Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την αναµόρφωση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης 2013 και του Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2013».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την αναµόρφωση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης 2013 και του Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2013»."

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14439/ ΑΠΟΦΑΣΗ: 502 Από το πρακτικό 27 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την αναµόρφωση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης 2013 και του Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2013». Στο Σχηµατάρι την 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 µ.µ., στο ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την αριθµ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Αντιδηµάρχου Τανάγρας). ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά µελών παρόντα ήταν πέντε µέλη: Παρόντες Απόντες 1.- Κανέλλος Αντώνιος (Πρόεδρος) 1. Αρκούδας Βασίλειος 2.- Αναστασίου Ιωάννης 2. Χρήστου Γεώργιος 3.- Βλάχος Βασίλειος 4.- Γκίνης Ιωάννης 5.- Μπλάνας Χρήστος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του ήµου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το (1o) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε στην Οικονοµική Επιτροπή ότι: Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η οικονοµική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το ηµοτικό Συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του ήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ήµου. Με την παράγραφο 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011,ορίζονται τα εξής: «Η οικονοµική επιτροπή,µετά από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ήµου,υποβάλλει στο ηµοτικό Συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση,ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού,κατά το προηγούµενο της έκθεσης τρίµηνο.στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας 20 ηµερών από την λήξη κάθε τριµήνου Εάν µε την ανωτέρω έκθεση του β τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους,διαπιστωθεί,σύµφωνα µε την πορεία είσπραξης των εσόδων,ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν

2 πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης το οικείο συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση του προϋπολογισµού, εντός προθεσµίας15 ηµερών, µειώνοντας στο πραγµατικό ύψος τα έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον ελεγκτή νοµιµότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που περιλαµβάνει η έκθεση καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθ. Οικ / (ΦΕΚ2007/09/09/2011τεύχος Β) <<καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλονται στο ηµοτικό Συµβούλιο από την οικονοµική επιτροπή µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του ήµου. Η τριµηνιαία έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ήµων συντάσσεται σύµφωνα µε τα υποδείγµατα1,2και3που επισυνάπτονται στην απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάµενος της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµου µε το από 25/7/2012 έγγραφο, κοινοποίησε στην οικονοµική επιτροπή την εισήγηση σχετικά µε τα στοιχεία της α & β τριµηνιαίας έκθεσης έτους 2013 καθώς επίσης και τα στοιχεία του πίνακα 5 α της στοχοθεσίας εσόδων εξόδων του Ο.Π.. από τα οποία προκύπτει ότι, για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2013 έως 30/6/2013 που αναφέρεται σε απολογιστικά στοιχεία και από τις προβλέψεις εκτέλεσης του προϋπολογισµού µέχρι το τέλος του έτους (λόγω υστέρησης είσπραξης εσόδων) απαιτείται µείωση του προϋπολογισµού κατά ,52. Ειδικά για τον προϋπολογισµό έτους 2013 και σύµφωνα µε την εγκύκλιο 43, µαζί µε την αναµόρφωση του προϋπολογισµού πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στο δηµοτικό συµβούλιο και το σχέδιο οικονοµικής υποστήριξης (για τους δήµους που είχε προηγηθεί η έγκριση του προϋπολογισµού από την έγκριση του δανείου ) προκειµένου να αποσταλεί στην ελεγκτική επιτροπή του ΥΠΕΣ για έλεγχο και έγκριση του δανείου που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό για ισοσκέλιση. Για το λόγο αυτό η Οικονοµική Υπηρεσία του ήµου έχει συντάξει και µας έχει υποβάλλει το σχέδιο αναµόρφωσης του Ολοκληρωµένου Πλασίου ράσης 2013 και του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, το οποίο και θέτω στη διάθεσή σας. Σας καλώ να προβούµε στη έγγραφη εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο για την αναµόρφωση του Ολοκληρωµένου Πλασίου ράσης 2013 και του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 2. Την αριθµ. 7261/ ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 450/ ) «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης» (Ο.Π..) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4. του Ν.4111/2013». 3. Το από 25/7/2012 έγγραφο του προϊστάµενου της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµου. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο µ ό φ ω ν α

3 Εγκρίνει την κατάθεση έγγραφης εισήγησης στο ηµοτικό Συµβούλιο, µε σκοπό να ληφθεί απόφαση για την αναµόρφωση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης 2013 και του Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους Συγκεκριµένα προτείνονται τα εξής: Α. Αναµόρφωση των οικονοµικών στόχων του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης Η αναµόρφωση συντελείται βάσει των αναµορφώσεων του προϋπολογισµού που έγιναν το χρονικό διάστηµα από την κατάρτιση του Ο.Π.. µέχρι σήµερα, των απολογιστικών στοιχείων του Α εξαµήνου του έτους και την πρόβλεψη εκτέλεσης του προϋπολογισµού µέχρι το τέλος του έτους. Αποδέχεται τις προτάσεις της υπηρεσίας και εισηγείται την µείωση του προϋπολογισµού κατά ,52. Β. Αναµόρφωση προϋπολογισµού Η ανάλογη αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 έχει ως εξής: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α Κ.Α. ΕΣΟ ΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31Ν 4260/62) , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , Τέλη καθαριότητας Ε.Α.Β , Τέλος ύδρευσης.ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ , Τέλος ύδρευσης.ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ , Τέλος ύδρευσης.ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ , Τέλος ύδρευσης.ε. ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ , ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 0.16 /m2 για τους στεγασµένους & / m2 για τουσ µη στεγασµένους , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) , Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) , Αποζηµείωση από απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών ήµου για κατασκευή Ε.Ο. Σχηµαταρίου - Χαλκίδας , Ανάπλαση πλατείας.. Πύλης ( θέση Παλιόπουσι ) -.Ε. ερβενοχωρίων ,13

4 Αγροτική Οδοποιία ήµου Τανάγρας (.Ε. Τανάγρας ) , Εσωτερική οδοποιία.. Σκούρτων (.Ε. ερβενοχωρίων ) , Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθαρτων στους Οικισµούς Πλάκα - ήλεσι & ήλεσι & Επέκταση ΒΙΟΚΑ , Κατασκευή αγωγού ύδρευσης που θα µεταφέρει το διυλισµένο νερό από το διυλιστήριο Αγ Θωµά στο Κλειδίου ( Ε Οινοφύτων) , Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου οµβρίων υδάτων Οινοφύτων ( Ε Οινοφύτων) , Κατασκευή αγωγού ύδρευσης που θα µεταφέρει το διυλισµένο νερό από την δεξαµενή νερού στα Οινόφυτα στον οικισµό 2/5 ήλεσι ( Ε Οινοφύτων) , Αποχέτευση Οινόης -.Ε. Σχηµαταρίου , Μελέτες έργου Αντιπληµµυρική προστασία.. Σκούρτων -.Ε. ερβενοχωρίων , Προµελέτη για την αξιοποίηση δηµοτικής έκτασης στη θέση Αλώνια -.. Σκούρτων , Μελέτη για την αξιοποίηση οικοπέδου Μπουραντά -.Ε. ερβενοχωρίων , Πολεοδοµική µελέτη αναθεώρησης & µελέτη εφαρµογής (πρ.αναλογισµού) του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης του οικισµού Σχηµαταρίου , Μελέτη ασφαλτόστρωσης δρόµου προφήτη Ηλία.. Σκούρτων , Σύνδεση ικτύου Υδρευσης ήµου Τανάγρας µε την ΕΥ ΑΠ (Φαση Α' : Κατασκευη ιυληστηρίου εξαµενής Και λοιπών εγκαταστάσεων υδρευσης απο ΕΥ ΑΠ) , Βελτίωση - Συµπλήρωση δηµοτικού αθλητικού κέντρου Οινοφύτων , Κατασκευή δυκτίων για την σύνδεση εγκαταστάσεων ΕΥ ΑΠ -ΤΑΧ/ΡΙΟΥ οικισµών 2011 ( Ε Τανάγρας ) , Εξειδικευµένες υπηρεσίες για την πλήρη ωρίµανση και χρηµατοδότηση της πράξης << Ενεργειακή Αναβάθµιση και εγκατάσταση ΑΠΕ 20 σχολικών µονάδων >> , Υποστήριξη διαδικασιών ωρίµανσης, ένταξης και παρακολούθηση υλοποίησης έργων , Τεχνικός σύµβουλος για την πράξη << Βιοκλιµατική ανάπλαση Οιονοφύτων >> , Παροχή υπηρεσίας για την ενηµέρωση περί της πράξης << Βιοκλιµατική ανάπλαση Οινοφύτων >> , Τεχνικός Σύµβουλος για την Πράξη "Αποχέτευση ,00

5 Ακαθάρτων στην Περιοχή Πλάκα ήλεσι & ήλεσι & Επέκταση ΒΙΟΚΑ" Συνδέσεις ΟΚΩ για την Πράξη "Αποχέτευση Ακαθάρτων στην περιοχή Πλάκα ήλεσι & ήλεσι & Επέκταση ΒΙΟΚΑ" , Αρχαιολογικές Εργασίες για την Πράξη "Αποχέτευση Ακαθάρτων στην περιοχή Πλάκα ήλεσι & ήλεσι & Επέκταση ΒΙΟΚΑ" , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , Έσοδα από την πώληση τευχών προκηρύξεων , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης.ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ --Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΗΛΕΣΙΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΝΟΗΣ , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης.ε. - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ -ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ - ΚΛΕΙ ΙΟΥ- ΗΛΕΣΙΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης.ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ Α & Β ΕΞΑΜΗΝΑ ΤΟΥ , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης.ε. ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Β ΕΞΑΜ & Α- Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών ,00 ΣΥΝΟΛΑ ,52 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΩ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Επιχορήγηση Νοµικού Προσώπου "ΚΑΠΗ- ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ- ΗΜΟΤΙΚΟ Ω ΕΙΟ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ" , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία , Προµήθεια Η/Υ , ιοργάνωση Εκδηλώσεων, Συνεδρίων, Σεµµιναρίων κατάρτισης Πολιτών και Επιχειρηµατιών , Τηλεµατική διαχείριση των ηλεκτρονικών πινακίδων του ήµου Τανάγρας , Έργασίες συντήρησης και καθαρισµου ποταµών , Προµήθεια ύο (2) θρυµατιστικών κλαδιών/ Ξυλων , Προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων ,00

6 Προµήθεια 20 t φορτηγού , Προµήθεια δυο (2) ηµοφορτηγών 4Χ , Προµήθεια τρακτέρ , Προµήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων , Προµήθεια κάδων απορριµάτων , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ , Προµήθεια θρυµατιστικών κλαδιών , Εργασίες µυοκτονίας & απεντόµωσης ρεµ'ατων - φρεατίων οµβρίων - φρεατίων οµβρίων -φρατίων αποχετεύσης , Μεταφορά & διάθεση λυµατολάσπης , Κατασκευή ικτύων για την Σύνδεση Εγκαταστάσεων ΕΥ ΑΠ-ΤΑΧ/ΡΙΟΥ Οικισµών 2011 ( Ε Τανάγρας) , Κατασκευή υποστέγου και περίφραξης στο ταχυδιυληστήριο του Αγίου Θωµά , Επέκταση ικτύου Αποχετεύσης Οµβρίων Ε Ταναγρας , Λειτουργία και Συντήρηση βιολογικού σταθµού Οινοφύτων - Σχηµαταρίου , Μελέτη αποχετευσης οµκβρίων στο ήλεσι , Οριστική υδραυλική µελέτη εσωτερικού και εξωτερικού αποχετευτικού δικτύου Αγ. Θωµά - Κλειδιού ,42 Τοπογραφική αποτύπωση δοµηµένων και αδόµητων εκτάσεων για την κατασκευή αποχετευτικού δυκτίου Αγ. Θωµά ,50 Εργασία αντικατάστασης δικτύου θέρµανσης δηµοτικού κτηρίου Σχηµαταρίου ,00 Εργασίες Καθαριότητας και Επισκευής Συντριβανιών , Εκχιονισµός δρόµων , ιαγράµµιση κεντρικών δρόµων , Μεταφορά µπαζών , Τακτοποίση αυθαιρέτων κτισµάτων της.ε. Σχηµαταρίου ,00 Τακτοποίηση αυθαίρετων κτισµάτων της.ε. Οινοφύτων ,00 Εργασία για τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισµάτων της.ε. ερβενοχωρίων ,00 Τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισµάτων.ε. Τανάγρας , Προµήθεια αδρανή υλικών (2013) , Προµήθεια ασφάλτου , Προµήθεια εργαλείων για την Τεχνική Υπηρεσία , Προµήθεια τρακτέρ , Προµήθεια παρελκόµενων , Προµήθεια εξοπλισµού Κ.Χ. και πλατειών , Προµήθεια αντλίας θερµότητας για το ηµοτικό Κατάστηµα Σχηµαταρίου ,00

7 Προµήθεια εξοπλισµού συντριβανιών , Προµηθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού , Προµήθεια µεταλλικών στάσεων ,00 Προµήθεια Συντριβανιών για τα τοπικά διαµερίσµατα , Προµήθεια προκατασκευασµένων αιθουσων , Προµήθεια οργανων παιδικών χαρών , Προµήθεια ξύλινων περιφράξεων , Προµήθεια Πινακίδων σήµανσης ,00 Προµήθεια συντριβανιού στο δηµοτικό σχολείο της Ασωπίας , Κατασκευή παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Άρµατος , Κατασκευή ράµπας στην Ασωπία για αγρότες , Κατασκευή ράµπας στο Τ.Κ. Καλλιθέας , Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού στην Τ.Κ. Ασωπίας , Ανάπλαση Οικισµού Κλειδιού ,00 Ανάπλαση Κέντρου & Πεζοδροµίων Σχηµαταρίου , Επισκευή πέτρινης γέφυρας στην Τανάγρα , Ασφαλτόστρωση χώρου πάρκιν , Αποκατάσταση οδοστρωµάτων στο ήλεσι , Κατασκευή Πεζοδροµίων στην ΤΚ Τανάγρας , Κατασκευή Κοιµητηρίου στα Οινόφυτα , Προµήθεια καυσίµων για την κινηση επιβατικών, φορτηγών αυτοκινήτων & λεωφορείων ,68 Ανάπλαση πλατείας.. Πύλης ( θέση Παλιόπουσι ) -.Ε. ερβενοχωρίων ,13 Αγροτική Οδοποιία ήµου Τανάγρας (.Ε. Τανάγρας ) ,32 Εσωτερική οδοποιία.. Σκούρτων (.Ε. ερβενοχωρίων ) ,00 Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθαρτων στους Οικισµούς Πλάκα - ήλεσι & ήλεσι & Επέκταση ΒΙΟΚΑ ,61 Κατασκευή αγωγού ύδρευσης που θα µεταφέρει το διυλισµένο νερό από το διυλιστήριο Αγ Θωµά στο Κλειδίου ( Ε Οινοφύτων) , Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου οµβρίων υδάτων Οινοφύτων ( Ε Οινοφύτων) , Κατασκευή αγωγού ύδρευσης που θα µεταφέρει το διυλισµένο νερό από την δεξαµενή νερού στα Οινόφυτα στον οικισµό 2/5 ήλεσι ( Ε Οινοφύτων) , Αποχέτευση Οινόης -.Ε. Σχηµαταρίου , Μελέτες έργου Αντιπληµµυρική προστασία.. Σκούρτων -.Ε. ερβενοχωρίων , Προµελέτη για την αξιοποίηση δηµοτικής έκτασης στη θέση Αλώνια -.. Σκούρτων , Μελέτη για την αξιοποίηση οικοπέδου Μπουραντά -.Ε. ερβενοχωρίων ,13

8 Πολεοδοµική µελέτη αναθεώρησης & µελέτη εφαρµογής (πρ.αναλογισµού) του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης του οικισµού Σχηµαταρίου ,85 Μελέτη ασφαλτόστρωσης δρόµου προφήτη Ηλία.. Σκούρτων ,67 Σύνδεση ικτύου Υδρευσης ήµου Τανάγρας µε την ΕΥ ΑΠ (Φαση Α' : Κατασκευη ιυληστηρίου εξαµενής Και λοιπών εγκαταστάσεων υδρευσης απο ΕΥ ΑΠ) ,72 Βελτίωση - Συµπλήρωση δηµοτικού αθλητικού κέντρου Οινοφύτων ,00 Εξειδικευµένες υπηρεσίες για την πλήρη ωρίµανση και χρηµατοδότηση της πράξης << Ενεργειακή Αναβάθµιση και εγκατάσταση ΑΠΕ 20 σχολικών µονάδων >> ,00 Υποστήριξη διαδικασιών ωρίµανσης, ένταξης και παρακολούθηση υλοποίησης έργων ,00 Τεχνικός σύµβουλος για την πράξη << Βιοκλιµατική ανάπλαση Οιονοφύτων >> ,00 Παροχή υπηρεσίας για την ενηµέρωση περί της πράξης << Βιοκλιµατική ανάπλαση Οινοφύτων >> ,00 Τεχνικός Σύµβουλος για την Πράξη "Αποχέτευση Ακαθάρτων στην Περιοχή Πλάκα ήλεσι & ήλεσι & Επέκταση ΒΙΟΚΑ" ,00 Συνδέσεις ΟΚΩ για την Πράξη "Αποχέτευση Ακαθάρτων στην περιοχή Πλάκα ήλεσι & ήλεσι & Επέκταση ΒΙΟΚΑ" ,00 Αρχαιολογικές Εργασίες για την Πράξη "Αποχέτευση Ακαθάρτων στην περιοχή Πλάκα ήλεσι & ήλεσι & Επέκταση ΒΙΟΚΑ" ,00 ΣΥΝΟΛΑ ,52 Γ. Αναµόρφωση τεχνικού προγράµµατος και ετήσιου προγράµµατος δράσης Οι αναµορφώσεις των οικονοµικών στόχων και του προϋπολογισµού που αναφέρονται παραπάνω αναµορφώνουν ανάλογα και το τεχνικό πρόγραµµα και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης. Ο πίνακας 5Α: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής. Ε. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δηµοτικό συµβούλιο. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 502/2013 Το πρακτικό αυτό υπογράφουν οι εξής:

9 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΜΠΛΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24209/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 737 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/28-08-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-ΥΨΛ 14170/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-ΥΨΛ 14170/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14170/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 479 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:1/2014 Θέµα 1 ο ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 33/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου. Θέµα: Ετήσιο πρόγραµµα δράσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17] 26 Νοεμβρίου -2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17] 26 Νοεμβρίου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17] 26 Νοεμβρίου -2013 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014 Αρ. Aπόφασης 234

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (10 η τροποποίηση).(εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./ κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσµευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014 Αρ. Aπόφασης 394

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:380/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 9 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2015 Αρ. Aπόφασης 85 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24380/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 753 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα