ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας µας έχουµε την τιµή να υποβάλλουµε στην κρίση σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2006 καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης µέχρι , βάσει του Ν.2190/1920, αρθ. 135, κατά τα ΛΠ που έχετε στα χέρια σας µαζί µε την παρούσα έκθεση πεπραγµένων για την υπόλογη χρήση. Υποβάλλοντας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις, θεωρούµε σκόπιµο να σηµειώσουµε τα εξής : Ενεργητικό 1. Ενσώµατα πάγια Τα κτίρια την ανέρχονται σε 31,1 εκατ. έναντι 32,1 εκατ Τα µηχανήµατα και τεχνικές εγκατάστασης την ανέρχονται σε 20,3 εκατ. έναντι 22,9 εκατ. το Τα µέσα µεταφοράς της ανέρχονται σε 0,19 εκατ. έναντι 0,21 εκατ. το Τα έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός της ανέρχονται σε 0,8 εκατ. έναντι 1 εκατ. το Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποσβένονται σύµφωνα µε τους παρακάτω συντελεστές : -κτίρια και λοιπές εγκαταστάσεις 2-2,5% - Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων 20% - Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις 8% - Έπιπλα και σκεύη 20-24% - Μεταφορικά Μέσα 11 15% Αναλυτικά ο πίνακας µεταβολών παγίων στοιχείων το 2006 έχει ως εξής :

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ( ) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ Υπόλοιπο 31/12/2005 Προσθήκες χρήσης Μειώσεις χρήσης Σύνολο 31/12/2006 Υπόλοιπο Αποσβέσεων 1/1/2006 Προσθήκες χρήσης Μειώσεις χρήσης Σύνολο αποσβέσεων 31/12/2006 ΚΑΘΑΡΗ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , ,95 0, , , ,60 0, , ,32 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ , , , , , , , , ,38 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ , , , , , , , , ,66 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , , , , , , , ,22 ΣΥΝΟΛΑ , , , , , , , , ,58 Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού η ιοίκηση της εταιρείας επανεξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων ώστε να προσδιορίζει αν τυχόν τα πάγια αυτά έχουν υποστεί αποµείωση της αξίας τους. Τέτοια ένδειξη δεν υπήρχε την Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία αυτών : α) οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στην εκάστοτε τρέχουσα χρηµατιστηριακή τιµή, β) οι µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στην αξία κτήσεως αρχικά και στη συνέχεια µειώνεται η αξία κτήσεως µε βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης της εκάστοτε συνδεδεµένης εταιρείας. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται αναλυτικά οι συµµετοχές και η αποτίµησή τους και αντίστοιχα Εταιρείες Ποσοστό Συµµετοχής % Αποτίµηση.Π.Χ.Π MEDIATEL AE 44, , ,00 ΑΡΓΟΣ ΑΕ 24, , ,00 MEDIA CALL CENTER AE 20, , ,00 PLANATECH AE 20, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 3. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Αναβαλλόµενη φορολογία ή ετεροχρονισµένη φορολογία είναι ο φόρος που εκάστοτε οφείλεται ή απαιτείται λόγω χρονικής διαφοράς στην φορολογία εσόδων ή φορολογική αναγνώριση εξόδων και λογιστικοποιείται στο µέγεθος που αναµένεται να ανακύψει µελλοντικά. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται αναλυτικά οι αναβαλλόµενοι φόροι και αντίστοιχα.

3 Πίνακας Αναβαλλόµενων Φόρων 31/12/ /12/2005 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ , ,35 ΑΠΌ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,26 ΑΠΌ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,89 ΣΥΝΟΛΟ , ,50 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΗΠΕ ΩΝ , ,48 ΑΠΌ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , ,78 ΑΠΌ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , ,41 ΣΥΝΟΛΟ , ,67 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΟ , ,17 4. ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται αναλυτικά τα προς πώληση περιουσιακά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία καθώς και η αποτίµησή τους στις και αντίστοιχα. ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ 2,68% , ,32 ΕΜΦΑΣΙΣ Α.Ε. 9,37% , ,94 ΑΜΟΙΒΑΙΟ EUROBANK SA ,41 µερίδια , , , ,74 Για την ζηµία από την ως άνω αποτίµηση (σηµείωση 2 και 3 του πρακτικού) έγινε η αντίστοιχη πρόβλεψη στον ισολογισµό της Λοιπές απαιτήσεις ΟΙ Λοιπές απαιτήσεις αφορούν δοσµένες εγγυήσεις κτιρίου 0,02 εκατ. και δεν είχαν καµία µεταβολή. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6. Αποθέµατα Τα αποθέµατα της εταιρείας την ανήλθαν στο ποσό των 3,1 εκατ. έναντι 3,9 εκατ. της Αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η τιµή κτήσης υπολογίζεται βάσει της µεθόδου του Μέσου Σταθµικού Κόστους διαδοχικών υπολοίπων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αντικατοπτρίζει την κατ εκτίµηση τιµή πώλησης αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα πώλησης. Αναλυτικά είχαν ως εξής : Αποθέµατα Εµπορεύµατα , ,58 Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή , ,44

4 Υποπροϊόντα και υπολείµµατα , ,48 Πρώτες και Βοηθ. Ύλες Υλικά Συσκευασίας , ,64 Αναλώσιµα Υλικά , ,72 Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων , ,20 ΣΥΝΟΛΟ , ,06 7. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Οι απαιτήσεις ανήλθαν στο ποσό των 34,9 εκατ. έναντι των 33,6 εκατ. της Αναλυτικά είχαν ως εξής : Πελάτες , ,80 Γραµµάτια εισπρακτέα , ,50 Επιταγές εισπρακτέες , ,68 Επιταγές σε καθυστέρηση , ,85 Επιταγές σε ενέχυρο , ,01 άνεια προσωπικού , ,88 Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο , ,32 Λοιποί χρεώστες , ,57 Μεταβατικοί Λογ/σµοι Ενεργητικού , ,30 εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων , ,66 ΣΥΝΟΛΟ , ,57 8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα διαθέσιµα ανήλθαν στο ποσό των 1,6 εκατ. έναντι 2,7 εκατ. στις Παθητικό 9. Καθαρή θέση Η καθαρή θέση της εταιρείας ήταν 67,1 εκατ. έναντι 68,4 εκατ. της αναλυτικά ως εξής : Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Υπέρ το άρτιο , ,09 Ίδιες µετοχές 0, ,77 Αποθεµατικά εύλογης αξίας , ,13 Λοιπά αποθεµατικά , ,77 Αποτελέσµατα εις νέον , ,16 ΣΥΝΟΛΟ , , Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 20,8 εκατ. έναντι 29,3 εκατ Ειδικότερα συµπεριλαµβάνεται οµολογιακό δάνειο 10 εκατ. που εκδόθηκε εντός του 2005 διάρκειας πέντε ετών µε δύο χρόνια περίοδο χάριτος. Αναλυτικά οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις έχουν ως εξής : άνεια , ,00

5 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 0, ,17 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους , ,26 Λοιπές προβλέψεις , ,89 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων , ,79 Σύνολο , , Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 27,4 εκατ. έναντι 30,6 εκατ Αναλυτικά οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις έχουν ως εξής : Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,78 Βραχυπρόθεσµα δάνεια , ,51 Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις , ,93 Σύνολο , , Στην υπόλογη χρήση ο κύκλος εργασιών έφτασε στο ποσό των ,06 Ευρώ έναντι ,51 Ευρώ της προηγούµενης χρήσης, αύξηση 14,01 %. Ο συνολικός αυτός κύκλος εργασιών των ,06 Ευρώ προέρχεται : ποσό ,15 Ευρώ (ποσοστό 47,81%) από πωλήσεις προϊόντων (κυρίως φύλλων), ποσό ,14 Ευρώ (ποσοστό 2,09%) από εκτυπώσεις τρίτων (µε χαρτί), ποσό ,55 Ευρώ (ποσοστό 31,16%) από παροχή υπηρεσιών (διαφηµίσεις), ποσό ,55 Ευρώ (ποσοστό 3,14%) από εκτυπώσεις τρίτων (χωρίς χαρτί), ποσό ,48 Ευρώ (ποσοστό 15,11%) από πωλήσεις εµπορευµάτων και ποσό ,19 Ευρώ (ποσοστό 0,69%) από πωλήσεις επιστροφών και υποπροϊόντων. Επί πλέον υπάρχουν άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως ποσού ,39 Ευρώ από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους. Τα έσοδα από συµµετοχές και χρεόγραφα ήταν ,06 Ευρώ, οι πιστωτικοί τόκοι ,89 Ευρώ. Έτσι τα συνολικά, πάσης φύσεως, έσοδα της εταιρείας στη χρήση 2006 ήταν ,40 Ευρώ. 13. Τα έξοδα έφτασαν στο ποσό των ,84 Ευρώ, έναντι ,38 Ευρώ της προηγούµενης χρήσης 2005 (αύξηση 19,56 %). 14. Αναλυτικότερα τα έσοδα και έξοδα της εταιρείας για τη χρήση 2006 έχουν ως εξής: ΕΣΟ Α Πωλήσεις εµπορευµάτων ,48 Πωλήσεις προϊόντων ετοίµων ,29 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών ,10 Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων , ,06 ΕΞΟ Α Ανάλωση Α & Β υλών ,91 Κόστος εµπορευµάτων ,36 Προϊόντα Απογραφή έναρξης ,44 Απογραφή λήξης , ,96 Υποπροϊόντα Απογραφή έναρξης ,48 Απογραφή λήξης ,25-154,77 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,47 Αµοιβές και έξοδα τρίτων ,84 Παροχές τρίτων ,13

6 Φόροι και Τέλη ,58 ιάφορα έξοδα ,32 Αποσβέσεις ,49 Ειδικές απάνες ,48 Προβλέψεις , ,98 Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη)εκµεταλλεύσεως ,08 Πλέον :Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως ,39 Σύνολο ,47 Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ,84 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , ,09 Μερικά αποτελέσµατα (Ζηµία) εκµεταλλεύσεως ,62 Πλέον : Έσοδα συµµετοχών ,06 Έσοδα χρεογράφων ,00 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα , ,95 Μείον : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,18 Ολικά αποτελέσµατα (Ζηµία) εκµεταλλεύσεως ,44 Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων ,33 Μείον :Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ,33 - Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµία) χρήσης προ φόρων ,44 Φόρος εισοδήµατος 0,00 Έσοδα αναβαλόµενης Φορολογικής απαίτησης ,53 Έξοδα αναβαλόµενης Φορολογικής απαίτησης ,18 Καθαρά αποτελέσµατα (Ζηµίες) Χρήσεως , Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 1. Η εταιρεία έχει ελεχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και την χρήση 2001 και για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2002, 2003, 2004, 2005 και 2006 έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη ποσού , Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την εταιρεία είναι αυτές που προβλέπονται από τα ΠΧΠ και ακολουθούνται µε συνέπεια. 3. Τον Ιανουάριο 2006 µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών πουλήθηκαν από την εταιρεία µετοχές εκδόσεως ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. Μετά την πώληση αυτή το ποσοστό της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. στο µετοχικό κεφάλαιο της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. από 12,8% περιορίσθηκε σε 2,68%. 4. εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.

7 5. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της. 6. Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε 970 άτοµα. 7. Ο Κύκλος εργασιών ,06 αναλύεται ανά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας (ΣΤΑ.ΚΩ 91) ως εξής : ΚΚ ,39, ΚΚ ,19, ΚΚ , Η εταιρεία, εκτός του κεντρικού, δραστηριοποιείται µέσω δύο υποκαταστηµάτων και ενός γραφείου. 17. Προοπτικές για τη χρήση 2007 Η εταιρεία στη χρήση 2007 θα καταβάλλει προσπάθεια να έχει κερδοφόρο αποτέλεσµα µε τους εξής τρόπους : αφ ένός µειώνοντας το κόστος παραγωγής των εντύπων της µε την κατάργηση κάποιων ενθέτων και ενσωµάτωσή τους στις εφηµερίδες, την κατάργηση των δωρεάν προσφορών και την αντικατάστασή τους µε προσφορές επί πληρωµή και την µείωση των εξόδων διαφηµιστικής προβολής, αφ ετέρου αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών, µε την αύξηση των εσόδων από τις πωλήσεις εµπορευµάτων προσφορών, την αύξηση των διαφηµιστικών εσόδων και την αύξηση των εσόδων από τις εκτυπώσεις τρίτων στο εργοστάσιο του Κορωπίου µε την πλήρη εκµετάλλευσή του. Οι παραπάνω αποφάσεις έχουν τεθεί σε εφαρµογή από τον Οκτώβριο του 2006 µε αποτέλεσµα το τελευταίο τρίµηνο του 2006 να είναι αυτοτελώς κερδοφόρο, ενώ η ίδια κατάσταση συνεχίζεται και στους πρώτους µήνες του Μετά από αυτά κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούµε να εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως 2006 και να απαλλάξετε σύµφωνα µε το Νόµο το Συµβούλιό µας και τους κ.κ. ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις πράξεις που έγιναν στην υπόλογη χρήση. Αθήνα, 22/03/2006 Το ιοικητικό Συµβούλιο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Η ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Τεγόπουλος ιονύσιος Αυγουστινιάτος Ελένη Τεγοπούλου Χ /2004 Α /1961 Ν /1984

8 O ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Βασίλειος Τσαµπόκας Ευάγγελος Τάτσης Ν /1983 Ρ /1994 Η ανωτέρω έκθεση του.σ. είναι εκείνη που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου µε ηµεροµηνία 22/03/2007 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Π. ΣΦΥΡΗΣ ΑΜ ΣΟΛ ΑΕΟΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε» και µε έδρα την Αθήνα. Στην Αθήνα σήµερα στις 28 Μαρτίου 2006, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2005-31. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ης IOYNIOY 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Οι συνηµµένες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ»

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης Μαρτίου, 2006

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης Μαρτίου, 2006 MEGA CHANNEL ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης Μαρτίου, 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 10661 06/Β86/44 www.daiosplastics.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006

ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

«KAΦΕ ΜΑΖΙ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ Α Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

«KAΦΕ ΜΑΖΙ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ Α Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ «KAΦΕ ΜΑΖΙ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ Α Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του έτους που έληξε την 31η εκεµβρίου 2005 (βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 και της κοιν. Υπουργ. Απόφασης 23861/587/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 1 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ιέυθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005)

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005) «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης 3 Στοιχεία Iσολογισµού 4 Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Ανωνύµου Εταιρίας µε την επωνυµία ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε διακριτικό τίτλο µε καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα