Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004"

Transcript

1 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου. 4. Ασκηση εξουσιών και εκτέλεση καθηκόντων κρατικών λειτουργών και αξιωματούχων. 5. Δημόσια πρόσβαση σε σχετικές πράξεις. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ 6. Διαβίβαση πληροφοριών πριν τον κατάπλου σε λιμένα κράτους μέλους. 7. Είσοδος πλοίου σε ζώνη συστήματος υποχρεωτικής υποβολής αναφορών από πλοία. 8. Εξοπλισμός πλοίου με σύστημα αυτόματου εντοπισμού (AIS). 9. Συστήματα οργάνωσης της κυκλοφορίας πλοίων. 10. Είσοδος πλοίου σε ζώνη υπηρεσίας εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων (VTS). 11. Εξοπλισμός πλοίου με όργανο καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (VDR). 12. Διερεύνηση ατυχημάτων και άλλων συμβάντων. 13. Παράκτια κέντρα.

2 2 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ Ή ΡΥΠΟΓΟΝΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΟΙΑ (HAZMAT) 14. Υποχρεώσεις σχετικά με παράδοση προς μεταφορά και φόρτωση. 15. Διαβίβαση πληροφοριών περί επικίνδυνων ή ρυπογόνων αγαθών. 16. Απαλλαγή από επιβαλλόμενη υποχρέωση βάσει του άρθρου 15. ΜΕΡΟΣ IV ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΛΟΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ 17. Επικίνδυνα πλοία. 18. Υποβολή αναφορών σχετικά με θαλάσσια συμβάντα, ατυχήματα και περιστατικά. 19. Μέτρα σχετικά με θαλάσσια συμβάντα, ατυχήματα ή περιστατικά. 20. Ενημέρωση ενδιαφερόμενων μερών. 21. Μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση ιδιαίτερα δυσμενών θαλάσσιων ή μετεωρολογικών συνθηκών. 22. Καταφύγια. ΜΕΡΟΣ V ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23. Ενημέρωση περί των αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας. 24. Υποχρεώσεις Αρμόδιας Αρχής έναντι της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 25. Εμπιστευτικότητα διαβιβαζόμενων πληροφοριών. 26. Υποχρεώσεις Αρμόδιας Αρχής στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

3 3 ΜΕΡΟΣ VI ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 27. Εξουσίες επιθεωρητών. 28. Διαδικασία λήψης δεσμευτικών μέτρων από την Αρμόδια Αρχή. 29. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση πλοίου. 30. Διοικητικό πρόστιμο. 31. Προσφυγή ενώπιον του Υπουργού. 32. Αποπληρωμή δαπανών επιθεώρησης και διοικητικής χρηματικής ποινής. ΜΕΡΟΣ VII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 33. Γενικά ποινικά αδικήματα. 34. Ποινική δίωξη μόνο με συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 35. Τροποποίηση Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου και Παραρτημάτων κανονισμών. 36. Δημοσίευση και έναρξη ισχύος διαταγμάτων Υπουργού. 37. Εξουσία έκδοσης κανονισμών. 38. Εναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Πρώτο Παράρτημα Δεύτερο Παράρτημα Τρίτο Παράρτημα Τέταρτο Παράρτημα Κατάλογος πληροφοριών προς διαβίβαση. Υποχρεωτικός εξοπλισμός πλοίων. Διαβίβαση πληροφοριών με ηλεκτρονικό μέσο. Μέτρα που η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να λαμβάνει για διασφάλιση της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα, της ασφάλειας των προσώπων και την προστασία του περιβάλλοντος.

4 4 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ΕΕ L 208 της , σ. 10), Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Σχετικά με την Κυκλοφορία Πλοίων) Νόμος του Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- 45 του «αιγιαλίτιδα ζώνη» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμος του 1964 «Απόφαση Α.851(20) του IMO» σημαίνει την οικεία Απόφαση του ΙΜΟ την οποία υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση του στην εικοστή σύνοδό της την 27η Νοεμβρίου 1997, με τίτλο «Γενικές αρχές για τα συστήματα αναφοράς των πλοίων και τις απαιτήσεις αναφοράς των πλοίων, καθώς και κατευθύνσεις για την αναφορά περιστατικών όπου ενέχονται επικίνδυνα εμπορεύματα, επιβλαβείς ουσίες ή/και

5 5 θαλάσσιοι ρύποι» «Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υπουργό ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν δυνάμει του άρθρου 4 38 του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «Αρχή Λιμένων Κύπρου» σημαίνει την αρχή που καθιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 4 των περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμων του 1973 μέχρι 1997 «ατύχημα» σημαίνει οποιοδήποτε ατύχημα κατά την έννοια του Κώδικα για τη Διερεύνηση Ναυτικών Ατυχημάτων και Περιστατικών «διεύθυνση» σημαίνει την ονομασία και τις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις που επιτρέπουν την επαφή, όποτε αυτή χρειάζεται, με τον έχοντα την εκμετάλλευση πλοίου, τον πράκτορα, την Αρμόδια Αρχή, το Διευθυντή, την Αρχή Λιμένων Κύπρου ή κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οργανισμό που διαθέτει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το φορτίο πλοίου «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας «επικίνδυνα αγαθά» σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: τα αγαθά που αναφέρονται στον Κώδικα IMDG,

6 6 τα υγροποιημένα αέρια που απαριθμούνται στο Κεφάλαιο 17 του Κώδικα IBC, (γ) τα υγρά αέρια που απαριθμούνται στο Κεφάλαιο 19 του Κώδικα IGC, (δ) οι στερεές ύλες που αναφέρονται στο Προσάρτημα Β του Κώδικα BC, (ε) τα αγαθά για τη μεταφορά των οποίων καθορίσθηκαν κατάλληλες προϋποθέσεις σύμφωνα με την παράγραφο του Κώδικα IBC ή την παράγραφο του Κώδικα IGC «επιθεώρηση» σημαίνει οποιαδήποτε ενέργεια δυνάμει του άρθρου 27 «επιθεωρητής» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 27(1) «εταιρεία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισμός 1(2) του Κεφαλαίου IX της Σύμβασης SOLAS «ΙΜΟ» σημαίνει το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organization) «καταφύγιο» σημαίνει λιμένα, τμήμα λιμένα ή άλλο ασφαλές σημείο προσόρμισης ή αγκυροβόλιο ή οποιαδήποτε άλλη προφυλαγμένη περιοχή η οποία καθορίζεται ως χώρος για την υποδοχή πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο στο σχέδιο που η Αρμόδια Αρχή καταρτίζει δυνάμει του άρθρου 22(1) «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή

7 7 άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 45 του του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «κυπριακό πλοίο» σημαίνει πλοίο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο κυπριακών πλοίων και φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι 2003 «Κώδικας BC» σημαίνει τον Κώδικα Πρακτικών Κανόνων του ΙΜΟ για την Ασφαλή Μεταφορά Στερεών Φορτίων Χύδην Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): του του του του του (ΙΙΙ) του (ΙΙΙ) του «Κώδικας για τη Διερεύνηση Ναυτικών Ατυχημάτων και Περιστατικών» σημαίνει το Διεθνή Κώδικα για τη Διερεύνηση Ναυτικών Ατυχημάτων που υιοθετήθηκε από τον IMO δια της Απόφασης Α.849(20) της Συνέλευσής του, ημερομηνίας 27ης Νοεμβρίου 1997, ο οποίος Κώδικας εγκρίθηκε με δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 4 των περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Κυρωτικοί) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1973 έως 1996

8 8 77 του του (ΙΙΙ) του (ΙΙΙ) του «Κώδικας IBC» σημαίνει το Διεθνή Κώδικα του IMO για την Κατασκευή και τον Εξοπλισμό των Πλοίων που Μεταφέρουν Επικίνδυνα Χημικά Χύμα, ο οποίος κυρώθηκε δια των περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικοί) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1985 έως 2001 «Κώδικας IGC» σημαίνει το Διεθνή Κώδικα του IMO για την Κατασκευή και τον Εξοπλισμό των Πλοίων που Μεταφέρουν Υγροποιημένα Αέρια Χύμα, ο οποίος κυρώθηκε δια των περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικοί) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1985 έως 2001 Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): «Κώδικας IMDG» σημαίνει το Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικίνδυνων Αγαθών του IMO, ο οποίος Κώδικας εγκρίθηκε με δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 4 των περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Κυρωτικοί) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1973 έως 1996 «Κώδικας INF» σημαίνει το Διεθνή Κώδικα του IMO για την Ασφαλή Μεταφορά σε Δοχεία, επί Πλοίων, Ακτινοβολημένων Πυρηνικών Καυσίμων, Πλουτωνίου και Εντόνως Ραδιενεργών Αποβλήτων που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ δια της απόφασής της MSC 88(71), ημερομηνίας 27ης Μαΐου 1999 Επίσημη «Κώδικας ISM» σημαίνει το Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και την Πρόληψη της Ρύπανσης, που υιοθετήθηκε από τον IMO δια της Απόφασης Α. 741(18) της Συνέλευσής του, ημερομηνίας 4ης Νοεμβρίου 1993, ο οποίος Κώδικας εγκρίθηκε με δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της

9 9 Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Δημοκρατίας απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 4 των περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Κυρωτικοί) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1973 έως 1996 «λιμενική αρχή», αναφορικά με κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, σημαίνει αρμόδια αρχή ή οργανισμό που ορίζεται από το κράτος μέλος για κάθε λιμένα του, προκειμένου να λαμβάνει και διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με την Οδηγία 2002/59/ΕΚ «μέσο μεταφοράς φορτίου» σημαίνει όχημα για την οδική μεταφορά φορτίου, βαγόνι για τη σιδηροδρομική μεταφορά φορτίου, εμπορευματοκιβώτιο, βυτιοφόρο όχημα, βαγόνι-βυτίο ή φορητή δεξαμενή «Οδηγία 2002/59/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για την δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (EE L 208 της , σ. 10), ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου» σημαίνει πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού πλοίου (bareboat charterer), ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ο οποίος αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα παρεπόμενα καθήκοντα, ευθύνες και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο «παραδοσιακά πλοία» σημαίνει ιστορικά πλοία κάθε είδους και τα αντίγραφά τους, περιλαμβανομένων εκείνων που σχεδιάζονται

10 10 προκειμένου να ενθαρρυνθούν και να προωθηθούν παραδοσιακές ικανότητες και στοιχεία της ναυτικής τέχνης, τα οποία χρησιμεύουν ως ζωντανά πολιτιστικά μνημεία, λειτουργώντας σύμφωνα με τις παραδοσιακές ναυτικές αρχές και τεχνικές «παράκτιο κέντρο», αναφορικά με τη Δημοκρατία, σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: υπηρεσία εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων, η οποία καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή δυνάμει του άρθρου 13(2), εγκατάσταση στην ξηρά που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία συστήματος υποχρεωτικής υποβολής αναφορών από πλοία, το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον IMO και καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή δυνάμει του άρθρου 13(2), 5(ΙΙΙ) του (γ) το Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης που αναφέρεται στο άρθρο 6(1) του περί της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Ερευνα και Διάσωση του 1979 (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 1994, (δ) το Τμήμα Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος «πλοίαρχος» σημαίνει πρόσωπο που έχει τη διακυβέρνηση πλοίου «πλοίο» σημαίνει πλοίο ή σκάφος, που είναι θαλασσοπλοούν «πλοιοκτήτης» σημαίνει πρόσωπο που έχει την κυριότητα πλοίου «πράκτορας» σημαίνει πρόσωπο που έχει εντολή ή είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει πληροφορίες για λογαριασμό του

11 11 έχοντα την εκμετάλλευση πλοίου «ρυπογόνα αγαθά» σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: τα πετρελαιοειδή, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης MARPOL, οι υγρές τοξικές ουσίες, όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης MARPOL, (γ) οι επιβλαβείς ουσίες, όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης MARPOL «Σύμβαση INTERVENTION» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση για την Επέμβαση στην Ανοικτή Θάλασσα σε Περιπτώσεις Ατυχημάτων Ρυπάνσεως από Πετρέλαιο του 1969 και το Πρωτόκολλο αυτής του 1973 Αναφορικά με την Επέμβαση στην Ανοικτή Θάλασσα σε Περιπτώσεις Ρυπάνσεως από Ουσίες Αλλες από το Πετρέλαιο 57 του (ΙΙΙ) του (ΙΙΙ) του «Σύμβαση MARPOL» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί Προλήψεως της Ρύπανσης από Πλοία του 1973 και το Πρωτόκολλο αυτής του 1978, που κυρώθηκαν δια των περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικοί) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1989 έως 2001 «Σύμβαση SAR» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση για τη Ναυτική Ερευνα και Διάσωση του 1979, που κυρώθηκε δια του περί της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Ερευνα και Διάσωση του 1979 (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 1994 «Σύμβαση SOLAS» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί της Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974 (SOLAS),

12 12 που κυρώθηκε δια των περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικοί) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1985 έως 2001, καθώς και τα Πρωτόκολλα και οι τροποποιήσεις αυτής της Σύμβασης 11 του «Σύμβαση TONNAGE» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί της Καταμετρήσεως της Χωρητικότητας των Πλοίων του 1969, που κυρώθηκε δια του περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί της Καταμετρήσεως της Χωρητικότητας των Πλοίων του 1969 (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 1986 «Συμβουλευτική Επιτροπή Καταφυγίων Ασφάλειας» σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή Καταφυγίων Ασφάλειας που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 22(2) «Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφτηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992, ως εκάστοτε τροποποιείται «σύστημα οργάνωσης της κυκλοφορίας πλοίων» (ships roating system) σημαίνει σύστημα ενός ή περισσότερων πορειών ή ενός ή περισσοτέρων μέτρων καθοδήγησης, με στόχο τη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων, και περιλαμβάνει σχέδια διαχωρισμού της θαλάσσιας κυκλοφορίας, αμφίδρομες πορείες, προτεινόμενες πορείες, περιοχές προς αποφυγή, ζώνες παράκτιας κυκλοφορίας, παρακάμψεις, περιοχές προφύλαξης και πορείες για πλοία με μεγάλο βύθισμα «σχετικές διεθνείς πράξεις» σημαίνει όλα τα ακόλουθα: η Σύμβαση MARPOL,

13 13 η Σύμβαση SOLAS, (γ) η Σύμβαση TONNAGE, (δ) η Σύμβαση INTERVENTION, (ε) η Σύμβαση SAR, (στ) ο Κώδικας ISM, (ζ) ο Κώδικας IMDG, (η) ο Κώδικας IBC, (θ) ο Κώδικας IGC, (ι) ο Κώδικας BC, (ια) ο Κώδικας INF, (ιβ) η Απόφαση Α.851(20) του IMO «Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας» σημαίνει το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Εργων «τρίτο κράτος» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος «υπηρεσία εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων» ή «VTS» (vessel traffic service) σημαίνει υπηρεσία η οποία είναι επιφορτισμένη με τη βελτίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της κυκλοφορίας πλοίων και με την προστασία του περιβάλλοντος, έχοντας τη δυνατότητα επίδρασης επί της κυκλοφορίας και παράλληλα ανταπόκρισης σε καταστάσεις κυκλοφορίας που

14 14 παρουσιάζονται στη ζώνη την οποία η εν λόγω υπηρεσία εποπτεύει «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων «φορτωτής» σημαίνει πρόσωπο από το οποίο ή στο όνομα του οποίου ή για λογαριασμό του οποίου έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς αγαθών με μεταφορέα. Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου. 3.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε έκαστο από τα ακόλουθα πλοία το οποίο είναι, εκτός εάν ο παρών Νόμος προβλέπει διαφορετικά, ολικής χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 300 μονάδων: κυπριακό πλοίο, οπουδήποτε βρίσκεται μη κυπριακό πλοίο το οποίο βρίσκεται εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας. (2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα: πολεμικά πλοία, βοηθητικά πολεμικά πλοία και άλλα πλοία που- (i) (ii) είτε ανήκουν στη Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος είτε τυγχάνουν εκμετάλλευσης από τη Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος, και χρησιμοποιούνται για την παροχή δημόσιων μη εμπορικών υπηρεσιών οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είναι μήκους κάτω των 45 μέτρων:

15 15 (i) (ii) (iii) αλιευτικά σκάφη, παραδοσιακά πλοία, σκάφη αναψυχής (γ) φορτηγίδες πετρέλευσης πλοίων κάτω των 5 χιλιάδων μονάδων ολικής χωρητικότητας, και φορτηγίδες εφοδίων πλοίων και εξοπλισμού που χρησιμοποιείται επί πλοίου κάτω των 5 χιλιάδων μονάδων ολικής χωρητικότητας. Ασκηση εξουσιών και εκτέλεση καθηκόντων κρατικών λειτουργών και αξιωματούχων. 4.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να μεταβιβάζει γραπτώς σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, εξαιρουμένης της εξουσίας περί έκδοσης διαταγμάτων, και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, στην Αρμόδια Αρχή: το Διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπηρετεί στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας την Αρχή Λιμένων Κύπρου ή οποιοδήποτε πρόσωπο υπηρετεί σε αυτήν. Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά την διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης. (2) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει του εδαφίου (1) έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του Υπουργού. (3) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί και να ανακαλεί μεταβίβαση που έκανε δυνάμει του εδαφίου (1) με γραπτή

16 16 ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση. (4) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου δύο ή περισσότερα πρόσωπα ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του τελευταίου. (5) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί εφαρμόζονται ως εάν είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκών αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελών αυτό πρόσωπο. Δημόσια πρόσβαση σε σχετικές πράξεις. 5.-(1) Ο Διευθυντής - διασφαλίζει την τήρηση αντιγράφου στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας των σχετικών διεθνών πράξεων, των προτύπων, κριτηρίων, αποφάσεων, Kωδίκων και άλλων πράξεων του ΙΜΟ ή άλλου διεθνούς οργανισμού, τα οποία αναφέρονται στον παρόντα Νόμο ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς, και των γνωστοποιήσεων και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, και του σχεδίου που καταρτίζεται δυνάμει του άρθρου 22(1), και παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο - (i) πρόσβαση σε οποιοδήποτε τέτοιο κείμενο, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόσωπο του το ζητεί

17 17 (ii) κατά τον καθοριζόμενο τρόπο, και με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), αντίγραφο οποιουδήποτε τέτοιου κειμένου ή μέρους αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόσωπο του το ζητεί κατά τον καθοριζόμενο τρόπο και καταβάλλει στο Διευθυντή τέλος, το οποίο καθορίζεται από το Διευθυντή και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ποσό που καλύπτει τις δαπάνες στις οποίες το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας υποβάλλεται για την παραγωγή του αντίγραφου. (2) Ο Διευθυντής παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς την καταβολή τέλους, αντίγραφο του σχεδίου το οποίο καταρτίζεται δυνάμει του άρθρου 22(1), υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόσωπο του το ζητεί κατά τον καθοριζόμενο τρόπο. (3) Στα εδάφια (1) και (2), «κατά τον καθοριζόμενο τρόπο» σημαίνει γραπτώς ή με τηλεομοιότυπο ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ Διαβίβαση πληροφοριών πριν τον κατάπλου σε λιμένα κράτους μέλους. 6.-(1) Σε περίπτωση που - πλοίο έχει ως προορισμό λιμένα της Δημοκρατίας, ή κυπριακό πλοίο έχει ως προορισμό λιμένα κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου, ο πλοίαρχος του πλοίου

18 18 και ο πράκτορας έχουν έκαστος υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι ένας από αυτούς διαβιβάζει - (αα) στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, στην περίπτωση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο, και (ββ) στην αρμόδια λιμενική αρχή του άλλου κράτους μέλους, στην περίπτωση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο, Πρώτο Παράρτημα. τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Πρώτου Παραρτήματος - (ααα) τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον κατάπλου του πλοίου στο λιμένα προορισμού, ή (βββ) το αργότερο κατά το χρόνο απόπλου του πλοίου από τον προηγούμενο λιμένα, εάν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από 24 ώρες, ή (γγγ) εάν ο λιμένας προορισμού είναι άγνωστος κατά τον απόπλου ή μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αμέσως μόλις αυτή η πληροφορία είναι διαθέσιμη. (2) Σε περίπτωση που βάσει του εδαφίου (1) πληροφορίες διαβιβάζονται, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (γγγ) του ιδίου εδαφίου, στην Αρχή Λιμένων Κύπρου ή σε λιμενική αρχή κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, τα πρόσωπα που έχουν την υποχρέωση διασφάλισης της διαβίβασης αυτών των πληροφοριών φέρουν μαζί και ξεχωριστά το βάρος απόδειξης περί του ότι ο λιμένας προορισμού ήταν άγνωστος κατά τον απόπλου ή μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. (3) Σε περίπτωση μεταβολής οποιασδήποτε από τις

19 19 αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες, ο αναφερόμενος στο ίδιο εδάφιο πλοίαρχος διαβιβάζει αμέσως την ούτως μεταβληθείσα πληροφορία στην Αρχή Λιμένων Κύπρου ή, κατά περίπτωση, την λιμενική αρχή κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία. Είσοδος πλοίου σε ζώνη συστήματος υποβολής αναφορών από πλοία. 7.-(1) Σε περίπτωση που πλοίο εισέρχεται σε ζώνη συστήματος υποχρεωτικής υποβολής αναφορών από πλοία (mandatory ship reporting system) το οποίο σύστημα υιοθετήθηκε από τον IMO σύμφωνα με τον κανονισμό 11 του Κεφαλαίου V της Σύμβασης SOLAS και λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια του ΙΜΟ - είτε μόνο στη Δημοκρατία είτε στη Δημοκρατία και οποιοδήποτε άλλο κράτος, ή είτε μόνο σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία είτε σε τέτοιο κράτος μέλος και οποιοδήποτε άλλο κράτος, και το εισερχόμενο πλοίο είναι κυπριακό, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου, ο πλοίαρχος του πλοίου και ο πράκτορας έχουν έκαστος υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι ένας από αυτούς συμμορφώνεται με το σύστημα υποβάλλοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες στο σταθμό παρακολούθησης, χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσης διαβίβασης των πρόσθετων πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την Απόφαση Α.851(20) του ΙΜΟ από την Αρμόδια Αρχή, ή κατά περίπτωση, την αρμόδια αρχή κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία. Πρώτο (2) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία υποβάλλει στον ΙΜΟ προς έγκριση πρόταση είτε δημιουργίας νέου συστήματος υποχρεωτικής υποβολής αναφορών από πλοία είτε τροποποίησης τυχόν υφιστάμενου τέτοιου συστήματος, η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι στην πρόταση περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του Πρώτου Παραρτήματος.

20 20 Παράρτημα. Εξοπλισμός πλοίου με σύστημα αυτόματου εντοπισμού (AIS). 8.-(1) Ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου και ο πλοίαρχος του πλοίου έχουν έκαστος υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι το πλοίο καταπλέει- σε λιμένα της Δημοκρατίας, ή σε λιμένα κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, εάν το πλοίο είναι κυπριακό, Δεύτερο Παράρτημα, Μέρος Ι. μόνο εάν είναι εξοπλισμένο με σύστημα αυτόματου εξοπλισμού (Automatic Identification System) κατά τα διαλαμβανόμενα στο Μέρος Ι του Δεύτερου Παραρτήματος. (2) Ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου που διαθέτει σύστημα αυτόματου εντοπισμού και ο πλοίαρχος τέτοιου πλοίου έχουν έκαστος υποχρέωση να διατηρούν το εν λόγω σύστημα πάντοτε σε λειτουργία, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες διεθνείς συμφωνίες, κανόνες ή πρότυπα προβλέπουν την προστασία των σχετικών με τη ναυσιπλοΐα πληροφοριών. Συστήματα οργάνωσης της κυκλοφορίας πλοίων. 9.-(1) Σε περίπτωση που πλοίο εισέρχεται σε ζώνη υποχρεωτικού συστήματος οργάνωσης της κυκλοφορίας πλοίων, το οποίο σύστημα υιοθετήθηκε από τον IMO σύμφωνα με τον κανονισμό 10 του Κεφαλαίου V της Σύμβασης SOLAS και λειτουργεί - είτε μόνο στη Δημοκρατία είτε στη Δημοκρατία και οποιοδήποτε άλλο κράτος, ή είτε μόνο σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία είτε σε τέτοιο κράτος μέλος και οποιοδήποτε άλλο κράτος, και

21 21 το εισερχόμενο πλοίο είναι κυπριακό, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου, ο πλοίαρχος του πλοίου και ο πράκτορας έχουν έκαστος υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι το πλοίο χρησιμοποιεί το σύστημα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια του ΙΜΟ. (2) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία εφαρμόζει με δική της ευθύνη σύστημα οργάνωσης της κυκλοφορίας πλοίων το οποίο δεν έχει υιοθετηθεί από τον IMO, η Αρμόδια Αρχή- διασφαλίζει ότι το σύστημα εφαρμόζεται σύμφωνα, εάν είναι δυνατό, με τις εκάστοτε κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια του IMO, και γνωστοποιεί με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του συστήματος. Είσοδος πλοίου σε ζώνη υπηρεσίας εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων (VTS). 10.-(1) Σε περίπτωση που πλοίο εισέρχεται σε ζώνη που εποπτεύεται από υπηρεσία εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων (Vessel Traffic Service) η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε κατευθυντήριες γραμμές του ΙΜΟ - είτε μόνο στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας είτε στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας και οποιουδήποτε άλλου κράτους, ή είτε μόνο στην αιγιαλίτιδα ζώνη κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία είτε στην αιγιαλίτιδα ζώνη τέτοιου κράτους μέλους και οποιουδήποτε άλλου κράτους, και το

22 22 πλοίο είναι κυπριακό, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου και ο πλοίαρχος του πλοίου έχουν έκαστος υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι το πλοίο χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη υπηρεσία και συμμορφώνεται με τους κανόνες της. (2) Σε περίπτωση που - πλοίο έχει ως προορισμό λιμένα της Δημοκρατίας και εισέρχεται σε ζώνη που εποπτεύεται από υπηρεσία εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε κατευθυντήριες γραμμές του ΙΜΟ εκτός της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας, ή κυπριακό πλοίο εισέρχεται σε ζώνη που εποπτεύεται από υπηρεσία εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε κατευθυντήριες γραμμές του ΙΜΟ εκτός της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου και ο πλοίαρχος του πλοίου έχουν έκαστος υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι το πλοίο συμμορφώνεται με τους κανόνες της συγκεκριμένης υπηρεσίας. (3) Σε περίπτωση που πλοίο το οποίο φέρει τη σημαία τρίτου κράτους και δεν έχει ως προορισμό λιμένα της Δημοκρατίας εισέρχεται σε ζώνη που εποπτεύεται από υπηρεσία εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων η οποία λειτουργεί εκτός της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου και ο πλοίαρχος του πλοίου έχουν έκαστος υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι το πλοίο συμμορφώνεται, εάν είναι δυνατόν, με τους κανόνες της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

23 23 (4) Η Αρμόδια Αρχή αναφέρει στην αρμόδια αρχή του κράτους της σημαίας πλοίου, το οποίο εισέρχεται σε ζώνη που εποπτεύεται από υπηρεσία εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων, οποιαδήποτε εκ πρώτης όψεως σοβαρή παράβαση από το πλοίο των κανόνων της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Εξοπλισμός πλοίου με όργανο καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (VDR). 11. Ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου και ο πλοίαρχος του πλοίου έχουν έκαστος υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι το πλοίο καταπλέει- σε λιμένα της Δημοκρατίας, ή σε λιμένα κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, εάν το πλοίο είναι κυπριακό, Δεύτερο Παράρτημα, Μέρος ΙΙ. μόνο εάν είναι εξοπλισμένο με όργανο καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (Voyage Data Recorder) κατά τα διαλαμβανόμενα στο Μέρος ΙΙ του Δεύτερου Παραρτήματος. Διερεύνηση ατυχημάτων και άλλων συμβάντων. 12.-(1) Σε περίπτωση που πλοίο εμπλέκεται σε ατύχημα το οποίο έλαβε χώρα σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας ή σε περίπτωση που κυπριακό πλοίο εμπλέκεται σε ατύχημα το οποίο έλαβε χώρα σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία, για σκοπούς διερεύνησης του ατυχήματος, να απαιτεί δια γραπτής οδηγίας και να λαμβάνει, εντός εύλογης προθεσμίας την οποία καθορίζει στην γραπτή της οδηγία, από έκαστο του έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου και του πλοιάρχου του πλοίου οποιαδήποτε συλλεγόμενα δεδομένα από το όργανο καταγραφής δεδομένων ταξιδιού του πλοίου, τα οποία η Αρμόδια Αρχή κρίνει ως σχετικά.

24 24 Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι - (i) (ii) οποιαδήποτε δεδομένα λαμβάνει δυνάμει της παραγράφου χρησιμοποιούνται στην διερεύνηση του ατυχήματος και αναλύονται δεόντως, και τα πορίσματα της διερεύνησης δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατό μετά την περάτωσή της, σύμφωνα με την παράγραφο 12.3 του Κώδικα για τη Διερεύνηση Ναυτικών Ατυχημάτων και Περιστατικών. 59(Ι) του του (γ) Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 11 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Υποχρεωτικές Επιθεωρήσεις για την Ασφαλή Εκτέλεση Τακτικών Γραμμών από Οχηματαγωγά Ro-Ro και Ταχύπλοα Επιβατηγά Σκάφη) Νόμων του 2002 και 2004, η Αρμόδια Αρχή ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας - (i) (ii) που διεξάγει τη διερεύνηση θαλάσσιου συμβάντος ή ατυχήματος στο οποίο εμπλέκεται πλοίο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κώδικα για τη Διερεύνηση Ναυτικών Ατυχημάτων και Περιστατικών, και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στη διερεύνηση για θαλάσσια συμβάντα και ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται κυπριακά πλοία. (2) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται απαίτηση για παροχή δεδομένων, δυνάμει του εδαφίου (1), και το οποίο -

25 25 αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί τα δεδομένα που απαιτούνται, ή παραλείπει ή αρνείται να παράσχει στην Αρμόδια Αρχή τα απαιτούμενα δεδομένα, ή (γ) παρέχει στην Αρμόδια Αρχή ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητικά δεδομένα, και υπόκειται - (αα) σε περίπτωση πρώτου αδικήματος, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 2 χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές (ββ) σε περίπτωση μεταγενέστερου αδικήματος, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 4 χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές. (3) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει του εδαφίου (2)- αναφορικά με την παράλειψη παροχής δεδομένων, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι είχε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει την παροχή των απαιτούμενων δεδομένων αναφορικά με την παροχή ψευδών, ελλιπών, ανακριβών ή παραπλανητικών δεδομένων, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι παρείχε τα δεδομένα με καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι τα

26 26 παρεχόμενα δεδομένα ήταν ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητικά. Παράκτια κέντρα. 13.-(1) Πρόσωπο υπό την ευθύνη του οποίου λειτουργεί στη Δημοκρατία παράκτιο κέντρο το οποίο- συνιστά υπηρεσία εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων, ή είναι υπεύθυνο για την λειτουργία συστήματος οργάνωσης της κυκλοφορίας πλοίων, διασφαλίζει ότι το παράκτιο κέντρο λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του IMO. (2) Η Αρμόδια Αρχή καθορίζει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα παράκτια κέντρα, τα οποία λειτουργούν στη Δημοκρατία και είναι άλλα από το Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης που αναφέρεται στο άρθρο 6(1) του περί της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Ερευνα και Διάσωση του 1979 (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ Ή ΡΥΠΟΓΟΝΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΟΙΑ (HAZMAT) Υποχρεώσεις σχετικά με παράδοση προς μεταφορά και φόρτωση. 14.-(1) Έκαστος φορτωτής διασφαλίζει ότι επικίνδυνα ή ρυπογόνα αγαθά, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής σύμβασης μεταφοράς η οποία τον αφορά - παραδίδονται προς μεταφορά δια πλοίου οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε λιμένα της Δημοκρατίας, ή

27 27 φορτώνονται σε πλοίο οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε λιμένα της Δημοκρατίας, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι - Πρώτο Παράρτημα. (αα) ο φορτωτής διαβιβάζει στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή τον πλοίαρχο του πλοίου δήλωση με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Πρώτου Παραρτήματος, και (ββ) τα προαναφερόμενα αγαθά είναι αυτά τα οποία αφορά η προαναφερόμενη δήλωση. (2) Σε περίπτωση που - οποιοσδήποτε εκ των έχοντος την εκμετάλλευση πλοίου ή του πλοιάρχου του πλοίου παρέλαβε δήλωση βάσει του εδαφίου (1), και μεταβάλλεται οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που περιλαμβάνεται στη δήλωση βάσει του εδαφίου (1), ο πλοίαρχος του πλοίου διαβιβάζει αμέσως στην Αρμόδια Αρχή την ούτως μεταβληθείσα πληροφορία. Διαβίβαση πληροφοριών περί επικίνδυνων ή ρυπογόνων αγαθών. 15.-(1) Σε περίπτωση πλοίου οποιωνδήποτε διαστάσεων, το οποίο μεταφέρει επικίνδυνα ή ρυπογόνα αγαθά και αποπλέει- από λιμένα της Δημοκρατίας, ή από λιμένα κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία,

28 28 και το πλοίο είναι κυπριακό, Πρώτο Παράρτημα. ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου, ο πλοίαρχος του πλοίου και ο πράκτορας έχουν έκαστος υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι ένας από αυτούς, το αργότερο κατά τον απόπλου, διαβιβάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του Πρώτου Παραρτήματος - (αα) στην Αρμόδια Αρχή, στην περίπτωση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο, ή (ββ) στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους ή, εάν το εν λόγω κράτος μέλος το επιτρέπει, σε λιμενική αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, στην περίπτωση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο. (2) Σε περίπτωση πλοίου οποιωνδήποτε διαστάσεων, το οποίο μεταφέρει επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα, αποπλέει από λιμένα τρίτου κράτους και έχει ως πρώτο προορισμό - είτε λιμένα της Δημοκρατίας είτε αγκυροβόλιο εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας, είτε λιμένα κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία είτε αγκυροβολίο εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης τέτοιου κράτους μέλους, και το πλοίο είναι κυπριακό, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου, ο πλοίαρχος του πλοίου και ο πράκτορας έχουν έκαστος υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι ένας από αυτούς διαβιβάζει - (αα) στην Αρμόδια Αρχή, στην περίπτωση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο, ή

29 29 (ββ) στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους ή, εάν το εν λόγω κράτος μέλος το επιτρέπει, σε λιμενική αρχή του άλλου κράτους μέλους, στην περίπτωση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο, Πρώτο Παράρτημα. τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του Πρώτου Παραρτήματος- (ααα) το αργότερο κατά το χρόνο απόπλου του πλοίου από το λιμένα φόρτωσης των προαναφερόμενων αγαθών, ή (βββ) εάν ο λιμένας ή το αγκυροβόλιο προορισμού είναι άγνωστος κατά τον απόπλου ή μεταβλήθηκε κατά την διάρκεια του ταξιδιού, αμέσως μόλις η πληροφορία είναι διαθέσιμη. (3) Σε περίπτωση που βάσει του εδαφίου (2) πληροφορίες διαβιβάζονται, κατά τα διαλαμβανομένα στην παράγραφο (βββ) του ίδιου εδαφίου, στην Αρμόδια Αρχή ή σε αρμόδια ή λιμενική αρχή κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, τα πρόσωπα που έχουν την υποχρέωση διασφάλισης της διαβίβασης αυτών των πληροφοριών φέρουν μαζί και ξεχωριστά το βάρος απόδειξης περί του ότι ο λιμένας ή το αγκυροβόλιο προορισμού ήταν άγνωστος κατά τον απόπλου ή μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. (4) Σε περίπτωση μεταβολής οποιασδήποτε από τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) ή (2) πληροφορίες, ο αναφερόμενος στο αντίστοιχο εδάφιο πλοίαρχος διαβιβάζει αμέσως στην Αρμόδια Αρχή ή, κατά περίπτωση, σε αρμόδια ή λιμενική αρχή κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία την ούτως μεταβληθείσα πληροφορία. (5) Ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου, ο πλοίαρχος του πλοίου

30 30 και ο πράκτορας διασφαλίζουν τα ακόλουθα: Τρίτο Παράρτημα. (i) τη διαβίβαση στην Αρμόδια Αρχή των αναφερομένων στα εδάφια (1), (2) και (4) πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού μέσου, εάν αυτό είναι εφικτό, και (ii) εάν η διαβίβαση των προαναφερόμενων πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού μέσου είναι εφικτή, τη διενέργεια της διαβίβασης αυτής κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2 του Τρίτου Παραρτήματος εάν το πλοίο είναι κυπριακό - Τρίτο Παράρτημα. (i) τη διαβίβαση σε αρμόδια αρχή κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία ή, εάν το εν λόγω κράτος μέλος το επιτρέπει, σε λιμενική αρχή του εν λόγω κράτους μέλους των αναφερομένων στα εδάφια (1), (2) και (4) πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού μέσου, εάν αυτό είναι εφικτό, και (ii) εάν η διαβίβαση των προαναφερομένων πληροφοριών είναι εφικτή, τη διενέργεια της διαβίβασης αυτής κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2 του Τρίτου Παραρτήματος. Τρίτο Παράρτημα. (6) Η Αρμόδια Αρχή ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Τρίτου Παραρτήματος και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για τη διασφάλιση της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του αναφερόμενου στο Τρίτο Παράρτημα συστήματος επικοινωνίας με τα αντίστοιχα συστήματα των άλλων κρατών μελών.

31 31 Το αναφερόμενο στην παράγραφο σύστημα επικοινωνίας πρέπει να - (i) διενεργεί την ανταλλαγή δεδομένων και να επιτρέπει τη λήψη και την επεξεργασία των μηνυμάτων που διαβιβάζονται βάσει του παρόντος άρθρου, και (ii) επιτρέπει τη μετάδοση των πληροφοριών επί εικοσιτετραώρου βάσεως, και (iii) επιτρέπει στην Αρμόδια Αρχή να μεταδίδει αμελλητί στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, κατόπιν αιτήματός της, τις πληροφορίες σχετικά με πλοίο και τα επικίνδυνα ή ρυπογόνα αγαθά που αυτό μεταφέρει, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Αρμόδια Αρχή βάσει του παρόντος άρθρου. Απαλλαγή από επιβαλλόμενη υποχρέωση βάσει του άρθρου (1) Εταιρεία η οποία εκτελεί τακτικά δρομολόγια μεταξύ λιμένων της Δημοκρατίας και στην οποία επιβάλλεται υποχρέωση βάσει του άρθρου 15, αναφορικά με τη διαβίβαση πληροφοριών στην Αρμόδια Αρχή, έχει δικαίωμα να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλει στην Αρμόδια Αρχή το αναφερόμενο στο εδάφιο (17) τέλος, γραπτή αίτηση για να της χορηγήσει η Αρμόδια Αρχή δια απόφασής της απαλλαγή από τέτοια υποχρέωση. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή δυνάμει της παραγράφου περιέχει τις πληροφορίες οι οποίες - (i) (ii) είναι εύλογα αναγκαίες για εξέταση της αίτησης και τις οποίες η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να καθορίζει κατά την κρίση της, και σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνουν τα σχετικά με

32 32 τις αναφερόμενες στο εδάφιο (4) προϋποθέσεις. (2) Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να απαιτεί με γραπτή οδηγία από εταιρεία που υπέβαλε αίτηση δυνάμει του εδαφίου (1) (στο εξής θα αναφέρεται στο παρόν άρθρο ως «η αιτήτρια») όπως η τελευταία παρέχει γραπτώς στην Αρμόδια Αρχή, εντός εύλογης προθεσμίας που η Αρμόδια Αρχή καθορίζει στη γραπτή της οδηγία, οποιαδήποτε πληροφορία η οποία δεν περιέχεται στην αίτηση της αιτήτριας και η οποία είναι κατά τη κρίση της Αρμόδιας Αρχής εύλογα αναγκαία για την εξέταση της αίτησης. (3) Σε περίπτωση που υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή αίτηση δυνάμει του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή, σε εύλογο χρόνο, εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει επ αυτής υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (4) και διαβιβάζει γραπτώς την απόφασή της στην αιτήτρια. (4) Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να χορηγεί απαλλαγή από υποχρέωση που επιβάλλεται βάσει του άρθρου 15 αναφορικά με τη διαβίβαση πληροφοριών στην ίδια, μόνο εάν ικανοποιηθεί ότι ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: η αιτήτρια έχει καταρτίσει κατάλογο των πλοίων, δια των οποίων εκτελεί τα τακτικά δρομολόγια μεταξύ λιμένων της Δημοκρατίας, και περιέλαβε αυτό τον κατάλογο στην αίτησή της προς την Αρμόδια Αρχή η αιτήτρια είναι σε θέση να συμμορφώνεται με τους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (6). (5) Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να αρνείται να χορηγεί απαλλαγή από υποχρέωση που επιβάλλεται βάσει του άρθρου 15 αναφορικά με τη διαβίβαση πληροφοριών στην ίδια, για οποιοδήποτε λόγο που, κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής,

33 33 καθιστά τέτοια άρνηση εύλογα αναγκαία, περιλαμβανομένων των ακόλουθων λόγων: άρνηση ή παράλειψη της αιτήτριας να καταβάλει στην Αρμόδια Αρχή τέλος ή να παράσχει στην Αρμόδια Αρχή πληροφορία κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (1) και (2) τερματισμός δυνάμει του εδαφίου (8) προηγούμενης χορηγηθείσας απαλλαγής, ο οποίος τερματισμός δεν ακυρώθηκε από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 31, σε περίπτωση που, κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής, οι λόγοι στους οποίους βάσισε την απόφασή της για τον τερματισμό συνεχίζουν να υφίστανται. (6) Η απαλλαγή από υποχρέωση που επιβάλλεται βάσει του άρθρου 15, την οποία Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να χορηγεί δυνάμει του εδαφίου (4), υπόκειται - στους ακόλουθους όρους: Πρώτο Παράρτημα. (i) (ii) η εταιρεία στην οποία χορηγείται η απαλλαγή (στο εξής θα αναφέρεται στο παρόν άρθρο ως «η απαλλαγείσα εταιρεία») ενημερώνει τον αναφερόμενο στο εδάφιο (4) κατάλογο των πλοίων και διαβιβάζει αμελλητί τον ούτως ενημερωμένο κατάλογο στην Αρμόδια Αρχή, η απαλλαγείσα εταιρεία διαβιβάζει αμέσως στην Αρμόδια Αρχή, μετά από αίτημα της τελευταίας, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του Πρώτου Παραρτήματος σχετικά με κάθε ταξίδι το οποίο η εταιρεία εκτελεί σε τακτικό δρομολόγιο μεταξύ λιμένων της

34 34 (iii) Δημοκρατίας, η απαλλαγείσα εταιρεία έχει σε εφαρμογή εσωτερικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την διαβίβαση στην Αρμόδια Αρχή, μετά από αίτημα της τελευταίας, επί εικοσιτετραώρου βάσεως και αμελλητί, των αναφερόμενων στην υποπαράγραφο (ii) πληροφοριών - (Α) μέσω ηλεκτρονικού μέσου, εάν αυτό είναι εφικτό, και Τρίτο Παράρτημα. (Β) εάν η διαβίβαση των προαναφερόμενων πληροφοριών είναι εφικτή, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2 του Τρίτου Παραρτήματος και σε οποιουσδήποτε άλλους όρους του οποίους η Αρμόδια Αρχή κρίνει ως εύλογα αναγκαίους για τη ρύθμιση της απαλλαγής, περιλαμβανομένης σε κάθε περίπτωση της χρονικής διάρκειας της απαλλαγής, τους οποίους όρους καθορίζει στην απόφαση δυνάμει της οποίας χορηγεί την απαλλαγή. (7) Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία, μετά την παροχή εύλογης και γραπτής ειδοποίησης σε απαλλαγείσα εταιρεία, να τροποποιεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος είτε την απαλλαγή που χορήγησε στην εταιρεία είτε οποιοδήποτε όρο αυτής της απαλλαγής, εξαιρουμένων των όρων που αναφέρονται στο εδάφιο (6) η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει γραπτώς σε απαλλαγείσα εταιρεία την απόφασή της για τροποποίηση της απαλλαγής. Απαλλαγείσα εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλει στην Αρμόδια

35 35 Αρχή το αναφερόμενο στο εδάφιο (17) τέλος, γραπτή αίτηση για να τροποποιήσει η Αρμόδια Αρχή είτε την απαλλαγή που χορήγησε στην εταιρεία είτε οποιοδήποτε όρο αυτής της απαλλαγής, εξαιρουμένων των όρων που αναφέρονται στο εδάφιο (6). Σε περίπτωση υποβολής τέτοιας αίτησης εφαρμόζονται με τις αναγκαίες προσαρμογές, τα εδάφια (1), (2), (3), (4), (5) και (6). (8) Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία, μετά ή χωρίς την παροχή ειδοποίησης προς απαλλαγείσα εταιρεία, να αναστέλλει ή τερματίζει απαλλαγή από υποχρέωση που επιβάλλεται βάσει του άρθρου 15, την οποία χορήγησε στην εταιρεία δυνάμει του εδαφίου (4) ή βάσει του εδαφίου (12), εάν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι η εταιρεία παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο στον οποίο υπόκειται η απαλλαγή κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (6), (7) ή (12), αντίστοιχα. Η Αρμόδια Αρχή, το συντομότερο δυνατό, διαβιβάζει γραπτώς στην επηρεαζόμενη εταιρεία την απόφασή της για την αναστολή ή τερματισμό της απαλλαγής που της είχε χορηγήσει. Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να αίρει αναστολή την οποία επέβαλε δυνάμει της παραγράφου, εάν ικανοποιηθεί ότι οι λόγοι οι οποίοι, κατά την κρίση της, κατέστησαν αναγκαία την επιβολή της δεν υφίστανται πλέον, και έχει υποχρέωση το συντομότερο δυνατό να διαβιβάζει γραπτώς στην επηρεαζόμενη εταιρεία την απόφασή της για άρση της αναστολής της απαλλαγής. (9) Η Αρμόδια Αρχή, σε κάθε απόφασή της - δυνάμει του εδαφίου (3) ή (7), σε περίπτωση που η απόφαση απορρίπτει ή δεν αποδέχεται πλήρως αίτηση που της υποβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) ή (7), αντίστοιχα, ή

36 36 δυνάμει του εδαφίου (7) ή (8), εκθέτει επαρκώς, δεόντως και σαφώς τους λόγους στους οποίους η απόφαση βασίζεται και πληροφορεί την εταιρεία στην οποία αυτή διαβιβάζεται - (αα) περί του δικαιώματός της να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στον Υπουργό, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 31, και (ββ) περί του δικαιώματός της να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Αρθρο 146 του Συντάγματος, και (γγ) περί των προθεσμιών εντός των οποίων δύνανται να ασκηθούν τα δύο προαναφερόμενα δικαιώματα, οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 31 του παρόντος Νόμου και το Αρθρο 146 του Συντάγματος, αντίστοιχα. (10) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί κάθε απόφασή της δυνάμει του παρόντος άρθρου στην Αρχή Λιμένων Κύπρου. Κάθε απόφαση της Αρμόδιας Αρχής, δυνάμει του παρόντος άρθρου καθίσταται εκτελεστή με την διαβίβασή της στην εταιρεία στην οποία διαβιβάζεται βάσει του παρόντος άρθρου. (11) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει, δια διενέργειας επιθεωρήσεων, τον τακτικό έλεγχο της συμμόρφωσης των εταιρειών οι οποίες απολαύουν ισχύουσας απαλλαγής από υποχρέωση που επιβάλλεται βάσει του άρθρου 15, η οποία απαλλαγή χορηγήθηκε από την Αρμόδια Αρχή δυνάμει του εδαφίου (4) ή βάσει του εδαφίου (12), με τους όρους στους οποίους υπόκειται η χορηγηθείσα απαλλαγή βάσει του εδαφίου (6), (7) ή (12), αντίστοιχα.

37 37 (12) Σε περίπτωση που κράτος μέλος ζητεί από τη Δημοκρατία να απαλλάξει εταιρεία η οποία εκτελεί τακτικά δρομολόγια μεταξύ αυτού του κράτους μέλους και της Δημοκρατίας, από υποχρέωση που επιβάλλεται στην εταιρεία βάσει του άρθρου 15, η Αρμόδια Αρχή - (i) χορηγεί δια απόφασής της την απαλλαγή, εάν ικανοποιηθεί ότι - (Α) η εταιρεία έχει καταρτίσει κατάλογο των πλοίων δια των οποίων εκτελεί τα προαναφερόμενα τακτικά δρομολόγια, τον οποίο θέτει στη διάθεση της Αρμόδιας Αρχής μετά από αίτημα της τελευταίας, και (Β) η εταιρεία είναι σε θέση να συμμορφώνεται με τους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (6), τηρουμένων των αναλογιών και (ii) διαβιβάζει την απόφασή της στην εταιρεία. Η απαλλαγή από υποχρέωση που επιβάλλεται βάσει του άρθρου 15, την οποία η Αρμόδια Αρχή χορηγεί βάσει της παραγράφου, υπόκειται στους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (6), τηρουμένων των αναλογιών. (γ) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί τα ακόλουθα σε κράτος μέλος που αιτήθηκε απαλλαγή εταιρείας από υποχρέωση που επιβάλλεται βάσει του άρθρου 15 κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο : (i) την απόφαση δια της οποίας η Αρμόδια Αρχή

38 38 (ii) χορηγεί την απαλλαγή στην εταιρεία οποιαδήποτε απόφαση δια της οποίας η Αρμόδια Αρχή είτε αναστέλλει ή τερματίζει την απαλλαγή δυνάμει του εδαφίου (8) είτε αίρει αναστολή της απαλλαγής δυνάμει του εδαφίου (8). (13) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την Αρχή Λιμένων Κύπρου τα ακόλουθα: κατάλογο των εταιρειών, στις οποίες χορηγεί απαλλαγή από υποχρέωση που επιβάλλεται βάσει του άρθρου 15, και οποιαδήποτε ενημέρωση αυτού, τους αναφερόμενους στα εδάφια (4) και (12)(i)(Α) καταλόγους πλοίων και οποιοδήποτε ενημερωμένο κατάλογο διαβιβάζεται στην Αρμόδια Αρχή δυνάμει του εδαφίου (6)(i) ή (12). (14) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο - υποβάλλει αίτηση, δυνάμει του εδαφίου (1) ή (7), η οποία περιέχει ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία, ή υποβάλλει πληροφορία βάσει του εδαφίου (2) ή (7) η οποία είναι ψευδής, ανακριβής ή παραπλανητική, και υπόκειται- (αα) σε περίπτωση πρώτου αδικήματος, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 2 χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες

39 τις ποινές, ή 39 (ββ) σε περίπτωση μεταγενέστερου αδικήματος, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 4 χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές. (15) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει του εδαφίου (14), αναφορικά με την παροχή ψευδούς, ελλιπούς, ανακριβούς ή παραπλανητικής πληροφορίας, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι παρείχε την πληροφορία με καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι η παρεχόμενη πληροφορία ήταν ψευδής, ελλιπής, ανακριβής ή παραπλανητική. (16) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί - με όρο απαλλαγής η οποία χορηγήθηκε σε αυτό είτε δυνάμει του εδαφίου (4) είτε βάσει του εδαφίου (12), ή με εκτελεστή απόφαση της Αρμόδιας Αρχής για τροποποίηση, αναστολή ή τερματισμό της απαλλαγής, και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 5 χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές. (17) Οποιοδήποτε τέλος καταβάλλεται βάσει του εδαφίου (1) ή (7) καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει το πόσο που καλύπτει δαπάνες στις οποίες το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Εργων ή οποιοδήποτε Τμήμα του ή υπηρεσία ή αρχή που υπάγεται σε αυτό ενδεχομένως να υποβάλλεται για τη δέουσα εξέταση της σχετικής αίτησης,

40 40 περιλαμβανομένης της δαπάνης περί της διενέργειας επιθεώρησης της αιτήτριας εταιρείας και των πλοίων αυτής σε σχέση με τα οποία υποβάλλει την σχετική αίτηση. ΜΕΡΟΣ IV ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΛΟΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ Επικίνδυνα πλοία. 17.-(1) Εκαστο από τα ακόλουθα πλοία θεωρείται ότι παρουσιάζει δυνητικό κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα ή ότι συνιστά απειλή για την ασφάλεια στη θάλασσα, την ασφάλεια των προσώπων ή το περιβάλλον: πλοίο το οποίο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του - (i) έχει εμπλακεί σε θαλάσσιο συμβάν ή ατύχημα που αναφέρεται στο άρθρο 18(1), ή (ii) δεν έγινε αντικείμενο συμμόρφωσης με υποχρέωση διαβίβασης πληροφοριών ή υποβολής αναφορών, η οποία υποχρέωση επιβάλλεται δια ή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή (iii) δεν έγινε αντικείμενο συμμόρφωσης με τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο συστήματος οργάνωσης της κυκλοφορίας πλοίων ή υπηρεσίας εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων, που λειτουργεί υπ ευθύνη της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους πλοίο για το οποίο υπάρχουν αποδείξεις ή ενδείξεις εσκεμμένων απορρίψεων πετρελαίου ή άλλων παραβάσεων της Σύμβασης MARPOL σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους

41 Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι):... (γ) 41 πλοίο είτε στο οποίο απαγορεύθηκε ο κατάπλους σε λιμένα της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους είτε για το οποίο υποβλήθηκε έκθεση ή κοινοποίηση από κράτος μέλος σύμφωνα με το σημείο 3 του Μέρους Α του Πρώτου Παραρτήματος της περί Εμπορικής Ναυτιλίας ( Ελεγχος του Κράτους του Λιμένα) Πρώτης Γνωστοποίησης του (2) Εκαστο πρόσωπο, υπό την ευθύνη του οποίου λειτουργεί παράκτιο κέντρο στη Δημοκρατία, διασφαλίζει τη διαβίβαση των πληροφοριών, που το παράκτιο κέντρο κατέχει σχετικά με πλοίο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), στα ενδιαφερόμενα παράκτια κέντρα των άλλων κρατών μελών που ευρίσκονται στην προβλεπόμενη πορεία του πλοίου. (3) Εκαστο πρόσωπο, υπό την ευθύνη του οποίου λειτουργεί παράκτιο κέντρο στη Δημοκρατία, στο οποίο κέντρο διαβιβάστηκαν πληροφορίες κατά τα διαλαμβανόμενα στο Αρθρο 16(2) της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ, διασφαλίζει τη διαβίβαση των πληροφοριών στην Αρμόδια Αρχή. 47(Ι) του (Ι) του Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει, ανάλογα με τους διαθέσιμους επιθεωρητές, τη διενέργεια, με πρωτοβουλία δική της ή μετά από αίτημα κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, επιθεωρήσεων ή ελέγχων, αναφορικά με οποιοδήποτε πλοίο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και βρίσκεται σε λιμένα της Δημοκρατίας, χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε υποχρέωσης επιθεώρησης που επιβάλλεται δια των περί Εμπορικής Ναυτιλίας ( Ελεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμων του 2001 και Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη περί των αποτελεσμάτων οποιασδήποτε δράσης διενεργείται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ----------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 157, 7.7.1995, σ.1, L 324, 29.11.2002, σ. 53. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Καθιέρωση Απαιτήσεων Διπλού Κύτους ή Ισοδύναμου Σχεδιασμού για τα Πετρελαιοφόρα Μονού Κύτους) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4332, 18/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4332, 18/5/2012 Αρ. 4332, 18.5.2012 48(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣΑΣ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη Εφημερίδα της E.E.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3608, 31/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3608, 31/5/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Καταγραφή Ατόμων που Ταξιδεύουν με Επιβατηγά Πλοία) Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4170, 4/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4170, 4/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Για σκοπούς (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2001/105/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ (Ro-Ro) ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ, 4425, 31.1.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ, 4425, 31.1.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ, 4425, 31.1.2014 Ν. 5(Ι)/2014 5(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4181, 7/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4181, 7/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των Κανονισμών και Αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορούν την προστασία και ευημερία των ζώων, περιλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 79(I)/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 79(I)/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Ασκηση εξουσιών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Για σκοπούς (α) Eναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2001/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4256, 22/10/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4256, 22/10/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 131, 28.05.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με τις κοινοτικές αρχές της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρα 43 μέχρι 48 και άρθρα 49 μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/ (I)/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/ (I)/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 54(Ι) του 1996 4(Ι) του 2000 122(Ι) του 2000 40(Ι) του 2001 151(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

* ΝΟΜΟΙ * Νο.

* ΝΟΜΟΙ * Νο. - 587 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 49/Α 66/11.3.2005 Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «ηµιουργία κοινοτικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000 Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός ) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 102(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΣΕ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 286, 31.10.2009, σ. 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 10(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008

Αριθμός 10(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 10(Ι)/2017 Αρ. 4589, 17.2.2017 Ο περί Eμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

(ui) (iv) E.E:, Παρ. I, 1883 Ν. 199/91 Αρ. 2646,

(ui) (iv) E.E:, Παρ. I, 1883 Ν. 199/91 Αρ. 2646, E.E:, Παρ. I, 1883 Ν. 199/91 Αρ. 2646, 8.11.91 Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4287, 15/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4287, 15/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 131, 28.5.2009, σ. 57. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3807, 6/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3807, 6/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Εκλογική περιφέρεια ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4120, 5/4/2007. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4120, 5/4/2007. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 191,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, 24.7.2015 Ν. 138(Ι)/2015 138(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 328,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κρατικός Έλεγχος Λιμένα) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 47(Ι) του 2001

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 39(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4598 Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017 313 Ο περί Υγιεινής των Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης στο Στάδιο της

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ) ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του 1993

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002 Ο περί Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιμών αυτών Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3967, 18/3/2005. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3967, 18/3/2005. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών και Αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3853, 3/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3853, 3/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μεταφοράς στην Κυπριακή έννομη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11963/14 ADD 1 MAR 116 ENV 679 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 27, 30.1.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016 863 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 97(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L156,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

«'ταχύπλοο σκάφος' σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε

«'ταχύπλοο σκάφος' σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 186 Ν. 63(Ι)/99 Αρ. 3332,11.6.99 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 224, 16.08.2006, σ.1. «Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

(2)(α) Απαγορεύεται η πώληση τροφίμου που προορίζεται για ειδική διατροφή,

(2)(α) Απαγορεύεται η πώληση τροφίμου που προορίζεται για ειδική διατροφή, E.E. Παρ. III(I) 4993 Κ.Α.Π. 502/2001 Αρ. 3565, 31.12.2001 Αριθμός 502 Οι περί Τροφίμων που προορίζονται για Ειδική Διατροφή Κανονισμοί του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

Για σκοπούς εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: a 225(I)/2004 Ο περί της Εφαρμογής των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς (Οπωροκηπευτικά, Μεταποιημένα Προϊόντα με Βάση τα Οπωροκηπευτικά, Εσπεριδοειδή, Λιπαρές Ουσίες, Μπανάνες, Καπνός και Ανθοκομικά Προϊόντα)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4353 Κ.Δ.Π. 570/2005 Αρ. 4058, 16.12.2005 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4130, 29/6/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4130, 29/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90 E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, 29.6.90 1341 Ν. 111/90 Ο περί Εκτάκτου-Εισφοράς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) AΡΙΘ. 1435/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. ΠΑρ. Ι(Ι) Αρ. 3849, 30.4.2004 Ν. 98 (Ι)/2004 Ο περί ηµοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 163(Ι)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

Ν. 163(Ι)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4627, 15.11.2017 Ν. 163(Ι)/2017 Ν. 163(Ι)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 29.11.2002 L 324/53 Ο ΗΓΙΑ 2002/84/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Νοεµβρίου 2002 για την τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 190, 12.07.2006, σ. 1. "Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

A8-0165/ Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη

A8-0165/ Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη 29.9.2017 A8-0165/ 001-023 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-023 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Dominique Riquet A8-0165/2017 Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 164 του 1987

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 62(Ι) του 2016 Ο ΠΕΡΙ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ TOY 2016

Αριθμός 62(Ι) του 2016 Ο ΠΕΡΙ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ TOY 2016 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4564, 25.4.2016 754 Ν. 62(Ι)/2016 Ο περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 648/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 185(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4544 Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 1377 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993 για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιµένες µεταφέροντας επικίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα