ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 MSDS MURIBROM PASTA Page 1/7 έκδοση ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝ: MURIBROM FRESH BAIT ΧΡΗΣΗ: Τρωκτικοκτόνο (ΤΠ14) για εξειδικευμένο προσωπικό, επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Ετοιμόχρηστο φρέσκο δόλωμα που προορίζεται για την αντιμετώπιση του νορβηγικού αρουραίου (Rattus norvengicus) και του οικιακού ποντικού (Mus musculus). Αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο αποτελεσματικό για τον έλεγχο των ενήλικων και νεαρών αρουραίων και ποντικών Εταιρεία: Quimica de Munguia S.A. Derio Bidea 5130 avenue de l'amiral Lemonnier Munguia (Vizcaya) MarlyleRoi SPAIN Tel Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: Κέντρο Δηλητηριάσεων: ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Δηλώσεις προφύλαξης σύμφωνα με RD255/2003 S2: Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. S13: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. S37: Φοράτε κατάλληλα γάντια. S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος. Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No 1272/2008 Προειδοποιητική λέξη Εικονογράμματα κινδύνου Δηλώσεις επικινδυνότητας Δηλώσεις προφύλαξης P102 :Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. P103 :Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. P280 :Φοράτε προστατευτικά γάντια P301+P310 :ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 1

2 MSDS MURIBROM PASTA Page 2/7 έκδοση Άλλοι κίνδυνοι 3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Name EINECS N CAS Concentration % (w/w) Bromadiolone ,005% Ταξινόμηση 67/548/EEC R48, R23, R24, R25, R52/53 R61 T+, N Ταξινόμηση κατά CLP (R1272/2008) Acute Tox. 1, Tox. Reproduction 1A; STOT 1 Acute aquatic 1; Aquatic Chronic 1, H300, H310, H330, H360D, H372, H400, H410 Πρόσθετες πληροφορίες: Για την εξήγηση των αναφερόμενων φράσεων κινδύνου, ανατρέξτε στην Ενότητα ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1. Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών Απομακρύνετε τον ασθενή από τη μολυσμένη περιοχή Αφαιρέστε τα επιμολυσμένα ενδύματα Πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Μην ξεχνάτε την αφαίρεση των φακών επαφής. Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι χωρίς τρίψιμο. Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό και μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα Κρατείστε τον ασθενή σε ανάπαυση Διατηρείστε τη θερμοκρασία του σώματος. Ελέγξτε την αναπνοή: εάν είναι απαραίτητο κάντε τεχνητή αναπνοή. Εάν ο ασθενής έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε τον στο πλάι με το κεφάλι σε χαμηλότερη θέση σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα με τα γόνατα λυγισμένα. Μεταφέρετε τον ασθενή σε ένα κέντρο υγείας και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος εάν είναι δυνατόν. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ Κύρια συμπτώματα, οξείες και καθυστεριμένες επιδράσεις: δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει: Αιμορραγική διάθεση λόγω επίδρασης της προθρομβίνης. Ο παρατεταμένος χρόνος προθρομβίνης μπορεί να γίνει εμφανής κατ ελάχιστο 24 ωρών και το μέγιστο εντός 72 ωρών (ο φυσιολογικός χρόνος προθρομβίνης κατά τη μετάβαση στο κέντρο υγείας δεν αποκλείει τη διάγνωση 4.3. Οδηγίες για ιατρική περίθαλψη και θεραπείες που πρέπει να χορηγηθούν άμεσα: Θεραπευτικές συμβουλές: Σε περίπτωση κατάποσης πριν από λιγότερο από 2 ώρες, να γίνει πλύση στομάχου και να χορηγηθεί ενεργός άνθρακας (25γρ.). Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 Έλεγχος του χρόνου προθρομβίνης Συμπτωματική θεραπεία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:

3 MSDS MURIBROM PASTA Page 3/7 έκδοση ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1. Μέσα Πυρόσβεσης Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: σβήστε τη φωτιά με τη χρήση αφρού, σκόνης διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), ή με κονιοποιημένο νερό. Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: μην χρησιμοποιείτε πίδακες νερού για την κατάσβεση Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Μην αναπνέετε τους ατμούς. Τα αέρια της καύσης θα πρέπει πάντα να θεωρούνται ως τοξικά όταν εισπνέονται Συστάσεις για τους πυροσβέστες Προστατευτικός εξοπλισμός: χρησιμοποιείστε αναπνευστικές συσκευές με φίλτρα κατάλληλα για οργανικά προϊόντα ή αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή σε κλειστές εγκαταστάσεις. 6. ΜΕΤΡΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 6.1. Ατομικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Μην εκτελείται καμία ενέργεια χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση ή εάν αναμένεται προσωπικό κίνδυνο. Μην αφήνετε τους μη έχοντες εργασία ή το προσωπικό χωρίς κατάλληλη ατομική προστασία να στο χώρο (βλέπε κεφάλαιο 8) 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Αποφύγετε τη διασπορά χυμένου υλικού στο έδαφος, το υδάτινο περιβάλλον και τις αποχετεύσεις. Ενημερώστε τις αρχές εάν το προϊόν προκάλεσε περιβαλλοντική ρύπανση: στο σύστημα αποχέτευσης, τις υδάτινες πηγές, το έδαφος ή τον αέρα Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: Διοχετεύστε τις μεγάλες ποσότητες και συλλέξτε τις σε δοχεία: απομακρύνετε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Τις μικρές ποσότητες πλύνετε με νερό. Απομακρύνετε το χρησιμοποιούμενο νερό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Διαβάστε την ετικέτα προσεκτικά πριν από τη χρήση και συμμορφωθείτε με τις οδηγίες χρήσης. Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να τοποθετούνται με ασφάλεια σε μέρη που είναι απρόσιτες σε παιδιά, κατοικίδια ζώα και άλλα ζώα μη στόχους. Μη εφαρμόζετε σε περιοχές όπου τρόφιμα/ζωοτροφές, μαγειρικά σκεύη ή μεταποιημένα τρόφιμα μπορεί να έρθουν σε επαφή με το προϊόν ή να επιμολυνθούν από αυτό. Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επιθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε 3 ή 4 μέρες) και να αντικαθίσταται όποιο δόλωμα τυχόν έχει καταναλωθεί από τρωκτικά, έχει καταστραφεί από νερό ή τα δολώματα που έχουν σκόνες και δεν είναι ελκυστικά. Συνθήκες χρήσης για επαγγελματική εφαρμογή από εξειδικευμένο προσωπικό: εάν είναι απαραίτητο, σε έργα σε αποχετευτικά δίκτυα, το δόλωμα θα πρέπει να είναι σφιχτά στερεωμένο ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να παρασυρθούν στους υπονόμους. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε περιοχές όπου ανθεκτικότητα στη συγκεκριμένη δραστική ουσία έχει επισημανθεί. Για να αποτρέψετε φαινόμενα εμφάνισης ανθεκτικότητας αλλά και τη διάδοσή της, η ευαισθησία των τρωκτικών στο bromadiolone θα πρέπει να επιβεβαιώνεται πριν την 3

4 MSDS MURIBROM PASTA Page 4/7 έκδοση έναρξη της εφαρμογής. Μετά την ολοκλήρωση της εκστρατείας ελέγχου των τρωκτικών η επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων θα πρέπει να αξιολογούνται. Οδηγίες χρήσης: Μη επαγγελματίες χρήστες: το MURIBROM FRESH BAIT όταν εφαρμόζεται από μη επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους και γύρω από ιδιωτικές κατοικίες (χωρίς να γίνεται υπέρβαση τη μέγιστη απόσταση των 5,5 μέτρων μεταξύ δολωματικών σταθμών και οικίας) εντός κατάλληλα επισημασμένων δολωματικών σταθμών. προϊόν Επαγγελματίες χρήστες: το MURIBROM FRESH BAIT όταν χρησιμοποιείται από επαγγελματίες θα πρέπει να τοποθετείται σε εξωτερικούς χώρους και γύρω από κτήρια, ή εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών μονάδων χωρίς να γίνεται υπέρβαση της μέγιστης απόστασης των 0,5μέτρων μεταξύ του δολωματικού σταθμού και της εγκατάστασης, εντός κατάλληλα επισημασμένων δολωματικών σταθμών. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες: το MURIBROM FRESH BAIT όταν χρησιμοποιείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες πρέπει αν εφαρμόζεται εντός οικιών αλλά και σε εξωτερικούς χώρους και γύρω από κτήρια, ή εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών μονάδων( χωρίς να γίνεται υπέρβαση της μέγιστης απόστασης των 0,5μέτρων μεταξύ του δολωματικού σταθμού και της εγκατάστασης), σε μέσα μεταφοράς, αγροτικές περιοχές και χώρους διάθεσης απορριμμάτων εντός κατάλληλα επισημασμένων δολωματικών σταθμών. Δόσεις εφαρμογής Μη επαγγελματίες χρήστες: Ποντίκια: δολωματικοί σταθμοί με 50γρ προϊόν με 510μ απόσταση Αρουραίοι: δολωματικοί σταθμοί με 100γρ. προϊόν και μέγιστη απόσταση 510 μέτρα. Επαγγελματίες χρήστες Ποντίκια: 50γρ. δολώματος εντός δολωματικού σταθμού. Απόσταση δ.σ.: 510μέτρα μεταξύ Αρουραίοι: 100γρ. δολώματος (μέγιστο) εντός δολωματικού σταθμού. Απόσταση δ.σ.: 5 10μέτρα. Σε περίπτωση υψηλής προσβολής θα πρέπει να τοποθετούνται δολωματικοί σταθμοί με έως 200γρ. δολώματος. Απόσταση δ.σ.: 510 μέτρα. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες Ποντίκια: 50γρ. δολώματος εντός δολωματικού σταθμού. Απόσταση δ.σ.: 510μέτρα μεταξύ Αρουραίοι: 100γρ. δολώματος (μέγιστο) εντός δολωματικού σταθμού. Απόσταση δ.σ.: 5 10μέτρα. Σε περίπτωση υψηλής προσβολής θα πρέπει να τοποθετούνται δολωματικοί σταθμοί με έως 200γρ. δολώματος. Απόσταση δ.σ.: 510 μέτρα. Μέτρα προφύλαξης: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο για τον άνθρωπο ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. Πλύνετε τα χέρια και τις εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος μετά την εφαρμογή του προϊόντος. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας, το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν εμφανίζονται τρωκτικά περιστασιακά. Για να μειωθεί το φαινόμενο της ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή δολωμάτων που περιέχουν διαφορετικές αντιπηκτικές ουσίες. Για την ελαχιστοποίηση δευτερογενών δηλητηριάσεων, τα νεκρά τρωκτικά θα πρέπει να εντοπίζονται και να μετακινούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τρωκτικοκτονίας και κατ ελάχιστο όταν γίνεται επιθεώρηση των δολωμάτων ή όταν αντικαθιστούνται. Μην πετάτε το προϊόν στο έδαφος, οχετούς, νεροχύτες ή αποχετεύσεις. 4

5 MSDS MURIBROM PASTA Page 5/7 έκδοση Φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη δροσερό, ξηρό και αεριζόμενο σωστά. Να φυλάσσεται μακριά από το φως του ήλιου και άλλες πηγές θερμότητας. Προστατέψτε το από τον παγετό. Να φυλάσσεται μακριά από ισχυρές οσμηρές πηγές. Περιέχει πικραντικό παράγοντα και χρωστική ουσία. Χρήση από εξειδικευμένους επαγγελματίες: τα κενά δοχεία, τα νεκρά τρωκτικά, τα δολώματα, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και από εγκεκριμένες εταιρείες. Χρήση από επαγγελματίες και μη επαγγελματίες: τα κενά δοχεία, τα νεκρά τρωκτικά, τα δολώματα, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής ή στα σημεία που καθορίζονται από τις τοπικές αρχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας: στην προσβεβλημένη περιοχή όπου έχουν τοποθετηθεί δολώματα καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής θα πρέπει να τοποθετείται ευκρινή σήμανση όπου θα επεξηγούνται οι πρωτογενείς και δευτερογενείς κίνδυνοι δηλητηρίασης που προκαλούνται από τα αντιπηκτικά, καθώς θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης Αποθήκευση Να φυλάσσεται μακριά από το ηλιακό φως και τον παγετό. Διατηρείστε το στο αρχικό του δοχείο Διατηρείστε το σε ξηρό μέρος και σε κλειστά δοχεία Ειδικές τελικές χρήσεις Τρωκτικοκτόνο (ΤΠ14), για εξειδικευμένο επαγγελματικό προσωπικό, για επαγγελματίες και μη επαγγελματίες. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 8.1. Όρια έκθεσης Μη εφαρμόσιμο 8.2. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός: Φοράτε προστατευτικά γάντια μιας χρήσης από βινίλιο ή latex. Κατηγορία: I UNE EN 420. Ανατρέξτε στην ενότητα με τις γενικές πληροφορίες για την προστασία και υγιεινή. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. 9. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Πληροφορίες για τις κύριες φυσικές και χημικές ιδιότητες Εμφάνιση: Χρώμα: Οσμή: Πυκνότητα: Σημείο τήξης: Σημείο βρασμού: Πίεση ατμών: Θερμοκρασία αποσύνθεσης: Σημείο ανάφλεξης: Διαλυτότητα στο νερό: Διαλυτότητα σε οργανικούς διαλύτες: ελαιώδης πάστα κόκκινο τυπικό λίπους 0,73gr/cm 3 στους 20 0 C άνευ δεδομένων πρακτικώς αδιάλυτο αφαιρούμενη από μερικούς οργανικούς διαλύτες 5

6 MSDS MURIBROM PASTA Page 6/7 έκδοση Συντελεστής κατανομής noktanol/water Οξύτητα/Αλκαλικότητα: Μη συμβατό με: οξέα και ισχυρές βάσεις 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια σύμφωνα με πειράματα σε θερμοκρασία δωματίου Καταστάσεις προς αποφυγή: Υγρασία: αποφύγετε την επαφή με οξέα και ισχυρές βάσεις. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Θερμική αποσύνθεση μπορεί να προκαλέσει έκλυση διοξειδίου του άνθρακα, αζώτου και άλλων τοξικών αναθυμιάσεων. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οξεία τοξικότητα: Τιμές LD 50 από στόματος: >5000mg/kg (rats) Τιμές LD 50 από στόματος: >5000mg/kg (mice) 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: αποφύγετε την επαφή με επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΤΗΝΑ: DL50 από στόματος: 640g/kg (quail) DL50 από στόματος: 480g/kg (Japanese quail) ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΨΑΡΙΑ: CL50: 28g/l (96h) (Rainbow trout) ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ: Μεταβολίζεται αργά στο έδαφος Αερόβιες συνθήκες: χρόνος ημίσειας ζωής 53 μέρες Αναερόβιες συνθήκες: χρόνος ημίσειας ζωής 60 μέρες ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ: Τίποτα δεν υποδεικνύει τη βιοσυσσώρευση του προϊόντος 13. ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ Χρήση από εξειδικευμένους επαγγελματίες: τα κενά δοχεία, τα νεκρά τρωκτικά, τα δολώματα, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και από εγκεκριμένες εταιρείες. Χρήση από επαγγελματίες και μη επαγγελματίες: τα κενά δοχεία, τα νεκρά τρωκτικά, τα δολώματα, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής ή στα σημεία που καθορίζονται από τις τοπικές αρχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 6

7 MSDS MURIBROM PASTA Page 7/7 έκδοση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Εκτός της νομοθεσίας ADR, IMDG, IATA 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Φράσεις προφύλαξης σύμφωνα με το RD 255/2003 S2 :Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. S13 :Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. S37 :Φοράτε κατάλληλα γάντια. S46 :Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος. Φράσεις προφύλαξης σύμφωνα με το κανονισμό (EU) 1272/2008 P102 :Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. P103 :Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. P280 :Φοράτε προστατευτικά γάντια P301+P310 :ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 16. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πηγές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον παρόν MSDS. Κανονισμός 67/548/EU και RD 255 έκδοση σε ισχύ. Κανονισμός 1907/2006(REACH), 1272/2008 (CLP) έκδοση σε ισχύ, αντίστοιχα. Κανονισμός για τις μεταφορές σύμφωνα με τα ADR, RID, IMDC, IATA. Φράσεις R & H, όπως εμφανίζονται στην Παράγραφο 3 R /24/25: Τοξικό. Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στην υγεία ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, επαφή με το δέρμα ή κατάποση. R.61 :Κίνδυνος δυσμενών επιπτώσεων για το έμβρυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. R50/53 :Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. T+ :Πολύ τοξικό N : Επικίνδυνο για το περιβάλλον H300 H310 H330 Η360D H372 H400 H410 :Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης :Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα. :Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής :Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο :Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. :Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. :Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 7

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

RACUMIN PASTE 1/8 Έκδοση 2 / GR Ημερομηνία Αναθεώρησης: 06.09.2013 102000007452 Ημερομηνία εκτύπωσης: 08.09.2013

RACUMIN PASTE 1/8 Έκδοση 2 / GR Ημερομηνία Αναθεώρησης: 06.09.2013 102000007452 Ημερομηνία εκτύπωσης: 08.09.2013 RACUMIN PASTE 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν RACUMIN PASTE Κωδικός προΐόντος (UVP) 05141435 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

NOTRAC WAX BLOCK BAIT

NOTRAC WAX BLOCK BAIT ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NOTRAC WAX BLOCK BAIT ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚ: Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (όπως τροποποιήθηκε) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Σεπτέμβριος 2014 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

NINJA 2.5 WG Εκδοχή 9- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 20.3.2014 Ημερομηνία Εκτύπωσης 20.03.

NINJA 2.5 WG Εκδοχή 9- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 20.3.2014 Ημερομηνία Εκτύπωσης 20.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12728B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 TWIST WG 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν TWIST WG Κωδικός προΐόντος (UVP) 05584493 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 MAXFORCE PRIME 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν MAXFORCE PRIME Κωδικός προΐόντος (UVP) 06531709 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ADORA 400SC 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν ADORA 400SC Κωδικός προΐόντος (UVP) 05177715 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03.

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα PIXEL 96 EC Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης * 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 PLURAL SL200 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν PLURAL SL200 Κωδικός προΐόντος (UVP) 06364284 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue

Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue Ημερομηνία: Αύγουστος 2012 Έκδοση: 1 Προϊόν: Χώρα: Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue Ελλάδα IQV - ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 453/2010 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 FICAM 80WP 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν FICAM 80WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05935598 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ENVIDOR 240SC 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν ENVIDOR 240SC Κωδικός προΐόντος (UVP) 05304954 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MYOREX PELLET BAIT Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 SOLFAC AUTOMATIC SPRAY 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν SOLFAC AUTOMATIC SPRAY Κωδικός προΐόντος (UVP) 80187270

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ROCKET 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ROCKET 50 SC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FASTAC 10 SC Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ (AVIPGUM) 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα