Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007"

Transcript

1 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ετήσιο Δελτίο 2007

2 2 Ετήσιο Δελτίο 2007

3 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη Μήνυμα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, To 2007 ήταν για τη ΜΕΤΚΑ μια ακόμη χρονιά προκλήσεων και επιτυχιών. Η διεθνοποίηση της δραστηριότητος της εταιρείας ήταν και παραμένει η μεγάλη πρόκληση και o κύριος μοχλός της περαιτέρω ανάπτυξης της ΜΕΤΚΑ. Το 2007 σημειώθηκαν σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή τόσο στον τομέα της βιομηχανικής δραστηριότητας όσο και στον τομέα των έργων. Η βιομηχανική δραστηριότητα στο παρελθόν αφορούσε στην Ελληνική αγορά σε ποσοστό 90% εκ των οποίων το 60-70% αφορούσε σε έργα της ΔΕΗ. Το 2007 η βιομηχανική δραστηριότητα που αφορούσε στην Ελληνική αγορά περιορίστηκε στο 10% και μόνο 3% του συνόλου της βιομηχανικής δραστηριότητος αφορούσε έργα της ΔΕΗ. Η δραστηριότητα της κατασκευής έργων στο παρελθόν αφορούσε στην Ελληνική αγορά σε ποσοστό 100% εκ των οποίων 70-80% αφορούσε σε έργα της ΔΕΗ. Το 2007 η δραστηριότητα των έργων που αφορούσε στην Ελληνική αγορά περιορίστηκε στο 55% και μόνο 25% του συνόλου της δραστηριότητος των έργων αφορούσε έργα της ΔΕΗ. Διατηρώντας την ισχυρή παρουσία της εις την εγχώρια αγορά και αναπτύσσοντας τη διεθνή δραστηριότητα η ΜΕΤΚΑ επιδιώκει ένα ισορροπημένο μοντέλο δραστηριότητας και ανάπτυξης. Η πρόσφατη επιτυχία της ανάληψης (για λογαριασμό του πολυεθνικού ενεργειακού κολοσσού OΜV/Petrom), του έργου της κατασκευής ενός ενεργειακού κέντρου 850Mw στη Ρουμανία σε κοινοπραξία με την General Electric, ενισχύει την πεποίθησή μας ότι οι πράγματι φιλόδοξες στρατηγικές επιλογές της ΜΕΤΚΑ αποδίδουν ήδη καρπούς. Ιωάννης Γ. Μυτιληναίος Πρόεδρος Δ.Σ. 3 Ετήσιο Δελτίο 2007

4 4 Ετήσιο Δελτίο 2007

5 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη Διοικητικό Συμβούλιο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΤΑΜAΤΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚOΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό) Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος Μέλος Μέλος (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό) Μέλος (Aνεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό) 5 Ετήσιο Δελτίο 2007

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (ποσά σε χιλ. ) Οικονομικά Μεγέθη της Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος Α.Ε Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη της Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γενικά Υπεύθυνοι Σύνταξης Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Φορολογικός Έλεγχος Πληροφορίες ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δημόσιες Προσφορές Εξαγορές και Συμμετοχές στο Μετοχικό Κεφάλαιο Άλλων Εταιρειών Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ Γενικά Στοιχεία Κλάδου Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Προσφερόμενα Προϊόντα Τάσεις Κλάδου Ενέργεια Αμυντική Βιομηχανία Έργα Υποδομής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΚΑ Α.Ε Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Επενδύσεις Επενδυτική Πολιτική Κυριότερα Γεγονότα κατά το Ανάπτυξη Νέων Δραστηριοτήτων Ενεργειακά Έργα Έργα Άμυνας Διάφορα Έργα Ετήσιο Δελτίο 2007

7 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη 5.6 Ανθρώπινο Δυναμικό Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία - Εγγυήσεις και Εμπράγματες ασφάλειες Γήπεδα Κτιριακές εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Τεχνικές Εγκαταστάσεις Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία - Έγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ) Μέτοχοι Δικαιώματα Μετόχων Αποδοχές Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών Συμμετοχές των Μελών του Δ. Σ. και των Κύριων Μετόχων στη Μετοχική Σύνθεση και το Διοικητικό Συμβούλιο άλλων Εταιρειών Υπόχρεα Πρόσωπα Οργανόγραμμα της ΜΕΤΚΑ Α.Ε Ανθρώπινο Δυναμικό ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Διοικητικό Συμβούλιο Διεύθυνση Εταιρείας Εσωτερικός Έλεγχος Ελεγκτική Επιτροπή Επενδυτικές σχέσεις Υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων Διαχείριση Κινδύνων Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Κίνδυνος αγοράς Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων Ετήσιο Δελτίο 2007

8 7.7.6 Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία Πολιτικές και σκοποί διαχείρισης κεφαλαίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Κέρδη ανά Μετοχή Πορεία της Μετοχής Παρουσιάσεις σε θεσμικούς επενδυτές Διαγράμματα Πρόγραμμα εταιρικών πράξεων Μερισματική Πολιτική ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΚΑ Α.Ε Θυγατρικές Εταιρείες ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΚΑ Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Επεξηγηματική Εκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. κατ άρθρο 11α Ν. 3371/ Έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή με σύμφωνη γνώμη Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Ενοποιημένη και Μητρική Βάση Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων Ισολογισμός Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Ομίλου και Μητρικής Κατάσταση ταμειακών ροών Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες Υπεραξία Άυλα στοιχεία ενεργητικού Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις Μεταβολές εντός του Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις και Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού Ετήσιο Δελτίο 2007

9 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμημένα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Κατασκευαστικά συμβόλαια Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις Κύκλος Εργασιών Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία Παροχές στο Προσωπικό Λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά Έσοδα και Έξοδα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Φόρος Εισοδήματος Διακοπείσες Δραστηριότητες Κέρδη ανά μετοχή Ανάλυση Προσαρμογών σε Ταμειακές Ροές Δεσμεύσεις Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού Μερισματική πολιτική Φορολογία Μερισμάτων Διεταιρικές Συναλλαγές Παραρτήματα Ετήσιο Δελτίο 2007

10 1. Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη 1.1 Οικονομικά Μεγέθη της Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος Α.Ε. Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (ποσά σε χιλ. ) Ποσά σε ΔΛΠ ΔΛΠ ΔΛΠ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ετήσιο Δελτίο 2007

11 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη 1.2 Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη της Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος Α.Ε. II. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (ποσά σε χιλ. ) Ποσά σε ΔΛΠ ΔΛΠ ΔΛΠ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1.016) (1.725) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ετήσιο Δελτίο 2007

12 2. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας 2.1 Γενικά Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων χρήσεως 2007 και των προοπτικών της Εταιρείας από τους μετόχους, τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους. 2.2 Υπεύθυνοι Σύνταξης Η σύνταξη και η διάθεση του Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ. αρ.7/372/ Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Γεώργιος Μαμμάς, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Μαρίνου Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο, τηλ Σπυρίδων Πετράτος, Διευθυντής Λογιστηρίου, Μαρίνου Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο, τηλ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο. Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται μετοχικά από αυτή δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική τους κατάσταση. 2.3 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων που έκλεισαν στις διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κ. Βασίλειος Καζάς, κάτοικος Αθηνών, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ της εταιρείας Grant Thornton (Β. Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, τηλ ). Τα πιστοποιητικά ελέγχου των τακτικών ορκωτών λογιστών παρατίθενται στο Παράρτημα του Οικονομικού Απολογισμού του παρόντος Ετήσιου Δελτίου, κάτω από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 12 Ετήσιο Δελτίο 2007

13 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη 2.4 Φορολογικός Έλεγχος Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ Α.Ε.), Ν. Ηράκλειο Αττικής RODAX Α.Τ.Ε.Ε.,Ν. Ηράκλειο Αττικής 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε., Βόλος Ε.Κ.Μ.Ε. Α.Ε., Δήμος Εχεδώρου Θεσσαλονίκη ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε., Ν. Ηράκλειο Αττικής 2007 DROSCO HOLDINGS LIMITED, Λευκωσία Κύπρος BRIDGE ACESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS A.E., Μαρούσι Αττικής 2007 Ε.Τ.Α.Δ.Ε. Α.Ε., Ν. Ηράκλειο Αττικής Κατά την τρέχουσα περίοδο οριστικοποιήθηκαν διαφορές φορολογικού ελέγχου παρελθουσών χρήσεων ποσού 325 χιλ. Οι οριστικοποιημένες διαφορές φορολογικού ελέγχου συμψηφίζονται με σχηματιζόμενες προβλέψεις ενδεχόμενων φόρων. Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Ο Όμιλος προχωράει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές του Ομίλου. 2.5 Πληροφορίες Το Ετήσιο Δελτίο διατίθεται δωρεάν στους επενδυτές, μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και πάντως δέκα (10) ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Αντίτυπο του Ετήσιου Δελτίου υποβάλλεται στην επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Μαρίνου Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο, τηλ (κ. Σαράντoς Χατζάκος Υπεύθυνος Τμήματος Μετόχων). Επίσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http//www.metka.gr υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή το παρόν Ετήσιο Δελτίο καθώς και εκείνα των δυο προηγούμενων χρήσεων, αλλά και άλλες σημαντικές πληροφορίες για την Εταιρεία. 13 Ετήσιο Δελτίο 2007

14 3. Σημαντικά στοιχεία για την Εταιρεία 3.1 Δημόσιες Προσφορές Kατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν έχει υποβληθεί από την Eταιρεία δημόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για μετοχές άλλης εταιρείας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόμοιες προσφορές για μετοχές της Eταιρείας. 3.2 Εξαγορές και Συμμετοχές στο Μετοχικό Κεφάλαιο Άλλων Εταιρειών. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνεται από την , με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και η εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με έδρα την Αθήνα και με ποσοστό συμμετοχής 100,00%. Η εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της προαναφερθείσας θυγατρικής, υλοποιήθηκε την , μετά την από απόφαση του Δ.Σ., αντί του τιμήματος των χιλ. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνεται μέχρι την , με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και η εταιρεία «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΠΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα την Αθήνα και με ποσοστό συμμετοχής έως την προαναφερόμενη ημερομηνία 40,00%. Η συμμετοχή της Εταιρείας στην προαναφερθείσα θυγατρική, πωλήθηκε την , μετά την από απόφαση του Δ.Σ., αντί του τιμήματος των Η πώληση της συμμετοχής αυτής, κρίθηκε σκόπιμη διότι παρά το γεγονός ότι όλες οι χρήσεις της «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΠΙ ΑΤΕΕ» ήταν κερδοφόρες, εν τούτοις δεν ανεδείχθησαν οι αναμενόμενες συνέργειες μεταξύ των εταιρειών, ούτε προβλέπονταν ότι θα αναδειχθούν στο μέλλον. Σημειώνεται ότι συγχρόνως με την εν λόγω μεταβίβαση, η Εταιρεία εισέπραξε επιπλέον ποσό ως επιστροφή κεφαλαίου, μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αυτής. Από την πώληση της παραπάνω θυγατρικής, προέκυψε για τον Όμιλο κέρδος ποσού Η δραστηριότητα της παραπάνω εταιρείας παρουσιάζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της (αλλά και σε αυτές της για λόγους συγκρισιμότητας) ως Διακοπείσα Δραστηριότητα, στο πλαίσιο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 5. Με βάση την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ, αποφασίστηκε η απόκτηση του συνόλου των μετοχών (100%) της Κυπριακής Εταιρείας Drosco Holdings Limited αντί του συνολικού τιμήματος των Η προαναφερθείσα εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή επενδύσεων. Την συστάθηκε η εταιρεία «Bridge Accessories & Construction Systems Τεχνική, Κατασκευαστική, Τουριστική και Εμπορική ΑΕ.» με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου και μετοχικό κεφάλαιο , στην οποία η Drosco Holdings Limited συμμετέχει με ποσοστό 75%. 3.3 Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις Υπάρχουν νέες απαιτήσεις ύψους 1,4 εκατ. οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας από τις ασφαλιστικές εταιρείες για την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Η Εταιρεία επιπλέον έχει υποβάλλει προς τους πελάτες της απαιτήσεις ύψους περίπου 800 χιλ. για εξωσυμβατικές εργασίες που έχουν εκτελεστεί σε διάφορα έργα. 3.4 Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. Στην παρούσα φάση, καμία από αυτές τις 14 Ετήσιο Δελτίο 2007

15 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ενδεχόμενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις δεν θα αναλυθεί περαιτέρω, για λόγους αμερόληπτης αντιμετώπισης της θέσης του Ομίλου στις σχετικές δικαστικές διαφωνίες. Η Εταιρεία έχει νόμιμους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων και δεν υπάρχουν εμπράγματα ή άλλα βάρη πλην εμπράγματων βαρών υπέρ της Εθνικής Τράπεζας αξίας περίπου για ακίνητο που βρίσκεται στη θέση Ξηρόκαμπος Βόλου, για παλαιό δάνειο που είχε πάρει η Εταιρεία και το οποίο έχει πλήρως εξοφληθεί. 15 Ετήσιο Δελτίο 2007

16 4. Στοιχεία κλάδου 4.1 Γενικά Στοιχεία Κλάδου Η ΜΕΤΚΑ ανήκει στον Κλάδο των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στον Κλάδο Βιομηχανικής Παραγωγής, Επεξεργασίας και Μεταποίησης Σιδηρούχων Μετάλλων. Παράλληλα δραστηριοποιείται ως Τεχνική Εταιρεία, (κατέχοντας εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης Γενικής), όπου είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στον Ενεργειακό τομέα (κατασκευή Ατμοηλεκτρικών και Υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), στον τομέα των έργων Υποδομής (εξοπλισμός ορυχείων, εξειδικευμένες και υψηλών απαιτήσεων εργοστασιακές κατασκευές, ανεγέρσεων μεγάλων έργων), και στον τομέα των αμυντικών προγραμμάτων συμπαραγωγής. Η πολυετής εμπειρία σε θέματα ενέργειας έδωσε στην Εταιρεία τη δυνατότητα να κινηθεί δυναμικά στο συγκεκριμένο χώρο εντός των ελληνικών συνόρων καθώς και στο εξωτερικό. Όσον αφορά στο χώρο της βιομηχανικής παραγωγής η ΜΕΤΚΑ κινείται δυναμικά στον χώρο των Αμυντικών Εξοπλισμών και ιδιαίτερα στη συμπαραγωγή αρμάτων μάχης, λοιπών οχημάτων, φρεγατών, υποβρυχίων, πυραυλικών συστημάτων PATRIOT. Η Εταιρεία βασίζεται στις αρτιότατες εργοστασιακές εγκαταστάσεις της (δύο εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Βόλου και Ν. Ιωνία Βόλου, αντίστοιχα, και βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΕΚΜΕ στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα και στις εγκαταστάσεις της νεοαποκτηθείσας Ε.Τ.Α.Δ.Ε. Α.Ε. στην Αμφίκλεια Βοιωτίας) και στην άριστη εμπειρία της. Η ΜΕΤΚΑ, ως μέλος της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε -ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», απέκτησε σημαντικές συνέργιες και οικονομίες κλίμακας, είτε υπό μορφή Διεθνούς Δικτύου Πωλήσεων και Επαφών, είτε και σε μείωση κόστους, ιδιαίτερα στην προμήθεια των Α υλών της Εταιρείας. 4.2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Προσφερόμενα Προϊόντα Χάρη στις συνεχείς επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό, η εξέλιξη των δυνατοτήτων της Εταιρείας στο χώρο των μεγάλων ηλεκτρομηχανολογικών έργων υπήρξε ραγδαία. Από τις απλούστερες μεταλλικές κατασκευές (πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας το 1970) πολύ γρήγορα ξεκίνησαν σύνθετες μεταλλικέςμηχανολογικές κατασκευές και έργα όπως εξοπλισμός ορυχείων (εκσκαφείς, αποθέτες, μύλοι αλέσεως λιγνίτη και ταινιόδρομοι μεταφοράς), εξοπλισμοί λιμένων, βιομηχανοστάσια μεγάλων μονάδων όπως του Αλουμινίου της Ελλάδος, της ΤΙΤΑΝ και άλλων, λέβητες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και τα τελευταία χρόνια γεννήτριες και στρόβιλοι υδροηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών μονάδων. Στην παραπάνω εξέλιξη σημαντικό ρόλο έπαιξε και η πολυετής στενή συνεργασία με μεγάλους οίκους του εξωτερικού (ALSTOM, SIEMENS, ANSALDO, BABCOCK, MAN, GENERAL ELECTRIC, LURGI, VEVEY). Η συνεργασία αυτή που ξεκίνησε από την από κοινού εκτέλεση μεγάλων έργων στη χώρα μας εξελίχθηκε στην από κοινού εκτέλεση έργων στο εξωτερικό, όπως εξοπλισμοί ορυχείων στη Γερμανία, τμήματα σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Γερμανία, Βέλγιο, Ελβετία, κατασκευή του μεγαλύτερου γερανού μεταλλευμάτων στην Ολλανδία και επεκτάθηκε μέχρι και στην παροχή αποκλειστικής για την Ελλάδα τεχνογνωσίας σε αντικείμενα υψηλών τεχνολογικών απαιτήσεων. Η Εταιρεία σήμερα παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υλοποιώντας έργα «με το κλειδί στο χέρι». Γενικά, η λειτουργία της σχετικής προς τη ΜΕΤΚΑ αγοράς και η διαμόρφωση του ανταγωνισμού χαρακτηρίζονται από: τη διεθνοποίηση των αγορών και τις παρατηρούμενες συγχωνεύσεις. την ανάθεση πακέτων-λύσεων αποτελουμένων από μελέτη / προμήθεια υλικού / κατασκευή-ανέγερση / θέση σε λειτουργία / συντήρηση. έμφαση στον έλεγχο και στη διασφάλιση της ποιότητας. 16 Ετήσιο Δελτίο 2007

17 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη Ο ανταγωνισμός διαφοροποιείται αναλόγως του κλάδου και της αγοράς. Η ΜΕΤΚΑ έχει σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται αναμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα και ιδιαίτερα εκεί όπου λόγω της φύσεως του αντικειμένου ή των προτεραιοτήτων του πελάτη απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: οι τεχνολογικές και ποιοτικές απαιτήσεις του έργου είναι υψηλές, απαιτείται ειδική τεχνογνωσία και προηγούμενη επιτυχής εμπειρία (references), προϋποτίθενται οργανωτικές δομές κατά τα διεθνή πρότυπα, αξιοπιστία και οικονομική επιφάνεια του κατασκευαστή, απαιτείται ευχέρεια και εμπειρία συνεργασίας με άλλους ημεδαπούς και / ή αλλοδαπούς Οίκους. 4.3 Τάσεις Κλάδου Οι στρατηγικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΜΕΤΚΑ είναι οι εξής: Ενεργειακά Έργα στην Ελλάδα (Απελευθερωμένη Αγορά Ενέργειας / Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Συμπαραγωγή) Ο κλάδος των ενεργειακών έργων ο οποίος μονοπωλείτο κατά το παρελθόν από ξένες εταιρείες, έχει σήμερα μετεξελιχθεί σε κλάδο με πολύ αξιόλογη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών, συμμετοχή η οποία φθάνει στην εκτέλεση του έργου έως και 100% σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς επίσης η δραστηριότητα αυτή να έχει επεκταθεί και σε χώρες του εξωτερικού. Ενεργειακά Έργα στο εξωτερικό με το κλειδί στο χέρι (Turn Key Projects) Έργα υποδομής (Πετροχημικά Διυλιστήρια, Εξοπλισμός Ορυχείων, Γέφυρες, Κτιριακές Υποδομές και Αθλητικές Εγκαταστάσεις ιδιαίτερων απαιτήσεων, Γερανοί και λοιπός Εξοπλισμός Λιμένων) Αμυντικά Έργα Η βιομηχανική συμπαραγωγή με συνεργασία ελληνικών βιομηχανιών ως προϋπόθεση συμμετοχής σε διαγωνισμούς αμυντικών προγραμμάτων αποτελεί θεσμό ο οποίος βοήθησε ουσιαστικά την Ελληνική βιομηχανία τόσο στην απορρόφηση σημαντικής τεχνογνωσίας όσο και στην υλοποίηση σημαντικών βιομηχανικών επενδύσεων. Οι εξειδικευμένες μεταλλικές κατασκευές κλάδος που ήταν και παραμένει εντάσεως τεχνογνωσίας και βιομηχανικού εξοπλισμού. Η ενθάρρυνση Ελληνικών εταιρειών από πλευράς Υπουργείων ή ΔΕΚΟ να διεκδικήσουν στα πλαίσια διεθνών διαγωνισμών και, εφ όσον μειοδοτήσουν, να εκτελέσουν σημαντικά έργα στον τομέα των υποδομών, της ενέργειας και της άμυνας εστέφθη από σημαντική επιτυχία τα τελευταία χρόνια και αποτελεί σημαντικό χώρο επέκτασης των δραστηριοτήτων με πολύ καλές προοπτικές για το μέλλον Ενέργεια Ο Όμιλος ΜΕΤΚΑ δραστηριοποιήθηκε σημαντικά κατά το 2007 στον τομέα ενεργειακών έργων. Η μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα εμπειρία της ΜΕΤΚΑ και των θυγατρικών της στην κατασκευή, ανέγερση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (Αλιβερίου, Καρδιάς Ι & ΙΙ, Καρδιάς ΙΙΙ & ΙV, Αγ. Δημητρίου Ι & ΙΙ, Αγ. Δημητρίου ΙΙΙ & ΙV, Αμυνταίου, Αγ. Δημητρίου V, Λαυρίου ΙV & V, Κομοτηνής, Φλώρινας, Χανίων και Λινοπεραμάτων), Σταθμός Συμπαραγωγής (Αλουμίνιο της Ελλάδος ) και Υδροηλεκτρικών Σταθμών (Γκιώνας, Αώου, Θησαυρού, Πλατανόβρυσης, Μεσοχώρας, Κρεμαστών) την καθιστά πρωτοπόρο, ανάδοχο κατασκευής σταθμών παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 17 Ετήσιο Δελτίο 2007

18 Είτε ως EPC Contractor είτε ως μέλος σε consortia και ομίλους με διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες, βασιζόμενη στο άριστα εκπαιδευμένο επιτελείο των μηχανικών της, η ΜΕΤΚΑ είναι ουσιαστικά η πρώτη και η μοναδική Ελληνική εταιρεία, η οποία μετεξελίχθηκε σε Ανάδοχο εκτέλεσης έργων, εντός των συνόρων αλλά και στο εξωτερικό, που μέχρι πρότινος ήταν υπόθεση μεγάλων ξένων οίκων. Αυτό φαίνεται από την ανάληψη έργων όπως η Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία της Μονάδας V συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 377,66 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο στον ΑΗΣ Λαυρίου, η εγκατάσταση νέων ηλεκτροστατικών φίλτρων και η αναβάθμιση των υφιστάμενων για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας στους ΑΗΣ Καρδιάς, Αγ. Δημητρίου και Μεγαλόπολης, η εγκατάσταση της τρίτης Αεριοστροβιλικής Μονάδας στη Ρόδο, η Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία του Σταθμού Συμπαραγωγής ισχύος 316 MW και 252 MWth, με καύσιμο φυσικό αέριο στο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η εμπειρία της Εταιρείας στον χώρο της ενέργειας, η δυναμική της εξέλιξη, καθώς και οι προσπάθειες της Διοίκησης για επέκταση των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, είχαν σαν αποτέλεσμα την υπογραφή συμφωνιών για την υλοποίηση Ενεργειακών Έργων εκτός Ελλαδικού χώρου. Η Εταιρεία επίσης έχει έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε επενδύσεις, τόσο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακά, αιολικά, βιομάζας-διαχείρισης απορριμμάτων) όσο και στον κλάδο της συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Αμυντική Βιομηχανία Μετά την ανάληψη του management της εταιρείας από τον ΟΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, η βιομηχανική δραστηριοποίηση στον τομέα αυτό απετέλεσε βασική στρατηγική επιλογή. Όμως ήδη από το 1995, η δραστηριοποίηση της ΜΕΤΚΑ στον τομέα αυτό περιλάμβανε την ανάληψη κατασκευής του σκάφους του ΤΟΜΠ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ». Προς υλοποίηση της στρατηγικής επιλογής, η ΜΕΤΚΑ αξιοποίησε τον σημαντικό μηχανολογικό εξοπλισμό των δύο εργοστασίων στη ΒΙΠΕ Βόλου, καθώς και την σημαντική τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού. Ταυτοχρόνως όμως ανανέωσε τον εξοπλισμό με νέα μηχανήματα αξίας άνω των , ενώ επένδυσε και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, ήλθε η ανάληψη σημαντικών έργων και η καταξίωση της ΜΕΤΚΑ στον ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο της κατασκευής αμυντικού εξοπλισμού Έργα Υποδομής Η παρουσία της ΜΕΤΚΑ είναι ήδη δεδομένη στα έργα επισκευών / συντηρήσεων / ανταλλακτικών για τον εξοπλισμό εξόρυξης / διακίνησης λιγνίτη και τέφρας της ΔΕΗ, αφού ο λιγνίτης θα συνεχίσει να είναι το βασικό καύσιμο για την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, με πάνω από MW εγκατεστημένης ισχύος σε σταθμούς που χρησιμοποιούν ως καύσιμο λιγνίτη. Tα έργα είναι πρωτοποριακής τεχνολογίας και στοχεύουν στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και στην προστασία του περιβάλλοντος, π.χ. με σωληνωτούς ταινιόδρομους μεταφοράς υγρής και ιπτάμενης τέφρας. Στα έργα αυτά η ΜΕΤΚΑ αξιοποιεί τις συνεργασίες της με τους μεγαλύτερους γνωστούς Οίκους του εξωτερικού και συμβάλλει στην αναβάθμιση της σχετικής τεχνογνωσίας. Στο χώρο των έργων βιομηχανικών επενδύσεων (επεκτάσεις, ανακατασκευές, αναβαθμίσεις) η ΜΕΤΚΑ είχε ανέκαθεν μεγάλη κατασκευαστική συνεισφορά. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κλάδοι της μεταλλουργίας και παραγωγής τσιμέντου. Για τη βαριά βιομηχανία η ΜΕΤΚΑ είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης για την υλοποίηση βελτιστοποιημένων λύσεων. Επίσης, τα Διυλιστήρια και η Πετροχημική Βιομηχανία εν γένει, εκτιμούν την εμπειρία και τις εξειδικευμένες δυνατότητες της ΜΕΤΚΑ σε κατασκευές και ανέγερση, με τήρηση των αυστηρών και ειδικών προδιαγραφών, ποιότητας, ασφάλειας που ισχύουν. 18 Ετήσιο Δελτίο 2007

19 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη 5. Πληροφορίες για την ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 5.1 Γενικές Πληροφορίες Η εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» ιδρύθηκε το Ο διακριτικός τίτλος της είναι ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στο μεταλλουργικό κλάδο και ασχολείται με την κατασκευή και εφαρμογή σύνθετων μεταλλικών και μηχανολογικών κατασκευών, καθώς και με Ενεργειακά Έργα, με Έργα Υποδομής, Αμυντικά κ.λπ. Από την 1η Ιανουαρίου 2005, η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε από τη Νέα Ιωνία Βόλου στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, όπως αποφασίστηκε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία συγκλήθηκε στις Η διάρκεια της εταιρείας είναι 50ετής και ο σκοπός της, βάσει του άρθρου 4 του καταστατικού της, είναι: Η βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών κατασκευών παντός είδους και προορισμού, ως και τοιούτων λεβητοποιίας και ελασματουργίας και η εμπορία απάντων τούτων στο εσωτερικό και εξωτερικό. Η παραγωγή πάσης φύσεως και προορισμού προϊόντων μηχανουργείου και η εμπορία τούτων στο εσωτερικό και εξωτερικό, ως και η εκτέλεση πάσης φύσεως μηχανουργικών εργασιών. Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών κατασκευής, μετασκευής, επισκευής και διαλύσεως πλοίων και η εμπορία των προϊόντων των ως άνω εργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό. Η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση κατασκευών δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως, ιδία δε η εκτέλεση εργασιών συναρμολογήσεως και εγκαταστάσεως των υπό της εταιρείας παραγομένων κατασκευών και προϊόντων στο εσωτερικό και εξωτερικό, ως και η εκτέλεση πάσης φύσεως εγκαταστάσεων βιομηχανικού εξοπλισμού. Η εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων, ήτοι η αγορά - κατασκευή - μίσθωση - πώληση και συναφή δραστηριότητα, ως επίσης και η μίσθωση ή υπομίσθωση κινητού και εμπεπηγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού. Όσον αφορά στα Δημόσια Τεχνικά Έργα, η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. κατέχει, μετά την επανάκριση των εργοληπτικών πτυχίων που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2006, πτυχίο 6ης τάξεως για όλες τις κατηγορίες έργων (Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά-Ενεργειακά, Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Οδοποιία, Λιμενικά κ.λ.π). Για την επιδίωξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία μπορεί: Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ακόμη και με απόκτηση μετοχών ανώνυμης εταιρείας, Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή. Το ιδρυτικό Καταστατικό του 1962, Άρθρο 4, διευρύνθηκε και κωδικοποιήθηκε το 1982 και επεκτάθηκε με τη Γενική Συνέλευση του 2001, ώστε να καλύπτει και έργα Πολιτικού Μηχανικού. Έκτοτε ισχύει μέχρι σήμερα χωρίς άλλες αλλαγές. Οι βασικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία σήμερα με ιδιαίτερη επιτυχία (σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία) είναι οι ακόλουθοι: Ενεργειακά Έργα (Θερμοηλεκτρικοί και Υδροηλεκτρικοί σταθμοί) Αμυντικά προγράμματα συμπαραγωγής Έργα Υποδομής (Κτιριακές Υποδομές Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Ορυχεία-Ταινιόδρομοι, Διυλιστήρια, Λιμενικές Εγκαταστάσεις εκφόρτωσης, μεταφοράς και καθέλκυσης πλοίων, Ανέγερση μεταλλικού φορέα και συστημάτων στήριξης γεφυρών, ανέγερση και εκμετάλλευση κτιριακών συγκροτημάτων) Το αντικείμενο της εταιρείας εμπίπτει στην κατηγορία «κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών», με κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ 2003) σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΣΥΕ. 19 Ετήσιο Δελτίο 2007

20 5.2 Ιστορικό Η Εταιρεία ιδρύθηκε τo 1962 από τoν Ο.Β.Α. (σήμερα Ε.Τ.Β.Α.) με σκοπό να καλύψει το κενό που υπήρχε στον τομέα μεταλλικών κατασκευών στη χώρα μας. Η λειτουργία του εργοστασίου ξεκίνησε το Τo 1971 η Εταιρεία πέρασε στα χέρια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, οπότε και ξεκινά η αλματώδης ανάπτυξή της. Οι μετοχές της εταιρείας εισήχθησαν στο Χ. Α. το Το 1980 η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. απορρόφησε την αναγνωρισμένη και δυναμική εργοληπτική εταιρεία ΤΕΧΝΟΜ ΑΤΕ αποκτώντας έτσι την δυνατότητα συναρμολόγησης και ανέγερσης των κατασκευών που βιομηχανοποιούνται στο εργοστάσιο και επομένως την ικανότητα αναλήψεως και εκτελέσεως μεγάλων έργων. Το 1989 η εταιρεία αποκτά τη σχεδόν πλήρη κυριότητα (99,98%) της «Ελληνικής Βιομηχανίας Κατεργασίας Χάλυβα Α.Ε.» (SERVISTEEL), εργοστάσιο με μοντέρνο αυτοματοποιημένο εξοπλισμό κατάλληλο για την πρώτη φάση βιομηχανοποίησης των μεταλλικών κατασκευών (δηλαδή για την κοπή, διάτρηση, αμμοβολή). Η εταιρεία συνέχισε σταθερά την εξειδίκευσή της και την τεχνολογική της ανάπτυξη κατασκευάζοντας πρωτοποριακά έργα υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας. Τον Ιανουάριο του 1999 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α. Ε. -ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, μετά από εξάμηνη διαδικασία συγκέντρωσης πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού της κεφαλαίου, με την αγορά αρχικά του 11,8% των μετoχών της (Ιούλιος 1998) και την εν συνεχεία διεύρυνσή του σε 27,54% (Δεκέμβριος 1998). Το τίμημα για την συγκέντρωση του παραπάνω ποσοστού ανήλθε σε 31,4 εκατ. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τυπικά στις αρχές του 1999, μέσω της μεταβίβασης στη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ επιπλέον ποσοστού 20,6% του μετοχικού κεφαλαίου από τους βασικούς μετόχους έναντι τιμήματος 27 εκατ. Η εξαγορασθείσα εταιρεία αποτελεί το σημαντικότερο μεταλλοκατασκευαστικό συγκρότημα στην Ελλάδα με σημαντική παρουσία δεκαετιών τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Το σημερινό ανεκτέλεστο των έργων και δραστηριοτήτων του ομίλου ΜΕΤΚΑ ανέρχεται σε 622 εκατ. Ο Όμιλος ΜΕΤΚΑ απασχολεί συνολικά με διαφόρων μορφών συμβατική σχέση εργασίας 689 εργαζομένους, το σύνολο του ενεργητικού της είναι 353,50 εκατ. και τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 139,23 εκατ. 5.3 Επενδύσεις Οι σημαντικότερες επενδύσεις έχουν ως ακολούθως: 1999 Εξαγορά ποσοστού 40% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΚΜΕ Α.Ε. έναντι εκατ. δρχ.( 6,76 εκατ.) 2000 Εξαγορά ποσοστού 12,94% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Βιομηχανίας "ΕΛΒO" ΑΒΕ, έναντι εκατ. δρχ.( 3,79 εκατ.) Εξαγορά ποσοστού 40% του μετοχικού κεφαλαίου της T.C.B. A.E. έναντι εκατ. δρχ.( 9,39 εκατ.) Εξαγορά ποσοστού 40% του μετοχικού κεφαλαίου της 3ΚΠ Α.Τ.Ε.Ε., έναντι εκατ. δρχ.( 3,53 εκατ.) Συμμετοχή κατά 40% στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΚΜΕ Α.Ε., έναντι 940 εκατ. δρχ.( 2,77 εκατ.) Εξαγορά ποσοστού 80% του μετοχικού κεφαλαίου της RODAX Α.Τ.Ε.Ε., έναντι εκατ. δρχ.( 6,47 εκατ.) 20 Ετήσιο Δελτίο 2007

7 ΜΑΙΟΥ 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2008

7 ΜΑΙΟΥ 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2008 7 ΜΑΙΟΥ 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2008 Εταιρική Παρουσίαση 1. ΜΕΤΚΑ - Συνοπτικά 2. Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2008 3. Οικονομικά Στοιχεία 4. Προοπτικές 5. Ερωτήσεις Κοινού ΜΕΤΚΑ - Συνοπτικά Ηγετική θέση στην

Διαβάστε περισσότερα

11 Μαΐου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2009

11 Μαΐου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2009 11 Μαΐου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2009 Εταιρική Παρουσίαση 1. ΜΕΤΚΑ - Συνοπτικά 2. Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2009 3. Οικονομικά Στοιχεία 4. Προοπτικές 5. Ερωτήσεις Κοινού METKA Συνοπτικά Ηγετική Θέση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ 1. Οικονοµικέςκαταστάσεις 2. Έγκρισηδιάθεσης 3. Απαλλαγήευθύνης 4. Εκλογή ορκωτού Ελεγκτή 5. Έγκριση εκλογής νέων Μελών.Σ. 6. Έγκρισηαµοιβών 7.

ΘΕΜΑΤΑ 1. Οικονοµικέςκαταστάσεις 2. Έγκρισηδιάθεσης 3. Απαλλαγήευθύνης 4. Εκλογή ορκωτού Ελεγκτή 5. Έγκριση εκλογής νέων Μελών.Σ. 6. Έγκρισηαµοιβών 7. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2006 1 ΘΕΜΑΤΑ 1. Οικονοµικέςκαταστάσεις 2. Έγκρισηδιάθεσης 3. Απαλλαγήευθύνης 4. Εκλογή ορκωτού Ελεγκτή 5. Έγκριση εκλογής νέων Μελών.Σ. 6. Έγκρισηαµοιβών 7. ικαιώµαταπροαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011 8 Μαΐου 2012 Γενική Συνέλευση 2011 8.5.2012 1 Εταιρική Παρουσίαση 1. ΜΕΤΚΑ - Συνοπτικά 2. Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2011 3. Οικονομικά Στοιχεία 4. Προοπτικές Γενική Συνέλευση 2011

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

10 Μαΐου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2010

10 Μαΐου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2010 10 Μαΐου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2010 Εταιρική Παρουσίαση 1. ΜΕΤΚΑ - Συνοπτικά 2. Απολογισμός ραστηριοτήτων 2010 3. Οικονομικά Στοιχεία 4. Προοπτικές 5. Ερωτήσεις Κοινού Γενική Συνέλευση 2010 10.05.2011

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2012. 8 Μαΐου 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2012. 8 Μαΐου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2012 8 Μαΐου 2013 Εταιρική Παρουσίαση 1. ΜΕΤΚΑ - Συνοπτικά 2. Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2012 3. Οικονομικά Στοιχεία 4. Προοπτικές 2 METKA - Συνοπτικά Δραστηριότητες Ηγετική θέση στην

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. 18 Ιουνίου 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. 18 Ιουνίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18 Ιουνίου 2014 Εταιρική Παρουσίαση Περιεχόμενα 1. ΜΕΤΚΑ - Συνοπτικά 2. Απολογισμός ραστηριοτήτων 3. Οικονομικά Στοιχεία 4. Προοπτικές 2 METKA - Συνοπτικά ραστηριότητες Ολοκληρωμένα Έργα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

15 ΜΑΙΟΥ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

15 ΜΑΙΟΥ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 15 ΜΑΙΟΥ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης 1. Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων 2. Έγκριση ιάθεσης Αποτελεσµάτων 3. Απαλλαγή Ευθύνης Μελών.Σ. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή 5. Έγκριση Αµοιβών Μελών.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» Η εταιρία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2006

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.-31.12.2005 (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.-ΔΡΟΜΕΑΣ») Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2005 που

Διαβάστε περισσότερα

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2008 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Μαρτίου 2008 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Μαρτίου 2008 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Μαρτίου 2008 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 η Ιανουαρίου 31 η Μαρτίου 2006) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις 0,00 0,00 Αποτελέσματα

Προβλέψεις 0,00 0,00 Αποτελέσματα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφράσμενα σε ) Αρμόδια υπηρεσία-νομαρχία Υπουργείο Ανάπτυξης ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ημερομηνία έγκρισης από τους εκκαθαριστές των οικονομικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ

Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ Αθήνα, 24 1 2013 Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής (ΓΔ/Π) Η λειτουργία και συντήρηση των Θερμοηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2006 έχουν καταρτιστεί βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π).

Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2006 έχουν καταρτιστεί βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π). ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 36 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: Ανακοίνωση-Πρόσκληση της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε προς το επενδυτικό κοινό για την δημόσια προσφορά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, λόγω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2006) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία...3 Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax: ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 12 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1. Ισολογισμός (B.1.2) Ενεργητικό Παθητικό Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Αξία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.205.731,32 1.015.690,73 190.040,59 1.205.731,32 1.009.788,19 195.943,13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. (πρώην ALFA-BETA ROTO A.B.E.E.) ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πάνω από 950 εκατ. Κύκλος Εργασιών κατά ΠΧΠ το Το Μοναδικό Πλήρως Καθετοποιηµένο Βιοµηχανικό Συγκρότηµα Αλουµινίου της Ευρώπης

Πάνω από 950 εκατ. Κύκλος Εργασιών κατά ΠΧΠ το Το Μοναδικό Πλήρως Καθετοποιηµένο Βιοµηχανικό Συγκρότηµα Αλουµινίου της Ευρώπης ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 7 Μαΐου 2009 ΟΌµιλος - Συνοπτικά Πάνω από 950 εκατ. Κύκλος Εργασιών κατά ΠΧΠ το 2008 Πάνω από 3.000 εργαζόµενοι, στην Ελλάδα και το εξωτερικό Πάνω από 20.000 Έµµεσες Θέσεις Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Π. Ράλλη 39 Ταύρος Τηλ

ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Π. Ράλλη 39 Ταύρος Τηλ ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Π. Ράλλη 39 Ταύρος 17778 Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Savvidis. Construction ATEBEE savvico EE. Εταιρικό Προφίλ. Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1

Savvidis. Construction ATEBEE savvico EE. Εταιρικό Προφίλ. Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1 Savvidis Construction ATEBEE savvico EE Εταιρικό Προφίλ Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1 Savvidis Construction ATEBEE savvico EE Λαμπράκη 4 - Πτολεμαΐδα 502 00 Τηλ / Φαξ: +302463 100211 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 16 ης Αυγούστου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 217 - v1 1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ 1.1. ΙΟΥΛΙΟΣ 217 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ () 5.47 Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ 3.771

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

J&P - ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

J&P - ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ J&P - ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Έδρα: Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52243 / 70 / Β /02 /54 Αρ. ΓΕΜΗ : 077872227000 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 32 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 31 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα