ORM Bergold Chemie GmbH & Co. KG Daimlerstraí e 2-4 D Bochum Middlesex TW7 5AN +49 (0)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ORM Bergold Chemie GmbH & Co. KG Daimlerstraí e 2-4 D-44805 Bochum Middlesex TW7 5AN +49 (0) 234-87908-0"

Transcript

1 Σελ1/6 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε 91/155 EEC Ηµ. Εκτύπωσης Αναθεωρήθηκε στις ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Στοιχεία προϊόντος: Εµπορική ονοµασία: SK Κωδικός προϊόντος: SK Εφαρµογή ουσίας / παρασκευάσµατος: ιαλύτης καθαρισµού Κατασκευαστής / ιανοµέας: ORM Bergold Chemie GmbH & Co. KG Daimlerstraí e 2-4 D Bochum Middlesex TW7 5AN +49 (0) Πληροφορίες: Τµήµα ασφάλειας προϊόντων Πληροφορίες έκτακτης ανάγκης: 0228/ (Beratungsstelle) 2. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Χηµικά χαρακτηριστικά: Αρ. προσδιορισµού CAS: Νάφθα (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασµένη βαριά Αρ. προσδιορισµού: EINECS: EE: ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Περιγραφή κινδύνου: Xn Επιβλαβές Πληροφορίες για ειδικότερους κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

2 Σελ2/6 Η παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη επαφή µε το δέρµα µπορεί να προκαλέσει δερµατίτιδα λόγω της απολιπαντικής επίδρασης του διαλύτη. R65 Βλαβερό: σε περίπτωση κατάποσης, µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στους πνεύµονες. R66 Η επανειληµµένη έκθεση στο προϊόν µπορεί να προκαλέσει ξηροδερµία ή ξεφλούδισµα. 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Μετά από εισπνοή: ιοχετεύστε καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση εµφάνισης συµπτωµάτων. Μετά από επαφή µε το δέρµα: Ξεβγάλτε άµεσα µε νερό. Μετά από επαφή µε τα µάτια: Ξεπλύνετε τα µάτια µε νερό για αρκετά λεπτά, ενώ τα κρατάτε ανοικτά. Στη συνέχεια ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μετά από κατάποση: Σε περίπτωση που τα συµπτώµατα επιµένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 5. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Κατάλληλοι παράγοντες πυρόσβεσης CO2, σκόνη πυρόσβεσης ή αυξηµένη πίεση ψεκασµού. Καταπολεµήστε µεγαλύτερες εστίες µε ψεκασµό νερού ή µε αφρό ανθεκτικό σε αλκοόλες. Εξοπλισµός προστασίας: εν απαιτούνται ειδικά µέτρα. 6. ΜΕΤΡΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ Προσωπικές προφυλάξεις: εν απαιτούνται. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μην απορρίπτετε το προϊόν σε αποχετευτικά συστήµατα ή σε νερά. Πληροφορήστε τις σχετικές αρχές σε περίπτωση που το προϊόν απελευθερωθεί στο υδροδοτικό ή στο αποχετευτικό σύστηµα. Μην απορρίπτετε στο αποστραγγιστικό σύστηµα, σε νερά της επιφάνειας και τα υπόγεια ύδατα. Μέθοδοι καθαρισµού/συλλογής: Απορροφήστε µε αδρανές υλικό (άµµο, γη διατόµων, όξινες συνδετικές ουσίες, πριονίδι). Απορρίψτε το µολυσµατικό υλικό ως απόβλητο, σύµφωνα µε την παράγραφο 13. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται επαρκώς. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

3 Σελ3/6 Χειρισµός Πληροφορίες για ασφαλή χειρισµό: Αποτρέψτε το σχηµατισµό αερολυµάτων. Πληροφορίες για προστασία κατά των εκρήξεων και των πυρκαγιών: Προστατεύστε από ηλεκτροστατικά φορτία. Αποθήκευση Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σε αποθήκες και δοχεία: Αποθηκεύστε σε δροσερό µέρος. Ενηµερωθείτε για τους νόµους και τη νοµοθεσία σχετικά µε την αποθήκευση και χρήση των προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα νερά. Πληροφορίες σχετικά µε την αποθήκευση σε κοινές αποθήκες: εν είναι απαραίτητες. Ενηµερωθείτε σχετικά µε την απαγόρευση για αποθήκευση µε άλλα προϊόντα µε το διάταγµα περί καύσιµων υγρών (VbF). Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις προϋποθέσεις αποθήκευσης: ιατηρείτε τα δοχεία ερµητικά κλειστά. Ενηµερωθείτε σχετικά µε τα δεδοµένα VbF και τους υπάρχοντες τεχνικούς κανόνες TRbF. 8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πρόσθετες πληροφορίες για το σχεδιασµό τεχνικών συστηµάτων: εν υπάρχουν περαιτέρω δεδοµένα. Βλ. παράγραφο 7. Συστατικά µε κρίσιµες αξίες που χρήζουν παρακολούθησης επί τω έργω: εν είναι απαραίτητο. Πρόσθετες πληροφορίες: Οι λίστες που ήταν έγκυρες κατά τη συγκέντρωση των πληροφοριών χρησιµοποιήθηκαν ως βάση. Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής Κρατήστε µακριά από αναλώσιµα, φαγητά και ποτά. Πλένετε τα χέρια κατά τα διαλείµµατα και στο τέλος της εργασίας. Αναπνευστικός εξοπλισµός: εν απαιτείται. Προστασία των χεριών: Το υλικό των γαντιών πρέπει να είναι αδιάβροχο και ανθεκτικό στο προϊόν / ουσία / σκεύασµα / χηµικό µείγµα.

4 Σελ4/6 Λόγω ελλιπών ελέγχων δεν συστήνεται κάποιο υλικό των γαντιών για το προϊόν / σκεύασµα / χηµικό µείγµα. Επιλογή του υλικού γαντιών σύµφωνα µε τους χρόνους διείσδυσης, το βαθµό διάχυσης και τη διάβρωση. Υλικό των γαντιών Η επιλογή των κατάλληλων γαντιών δεν εξαρτάται µόνο από το υλικό, αλλά και από τα σηµάδια ποιότητας και ποικίλλει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών Ο ακριβής χρόνος διείσδυσης πρέπει να βρεθεί από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και πρέπει να ελεγχθεί. Προστασία των µατιών: Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών κατά την επαναπλήρωση. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Γενικές Πληροφορίες Μορφή: Υγρό Χρώµα: ιαυγές Οσµή: Ειδικού τύπου Αλλαγή κατάστασης Σηµείο τήξης/εύρος τήξης: -25 o C Σηµείο ζέσεως/εύρος ζέσεως: o C Σηµείο ανάφλεξης: <61 o C Θερµοκρασία ανάφλεξης: 235 o C Κίνδυνος έκρηξης: Το προϊόν δεν εκρήγνυται. Κρίσιµες τιµές για έκρηξη: Μικρότερη: 0,7 Vol% Μεγαλύτερη: 6 Vol% Πίεση ατµού στους 20 o C: 1hPa Πυκνότητα στους 20 o C: 0,785 g/m 3 ιαλυτότητα /Αναµιξιµότητα Στο νερό στους 20 o C: 0,04 m/cm 3 Σε οργανικούς διαλύτες: 100,0% 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

5 Σελ5/6 Θερµική αποσύνθεση / συνθήκες προς αποφυγή: εν αποσυντίθεται εάν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Επικίνδυνες αντιδράσεις: Καµία επικίνδυνη αντίδραση δεν είναι γνωστή. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Κανένα επικίνδυνο προϊόν αποσύνθεσης δεν είναι γνωστό. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οξεία τοξικότητα: LD/LC50 τιµές που είναι σχετικές για ταξινόµηση: Νάφθα (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασµένη βαριά ια στόµατος LD50 >2000 mg/kg (rat) Στο δέρµα LD50 >2000 mg/kg (rab) ια εισπνοής LD50 / 4h >5 mg/l (rat) Αρχικές επιδράσεις ερεθισµού: -στο δέρµα: Χωρίς επιδράσεις ερεθισµού -στα µάτια: Χωρίς επιδράσεις ερεθισµού -ευαισθητοποίηση: Χωρίς γνωστές επιδράσεις ευαισθητοποίησης 12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Γενικές σηµειώσεις: Κίνδυνος υδάτων τάξη 1 (αυτό-εκτίµηση): ελαφρώς επιβλαβές για το νερό. Μην αφήνετε το αδιάλυτο προϊόν ή µεγάλες ποσότητες προϊόντος να εισχωρήσει στα υπόγεια ύδατα, στις υδάτινες µάζες ή το αποχετευτικό σύστηµα. 13. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Προϊόν Σύσταση: Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται µαζί µε τα οικιακά απόβλητα. Μην απελευθερώνετε το προϊόν στο αποχετευτικό σύστηµα. Ακάθαρτες συσκευασίες Σύσταση: Η απόρριψη του προϊόντος πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις επίσηµες νοµοθεσίες. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

6 Σελ6/6 Χερσαία µεταφορά ADR / RID και GGVS/GGVE (διασυνοριακή/εγχώρια) ADR/RID-GGVS/E Class: - Θαλάσσια µεταφορά IMDG / GGVSea: IMDG/GGVSea Class: 9 Οµάδα συσκευασίας: ΙΙΙ Θαλάσσιοι ρύποι: Όχι Εναέρια µεταφορά ICAO-TI και IATA-DGR: ICAO/IATA Class: 9 Οµάδα συσκευασίας: ΙΙΙ 15. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Προσδιορισµός σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ: Το προϊόν έχει ταξινοµηθεί και επισηµατοθετηθεί σύµφωνα µε τις Οδηγίες της ΕΕ / ιάταγµα περί Επιβλαβών Υλικών (GefStoffV) Κωδικό γράµµα και προσδιορισµός κινδύνου του προϊόντος: Xn Επιβλαβές Φράσεις κινδύνου: 65 Επιβλαβές: σε περίπτωση κατάποσης, µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στους πνεύµονες. 66 Η επανειληµµένη έκθεση στο προϊόν µπορεί να προκαλέσει ξηροδερµία ή ξεφλούδισµα. Φράσεις οδηγιών προφύλαξης: 2 Κρατήστε µακριά από τα παιδιά. 7/9 ιατηρείτε το δοχείο ερµητικά κλειστό και σε καλά αεριζόµενο χώρο. 13 Κρατήστε µακριά από φαγητό, ποτό και ζωικές τροφές. 23 Μην αναπνέετε αέρια/καπνούς/ατµούς/εκνεφώµατα [ο(οι) κατάλληλος(οι) όρος(οι) να υποδειχθεί(ούν) από τον κατασκευαστή]. 29/56 Μη ρίχνετε τα υπολείµµατα στην αποχέτευση, να διαθέτετε αυτό το υλικό και το δοχείο του σε ειδικό χώρο συλλογής επιβλαβών αποβλήτων. 46 Σε περίπτωση καταπόσεως, ζητήστε άµεσα ιατρική βοήθεια και επιδείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Εγχώρια νοµοθεσία Τεχνικές οδηγίες (αέρα): Τάξη Μερίδιο σε % ΝΚ

7 Σελ7/6 Τάξη κινδύνου νερού: Κίνδυνος νερού τάξης 1 (αυτοεκτίµηση): ελαφρώς επιβλαβές για το νερό. 16. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στις µέχρι τώρα γνώσεις µας. Εντούτοις, δεν αποτελούν εγγύηση για κάθε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προϊόντος και δεν αποτελούν νόµιµα έγκυρη συµφωνία. Τµήµα έκδοσης δελτίου δεδοµένων ασφαλείας: Τµήµα περιβαλλοντικής προστασίας. Άτοµο επικοινωνίας: Hr Busch Αλλαγµένα δεδοµένα συγκριτικά µε την προηγούµενη έκδοση.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 * 1 Ταυτοποίηση ουσίας: Στοιχεία προϊόντος: Εμπορική ονομασία: Korsolex Bohrerbad SAP-Code: EN R10068 Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος: Απολυμαντικό εργαλείων Παραγωγός: BODE Chemie

Διαβάστε περισσότερα

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 453/2010

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 453/2010 Σελίδα 1/6 1. Ταυτότητα της ουσίας / μίγματος και της εταιρίας - Ταυτότητα προϊόντος - - Κωδικός/Έκδοση ΔΔΑ: 01/11 - Χρήση της ουσίας/σκευάσματος: Τρωκτικοκτόνο - Λεπτομέρειες του προμηθευτή του δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: +30 2102481105, +30 2108328433 Fax: +30 210 2474927 e-mail: info@apollon.com.gr website: www.apollon.com.gr. Carc. Cat. 3

Τηλ: +30 2102481105, +30 2108328433 Fax: +30 210 2474927 e-mail: info@apollon.com.gr website: www.apollon.com.gr. Carc. Cat. 3 Σελίδα: 1/8 1 Προσδιορισµός ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/ επιχείρησης Πληροφορίες για το προϊόν Χρήση της ουσίας / παρασκευάσµατος Γυαλιστικό µαρµάρων Παραγωγός/προµηθευτής: ΑΠΟΛΛΩΝ ΨΑΛΤΗΡΑΣ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» ACETONE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 19/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» SOLVE

Διαβάστε περισσότερα

PROVENTUS DS σελίδα 1/6

PROVENTUS DS σελίδα 1/6 PROVENTUS DS σελίδα 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος: PROVENTUS DS 1.2 Προβλεπόµενη χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος: Ξηρή

Διαβάστε περισσότερα

EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2. ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2

EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2. ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σύµφωνα µε τον καν 1907/2006/EC και ακόλουθες τροποποιήσεις) Ηµερ/νία σύνταξης Μάιος 2014 EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2 ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρμαρόσκονη Διονύσου

Μαρμαρόσκονη Διονύσου Μαρμαρόσκονη Διονύσου 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: Αριθμός CAS : 1317-65-3 Μαρμαρόσκονη Διονύσου Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας : Φυσικό λεπτόκοκκο αδρανές

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/6 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: ACQUAPAST5 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης: 24.08.2010 Αναθεώρηση: 23.08.2010

ελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης: 24.08.2010 Αναθεώρηση: 23.08.2010 Σελίδα: 1/6 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Βοηθητικό μέσο για την κατασκευή μασελών Παραγωγός/προμηθευτής: Heraeus

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 1003 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK PLURAL SL 200 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν PLURAL SL 200 Κωδικός προϊόντος (UVP) 06364284 Χρήση εντοµοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε το 91/155/EΟΚ 1 Στοιχεια τησ ουσιασ/παρασκευασµατοσ και εταιρειασ/επιχειρησησ

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε το 91/155/EΟΚ 1 Στοιχεια τησ ουσιασ/παρασκευασµατοσ και εταιρειασ/επιχειρησησ Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεια τησ ουσιασ/παρασκευασµατοσ και εταιρειασ/επιχειρησησ ηλώσεις επί του προϊόντος Χρήση του υλικού / της σύνθεσης ιαλυτικό αλάτων Παραγωγός/προµηθευτής: KAMARETA EST. Meierhofstrasse

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 10177-000 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα