Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007"

Transcript

1 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ετήσιο Δελτίο 2007

2 2 Ετήσιο Δελτίο 2007

3 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη Μήνυμα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, To 2007 ήταν για τη ΜΕΤΚΑ μια ακόμη χρονιά προκλήσεων και επιτυχιών. Η διεθνοποίηση της δραστηριότητος της εταιρείας ήταν και παραμένει η μεγάλη πρόκληση και o κύριος μοχλός της περαιτέρω ανάπτυξης της ΜΕΤΚΑ. Το 2007 σημειώθηκαν σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή τόσο στον τομέα της βιομηχανικής δραστηριότητας όσο και στον τομέα των έργων. Η βιομηχανική δραστηριότητα στο παρελθόν αφορούσε στην Ελληνική αγορά σε ποσοστό 90% εκ των οποίων το 60-70% αφορούσε σε έργα της ΔΕΗ. Το 2007 η βιομηχανική δραστηριότητα που αφορούσε στην Ελληνική αγορά περιορίστηκε στο 10% και μόνο 3% του συνόλου της βιομηχανικής δραστηριότητος αφορούσε έργα της ΔΕΗ. Η δραστηριότητα της κατασκευής έργων στο παρελθόν αφορούσε στην Ελληνική αγορά σε ποσοστό 100% εκ των οποίων 70-80% αφορούσε σε έργα της ΔΕΗ. Το 2007 η δραστηριότητα των έργων που αφορούσε στην Ελληνική αγορά περιορίστηκε στο 55% και μόνο 25% του συνόλου της δραστηριότητος των έργων αφορούσε έργα της ΔΕΗ. Διατηρώντας την ισχυρή παρουσία της εις την εγχώρια αγορά και αναπτύσσοντας τη διεθνή δραστηριότητα η ΜΕΤΚΑ επιδιώκει ένα ισορροπημένο μοντέλο δραστηριότητας και ανάπτυξης. Η πρόσφατη επιτυχία της ανάληψης (για λογαριασμό του πολυεθνικού ενεργειακού κολοσσού OΜV/Petrom), του έργου της κατασκευής ενός ενεργειακού κέντρου 850Mw στη Ρουμανία σε κοινοπραξία με την General Electric, ενισχύει την πεποίθησή μας ότι οι πράγματι φιλόδοξες στρατηγικές επιλογές της ΜΕΤΚΑ αποδίδουν ήδη καρπούς. Ιωάννης Γ. Μυτιληναίος Πρόεδρος Δ.Σ. 3 Ετήσιο Δελτίο 2007

4 4 Ετήσιο Δελτίο 2007

5 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη Διοικητικό Συμβούλιο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΤΑΜAΤΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚOΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό) Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος Μέλος Μέλος (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό) Μέλος (Aνεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό) 5 Ετήσιο Δελτίο 2007

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (ποσά σε χιλ. ) Οικονομικά Μεγέθη της Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος Α.Ε Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη της Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γενικά Υπεύθυνοι Σύνταξης Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Φορολογικός Έλεγχος Πληροφορίες ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δημόσιες Προσφορές Εξαγορές και Συμμετοχές στο Μετοχικό Κεφάλαιο Άλλων Εταιρειών Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ Γενικά Στοιχεία Κλάδου Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Προσφερόμενα Προϊόντα Τάσεις Κλάδου Ενέργεια Αμυντική Βιομηχανία Έργα Υποδομής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΚΑ Α.Ε Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Επενδύσεις Επενδυτική Πολιτική Κυριότερα Γεγονότα κατά το Ανάπτυξη Νέων Δραστηριοτήτων Ενεργειακά Έργα Έργα Άμυνας Διάφορα Έργα Ετήσιο Δελτίο 2007

7 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη 5.6 Ανθρώπινο Δυναμικό Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία - Εγγυήσεις και Εμπράγματες ασφάλειες Γήπεδα Κτιριακές εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Τεχνικές Εγκαταστάσεις Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία - Έγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ) Μέτοχοι Δικαιώματα Μετόχων Αποδοχές Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών Συμμετοχές των Μελών του Δ. Σ. και των Κύριων Μετόχων στη Μετοχική Σύνθεση και το Διοικητικό Συμβούλιο άλλων Εταιρειών Υπόχρεα Πρόσωπα Οργανόγραμμα της ΜΕΤΚΑ Α.Ε Ανθρώπινο Δυναμικό ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Διοικητικό Συμβούλιο Διεύθυνση Εταιρείας Εσωτερικός Έλεγχος Ελεγκτική Επιτροπή Επενδυτικές σχέσεις Υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων Διαχείριση Κινδύνων Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Κίνδυνος αγοράς Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων Ετήσιο Δελτίο 2007

8 7.7.6 Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία Πολιτικές και σκοποί διαχείρισης κεφαλαίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Κέρδη ανά Μετοχή Πορεία της Μετοχής Παρουσιάσεις σε θεσμικούς επενδυτές Διαγράμματα Πρόγραμμα εταιρικών πράξεων Μερισματική Πολιτική ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΚΑ Α.Ε Θυγατρικές Εταιρείες ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΚΑ Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Επεξηγηματική Εκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. κατ άρθρο 11α Ν. 3371/ Έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή με σύμφωνη γνώμη Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Ενοποιημένη και Μητρική Βάση Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων Ισολογισμός Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Ομίλου και Μητρικής Κατάσταση ταμειακών ροών Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες Υπεραξία Άυλα στοιχεία ενεργητικού Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις Μεταβολές εντός του Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις και Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού Ετήσιο Δελτίο 2007

9 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμημένα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Κατασκευαστικά συμβόλαια Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις Κύκλος Εργασιών Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία Παροχές στο Προσωπικό Λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά Έσοδα και Έξοδα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Φόρος Εισοδήματος Διακοπείσες Δραστηριότητες Κέρδη ανά μετοχή Ανάλυση Προσαρμογών σε Ταμειακές Ροές Δεσμεύσεις Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού Μερισματική πολιτική Φορολογία Μερισμάτων Διεταιρικές Συναλλαγές Παραρτήματα Ετήσιο Δελτίο 2007

10 1. Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη 1.1 Οικονομικά Μεγέθη της Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος Α.Ε. Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (ποσά σε χιλ. ) Ποσά σε ΔΛΠ ΔΛΠ ΔΛΠ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ετήσιο Δελτίο 2007

11 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη 1.2 Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη της Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος Α.Ε. II. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (ποσά σε χιλ. ) Ποσά σε ΔΛΠ ΔΛΠ ΔΛΠ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1.016) (1.725) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ετήσιο Δελτίο 2007

12 2. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας 2.1 Γενικά Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων χρήσεως 2007 και των προοπτικών της Εταιρείας από τους μετόχους, τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους. 2.2 Υπεύθυνοι Σύνταξης Η σύνταξη και η διάθεση του Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ. αρ.7/372/ Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Γεώργιος Μαμμάς, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Μαρίνου Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο, τηλ Σπυρίδων Πετράτος, Διευθυντής Λογιστηρίου, Μαρίνου Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο, τηλ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο. Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται μετοχικά από αυτή δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική τους κατάσταση. 2.3 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων που έκλεισαν στις διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κ. Βασίλειος Καζάς, κάτοικος Αθηνών, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ της εταιρείας Grant Thornton (Β. Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, τηλ ). Τα πιστοποιητικά ελέγχου των τακτικών ορκωτών λογιστών παρατίθενται στο Παράρτημα του Οικονομικού Απολογισμού του παρόντος Ετήσιου Δελτίου, κάτω από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 12 Ετήσιο Δελτίο 2007

13 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη 2.4 Φορολογικός Έλεγχος Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ Α.Ε.), Ν. Ηράκλειο Αττικής RODAX Α.Τ.Ε.Ε.,Ν. Ηράκλειο Αττικής 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε., Βόλος Ε.Κ.Μ.Ε. Α.Ε., Δήμος Εχεδώρου Θεσσαλονίκη ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε., Ν. Ηράκλειο Αττικής 2007 DROSCO HOLDINGS LIMITED, Λευκωσία Κύπρος BRIDGE ACESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS A.E., Μαρούσι Αττικής 2007 Ε.Τ.Α.Δ.Ε. Α.Ε., Ν. Ηράκλειο Αττικής Κατά την τρέχουσα περίοδο οριστικοποιήθηκαν διαφορές φορολογικού ελέγχου παρελθουσών χρήσεων ποσού 325 χιλ. Οι οριστικοποιημένες διαφορές φορολογικού ελέγχου συμψηφίζονται με σχηματιζόμενες προβλέψεις ενδεχόμενων φόρων. Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Ο Όμιλος προχωράει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές του Ομίλου. 2.5 Πληροφορίες Το Ετήσιο Δελτίο διατίθεται δωρεάν στους επενδυτές, μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και πάντως δέκα (10) ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Αντίτυπο του Ετήσιου Δελτίου υποβάλλεται στην επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Μαρίνου Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο, τηλ (κ. Σαράντoς Χατζάκος Υπεύθυνος Τμήματος Μετόχων). Επίσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http//www.metka.gr υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή το παρόν Ετήσιο Δελτίο καθώς και εκείνα των δυο προηγούμενων χρήσεων, αλλά και άλλες σημαντικές πληροφορίες για την Εταιρεία. 13 Ετήσιο Δελτίο 2007

14 3. Σημαντικά στοιχεία για την Εταιρεία 3.1 Δημόσιες Προσφορές Kατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν έχει υποβληθεί από την Eταιρεία δημόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για μετοχές άλλης εταιρείας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόμοιες προσφορές για μετοχές της Eταιρείας. 3.2 Εξαγορές και Συμμετοχές στο Μετοχικό Κεφάλαιο Άλλων Εταιρειών. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνεται από την , με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και η εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με έδρα την Αθήνα και με ποσοστό συμμετοχής 100,00%. Η εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της προαναφερθείσας θυγατρικής, υλοποιήθηκε την , μετά την από απόφαση του Δ.Σ., αντί του τιμήματος των χιλ. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνεται μέχρι την , με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και η εταιρεία «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΠΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα την Αθήνα και με ποσοστό συμμετοχής έως την προαναφερόμενη ημερομηνία 40,00%. Η συμμετοχή της Εταιρείας στην προαναφερθείσα θυγατρική, πωλήθηκε την , μετά την από απόφαση του Δ.Σ., αντί του τιμήματος των Η πώληση της συμμετοχής αυτής, κρίθηκε σκόπιμη διότι παρά το γεγονός ότι όλες οι χρήσεις της «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΠΙ ΑΤΕΕ» ήταν κερδοφόρες, εν τούτοις δεν ανεδείχθησαν οι αναμενόμενες συνέργειες μεταξύ των εταιρειών, ούτε προβλέπονταν ότι θα αναδειχθούν στο μέλλον. Σημειώνεται ότι συγχρόνως με την εν λόγω μεταβίβαση, η Εταιρεία εισέπραξε επιπλέον ποσό ως επιστροφή κεφαλαίου, μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αυτής. Από την πώληση της παραπάνω θυγατρικής, προέκυψε για τον Όμιλο κέρδος ποσού Η δραστηριότητα της παραπάνω εταιρείας παρουσιάζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της (αλλά και σε αυτές της για λόγους συγκρισιμότητας) ως Διακοπείσα Δραστηριότητα, στο πλαίσιο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 5. Με βάση την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ, αποφασίστηκε η απόκτηση του συνόλου των μετοχών (100%) της Κυπριακής Εταιρείας Drosco Holdings Limited αντί του συνολικού τιμήματος των Η προαναφερθείσα εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή επενδύσεων. Την συστάθηκε η εταιρεία «Bridge Accessories & Construction Systems Τεχνική, Κατασκευαστική, Τουριστική και Εμπορική ΑΕ.» με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου και μετοχικό κεφάλαιο , στην οποία η Drosco Holdings Limited συμμετέχει με ποσοστό 75%. 3.3 Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις Υπάρχουν νέες απαιτήσεις ύψους 1,4 εκατ. οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας από τις ασφαλιστικές εταιρείες για την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Η Εταιρεία επιπλέον έχει υποβάλλει προς τους πελάτες της απαιτήσεις ύψους περίπου 800 χιλ. για εξωσυμβατικές εργασίες που έχουν εκτελεστεί σε διάφορα έργα. 3.4 Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. Στην παρούσα φάση, καμία από αυτές τις 14 Ετήσιο Δελτίο 2007

15 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ενδεχόμενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις δεν θα αναλυθεί περαιτέρω, για λόγους αμερόληπτης αντιμετώπισης της θέσης του Ομίλου στις σχετικές δικαστικές διαφωνίες. Η Εταιρεία έχει νόμιμους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων και δεν υπάρχουν εμπράγματα ή άλλα βάρη πλην εμπράγματων βαρών υπέρ της Εθνικής Τράπεζας αξίας περίπου για ακίνητο που βρίσκεται στη θέση Ξηρόκαμπος Βόλου, για παλαιό δάνειο που είχε πάρει η Εταιρεία και το οποίο έχει πλήρως εξοφληθεί. 15 Ετήσιο Δελτίο 2007

16 4. Στοιχεία κλάδου 4.1 Γενικά Στοιχεία Κλάδου Η ΜΕΤΚΑ ανήκει στον Κλάδο των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στον Κλάδο Βιομηχανικής Παραγωγής, Επεξεργασίας και Μεταποίησης Σιδηρούχων Μετάλλων. Παράλληλα δραστηριοποιείται ως Τεχνική Εταιρεία, (κατέχοντας εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης Γενικής), όπου είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στον Ενεργειακό τομέα (κατασκευή Ατμοηλεκτρικών και Υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), στον τομέα των έργων Υποδομής (εξοπλισμός ορυχείων, εξειδικευμένες και υψηλών απαιτήσεων εργοστασιακές κατασκευές, ανεγέρσεων μεγάλων έργων), και στον τομέα των αμυντικών προγραμμάτων συμπαραγωγής. Η πολυετής εμπειρία σε θέματα ενέργειας έδωσε στην Εταιρεία τη δυνατότητα να κινηθεί δυναμικά στο συγκεκριμένο χώρο εντός των ελληνικών συνόρων καθώς και στο εξωτερικό. Όσον αφορά στο χώρο της βιομηχανικής παραγωγής η ΜΕΤΚΑ κινείται δυναμικά στον χώρο των Αμυντικών Εξοπλισμών και ιδιαίτερα στη συμπαραγωγή αρμάτων μάχης, λοιπών οχημάτων, φρεγατών, υποβρυχίων, πυραυλικών συστημάτων PATRIOT. Η Εταιρεία βασίζεται στις αρτιότατες εργοστασιακές εγκαταστάσεις της (δύο εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Βόλου και Ν. Ιωνία Βόλου, αντίστοιχα, και βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΕΚΜΕ στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα και στις εγκαταστάσεις της νεοαποκτηθείσας Ε.Τ.Α.Δ.Ε. Α.Ε. στην Αμφίκλεια Βοιωτίας) και στην άριστη εμπειρία της. Η ΜΕΤΚΑ, ως μέλος της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε -ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», απέκτησε σημαντικές συνέργιες και οικονομίες κλίμακας, είτε υπό μορφή Διεθνούς Δικτύου Πωλήσεων και Επαφών, είτε και σε μείωση κόστους, ιδιαίτερα στην προμήθεια των Α υλών της Εταιρείας. 4.2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Προσφερόμενα Προϊόντα Χάρη στις συνεχείς επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό, η εξέλιξη των δυνατοτήτων της Εταιρείας στο χώρο των μεγάλων ηλεκτρομηχανολογικών έργων υπήρξε ραγδαία. Από τις απλούστερες μεταλλικές κατασκευές (πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας το 1970) πολύ γρήγορα ξεκίνησαν σύνθετες μεταλλικέςμηχανολογικές κατασκευές και έργα όπως εξοπλισμός ορυχείων (εκσκαφείς, αποθέτες, μύλοι αλέσεως λιγνίτη και ταινιόδρομοι μεταφοράς), εξοπλισμοί λιμένων, βιομηχανοστάσια μεγάλων μονάδων όπως του Αλουμινίου της Ελλάδος, της ΤΙΤΑΝ και άλλων, λέβητες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και τα τελευταία χρόνια γεννήτριες και στρόβιλοι υδροηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών μονάδων. Στην παραπάνω εξέλιξη σημαντικό ρόλο έπαιξε και η πολυετής στενή συνεργασία με μεγάλους οίκους του εξωτερικού (ALSTOM, SIEMENS, ANSALDO, BABCOCK, MAN, GENERAL ELECTRIC, LURGI, VEVEY). Η συνεργασία αυτή που ξεκίνησε από την από κοινού εκτέλεση μεγάλων έργων στη χώρα μας εξελίχθηκε στην από κοινού εκτέλεση έργων στο εξωτερικό, όπως εξοπλισμοί ορυχείων στη Γερμανία, τμήματα σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Γερμανία, Βέλγιο, Ελβετία, κατασκευή του μεγαλύτερου γερανού μεταλλευμάτων στην Ολλανδία και επεκτάθηκε μέχρι και στην παροχή αποκλειστικής για την Ελλάδα τεχνογνωσίας σε αντικείμενα υψηλών τεχνολογικών απαιτήσεων. Η Εταιρεία σήμερα παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υλοποιώντας έργα «με το κλειδί στο χέρι». Γενικά, η λειτουργία της σχετικής προς τη ΜΕΤΚΑ αγοράς και η διαμόρφωση του ανταγωνισμού χαρακτηρίζονται από: τη διεθνοποίηση των αγορών και τις παρατηρούμενες συγχωνεύσεις. την ανάθεση πακέτων-λύσεων αποτελουμένων από μελέτη / προμήθεια υλικού / κατασκευή-ανέγερση / θέση σε λειτουργία / συντήρηση. έμφαση στον έλεγχο και στη διασφάλιση της ποιότητας. 16 Ετήσιο Δελτίο 2007

17 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη Ο ανταγωνισμός διαφοροποιείται αναλόγως του κλάδου και της αγοράς. Η ΜΕΤΚΑ έχει σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται αναμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα και ιδιαίτερα εκεί όπου λόγω της φύσεως του αντικειμένου ή των προτεραιοτήτων του πελάτη απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: οι τεχνολογικές και ποιοτικές απαιτήσεις του έργου είναι υψηλές, απαιτείται ειδική τεχνογνωσία και προηγούμενη επιτυχής εμπειρία (references), προϋποτίθενται οργανωτικές δομές κατά τα διεθνή πρότυπα, αξιοπιστία και οικονομική επιφάνεια του κατασκευαστή, απαιτείται ευχέρεια και εμπειρία συνεργασίας με άλλους ημεδαπούς και / ή αλλοδαπούς Οίκους. 4.3 Τάσεις Κλάδου Οι στρατηγικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΜΕΤΚΑ είναι οι εξής: Ενεργειακά Έργα στην Ελλάδα (Απελευθερωμένη Αγορά Ενέργειας / Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Συμπαραγωγή) Ο κλάδος των ενεργειακών έργων ο οποίος μονοπωλείτο κατά το παρελθόν από ξένες εταιρείες, έχει σήμερα μετεξελιχθεί σε κλάδο με πολύ αξιόλογη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών, συμμετοχή η οποία φθάνει στην εκτέλεση του έργου έως και 100% σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς επίσης η δραστηριότητα αυτή να έχει επεκταθεί και σε χώρες του εξωτερικού. Ενεργειακά Έργα στο εξωτερικό με το κλειδί στο χέρι (Turn Key Projects) Έργα υποδομής (Πετροχημικά Διυλιστήρια, Εξοπλισμός Ορυχείων, Γέφυρες, Κτιριακές Υποδομές και Αθλητικές Εγκαταστάσεις ιδιαίτερων απαιτήσεων, Γερανοί και λοιπός Εξοπλισμός Λιμένων) Αμυντικά Έργα Η βιομηχανική συμπαραγωγή με συνεργασία ελληνικών βιομηχανιών ως προϋπόθεση συμμετοχής σε διαγωνισμούς αμυντικών προγραμμάτων αποτελεί θεσμό ο οποίος βοήθησε ουσιαστικά την Ελληνική βιομηχανία τόσο στην απορρόφηση σημαντικής τεχνογνωσίας όσο και στην υλοποίηση σημαντικών βιομηχανικών επενδύσεων. Οι εξειδικευμένες μεταλλικές κατασκευές κλάδος που ήταν και παραμένει εντάσεως τεχνογνωσίας και βιομηχανικού εξοπλισμού. Η ενθάρρυνση Ελληνικών εταιρειών από πλευράς Υπουργείων ή ΔΕΚΟ να διεκδικήσουν στα πλαίσια διεθνών διαγωνισμών και, εφ όσον μειοδοτήσουν, να εκτελέσουν σημαντικά έργα στον τομέα των υποδομών, της ενέργειας και της άμυνας εστέφθη από σημαντική επιτυχία τα τελευταία χρόνια και αποτελεί σημαντικό χώρο επέκτασης των δραστηριοτήτων με πολύ καλές προοπτικές για το μέλλον Ενέργεια Ο Όμιλος ΜΕΤΚΑ δραστηριοποιήθηκε σημαντικά κατά το 2007 στον τομέα ενεργειακών έργων. Η μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα εμπειρία της ΜΕΤΚΑ και των θυγατρικών της στην κατασκευή, ανέγερση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (Αλιβερίου, Καρδιάς Ι & ΙΙ, Καρδιάς ΙΙΙ & ΙV, Αγ. Δημητρίου Ι & ΙΙ, Αγ. Δημητρίου ΙΙΙ & ΙV, Αμυνταίου, Αγ. Δημητρίου V, Λαυρίου ΙV & V, Κομοτηνής, Φλώρινας, Χανίων και Λινοπεραμάτων), Σταθμός Συμπαραγωγής (Αλουμίνιο της Ελλάδος ) και Υδροηλεκτρικών Σταθμών (Γκιώνας, Αώου, Θησαυρού, Πλατανόβρυσης, Μεσοχώρας, Κρεμαστών) την καθιστά πρωτοπόρο, ανάδοχο κατασκευής σταθμών παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 17 Ετήσιο Δελτίο 2007

18 Είτε ως EPC Contractor είτε ως μέλος σε consortia και ομίλους με διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες, βασιζόμενη στο άριστα εκπαιδευμένο επιτελείο των μηχανικών της, η ΜΕΤΚΑ είναι ουσιαστικά η πρώτη και η μοναδική Ελληνική εταιρεία, η οποία μετεξελίχθηκε σε Ανάδοχο εκτέλεσης έργων, εντός των συνόρων αλλά και στο εξωτερικό, που μέχρι πρότινος ήταν υπόθεση μεγάλων ξένων οίκων. Αυτό φαίνεται από την ανάληψη έργων όπως η Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία της Μονάδας V συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 377,66 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο στον ΑΗΣ Λαυρίου, η εγκατάσταση νέων ηλεκτροστατικών φίλτρων και η αναβάθμιση των υφιστάμενων για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας στους ΑΗΣ Καρδιάς, Αγ. Δημητρίου και Μεγαλόπολης, η εγκατάσταση της τρίτης Αεριοστροβιλικής Μονάδας στη Ρόδο, η Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία του Σταθμού Συμπαραγωγής ισχύος 316 MW και 252 MWth, με καύσιμο φυσικό αέριο στο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η εμπειρία της Εταιρείας στον χώρο της ενέργειας, η δυναμική της εξέλιξη, καθώς και οι προσπάθειες της Διοίκησης για επέκταση των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, είχαν σαν αποτέλεσμα την υπογραφή συμφωνιών για την υλοποίηση Ενεργειακών Έργων εκτός Ελλαδικού χώρου. Η Εταιρεία επίσης έχει έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε επενδύσεις, τόσο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακά, αιολικά, βιομάζας-διαχείρισης απορριμμάτων) όσο και στον κλάδο της συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Αμυντική Βιομηχανία Μετά την ανάληψη του management της εταιρείας από τον ΟΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, η βιομηχανική δραστηριοποίηση στον τομέα αυτό απετέλεσε βασική στρατηγική επιλογή. Όμως ήδη από το 1995, η δραστηριοποίηση της ΜΕΤΚΑ στον τομέα αυτό περιλάμβανε την ανάληψη κατασκευής του σκάφους του ΤΟΜΠ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ». Προς υλοποίηση της στρατηγικής επιλογής, η ΜΕΤΚΑ αξιοποίησε τον σημαντικό μηχανολογικό εξοπλισμό των δύο εργοστασίων στη ΒΙΠΕ Βόλου, καθώς και την σημαντική τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού. Ταυτοχρόνως όμως ανανέωσε τον εξοπλισμό με νέα μηχανήματα αξίας άνω των , ενώ επένδυσε και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, ήλθε η ανάληψη σημαντικών έργων και η καταξίωση της ΜΕΤΚΑ στον ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο της κατασκευής αμυντικού εξοπλισμού Έργα Υποδομής Η παρουσία της ΜΕΤΚΑ είναι ήδη δεδομένη στα έργα επισκευών / συντηρήσεων / ανταλλακτικών για τον εξοπλισμό εξόρυξης / διακίνησης λιγνίτη και τέφρας της ΔΕΗ, αφού ο λιγνίτης θα συνεχίσει να είναι το βασικό καύσιμο για την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, με πάνω από MW εγκατεστημένης ισχύος σε σταθμούς που χρησιμοποιούν ως καύσιμο λιγνίτη. Tα έργα είναι πρωτοποριακής τεχνολογίας και στοχεύουν στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και στην προστασία του περιβάλλοντος, π.χ. με σωληνωτούς ταινιόδρομους μεταφοράς υγρής και ιπτάμενης τέφρας. Στα έργα αυτά η ΜΕΤΚΑ αξιοποιεί τις συνεργασίες της με τους μεγαλύτερους γνωστούς Οίκους του εξωτερικού και συμβάλλει στην αναβάθμιση της σχετικής τεχνογνωσίας. Στο χώρο των έργων βιομηχανικών επενδύσεων (επεκτάσεις, ανακατασκευές, αναβαθμίσεις) η ΜΕΤΚΑ είχε ανέκαθεν μεγάλη κατασκευαστική συνεισφορά. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κλάδοι της μεταλλουργίας και παραγωγής τσιμέντου. Για τη βαριά βιομηχανία η ΜΕΤΚΑ είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης για την υλοποίηση βελτιστοποιημένων λύσεων. Επίσης, τα Διυλιστήρια και η Πετροχημική Βιομηχανία εν γένει, εκτιμούν την εμπειρία και τις εξειδικευμένες δυνατότητες της ΜΕΤΚΑ σε κατασκευές και ανέγερση, με τήρηση των αυστηρών και ειδικών προδιαγραφών, ποιότητας, ασφάλειας που ισχύουν. 18 Ετήσιο Δελτίο 2007

19 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη 5. Πληροφορίες για την ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 5.1 Γενικές Πληροφορίες Η εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» ιδρύθηκε το Ο διακριτικός τίτλος της είναι ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στο μεταλλουργικό κλάδο και ασχολείται με την κατασκευή και εφαρμογή σύνθετων μεταλλικών και μηχανολογικών κατασκευών, καθώς και με Ενεργειακά Έργα, με Έργα Υποδομής, Αμυντικά κ.λπ. Από την 1η Ιανουαρίου 2005, η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε από τη Νέα Ιωνία Βόλου στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, όπως αποφασίστηκε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία συγκλήθηκε στις Η διάρκεια της εταιρείας είναι 50ετής και ο σκοπός της, βάσει του άρθρου 4 του καταστατικού της, είναι: Η βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών κατασκευών παντός είδους και προορισμού, ως και τοιούτων λεβητοποιίας και ελασματουργίας και η εμπορία απάντων τούτων στο εσωτερικό και εξωτερικό. Η παραγωγή πάσης φύσεως και προορισμού προϊόντων μηχανουργείου και η εμπορία τούτων στο εσωτερικό και εξωτερικό, ως και η εκτέλεση πάσης φύσεως μηχανουργικών εργασιών. Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών κατασκευής, μετασκευής, επισκευής και διαλύσεως πλοίων και η εμπορία των προϊόντων των ως άνω εργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό. Η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση κατασκευών δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως, ιδία δε η εκτέλεση εργασιών συναρμολογήσεως και εγκαταστάσεως των υπό της εταιρείας παραγομένων κατασκευών και προϊόντων στο εσωτερικό και εξωτερικό, ως και η εκτέλεση πάσης φύσεως εγκαταστάσεων βιομηχανικού εξοπλισμού. Η εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων, ήτοι η αγορά - κατασκευή - μίσθωση - πώληση και συναφή δραστηριότητα, ως επίσης και η μίσθωση ή υπομίσθωση κινητού και εμπεπηγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού. Όσον αφορά στα Δημόσια Τεχνικά Έργα, η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. κατέχει, μετά την επανάκριση των εργοληπτικών πτυχίων που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2006, πτυχίο 6ης τάξεως για όλες τις κατηγορίες έργων (Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά-Ενεργειακά, Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Οδοποιία, Λιμενικά κ.λ.π). Για την επιδίωξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία μπορεί: Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ακόμη και με απόκτηση μετοχών ανώνυμης εταιρείας, Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή. Το ιδρυτικό Καταστατικό του 1962, Άρθρο 4, διευρύνθηκε και κωδικοποιήθηκε το 1982 και επεκτάθηκε με τη Γενική Συνέλευση του 2001, ώστε να καλύπτει και έργα Πολιτικού Μηχανικού. Έκτοτε ισχύει μέχρι σήμερα χωρίς άλλες αλλαγές. Οι βασικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία σήμερα με ιδιαίτερη επιτυχία (σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία) είναι οι ακόλουθοι: Ενεργειακά Έργα (Θερμοηλεκτρικοί και Υδροηλεκτρικοί σταθμοί) Αμυντικά προγράμματα συμπαραγωγής Έργα Υποδομής (Κτιριακές Υποδομές Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Ορυχεία-Ταινιόδρομοι, Διυλιστήρια, Λιμενικές Εγκαταστάσεις εκφόρτωσης, μεταφοράς και καθέλκυσης πλοίων, Ανέγερση μεταλλικού φορέα και συστημάτων στήριξης γεφυρών, ανέγερση και εκμετάλλευση κτιριακών συγκροτημάτων) Το αντικείμενο της εταιρείας εμπίπτει στην κατηγορία «κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών», με κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ 2003) σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΣΥΕ. 19 Ετήσιο Δελτίο 2007

20 5.2 Ιστορικό Η Εταιρεία ιδρύθηκε τo 1962 από τoν Ο.Β.Α. (σήμερα Ε.Τ.Β.Α.) με σκοπό να καλύψει το κενό που υπήρχε στον τομέα μεταλλικών κατασκευών στη χώρα μας. Η λειτουργία του εργοστασίου ξεκίνησε το Τo 1971 η Εταιρεία πέρασε στα χέρια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, οπότε και ξεκινά η αλματώδης ανάπτυξή της. Οι μετοχές της εταιρείας εισήχθησαν στο Χ. Α. το Το 1980 η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. απορρόφησε την αναγνωρισμένη και δυναμική εργοληπτική εταιρεία ΤΕΧΝΟΜ ΑΤΕ αποκτώντας έτσι την δυνατότητα συναρμολόγησης και ανέγερσης των κατασκευών που βιομηχανοποιούνται στο εργοστάσιο και επομένως την ικανότητα αναλήψεως και εκτελέσεως μεγάλων έργων. Το 1989 η εταιρεία αποκτά τη σχεδόν πλήρη κυριότητα (99,98%) της «Ελληνικής Βιομηχανίας Κατεργασίας Χάλυβα Α.Ε.» (SERVISTEEL), εργοστάσιο με μοντέρνο αυτοματοποιημένο εξοπλισμό κατάλληλο για την πρώτη φάση βιομηχανοποίησης των μεταλλικών κατασκευών (δηλαδή για την κοπή, διάτρηση, αμμοβολή). Η εταιρεία συνέχισε σταθερά την εξειδίκευσή της και την τεχνολογική της ανάπτυξη κατασκευάζοντας πρωτοποριακά έργα υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας. Τον Ιανουάριο του 1999 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α. Ε. -ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, μετά από εξάμηνη διαδικασία συγκέντρωσης πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού της κεφαλαίου, με την αγορά αρχικά του 11,8% των μετoχών της (Ιούλιος 1998) και την εν συνεχεία διεύρυνσή του σε 27,54% (Δεκέμβριος 1998). Το τίμημα για την συγκέντρωση του παραπάνω ποσοστού ανήλθε σε 31,4 εκατ. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τυπικά στις αρχές του 1999, μέσω της μεταβίβασης στη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ επιπλέον ποσοστού 20,6% του μετοχικού κεφαλαίου από τους βασικούς μετόχους έναντι τιμήματος 27 εκατ. Η εξαγορασθείσα εταιρεία αποτελεί το σημαντικότερο μεταλλοκατασκευαστικό συγκρότημα στην Ελλάδα με σημαντική παρουσία δεκαετιών τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Το σημερινό ανεκτέλεστο των έργων και δραστηριοτήτων του ομίλου ΜΕΤΚΑ ανέρχεται σε 622 εκατ. Ο Όμιλος ΜΕΤΚΑ απασχολεί συνολικά με διαφόρων μορφών συμβατική σχέση εργασίας 689 εργαζομένους, το σύνολο του ενεργητικού της είναι 353,50 εκατ. και τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 139,23 εκατ. 5.3 Επενδύσεις Οι σημαντικότερες επενδύσεις έχουν ως ακολούθως: 1999 Εξαγορά ποσοστού 40% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΚΜΕ Α.Ε. έναντι εκατ. δρχ.( 6,76 εκατ.) 2000 Εξαγορά ποσοστού 12,94% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Βιομηχανίας "ΕΛΒO" ΑΒΕ, έναντι εκατ. δρχ.( 3,79 εκατ.) Εξαγορά ποσοστού 40% του μετοχικού κεφαλαίου της T.C.B. A.E. έναντι εκατ. δρχ.( 9,39 εκατ.) Εξαγορά ποσοστού 40% του μετοχικού κεφαλαίου της 3ΚΠ Α.Τ.Ε.Ε., έναντι εκατ. δρχ.( 3,53 εκατ.) Συμμετοχή κατά 40% στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΚΜΕ Α.Ε., έναντι 940 εκατ. δρχ.( 2,77 εκατ.) Εξαγορά ποσοστού 80% του μετοχικού κεφαλαίου της RODAX Α.Τ.Ε.Ε., έναντι εκατ. δρχ.( 6,47 εκατ.) 20 Ετήσιο Δελτίο 2007

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. Για την Απόσχιση του Κλάδου Εμπορίας Σιδηρούχων μη Σιδηρούχων Μετάλλων (Ferrous and Non Ferrous Metals Trading) Και Β. Για την Μεταβολή Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01 30.09.2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί με σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, όπως αυτή καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η σύνταξη του παρόντος πληροφοριακού σημειώματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 26 4. Στοιχεία αγορών X.A. 32 5. Απολογισμός εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣ την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4 I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα