΗΕ. Ο κ. Παπαγεωργίου συμφώνησε σε αρκετά από τα παραπάνω και αναγνώρισε ότι υπάρχουν σημεία στα οποία ο ν.4254 έχει προβλήματα και πρέπει να τροποποιηθεί. Ζητήθηκε από την διοίκηση της ΚΕΕΕ και της ΠΟΣΠΗΕΦ να δεσμευτεί ο κ.παπαγεωργίου, και πράγματι δεσμεύτηκε, να συγκροτηθεί άμεσα (από την ερχόμενη εβδομάδα), μια ομάδα εργασίας η οποία θα μελετήσει τα προβλήματα και τα λάθη του νόμου προκειμένου να τροποποιηθούν. Ζητήθηκε ακόμη από τους Προέδρους των Επιμελητηρίων Πέλλας και Δράμας να υπάρξει κοινή σύσκεψη με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ώστε να καθορισθεί η συμμετοχή των Τραπεζών για την αντιμετώπιση των δανείων αλλά και να προκύψει δεσμευτικό πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων που θα ληφθούν. Για το Επιμελητήριο Δράμας Ο Πρόεδρος Στέφανος Α. Γεωργιάδης

7 7 Πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη Το 6 ο Πολυσυνέδριο Καινοτομίας και Ανάπτυξης Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου αναφέρθηκε στον ρόλο των Επιμελητήριων για την υποστήριξη της καινοτομίας Πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014, το 6 ο Πολυσυνέδριο Καινοτομίας και Ανάπτυξης που διοργανώθηκε από την Ka-Business με την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Το πολυσυνέδριο χαιρέτισαν ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. Άρης Γιαννακίδης, ο νεοεκλεγείς Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. Γεώργιος Παυλίδης καθώς επίσης και ο κ. Πέτρος Σουκολιάς υπεύθυνος του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας ΑΜ- Θ. Στην ενότητα Μηχανισμοί Στήριξης της Καινοτομίας και της Ανάπτυξης ομιλητές ήταν ο κ. Χριστόδουλος Ανωνιάδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, ο κ. Νικόλαος Λυγερός καθηγητής Στρατηγικός Σύμβουλος, ο κ. Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος ΔΕΘ ΑΕ, ο κ. Βασίλειος Πιτσινίγκoς, Διευθυντής Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) και ο κ. Στέφανος Γεωργιάδης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας. Το πάνελ διεύθυνε η κ. Ραλλιώ Λεπίδου δημοσιογράφος. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου αναφέρθηκε στον ρόλο των Επιμελητήριων για την υποστήριξη της καινοτομίας και ειδικότερα στις ενέργειες και δράσεις του Επιμελητηρίου Δράμας. Παρουσίασε τις υπηρεσίες προς τα μέλη καθώς επίσης και το πρόγραμμα stage one για την επιτάχυνση νεοφυών επιχειρήσεων που έχουν καινοτόμες ιδέες. Επίσης αναφέρθηκε στον σχεδιασμό του φορέα για την περίοδο Επίσης ομιλητές ήταν ο κ. Παντελής Μπότσαρης καθηγητής του ΔΠΘ υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας του ΔΠΘ και εκπρόσωποι καινοτόμων επιχειρήσεων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Οι εργασίες του 6 ου πολυσυνεδρίου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που διοργάνωσε το διαδικτυακό κανάλι για την καινοτομία και την ανάπτυξη το ολοκληρώθηκαν με την βράβευση των εταιριών «ΠΑΥ- ΛΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑ- ΝΙΤΕΣ», «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ», «COCO MAT» και της «ALFA BETA ROTO» για την συμβολή τους στην ανάπτυξη της περιοχής και της εφημερίδας «ΧΡΟΝΟΣ» για τα 50 χρόνια παρουσίας στα ΜΜΕ της χώρας.

8 8 ΣΥΝΑNΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014, με πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων ή εκπροσώπων των Επιμελητηρίων Μακεδονίας και Θράκης στην οποία παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε. για να συζητηθούν τα θέματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο γενικά και να εντοπιστούν τα ειδικότερα προβλήματα της συγκεκριμένης περιοχής. ΥΠΟΜΝΗΜΑ Οι Επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες ουσιαστικά στηρίζουν την οικονομία της χώρας μας και όπως πολύ εύστοχα έχει ειπωθεί, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της. Σήμερα, είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις και ρυθμίσεις για να σταματήσει ο καταιγισμός από λουκέτα που έχει πλήξει και συνεχίζει να πλήττει την αγορά. Τα όσα αναφέρονται παρακάτω έχουν στόχο να βοηθήσουν για να γίνει αντιληπτό το εύρος των προβλημάτων των επαγγελματιών ώστε οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας να μπορέσουν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίλυσή τους. Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, έχει άμεσο αντίκτυπο στον τζίρο των επιχειρήσεων. Μόνο η θρυλούμενη ανάπτυξη, που δυστυχώς δεν έρχεται και η ισχυρή επιχειρηματικότητα θα φέρουν κέρδη, νέες θέσεις απασχόλησης, νέο εισόδημα για κατανάλωση. Η ενίσχυση της κατανάλωσης μέσω και των δημόσιων επενδύσεων είναι το μοναδικό φάρμακο για να ξεπεραστεί η κρίση. Μελέτες εκτιμούν το κόστος της γραφειοκρατίας στο 30% του ΑΕΠ. Αν όλο αυτό το χρήμα ήταν στη διάθεση των επιχειρήσεων και πιο ανταγωνιστικές θα ήταν και δεν θα χρειαζόντουσαν περικοπές στους μισθούς και ενδεχομένως θα έδιναν και αυξήσεις στο προσωπικό τους. Τα θεσμικά μέτρα πάταξης του διοικητικού βάρους των επιχειρήσεων και διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας δεν έχουν κόστος για τον προϋπολογισμό, αλλά αντίθετα παρουσιάζουν πολλαπλά οφέλη για την πραγματική οικονομία. Η οικονομική κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τόνωση και ενέργεια στην πραγματική οικονομία. Ένα ευρύτατο πρόγραμμα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα, η εξειδίκευση της παραγωγικής βάσης, η τόνωση της βιοτεχνίας και βιομηχανίας που αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, ο τουρισμός και το θεσμικό πλαίσιο που τον αφορά σε συνδυασμό με την προβολή στο εξωτερικό και τέλος η χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων είναι τομείς που πρέπει να ενισχυθούν για να αποδώσουν τα μέγιστα. Φορολογικά Μέτρα Η αδυναμία, των μηχανισμών της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων να ελέγξουν τους υπόχρεους, είναι άδικο να μετατρέπεται σε φορομπηχτικά μέτρα που επιδεινώνουν την κατάσταση και έχουν δημιουργήσει αισθήματα ανασφάλειας και κατήφειας, που κάθε άλλο παρά βοηθούν στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις. H ισοπεδωτική λογική στη φορολογική αντιμετώπιση των πολιτών και στην επιβολή προστίμων από τα ασφαλιστικά ταμεία δεν ταιριάζει σε ένα σύγχρονο κράτος. Την ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών να κάνουν ελέγχους στις επιχειρήσεις που παρανομούν, δεν είναι δυνατόν να την πληρώνει αδιακρίτως το σύνολο των επαγγελματιών. Η πλειονότητα των επαγγελματιών αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και δεν μπορεί να επωμίζεται το βάρος των λίγων ασυνείδητων. Στην κατεύθυνση αυτή, διατυπώνουμε παρακάτω τις προτάσεις μας που θεωρούμε ότι θα φέρουν δικαιοσύνη και ισορροπία δημιουργώντας κίνητρα για επενδύσεις και ανάπτυξη. 1. Νομοθέτηση του ορισμού της υπερχρεωμένης μικρομεσαίας επιχείρησης και διακανονισμός όλων των εκκρεμών φορολογικών, τραπεζικών, τελωνειακών και κοινωνικοασφαλιστικών της οφειλών. Όριο 1/1/2009 μέχρι σήμερα. 2. Μείωση του Φ.Π.Α. από 23 % σε 18 %. 3. Ενιαίος συντελεστής φορολογίας 15% για όλες τις επιχειρήσεις (φυσικά & νομικά πρόσωπα). 4. Κατάργηση του μέτρου της φορολόγησης των Ελεύθερων Επαγγελματιών, των ΟΕ και ΕΕ από το πρώτο ευρώ. 5. Κατάργηση του μέτρου της προκαταβολής φόρου της τάξεως του 55% για ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες. (φυσικά και νομικά πρόσωπα). 6. Μείωση των νέων προστίμων, που επιβάλλονται για καθυστέρηση στις υποβολές δηλώσεων και που ανέρχονται σε 250 για βιβλίο Β κατηγορίας και 500 για βιβλία Γ κατηγορίας. 7. Κατάργηση του ισόποσου προστίμου επί του φόρου, που επιβάλλεται εφ άπαξ για την καθυστέρηση δήλωσης παρακρατούμενων φόρων. (ΦΜΥ, φόροι μερισμάτων κλπ) 8. Κατάργηση του πόθεν έσχες για τις αυξήσεις κεφαλαίου συμμετοχής στις Εταιρείες καθώς και στις χρηματικές τους διευκολύνσεις, δυσχεραίνει τις συναλλαγές. 9. Κατάργηση της εξοντωτικής ποινικής δίωξης για τη μη καταβολή οφειλών για ποσό πάνω από Κατάργηση της αυτόφωρης διαδικασίας για ποσό πλέον των , που προκάλεσε στην αγορά κλίμα εκφοβισμού και αβεβαιότητας. 11. Ο Εξορθολογισμός των κυρώσεων (πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων) και η ισχύς αυτών και επί των εκκρεμών υποθέσεων στα Διοικητικά Δικαστήρια. 12. Η άμεση τροποποίηση των διατάξεων για την αναστολή εκτέλεσης πράξεων της Διοίκησης και η αναθεώρηση των διατάξεων που προβλέπουν αυτόφωρη διαδικασία και ποινές φυλάκισης για μικρομεσαίους μικροοφειλέτες του Δημοσίου. Αναστολή εφαρμογής για όλες τις αποφάσεις των δικαστηρίων και για όσες εκκρεμούν. 13. Διαχωρισμός των επαγγελματιών που υποβάλλουν αληθείς δηλώσεις και δε μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για αντικειμενικούς λόγους από αυτούς που συστηματικά φοροδιαφεύγουν με αναληθείς και πλασματικές δηλώσεις. Να ισχύσει ο διαχωρισμός για επιχειρήσεις που ήταν συνεπείς (πλήρωναν ή τηρούσαν τις ρυθμίσεις τους σε εφορία, τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία) μέχρι σύμφωνα με την νομοθέτηση του όρου «επιχείρηση εντός κρίσης». 14. Η επιστροφή του Φ.Π.Α. αυστηρά εντός 30 ημέρων και συμψηφισμός με οφειλές του δικαιούχου προς το δημόσιο. 15. Το μέτρο του συμψηφισμού των χρεών θα πρέπει να ισχύει για κάθε υποχρέωση πολίτη προς το κράτος και αντίθετα. 16. Να αυξηθεί το όριο εξόφλησης των συναλλαγών με τραπεζικό μέσο από 500 σε Να δοθεί η δυνατότητα συμψηφισμού των οφειλών μεταξύ πελατών και προμηθευτών και αντίθετα. 18. Κατάργηση της υποβολής καταστάσεων πελατών-προμηθευτών ανά τρίμηνο για το 2014 και κάθε μήνα από 1/1/2015 και αντικατάσταση με μία ετήσια υποβολή αυτών. 19. Αύξηση των δόσεων ρύθμισης των χρεών προς το δημόσιο από 12 σε τουλάχιστον 120 για να μπορούν να είναι βιώσιμες και οι επαγγελματίες να μπορούν να ανταποκριθούν. Να μην υπάρχει απώλεια της ρύθμισης αν ο οφειλέτης καθυστερήσει την δόση και για τουλάχιστον 2 δόσεις. 20. Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής- τήρησης ΦΠΑ για επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητα μικρότερη από ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως κωδικού δραστηριότητας. 21. Απόδοση του ΦΠΑ μόνο για τα εξοφλημένα τιμολόγια και όχι γι αυτά με πίστωση. 22. Παροχή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω TAXIS, σε όλους όσους ενταχθούν σε ρύθμιση χωρίς την υποχρέωση λήψης αυτής από τις εφορίες. 23. Επανέλεγχος όλων των εκκρεμών υποθέσεων υψηλής φοροδιαφυγής και ενίσχυση τωνελεγκτικών μηχανισμών. 24. Άμεση κατάργηση του φόρου υπεραξίας των ακινήτων καθώς οι ισχύουσες αντικειμενικές υπερβαίνουν κατά 40-50% τις εμπορικές αξίες. 25. Κατάργηση πόθεν έσχες και ΦΠΑ πρώτης κατοικίας πρώτης κατοικίας 26. Δημιουργία συνθηκών για την επανεκκίνηση του κλάδου της οικοδομής ο οποίος έχει σημαντικότατη συνεισφορά στην Εθνική οικονομία. 27. Μείωση του ΕΝΦΙΑ για τη μικρότερη επιβάρυνση των ακινήτων Ασφαλιστικά Μέτρα ΟΑΕΕ 1. Πάγωμα (κεφαλαιοποίηση) των μέχρι σήμερα ασφαλιστικών οφειλών, με επιλογή από τον ασφαλισμένο είτε 1) με εξαγορά αυτών με ασφαλιστικό χρόνο, είτε 2) με παρακράτηση σε ποσοστό 30% επί της σύνταξης, είτε 3) με καταβολή σε δόσεις (120 τουλάχιστον). 2. Αφαίρεση από το ποσό της οφειλής του ασφαλισμένου αυτό που αντιστοιχεί στην υγεία καθώς και η προσαυξήσεις επί αυτού, διότι ο ΟΑΕΕ δεν του την παρείχε. 3. Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλίμακας διότι δεν επιβαρύνεται το ταμείο και ενεργοποιούνται αδρανείς οφειλέτες. 4. Αποποινικοποίηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ και πάγωμα κατασχέσεων τουλάχιστον για όσους ασφαλισμένους έχουν οφειλές από το 2009 και μετά όριο, έναρξης κρίσης. 5. Η αποποινικοποίηση των οφειλετών και αποδοχή από τον Οργανισμό και την ηγεσία του Υπουργείου των γνωμοδοτήσεων Μανιτάκη και Ζηκογιάννη (επισυνάπτονται) με ταυτόχρονη τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας. 6. Μείωση των εισφορών αντίστοιχα με την ήδη μείωση των συντάξεων. 7. Για την απονομή σύνταξης σε οφειλέτη του Ο.Α.Ε.Ε., ελεύθερο επαγγελματία, το ποσό που μπορεί να ρυθμιστεί, από που είναι σήμερα να ανέλθει στις Θεώρηση του βιβλιαρίου Υγείας ασφαλισμένους για όλους τους ασφαλισμένους που δε μπορούν να καταβάλλουν τις εισφορές τους ακόμη και μετά την ανακοίνωση της προηγούμενης πρότασης-ρύθμισης, με εισοδηματικό όριο τα προκειμένου αυτός και η οικογένειά του να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 9. Παροχή της δυνατότητας, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν καλύπτεται ιατροφαρμακευτικά, να καταβάλλει τις εισφορές μόνο για τον κλάδο υγείας και να μη χάνει το δικαίωμά του αυτό. 10. Σε καμία περίπτωση η καταβολή των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών του Επαγγελματία δεν πρέπει να ξεπερνά το 20% του ετήσιου εισοδήματος του. (Σύνδεση της καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα διαβίωσης ανάλογα μετον αριθμό των μελών της οικογένειας. (Το Υπουργείο μελετά το θέμα για τις ρυθμίσεις στις Τράπεζες.-) 11. Υποχρέωση του ΟΑΕΕ να λαμβάνει τα στοιχεία εισοδήματος των ασφαλισμένων κάθε χρόνο. 12. Άρση όλων των κατασχέσεων για οφειλές στον ΟΑΕΕ διότι αφορούν αυτοαπασχόληση και όχι παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων. 13. Μετατροπή του ΟΑΕΕ στο κεφαλαιουχικό σύστημα. ΙΚΑ 1. Να αυξηθούν οι δόσεις ρύθμισης των χρεών προς το ΙΚΑ τουλάχιστον σε Να μειωθούν οι προσαυξήσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής των ενσήμων.

9 9 Δάνεια 1. Εξειδίκευση και αποσαφήνιση της οδηγίας της Τραπέζης της Ελλάδας για αντιμετώπιση των οφειλών στις Τράπεζες (ΦΕΚ 1582/ ) 2. Μαζί με τον θεσμοθετημένο πλέον όρο του συνεργάσιμου δανειολήπτη, να θεσμοθετηθεί και ο όρος της επιχείρησης εντός κρίσης (όριο έναρξης 1/1/2009). 3. Μέχρι την εφαρμογή της οδηγίας (1582/ ) που έχει έναρξη εφαρμογής 31/12/2014 να σταματήσει κάθε επιθετική ενέργεια των Τραπεζών εναντίον των δανειοληπτών. 4. Οι υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις κατασχέσεων κλπ να ενταχθούν στην διαδικασία που προβλέπει το ΦΕΚ Ο καθορισμός του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος διαβίωσης του δανειολήπτη και της οικογένειας του. 6. Για όσους αποδεδειγμένα υπάρχει πρόβλημα αποπληρωμής της οφειλής να γίνεται απομείωση του δανείου σε τόκους, υπερημερίες και ανατοκισμούς και πιθανόν στο κεφάλαιο. 7. Για όσους δανειολήπτες ενώ είναι συνεργάσιμοι δεν γίνει αποδεκτή η πρόταση τους για αντιμετώπιση των οφειλών με υπαιτιότητα τραπέζης, όσον αφορά την άρνηση της για εφαρμογή των εργαλείων που προβλέπονται στο ΦΕΚ, να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στην δικαιοσύνη. 8. Επανέλεγχος των οφειλών των επιχειρήσεων στις Τράπεζες, ώστε να ερευνηθούν πιθανόν υπέρμετρες χρεώσεις ή παραβιάσεις σχετικά με τις υπερημερίες. Διοικητικά μέτρα 1. Θέσπιση χρονικών ορίων για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι να αξιολογούνται και να ελέγχονται για την ταχύτητα με την οποία εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις. 2. Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για να διεκπεραιώνεται εντός μιας εβδομάδος η διαδικασία για τη δημιουργία και λειτουργία μιας επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας να υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις για την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τότε να αφαιρείται, οριστικά, η άδεια. Εξάλλου αυτό το μέτρο το έχει εξαγγείλει εδώ και καιρό ο κος Πρωθυπουργός. 3. Πλήρη και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για την πάταξη του παραεμπορίου που στερεί από το νόμιμο εμπόριο έσοδα 11 δις. ευρώ σε ετήσια βάση. ( στοιχεία ΙΟΒΕ ) 4. Για την περίπτωση του παραεμπορίου ειδικά στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, να συσταθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες Αστυνομία, Τελωνεία και ΣΔΟΕ, Ομάδες Δίωξης του Παραεμπορίου που θα ελέγχουν την διακίνηση και την διάθεση των παράνομων προϊόντων. ΕΣΠΑ 4ης προγραμματικής περιόδου και Επιχειρήσεις 1. Η επιτάχυνση των διαδικασιών για την αξιοποίηση, από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της τέταρτης προγραμματικής περιόδου ( ) είναι μια μεγάλη πρόκληση. 2. Απαιτείται η συνεργασία πριν την προκήρυξη των χρηματοδοτικών προγραμμάτων με τους Θεσμικούς φορείς της πολιτείας που είναι τα Επιμελητήρια και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, για τον καθορισμό ουσιαστικών χαρακτηριστικών όπως είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες και οι επιλέξιμες κατηγορίες επαγγελμάτων. Μακεδονία Θράκη Η περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης διαθέτει σημαντική παραγωγική βάση στον αγροτικό τομέα και σε κλάδους μεταποίησης σημειώνοντας υψηλά ποσοστά παραγωγής και εξαγωγών σε σχέση με άλλες περιφέρειες της Ελλάδος και σε συνδυασμό με τον τουρισμό, γενικό ή θεματικό, μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή που θα σηκώσει την Ελληνική Οικονομία. Τα ουσιώδη και διαρθρωτικά προβλήματα όμως που σαφώς υπάρχουν δυσκολεύουν την ανάπτυξη και καθυστερούν την ανάδειξη λύσεων. Πρέπει όμως, πρώτιστα να καταγραφούν για να προκύψουν μετά από μελέτη ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις, που με την άσκηση ανάλογης πολιτικής θα μας δώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 1. Η αγροτική παραγωγή εφόσον εξειδικευτεί μπορεί να αποτελέσει μια από τις κυριότερες πηγές πλούτου και εξαγωγών. Η πολιτεία οφείλει να δώσει τα κίνητρα εκείνα και τα εφόδια για να ξαναγυρίσει ο κόσμος στον τόπο του και να ανακινηθεί η αγροτική οικονομία. 2. Στο πλαίσιο αυτό οι Βιομηχανίες Ζάχαρης που είναι εγκατεστημένες στο Πλατύ, στις Σέρρες, στην Ξάνθη και την Ορεστιάδα, λειτουργούν με υπέρογκο κόστος και δημιουργούν παθητικό. Τα χρήματα αυτά θαμπορούσαν να διατεθούν ως κίνητρο σε για την βελτίωση των αγροτικών προϊόντων που οι βιομηχανίες επεξεργάζονται να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να γίνουν βιώσιμες διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας. 3. Ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται είναι η μετανάστευση των Ελληνικών Επιχειρήσεων κυρίως βιομηχανιών και βιοτεχνιών, στις γειτονικές χώρες λογω της χαμηλής φορολόγησης, που είναι 10%. Για να θεραπευθεί η πληγή αυτή θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τις παραμεθόριες περιοχές με ειδικό ποσοστό Φ.Π.Α., χαμηλό συντελεστή Φορολόγησης, και μείωση των εργοδοτικών εισφορών, ούτως ώστε να δοθούν κίνητρα επαναπατρισμού των επιχειρήσεων που έφυγαν και να ιδρυθούν νέες επιχειρήσεις 4. Είναι απόλυτη ανάγκη να επαναλειτουργήσουν οι υποδομές μεταφοράς των εμπορευμάτων που διακινούνται στη Βόρεια Ελλάδα. Το πρόβλημα έγινε εντονότερο με την διακοπή της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τη Δυτική Μακεδονία ενώ με την Θράκη υπάρχει ένα εμπορευματικό δρομολόγιο την εβδομάδα, από Θεσσαλονίκη προς Αλεξανδρούπολη που εξυπηρετεί δήθεν και τις λοιπές πόλεις της Μακεδονίας και της Θράκης και δεν καλύπτει ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες. Η δυσλειτουργία αυτή σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια του στόλου των οδικών μεταφορών, την απαξίωση του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης και την απομόνωση του Αεροδρομίου έχουν καταστήσει ανενεργά τα δίκτυα διανομής των Ελληνικών Προϊόντων με όποιες συνέπειες αυτό σημαίνει. Σήμερα το κόστος μεταφοράς είναι υψηλό και οι επιβαρύνσεις στα διακινούμενα προϊόντα τα καθιστά μη ανταγωνιστικά με αποτέλεσμα να προστίθεται ένα επιπλέον πρόβλημα, εκτός από την οικονομική κρίση, για να κλείσουν οι επιχειρήσεις και να χάνονται θέσεις εργασίας. Η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να είναι ο κύριος κόμβος διακίνησης εμπορευμάτων όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά και σ όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη προωθώντας με χαμηλό κόστος τα προϊόντα μας. 5. Εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις η βιομηχανία, μπορεί να αποτελέσει πηγή ανάπτυξης και να αναδυθούν σημαντικά πλεονεκτήματα για αυτήν παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική διάρθρωση της περιοχής και την μείωση της ανεργίας. 6. Η ενέργεια είναι ένας ακόμη τομέας που μπορεί να προσφέρει πλούτο στη χώρα. Στη Μακεδονία και τη Θράκη, η υψηλή ηλιοφάνεια, οι απέραντες εκτάσεις, η γεωμορφολογία και οι κλιματικές συνθήκες ενδείκνυνται για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών η ακόμη και αιολικών πάρκων. Και εδώ όμως το κράτος βρήκε τρόπο να ξεζουμίσει τους επενδυτές με ανακολουθίες και φορομπηχτικές μεθόδους, αποθαρρύνοντας κάθε σχετική προσπάθεια. Πρέπει να ύπαρξη αναθεώρηση των πολιτικών αυτών να δημιουργηθεί θεσμικό πλαίσιο που να εμπνέει εμπιστοσύνη και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης, ενθαρρύνοντας τους επενδυτές και αποθαρρύνοντας τους καιροσκόπους. 7. Η καινοτομία είναι ένας κλάδος που, με τα τραγικά σφάλματα του παρελθόντος έχει μείνει τραγικά πίσω. Η ανάπτυξη και πλήρης ανάδειξη του τομέα αυτού θα δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα στην περιοχή θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα σταματήσει τον αναγκαστικό εκπατρισμό των νέων επιστημόνων. 8. Ο Τουρισμός είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή τη στιγμή εκτός από την Χαλκιδική την Πιερία και κάποιες παραλιακές περιοχές από τον Στρυμωνικό Κόλπο μέχρι τον Έβρο, που έχουν κατά κάποιο τρόπο αξιοποιηθεί παραμένουν στην αφάνεια περιοχές υψηλού κάλους και ενδιαφέροντος, προστατευμένες περιοχές και αρχαιολογικοί τόποι που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία παγκόσμιας κληρονομίας από την Unesco. Αναξιοποίητες ακόμη μένουν και οι πάρα πολλές ιαματικές πηγές που υπάρχουν στην περιοχή. Είναι αναγκαίο να δοθεί και η δυνατότητα έκδοσης VISA και στη Σαμοθράκη προκείμενου να εξυπηρετούνται και οι πολίτες τρίτων χωρών όπως γίνεται και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, π.χ. Σάμο Χίο. Το κύριο ερώτημα πάντως που πρέπει να απαντηθεί είναι κατά πόσο για όλα τα παραπάνω, υπάρχει η πολιτική βούληση που θα επιβάλλει τις κατάλληλες αναπτυξιακές στρατηγικές για να οδηγήσουν τη Μακεδονία και τη Θράκη σε τροχιά μελλοντικής ανάπτυξης και θα σταματήσουν τον κατήφορο που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια και εδίωξε τις Ελληνικές Βιοτεχνίες και Βιομηχανίες στους Βόρειους γείτονες μας. Για την παρακολούθηση των θεμάτων και των προβλημάτων της Μακεδονίας και της Θράκης, ορίστηκε επιτροπή, αποτελούμενη από τους προέδρους του Ε.Ε.Θ. κο Μιχάλη Ζορπίδη, του Επιμελητηρίου Κοζάνης κο Κωνσταντίνο Κυριακίδη, του Επιμελητηρίου Πέλλας κο Ιορδάνη Τσώτσο και του Επιμελητηρίου Δράμας κο Στέφανο Γεωργιάδη. Είναι πεποίθηση όλων ότι η δημιουργία ενός σταθερού και αξιόπιστου οικονομικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την πάταξη της γραφειοκρατίας και την διαφάνεια, θα αποτελέσουν τις προϋποθέσεις και θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας. Πρέπει επιτέλους να, αποκατασταθεί η αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης κράτους πολίτη. 1. Κωνσταντίνος Μίχαλος Πρόεδρος Κ.Ε.Ε.Ε 2. Μιχάλης Ζορπίδης Πρόεδρος Ε.Ε.Θ 3. Δημήτριος Μπακατσέλος Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Θ 4. Παναγιώτης Παπαδόπουλος Πρόεδρος Β.Ε.Θ 5. Νικόλαος Ράμμος Πρόεδρος Επιμελητηρίου Γρεβενών 6. Στέφανος Γεωργιάδης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας 7. Χριστόδουλος Τοψίδης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Έβρου 8. Νικόλαος Ουσουλτζόγλου Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ημαθία 9. Άγγελος Τσατσούλης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καβάλας 10. Χαράλαμπος Καραταγλίδης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καστοριάς 11. Παύλος Τονικίδης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κιλκίς 12. Κωνσταντίνος Κυριακίδης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κοζάνης 13. Στυλιανός Μωραΐτης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ξάνθης 14. Ιορδάνης Τσώτσος Πρόεδρος Επιμελητηρίου Πέλλας 15. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου Πρόεδρος Επιμελητηρίου Πιερίας 16. Νικόλαος Αγγελίδης Πρόεδρος Εμπορ. & Βιομηx. Επιμελητηρίου Ροδόπης 17. Αργύρης Αργυρόπουλος Πρόεδρος Επαγγ. & Βιοτεχ. Επιμελητηρίου Ροδόπης 18. Χρήστος Μέγκλας Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών 19. Σάββας Σαπαλίδης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φλωρίνης 20. Γεώργιος Γκιλής Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

10 10 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών για τα κόκκινα δάνεια Πως θα αντιμετωπίζονται οι οφειλέτες καθιερώνεται ο ορισμός του «συνεργάσιμου» δανειολήπτη Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 27 Αυγούστου στο ΦΕΚ (Αριθμ. 2229) ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών για τα κόκκινα δάνεια το τελικό κείμενο του οποίου εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος Ο διαχωρισμός ενός δανειολήπτη σε συνεργάσιμου ή μη και τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα που έχουν μπει προκειμένου κάποιος να το αποδείξει, ώστε οι τράπεζες να του προτείνουν λύσεις για τη ρύθμιση των δανείων του, αποτελεί μία από τις βασικές αρχές, αν όχι τη βασικότερη, του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών, που ενέκρινε η Τράπεζα της Ελλάδος και τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου Όπως προβλέπεται από τον κώδικα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, οι δανειολήπτες θα πρέπει εντός 15 εργάσιμων ημερών να παράσχουν στην τράπεζα πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών που θα τους ζητηθούν ώστε να χαρακτηριστούν συνεργάσιμοι προκειμένου εκείνη με τη σειρά της να προτείνει μία ή περισσότερες εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των δανείων τους. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αποχαρακτηρισμού τους ως συνεργάσιμοι, αυτό μπορεί να έχει συνέπεια τον εκπλειστηριασμό της κατοικίας όπου διαμένουν με νομικές διαδικασίες που προτίθεται να κινήσει το ίδρυμα. Η έννοια των εύλογων δαπανών διαβίωσης Εκτός από την έννοια του συνεργάσιμου δανειολήπτη, που αποτελεί κλειδί για τη διευθέτηση των δανείων, και η έννοια των εύλογων δαπανών διαβίωσης υιοθετείται για τους σκοπούς εφαρμογής του Κώδικα. Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Ιδιωτικού Χρέους έχει καθορίσει τις εύλογες μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης, οι οποίες για μια τετραμελή οικογένεια ανέρχονται στα ευρώ καθαρά (δηλαδή χωρίς δαπάνες για φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, ενοίκια ή δόσεις δανείου). Το ποσό που... περισσεύει μπορεί να διατεθεί για αποπληρωμή των δόσεων. Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιγράφει κυρίως τα βήματα, τις προθεσμίες και το ελάχιστο περιεχόμενο της πληροφόρησης που οφείλουν να παρέχουν εκατέρωθεν οι τράπεζες και οι δανειολήπτες, ώστε να αξιολογούνται σωστά οι κίνδυνοι και η ικανότητα αποπληρωμής κάθε πιστούχου. Παράλληλα προτείνει τρία πακέτα λύσεων για ρύθμιση χρεών φυσικών και νομικών προσώπων (βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις, μακροπρόθεσμες και οριστική διευθέτηση) στις οποίες περιλαμβάνονται: η μερική διαγραφή χρεών, η παροχή πρόσθετης εξασφάλισης από τον δανειολήπτη, η πώληση και η ενοικίαση του ακινήτου η οποία μπορεί να συνοδεύεται από παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής σε αυτό έναντι μισθώματος (συνήθως για ελάχιστη περίοδο τριών ετών).. Για τις επιχειρήσεις, μεταξύ των ενδεικτικών ρυθμίσεων που παρουσιάζονται είναι η λειτουργική αναδιάρθρωση με αλλαγή της διοίκησης όταν οι πιστώτριες τράπεζες θεωρούν την επιχείρηση βιώσιμη υπό προϋποθέσεις, αλλά η υφιστάμενη διοίκηση δεν συνεργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης και η ανταλλαγή χρέους με μετοχικό κεφάλαιο. 3 Βασικοί Τύποι ρυθμίσεων Βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις. Πρόκειται για ρυθμίσεις με διάρκεια μικρότερη των πέντε ετών και επιλέγονται συνήθως σε περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται βάσιμα προσωρινές. Ενδεικτικά προτείνονται οι εξής λύσεις-επιλογές: (α) Μόνο τόκοι: Κατά τη διάρκεια καθορισμένης βραχυπρόθεσμης περιόδου, καταβάλλονται μόνο τόκοι. (β) Μειωμένες δόσεις: Μειώνεται το ποσό των τοκοχρεολυτικών δόσεων αποπληρωμής (το νέο ποσό δόσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το ποσό δόσης το οποίο θα αντιστοιχούσε σε ρύθμιση μόνο τόκων) για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο. (γ) Περίοδος χάριτος: Παρέχεται στον δανειολήπτη η δυνατότητα προκαθορισμένης περιόδου αναστολής πληρωμών. (δ) Αναβολή πληρωμής δόσης/εων: Παρέχεται στον δανειολήπτη συμβατικά η δυνατότητα να μεταφέρει χρονικά μία δόση του δανείου. (ε) Τακτοποίηση καθυστερούμενου υπολοίπου: Τακτοποίηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, συνήθως μέσω συμφωνίας ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων και διατήρηση της απαίτησης για το άληκτο υπόλοιπο. (στ) Κεφαλαιοποίηση ληξιπρό-

11 11 θεσμων οφειλών: κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και αναπροσαρμογή του προγράμματος αποπληρωμής του οφειλόμενου υπολοίπου. Μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις. Αφορά ρυθμίσεις με διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε ετών, με στόχο τη μείωση της δόσης, σε συνδυασμό με αύξηση του αριθμού τους και παράταση του χρόνου αποπληρωμής, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη συντηρητικές παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος αποπληρωμής. Ενδεικτικά προτείνονται οι εξής λύσεις-επιλογές: (α) Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου. (β) Αλλαγή τύπου επιτοκίου από κυμαινόμενο σε σταθερό ή αντίστροφα. (γ) Παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, δηλαδή της ημερομηνίας της τελευταίας συμβατικής καταβολής δόσης αυτού. (δ) Διαχωρισμός της χορήγησης. Όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα συμφωνεί να διαχωρίσει ένα π.χ. ενυπόθηκο δάνειο δανειολήπτη σε δύο τμήματα: i. ένα ενυπόθηκο δάνειο το οποίο ο δανειολήπτης εκτιμάται ότι μπορεί να αποπληρώνει με βάση την υφιστάμενη και την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής αυτού και ii. στο υπόλοιπο τμήμα του αρχικού δανείου, το οποίο τακτοποιείται μεταγενέστερα με ρευστοποίηση περιουσίας ή με άλλου είδους διευθέτηση η οποία συμφωνείται εξαρχής από τα δύο μέρη. (ε) Μερική διαγραφή χρεών. Αυτή η επιλογή προβλέπει την οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης του πιστωτικού ιδρύματος ώστε να διαμορφωθεί σε ύψος που εκτιμάται ότι είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί ομαλά. (στ) Πρόσθετη εξασφάλιση από τον δανειολήπτη στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευνοϊκότερης για εκείνον ρύθμισης. (ζ) Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης. Αλλαγή της διοίκησης αυτής όταν οι πιστώτριες τράπεζες θεωρούν την επιχείρηση βιώσιμη υπό προϋποθέσεις, αλλά η υφιστάμενη διοίκηση δεν συνεργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν συνιστά από μόνη της τύπο ρύθμισης για τους σκοπούς αναφορών της παρούσας (απόφασης), αλλά δύναται να συνδυάζεται με τις υπόλοιπες επιλογές ρύθμισης. (η) Συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο. Εφαρμόζεται σε αναδιαρθρώσεις εταιρειών, όπου μέρος του χρέους μετατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο και το πιστωτικό ίδρυμα καθίσταται μέτοχος της επιχείρησης, ώστε το υπόλοιπο του χρέους να μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές του δανειολήπτη. Οριστική διευθέτηση Στη συγκεκριμένη περίπτωση ορίζεται οποιαδήποτε μεταβολή του είδους συμβατικής σχέσης μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και του δανειολήπτη ή ο τερματισμός αυτής με στόχο την οριστική τακτοποίηση της απαίτησης του πιστωτικού ιδρύματος έναντι εκείνου. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να συνδυάζεται με παράδοση (εθελοντική ή υποχρεωτική) της εμπράγματης εξασφάλισης στο πιστωτικό ίδρυμα προς μείωση του συνόλου της απαίτησης ή ακόμη και με ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων προς κάλυψη αυτής. Ενδεικτικά προτείνονται οι εξής λύσεις-επιλογές: (α) Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου, χωρίς να απαιτηθεί προσφυγή σε δικαστικές ενέργειες εκ μέρους του πιστωτικού ιδρύματος. Στη σχετική συμφωνία προβλέπεται ο τρόπος διευθέτησης του τυχόν υπολοίπου. (β) Μετατροπή σε χρηματοδοτική μίσθωση. Ο δα- νειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στην τράπεζα υπογράφοντας σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία του εξασφαλίζει τη δυνατότητα μίσθωσης και χρήσης για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο (συνήθως πέντε έτη). (γ) Πώληση και ενοικίαση. Ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου είτε στην τράπεζα είτε σε τρίτο. Η συμφωνία μπορεί να συνοδεύεται από παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο έναντι μισθώματος (συνήθως για ελάχιστη περίοδο τριών ετών). Στη συμφωνία προβλέπεται σαφώς ο τρόπος διευθέτησης του τυχόν υπολοίπου. (δ) Μεταβίβαση - πώληση του δανείου/αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο, σε άλλο ίδρυμα, πιστωτή ή χρηματοδοτικό σχήμα. (ε) Ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο μικρότερης αξίας. Συμφωνία που επιτρέπει σε δανειολήπτη με οικονομικές δυσκολίες που έχει υποθηκευμένη την κύρια κατοικία του ή την επαγγελματική του στέγη να την πωλήσει αγοράζοντας νέα χαμηλότερης αξίας. (στ) Διαχείριση σε εκκαθάριση. Ορίζεται η κατάσταση στην οποία η απαίτηση της τράπεζας αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας. (ζ) Ρευστοποίηση εξασφαλίσεων. Ορίζεται η κατάσταση στην οποία το πιστωτικό ίδρυμα, έχοντας καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση, εκκινεί διαδικασίες ρευστοποίησης των εξασφαλισμένων για την ικανοποίηση της απαίτησής του. (η) Δικαστικές/Νομικές Ενέργειες: Ορίζονται οι ενέργειες οριστικής διευθέτησης που μπορεί να λαμβάνονται σε περίπτωση απουσίας ή εξάντλησης των εξασφαλίσεων και αφορούν την εκκίνηση δικαστικών ενεργειών έναντι περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη για την κάλυψη των απαιτήσεων του πιστωτικού ιδρύματος. Η έννοια του ``Συνεργάσιμου δανειολήπτη`` Ειδικά για τα νοικοκυριά, οι ρυθμίσεις δανείων που προτείνονται στον Κώδικα θα λειτουργούν σε συνδυασμό με τις έννοιες του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» (σ.σ τη μέθοδο δηλαδή με βάση την οποία οι τράπεζες θα κατηγοριοποιούν τους δανειολήπτες ανάλογα με τη συμπεριφορά τους) και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», μια ακτινογραφία δηλαδή των απαραίτητων εξόδων του δανειολήπτη, την οποία μαζί με την συνολική περιουσιακή του κατάσταση η τράπεζα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ώστε να προτείνει ρεαλιστικές ρυθμίσεις. Πρόκειται για εκείνον τον οφειλέτη που θα αποδεχθεί να παράσχει όποια πληροφορία του ζητηθεί από την τράπεζα σε ότι αφορά στην οικονομική, οικογενειακή, επαγγελματική και περιουσιακή του και θα ανταποκρίνεται με συνέπεια στο σχέδιο ρύθμισης.

12 12 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΕΞΗΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Προς τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Γκίκα Χαρδούβελη Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή σχετικά με το τεράστιο ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των επιχειρήσεων στις Τράπεζες και ειδικότερα των δανείων που έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με προγενέστερες Υπουργικές αποφάσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που εδόθησαν στην Βουλή των Ελλήνων από τον αρμόδιο υπουργό τα δάνεια που έχουν την εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου αφορούν στην μεγάλη του πλειοψηφία φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ΔΕΚΟ ενώ μόνο το 10% αφορούν ιδιώτες. (Επί συνόλου 18,7 δις εγγυήσεις οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι 1,9 δις ευρώ). Ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι εγγυήσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις, έχουν δοθεί σε 19 Νομούς και αφορούν κυρίως τον κλάδο της μεταποίησης δηλαδή τον παραγωγικό ιστό του κάθε Νομού και της χώρας. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης του τεράστιου δημοσιονομικού προβλήματος που προκαλείται από τις καταπτώσεις των εγγυήσεων αλλά και της ολοκληρωτικής καταστροφής των επιχειρήσεων θα πρέπει να εξετασθεί με προτεραιότητα πρώτον : Οι καταπτώσεις που επιβαρύνουν το Ελληνικό δημόσιο θα μπορούσαν να ανακληθούν, ώστε η κάθε επιχείρηση να διαπραγματευτεί με τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο ΦΕΚ 1582/ Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι οι Τράπεζες έχουν παραβιάσει ουσιώδεις όρους των δανειακών συμβάσεων που σύναψαν με τις επιχειρήσεις. Σας αναφέρω τις κάτωθι παραβιάσεις: Οι κατά περίπτωση άκαιρες καταγγελίες εγγυημένων δανειακών συμβάσεων από τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και η απευθείας υποβολή αιτημάτων κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για το εγγυημένο τμήμα της οφειλής από τα τελευταία, δίχως την προηγούμενη διερεύνηση δυνατότητας είσπραξης της δανειακής οφειλής (π.χ. με τροπή εγγεγραμμένων προσημειώσεων σε υποθήκες), με συνακόλουθη μετακύλιση μεγάλου όγκου εξόδων αναγκαστικής είσπραξης στο Ελληνικό Δημόσιο μετά την υποκατάστασή του στα δικαιώματα του πιστωτή έναντι του πρωτοφειλέτη. Η άναρχη επιβάρυνση της ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου, λαμβανομένης υπόψη της εξαιρετικά δυσμενούς συγκυρίας. Η καθυστέρηση εφαρμογής του συμβατικού όρου σύμφωνα με τον οποίο οι Τράπεζες όφειλαν μετά από δύο ληξιπρόθεσμες δόσεις ή μία ανάλογα με την ΚΥΑ, να ζητήσουν αμέσως την κατάπτωση, ενώ ταυτόχρονα προέβαιναν σε συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων ( σε πολλές περιπτώσεις τριπλάσια) και με επιπλέον ανατοκισμούς οδήγησαν σε μεγέθυνση των οφειλών. Και δεύτερον η ανέλεγκτη και μη σύννομη στις περισσότερες περιπτώσεις, κατάπτωση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, επιβαρύνει στην παρούσα χρονική στιγμή τόσο το Ελληνικό Δημόσιο που υποκαθίσταται στα δικαιώματα του πιστωτή και εμπλέκεται σε μία οικονομικά επαχθή διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, όσο και τον επιχειρηματία που θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις έννομες συνέπειες της κατάπτωσης (αστικής και ποινικής φύσης) άνευ ετέρου, ήτοι χωρίς να του δοθεί η δυνατότητα να επιχειρήσει την κεφαλαιακή ανάκαμψη της επιχείρησής του που θα του επιτρέψει την υπαγωγή σε ρύθμιση των «κόκκινων δανείων» που σχεδιάζεται. κύριε Υπουργέ, η ανάκληση των καταπτώσεων και κατ' επέκταση των εγγυήσεων του δημοσίου, επιβάλλεται και νομιμοποιείται να γίνει άμεσα διότι βοηθά τις επιχειρήσεις να διαπραγματευτούν με τις Τράπεζες σύμφωνα με την οδηγία της Τραπέζης της Ελλάδας (ΦΕΚ 1582/ ) και τις απεγκλωβίζει από την ομηρία της μη επίλυσης του προβλήματος, ενώ διασφαλίζει και τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου. Εξάλλου το δημοσιονομικό πρόβλημα που προκαλείτε από το ύψος των καταπτώσεων είναι τεράστιο όπως προανέφερα εξαιτίας των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των ΔΕΚΟ την στιγμή Δράμα, 11 Ιουλίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Προς Πρόεδρο ΚΕΕΕ κύριο Κωνσταντίνο Μίχαλο κοινοποίηση: ΔΕ της ΚΕΕΕ Δράμα 2 Ιουνίου 2014 Αρ.Πρωτ κύριε Πρόεδρε, σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων μετά από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ταυτόχρονα οι οικονομικές εξελίξεις δημιουργούν ακόμη μια φορά κλίμα προβληματισμού, εξαιτίας των αντιφατικών δηλώσεων από εγχώριους ή εξωτερικούς υψηλά ιστάμενους πολιτικούς παράγοντες. Σαφέστατα το μήνυμα στις ευρωεκλογές, είναι η απαίτηση για αλλαγή οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και κυρίως το μήνυμα αυτό στάλθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Όλο το προηγούμενο διάστημα, εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, επισημάναμε μια σειρά από θέματα που απασχολούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μάλιστα απευθύναμε προειδοποίηση στην κυβέρνηση για άμεση αντιμετώπιση τους, διότι διακρίναμε ότι η εφαρμοσμένη πολιτική οδηγούσε σε καταστροφή του παραγωγικού ιστού της χώρας και κυρίως της μικρομεσαίας τάξης. Αντιθέτως η κυβέρνηση συνέχιζε να μην αντιλαμβάνεται τα μηνύματα μας, καθώς επίσης και να μην αποδέχεται τις προτάσεις μας, οδηγώντας ουσιαστικά σε αδιέξοδο χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικότερα τους Έλληνες πολίτες. κύριε Πρόεδρε, ενόψει των πολιτικών εξελίξεων που ακολουθούν το αμέσως προσεχές διάστημα, καθίσταται επιτακτική ανάγκη, η καθοριστική παρέμβαση της ΚΕΕΕ σε κρίσιμα ζητήματα. Με σαφήνεια και τεκμηρίωση οφείλουμε να επανακαταθέσουμε τις προτάσεις μας και να αποσαφηνίσουμε στην κυβέρνηση ότι οποιαδήποτε άρνηση ή πρόφαση θα μας βρει αντίθετους. Επιπλέον ο ρόλος των Επιμελητηρίων αναβαθμίζεται την στιγμή που αναδεικνύονται τεκμηριωμένα και δυναμικά τα κρίσιμα ζητήματα των μελών μας. Είχαμε αποφασίσει στην τελευταία έκτακτη Γενική συνέλευση της ΚΕΕΕ ότι το σημαντικότερο για τους φορείς μας είναι πρώτιστα η ύπαρξη των επιχειρήσεων μελών μας και δευτερευόντως η υποχρεωτικότητα εγγραφής. Αν θέλετε αυτό ανέδειξε και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, όπου ξεκάθαρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έστειλαν μήνυμα επιβίωσης και αλλαγής πολιτικής. Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνω στο άμεσο προσεχές διάστημα του μηνός Ιουνίου και σύμφωνα με τους τομείς που προτείνω παρακάτω, να καθορίσετε ολιγομελείς ευέλικτες ομάδες-επιτροπές στην ΚΕΕΕ, ώστε να επιμεληθούν τις παρεμβάσεις για τα κρίσιμα ζητήματα. - Ασφαλιστικό: α) ΟΑΕΕ οφειλές, ύψος εισφοράς, ποινικοποίηση, διώξεις, κατασχέσεις, παροχή υγείας. β) ΙΚΑ οφειλές, διώξεις, κατασχέσεις - Φορολογικό : Υπερφορολόγηση, διώξεις, κατασχέσεις. - Τράπεζες: Κόκκινα δάνεια, πλαίσιο αντιμετώπισης οφειλών, εγγυήσεις του δημοσίου, ρευστότητα - ΥΠΕΚΑ : Εταιρείες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. κύριε Πρόεδρε, προφανώς υπάρχουν πολύ περισσότερα θέματα τα οποία ταλανίζουν τον επιχειρηματικό κόσμο. Η εφαρμοσμένη πολιτική της συγκυβέρνησης έχει δημιουργήσει φαινόμενα ανασφάλειας, απαξίωσης της εργασίας, αποεπενδυτική ψυχολογία, φυγή επιχειρήσεων και κεφαλαίων, τραγική αύξηση της ανεργίας. Ο επιχειρηματίας χρειάζεται πρώτιστα ηρεμία για να μπορέσει να σταθεί μέσα στην κρίση. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εγκληματίας από την δημοσιονομική και αντικοινωνική φιλοσοφία του υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων. Δεν μπορεί να υπάρχει υπερπροστασία των Τραπεζών και να καταστρέφεται η ελληνική επιχείρηση. Δεν μπορεί να διοχετεύονται στην ελληνική κοινωνία ευχολόγια ανάπτυξης από την μια μεριά και από την άλλη να εφαρμόζεται αντιφατική πολιτική εξαφάνισης του παραγωγικού ιστού των ΜμΕ. Θέτω τον εαυτό μου στην διάθεση σας για τις προαναφερθείσες ομάδες εφόσον κρίνετε ότι αυτό μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή πολιτικής μέσα από την παρέμβαση της επιμελητηριακής κοινότητας. Εξάλλου ο ρόλος μας εκ του νόμου δεν υποσκελίζεται, ούτε υποκαθίσταται από άλλες οργανώσεις παρά τις όποιες επιδιώξεις συγκεκριμένων συμφερόντων. Για το Επιμελητήριο Δράμας Ο Πρόεδρος Στέφανος Α. Γεωργιάδης

Ενημερωτικό Δελτίο. 19 Φεβρουαρίου 2015

Ενημερωτικό Δελτίο. 19 Φεβρουαρίου 2015 Ενημερωτικό Δελτίο. Α.Σ. «Απασχόληση και Ανάπτυξη στην Αιτωλοακαρνανία» 19 Φεβρουαρίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Απασχόληση και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Λ.Λαμπριανίδη 40 - Τηλ.: 25210.22750, 27520 www.dramanet.gr - e-mail: ccidrama@dramanet.gr

Λ.Λαμπριανίδη 40 - Τηλ.: 25210.22750, 27520 www.dramanet.gr - e-mail: ccidrama@dramanet.gr Λ.Λαμπριανίδη 40 - Τηλ.: 25210.22750, 27520 www.dramanet.gr - e-mail: ccidrama@dramanet.gr ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 - ετοσ 16 ο Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση Κυρίαρχο θέμα το μέλλον του ΟΑΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ. Τι είναι η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ);

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ. Τι είναι η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ); ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Κώδικας Δεοντολογίας Ν4224/2013 Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 καταρτίστηκε από την ΤτΕ για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων Ιδιωτών & Επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ * 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 2 3/7/2014 «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α. «Πρόγραµµα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη Ωφελουµένων των ΤΟΠΕΚΟ και ΤοπΣΑ» Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε Το Πρόγραµµα Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ OEBENH ΟΕΣΚ ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Ενόψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ 1. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Θέσεις Προτάσεις ΣΒΒΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Σε συνάντηση εργασίας, της ιοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ µε εκπροσώπους της Task Force

Διαβάστε περισσότερα

Λ.Λαμπριανίδη 40 - Τηλ.: 25210.22750, 27520 www.dramanet.gr - e-mail: ccidrama@dramanet.gr

Λ.Λαμπριανίδη 40 - Τηλ.: 25210.22750, 27520 www.dramanet.gr - e-mail: ccidrama@dramanet.gr Λ.Λαμπριανίδη 40 - Τηλ.: 25210.22750, 27520 www.dramanet.gr - e-mail: ccidrama@dramanet.gr ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 - ετοσ 16 ο Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Δράμας η Εκδήλωση Demo Day του επιταχυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ Θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, αφ' ενός για την πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» Προδημοσίευση που αφορά την προκήρυξη του Προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Αλλαγές που έγιναν μέσα στο 2012 Αλλαγές για αυστηρότερη εφαρμογή των νομοθεσιών Οι μισθοί θα επιτρέπονται σαν έξοδο μόνο εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Με ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς 18 Ιανουαρίου 2014 1 Στοιχεία για το δανεισμό των νοικοκυριών Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 1. Φορολογία ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΨΗΦΙΣΗΣ/ Φ.Ε.Φ.Π. (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) 1) Μείωση του αφορολόγητου ορίου από 12.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας; 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας; 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Αθήνα, 24/02/2014 Ελευθέρων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/11/299023 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι)

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Εισηγήτριες: Άννα Κοδέλλα Βασιλική Λάτση Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 1. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΕΕ: Τι πρέπει να ξέρουν οι έμποροι για τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών

ΕΣΕΕ: Τι πρέπει να ξέρουν οι έμποροι για τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών ΕΣΕΕ: Τι πρέπει να ξέρουν οι έμποροι για τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών Με εγκύκλιό της προς τις ομοσπονδίες και τους εμπορικούς συλλόγους, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 και 2/20087/0025/30.6.2010 αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 και 2/20087/0025/30.6.2010 αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ. 2/6800/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή Η ελληνική οικονομία, μπροστά στην κρίση Ι. Μετά από μια περίοδο ταχύρρυθμης, αλλά όχι και τόσον ισόρροπης, ανάπτυξης, η ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_5_09072015 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων. Γιώργος Βλάχος

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων. Γιώργος Βλάχος Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων Γιώργος Βλάχος Οκτώβριος 15, 2015 Περιεχόμενα 01 Το Προβληματικό Οικονομικό Περιβάλλον 02 Οι Τράπεζες 03 Οι Επιχειρήσεις 04 Η Τράπεζα Πειραιώς 05 Τύποι Ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Δελτίο Τύπου

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Δελτίο Τύπου Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 19 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013)

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ έχοντας γνώση και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013)

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ έχοντας γνώση και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συγκυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα:

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1077/26.3.2012 ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 Σελ. ΣΤΟΧΟΙ & ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης) κ. Μαρία Κόλλια Τσαρουχά

- Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης) κ. Μαρία Κόλλια Τσαρουχά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες: 06/06/2016 Αριθμ. Πρωτ. 2987 Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, 62122 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.(23210)99711-99739 FAX (23210) 99740-99728 e-mail: eves@otenet.gr www.eves.gr ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1: Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη ευρώ και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών)

Παράδειγμα 1: Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη ευρώ και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 3318807 -FAX 33.10.285 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2011 ΘΕΜΑ: Σενάρια μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης εμπορικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

1.Α. Ληξιπρόθεσμα χρέη στις Εφορίες:

1.Α. Ληξιπρόθεσμα χρέη στις Εφορίες: Ομιλία Προέδρου ΕΣΕΕ στην κοινή Ενημερωτική εκδήλωση ΚΕΕΕ-ΕΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ: «Νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία» (12/11/2014) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Δεδομένων των περιορισμών της χρηματοοικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Thessaloniki TAX FORUM

8 ο Thessaloniki TAX FORUM 8 ο Thessaloniki TAX FORUM Άμεσα Φορολογικά Κίνητρα για Επενδύσεις και δημιουργία ανταγωνιστικών οικονομικών οντοτήτων Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Ν.4399/2016 Είδος Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ProCredit Group event: Ιnternational B2B event ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 9.5.16. «Η επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες για την περίοδο

Προτεραιότητες για την περίοδο Προτεραιότητες για την περίοδο 2014-2019 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Έκτη Ελληνογερμανική συνέλευση

Δελτίο Τύπου Έκτη Ελληνογερμανική συνέλευση ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κέρκυρα 9/11/2016 Δελτίο Τύπου Έκτη Ελληνογερμανική συνέλευση Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης, ο οποίος συμμετέχει στην ΚΕΕ με την ιδιότητα του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΓΣΕΒΕΕ για την εξωδικαστική ρύθμιση ιδιωτικού χρέους Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 03 Νοέμβριος :00

Θέσεις ΓΣΕΒΕΕ για την εξωδικαστική ρύθμιση ιδιωτικού χρέους Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 03 Νοέμβριος :00 Η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε τις προτάσεις της στον Πρωθυπουργό και στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με στόχο να θέσει ένα ελάχιστο πλαίσιο θέσεων και αρχών για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Κοινό Υπόμνημα Θέσεων και Προτάσεων Επιμελητηρίου Ηρακλείου Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου - Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_4_02072015 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Αναφορικά με το έργο: «Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης. και Ανταγωνιστικότητας. Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη. Κοινοποίηση. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Προς. Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης. και Ανταγωνιστικότητας. Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη. Κοινοποίηση. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Προς Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη Κοινοποίηση Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κα Λ. Κατσέλη Θέμα: Παρατηρήσεις Θέσεις Γ.Σ.Ε.Ε. στο ΣχΝ «Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.»

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213.2116.100 Αθήνα, 19.1.2012 Αριθμ.Πρωτ.: 16136 Διεύθυνση : Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων

Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων Η σύγκριση των φορολογιών που διέπουν τις τουριστικές επιχειρήσεις των χωρών της Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κροατίας, Κύπρου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Συμπληρωματική πρόταση για την προστασία των συναλλαγών, την επιστροφή της ρευστότητας στην αγορά, την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας και την

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Επιχειρηματικότητας -ΤΕΠΙΧ- Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Ταμείο Επιχειρηματικότητας -ΤΕΠΙΧ- Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 1 Ταμείο Επιχειρηματικότητας -ΤΕΠΙΧ- Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» Περιγραφή δράσης-στόχων του προγράμματος Με την 12017/1245 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού», στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα