IMPROVE: Οδηγίες για την Πιστοποίηση Επαγγελµατιών Συµβούλων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IMPROVE: Οδηγίες για την Πιστοποίηση Επαγγελµατιών Συµβούλων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού"

Transcript

1 IMPROVE: Οδηγίες για την Πιστοποίηση Επαγγελµατιών Συµβούλων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 1. Στόχος: 1.1. Οι οδηγίες έχουν αναπτυχθεί από τους συνεργάτες του προγράµµατος «IMPROVE: Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners LLP ΙΤ-GRUNDTVIG- GMP ( ) 1. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του Προγράµµατος Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα δηµοσίευση δεσµεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που εµπεριέχονται σ αυτήν Οι παρούσες οδηγίες ισχύουν µόνο για την πιστοποίηση των επαγγελµατιών συµβούλων. εν ισχύουν για την πιστοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων που οδηγούν σε εκπαιδευτικά ή επαγγελµατικά διπλώµατα ή τίτλων σπουδών. 2. Λεξιλόγιο (στις παρενθέσεις παρατίθεται η αγγλική ορολογία έχει τηρηθεί η αλφαβητική σειρά στους αγγλικούς όρους) 2.1. Κέντρο αξιολόγησης (Assessment Center): διαδικασία κατά την οποία µια οµάδα συµµετεχόντων υπόκειται σε µια σειρά ασκήσεων που σχετίζονται µε την εργασία, έτσι ώστε να αξιολογηθούν τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά. Οι ασκήσεις µπορούν να περιλαµβάνουν συνεντεύξεις, ψυχοµετρικές δοκιµασίες, ατοµικά και οµαδικά παιχνίδια ρόλου, δοµηµένη συνέντευξη Συνέντευξη που εστιάζει στη Συµπεριφορά (Behavioral Event Interview (BEI): τύπος συνέντευξης που φέρνει στην επιφάνεια προσωπικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Ο συνεντευξιαζόµενος περιγράφει έξι καταστάσεις από την εργασία του, εκ των οποίων οι τρεις είχαν θετική εξέλιξη και οι άλλες τρεις αρνητική, αναφέροντας σκέψεις, συναισθήµατα και συµπεριφορές. Η συνέντευξη καταγράφεται και κωδικοποιείται σύµφωνα µε διάφορα προσωπικά χαρακτηριστικά. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά 1 Σε αλφαβητική σειρά: Leonardo Evangelista (ASEV Agenzia Sviluppo Empolese Valdelsa IT), Zuzana Freibergova (Národní vzdělávací fond, o.p.s.www.nvf.cz/spps/, CZ), Rachel Nelson (DEP Institut ES) Speranta Tibu (ODIP Asociaţia Observator pentru Dezvoltarea Învăţării Permanente RO), Μαίρη Τουντοπούλου, ISON Psychometrica EL), Peter Weber (Heidelberg University DE). Το Πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση δεσµεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σ αυτήν. 1

2 κωδικοποιούνται τόσο για τη συχνότητα εµφάνισής τους στη συνέντευξη, όσο και για το επίπεδο πολυπλοκότητας ή το σκοπό για τον οποίο αξιοποιούνται (Προσαρµογή από McClelland, 1998) Ικανότητα (Competence): µια συνολική ιδιότητα που φέρεται να έχει το άτοµο που είναι ικανό να φέρει εις πέρας σε προκαθορισµένο βαθµό ένα βασικό καθήκον της εργασίας ή ασχολίας του εξιότητα (Competency): κάθε προσωπικό χαρακτηριστικό (συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης) ή σύνολο προσωπικών χαρακτηριστικών που αποτελεί τη βάση για την απόδοση στην εργασία. Οι δεξιότητες είναι γενικής φύσης. Παραδείγµατος χάριν η ηγεσία είναι µια δεξιότητα, αλλά το να δίνει κάποιος οδηγίες στους υφισταµένους είναι το αποτέλεσµα της εφαρµογής της ηγεσίας (µαζί µε άλλες δεξιότητες) και όχι µια δεξιότητα από µόνη της Ικανός επαγγελµατίας (Competent worker): ένα πρόσωπο ικανό να εξασκεί ένα επάγγελµα ή ένα εργασιακό καθήκον σ ένα προκαθορισµένο αποδεκτό επίπεδο Στοιχεία (προς πιστοποίηση) (Elements for validation): προσωπικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ή βασικές εργασιακές δραστηριότητες που θα πρέπει ένας εργαζόµενος να κατέχει ώστε να αποκτήσει την πιστοποίηση 2.7. Αποδείξεις (για την πιστοποίηση) (Evidence for validation): απόδειξη που καταδεικνύει την κατοχή των στοιχείων στα οποία βασίζεται η διαδικασία της πιστοποίησης Ανάλυση εργασίας (Job analysis): συστηµατική µελέτη των καθηκόντων που εκτελούνται σε µια εργασία και των προσωπικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους Κύριο εργασιακό καθήκον/ Εργασία ( ή βασική εργασιακή δραστηριότητα) (Job/ Main task or key job activity): κάθε µια από τις κύριες προσδιορίσιµες και αυτόνοµες δραστηριότητες που µπορεί να εκτελέσει ένας εργαζόµενος σε συγκεκριµένο επάγγελµα Εργασιακές δραστηριότητες (Job tasks): ενέργειες που µπορούν να προσδιοριστούν σε ένα διάγραµµα ροής περιγράφοντας πώς ολοκληρώνεται µια εργασία. είτε επίσης (εργασία) κύριο καθήκον Συνέντευξη που εστιάζει στην Απόδοση (Performance Focused Interview - PFI): τυποποιηµένη επαγγελµατική συζήτηση, στην οποία οι ερωτήσεις εστιάζουν σε συγκεκριµένες προκαθορισµένες πτυχές της απόδοσης και όλοι οι υποψήφιοι δέχονται τις ίδιες ερωτήσεις, αν και ο αξιολογητής µπορεί να υποβάλει πρόσθετες ερωτήσεις για περισσότερη διευκρίνιση ή καλύτερη κατανόηση. 2

3 2.12. Προσέγγιση (πιστοποίησης) βασισµένη στην απόδοση (Performance based approach to validation): πλαίσιο πιστοποίησης ικανών επαγγελµατιών, όπου τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι η απόδοση σε κύρια εργασιακά καθήκοντα Προσέγγιση (πιστοποίησης) βασισµένη σε προσωπικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα (Personal features based approach to validation): πλαίσιο για την επικύρωση ικανών επαγγελµατιών όπου τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι γνώσεις και προσωπικά χαρακτηριστικά Επαγγελµατική συζήτηση (Professional discussion): συνοµιλία στην οποία ο υποψήφιος περιγράφει και αναφέρεται στην απόδοση και τις γνώσεις του συγκριτικά µε τις απαιτήσεις των πρότυπων διαδικασιών (Read H., 2006) Επαγγελµατική εποπτεία (Professional supervision): η διαδικασία κατά την οποία η δραστηριότητα ενός επαγγελµατία επιβλέπεται περιοδικά και υποστηρίζεται από έναν επόπτη Προσωπικά Επαγγελµατικά Χαρακτηριστικά (Personal professional features): δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις που απαιτούνται για την αποτελεσµατική απόδοση στον εργασιακό χώρο. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποκτούνται στη διάρκεια της ζωής του ατόµου και καλλιεργούνται (για παράδειγµα γνώση ξένων γλωσσών, χειρισµός Η/Υ, κλπ) Πιστοποίηση (Validation): διαδικασία κατά την οποία ένα αρµόδιο όργανο αξιολογεί και επίσηµα αναγνωρίζει ότι ένα πρόσωπο, ή η δραστηριότητα ενός προσώπου ή ένα ή περισσότερα προσωπικά χαρακτηριστικά συµβαδίζει µε προκαθορισµένα πρότυπα Πλαίσιο πιστοποίησης (Validation framework): ένα σύνολο κανόνων για την πιστοποίηση ικανών επαγγελµατιών 3. Πρόλογος Όλα τα πλαίσια πιστοποίησης περιλαµβάνουν τρία συστατικά: 3.1. Αυτό που αναγνωρίζεται ή χορηγείται. Μπορεί να είναι ένα πιστοποιητικό, ή µια βεβαίωση (όπως η ευρωπαϊκή βεβαίωση MEVOC για τους συµβούλους επαγγελµατικού προσανατολισµού) 3.2. Τα στοιχεία που ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει (στην βασισµένη σε προσωπικά χαρακτηριστικά προσέγγιση µπορεί να είναι: γνώσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες, τεχνικές δεξιότητες, στάσεις, προσωπικά 3

4 γνωρίσµατα, κ.λπ.) ή να επιδεικνύει (σε µια βασισµένη στην απόδοση προσέγγιση είναι εργασιακά καθήκοντα) για να αναγνωριστεί ως ικανός Οι αποδείξεις που καταδεικνύουν την κατοχή των στοιχείων που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο σηµείο 3.2. Ως αποδείξεις µπορεί να λειτουργήσουν έγγραφα ή αποτελέσµατα από τεστ. Για παράδειγµα, ένα πτυχίο στην ψυχολογία µπορεί να αποτελεί απόδειξη για την κατοχή γνώσης χρήσιµης για να εργαστεί κάποιος ως επαγγελµατίας σύµβουλος σταδιοδροµίας. Οι µεταβιβάσιµες δεξιότητες εξάγονται συνήθως και µετριούνται µέσω της συνέντευξης που εστιάζει στη συµπεριφορά (BEI) ή/και τη δοµηµένη συνέντευξη, που περιλαµβάνεται στο Κέντρο Αξιολόγησης Πιο αναλυτικά, οι γνώσεις και τα προσωπικά χαρακτηριστικά αξιολογούνται συνήθως µέσω ενός συνδυασµού των ακόλουθων µεθόδων αξιολόγησης: 1. Βιογραφικό σηµείωµα υποψηφίου ή αφήγηση επαγγελµατικής βιογραφίας 2. Κατοχή των εκπαιδευτικών τίτλων σπουδών και άλλων πιστοποιητικών εκπαίδευσης ή κατάρτισης 3. Κατοχή της αποδεδειγµένης εµπειρίας 4. Συνέντευξη ή γραπτή δοκιµή σε τεχνικές γνώσεις 5. Τεστ (δεξιότητες, προσωπικότητα, ενδιαφέροντα, κ.λπ.) 6. Παιχνίδια ρόλων που εστιάζουν στις µεταβιβάσιµες δεξιότητες (όπως στο κέντρο αξιολόγησης) 7. Συνέντευξη µε εστίαση στις µεταβιβάσιµες δεξιότητες (όπως στη συνέντευξη που εστιάζει στη συµπεριφορά- BEI) Αναλυτικότερα, η απόδοση µπορεί να αξιολογηθεί µέσω ενός συνδυασµού των ακόλουθων µεθόδων αξιολόγησης: 1. Άµεση παρατήρηση του ατόµου, κατά τη διάρκεια της εργασία του 2. Επαγγελµατική συζήτηση 3. Συνέντευξη που εστιάζει στην Απόδοση- PFI 4. Συζήτηση περιστατικών 5. Μαρτυρίες από συναδέλφους και επόπτες 6. Μαρτυρίες από πελάτες 4

5 7. Εξέταση του υλικού που παράγει το άτοµο στην εργασία του 8. Εξέταση του χαρτοφυλακίου αναφορικά µε τα έργα που έχει ολοκληρώσει 9. Προσοµοίωση εργασιακών καθηκόντων Σε όλα τα πλαίσια είναι απαραίτητο να βρεθεί µια ικανοποιητική ισορροπία µεταξύ της αποτελεσµατικότητας και του κόστους της διαδικασίας αξιολόγησης. Μια διαδικασία µπορεί να είναι πολύ αποτελεσµατική, αλλά εάν απαιτεί σηµαντική αφιέρωση χρόνου και έχει υψηλό κόστος, θα έχει µικρή πιθανότητα να καθιερωθεί και να εφαρµοσθεί ευρέως (εκτός αν επιβληθεί από δηµόσια αρχή). Απ την άλλη, µια διαδικασία που απαιτεί λίγο χρόνο, αλλά είναι λιγότερο αποτελεσµατική, είναι πιθανόν να χρησιµοποιηθεί ελάχιστα. 4. Οδηγίες του IMPROVE Γενικές αρχές 4.1. Η διαδικασία της πιστοποίησης πρέπει να είναι βασισµένη στην απόδοση. Η αξιολόγηση πρέπει να περιλαµβάνει και να δίνει βάρος στην άµεση παρατήρηση της απόδοσης του υποψηφίου στην εργασία του και/ ή στην αναπαράσταση της απόδοσης του υποψηφίου στην εργασία του, όπως γίνεται στην Συνέντευξη που εστιάζει στην Απόδοση (PFI) Τα στοιχεία που οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν χρειάζεται να προσδιοριστούν προηγουµένως µέσω της ανάλυσης εργασίας και της εξέτασης των διαθέσιµων επαγγελµατικών µονογραφιών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας πρέπει να συζητηθούν και να συµφωνηθούν µεταξύ των επαγγελµατιών και άλλων εµπλεκόµενων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα Οι αποδείξεις που καταδεικνύουν την αποτελεσµατικότητα σε κύρια εργασιακά καθήκοντα θα έπρεπε να περιλαµβάνουν µεθόδους που αναφέρονται στο σηµείο Η πιστοποίηση δεν βασίζεται στην κατοχή εκπαιδευτικών τίτλων ή αποδεδειγµένης εργασιακής εµπειρίας ή στη συµµετοχή σε ειδικά εκπαιδευτικά µαθηµάτων, ή στη συµµετοχή σε συλλόγους Το πλαίσιο πιστοποίησης, που περιλαµβάνει τη δοµή, τη διαδικασία αξιολόγησης, τους ρόλους, το σύστηµα βαθµολόγησης και βασικούς όρους, πρέπει να περιγραφεί µε σαφήνεια και να είναι ευρέως διαθέσιµο. 5

6 4.6. Η διαδικασία αξιολόγησης και η µεθοδολογία αξιολόγησης που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να είναι κοινή για όλους τους υποψηφίους και να εφαρµόζεται µε τον ίδιο τρόπο από όλους τους αξιολογητές Η πιστοποίηση µπορεί να ζητηθεί από έναν οργανισµό που επιθυµεί να ελέγξει την καταλληλότητα των υπαλλήλων και των συνεργατών του ή και από τους ίδιους τους επαγγελµατίες. Στη δεύτερη περίπτωση η διαδικασία, και ειδικότερα ο αξιολογητής, θα πρέπει εγγυηθεί την εµπιστευτικότητα των αποτελεσµάτων προς τρίτους Όταν η πιστοποίηση ζητείται από τους ίδιους τους επαγγελµατίες, η διαδικασία θα πρέπει να αποτελεί επίσης µια εµπειρία µάθησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν ανατροφοδότηση, που να περιγράφει µε ακρίβεια τη βαθµολογία σε κάθε δραστηριότητα στην οποία εξετάστηκαν, να προσδιορίζονται οι τοµείς που χρειάζονται βελτίωση, καθώς και να υπάρχει καθοδήγηση προς την κατεύθυνση της βελτίωσής τους. Οι αξιολογητές 4.9. Οι αξιολογητές πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για τη διαδικασία πιστοποίησης και να κατέχουν µεγάλη εργασιακή πείρα στις δραστηριότητες που αξιολογούν Το σύστηµα εξασφάλισης ποιότητας της διαδικασίας πιστοποίησης πρέπει να περιλαµβάνει: επαγγελµατική εποπτεία και ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των αξιολογητών για λόγους µάθησης Οι αξιολογητές πρέπει να δηλώσουν οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συµφερόντων και να απέχουν από οποιαδήποτε αξιολόγηση στην οποία η αµεροληψία και η εµπιστευτικότητα δεν µπορούν να εξασφαλιστούν. Η διαδικασία αξιολόγησης Η άµεση εξέταση του υποψηφίου (άµεση επαφή ή επαφή µέσω τηλεδιάσκεψης) είναι υποχρεωτική Θα πρέπει να υπάρχει αντίγραφο για κάθε έγγραφο που παράγεται και η άµεση εξέταση πρέπει να καταγράφεται σύµφωνα µε τους κανόνες προσωπικού απορρήτου στα πλαίσια της αξιολόγησης Ο αξιολογητής θα πρέπει να συντάξει µια αναφορά σχετικά µε την αξιολόγηση, η οποία θα περιγράφει µε ακρίβεια τις κύριες απαντήσεις των υποψηφίων, τη βαθµολογία σε κάθε δραστηριότητα στην οποία εξετάστηκαν, τις περιοχές που χρειάζονται βελτίωση, καθώς και καθοδηγητικές γραµµές για την επίτευξη της βελτίωσής τους. 6

7 4.15. Η ανατροφοδότηση για τη διαδικασία πιστοποίησης θα πρέπει να δοθεί από κάθε συµµετέχοντα µέσω µιας προκαθορισµένης διαδικασίας. 7

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση)

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) Επιμέλεια: Peter Weber

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 1 Εισαγωγή Το IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

D.4.4 Κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση του ECVET

D.4.4 Κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση του ECVET EUCoopC ΕΡΓΟ αριθ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ D.4.4 Κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση του ECVET Πακέτο δραστηριοτήτων 4 ανάπτυξη εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

EuroPsy Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας

EuroPsy Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας EuroPsy Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας Οι κανονισμοί της EFPA για το EuroPsy και τα παραρτήματά τους www.europsy-efpa.eu Ιούλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Πρόλογος 2. Κανονισμοί της EFPA γιά το EuroPsy,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Γενικοί Δείκτες Αξιολόγησης και Πιστοποίησης»

«Γενικοί Δείκτες Αξιολόγησης και Πιστοποίησης» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ «Γενικοί Δείκτες Αξιολόγησης και Πιστοποίησης» Δρ Ευγενία Αρβανίτη Ινστιτούτο Παγκοσμιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 3 Προσδιορισµός λειτουργίας Συστήµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας

Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας Επιμορφωτική ενότητα σχετικά με τη «Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού» Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας Σύμβαση αριθ. JUST/2010/JCIV/FW/0052/A4

Διαβάστε περισσότερα

E.T.O.Σ.(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)

E.T.O.Σ.(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) E.T.O.Σ.(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ «Η τοποθέτηση των εργοδοτών,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

A-Skills ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

A-Skills ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ A-Skills ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ TOOLBOX ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ...5 1.2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ...5 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας

Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Εκτίμησης Ικανοτήτων Προσδιορισμός και εκτίμηση ατομικών ικανοτήτων και χρήση αυτών σε επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαίδευση εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πιστοποίησης Diploma. www.cityandguilds.gr Μάιος 2010 Έκδοση 2.0

Εγχειρίδιο Πιστοποίησης Diploma. www.cityandguilds.gr Μάιος 2010 Έκδοση 2.0 IVQ in Hairdressing: Κομμωτική Γυναικών (6902-61) Κομμωτική Ανδρών (6902-62) Κομμωτική με ειδικότητα African Caribbean (6902-63) International Award in Hairdressing Salon Reception (Χώρου Υποδοχής Κομμωτηρίου)

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα