ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ , , ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) , , ,42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ , , ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) , , ,42"

Transcript

1 ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 3.324, ,31 0,00 ( ) 4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ , ,97 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ , ,28 0,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ , , , , , ,83 ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ , , , ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ&Λ.ΜΗΧ.ΕΞ/ΣΜΟΣ 3.516, ,84 0, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ , , , ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , , , , , ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) , , ,42 ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 8.920, ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ,67

2 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ , ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 6.064,08 ΧΡ.ΥΠΟΛ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ , ,10 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ , ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 4.125,19 +ΧΡ.ΥΠΟΛ , α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ) , ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ,94 ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ(44.11) (6.914,38) , ,29 ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ 2.297, ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ , ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) ,66 E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 3.244,92 ΥΠΟΛ.Λ/36 3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11, ,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) ,15

3 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ,00 ΙV. AΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,89 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ ( ,20) Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ( ,20) ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV) ( ,31) ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ) , ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧΥ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.403,60 ΠΙΣΤ.ΥΠΟΛ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 4.254, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ,69 ΥΠΟΛ.Λ/ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ , ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) ,64 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 1.488, ,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) ,15

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ,33 ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ( ,26) ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ,07 ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ,53 ΣΥΝΟΛΟ ,60 ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ,66) 3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ( ,95) ( ,61) ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ,99 ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 67,34 ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ (5.620,16) (5.552,82) (5.552,82) ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ,17 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 0,02 0,02 ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ (1.510,17) (1.510,17) (1.510,15) ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ,02 ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,51 ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (16.681,51) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,02

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΙΟΝ:ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,02 ( ,22) ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ ( ,20)

6 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31/12/2014 ΧΡΕΩΣΗ 1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ , ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.600, ,13 2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ , ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ ,57 3. ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ( ,86) 21. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ( ,34) 24. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (6.064,08) ( ,28) ΔΙΑΦΟΡΑ ,29 4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ , ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ , ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 6.864, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 309, ΔΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 250, ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 3.086, ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 381, ΔΙΑΦΟΡΑ 9.522, ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 5.620,16 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , ,77 ΣΥΝΟΛΟ ,06 ΜΕΙΟΝ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (68.185,03) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ,03 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ , ,20

7 ΠΙΣΤΩΣΗ Ι. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 70. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ , ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ , ,33 2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,53 67, , ,20 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΑΔΤ ΑΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ ΑΗ618021