Ο Ρόλος της Ηλικίας στα Τροχαία Ατυχήματα και στην Σοβαρότητά τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ρόλος της Ηλικίας στα Τροχαία Ατυχήματα και στην Σοβαρότητά τους"

Transcript

1 Ο Ρόλος της Ηλικίας στα Τροχαία Ατυχήματα και στην Σοβαρότητά τους Ευαγγελία Μαντζούφα, ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, Γιάννης Τυρινόπουλος, ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, Περίληψη Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τον ρόλο της ηλικίας του οδηγού ενός οχήματος στην πρόκληση τροχαίου ατυχήματος και στη σοβαρότητά του. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια εκτενής ανασκόπηση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας, η οποία περιελάμβανε ερευνητικά προγράμματα, διπλωματικές εργασίες, επιστημονικά άρθρα και μελέτες με παρόμοιο θέμα ή σχετικούς στόχους, καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά η έρευνα ερωτηματολογίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Αττικής με τη χρήση ανώνυμων ερωτηματολογίων σε δείγμα τετρακοσίων (400) ατόμων ηλικίας 18 έως 65 ετών και διήρκησε από τις αρχές Νοεμβρίου του 2013 έως το τέλος Ιανουαρίου του Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι οδηγοί ηλικίας 18 έως 25 ετών είναι υπεύθυνοι για τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα (37%) και οι οδηγοί 18 έως 35 ετών για τα δύο τρίτα περίπου (63%) των συνολικών τροχαίων ατυχημάτων. Επίσης, αποδείχτηκε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία του οδηγού τόσο μειώνεται η πιθανότητα πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, ωστόσο την ίδια στιγμή αυξάνεται η πιθανότητα πρόκλησης σοβαρότερου ατυχήματος. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, αποδεικνύεται ότι οι νεαροί οδηγοί (18-25 ετών) είναι τρεις φορές πιθανότερο να προκαλέσουν ατύχημα από κάποιον οδηγό ηλικίας 36 έως 65 ετών, ενώ οι οδηγοί ηλικίας 26 έως 35 είναι δύο φορές πιο πιθανό. Όσον αφορά την αναλογία ελαφριών (μη σοβαρών) τροχαίων ατυχημάτων προς τα σοβαρά, αυτή ξεκινά από 3:1 στους νεαρούς οδηγούς και μειώνεται όσο αυξάνει η ηλικία του οδηγού μέχρι να φτάσει σε 2:1 στους οδηγούς ηλικίας 56 έως 65 ετών. Τέλος, η έρευνα απέδωσε και δύο περιπτώσεις θανάτου σε σύνολο 321 τροχαίων ατυχημάτων, όπου ο συμμετέχων στην έρευνα είχε την ευθύνη, ο ένας στην ηλικιακή κατηγορία 18 έως 25 ετών και ο άλλος στην κατηγορία 46 έως 55 ετών. Λέξεις κλειδιά: οδική ασφάλεια, τροχαία ατυχήματα, ηλικία, σοβαρότητα, έρευνα ερωτηματολογίου Abstract The purpose of this research is to investigate the role of vehicle drivers age in causing a traffic accident and the accident s severity. A comprehensive review of the existing literature on the subject was performed, which included research projects, theses, scientific articles and studies with a similar subject or related objectives and the conclusions that they reached. The review was followed by a questionnaire survey, which took place in the Attica region, using anonymous questionnaires in a sample of four hundred (400) people aged between 18 and 65 years, and lasted from early November 2013 to late January According to the survey results, drivers aged between 18 and 25 years are responsible for most traffic accidents (37%) and drivers between 18 and 35 years old for about 63% of the total road accidents. It was also proved that as a driver ages, the possibility of a traffic accident is reduced, but at the same time the probability of a more severe accident is increased. According to the answers of the respondents, it is proved that young drivers (18-25 years) are three times more likely to cause an accident than a driver between 36 and 65 years old, while drivers between 26 and 35 are twice as likely. As far as the proportion of light (not serious) road accidents to severe ones is concerned, it is 3:1 among young drivers and diminishes as the driver s age increases, until it reaches 2:1 in drivers between years old. Finally, the investigation yielded two cases of death in a total of 321 road accidents, where the participant of the research was responsible, one at the age group of years and the other in the category of years. Keywords: road safety, road accidents, age, severity, questionnaire survey

2 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1) Ο Ρόλος της Ηλικίας στην Οδική Ασφάλεια Ο όρος οδική ασφάλεια αναφέρεται στην ασφαλή οδήγηση των οχημάτων συνολικά, στην ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων με οχήματα, στην προστασία των πεζών από τα οχήματα και στην αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων γενικότερα. Τροχαίο ατύχημα, σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization, 2014), είναι κάθε ατύχημα το οποίο σχετίζεται με μηχανοκίνητο όχημα που χρησιμοποιείται ή προορίζεται για τη μεταφορά ατόμων ή εμπορευμάτων από ένα σημείο σε ένα άλλο και συμβαίνει σε δρόμο. Ο ρόλος και η σημασία της οδικής ασφάλειας στην κοινωνία αλλά και την οικονομία έχει εξεταστεί εκτενώς από την επιστημονική κοινότητα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία: Τα τροχαία ατυχήματα εκτιμάται διεθνώς ότι αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτου μετά τις καρδιοπάθειες και τον καρκίνο (Γαβαλά, 2012). Κάθε χρόνο, σε όλον τον κόσμο, περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές χάνονται στους δρόμους (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», 2014). Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στις ηλικίες παγκοσμίως (Σωτηριάδου κ.α., 2011). Στη Ελλάδα, καθημερινά, πάνω από τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στο δρόμο (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», 2014). Στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν επίσης ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι ιδιαίτερα αυξημένα και αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου σε νεαρές ηλικίες (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2008). Την ίδια ώρα, είναι ευρέως γνωστό και έχει αποδειχθεί επανειλημμένα από έρευνες σε πανεπιστήμια και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού ότι, όσο περνούν τα χρόνια και αυξάνεται η ηλικία ενός οδηγού, ο χρόνος αντίδρασής του μειώνεται με συνέπεια να μην μπορεί να αντιδράσει το ίδιο αποτελεσματικά σε ένα έκτακτο περιστατικό. Όπως συμπεραίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην ηλικία του οδηγού ενός οχήματος και στην πιθανότητα πρόκλησης ενός τροχαίου ατυχήματος. Έρευνες πάνω στο ζήτημα αυτό έχουν γίνει πολλές και σε βάθος. Το επιστημονικό αντικείμενο που χρήζει περαιτέρω εμβάθυνσης είναι ο βαθμός συσχέτισης ανάμεσα στην ηλικία του οδηγού και τη σοβαρότητα των ατυχημάτων. Η διαπίστωση αυτή, όπως φαίνεται στη βιβλιογραφική έρευνα που παρουσιάζεται στα επόμενα, έδωσε το έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας. 1.2) Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση της σχέσης της ηλικίας του οδηγού και της σοβαρότητας ενός τροχαίου ατυχήματος. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζεται ο ρόλος της ηλικίας στα τροχαία ατυχήματα και το πώς επηρεάζει τη σοβαρότητά τους. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά ευρήματα ανασκόπησης της υφιστάμενης βιβλιογραφίας, η οποία περιελάμβανε ερευνητικά προγράμματα, διπλωματικές εργασίες, επιστημονικά άρθρα και μελέτες με παρόμοιο θέμα ή σχετικούς στόχους. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η μεθοδολογία και τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας ερωτηματολογίου που έλαβε χώρα. Τέλος, παρατίθενται τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας.

3 2) ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται επιστημονικά άρθρα, ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες και αφορούν την οδηγική συμπεριφορά οδηγών διαφόρων ηλικιακών ομάδων, τη σχέση της ηλικίας με την πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος, τη σχέση της ηλικίας με την αιτία του ατυχήματος και άλλα παρόμοια θέματα. Οι έρευνες αυτές αφορούν διάφορες ηλικιακές κατηγορίες και δύναται να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες ηλικίες (π.χ. άνω των 65, μεσήλικες, ετών κ.ά.) ή να έχουν πραγματοποιηθεί σε ένα πλήρες ηλικιακό φάσμα. Παρόλο που στην πλειοψηφία τους δεν εξετάζουν άμεσα τη σχέση ηλικίας και σοβαρότητας των ατυχημάτων, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την κατανόηση των αιτιών τους, τις ηλικιακές ομάδες που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο και τους παράγοντες που εντείνουν το κίνδυνο αυτό. Σύμφωνα με τους Μπακοπούλου κ.ά. (2013), η ομάδα των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων ηλικίας ετών υπερεκπροσωπείται στους δείκτες θνησιμότητας από ριψοκίνδυνες συμπεριφορές και ότι αρκετά σημαντικά κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα δημόσιας υγείας που σχετίζονται με ριψοκίνδυνες συμπεριφορές, όπως τα τροχαία ατυχήματα, ξεκινούν ή κορυφώνονται στις ηλικίες αυτές. Για τις ανάγκες της ανωτέρω έρευνας διερευνήθηκε η θνησιμότητα από τροχαία ατυχήματα στους νέους ετών στην Ελλάδα, ανά γεωγραφική περιοχή, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ( ). Τα στοιχεία ελήφθησαν από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και αναλύθηκαν για τις τρεις ηλικιακές ομάδες, δηλαδή των νεαρότερων εφήβων (10-14 ετών), των μεγαλύτερων εφήβων (15-19 ετών) και των νεαρών ενηλίκων (20-24 ετών). Τα τροχαία ατυχήματα, όπως αναφέρεται, αποτέλεσαν την κυριότερη εξωτερική αιτία θανάτου και για τις τρεις ηλικιακές ομάδες, σε κάθε περιοχή της χώρας μας. Ακριβέστερα, σημειώθηκαν θάνατοι λόγω τροχαίων ατυχημάτων στις ηλικίες αυτές σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων η πλειοψηφία (59,9%) αφορούσε νεαρούς ενήλικες, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τους νεαρότερους και μεγαλύτερους εφήβους ήταν 4,5% και 35,6% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τους συγγραφείς του άρθρου, στην πραγματικότητα, οι παράγοντες που συμβάλλουν στα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά συμπεριφορικοί και δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένοι, με τον παράγοντα «ριψοκίνδυνη συμπεριφορά» να αποτελεί μείζονα αιτία των ατυχημάτων. Σε έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και αφορούσε την οδική ασφάλεια (OECD, 1986) αποδείχτηκε ότι οι νέοι οδηγοί ηλικίας μικρότερης ή ίσης των 25 ετών έχουν αριθμό ατυχημάτων 3-4 φορές μεγαλύτερο του μέσου όρου. Ακόμα, αποδείχτηκε ότι η έλλειψη οδηγικής εμπειρίας μπορεί να είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στο 10-15% του συνόλου των τροχαίων ατυχημάτων, ενώ, το μέσο ηλικιωμένο θύμα (65+) ενός τροχαίου ατυχήματος είναι τρεις φορές πιο πιθανό να αποβιώσει λόγω τραυματισμού από ότι κάποιο μέλος της ηλικιακής ομάδας ετών. Στην έρευνα των Williams et al. (2003) φάνηκε ότι είναι πιθανότερο οι νεότεροι και οι ηλικιωμένοι οδηγοί να είναι υπεύθυνοι για θανάτους στα ατυχήματά τους. Σε ατυχήματα με δύο εμπλεκόμενα οχήματα, οι ηλικιωμένοι οδηγοί ήταν πιθανότερο να είναι υπαίτιοι για το ατύχημα. Οι νεαροί άντρες ήταν πιθανότεροι να είναι υπεύθυνοι για θάνατο σε ατύχημα από ότι οι γυναίκες, ενώ γυναίκες ηλικίας 50 ετών και άνω ήταν πιθανότερο να είναι υπεύθυνες από ότι οι άντρες της ίδιας ηλικίας. Στο βαθμό ευθύνης για το ατύχημα ανά οδηγό με

4 δίπλωμα, οι νεαροί οδηγοί, κυρίως άνδρες, είχαν τα μεγαλύτερα ποσοστά λόγω των υψηλών ποσοστών συμμετοχής σε ατυχήματα και υπαιτιότητας ατυχήματος. Η πλειοψηφία των θανάτων για τους οποίους οι νεαροί οδηγοί ήταν υπεύθυνοι συνέβησαν σε άλλα άτομα, όχι στον εαυτό τους, κυρίως επιβάτες στα οχήματά τους, ενώ η πλειοψηφία των θανάτων για τους οποίους οι ηλικιωμένοι οδηγοί ήταν υπεύθυνοι ήταν των ίδιων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, τα τροχαία ατυχήματα ευθύνονται για πάνω από θανάτους κάθε χρόνο στη Μεγάλη Βρετανία. Με αφορμή τη διαπίστωση αυτή, πραγματοποιήθηκε έρευνα των Clarke et al (2010) με τίτλο «Δολοφονικές συγκρούσεις: Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο» σε ένα δείγμα περιπτώσεων θανάτου επιβαίνοντος σε όχημα, από δέκα αστυνομικές μονάδες του Ηνωμένου Βασιλείου, για τα έτη , με σκοπό τη διαπίστωση των κυριότερων αιτιών ατυχημάτων. Τα κύρια ευρήματα ήταν τέσσερα. Πρώτον, πάνω από το 65% των ατυχημάτων που εξετάστηκαν περιελάμβαναν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα, ένα οδηγό που ξεπερνούσε το επιτρεπτό όριο κατανάλωσης αλκοόλ ή τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας από έναν θανόντα, ή κάποιο συνδυασμό των παραπάνω. Δεύτερον, τα περισσότερα ατυχήματα νεαρών οδηγών συμβαίνουν επειδή ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή του δρόμου, συνήθως τη νύχτα σε μη αστικές περιοχές ή/και κατά τη διάρκεια οδήγησης με σκοπό την «αναψυχή». Τα ατυχήματα αυτά παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά υπερβολικής ταχύτητας, κατανάλωσης αλκοόλ και επιπολαιότητας. Τρίτον, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία οδηγοί είχαν λιγότερα ατυχήματα, αλλά στις περιπτώσεις που συμμετείχαν και περιλάμβαναν θάνατο συνήθως συμπεριλαμβανόταν λάθος εκτίμηση προτεραιότητας που οδήγησε σε σύγκρουση, κυρίως στη διάρκεια της μέρας σε επαρχιακές, παρά σε αστικές, οδούς. Τέλος, οι περιπτώσεις ατυχημάτων εξαιτίας λάθος εκτίμησης της προτεραιότητας ήταν ιδιαίτερα υψηλές στην κατηγορία οδηγών άνω των 65 ετών, σαν ποσοστό των συνολικών θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στην ομάδα αυτή. Η έρευνα των Lyman et al. (2002) που πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατά κεφαλήν συμμετοχή οδηγών σε ατύχημα μειώθηκε με την αύξηση της ηλικίας, αλλά το ποσοστό της συμμετοχής σε θανατηφόρα τροχαία κατά κεφαλήν αυξήθηκε από την ηλικία των 70 ετών και άνω, σε όσες κατηγορίες οδηγών εξετάστηκαν. Επίσης, τα ποσοστά συμμετοχής σε σύγκρουση (που περιλάμβανε θάνατο ή και όχι) ανά διανυθέν μίλι, αυξήθηκαν σημαντικά στην ηλικία των 70 ετών. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, οι ηλικιωμένοι οδηγοί είναι λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν σε τροχαίο ατύχημα, αλλά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο συμμετοχής σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. Στην ίδια ηλικιακή ομάδα επικεντρώνεται και η έρευνα Rakotonirainy et al. (2012). Οι κατηγορίες των μεσηλίκων οδηγών (40-49 και συνδυαστικά) αναγνωρίστηκαν ως οι πιο ασφαλείς οδηγικά ομάδες. Οι οδηγοί ηλικίας άνω των 60 ετών αντιπροσώπευαν σαν ομάδα το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων που είχαν ως αποτέλεσμα τη νοσηλεία σε νοσοκομείο ή θάνατο. Το αντίθετο διαπιστώθηκε για τους μεσήλικες. Η μελέτη των Τaylor et al. (1990) παρουσιάζει τα συμπεράσματα διαφόρων αναλύσεων ατυχημάτων στη Μεγάλη Βρετανία που αφορούν δίκυκλα οχήματα και δείχνουν ότι η πιθανότητα να εμπλακεί κάποιος σε ένα ατύχημα εξαρτάται κυρίως από την ηλικία του αναβάτη, την εμπειρία και την έκθεση. Η συχνότητα των ατυχημάτων μειώνεται γρήγορα με την αυξανόμενη ηλικία και την εμπειρία οδήγησης, με το ποσοστό της μείωσης να μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία και η εμπειρία. Την ίδια στιγμή, η συχνότητα των ατυχημάτων αυξάνεται με την αύξηση των χιλιομετρικών αποστάσεων που καλύπτονται, με το ποσοστό της αύξησης να μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των πραγματοποιούμενων διαδρομών. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν και τα ευρήματα της μελέτης των Summala et al. «Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα μεταξύ των οδηγών αυτοκινήτων και φορτηγών: Οι επιπτώσεις της κούρασης, της ηλικίας και της κατανάλωσης αλκοόλ». Αποτελεί γεγονός ότι η κούραση αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος, αν ο οδηγός, ενώ εντοπίζει τα σημάδια κούρασης, δεν

5 σταματά να οδηγεί. Η μελέτη απαντά στο ερώτημα εάν η τάση να συνεχίζεται η δραστηριότητα που είναι σε εξέλιξη και να επιτυγχάνεται ο στόχος επηρεάζει κυρίως τους νεαρούς οδηγούς, που είναι πιο επιρρεπείς σε πιέσεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης γενικότερα. Τα δεδομένα αποτελούνταν από ενδελεχείς μελέτες που έλαβαν χώρα στη Φινλανδία σε 586 περιπτώσεις ατυχήματος με ένα εμπλεκόμενο όχημα και ατυχήματα με πολλά οχήματα, στα οποία τουλάχιστον ένας από τους επιβαίνοντες απεβίωσε. Όταν εξαιρούνταν οι περιπτώσεις κατανάλωσης αλκοόλ, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι οδηγοί φορτηγών οχημάτων μετά ρυμουλκούμενου που είτε κοιμήθηκαν ή ήταν κουρασμένοι σε τέτοιο βαθμό που να συντελέσει στο ατύχημα ήταν νεότεροι από αυτούς που συμμετείχαν σε άλλους θανάτους. Κατά την ανασκόπηση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας παρατηρήθηκε ότι αρκετές έρευνες κατέληγαν σε κοινά συμπεράσματα. Τα κυριότερα από αυτά είναι ότι οι νεαροί οδηγοί, κυρίως οι άνδρες, έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής σε τροχαία ατυχήματα και ότι οι ηλικιωμένοι οδηγοί είναι πιθανότερο να συμμετέχουν σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Την ίδια στιγμή, οι μεσήλικες οδηγοί εμφανίζονται ως οι πιο ασφαλείς οδηγοί. Οι έρευνες συμφωνούν επίσης και στα αίτια πρόκλησης των ατυχημάτων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η σχέση μεταξύ της ηλικίας του οδηγού ενός οχήματος και της πρόκλησης ενός ατυχήματος είναι ένα θέμα που έχει αναλυθεί εκτενώς. Παρόλα αυτά, όσον αφορά τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ηλικίας του οδηγού και τη σοβαρότητα του τροχαίου, υπάρχει μεγάλο περιθώριο για περαιτέρω έρευνα. 3) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Για τις ανάγκες διερεύνησης της σχέσης μεταξύ της ηλικίας του οδηγού και τη σοβαρότητα του τροχαίου εκπονήθηκε έρευνα ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τα προσωπικά στοιχεία των ερωτηθέντων, όπως φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα, τόπο διαμονής και άλλες παρόμοιες πληροφορίες. Το δεύτερο μέρος αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν τα ατυχήματα και τις συνέπειες αυτών. Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου χωρίζεται με τη σειρά του σε τρεις υποενότητες, σε αυτή των γενικών ερωτήσεων, του οδηγού και του επιβάτη. Οι γενικές ερωτήσεις εξετάζουν τις οδηγικές συνήθειες των ερωτηθέντων, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν στο αν καταναλώνουν αλκοόλ πριν την οδήγηση, αν οδηγούν κουρασμένοι σε περίπτωση κόπωσης και αν κάνουν συχνή και σωστή συντήρηση του οχήματός τους, μόνοι τους ή με τη βοήθεια επαγγελματία. Στην υποενότητα του οδηγού, οι συμμετέχοντες δηλώνουν αν είχαν ποτέ τροχαίο ατύχημα ως οδηγοί κάποιου οχήματος, αν είχαν παραπάνω από ένα ατυχήματα και δίνουν περισσότερα στοιχεία για τα ατυχήματα αυτά, όπως η ηλικία του οδηγού όταν συνέβη το ατύχημα, ποιος είχε την ευθύνη του ατυχήματος, ποια ή ποιες ήταν οι αιτίες του ατυχήματος και ποιες οι συνέπειές του. Στην υποενότητα του επιβάτη, οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν αν είχαν κάποιο ατύχημα ως επιβάτες ενός οχήματος και να απαντήσουν στις ίδιες ερωτήσεις με αυτές τις προηγούμενης ενότητας, αλλά αναφορικά με τον οδηγό του οχήματος στο οποίο επέβαιναν ως επιβάτες. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε η συλλογή στοιχείων τόσο με άμεσο τρόπο, από την ενότητα του οδηγού, όσο και με έμμεσο, από την ενότητα του επιβάτη, και συνεπώς η δόθηκε η δυνατότητα συλλογής περισσότερων στοιχείων ατυχημάτων. Για τις ανάγκες της έρευνας, ζητήθηκαν οι απόψεις και οι εμπειρίες 400 ατόμων, οι ηλικίες των οποίων κυμαίνονταν από 18 έως 65 χρονών. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν

6 σε ερωτήσεις που αφορούσαν τροχαία ατυχήματα και τη σοβαρότητά τους, ατυχήματα τα οποία βίωσαν είτε ως οδηγοί οι ίδιοι, είτε ως συνεπιβάτες σε κάποιο όχημα. Η έρευνα διήρκεσε σχεδόν τρεις μήνες, από την 01/11/2013 έως τις 22/01/2014. Συνολικά συλλέχθηκαν στοιχεία για 542 τροχαία ατυχήματα. Από τα ατυχήματα αυτά, στα 321 υπαίτιος της πρόκλησης του ατυχήματος ήταν κάποιος συμμετέχων στην έρευνα ή ο οδηγός του οχήματος, στο οποίο ο συμμετέχων επέβαινε. Αυτές οι 321 περιπτώσεις αποτέλεσαν το δείγμα για να διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ της ηλικίας του οδηγού και της σοβαρότητας του ατυχήματος. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χώρο του ΤΕΙ Αθήνας, σε καφετέριες, σε μεγάλα εμπορικά κέντρα και σε δημόσιες υπηρεσίες. Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από 200 άνδρες και 200 γυναίκες, ενώ έγινε προσπάθεια ισοκατανομής των απαντήσεων μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. 4) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 4.1) Ανάλυση ερωτηματολογίων Το πρώτο αντικείμενο που διερευνήθηκε μέσω της έρευνας ερωτηματολογίου αφορά στην οδηγική συμπεριφορά των ερωτηθέντων. Περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι δεν καταναλώνουν αλκοόλ, ενώ ένα ανησυχητικά μεγάλο ποσοστό της τάξης του 35% δήλωσε ότι καταναλώνει αλκοόλ ορισμένες φορές πριν την οδήγηση. Τέλος, περίπου το 1 δήλωσε ότι καταναλώνει συχνά αλκοόλ, ενώ γνωρίζει ότι αργότερα θα χρειαστεί να οδηγήσει το όχημά του. Διαπιστώνεται ότι οι ηλικιακές ομάδες που καταναλώνουν συχνότερα αλκοόλ πριν την οδήγηση είναι οι ηλικίες 18 με 25 και 26 με 35. Η οδήγηση σε κατάσταση κόπωσης είναι εξίσου επικίνδυνη με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ότι οδηγούν κουρασμένοι, ενώ περίπου δύο στους πέντε (39%) χρησιμοποιούν άλλο μέσο μεταφοράς. Ένα ποσοστό της τάξης του 8% είτε δεν οδηγεί, είτε παραχωρεί το όχημα του σε κάποιον άλλο οδηγό. Όσον αφορά στο φύλο των οδηγών που συμμετείχαν σε κάποιο τροχαίο, οι άνδρες εμπλέκονται συχνότερα από ότι οι γυναίκες, αφού σε τρία στα πέντε ατυχήματα (6) ο οδηγός είναι άνδρας. Επίσης, παρατηρείται ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (63%) των οδηγών που συμμετείχαν σε τροχαίο ατύχημα ήταν νέοι οδηγοί ηλικίας 18 έως 35 ετών, ενώ πάνω από το ένα τρίτο των οδηγών που συμμετείχαν σε ατύχημα ήταν κάτω των 25 ετών (36%). Τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα προκαλούνται από τους νεαρούς άνδρες ηλικίας 18 έως 25 ετών (27%) και τα λιγότερα τροχαία ατυχήματα από τις γυναίκες οδηγούς ηλικίας 36 έως 45 (3%). Ακόμα, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες παρατηρείται το φαινόμενο οι άνδρες οδηγοί να προκαλούν τα περισσότερα ατυχήματα, με μόνη εξαίρεση την ηλικιακή κατηγορία των 46 με 55 όπου υπεύθυνες για μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων είναι οι γυναίκες οδηγοί (1). Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων στα οποία ο οδηγός του οχήματος είχε την ευθύνη ήταν η απροσεξία (34%), η παραβίαση σήμανσης/ σηματοδότησης (12%) και η υπερβολική ταχύτητα (11%). Ακολουθούν οι κακές καιρικές συνθήκες και η οδική υποδομή με ποσοστό 1. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αίτια αυτά και διαχωρίζονται ανάλογα με την ηλικία του οδηγού που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα.

7 Πίνακας 1: Αίτια ατυχήματος ανά ηλικιακή ομάδα Αίτια ατυχήματος: Κατανάλωση αλκοόλ πριν την οδήγηση 9% 2% 6% 2% Υπερβολική ταχύτητα 17% 8% 14% 6% 2% Κακές καιρικές συνθήκες 5% 13% 18% 13% 7% Παράβαση σήμανσης/ σηματοδότησης 9% 13% 21% 24% Οδική υποδομή 5% 2% 14% 29% 16% Χρήση κινητού τηλεφώνου 7% 9% 1 4% Σύγχυση προτεραιότητας λόγω τροχονόμου 2% 2% Απροσεξία 38% 39% 24% 19% 4 Έλλειψη σήμανσης 1% 1% 4% Κόπωση 6% 6% 5% 2% 4% Κακή συντήρηση του οχήματος 2% 4% 1% 2% 3% Άλλο 1% 1% 4% 4% Από τον Πίνακα 1 παρατηρείται ότι η απροσεξία είναι ο βασικός παράγοντας πρόκλησης ατυχημάτων, εκτός από την ηλικιακή ομάδα των 46 έως 55, όπου έχει την τρίτη θέση. Η παραβίαση σήμανσης/ σηματοδότησης είναι η δεύτερη πιο συνηθισμένη αιτία πρόκλησης ατυχήματος στις ηλικίες 46 έως 65. Το ίδιο ισχύει για την υπερβολική ταχύτητα στις ηλικίες 18 έως 25 και τις κακές καιρικές συνθήκες στους οδηγούς 26 έως 45 ετών. Η οδική υποδομή αποτελεί συχνότερη αιτία στις μεγαλύτερες ηλικίες (36 έως 65). Με τη χρήση του στατιστικού συντελεστή συσχέτισης (ρ) διερευνήθηκε η συσχέτιση μεταξύ των αιτιών πρόκλησης ατυχημάτων και της ηλικίας των οδηγών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2: Συσχέτιση μεταξύ των αιτιών πρόκλησης ατυχημάτων και της ηλικίας του οδηγού Αίτια ατυχήματος Σύνολο Συντελεστής συσχέτισης (ρ) Κατανάλωση αλκοόλ ,859 Υπερβολική ταχύτητα ,920 Παραβίαση σήμανσης/ ,593 σηματοδότησης Χρήση κινητού ,905 τηλεφώνου Σύγχυση ,279 προτεραιότητας λόγω τροχονόμου Απροσεξία ,978 Κόπωση ,980

8 Σύμφωνα με τον Πίνακα 2 και τα αποτελέσματα του συντελεστή συσχέτισης (ρ) παρατηρείται άμεση σχέση μεταξύ της ηλικίας των οδηγών και κατά σειρά της κόπωσης, της απροσεξίας και της υπερβολικής ταχύτητας, ενώ ακολουθούν τα υπόλοιπα αίτια πρόκλησης ατυχημάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ίδιας ανάλυσης δεν φαίνεται να υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της ηλικίας και της παράβασης σήμανσης/σηματοδότησης ή της σύγχυσης προτεραιότητας λόγω ύπαρξης τροχονόμου. Οι κυριότερες επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων ήταν οι μικρής και μεγάλης κλίμακας υλικές ζημιές στα οχήματα (45% και 22% αντίστοιχα) και οι τραυματισμοί (28%). Εδώ πρέπει να παρατηρηθεί ότι υπήρξε και ένα ποσοστό θανάτων της τάξης του 0,5%. Αν και μικρό σαν ποσοστό, επηρεάζει σημαντικά την σοβαρότητα των ατυχημάτων αυτών καθώς αφορά στην αφαίρεση ανθρώπινης ζωής. Στο Σχήμα 1, οι επιπτώσεις των ατυχημάτων διαχωρίζονται ανάλογα με την ηλικία του οδηγού που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα. Έτσι μπορούν να συγκριθούν τα ποσοστά και να παρατηρηθούν τις διακυμάνσεις τους ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες, καθώς και να κατανοηθούν ποιες είναι οι κύριες επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων για κάθε ηλικιακή ομάδα και άρα η σοβαρότητα τους. Παρατηρείται ότι οι καταστροφές δημόσιας περιουσίας παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό στις ηλικίες % 2% Θάνατος % 27% 32% 25% 33% Τραυματισμός % 49% 42% 45% 39% 3% 23% 2 22% 21% 25% 5% 2% 2% 8% 4% Μικρής κλίμακας υλικές ζημίες στο όχημα Καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας Μεγάλης κλίμακας υλικές ζημίες στο όχημα Καταστροφή δημόσιας περιουσίας Σχήμα 1: Επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων ανάλογα με την ηλικία του οδηγού που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα Οι τραυματισμοί παρουσιάζουν τη μέγιστη τιμή τους στους οδηγούς ηλικίας 18 έως 25 (34%) και στη συνέχεια τα ποσοστά μειώνονται, με τη χαμηλότερη τιμή να εντοπίζεται στους

9 οδηγούς ηλικίας 36 έως 55. Η τιμή αυτή εμφανίζει ξανά μικρή άνοδο στους οδηγούς ηλικίας 56 έως 65 (16%). Η μέγιστη τιμή των μικρής κλίμακας υλικών ζημιών είναι στους οδηγούς ηλικίας 18 έως 25 (37%) και στη συνέχεια μειώνεται, με τη χαμηλότερη τιμή να εμφανίζεται στην κατηγορία 36 έως 45 ετών. Τις περισσότερες ζημιές μεγάλης κλίμακας στα οχήματα τις προκαλούν οι οδηγοί ηλικίας 18 έως 25 (33%). Τα ποσοστά παρουσιάζουν μείωση όσο αυξάνεται η ηλικία των οδηγών, παρουσιάζοντας ελάχιστή τιμή στους οδηγούς ηλικίας 36 έως 45 (11%). Η περαιτέρω ανάλυση των παραπάνω δεδομένων σχετικά με τις συνέπειες των ατυχημάτων οδηγεί στα Σχήματα 2 και 3. Ως ελαφριά τροχαία ατυχήματα θεωρήθηκαν αυτά στα οποία υπήρξαν μικροτραυματισμοί, μικρές υλικές ζημιές στο όχημα ή/και μη σοβαρές ζημιές σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, καθώς επίσης και αυτά στα οποία δεν αναφέρθηκαν υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες. Ως σοβαρά τροχαία ατυχήματα χαρακτηρίστηκαν αυτά τα οποία περιλάμβαναν σοβαρές υλικές ζημιές και καταστροφές σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, σοβαρούς τραυματισμούς ενός ή περισσότερων εκ των συμμετεχόντων στο ατύχημα ή ακόμα και θάνατος. Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά ελαφριών και σοβαρών ατυχημάτων ξεχωριστά ανά ηλικιακή ομάδα. Παρατηρείται ότι η αναλογία ελαφριών προς σοβαρά ατυχήματα είναι παρόμοια για όλες τις κατηγορίες και κυμαίνεται περίπου στο 3:1, παρουσιάζοντας όμως μία μείωση όσο αυξάνεται η ηλικία του οδηγού, με αποτέλεσμα στην κατηγορία των οδηγών 56 έως 65 ετών η αναλογία αυτή να διαμορφώνεται περίπου στο 2: % 71% 74% 68% 62% % 29% 26% 32% 38% σοβαρά ατυχήματα ελαφριά ατυχήματα Σχήμα 2: Ποσοστό σοβαρών-ελαφριών ατυχημάτων στο σύνολο των ατυχημάτων κάθε ηλικιακής ομάδα στα ατυχήματα που την ευθύνη του τροχαίου ατυχήματος έφερε ο οδηγός. Στο Σχήμα 3 φαίνεται το ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων, σοβαρά και ελαφριά, για το οποίο είναι υπεύθυνη κάθε ηλικιακή κατηγορία οδηγών. Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό ότι οι νεότεροι σε ηλικία οδηγοί (18 έως 35 ετών) είναι υπεύθυνοι για περισσότερα από τα μισά συνολικά ατυχήματα (64% των ελαφριών και 59% των σοβαρών) με τους οδηγούς ηλικίας 18 έως 25 ετών να ευθύνονται από μόνοι τους για το ένα τρίτο των ατυχημάτων (38%

10 των ελαφριών και 33% των σοβαρών). Τη ίδια στιγμή, οι οδηγοί ηλικίας 56 έως 65 ετών προκαλούν τα λιγότερα ελαφριά ατυχήματα επί του συνόλου (1) και οι οδηγοί ηλικίας 36 έως 45 ετών έχουν το μικρότερο ποσοστό σοβαρών ατυχημάτων (11%). 4 35% 33% 38% 3 25% 2 15% 1 26% 26% 13% 11% 15% 13% 15% 1 σοβαρά ατυχήματα ελαφριά ατυχήματα 5% Σχήμα 3: Ποσοστό σοβαρών-ελαφριών ατυχημάτων ανά ηλικιακή σε σχέση με τα ατυχήματα που ο οδηγός του οχήματα είχε την ευθύνη. Με μία συγκριτική ανάλυση των Σχημάτων 2 και 3, παρατηρείται ότι οι οδηγοί ηλικίας 18 έως 25 είναι οι πιο επικίνδυνοι οδηγοί όσον αφορά την πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος, ενώ τους ακολουθούν οι οδηγοί ηλικίας 26 έως 35. Οι οδηγοί που ανήκουν στην κατηγορία 36 έως 45 ετών είναι οι πιο ασφαλείς οδηγοί. Τέλος, οι οδηγοί ηλικίας 56 έως 65 ετών, ενώ έχουν μικρή πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος, είναι πιο πιθανό να είναι υπεύθυνοι για τροχαίο ατύχημα μεγαλύτερης σοβαρότητας. 4.2) Συσχέτιση με υφιστάμενη βιβλιογραφία Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας των Williams et al. (2003) φαίνεται ότι στο βαθμό ευθύνης για το ατύχημα ανά οδηγό με δίπλωμα, οι νεαροί οδηγοί, κυρίως άνδρες, είχαν τα μεγαλύτερα ποσοστά, λόγω των υψηλών ποσοστών συμμετοχής σε ατυχήματα και υπαιτιότητας ατυχήματος. Επίσης, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η νεαρή ηλικία αποτελεί παράγοντα που συναρτάται με την έλλειψη εμπειρίας και το γεγονός αυτό αυξάνει την συχνότητα των συγκρούσεων, η οποία παρουσιάζει ανώτατη τιμή στις ηλικίες 15 έως 25 και σταθερή μείωση έπειτα. Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, που παρουσιάζεται ότι στο 36% των ατυχημάτων συμμετείχαν οδηγοί ηλικίας και ότι το 37% προκλήθηκαν από οδηγούς αυτής της ηλικιακής κατηγορίας. Επίσης, το 27% των ατυχημάτων προκλήθηκε από άνδρα οδηγό ετών και το 15% από άνδρα οδηγό ετών.

11 Στη μελέτη των Taylor et al. (1990) συμπεραίνεται ότι η συχνότητα των ατυχημάτων μειώνεται με την αυξανόμενη ηλικία και την εμπειρία οδήγησης, με το ποσοστό της μείωσης να μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία και η εμπειρία. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και η παρούσα έρευνα. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (1986) σχετικά με την οδική ασφάλεια, έδειξε ότι οι νέοι οδηγοί ηλικίας μικρότερης ή ίσης των 25 ετών, έχουν αριθμό ατυχημάτων τρεις ως τέσσερεις φορές μεγαλύτερο του μέσου όρου. Από την παρούσα έρευνά συγκεντρώθηκαν στοιχεία για 542 ατυχήματα, στα 321 από τα οποία κάποιος συμμετέχων είχε την ευθύνη για το τροχαίο. Από αυτά συμπεραίνεται ότι οι οδηγοί ετών προκαλούν ατυχήματα 2,4 φορές περισσότερο από το μέσο όρο ενώ συμμετέχουν σε ατυχήματα 2,3 φορές περισσότερο από το μέσο όρο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των Lyman et al. (2002), η κατά κεφαλήν συμμετοχή οδηγών σε ατύχημα μειώθηκε με την αύξηση της ηλικίας, αλλά παρόλο που οι ηλικιωμένοι οδηγοί είναι λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν σε ατύχημα, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο συμμετοχής σε θανατηφόρο τροχαίο. Όπως φαίνεται και στα Σχήματα 2 και 3, οι ηλικιωμένοι οδηγοί όντως προκαλούν λιγότερα ατυχήματα από τους νεότερους οδηγούς, αλλά, συγκριτικά, όσα προκαλούν είναι συνήθως ατυχήματα μεγαλύτερης σοβαρότητας. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ένα ιδιαίτερο στατιστικό στοιχείο. Από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν παρατηρήθηκαν μόνο δύο θάνατοι σε ένα σύνολο 321 ατυχημάτων. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να εξηγηθεί. Η έρευνα για την παρούσα εργασία διεξήχθη στο νομό Αττικής και μόνο το 5% των ερωτηθέντων ήταν κάτοικοι περιοχών εκτός Αττικής. Σύμφωνα με άρθρο των Μπακοπούλου κ.ά. (2000), μια εύλογη ερμηνεία για τη χαμηλή θνησιμότητα των τροχαίων ατυχημάτων στο δίκτυο του νομού Αττικής είναι ότι η Αττική, ως η πλέον σημαντική οικονομικά περιοχή της χώρας όπου διεξήχθησαν τα περισσότερα προγράμματα ενίσχυσης υποδομών, διαθέτει και την υψηλότερη ποιοτικά και ποσοτικά παροχή υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι 5% αύξηση στη μέση ταχύτητα οδήγησης οδηγεί σε 2 αύξηση της θνησιμότητας. Οι περισσότεροι δρόμοι στην Αττική χαρακτηρίζονται ως αυξημένης κίνησης/χαμηλής ταχύτητας, γεγονός που παρεμποδίζει την ανάπτυξη ταχύτητας στην οδήγηση. Τέλος, μια επιπλέον εξήγηση είναι ότι τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα παρατηρούνται σε εθνικές και επαρχιακές οδούς, και όχι σε αστικές περιοχές. 5) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ηλικίας του οδηγού και της σοβαρότητας ενός τροχαίου ατυχήματος. Μέσω βιβλιογραφικής έρευνας και έρευνας ερωτηματολογίου εξήχθησαν χρήσιμα αποτελέσματα και συμπεράσματα σχετικά με τον ρόλο της ηλικίας στα τροχαία ατυχήματα και το πώς επηρεάζει τη σοβαρότητά τους. Η έρευνα ανέδειξε ότι τα άτομα ηλικίας ετών έχουν τα περισσότερα οδικά τροχαία ατυχήματα από όλες τις ηλικιακές ομάδες οδηγών, ωστόσο τα άτομα ηλικίας ετών έχουν τα περισσότερα σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Όσο αυξάνεται η ηλικία του οδηγού ενός οχήματος, τόσο μειώνονται τα οδικά τροχαία ατυχήματα, όμως αυξάνεται η σοβαρότητά τους. Τα περισσότερα ατυχήματα προκαλούνται από νέους ηλικίας 18 έως 25 (37%), ενώ πάνω από τα μισά ατυχήματα προκαλούνται από τους νέους ηλικίας 18 έως 35 (63%). Η ηλικιακή ομάδα που είναι υπεύθυνη για τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα είναι οι νεαροί άνδρες

12 ηλικίας 18 έως 25 ετών και για τα λιγότερα οι γυναίκες οδηγοί ηλικίας 36 έως 45. Επίσης, παρατηρείται ότι σε όλες τις ηλικιακές ομάδες προκαλούνται περισσότερα ατυχήματα από τους άνδρες οδηγούς, με μόνη εξαίρεση την ηλικιακή κατηγορία των 46 με 55, όπου οι γυναίκες οδηγοί προκαλούν περισσότερα ατυχήματα. Οι κυριότερες αιτίες ατυχημάτων είναι η απροσεξία, η παράβαση σήμανσης και σηματοδότησης, και η υπερβολική ταχύτητα, ενώ σε μικρότερο βαθμό ακολουθούν οι κακές καιρικές συνθήκες, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης, η οδική υποδομή, η κόπωση και η κατανάλωση αλκοόλ πριν την οδήγηση. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, προκύπτει ότι περίπου το 43% των οδηγών οδηγούν το όχημά τους έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, ενώ γνωρίζουν ότι στη συνέχεια θα χρειαστεί να οδηγήσουν. Οι ηλικιακές ομάδες που καταναλώνουν συχνότερα αλκοόλ πριν την οδήγηση είναι οι ηλικίες 18 με 25 και 26 με 35. Οι οδηγοί ηλικίας προκαλούν τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα με τραυματισμό, αλλά στη συνέχεια οι τραυματισμοί φθίνουν όσο αυξάνεται η ηλικία του οδηγού με τη χαμηλότερη τιμή να εντοπίζεται στους οδηγούς ηλικίας 36 έως 55, ενώ παρουσιάζεται μία άνοδος των τραυματισμών στους οδηγούς ηλικίας Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι οδηγοί ηλικίας 18 έως 25 είναι οι πιο επικίνδυνοι οδηγοί όσον αφορά την πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος, ενώ τους ακολουθούν οι οδηγοί ηλικίας 26 έως 35. Οι οδηγοί που ανήκουν στην κατηγορία 36 έως 45 ετών είναι οι πιο ασφαλείς οδηγοί. Οι οδηγοί ηλικίας 56 έως 65 ετών, ενώ έχουν μικρή πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος, είναι πιο πιθανό να είναι υπεύθυνοι για τροχαίο ατύχημα μεγαλύτερης σοβαρότητας. Εξετάστηκε επίσης, μέσω του στατιστικού συντελεστή συσχέτισης (ρ), η σχέση μεταξύ της ηλικίας των οδηγών και των αιτίων πρόκλησης ατυχημάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης, τα αίτια που σχετίζονται περισσότερο με την ηλικία των οδηγών είναι η κόπωση, η απροσεξία και η υπερβολική ταχύτητα. Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθούν δύο σημαντικά συγκριτικά στατιστικά στοιχεία. Πρώτον, οι οδηγοί ηλικίας 18 έως 25 είναι 3 φορές πιο πιθανό να προκαλέσουν ατύχημα από κάποιον οδηγό ηλικίας 36 έως 65, ανεξαρτήτως σοβαρότητας του ατυχήματος. Οι οδηγοί ηλικίας 26 έως 35 είναι δύο φορές πιθανότερο. Δεύτερον, η αναλογία ελαφριών προς σοβαρά ατυχήματα είναι παρόμοια για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και κυμαίνεται περίπου στο 3:1, παρουσιάζοντας όμως μία μείωση όσο μεγαλώνει η ηλικία του οδηγού, με αποτέλεσμα στην κατηγορία των οδηγών 56 έως 65 ετών η αναλογία αυτή να διαμορφώνεται περίπου στο 2:1. Η έρευνα που παρουσιάστηκε εμβάθυνε στο επιστημονικό πεδίο που αφορά στο βαθμό συσχέτισης ανάμεσα στην ηλικία του οδηγού και τη σοβαρότητα των ατυχημάτων. Τα στοιχεία και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, τα οποία συσχετίστηκαν με παρόμοιες έρευνας άλλων ερευνητών και επιστημόνων, μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για περαιτέρω εξέταση του αντικειμένου. 6) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ David D. Clarke, Patrick Ward, Craig Bartle και Wendy Truman, (2010), Killer crashes: Fatal road traffic accidents in the UK, περιοδικό Accident Analysis & Prevention, τόμος 42, τεύχος 2, σελίδες

13 Heikki Summala και Timo Mikkola, (1994), Fatal accidents among car and truck drivers: Effects of fatigue, age and alcohol consumption, περιοδικό Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, τόμος 36, τεύχος 2, σελίδες Lyman S., Ferguson S.A., Braver E.R. και Williams A.F., (2002), Older driver involvements in police reports crashes and fatal crashes: trends and projections, περιοδικό Injury Prevention: Journal of the International Society for Child and Adolescent Injury Prevention, τόμος 8, τεύχος 2, σελίδες Rakotonirainy Α., Steinhardt D., Delhomme P., Darvell M. και Schramm A., (2012), Older driver s crashes on Queensland, Australia, περιοδικό Accident Analysis & Prevention, τόμος 48, σελίδες Taylor M.C. and Lockwood C.R., Crowthorne, Berkshire, (1990), Factors affecting the accident liability of motorcyclists- A multivariate analysis of survey data, Transport Research Laboratory Williams A.F. και Shabanova V.I., (2003), Responsibility of drivers, by age and gender, for motos-vehicle crash deaths, Journal Of Safety Research, τόμος 34, τεύχος 5, σελίδες World Health Organization, (20/6/2014) Γαβαλά Μαρία, (2012), Στατιστική ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα για τα έτη , Πανεπιστήμιο Πειραιώς Επιτροπή ειδικών του OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), Road safety research: A synthesis, (1986), εκδόσεις OECD, Παρίσι Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», 18/06/2014 Μπακοπούλου Φ., Πετρίδου Ε., Κόρπα Ν. Τ., Δεληγεώρογλου Ε. και Χρούσος Π. Γ., (2013), Θνησιμότητα εφήβων και νέων ενηλίκων από τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα Σωτηριάδου Κυριακή, Σαράφης Παύλος και Μαλλιαρού Μαρία, (2011), Οδηγητική συμπεριφορά και τροχαία ατυχήματα ως πρόβλημα δημόσιας υγείας, Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης, τόμος 4, τεύχος 2, σελίδες Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (2008), Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ατυχήματα , Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία

Οδηγώντας μοτοσικλέτα υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλων ουσιών

Οδηγώντας μοτοσικλέτα υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλων ουσιών 5ο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Βόλος, 25-26 Οκτωβρίου 2012 Οδηγώντας μοτοσικλέτα υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλων ουσιών Ε. Παπαδημητρίου 1, Α. Θεοφιλάτος 1, Γ. Γιαννής 1, J. Cestac 2, S. Kraïem 2, C. Barbier

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι και τροχαία δυστυχήματα

Νέοι και τροχαία δυστυχήματα Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΑΧΑ Ασφαλιστική, μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον», ενημερώνουν τους νέους για θέματα ασφαλούς οδήγησης Νέοι και τροχαία δυστυχήματα Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια

Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια Ε. Παπαδημητρίου, Α. Θεοφιλάτος, Γ. Γιαννής Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Εφηβεία και χρήση αλκοόλ Νάνσυ Σταματοπούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 7 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποδεικνύει ότι τα βαρέα οχήματα: εμπλέκονται σε ατυχήματα που προκαλούν το % των νεκρών στο σύνολο των τροχαίων ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αλεβίζου Μ. Παρασκευή

Αλεβίζου Μ. Παρασκευή Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αλεβίζου Μ. Παρασκευή Επιβλέπων: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Ημερίδα με τίτλο: Εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφοριακής Αγωγής: Ο πρωτογενής τομέας στην παραγωγή οδικής ασφάλειας Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Παναγιώτης Παπαντωνίου, Διδάκτωρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Ημερίδα με τίτλο: Προαγωγή Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Παναγιώτης Παπαντωνίου, Ειδικός Γραμματέας ΣΕΣ Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ Ηράκλειο, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά για την ασφάλεια στους Ελληνικούς Δρόμους

Στατιστικά για την ασφάλεια στους Ελληνικούς Δρόμους Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 Στατιστικά για την ασφάλεια στους Ελληνικούς Δρόμους Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος.

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας : Ελίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ. Δανάη Βουτσινά

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ. Δανάη Βουτσινά Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ Δανάη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ» Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΤΣΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 64 56-8 -12,5% ΝΕΚΡΟΙ 71 60-11 -15,49% 21/6/2011 2

2009 2010 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 64 56-8 -12,5% ΝΕΚΡΟΙ 71 60-11 -15,49% 21/6/2011 2 2009 2010 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 64 56-8 -12,5% ΝΕΚΡΟΙ 71 60-11 -15,49% 21/6/2011 2 2009 2010 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΟΒΑΡΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤ Α ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 539 492-47 -8,72% 647 588-59 -9,12% 21/6/2011 3 162 110 143

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Επιπτώσεις από τη χρήση αντικαταθλιπτικής αγωγής στην εγκυμοσύνη στο έμβρυο Όνομα Φοιτήτριας: Άντρια Λυσάνδρου Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΠΡΟΛΗΨΗ των ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ είναι ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 2 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

εργασία στην οικιακή οικονομία Κυκλοφοριακή Αγωγή- Οδική Ασφάλεια Βασίλης Λενακάκης Β 2

εργασία στην οικιακή οικονομία Κυκλοφοριακή Αγωγή- Οδική Ασφάλεια Βασίλης Λενακάκης Β 2 εργασία στην οικιακή οικονομία Κυκλοφοριακή Αγωγή- Οδική Ασφάλεια Βασίλης Λενακάκης Β 2 Εισαγωγή Τα οδικά ατυχήματα αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα σε παγκόσμια κλίμακα. Το τίμημα της ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη επίδρασης αλκοόλ στην οδηγική συμπεριφορά νέων οδηγών Πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης

Μελέτη επίδρασης αλκοόλ στην οδηγική συμπεριφορά νέων οδηγών Πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης Μελέτη επίδρασης αλκοόλ στην οδηγική συμπεριφορά νέων οδηγών Πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης Ζωή Χριστοφόρου, zoic@civil.ntua.gr Ματθαίος Καρλαύτης, mgk@mail.ntua.gr Γιώργος Γιαννής, geyannis@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία 2011 Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς All Rights Reserved Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Τι εξυπακούει ο τραγικός αριθμός των 26000 νεκρών στην Ε.Ε.; 14 Αυγούστου 2005 η πτώση του αεροπλάνου της εταιρείας Ήλιος, επέφερε το θάνατο σε 121 ανθρώπους και βύθισε την Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Παναγιώτου Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ 1 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, 2 School of Economics, University of Portsmouth, U.K., 32η Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 4 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μαρία Χρίστου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΙΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Οδική Ασφάλεια & Υπεύθυνη Κατανάλωση Αλκοόλ στην Ελλάδα «Οδική Ασφάλεια & Αλκοόλ - Δράσεις του Ι.Ο.ΑΣ.» Β. Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος.Σ. Αίγλη Ζαππείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Πρωτεύουσας

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Πρωτεύουσας Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μεταφορές στους Δήμους της Αττικής. Προβλήματα και προοπτικές Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012 Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Γιώργος Πισπιρίγκος Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Ιούλιος 2011 ΣΤΟΧΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Ι.Γκόλιας Γ.Γιαννής Ε.Παπαδηµητρίου ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Τα δίκυκλα στις αστικές περιοχές Νοέµβριος 1996 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ ρ. Ιωάννης Γκόλιας, ρ. Γιώργος Γιαννής Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ 27 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ A096 ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ Νίκος Ανδρονάς 1, Ίων Μπεράτης 1, Διονυσία Κονταξοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου

Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου της «4 ης Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016, 11.00 12.30 Έντιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η COSMOTE, Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν τους οδηγούς για την οδήγηση και το κινητό τηλέφωνο

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η COSMOTE, Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν τους οδηγούς για την οδήγηση και το κινητό τηλέφωνο Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η COSMOTE, Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν τους οδηγούς για την οδήγηση και το κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο και οδήγηση Τα τελευταία 20 χρόνια η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Κόντζιαλη Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας: 2010414838

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ Μαριάνθη Μέρμυγκα Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΜΑΡΑΓ Α ΓΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στον σύγχρονο τρόπο ζωής οι μετακινήσεις γίνονται κυρίως με αυτοκίνητο. Στην Ε.Ε αντιστοιχούν 488 αυτοκίνητα ανά 1000 κατοίκους. Ο κάτοικος της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων

Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων Γιώργος Γιαννής Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση. Ποιο μέτρο συχνότητας υπολογίστηκε;

Ερώτηση. Ποιο μέτρο συχνότητας υπολογίστηκε; Σε μια συγχρονική μελέτη μετρήθηκε ο δείκτης μάζας σώματος 5000 αγοριών και 5500 κοριτσιών ηλικίας 14-17 ετών. Το 15% των αγοριών και το 8% των κοριτσιών ήταν υπέρβαρα. Ποιο μέτρο συχνότητας υπολογίστηκε;

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού

Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού 2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο 2006-2009 2009 Campaigns and Awareness-raising raising Strategies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Αλεφαντινός Λαϊς Ιωάννης. Επιβλέπων: Γεώργιος Γιαννής

Αλεφαντινός Λαϊς Ιωάννης. Επιβλέπων: Γεώργιος Γιαννής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΕ Ο ΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αλεφαντινός

Διαβάστε περισσότερα

1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φρόσω Γ. Κοντοδήµα και Ξένια Γ. Καρεκλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αθήνα, 5-6 Νοεµβρίου 2009 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γιώργος Γιαννής Πέτρος Ευγενικός Ελεονώρα Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Οδικής Ασφάλειας στην πόλη της Βέροιας

Χαρακτηριστικά Οδικής Ασφάλειας στην πόλη της Βέροιας Χαρακτηριστικά Οδικής Ασφάλειας στην πόλη της Βέροιας Road Safety Characteristics in the City of Veroia ΜΠΑΣΜΠΑΣ, Σ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ. ΜΠΑΡΑΚΛΙΑΝΟΣ, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας Επιτήρηση οδικής ασφάλειας «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

www.ioas.gr ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΝΕΛΛΗ ΜΥΛΩΝΑ Πρόεδρος Δ.Σ. Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

www.ioas.gr ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΝΕΛΛΗ ΜΥΛΩΝΑ Πρόεδρος Δ.Σ. Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΝΕΛΛΗ ΜΥΛΩΝΑ Πρόεδρος Δ.Σ. Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΤΙΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 186.300 παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από τροχαία δυστυχήματα Πάνω από 500 παιδιά κάθε μέρα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Με την επίσημη υποστήριξη: Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 2: Στατιστικά στοιχεία οδικής ασφάλειας Διάλεξη 2: Στατιστικά στοιχεία οδικής ασφάλειας

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 2: Στατιστικά στοιχεία οδικής ασφάλειας Διάλεξη 2: Στατιστικά στοιχεία οδικής ασφάλειας Οδική ασφάλεια Ενότητα 2: Στατιστικά στοιχεία οδικής ασφάλειας Διάλεξη 2: Στατιστικά στοιχεία οδικής ασφάλειας Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Θάνατοι στην Ευρώπη Εικόνα 2.1:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΡΟΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΗΖΩΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ» Ο Ευρωπαϊκός κώδικας κατά των ατυχηµάτων και δυνατότητες πρόληψης των ατυχηµάτων σε δικυκλιστές στο αστικό περιβάλλον Ιωάννης Ματσούκης Ιατρός, Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο

Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Κυκλοφοριακά Θέματα Δήμων Λεκανοπεδίου Αττικής Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011 Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Αδαμαντία Γεωργιάδου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα