ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 5/ πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 5/18-02-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 5/ πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμ. Απόφ. 45/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Θέρμης στους τομείς αρμοδιότητάς της για το έτος 2014» Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 18 η ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ αριθμ. 5536/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α /2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α /2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 δηλαδή : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος 1. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 1. Γκουστίλης Θεόδωρος Δ.Σ.) 2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 2. Τσουκαλά Λήδα Αναστασία (προσήλθε (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) κατά τη συζήτηση του 5 ου θέματος) 3. Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραμματέας Δ.Σ.) 3. Φάμελλος Σωκράτης 4. Αγοραστούδη Ευγενία 5. Ακριτίδου Μαρία 6. Αναγνώστου Πασχάλης 7. Αποστόλου Στυλιανός 8. Βλαχομήτρος Δημήτριος 9. Βογιατζής Δημήτριος 10. Γεωργαλή Λυσίτσα Ζωή 11. Γκιζάρης Στέργιος 12. Ζελιλίδης Δαμιανός 13. Ιωσηφίδης Ιωάννης 14. Καραουλάνης Δημήτριος 15. Καρκατζίνος Νικόλαος 16. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 17. Κοντοπίδης Γεώργιος 18. Κουγιουμτζίδης Σταύρος 19. Λαγός Νικόλαος 20. Μίχου Κουγιάμη Σουλτάνα (Άννα) 21. Μουστάκας Βασίλειος 22. Μπίκος Κωνσταντίνος 23. Πονερίδης Παναγιώτης 24. Πράτανος Απόστολος 25. Σαμαράς Σωκράτης 26. Σαραφιανός Χρήστος 27. Σφονδύλας Δημήτριος 28. Τσολάκης Απόστολος

2 29. Χρυσοστομίδου Σαμαρά Όλγα 30. Χρυσοχόου Παύλος κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, υπάλληλο του Δήμου Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων για τους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ αριθμ. 4/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία συντάχθηκε η έκθεση πεπραγμένων έτους 2014, η οποία διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Κατά τη διαλογική συζήτηση του θέματος ο Δ.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης είπε ότι οι σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» θα δώσουν λευκή ψήφο καθώς υπάρχουν αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τις οποίες διαφωνούν, π.χ. γνωμοδότηση για τις ΜΠΕ για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση της βιομάζας και καύση του παραγόμενου συνθετικού βιοαερίου στα αγροτεμάχια 1471 και 1472 Βασιλικών και 511 Λακκιάς, γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ του έργου «Αναβάθμιση διαπλάτυνση Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών από Α/Κ Κ12 έως Α/Κ Θέρμης (τμήμα της Εγνατίας Οδού)». Ο Δ.Σ. Βλαχομήτρος Δημήτριος δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση καθώς υπάρχουν πολλά σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την ποιότητα ζωής στο Δήμο και η επιτροπή με τις αποφάσεις της δε στάθηκε στο ύψος της. Ο Δ.Σ. Σαραφιανός Χρήστος πρότεινε η έκθεση της επιτροπής να περιλαμβάνει, πέρα από ποσοτικά χαρακτηριστικά, και ποιοτικά, ώστε να εξάγονται συμπεράσματα. Ο Δ.Σ. Ιωσηφίδης Ιωάννης πρότεινε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να λαμβάνει πρωτοβουλίες και να προτείνει λύσεις για προβλήματα που παρουσιάζονται στο Δήμο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου, την υπ αριθμ. 4/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και Ν. 3852/2010 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι με πλειοψηφία Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Θέρμης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης, Σφονδύλας Δημήτριος και Βλαχομήτρος Δημήτριος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 45/2015.

3 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Με τη συγκρότηση της Επιτροπής ένας κρίσιμος και διαρκώς αναπτυσσόμενος τομέας δημοτικής πολιτικής, όπως είναι τα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και ιδιαίτερα τα πολεοδομικά και χωροταξικά, γίνεται αντικείμενο ενδελεχούς εξέτασης από ένα ευέλικτο συλλογικό και αντιπροσωπευτικό όργανο που λαμβάνει αποφάσεις με την παρουσία και της μειοψηφίας η οποία μπορεί να ασκήσει, όπου θεωρείται απαραίτητο, τον ελεγκτικό της ρόλο. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης, που απαρτίζεται από 9 μέλη, εκ των οποίων τα τρία προέρχονται από τη μειοψηφία, το έτος 2014 συνήλθε σε 32 συνεδριάσεις, στις περισσότερες από τις οποίες παρευρέθηκε αυξημένος αριθμός συμβούλων (τουλάχιστον 7 από τους 9). Η Επιτροπή έλαβε εκατόν εννιά (109) αποφάσεις, που είναι οι παρακάτω: 1. Περί ονοματοδοσίας οδών στη Δ.Κ. Βασιλικών 2. Επί αιτήματος της εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΜΥΡΩΝΙΔΗ Ε.Π.Ε.» για χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής του καταστήματός της «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» που βρίσκεται στο 894 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος ΘΕΡΜΗΣ,στη θέση ΤΡΙΜΗΝΙΑ (όπισθεν Κέντρου Υγείας Θέρμης) στη Δ.Κ. Θέρμης του Δήμου Θέρμης 3. Περί αποζημίωσης επικειμένων στην περιοχή επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Θέρμης 4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2014 (ανανέωση) κατόπιν αίτησης του κ.λεμονάκη Χρήστου για το κατάστημά του υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ με τεχνικά παίγνια) που βρίσκεται στην οδό Πολυτεχνείου αρ.5 στην Τοπική Κοινότητα Ν.Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης 5. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) που βρίσκεται στην Τ.Κ.Αγ.Αντωνίου στον οικισμό ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ-αγροτ.994 δ του Δήμου Θέρμης 6. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στoν κ. Βαρλάμη Ανδρέα για το έτος 2014 (ανανέωση) για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ που λειτουργεί στην Τοπική Κοινότητα Περιστεράς 7. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην κ. ΣΑΡΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ για το έτος 2014 (ανανέωση) για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ που λειτουργεί στην Τοπική Κοινότητα Αγ.Αντωνίου 8. Περί ονοματοδοσίας οδών στη Δ.Κ.Βασιλικών 9. Επανεξέταση αιτήματος της εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΜΥΡΩΝΙΔΗ Ε.Π.Ε.» για χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής του καταστήματός της «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» που βρίσκεται στο 894 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος ΘΕΡΜΗΣ,στη θέση ΤΡΙΜΗΝΙΑ (όπισθεν Κέντρου Υγείας Θέρμης) στη Δ.Κ.Θέρμης του Δήμου Θέρμης 10. Περί λήψης μέτρων για τη μείωση ταχύτητας στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου του οικισμού Σουρωτής 11. Περί λήψης μέτρων για τη μείωση ταχύτητας στην 8η οδό του αγροκτήματος Ταγαράδων 12. Περί ονοματοδοσίας οδών στη Δ.Κ.Βασιλικών 13. Περί συμπλήρωσης της υπ αρ. 462/2013 ΑΔΣ σχετικά με την χορήγηση αδειών στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου και πεζοδρόμου για την εξυπηρέτηση της εισόδου και της εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης εκτός οδού, εντός των οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης 14. Περί χορήγησης άδειας ειδικής θέσης στάθμευσης παρά την οδό Αλ. Παπαναστασίου 2 στον οικισμό Θέρμης

5 15. Περί τοποθέτησης εγκάρσιου υπερυψωμένου μειωτήρα ταχύτητας («σαμαράκι») στην κεντρική οδό του οικισμού ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ 16. Περί λήψης μέτρων μείωσης ταχύτητας στην οδό Υψηλάντου του οικισμού της 17. Περί λήψης μέτρων για τη μείωση ταχύτητας στην 8η οδό του αγροκτήματος Ταγαράδων 18. Περί καθορισμού προτεραιότητας στην αγροτική οδό που συνδέει την παράπλευρη οδό της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν.Μουδανιών με την οδό Αγίας Αναστασίας του αγροκτήματος Δ.Κ. Θέρμης 19. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ- ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ- Διανομείς-Αποθήκες Τροφίμων και Ποτών (ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ),που βρίσκεται στο υπ.αριθμ.205 αγροτ.τ.κ.καρδίας του Δήμου 20. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στoν κ. Δελημήτρου Ανδρέα για την χρονική περίοδο Αορίστου χρόνου (ανανέωση) για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ που λειτουργεί στην Τοπική Κοινότητα Καρδίας 21. Περί λήψης απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμημάτων από τα υπ. αριθ. 77 και 88 κληροτεμάχια για την διαπλάτυνση δρόμου στην περιοχή της Ν. Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης. 22. Περί έγκρισης της μελέτης : «Αναμόρφωση της μελέτης χωροταξικής αναδιάρθρωσης του μεταφορικού δικτύου και τροποποίησης πολεοδομικού σχεδίου επί της Εθνικής οδού 16» 23. Περί έγκρισης χωρικής μεταβολής του υπ. αριθ τεμαχίου διαμονής αγροκτήματος Βασιλικών κατόπιν αιτήματος του κ. Σκαρλή Ιορδάνη του Αστερίου 24. Περί παραχώρησης κατά χρήση κοινοχρήστου χώρου εμβαδού 42 τμ. στο πάρκο της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ραιδεστού για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, έμπροσθεν του καταστήματος του κ. Λεμονάκη Χρήστου. 25. Περί ονοματοδοσίας αγροτικών οδών στο αγρόκτημα Θέρμης στην περιοχή ΒΙ.ΠΑ. 26. Περί χορήγησης προσωρινής άδειας ειδικής θέσης στάθμευσης παρά την οδό Αλ. Κολοκοτρώνη 15 στη Θέρμη. 27. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ) που θα λειτουργήσει εντός της κλινικής SAN VITALE A.E. που βρίσκεται στο 1ο χλμ. Ν.Ραιδεστού-Βασιλικών στο αγροτεμάχιο 608 στην Τ.Κ.Ν.Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης κατόπιν αίτησης της εταιρείας ΚΛΙΝΙΚΗ SAN VITALE A.E. 28. Έγκριση διορθωμένων πρακτικών αποζημίωσης επικειμένων των ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. Γ703 και Γ220 - Δ.Δ. Θέρμης, λόγω εκ παραδρομής λανθασμένης αναγραφής στις ποσότητες μερικών επικειμένων. 29. Περί χωροθέτησης υπόγειων κάδων απορριμμάτων στην Τοπική Κοινότητα Ταγαράδων. 30. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Θέρμης στους τομείς αρμοδιότητάς της για το έτος Περί ορθής επανάληψης εισήγησης για χωρική μεταβολή του υπ.αρ τεμαχίου αγροκτήματος Βασιλικών του κ. Σκαρλή Ιορδάνη 32. Περί χωροθέτησης υπόγειων κάδων απορριμμάτων στην Τοπική Κοινότητα Σουρωτής 33. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων (ανανέωση για το έτος 2014) κατόπιν αίτησης της κ. ΚΟΥΔΑ ΘΕΩΔΟΡΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ για το κατάστημά της υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» που λειτουργεί στο Ο.Τ. 46, ΑΡ.ΟΙΚ. 298, στην Τοπική Κοινότητα Καρδίας, του Δήμου Θέρμης

6 34. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων (ανανέωση για το έτος 2014) κατόπιν αίτησης της κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ για το κατάστημά της υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΠΙΤΣΑΡΙΑ» που λειτουργεί στην Τοπική Κοινότητα Σουρωτής, του Δήμου Θέρμης 35. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», που βρίσκεται στην οδό Κανάρη αρ. 5, Τ.Κ. Σουρωτής, του Δήμου Θέρμης. 36. Περί χωροθέτησης υπόγειων κάδων απορριμμάτων στην Τοπική Κοινότητα Ραιδεστού 37. Περί χωροθέτησης υπόγειων κάδων απορριμμάτων στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 38. Περί ονοματοδοσίας οδών στην Τοπική Κοινότητα Καρδίας 39. Περί συναίνεσης του Δήμου Θέρμης για την κατασκευή ισόπεδου κόμβου επί της συνδετήριας οδού Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου στην περιοχή Λόφος Χαλκού 40. Περί τοποθέτησης εγκάρσιου υπερυψωμένου μειωτήρα ταχύτητας («σαμαράκι») στην οδό μεταξύ φράγματος Θέρμης και οικισμού Παραλίμνης της Δ.Κ. Θέρμης 41. Περί τοποθέτησης εγκάρσιου υπερυψωμένου μειωτήρα ταχύτητας («σαμαράκι») στην οδό Αθηνάς του οικισμού Θέρμης (επέκταση ) 42. Περί χωρικής μεταβολής του ακινήτου με ΚΑΕΚ εντός οικισμού Βασιλικών 43. Έγκριση εκ νέου του πρακτικού αποζημίωσης επικειμένων της ιδιοκτησίας στο Ο.Τ Γ220 επέκταση Θέρμης, λόγω εκ παραδρομής λανθασμένης αναγραφής στις ποσότητες μερικών επικειμένων. 44. Περί χωροθέτησης υπόγειων κάδων απορριμμάτων στην Τοπική Κοινότητα Καρδίας 45. Περί χωροθέτησης υπόγειων κάδων απορριμμάτων στην Τοπική Κοινότητα Σχολαρίου 46. Περί τοποθέτησης εγκάρσιου υπερυψωμένου μειωτήρα ταχύτητας («σαμαράκι») στο οδικό τμήμα έμπροσθεν του ΙΕΚ Θέρμης (2ο Γενικό Λύκειο Μίκρας) 47. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ : Διανομείς Αποθήκες Τροφίμων και Ποτών (Αποθήκη Τροφίμων Χονδρικού Εμπορίου- Οπωρολαχανοπωλείο )», που βρίσκεται στο υπ. αριθ. 205 αγροτεμ., Τ.Κ. Καρδίας, του Δήμου Θέρμης. 48. Έγκριση διορθωμένου πρακτικού αποζημίωσης επικειμένων της ιδιοκτησίας του κ. Κανοζήδη Γεώργιο, σρο Ο.Τ. Γ494 της επέκτασης Θέρμης, λόγω διαφορά πρακτικού και πίνακα επικειμένων. 49. Έγκριση διορθωμένου πρακτικού αποζημίωσης επικειμένων των κ. Χαλκίδη Νικόλαο και Σεβαστή, ιδιοκτήτες της ιδιοκτ. Στο ΟΤ Γ100 της επέκτασης Τριαδίου λόγω αλλαγής στα ποσοστά συνιδιοκτησίας σύμφωνα με την 68/ΔΘ/1 διορθωτική πράξη εφαρμογής. 50. Έγκριση διορθωμένου πρακτικού αποζημίωσης επικειμένων του κ. Τσομπανίδη Γεράσιμου, ιδιοκτησία Ο.Τ. Γ23Α, επέκτασης Τριαδίου λόγω διαφοράς στις ποσότητες μεταξύ πρακτικού και πίνακα επικειμένων της 68 ΠΕ. 51. Έγκριση διορθωμένου πρακτικού αποζημίωσης επικειμένων των κ. Αηδονίδη Δημήτριος, Αηδονίδης Ιωάννης, Αηδονίδη Τιμολέων, ιδιοκτήτες της ιδιοκτ. Στα ΟΤ Γ 620 και Γ635 της επέκτασης Θέρμης λόγω διαφορά πρακτικού και πίνακα επικειμένων. 52. Συναίνεση του Δήμου Θέρμης για την διαπλάτυνση υφιστάμενης οδού και διάνοιξη νέας οδού στα όρια των Τοπικών Κοινοτήτων Νέας Ραιδεστού και Αγίας Παρασκευής 53. Περί διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου 42τμ. έμπροσθεν του καταστήματος του κ. Λεμονάκη Χρήστου στον χώρο του πάρκου της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ραιδεστού.

7 54. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ), ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ [ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (ΟΥΖΕΡΙ)]», αρ.οικ.33 Ο.Τ.4, Τ.Κ. Αγ. Αντωνίου, Δήμου 55. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού ΜΥΓΔΩΝΙΑ ΣΥΝ. Π.Ε. στη θέση Λιβαδίκι Οσία Ξένη στο Πλαγιάρι Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης 56. Περί χωρικής μεταβολής του υπ. αριθμ. 211 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Πλαγιαρίου. 57. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)», υπ αριθμ αγροτεμάχιο, Τ.Κ. Καρδίας, Δήμου Θέρμης. 58. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ (Αποθήκη τροφίμων και ποτών )», του ΒΟΥΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που θα λειτουργήσει στο αγροτεμάχιο 375, στην ΤΚ Ν. Ραιδεστού. 59. Περί τροποποίησης πολεοδομικής μελέτης τμήματος περιοχής ΕΜΟ στον κόμβο προς Βασιλικά εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Δήμου Θέρμης. 60. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), οδός Αθανασίου Διάκου, αρ. οικ. 9, Ο.Τ.4, Τ.Κ. Σουρωτής, Δήμου Θέρμης. 61. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» της εταιρίας «Α.ΚΑΔΑΚΗΣ Φ.ΚΑΔΑΚΗ Ο.Ε.», που θα λειτουργήσει στην οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου στο αγρ/χιο αρ. 415 στην ΤΚ Ν. Ραιδεστού. 62. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ), πλατεία Δημοκρατίας, Ο.Τ. 15, αρ. οικ. 105γ, Τ.Κ. Καρδίας, Δήμου 63. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΙΤΣΑΡΙΑ)», οδός Κανάρη, Ο.Τ.16, αρ. οικ.41, Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής, Δήμου 64. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ(ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», αρ.οικ. 307 Α, Ο.Τ.63, Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου, Δήμου Θέρμης. 65. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «Αποθήκης Τροφίμων Χονδρικού Εμπορίου (αποθήκη αλεύρων), που βρίσκεται στην περιοχή της Τ.Κ. Ν.Ραιδεστού (αγρ.588), του Δήμου Θέρμης.

8 66. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων (ανανέωση για το έτος 2014) κατόπιν αίτησης της κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ για το κατάστημά της «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, χωρίς παρασκευαστήριο», που βρίσκεται στο Κοινοτικό Πάρκο της Τοπικής Κοινότητας της Ν. Ραιδεστού, του Δήμου Θέρμης 67. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων (ανανέωση για το έτος 2014) κατόπιν αίτησης του κ. Καραβασίλη Δημητρίου για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ χωρίς παρασκευαστήριο», που βρίσκεται εντός του ξενοδοχείου HEAVEN στην Τοπική Κοινότητα Ταγαράδων, του Δήμου Θέρμης 68. Περί τροποποίησης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 718 περιοχής ΕΜΟ Δήμου Θέρμης 69. Περί λειτουργίας καταστήματος «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ» σε χώρο που ήδη ασκείται διαφορετική δραστηριότητα (εντός του καταστήματος «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ»). 70. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων της ΜΕΤΖΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ στο κατάστημά της «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΠΙΤΣΑΡΙΑ», που λειτουργεί στην Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου του Δήμου Θέρμης. 71. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Πώλησης τυποπ. παγωτών, αναψυκτικών ποτών και ορισμένων ζαχαρωδών προϊόντων σε κατάστημα ψιλικών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝ/ΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (Καφετέρια) με εποχιακή ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και σκεύη μιας χρήσης» το οποίο θα λειτουργήσει στην οδό Πολυτεχνείου αρ.6 στην ΤΚ Ν. Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης 72. Περί άδεια τοποθέτησης ενδεικτικής πινακίδας ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 73. Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αναβάθμιση διαπλάτυνση Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών από Α/Κ Κ12 έως Α/Κ Θέρμης (τμήμα της Εγνατίας Οδού»). 74. Περί τροποποίησης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στο αγροτεμάχιο Νο 2 της Τοπικής Κοινότητας Ταγαράδων 75. Αποζημίωση επικειμένων των κ. ΚΕΚΕΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΚΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, στην ιδιοκτησία του Γ492 της επέκτασης του ρυμοτ. Σχε. Θέρμης. 76. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ(ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)» της εταιρείας ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. 77. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», που βρίσκεται στην οδό Κανάρη αρ. 5, Τ.Κ. Σουρωτής, του Δήμου Θέρμης. 78. Λειτουργία καταστήματος «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ» σε χώρο που ήδη ασκείται διαφορετική δραστηριότητα (εντός του καταστήματος «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» 79. Αποζημίωση επικειμένων στην περιοχή επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Θέρμης ΟΤ Γ 501 οικ.01 μεταφορά παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του κ. ΤΣΩΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 80. Περί χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων κατόπιν αίτησης του κ. ΜΕΛΙΣΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για το κατάστημά του υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που λειτουργεί στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου, του Δήμου

9 81. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ), ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Περιστεράς, του Δήμου 82. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ)», που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου, του Δήμου Θέρμης. 83. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 84. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), οδός Αθανασίου Διάκου, αρ. οικ. 9, Ο.Τ. 4, Τ.Κ. Σουρωτής, Δήμου 85. Καθορισμός θέσης στάθμευσης για τα οχήματα χρηματαποστολών της τράπεζας EUROBANK - Εργασίας ΑΕ στον οικισμό της Θέρμης της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου 86. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ), που βρίσκεται στην οδό Αμπελώνων 21, στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου, του Δήμου 87. Γνωμοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Μονάδας Επεξεργασίας ΑΕΚΚ της εταιρείας «ΜΑΡΚΟΥΔΗΣ Ε.Π.Ε.» στην περιοχή Ν. Ρυσίου 88. Έγκριση μελέτης διαμόρφωσης κόμβου Αγίου Νικολάου Ν. Πλαστήρα Αθαν. Διάκου (οικισμού Θέρμης) και καθορισμός θέσεων για οχήματα χρηματαποστολών Τραπεζών. 89. Γνωμοδότηση για λήψη περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας σε τμήματα οδών του οικισμού Βασιλικών στα πλαίσια εργασιών του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Βασιλικών και συλλεκτήρα Βασιλικών Θέρμης» 90. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών που αφορούν: α)χορήγηση μίας (1) θέσης πάρκινγκ για το όχημα του «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» στο κοιν.πάρκινγκ έναντι καταστήματος κ.αρχόντου Βασιλείου και διαγράμμιση θέσεων αυτού. β)τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης STOP σε διασταύρωση στη θέση «Κάκαλου Μπαχτσέ» γ)τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια) έμπροσθεν παιδικής χαράς Βασιλικών. 91. Προσωρινή μεταφορά της λαϊκής αγοράς Βασιλικών στα πλαίσια εργασιών του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Βασιλικών και συλλεκτήρα Βασιλικών Θέρμης» 92. Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση βιομάζας και καύση του παραγόμενου συνθετικού βιοαερίου με την επωνυμία «ΒΙΟΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΕΠΕ - BIOSOLAR» στα αγροτεμάχια 1471 και 1472 του Αναδασμού του Αγροκτήματος Βασιλικών.

10 93. Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση βιομάζας και καύση του παραγόμενου συνθετικού βιοαερίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΕΠΕ - BIOSOLAR» στο αγροτεμάχιο 511 του Αναδασμού του Αγροκτήματος Λακκιάς 94. Λειτουργία καταστήματος «ΑΜΙΓΗΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» της Μπάρμπα Μαρίας, στην οδό Ελευθερίας, πλατεία Δημαρχείου, στην Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 95. Περί ονομασίας νέας στάσης της λεωφορειακής γραμμής 88 του ΟΑΣΘ στον Τρίλοφο. 96. Περί κυκλοφοριακής ρύθμισης στην οδό Φιλίππου του οικισμού Τριλόφου της Δ.Ε. Μίκρας 97. Περί ίδρυσης και χωροθέτησης λαϊκής αγοράς στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Ραιδεστού. 98. Περί αιτήματος του κ. Χρήστου Λεμονάκη για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 99. Περί ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στους οικισμούς Αγίου Αντωνίου της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης και καθορισμός του πλάτους των πεζοδρομίων σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 8 του Ν.2831/ Περί λήψης γνωμοδοτικής απόφασης για την σύσταση διόδου δουλείας μέσα από το υπ. αριθμ αγροτεμ. του αγροκτήματος Αγ. Παρασκευής του Δήμου Θέρμης 101. Περί καθορισμού οριογραμμής του 471 ρέματος στην περιοχή της Τ.Κ. Ταγαράδων 102. Περί συμπλήρωσης της υπ. αριθμ. απόφασης 455/2013 του Δ.Σ. του Δήμου σχετικά με την έγκριση για τη διέλευση αγωγού αποχέτευσης από το υπ. αριθμ. 213α κοινόχρηστο οικόπεδο Δ.Δ. Πλαγιαρίου (χαρακτηρισμένο ως μελλοντικός χώρος πρασίνου) του Ο.Τ. 40 για τη σύνδεση κατοίκων που βρίσκονται στο υπ. αριθμ. 215 οικόπεδο του Ο.Τ. 40 με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης ΘΕΜΑ: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ), ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ [ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (ΟΥΖΕΡΙ)]», αρ.οικ.33 Ο.Τ.4, Τ.Κ. Αγ. Αντωνίου, Δήμου 104. Περί «Αποδοχή της μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Λιβαδίου της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης» και καθορισμός του πλάτους των πεζοδρομίων σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 8 του ν. 2831/2000» Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Περικλέους του οικισμού Πλαγιαρίου λόγω πραγματοποίησης εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αστικής οδοποιίας λοιπών διαμερισμάτων» 106. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του τμήματος Χορτιάτη Ν. Ραιδεστού και των κυκλοφοριακών συνδέσεων Τριαδίου και Ν. Ραιδεστού του Εξωτερικού Οδικού Δικτύου Θεσσαλονίκης Περί τοποθέτησης εγκάρσιου υπερυψωμένου μειωτήρα ταχύτητας (σαμαράκι) στην οδό Ευμένους Καρδιανού και λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας στην οδό Υψηλάντου του οικισμού Καρδίας Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό του Τριλόφου της Δ.Ε. Μίκρας Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων (ανανέωση για το έτος 2015) κατόπιν αίτησης του κ. ΣΥΜΗΝΤΙΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για το κατάστημά του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», που λειτουργεί στην οδό Κανάρη 5, στην Τοπική Κοινότητα Σουρωτής του Δήμου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ