Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006/EC, Άρθρο 31

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006/EC, Άρθρο 31"

Transcript

1 1/6 Ημερομηνία εκτύπωσης 1 Περιγραφή ουσίας Λεπτομέρειες προϊόντος Αριθμός προϊόντος: V 605 A/A Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος σπρέι επίπλων teak Κατασκευαστής/Διανομέας: ICI Hellas AE Γραβιάς Μαρούσι Αθήνα Τμήμα πληροφοριών: Πληροφορίες έκτακτων περιστατικών: 2 Πιθανοί Κίνδυνοι Χαρακτηρισμός κινδύνου: F+ Υπερβολικά εύφλεκτο Πληροφορίες για συγκεκριμένους κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον Σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/EC, αυτό το προϊόν θεωρείται επικίνδυνο. R 12 Υπερβολικά εύφλεκτο. R 66 Η συνεχόμενη έκθεση στο προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμένο και ξηρό δέρμα. Δοχείο υπό πίεση: κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 50 C. Μην το τρυπάτε και μην το καίτε, ακόμη και μετά τη χρήση. Μην το ψεκάζετε σε φωτιά ή άλλο πυρακτωμένο υλικό. Κρατήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης - Μην καπνίζετε. Κρατήστε το μακριά από παιδιά Σύστημα ταξινόμησης Η ταξινόμηση συμμορφώνεται με τους καταλόγους της ΕΕ. Ωστόσο, είναι διευρυμένη με πληροφορίες που προέρχονται από τεχνικά έγγραφα και πληροφορίες από εταιρείες που το διοχετεύουν. 3 Σύνθεση/πληροφορίες των συστατικών Χημικός χαρακτηρισμός Περιγραφή: Μίγμα των παρακάτω ουσιών με ακίνδυνα πρόσθετα. Επικίνδυνα στοιχεία: CAS: Νάφθα (πετρέλαιο), βαριάς υδρογονοκατεργασίας < 45,0% EINECS: Xn, R Νάφθα ( Erdφl ), με επεξεργασία βαρέως υδρογόνου, βαρύτητα < 25,0% Xn, R CAS: υγρό προπάνιο < 15,0% EINECS: F+, R 12 CAS: βουτάνιο, καθαρό < 15,0% EINECS: F+, R 12 CAS: Νάφθα (πετρέλαιο), βαριάς υδρογονοαποθείωσης < 2,5% EINECS: Xn, R Επιπλέον πληροφορίες Για τη διατύπωση των καταχωρημένων φράσεων επικινδυνότητας ανατρέξτε στο τμήμα 16. (Συνεχίζεται στη σελίδα 2)

2 2/6 (Συνέχεια από σελίδα 1) 4 Πρώτες βοήθειες Μετά την εισπνοή Εισπνεύστε καθαρό αέρα, σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μετά την επαφή με το δέρμα Πλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε πλήρως. Μετά την επαφή με τα μάτια Ξεπλύνετε τα ανοιχτά μάτια για μερικά λεπτά με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μετά τη κατάποση Μην προκαλέσετε εμετό, ζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια. 5 Πυρόσβεση Κατάλληλοι παράγοντες πυρόσβεσης CO2, άμμος, σκόνη πυρόσβεσης. Μην χρησιμοποιείτε νερό. Για λόγους ασφαλείας ακατάλληλοι παράγοντες πυρόσβεσης Νερό. Νερό υπό μεγάλη πίεση. Προστατευτικός εξοπλισμός: Να φοράτε αναπνευστικό εξοπλισμό. 6 Μέτρα σε περίπτωση ατυχήματος Μέτρα ατομικής προφύλαξης: Να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό. Κρατήστε μακριά όποιον δεν φορά προστατευτικό εξοπλισμό. Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος: Αποτρέψτε την ουσία από το να καταλήξει σε αποχετεύσεις, τρύπες ή υπόγεια. Μέτρα καθαρισμού/συλλογής: Εξασφαλίστε ικανοποιητικό αερισμό. Μην το διαλύετε με νερό ή άλλα υγρά καθαριστικά 7 Μεταφορά και αποθήκευση Μεταφορά Πληροφορίες ασφάλειας κατά τη μεταφορά: Εξασφαλίστε ικανοποιητικό αερισμό/εξαερισμό στον χώρο εργασίας. Ανοίξτε και μεταφέρετε το δοχείο με προσοχή. Πληροφορίες για την προστασία από εκρήξεις και πυρκαγιές: Κρατήστε μακριά από πηγές ανάφλεξης - Μην καπνίζετε. Κρατήστε το μακριά από ηλεκτροστατικά φορτία. Προσοχή: Το δοχείο είναι υπό πίεση. Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50 C. Μην το ανοίγετε με βία και μην το πετάτε στη φωτιά, ακόμη και μετά τη χρήση. Μην το ψεκάζετε σε φωτιά ή άλλες πυρακτωμένες επιφάνειες. Αποθήκευση Απαιτήσεις που πρέπει να τηρούν οι αποθήκες και τα δοχεία φύλαξης: Αποθηκεύστε σε δροσερό μέρος. Ακολουθείτε τους επίσημους κανονισμούς για την αποθήκευση δοχείων υπό πίεση. Πληροφορίες για τη χρήση ενός κοινού χώρου αποθήκευσης: Μην αποθηκεύετε το προϊόν μαζί με εκρηκτικά υλικά, εύφλεκτα στέρεα υλικά, υλικά που κατά την επαφή με νερό δημιουργούν εύφλεκτα αέρια, υλικά ανάφλεξης, οργανικά υπεροξείδια καθώς και επικίνδυνα μολυσματικά υλικά. Επιπλέον πληροφορίες για την αποθήκευση: Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό χώρο και σε καλά σφραγισμένα δοχεία. Αποθηκεύστε σε κλειδωμένο ντουλάπι και μακριά από παιδιά. Κρατήστε το μακριά από τη ζέστη και τον ήλιο. Κατηγορία αποθήκευσης Κατηγορία αποθήκευσης VCI: 2B GB (Συνεχίζεται στη σελίδα 3)

3 3/6 8 Έλεγχος έκθεσης και προσωπική προστασία (Συνέχεια από σελίδα 2) Επιπλέον πληροφορίες για τη σχεδίαση των τεχνικών συστημάτων: Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ενότητα 7. Συστατικά με επικίνδυνες τιμές που απαιτούν έλεγχο στο χώρο εργασίας: βουτάνιο, καθαρό Βραχυπρόθεσμη τιμή WEL: 1810 mg/m³, 750 ppm Μακροπρόθεσμη τιμή: 1450 mg/m³, 600 ppm Επιπλέον πληροφορίες: Οι κατάλογοι που ίσχυαν κατά την έκδοση χρησιμοποιήθηκαν ως βάση. Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός Γενικά μέτρα προφύλαξης και υγιεινής Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα και πόσιμα. Να πλένετε τα χέρια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα και στο τέλος της εργασίας σας. Μην εισπνέετε αέρια / καπνούς / αεροζόλ. Αναπνευστικός εξοπλισμός: Σε περίπτωση σύντομης έκθεσης ή χαμηλής μόλυνσης χρησιμοποιήστε συσκευή με φίλτρο αναπνοής. Σε περίπτωση μακράς ή βεβαρημένης έκθεσης χρησιμοποιήστε αναπνευστικό εξοπλισμό κλειστού κυκλώματος. Προστασία χεριών: Προστατευτικά γάντια. Υλικό των γαντιών Ελαστικό νιτριλίου, NBR Συνιστάμενο πάχος του υλικού: 0,4 mm, χρόνος διάτρησης > 480 λεπτά σύμφωνα με την οδηγία EN 374. Χρόνος διάτρησης του υλικού των γαντιών Σημειώστε ότι σε μεγαλύτερη και επαναλαμβανόμενη επαφή, οι προαναφερόμενες τιμές μπορεί να είναι συντομότερες στη πράξη, όπως ορίζονται στην οδηγία EN 374. Τα γάντια εργασίας θα πρέπει να πιστοποιούνται σύμφωνα με τον τρόπο εργασίας (π.χ. μηχανικές και θερμικές αντοχές, βαθμός χώνευσης προϊόντος, αντιστατικότητα). Τα γάντια θα πρέπει να αντικαθίστανται σε περίπτωση φθοράς. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή των γαντιών. Προστασία ματιών: Γυαλιά προστασίας με στενή εφαρμογή. Προστασία σώματος: Προστατευτικός ρουχισμός εργασίας. 9 Φυσικές και χημικές ιδιότητες Γενικές πληροφορίες Μορφή: Χρώμα: Οσμή: Αεροζόλ Άχρωμο Χαρακτηριστική Μεταβολή κατάστασης Σημείο τήξης/εύρος τήξης: Δεν έχει μετρηθεί Σημείο ζέσεως/εύρος ζέσεως: Δεν ισχύει, ως αεροζόλ Σημείο ανάφλεξης: Δεν ισχύει, ως αεροζόλ Αυτοαναφλεξιμότητα: Το προϊόν δεν είναι αυτοαναφλέξιμο. Κίνδυνος έκρηξης: Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό. Ωστόσο, ο σχηματισμός εκρηκτικών μειγμάτων αέρα/ατμού είναι δυνατός. Πυκνότητα στους 20 C περίπου. 0,820 g/cm³ Διαλυτότητα σε / Αναμιξιμότητα με Νερό: Περιεχόμενο διαλύτη: Αδιάλυτο Περιεχόμενο στερεών: περίπου 19 % GB (Συνεχίζεται στη σελίδα 4)

4 4/6 (Συνέχεια από σελίδα 3) 10 Σταθερότητα και δραστικότητα Θερμική αποσύνθεση / περιπτώσεις που πρέπει να αποφεύγονται: Δεν υπάρχει αποσύνθεση όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις υποδείξεις. Επικίνδυνες αντιδράσεις Δεν υπάρχουν γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις Επικίνδυνα προϊόντα της σύνθεσης: Δεν υπάρχουν γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 11 Τοξολογικά στοιχεία Οξεία τοξικότητα: Κύριο ερεθιστικό: στο δέρμα: Κανένα ερεθιστικό. στα μάτια: Κανένα ερεθιστικό. Ευαισθησία: Καμία ευαισθησία δεν είναι γνωστή. Επιπλέον τοξολογικά στοιχεία: Σύμφωνα με την πείρα μας και τις πληροφορίες που μας παρέχονται, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις υποδείξεις, το προϊόν δεν έχει βλαβερές επιπτώσεις. 12 Περιβαλλοντικές Πληροφορίες Γενικές σημειώσεις: Κατηγορία κινδύνου για το νερό 2: επικίνδυνο για το νερό. Μην επιτρέψετε στο προϊόν να καταλήξει σε υπόγεια ύδατα, σώματα νερού ή σε αποχετεύσεις. Υπάρχει κίνδυνος πόσης του νερού ακόμη και αν μικρές ποσότητες καταλήξουν στο έδαφος. 13 Σχετικά με την απόρριψη Προϊόν: Σύσταση Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα. Μην επιτρέπετε στο προϊόν να καταλήξει στο δίκτυο αποχέτευσης. Ευρωπαϊκός κατάλογος απορριμμάτων / Γερμανικός κωδικός απορρίμματος I άλλοι διαλυτές και μείγματα διαλυτών Ακάθαρτες συσκευασίες: Σύσταση: Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Συνιστάμενο καθαριστικό: Διαλυτικό Νάφθας 14 Πληροφορίες μεταφοράς Επίγεια μεταφορά ADR/RID και GGVS/GGVE (διασυνοριακή/εγχώρια) ADR/RID-GGVS/E Κατηγορία: 2 5F Αέρια. Αριθμός UN: 1950 Σήμανση 2,1 Ορισμός προϊόντος: 1950 ΑΕΡΟΖΟΛ Θαλάσσια μεταφορά IMDG/GGVSea: IMDG/GGVSea Κατηγορία: 2 Αριθμός UN: 1950 Σήμανση 2,1 Αριθμός EMS: F-D,S-U Θαλάσσιος ρύπος: Όχι Σωστή τεχνική ονομασία: ΑΕΡΟΖΟΛ (Συνεχίζεται στη σελίδα 5) GB

5 5/6 (Συνέχεια από σελίδα 4) Μεταφορά αέρος ICAO-TI και IATA-DGR: ICAO/IATA Κατηγορία: 2 Αριθμός UN/ID: 1950 Σήμανση 2,1 Σωστή τεχνική ονομασία: ΑΕΡΟΖΟΛ 15 Ρυθμιστικές πληροφορίες Ορισμός σύμφωνα με οδηγίες της EC: Το προϊόν έχει ταξινομηθεί και σημανθεί σύμφωνα με την Οδηγία / Διάταγμα της ΕΚ για τις Επικίνδυνες Ουσίες (GefStoffV) Ακολουθείτε τους τυπικούς κανονισμούς κατά τη μεταφορά χημικών Κωδικός και ορισμός επικινδυνότητας του προϊόντος: F+ Υπερβολικά εύφλεκτο Ενδείξεις επικινδυνότητας των συστατικών στη σήμανση: Νάφθα (πετρέλαιο), βαριάς υδρογονοκατεργασίας Νάφθα ( Erdφl ), με επεξεργασία βαρέως υδρογόνου, βαρύτητα υγροποιημένο προπάνιο βουτάνιο, καθαρό Φράσεις επικινδυνότητας: 12 Υπερβολικά εύφλεκτο. 66 Η συνεχόμενη έκθεση στο προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμένο και ξηρό δέρμα. Φράσεις ασφάλειας: 2 Κρατήστε το μακριά από παιδιά. 7/9 Κρατήστε το δοχείο καλά σφραγισμένο και σε επαρκώς αεριζόμενο χώρο. 13 Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, πόσιμα και τροφές ζώων. 16 Κρατήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. 23 Μην εισπνέετε καπνούς/αεροζόλ. 24/25 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. 28 Μετά την επαφή με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. 36/37/39 Να φοράτε προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και προστατευτικά ματιών/προσώπου. 43 Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε άμμο, διοξείδιο του άνθρακα ή πυροσβεστική σκόνη. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό. 46 Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια και δείξτε το δοχείο ή τη σήμανσή του. 51 Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Ειδική σήμανση ορισμένων παρασκευασμάτων: Δοχείο υπό πίεση: κρατήστε το μακριά από τον ήλιο και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 50 C. Μην το τρυπάτε και μην το καίτε, ακόμη και μετά τη χρήση. Μην το ψεκάζετε σε φωτιά ή άλλο πυρακτωμένο υλικό. Κρατήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης - Μην καπνίζετε. Κρατήστε το μακριά από παιδιά Εθνικοί κανονισμοί Τεχνικές πληροφορίες (αέρα): Κατηγορία Ποσοστό σε % III < 70,0 NK < 30,0 Κατηγορία επικινδυνότητας για το νερό: Κατηγορία επικινδυνότητας για το νερό 2 : επικίνδυνο για το νερό. Ευρωπαϊκό περιεχόμενο VOC: Αυτό το προϊόν δεν υπόκειται σε κατηγορία VOC. GB (Συνεχίζεται στη σελίδα 6)

6 6/6 Ημερομηνία εκτύπωσης (Συνέχεια από σελίδα 5) 16 Άλλες πληροφορίες Αυτά τα δεδομένα βασίζονται στις τωρινές μας ενδείξεις. Ωστόσο, δεν αποτελούν εγγύηση για κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του προϊόντος και δεν ορίζουν μια έγκυρη, νόμιμη σχέση σύμβασης. Σχετικές ενδείξεις R 10 Εύφλεκτο. 12 Υπερβολικά εύφλεκτο. 65 Βλαβερό: σε περίπτωση κατάποσης μπορεί να προκαλέσει πνευμονική βλάβη. 66 Η συνεχόμενη έκθεση στο προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμένο και ξηρό δέρμα. Τμήμα που εκδίδει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας: DESOWAG GmbH, Int. Holzschutz-Entwicklungszentrum, Abt. PU-1, D Rheinberg, Xantener Str. 235, Τηλ / , -203 ή 200 Επικοινωνία: κα. Kokernak-Kniffel, κ. Ditzen ή κ. Bianchi * Πληροφορίες που έχουν αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. GB

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 * 1 Ταυτοποίηση ουσίας: Στοιχεία προϊόντος: Εμπορική ονομασία: Korsolex Bohrerbad SAP-Code: EN R10068 Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος: Απολυμαντικό εργαλείων Παραγωγός: BODE Chemie

Διαβάστε περισσότερα

ORM Bergold Chemie GmbH & Co. KG Daimlerstraí e 2-4 D-44805 Bochum Middlesex TW7 5AN +49 (0) 234-87908-0

ORM Bergold Chemie GmbH & Co. KG Daimlerstraí e 2-4 D-44805 Bochum Middlesex TW7 5AN +49 (0) 234-87908-0 Σελ1/6 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε 91/155 EEC Ηµ. Εκτύπωσης 05.01.2006 Αναθεωρήθηκε στις 05.01.2006 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Στοιχεία προϊόντος: Εµπορική ονοµασία: SK 10160 Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EΟΚ

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EΟΚ Σελίδα: 1/8 * 1 Στοιχεία της ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος: Χρήση του υλικού / της σύνθεσης: Φυτοπροστατευτικό προϊόν Παραγωγός/προµηθευτής: AOLOGY Παπαοικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 15.07.2011 Αναθεþρηση 02.03.2009

Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 15.07.2011 Αναθεþρηση 02.03.2009 Σελßδα 1/6 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης για φροντίδα κτιρίων. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης: 24.08.2010 Αναθεώρηση: 23.08.2010

ελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης: 24.08.2010 Αναθεώρηση: 23.08.2010 Σελίδα: 1/6 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Βοηθητικό μέσο για την κατασκευή μασελών Παραγωγός/προμηθευτής: Heraeus

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/11 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 430 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: OIL DEEASE REMOVER KL645 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος μ μ μ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» ACETONE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/9 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 22029 Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Βαφή εκτόξευσης Παραγωγός/προµηθευτής: Dynabrade

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία Αριθμός είδους Εφαρμογή Jonsered Smörja 544 14 24-01 (200 ml) Απωθητικό υγρασίας, αντισκωριακό αερόλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Page 1 of 5 AV.IP Construction Insulating Ltd ΑΒ.ΙΠ Δομικά Μονωτικά Ε.Π.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/10 1. Στοιχεία ουσίας/ παρασκευάσματος και της εταιρίας FASTAC 10 EC Χρήση: προϊόν φυτοπροστασίας, εντομοκτόνο Εταιρεία: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος 950 Αρ. MSDS 950 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα